Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten"

Transcriptie

1 Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1

2 Versie 1.0 Datum: Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO), in samenwerking met het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving en het programma i-nup/clusterstout. De inhoud van de handreiking is tot stand gekomen in een werkgroep met als deelnemers Hans Jansen (Omgevingsdienst Regio Arnhem) Jaap Scholtens (DCMR Milieudienst Rijnmond) Joop Voortman (RUD Twente) Kenneth Brouwers (Milieudienst IJmond) Ludo Klein-Holte (Omgevingsdienst Regio Arnhem) Nol Witte (Omgevingsdienst Midden-Holland) 2

3 3

4 Management samenvatting Aanleiding Het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) en het i-nup cluster Stelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT) hebben midden 2013 gezamenlijk onderkend dat het versnellen van het gebruik van de basisregistraties in de omgevingsdiensten (RUD s) wenselijk is. Om de omgevingsdiensten te ondersteunen bij de implementatie van de basisregistraties is besloten om in samenwerking met een aantal omgevingsdiensten de voorliggende handreiking op te stellen. De handreiking biedt de omgevingsdienst ondersteuning bij het eigen project om aan te sluiten op de basisregistraties. Het geeft een inhoudelijk advies op welke basisregistraties de omgevingsdienst zou moeten aansluiten, hoe dat kan worden gedaan en op welke wijze de interne informatiehuishouding daarop kan worden ingericht. Verder bevat het een overzicht van belemmeringen die de omgevingsdiensten ervaren aan de kant van de basisregistraties en welke i-nup cluster STOUT zal adresseren bij de stelselpartijen die hierin actie moeten ondernemen. Als laatste bevat het een stappenplan waarmee de omgevingsdienst het eigen aansluittraject op de basisregistraties kan vormgeven. Zakelijke rechtvaardiging De zakelijke rechtvaardiging van het gebruik van de basisregistraties heeft bij het opstellen van de handreiking voorop gestaan. Daarbij gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van de informatie voor het uitvoeren van de basistaken en de plustaken van de omgevingsdiensten. Basisregistraties bieden actuele, eenduidige en hoge kwaliteit informatie voor personen, bedrijven, objecten en geografie. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van KvKnummers en naamgeving van bedrijven uit het NHR is het voor iedereen duidelijk over welke partij het gaat, zowel binnen de omgevingsdienst als bij gegevensuitwisseling met ketenpartners. Verder bieden de basisregistraties naast administratieve informatie diverse geo-producten, zoals de kadastrale kaart en grootschalige topografie. In veel gevallen biedt de kaart een praktische ingang voor een omgevingsdienstmedewerker. Door informatie over bijvoorbeeld inspecties en vergunningaanvragen te ontsluiten via de kaart ontstaat een krachtig hulpmiddel. Met het gebruik van informatie uit de basisregistraties neemt de kwaliteit van het werkt toe, wordt de uitwisselbaarheid van informatie tussen ketenpartners vergroot en neemt de efficiency van de organisatie toe. Aansluiting op de basisregistraties Het stelsel voorziet in dertien basisregistraties, echter deze zijn niet allemaal van belang voor de omgevingsdienst. Voor het bepalen van de benodigde basisregistraties en de beste wijze van aansluiten zijn een aantal processen beschouwd: advisering over/behandeling van vergunningaanvragen en meldingen, toezicht, handhaving, bezwaar en beroep. Daarbij is gekeken welke informatie van de basisregistraties binnen de genoemde processen benodigd is. Verder is gekeken op welke wijze de informatie gebruikt wordt, het gaat daarbij ondermeer over volume van gebruik, frequentie en actualiteitseisen. Met deze processen is het overgrote deel van de werkzaamheden van de omgevingsdienst afgedekt waardoor een representatief beeld voor de omgevingsdienst als geheel ontstaat. Uit de analyse van de werkprocessen blijkt dat de basisregistraties GBA, BAG, NHR, BGT, BRK, BRT en in mindere mate WOZ relevant zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van de bovengenoemde processen. De wijze van aansluiten op elke basisregistratie is bepaald op basis van de afweging tussen het benodigde gebruik binnen het proces (zoals volume, frequentie en actualiteit) en het aanbod vanuit de basisregistraties (zoals online inzage, opvraag middels webservices en de levering van een bestand). Verder is onderscheid aangebracht wat op korte termijn kan ( stap, 1-2 jaar vanaf nu) en wat op langere termijn gewenst is ( stip, 3-5 4

