BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008"

Transcriptie

1 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 22 juni 2010 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2011 Beleid: Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond. De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond. Notitie Een hernieuwd perspectief op het welzijnswerk. Doelstelling: Uitvoering geven aan het bij deze beleidsregel gevoegde subsidiekader (Sociaal cultureel) Welzijnswerk. Dit subsidiekader maakt onderdeel uit van deze beleidsregel. Subsidiegrondslag Ter uitvoering van een beschikking tot verlening van een budgetsubsidie zal er op basis van artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 een uitvoeringsovereenkomst (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2011 worden afgesloten waaraan meetbare activiteiten en/of prestaties worden gekoppeld. Subsidiecriteria 1. De subsidieaanvraag bevat per Wmo prestatieveld, zoals die zijn opgenomen binnen het subsidiekader (Sociaal cultureel) Welzijnswerk, een activiteitenaanbod waarbij de verschillende onderdelen onderbouwd zijn beschreven en de samenhang tussen de verschillende onderdelen wordt aangetoond. 2. De activiteiten binnen het onder punt 1 genoemde activiteitenaanbod vallen binnen het domein sociaal cultureel werk dat is geformuleerd als het door in samenhang vervullen van specifieke functies via een open aanbod en werkwijze, op actieve wijze ondersteuning bieden aan mensen individueel en/of groepsgewijs bij het gestalte geven aan de inrichting van hun sociaal en maatschappelijk leven, alsmede hun emancipatie. 3. Het onder punt 1 genoemd activiteitenaanbod is beschreven aan de hand van de TRILL-systematiek en het hierbij behorende TRILL-dienstenboek. 4. Binnen het onder punt 1 genoemd activiteitenaanbod is aan de hand van een stappenplan onderbouwd beschreven op welke wijze de burgers en de verschillende wijk- en ketenpartners bij de verdere implementatie en uitvoering van de in het aanbod genoemde activiteiten worden betrokken. 5. Binnen het onder punt 1 genoemd activiteitenaanbod zijn per prestatieveld resultaatindicatoren beschreven. 6. Binnen het onder punt 1 genoemd activiteitenaanbod zijn op het niveau van de verschillende onderdelen van het desbetreffende prestatieveld prestatieindicatoren beschreven. 7. Binnen het onder punt 1 genoemd activiteitenaanbod zijn op basis van de 10 WMO-uitgangspunten zoals die zijn opgenomen binnen het subsidiekader (Sociaal cultureel) Welzijnswerk, per uitgangspunt resultaatindicatoren beschreven. 8. De onderbouwing voor de keuze van de onder punt 5, 6 en 7 genoemde indicatoren wordt per indicator aangegeven. 9. De organisatie moet beschikken over een goed functionerend kwaliteitsmanagement systeem waarin onder andere de primaire processen zijn beschreven. Hierbij zal ook uitdrukkelijk aandacht worden geschonken aan de aspecten houding en gedrag.

2 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND De beschrijving van de primaire processen maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraag. De subsidieaanvrager moet binnen de subsidieaanvraag aantonen dat de organisatie de benodigde organisatorische kwaliteit en stabiliteit bezit om de verschillende in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren. 11. De subsidieaanvraag bevat een concreet voorstel voor de wijze waarop de subsidieaanvrager gedurende het subsidiejaar met de gemeente Roermond en haar partners een proactieve bijdrage wil gaan leveren op het gebied van beleidsontwikkeling. 12. De subsidieaanvraag bevat een onderbouwde beschrijving van de samenhang tussen de verschillende prestatievelden. 13. Personen die namens de subsidieaanvrager activiteiten uitvoeren of daaraan leiding geven dienen voldoende gekwalificeerd te zijn, conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het hierbij behorende Functieboek Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, om hun functie verantwoord te kunnen uitoefenen. Daartoe zal de subsidieaanvrager aan de hand van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en het hierbij behorende Functieboek Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, binnen de subsidieaanvraag aantoonbaar moeten maken dat deze personen vakbekwaam zijn. Hieruit moet tevens blijken dat de organisatie de beschikking heeft over eigen personeelsleden die o.a. voor de gemeente Roermond ingezet kunnen worden. 14. De subsidieaanvraag bevat een begroting, waarin de subsidieaanvrager de kosten inzichtelijk maakt per prestatieveld en binnen het desbetreffende prestatieveld op het niveau van de verschillende onderdelen zoals deze zijn opgenomen binnen het subsidiekader (Sociaal cultureel) Welzijnswerk. 15. Binnen de in te dienen begroting maakt de subsidieaanvrager duidelijk op welke wijze de loon- en prijskosten zijn opgebouwd. Hierbij dient voor wat betreft de prijskosten te worden uitgegaan van de prijsmutatie van het BBP Bruto Binnenlandse Product (verder te noemen pbbp) zoals dit is vastgesteld van het Centraal Planbureau. 16. Voor het uitvoeren van de in de subsidieaanvraag opgenomen activiteiten dient de subsidieaanvrager de sociaal maatschappelijke accommodaties gelegen in de desbetreffende wijken te gebruiken. 17. De subsidieaanvraag bevat een onderbouwde beschrijving van de wijze waarop de subsidieaanvrager de in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten zal gaan evalueren. Een jaarlijks uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek maakt een onderdeel uit van deze evaluatie. 18. Een subsidieaanvraag voor subsidiejaar 2011 moet bij het college van B&W van de gemeente Roermond worden ingediend vóór 11 augustus Soort subsidie: Budgetsubsidie. Subsidiemethode: Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de raad in de maand november van het jaar voorafgaand aan het desbetreffende subsidiejaar. Vooralsnog kan er een bedrag ter hoogte van ,-- als indicatie voor het subsidieplafond voor het jaar 2011 worden aangehouden. 1. De subsidieaanvraag moet voldoen aan alle onder de subsidiecriteria genoemde voorwaarden. 2. Om de samenhang tussen de verschillende specifieke onderdelen van het (Sociaal cultureel) Welzijnswerk te bevorderen zal er slechts één subsidieaanvraag per jaar binnen deze beleidsregel worden gehonoreerd. Wanneer er sprake is van meerdere subsidieaanvragen zal het college van B&W inhoudelijk beoordelen en bepalen welke aanvraag het meest passend is en daarom voor subsidie in aanmerking komt. 3. Wanneer er sprake is van meerdere subsidieaanvragen met gelijke geschiktheid, zal er subsidie worden verstrekt aan de aanvrager die de minste subsidie vraagt. 2