5 jaar vanaf nu). De stap voor de omgevingsdiensten bestaat uit: GBA: eerst via bevoegd gezag raadplegen van de GBA (online inzage), na ondertekening van de modelautorisatie door de bevoegde gezagen (2H2014) zelf online inzage via GBA-V. NHR: maandelijks actualiseren van een lokale kopie in combinatie met zelf verrijken met BAG-compliant adressen. BAG: Actualiseren van een lokale BAG-kopie middels het BAG mutatieabonnement; dagelijks indien uitvoering BWT-taken, maandelijks indien geen uitvoering BWT-taken. Geografische weergave via PDOK webservices (maandactueel). BRK: kadastrale kaart via PDOK webservices, opvragen administratieve gegevens en akten via een abonnement op Kadaster Online. BRT: kaart via PDOK webservices. BGT: niet van toepassing. WOZ: online inzage via de LV WOZ. De stip voor de omgevingsdiensten bestaat uit: GBA: Initiële bevraging op de GBA-V (Ad Hoc Vraag) en het plaatsen van een afnemersindicatie tot het moment van afronden van de vergunningaanvraag. NHR: maandelijks actualiseren van een lokale kopie, NHR levert dan tevens BAG compliant adressen. BAG: initiële download van de BAG-LV, dagelijkse actualisering via mutatie abonnement. BRK: kadastrale kaart via BRK levering, opvragen overige administratieve gegevens en akten via een abonnement op Kadaster Online. BRT: idem als stap. BGT: producten nog niet gedefinieerd. WOZ: niet van toepassing, vervalt door beschikbaarheid BGT. Inrichting van de interne informatievoorziening De inrichting van de interne informatievoorziening van de omgevingsdienst op het gebruik van de basisregistraties vraagt om een afweging tussen wijze van gebruik (volume, frequentie, actualiteit en behoefte aan analyse en verrijking), het aantal betrokken applicaties en niet functionele eisen zoals beschikbaarheid en snelheid. In veel omgevingsdiensten zal het gebruik van basisgegevens in meerdere applicaties aan de orde zijn: in een VTH-applicatie, in een documentenmagazijn (of documentmanagementsysteem, DMS) in toenemende mate in een GIS-applicatie en in sommige gevallen in een afzonderlijk zaaksysteem. Zodra meerdere applicaties basisgegevens willen afnemen, moet een rechtstreekse koppeling tussen de afnemende applicatie en landelijke voorzieningen voor basisregistraties worden vermeden. Hieruit volgt dat de omgevingsdiensten op termijn - afhankelijk van het tempo waarmee ze basisgegevens uit verschillende bronnen willen ontsluiten naar verschillende applicaties en deze ten volle willen benutten - gebruik moeten gaan maken van meer specialistische voorzieningen voor de registratie, distributie en het beheer van die basisgegevens. Daartoe zal minimaal een gegevensmagazijn moeten worden ingericht en zal - ingegeven door de informatiebehoefte - waarschijnlijk ook distributie van gegevens naar de verschillende applicaties gewenst zijn. Belemmeringen Bij het doorlopen van bovenstaande stappen zijn een aantal belemmeringen aan de zijde van de basisregistraties geïnventariseerd. De belangrijkste is dat de landelijke voorziening van de GBA op basis van de huidige regelgeving door de omgevingsdiensten niet rechtmatig kan worden gebruikt. Hiervoor is inmiddels een oplossing met een autorisatiebesluit bedacht, aan de implementatie ervan wordt gewerkt. De overige belemmeringen zijn meer praktisch van aard en hebben betrekking op de producten en diensten die de basisregistraties leveren. De cluster STOUT zal tezamen met Omgevingsdienst.nl en het IPO een voortrekkersrol nemen voor het oplossen van de knelpunten. Stappenplan Het inhoudelijke advies in deze handreiking geeft de 28 omgevingsdiensten houvast hoe aan te sluiten op de basisregistraties en op welke wijze de interne informatievoorziening daarop kan worden ingericht. Echter elke omgevingsdienst zal op basis van eigen overwegingen keuzes maken. Het stappenplan doet een voorstel hoe de omgevingsdienst het project voor het aansluiten op de basisregistraties kan inrichten vanaf projectinitiatie (zakelijke rechtvaardiging) tot en met daadwerkelijk gebruik in de 5