3 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 N.b. Wanneer er (delen van) het (Sociaal cultureel) Welzijnswerk op enig moment d.m.v. subsidie worden overgedragen aan een nieuwe organisatie kan de situatie ontstaan dat deze organisatie de (juridische) verplichting heeft om het personeel van de oude organisatie over te nemen ten behoeve van het uitvoeren van de met de uitvoeringsovereenkomst gepaard gaande werkzaamheden. 3

4 SUBSIDIEKADER (SOCIAAL CULTUREEL) WELZIJNSWERK 2011 Maatschappelijk effect: Meedoen in een zorgzame en zelfredzame Roermondse samenleving. Doelstelling: Sociale cohesie/leefbaarheid Het verbeteren van de sociale cohesie en leefbaarheid binnen de stad én de afzonderlijke wijken van Roermond. Doelstelling: Participatie Iedere burger is in staat mee te doen in de samenleving en zet zich naar eigen kunnen in voor de samenleving. Doelstelling: Vangnet/achterstanden Het bestrijden van achterstanden en het voorkomen van uitval van kwetsbare groepen. Het welzijnswerk levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het Roermondse beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door bij het uitvoeren van de opdracht de volgende uitgangspunten centraal te stellen: 1. het stimuleren zelfredzaamheid, zelfregie, zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn sociale netwerk; 2. een wijkgerichte aanpak door de uitvoering van het welzijnswerk zo dicht mogelijk bij de leefsituatie van de burger vorm te geven; 3. het breed en actief uitdragen van het gedachtegoed van de Wmo in alle contacten in- en extern; 4. burgers met beperkingen moeten zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen laten wonen; 5. het stimuleren van burgerinitiatieven (in de wijk), waarbij burgers zich inzetten t.b.v. hun eigen sociale netwerk, andere burgers en hun eigen woonomgeving. 6. het ondersteunen van sociale netwerken, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties bij het ontplooien van activiteiten in de wijk; 7. het pro-actief betrekken van burgers, sociale netwerken, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, informele maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) taken en activiteiten. 8. het uitbreiding van (informele) ondersteunende diensten en ontmoetingsmogelijkheden in de wijk; 9. het pro-actief deelnemen aan relevante samenwerkingsverbanden van ketenpartners én actief doorgeleiden van signalen naar ketenpartners; 10. een partnershipgerichte houding ten opzichte van de gemeente Roermond, die als regievoerder behoefte heeft aan het gezamenlijk ontwikkelen en bijstellen van beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Prestatieveld 1: Bevorderen sociale cohesie en leefbaarheid 1. Opbouwwerk: a: algemeen b: jeugd- en jongerenwerk 2. Veiligheid 3. Integratie a: begeleiding statushouders b: taalcoaches Prestatieveld 2: preventief jeugdbeleid 1. Informatie en advies 2. Opvoed- en opgroeiondersteuning 3. Signalering 4. Toeleiding naar hulpaanbod 5. Coördinatie van de zorg Prestatieveld 3: informatie, advies en cliëntondersteuning 1. Wmo-loket Prestatieveld 4: ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers 1. Vrijwilligerswerkondersteuning a: stimuleren vrijwilligerswerk b. ondersteunen van vrijwilligers c. matchen vraag en aanbod vrijwilligers 2. Maatschappelijke stage Prestatieveld 5: deelname maatschappelijk verkeer 1. Zelfstandig wonen in de wijk a. Proactieve informatievoorziening senioren b. Voorkoming eenzaamheid senioren c. Klussen- en andere welzijnsdiensten en mogelijkheden voor ontmoeting voor mensen met beperkingen d. Multifunctioneel ouderencentrum 1