6 primaire processen (baten realisatie). Een traject vergelijkbaar met de stappen die zijn doorlopen bij het opstellen van deze handreiking maakt deel uit van de aanpak en bestaat uit de volgende stappen: 1. Agendering en adoptie (fase 1), het doel van deze fase is het bewerkstelligen van een gedeeld beeld op hoofdlijnen over het waarom van het gebruik van de basisregistraties en het creëren van de randvoorwaarden voor het vervolg. 2. Architectuur en roadmap (fase 2), het doel van deze fase is het bewerkstelligen van een helder en gedeeld beeld over het gewenste gebruik van de basisregistraties, de wijze waarop de gegevens kunnen worden betrokken en gedistribueerd, de daartoe benodigde ICT-architectuur en het pad ernaartoe. 3. Realisatie en implementatie voorzieningen (fase 3), het doel van deze fase is het bewerkstelligen dat het gebruik van de gegevens van de basisregistraties daadwerkelijk tot stand komt. Naast het aansluiten op de basisregistraties en het inrichten van de interne informatievoorziening betreft het ook de implementatie in de werkprocessen. Tenslotte Met deze handreiking in de hand heeft de omgevingsdienst ondersteuning bij het opzetten van een eigen project voor aansluiting op de basisregistraties. Zonder daadwerkelijke actie blijft het echter een stuk papier. We roepen bestuur, directie en management van de omgevingsdiensten daarom op om concrete stappen te maken met het aansluiten op de basisregistraties en zo te investeren in de kwaliteit van de eigen informatiehuishouding! 6

7 7

8 Leeswijzer Dit document is geschreven voor een brede doelgroep, van lijnmanagement tot procesdeskundigen en informatieprofessionals, die een uiteenlopende voorkennis en focus zullen hebben bij het lezen. Bewust is de keuze gemaakt om sommige aspecten die voor de ene doelgroep bekend zullen zijn uit te schrijven, omdat een andere doelgroep er waarschijnlijk niet mee bekend is. Voor wie dit rapport selectief wil doornemen kunnen we de volgende richtlijnen mee geven. De figuren en tabellen in dit rapport zijn zo gekozen dat u aan de hand daarvan de hoofdlijn van het rapport kunt volgen. De voorbeelden (in de groene boxen) bieden illustraties uit de praktijk, zowel uit die van de omgevingsdensten als uit andere sectoren. Wat kan het gebruik van basisregistraties bijdragen aan de uitvoeringspraktijk. Wij adviseren ieder om deze te lezen. die zij kunnen inzetten om basisgegevens te verwerven, van de basisregistratie tot in de brievenbus. Daarbij wordt uitgaande van de behoeften geformuleerd in hoofdstuk 2 een voorkeursvariant voor het verwerven van de gegevens vastgesteld. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de interne distributie van basisregistratiegegevens, en de keuzen die de omgevingsdiensten daarin hebben. Een aantal architectuuralternatieven wordt uitgewerkt, waarbij de afwegingscriteria voor de keuze hieruit worden besproken. Voor informatiemanager en projectleiders is, naar wij aannemen, het gehele document relevant: van introductie wellicht al bekend bij deze doelgroep tot zakelijke rechtvaardiging tot ICT-inrichting tot aanpak. Voor directieleden en lijnmanagers zijn vooral de hoofdstukken 1 en 5 relevant. Hoofdstuk 1 geeft een globale introductie in de basisregistraties en beschrijft de zakelijke rechtvaardiging en het wettelijk kader voor het aansluiten op basisregistraties. Hoofdstuk 5 biedt een stappenplan, een praktische handreikingen en tips om het gebruik van basisregistraties te implementeren. Voor procesdeskundigen en inhoudsdeskundigen is naast hoofdstuk 1 en de voorbeelden vooral hoofdstuk 2 relevant. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van basisregistraties in de afzonderlijke processen. Het hoofdstuk besluit met een samenvatting van de gegevensbehoefte in termen van frequentie, omvang, benodigde actualiteit en de noodzaak om proactief te worden geïnformeerd over wijzigingen. ICT-professionals (architecten, IT-managers) zijn vooral gebaat bij de hoofdstukken 3 en 4 waarin wordt ingegaan op het hoe van het gebruik van basisregistraties. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende routes die de omgevingsdiensten kunnen bewandelen en mechanismen 8

9 9

10 Inhoud Management samenvatting Leeswijzer 1 Introductie basisregistraties en baten van gebruik Het stelsel van basisregistraties Spelregels voor het gebruik Baten van de basisregistraties Algemene noties over de baten van basisregistraties Baten van basisregistraties in de context van de omgevingsdiensten Relevante basisregistraties voor de omgevingsdiensten 19 2 Basisregistraties in de processen van de omgevingsdienst Behandeling van - of advisering over - vergunningaanvragen en meldingen Toezicht Handhaving Zienswijze, bezwaar, beroep Gebruik van overige basisregistraties Conclusie 31 3 Afnemen van basisregistratiegegevens Routes voor het afnemen van basisgegevens Afnemen van de opdrachtgever Afnemen uit landelijke voorzieningen Afnemen van sectorale knooppunten en commerciële leveranciers Conclusies aangaande de route van afnemen Mechanismen voor het afnemen van Basisregistraties Online Inzage middels webportaal Directe bevraging via webservices Tijdsgedreven gegevenslevering (abonnement) Mutatie- of gebeurtenisgedreven gegevenslevering (abonnement) Levering van bulkbestanden (eenmalig) Matching van de behoeften van omgevingsdiensten op het aanbod van 43 de landelijke voorzieningen 10

11 4 Basisgegevens in de informatievoorziening van de omgevingsdienst Applicatielandschap van de omgevingsdienst Scenario s en toepassingen voor interne ontsluiting van (basis)gegevens Rechtstreeks tussen backofficesysteem en basisregistraties Gegevensmagazijn Gegevensdistributie via broker Datawarehouse Conclusie 56 5 Stappenplan voor implementatie en gebruik van de basisregistraties Overall fasering Agendering en adoptie (fase1) Architectuur en Roadmap (fase2) Realisatie en implementatie voorzieningen (fase3) 68 6 Knelpunten bij het implementeren van het gebruik van basisregistraties 72 Bijlage 1: begrippen 76 Bijlage 2: Overzicht producten voor afnemers van de landelijke voorzieningen 78 van de basisregistraties 11

12 1 Introductie basisregistraties en baten van gebruik Alle organisaties met een publieke taak voor het gemak in dit hoofdstuk aangeduid met overheidsorganisaties hebben voor de uitvoering van hun taken te maken met basisregistraties. Omgevingsdiensten zijn daarop geen uitzondering: zij voeren in opdracht van gemeenten en provincies een aantal publiekrechtelijke taken uit waarvoor die gemeenten en provincies bevoegd gezag zijn. Het verplicht gebruik van de basisregistraties komt voort uit wetgeving, de zakelijke rechtvaardiging komt voort uit de baten die het gebruik oplevert. Dit hoofdstuk start met een korte toelichting op het Stelsel van Basisregistraties. Vervolgens worden de baten van het stelsel besproken, zowel in algemene zin als specifiek voor de omgevingsdienst. Als laatste worden de registraties die van belang zijn bij de taakuitvoering van de omgevingsdienst kort inhoudelijk toegelicht. 12