5 1.a Ondersteun (burger)initiatieven die gericht zijn op het ontstaan van (interetnische) contacten en het vergroten van de leefbaarheid binnen de wijk. 1.b Biedt, voor- en door jongeren, binnen de wijken Roermondse Veld, Donderberg en de Kemp Kitskensberg Heide een samenhangend toegankelijk, structureel en incidenteel aanbod aan vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld door middel van chillen en sporten) dat aansluit bij de behoefte en de mogelijkheden van jongeren in deze wijken, ongeacht inkomen en beperking. Hierbij is gerichte incidentele inzet buiten de eerder genoemde wijken mogelijk. 2. Voorkom en bestrijd overlast van jongeren, conform de lopende afspraken tussen de verschillende partners, door middel van een multidisciplinaire aanpak binnen de wijken het Roermondse Veld, de Donderberg, Swalmen en de Kemp- Kitskensberg/Heide en daarnaast daar waar nodig in de rest van de gemeente Roermond. 3. a Maak asielgerechtigden en pardonners wegwijs in de Roermonds en Nederlandse maatschappij en leidt ze toe naar maatschappelijke voorzieningen. 3.b Verbeter de kwaliteit van inburgering door voor inburgeraars begeleiding te organiseren in de vorm van het project taalcoaches en door de koppeling te leggen met innovatietraject wijkgerichte inburgering. Hierbij dienen achterstanden te worden bestreden en is duurzame participatie het einddoel. 1. Draag, conform het programma van eisen CJG bij aan de invulling van informatie en advies aan jongeren/hun ouders. 2a. Voer in de wijk op basis van de vraag bewezen effectieve opvoedingsondersteuning uit vanuit een eenduidige opvoedvisie (CJG). 2b. Biedt, met name binnen het Roermondse Veld, Donderberg en de Kemp Kitskensberg Heide, een gericht bewezen effectief cursusaanbod, waaronder Opstap en Opstapje, aan met als doel om taal- en ontwikkelingsachterstanden van allochtone kinderen en jongeren ten opzichte in te lopen zodat zij hun schoolcarrière kunnen afronden op een individueel passend onderwijsniveau. 2.c Biedt een vraaggericht bewezen effectief opvoedingsondersteuningsaanbod aan gericht op ouder en/of kind in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, basisscholen en peuterspeelzalen met als doel het onderkennen en bestrijden van achterstanden en stagnaties in de ontwikkeling bij kinderen tot 12 jaar. 2.d. Organiseer bewezen effectieve trainingen die tot doel hebben de weerbaarheid en zelfredzaamheid van jongeren te verbeteren. 3.en 4a Signaleer problemen/ risico s bij jeugdigen tot 23 jaar vroegtijdig. Borg dit intern, leidt casuïstiek indien nodig door naar de hulpverlening dan wel de aanwezige zorgstructuur en maak hierbij gebruik van instrumenten zoals de verwijsindex NML en de lokaal geldende samenwerkingsafspraken. 1. Maak het aantal en de aard van de geboden cliëntcontacten voor de gemeente Roermond inzichtelijk, incl. de acties die op basis van dit cliëntcontact worden ondernomen. Hiertoe dient een minimaal cliëntvolgsysteem te worden ingericht, waarbinnen het loket in ieder geval de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot een ( warme ) doorverwijzing en de controle van het feit dat de cliënt niet wederom tussen wal en schip raakt (geen inhoudelijke evaluatie, echter wel volgen of cliënt zorgopvolging ontvangt) Maak het aantal en de aard van de geboden cliëntcontacten voor de gemeente Roermond inzichtelijk, incl. de acties die op basis van dit cliëntcontact worden ondernomen. Hiertoe dient een minimaal cliëntvolgsysteem te worden ingericht, waarbinnen het loket in ieder geval de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot een ( warme ) doorverwijzing en de controle van het feit dat de cliënt niet wederom tussen wal en schip raakt (geen inhoudelijke evaluatie, echter wel volgen of cliënt zorgopvolging ontvangt) Om de dienstverlening voor cliënten te verbeteren: komen tot samenwerkingsafspraken met signalerende partijen (toeleiding naar) en uitvoerende partijen (zorgopvolging door op verwijzing van loket). Denk bijv. aan steunpunt mantelzorg. Zorg dat doelgroepen burgers (met specifieke vragen dan wel knelpunten in het bereiken van het loket) naar evenredigheid gebruik maken van het WMOloket. (denk hierbij bijv. aan allochtone burgers) 1.a Stimuleer vrijwilligerswerk o.a. door middel van het uitvoeren van waarderingsactiviteiten en activiteiten op het gebied van werving. Heb hierbij nadrukkelijk aandacht voor doelgroepen die op dit moment niet of onvoldoende als vrijwilliger vertegenwoordigd zijn. 1.b Biedt ondersteuning op maat aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties (o.a. verenigingen en organisaties), mn t.a.v. het behouden van vrijwilligers. 1.c Breng vraag en aanbod bij elkaar waarbij de behoefte van de (nieuwe) vrijwilliger leidend is. Biedt de activiteiten onder 1a, b en c in samenhang met elkaar aan. 2. Biedt proactief een aanbod van activiteiten om vraag en aanbod (van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties) bij elkaar te brengen. Onder proactief wordt verstaan een actieve houding om vraag en aanbod op te sporen, niet enkel op het terrein van vacatures, ook op het terrein van inhoudelijke of praktische vragen en mogelijk aanbod. Het beheren van een vacaturebank wordt hierin dus niet als voldoende beschouwd. Cruciaal hierin wordt ook de samenwerking met derden gezien. De vrijwilligerscentrale fungeert als een spil in het web tussen vraag en aanbod (ook of juist van derden), de coördinerende rol is van belang. 3. Coördineer het project maatschappelijke stage conform het projectplan maatschappelijke stage en biedt zelf stageplaatsen aan. 1. a Informeer alle (vitale) ouderen proactief over (preventieve) manieren waarop zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren, gezonde leefstijl en begeleidt ze naar de hiervoor noodzakelijke ondersteuningsinstrumenten. 1.b Voorkomen en signaleer eenzaamheid en depressie vroegtijdig bij de doelgroep ouderen en senioren door middel van het testen van senioren op eenzaamheid en depressie door middel van een gevalideerd meetinstrument. Verwijs indien nodig door. 1c. Organiseer klussen- en welzijnsdiensten voor ouderen die hiertoe zelf niet meer in staat zijn, rekening houdend met een voor deze doelgroep acceptabel prijsniveau. 1d. Ondersteun en begeleid vrijwilligers in het multifunctioneel ouderencentrum en zorg voor een gevarieerd aanbod van activiteiten dat zich zowel op de kwetsbare alsook op de vitale doelgroep ouderen richt. 2