13 1.1 Het stelsel van basisregistraties Het Stelsel van Basisregistraties 1 speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude; alle betrokkenen hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie. Deze gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding. Om de gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid een Stelsel van Basisregistraties op. Er zijn 13 basisregistraties, die samen het Stelsel van Basisregistaties vormen. De 13 basisregistraties wisselen onderling gegevens uit. De gemeenschappelijke Stelselvoorzieningen vergemakkelijken de gegevensuitwisseling tussen de basisregistraties en zorgen voor het waarborgen van de juistheid van gegevens. Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties mogelijk en voor het melden van vermeende fouten in de basisregistraties wordt Digimelding ingezet. Digilevering is de beoogde voorziening voor het leveren van gebeurtenissen vanuit de aangesloten basisregistraties, bijvoorbeeld het starten van een onderneming. De structuur van het Stelsel van Basisregistraties is beschreven in de Stelselcatalogus. In het figuur op de volgende pagina zijn de registraties in onderlinge samenhang weergegeven. In het stelsel staat een basisregistratie niet op zichzelf. Een ingezetene waarvan de authentieke gegevens geregistreerd zijn in de basisregistratie personen is woonachtig op een adres waarvan de authentieke gegevens geregistreerd zijn in de basisregistratie Adressen en Gebouwen. Door een interne koppeling te realiseren, levert de Basisregistratie Personen ook de authentieke adresgegevens mee zoals die zijn geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Door deze interne koppelingen ontstaat ook daadwerkelijk een stelsel van basisregistraties. De afnemer die een object of subject gebruikt uit een basisregistratie kan trefzeker de gegevens uit de gekoppelde basisregistraties erbij halen en van daaruit weer de gegevens gekoppeld aan die registratie etc. 1.2 Spelregels voor het gebruik Het gebruik van de basisregistraties gaat gepaard met een aantal spelregels. Deze zijn als volgt het wettelijk kader Het gebruik van gegevens uit basisregistraties door overheidsorganisaties is niet vrijblijvend. Daarom heeft de overheid een aantal spelregels opgesteld voor de bijhouding en het gebruik van basisgegevens. Hoewel deze spelregels voor elke basisregistratie in aparte wet- en regelgeving zijn verwoord, wordt daarbij steeds dezelfde systematiek gehanteerd Niet meer uitvragen Een overheidsorganisatie mag een gegeven dat beschikbaar is als authentiek gegeven, niet meer uitvragen. Alleen in uitzonderingssituaties kan het nodig zijn een bepaald gegeven tóch uit te vragen, ook als het gegeven beschikbaar is als authentiek gegeven in een basisregistratie. Bijvoorbeeld als dat gegeven nodig is om een persoon of object te identificeren Verplicht gebruik Een overheidsorganisatie die voor de uitvoering van een wettelijke taak informatie nodig heeft die als authentiek gegeven in een basisregistratie beschikbaar is, is bij wet verplicht het gegeven uit de basisregistratie te gebruiken. Dit uitgangspunt wordt in toenemende mate onderstreept door jurisprudentie waarin de vraag naar het gebruik van basisregistraties aan de orde komt. Voor een niet-authentiek gegeven is het gebruik gewenst, maar niet verplicht. 1 Bron: 13

14 voorbeeld 1 Zaken op de kaart: snel inzicht in wat de dienst weet op een bepaalde locatie In de leefomgeving heeft alles een coördinaat. Een inrichting is ergens gevestigd, een bodemverontreiniging heeft een bepaalde verspreiding en een weg heeft een bepaalde geluidscontour. Deze geografische informatie kan met behulp van basisregistraties heel handig gecombineerd worden met zaakinformatie. Bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) wordt elke zaak gekoppeld aan een BAG-adres of een kadastraal perceel. Van zowel BAG-adressen als kadastrale percelen zijn de coördinaten nauwkeurig vastgelegd en beschikbaar. Door de zaak aan deze objecten te koppelen is het dus mogelijk om zaken weer te geven op de kaart. Bij ODMH gebruikt men daarvoor de intranet GIS-toepassing GeoWeb. De gebruiker ziet dan niet alleen de zaak op de kaart, maar kan door erop te klikken direct naar de bij de zaak behorende documenten, die zijn vastgelegd in het Document managementsysteem Verseon Web. 14

15 BRV BRI BLAU BRK BRT WOZ BGT BRO RNI GBA NHR BAG Figuur 1: het stelsel van basisregistraties Het huidige Stelsel van Basisregistraties wordt gevormd door de volgende registraties: GBA* - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens RNI* - Registratie Niet Ingezetenen NHR - Handelsregister BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen (bestaat uit twee basisregistraties) BRT - Basisregistratie Topografie BRK - Basisregistratie Kadaster BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregister) BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen BRI - Basisregistratie Inkomen WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN) BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) * De GBA en RNI vormen samen de BRP - Basisregistratie Personen Er zijn naast de basisregistraties nog andere landelijke registraties en - voorzieningen die niet de status van basisregistratie hebben, zoals de WKPB. Het RRGS en Ruimtelijke plannen. Deze registraties zijn eveneens relevant voor de omgevingsdiensten, maar vallen niet onder hetzelfde stringente wettelijke kader. Het gebruik van deze registraties en voorzieningen valt buiten de scope van deze handreiking. 15

16 voorbeeld 2 Eenduidigheid in communicatie met ketenpartners: basisregistraties bieden de sleutel Wanneer een overheidsorgaan ketenpartners inschakelt bij de behandeling van dossiers is het belangrijk dat alle partners het over dezelfde objecten en betrokkenen hebben. De basisregistraties bevatten unieke sleutels om deze objecten en betrokkenen te identificeren. Die sleutels moeten we dus bij overdracht van dossiers en zaken naar een ketenpartner meegeven om ervoor te zorgen dat die partner zich met dezelfde objecten en betrokkenen bezighoudt. Bovendien is de ketenpartner in staat om met de unieke sleutels altijd het meest actuele gegeven uit de basisregistratie op te vragen of geleverd te krijgen. 16

17 1.2.4 Terugmelden Een overheidsorganisatie die twijfelt aan de juistheid van een authentiek gegeven, moet daar melding van doen, de zogeheten terugmelding. De bronhouder zal dan een onderzoek instellen naar de juistheid van dat gegeven. Een authentiek gegeven dat in onderzoek is, hoeft niet verplicht te worden gebruikt. 1.3 Baten van de basisregistraties Algemene noties over de baten van basisregistraties Zoals in de vorige paragraaf is aangeven is het gebruik van de basisregistraties wettelijk geregeld. Ook de omgevingsdiensten vallen onder de reikwijdte van de regelgeving en worden dus geacht gebruik te maken van de basisregistratie. Naast de wettelijke verplichting is het ook zinvol voor de eigen bedrijfsvoering van de omgevingsdienst om gebruik te maken van de basisregistraties. In algemene zin kan worden gesteld dat basisregistraties het fundament vormen voor: 1. een overheid die niet naar de bekende weg vraagt; 2. een overheid die klantgericht is; 3. een overheid die zich niet voor de gek laat houden; 4. een overheid die weet waarover ze het heeft; 5. een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig. In bovenstaande opsomming kan overheid ook vervangen worden door omgevingsdienst, de basisregistraties bieden een belangrijke kans voor de omgevingsdiensten om zich verder te verbeteren. De basisregistraties dragen bij aan de bovengenoemde doelstellingen op grond van drie eigenschappen: 1. Waarde van de door de basisregistraties zelf geleverde gegevens. 2. Waarde als koppelgegeven of sleutelgegeven. 3. Waarde bij geografische presentatie en -analyse. Waarde van de door de basisregistraties geleverde gegevens De gegevens uit basisregistraties hebben op zichzelf waarde voor de afnemer. Op welk adres woont de aanvrager? Waar bevind zich dit adres? Wat is de rechtsvorm van het bedrijf? Wie is de eigenaar van het perceel? Etc. De kwaliteit (eenduidigheid, juistheid en actualiteit) van de gegevens uit basisregistraties is hoog. De afnemer mag deze gegevens gebruiken zonder eigen onderzoek te doen naar de juistheid. Hij hoeft de gegevens niet zelf in te winnen, waarmee zowel de overheid als burgers en bedrijven ontlast worden. Waarde als koppelgegeven Basisregistraties dekken op zichzelf maar een beperkt deel van de informatiebehoefte bij veel afnemers. Belangrijk is echter dat basisregistraties de unieke identificerende gegevens voor burgers, bedrijven, adressen etc. bevatten, en dat zij onderling gekoppeld worden. Daarmee ontstaat een krachtige basis om de eigen ingewonnen gegevens uit te wisselen en te combineren, zowel intern als met ketenpartners. Dit kan leiden tot een betere/efficiëntere dienstverlening en tot verdere vermindering van de uitvraag bij burgers en bedrijven. (Vanzelfsprekend gelden hierbij de wettelijke kaders ten aanzien van het al dan niet mogen uitwisselen van deze gegevens) Waarde bij geografische presentatie en analyse Een aantal basisregistraties omvat geografische gegevens. Het betreft de BAG, de BRK, de BGT en de BRT. Door eigen gegevens te koppelen aan basisregistraties kunnen deze automatisch op de kaart worden gepresenteerd. Aangezien geografische presentatie en analyse in toenemende mate aan belang wint, zeker ook in het omgevingsrecht, is dit aspect van basisregistraties voor de omgevingsdiensten van groot belang Baten van basisregistraties in de context van de omgevingsdiensten De regionale uitvoeringsdiensten zijn ingesteld om zorg te dragen voor een schone en veilige omgeving. Door taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van gemeenten en provincies te bundelen in de omgevingsdiensten ontstaan de schaalgrootte en concentratie van deskundigheid die noodzakelijk is. Daarnaast hebben de omgevingsdiensten ook een taakstelling om de opgedragen taken efficiënter uit te voeren dan in het verleden (versplintert over gemeenten en provincie) het geval was. Goede informatievoorziening binnen de omgevingsdienst en tussen ketenpartners is een belangrijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van deze taken en het waarmaken van de efficiencydoelstelling. Hieronder is op basis van de werksessies met de omgevingsdiensten schematisch de relatie weergegeven tussen de taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsdienst en de eigen informatievoorziening. 17

18 Doelstellingen en ambities omgevingsdiensten Kwaliteit/ professionaliteit Rechtmatigheid Effectiviteit Efficiëntie Stelt eisen aan Draagt bij aan Informatievoorziening Functionaliteit Interoperabiliteit Gegevenskwaliteit Consistentie/standaardisatie in gegevenshuishouding Sectorale gegevensstandaarden Basisregistraties Figuur 2: relatie tussen de doelstellingen van de omgevingsdienst en de informatievoorziening o.b.v. de werksessies. De omgevingsdienst heeft om de verwachtingen en ambities te kunnen waarmaken behoefte aan een hoogwaardige informatievoorziening! De componenten daarbinnen moeten de juiste functionaliteit bieden, moeten intern én extern kunnen samenwerken (interoperabiliteit) en moeten de juiste gegevens bevatten. Een consistente en gestandaardiseerde gegevenshuishouding, gebaseerd op basisregistraties is daarvoor randvoorwaardelijk. Basisregistraties dragen bij aan de invulling van een aantal eisen die vanuit de business aan de informatievoorziening van de omgevingsdiensten wordt gesteld. Uit de werksessies met de omgevingsdiensten zijn de volgende baten bij gebruik van de basisregistraties als belangrijkste naar voren gekomen (deze komen overigens veelal overeen met de eerder genoemde generieke baten): Alle medewerkers beschikken tijd- en plaatsonafhankelijk over informatie... Toegang tot informatie is een voorwaarde om het werk juist uit te voeren, zowel op kantoor als op locatie in het veld. Nu toezichtsactiviteiten niet meer gebonden zijn aan kantooruren is het ook van belang om beschikking te hebben over informatie in het weekend of tijdens de avonduren. Ontsluiting via het gebruik van laptops, tablets en smartphone maakt dit voor de inspecteurs mogelijk in combinatie met ruime beschikbaarstellingsuren van de onderliggende applicaties zoals het VTH-systeem, Inspectieview Milieu, het bodeminformatiesysteem of het Omgevingsloket Online (OLO)....van de juiste kwaliteit Het begrip juiste kwaliteit heeft onder meer betrekking op actualiteit, juistheid en eenduidigheid van informatie (vereiste kwaliteit, bekende kwaliteit). Basisregistraties zijn ook voor de omgevingsdiensten dé bron voor actuele, juiste en eenduidige basisgegevens (voor zover deze vallen binnen het domein van de basisregistraties) en bieden een belangrijke kapstok voor het koppelen van aanvullende gegevens zoals inspectieresultaten en handhavingsmaatregelen. Informatiegestuurd handhaven en uitwisseling van informatie met ketenpartners (bijvoorbeeld met Inspectieview) is alleen zinvol wanneer eenduidig is vast te stellen op welke betrokkene de informatie betrekking heeft. 18

19 Informatie kan worden ontsloten op basis van persoon product, opdrachtgever en locatie Deze vier dimensies vormen op basis van de werksessies de voornaamste zoekingangen waaraan in de praktijk behoefte bestaat. Het gebruik basisregistraties draagt bij aan het eenduidig ontsluiten van informatie op basis van persoon (zowel natuurlijke personen als bedrijven) en op basis van locatie. In geval van uitwisseling van (handhavings)informatie is er een eenduidige ingang ( sleutel ) aan de hand waarvan de inhoudelijke informatie benaderd wordt. Zo wordt zeker gesteld dat verschillende omgevingsdiensten het over dezelfde objecten hebben. Gegevens die beschikbaar waren bij het moment van besluiten, moeten ook op een later tijdstip teruggehaald kunnen worden omgevingsdiensten hebben in sommige situatie behoefte aan historische gegevens, bijvoorbeeld als het relevant is om te kunnen reconstrueren welke gegevens beschikbaar waren op het moment dat een beslissing werd genomen. Basisregistraties bouwen per definitie een historie op, en zijn verplicht om deze historische gegevens te kunnen aanbieden aan afnemers. Dit betekent dat het opbouwen van historie door de afnemer zelf niet of minder noodzakelijk is Digitaal werken en digitaal communiceren Het streven van veel omgevingsdiensten is om zoveel als mogelijk papierloos te werken. Dossiers van zaken worden digitaal opgebouwd. Met klanten, ketenpartners en opdrachtgevers (gemeente, provincie) wordt digitaal gecommuniceerd, zowel over de inhoud van het zaakdossier als over de status van het proces. Het gebruik van juiste, eenduidige en actuele informatie is hiervoor een voorwaarde. Al met al zijn de baten van het gebruik van de basisregistraties voor de omgevingsdiensten omvangrijk en van direct belang voor de uitvoering van taken. 1.4 Relevante basisregistraties voor de omgevingsdiensten In de werksessies zijn zes registraties aangemerkt als meest relevant voor de omgevingsdienst. Bij het bepalen daarvan is uitgegaan van de volgende werkprocessen van de omgevingsdienst: 1. Advisering over/behandelen van vergunningaanvragen en meldingen 2. Toezicht 2 3. Handhaving 4. Bezwaar en beroep In hoofdstuk 2 wordt de procesanalyse nader toegelicht. De volgende basisregistraties zijn voor de omgevingsdienst de meest relevante Basisregistratie Personen (BRP) In de Basisregistratie Personen worden persoonsgegevens vastgelegd van ingezetenen (natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland) en niet-ingezetenen (natuurlijke personen die niet woonachtig zijn in Nederland). Vertaald naar de situatie van vóór het van kracht worden van de Wet basisregistratie personen op , omvat de basisregistratie de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie, ingezetenen) en het RNI (Register Niet-Ingezetenen). Gegevens van niet-ingezetenen zijn niet-authentiek. De voor de omgevingsdienst belangrijkste gegevens in de GBA zijn de NAW-gegevens van de ingezetenen. Deze zijn van belang voor correspondentie, en daarnaast kan het verblijfsadres van de persoon van belang zijn bij de inhoudelijke beoordeling van aanvragen en dergelijke. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Personen. De landelijke voorziening nu nog GBA-V is de verantwoordelijkheid van het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) Nieuw Handelsregister (NHR) In het Nieuw Handelsregister zijn alle bedrijven en rechtspersonen die gevestigd zijn in Nederland geregistreerd. Daarnaast omvat het NHR niet in Nederland gevestigde bedrijven die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. 2 In dit document wordt het volgende onderscheid gehanteerd tussen toezicht en handhaving. Toezicht betreft het uitvoeren van de reguliere toezichthoudende activiteiten om te controleren of de vergunninghouder zich aan de regels houdt, alsmede het rapporteren hierover en het uitvoeren van eventuele vervolginspecties. Het begrip handhaving is in dit document gereserveerd voor de fase waarin het gewone toezicht niet heeft geleid tot naleving en er juridische stappen worden ondernomen tegen de overtreder. 19

20 voorbeeld 3 De vooringevulde aangifte: betere dienstverlening door basisregistraties onder de motorkap Het invullen van de belastingaangifte is voor de gemiddelde burger altijd een hele klus geweest Het bijeenzoeken van veel papieren en daarna het correct invoeren van de gegevens daaruit. De Belastingdienst won daarnaast in toenemende mate ter controle haar eigen gegevens in. Meer en meer zat de burger in te voeren wat de Belastingdienst al wist. Door onder meer de invoering van het burgerservicenummer (