6 3.en 4a Signaleer problemen/ risico s bij jeugdigen tot 23 jaar vroegtijdig. Borg dit intern, leidt casuïstiek indien nodig door naar de hulpverlening dan wel de aanwezige zorgstructuur en maak hierbij gebruik van instrumenten zoals de verwijsindex NML en de lokaal geldende samenwerkingsafspraken. 4b. Coach en begeleid jongeren (12-23), al dan niet met complexe problematiek (geen zorgmijders), die begeleiding nodig hebben bij het organiseren van hulp. 5. Volg bij multiprobleem jongeren en gezinnen die zelf geen overzicht hebben over de hulpverlening de lokale afspraken in het kader van coördinatie van de zorg en bedt deze intern in. 3

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING

STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING RESULTAAT VAN FUSIE 31 DECEMBER 1999 VERENIGING ONS DORPSHUIS STICHTING SOCIAAL-KULTUREEL WERK VRIES STICHTING GECOÖRDINEERD

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Een blik op Roermond. Trends en ontwikkelingen 2011

Een blik op Roermond. Trends en ontwikkelingen 2011 Een blik op Roermond Trends en ontwikkelingen 2011 Ï5 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt 'Een blik op Roermond - Signalering', de trends en ontwikkelingen rapportage voor het welzijnswerk in Roermond van

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 13 juni 2016 Agendanummer : 12 Onderwerp: Opsteller: Portefeuillehouder: Uitgangspunten

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2015 Opvoed- en opgroeiondersteuning (opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk)

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2015 Opvoed- en opgroeiondersteuning (opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk) SUBSIDIEOVEREENKOMST 2015 Opvoed- en opgroeiondersteuning (opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werk) Gemeente Krimpen aan den IJssel FlexusJeugdplein In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp nr Vraag Antwoord 1. Is het mogelijk dat een gemeentelijke dienst (bv Vraagwijzer) (mede)-aanvrager is van de subsidie? Nee,

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsgestuurde Contractfinanciering Stichting Welzijn Aa en Hunze.

Evaluatie Beleidsgestuurde Contractfinanciering Stichting Welzijn Aa en Hunze. Evaluatie Beleidsgestuurde Contractfinanciering Stichting Welzijn Aa en Hunze. BCF evaluatie SWAH 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel van de BCF evaluatie en vraagstelling... 3 3. Uitleg BCF methode...

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016; Besluit: vast te stellen de Subsidieregeling Ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inleiding Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Programma. Voorstelling. De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze

Programma. Voorstelling. De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze Programma Voorstelling De organisatie Hulst voor Elkaar Verleden en heden Werkwijze De organisatie HvE Ambitie: Kernwaarden: Verbinding Innovatie Respect Ondernemen Verantwoording nemen Zelfstandige uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020 Asten, december 2016 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 De participatiesamenleving 3 Naar een participatiesamenleving 3 Doelstelling van de

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp: vraag 2009 naar inzet meedoen en erbij horen voor de stadsdeelorganisaties Centrum-Zuid en Zuid-West en DOCK.

Nota van B&W. Onderwerp: vraag 2009 naar inzet meedoen en erbij horen voor de stadsdeelorganisaties Centrum-Zuid en Zuid-West en DOCK. Nota van B&W Onderwerp: vraag 2009 naar inzet meedoen en erbij horen voor de stadsdeelorganisaties Centrum-Zuid en Zuid-West en DOCK. Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. W.J.H.M. Westerhof Telefoon

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/402 afdeling: Welzijn Onderwerp: Budgetsubsidie

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Productierapport Stichting Wel.kom - Roermond

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Productierapport Stichting Wel.kom - Roermond ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 261113/A15 afdeling: Welzijn Onderwerp: Productierapport

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011- Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders. Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben besloten:

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders. Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 11 oktober 2016 hebben besloten: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 142267 14 oktober 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders Onderwerp: Vaststellen Subsidieregeling aanpak Statushouders Burgemeester

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482;

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; pb 76-2001 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; - ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2001, nummer

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers over. Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Informatie voor vrijwilligers over. Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Informatie voor vrijwilligers over Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT. OPGROEIEN EN OPVOEDEN Speelt er

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Vorkmeer Nederweert Dienstenboek 2015

Vorkmeer Nederweert Dienstenboek 2015 Vorkmeer Nederweert Dienstenboek Nederweert, Juni Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 D1 Jongerenwerk... 4 D3 Maatjesproject... 7 D4 Ondersteuning WMO platform... 8 D5 Opbouwwerk... 9 D6 Vrijwilligerspunt...

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie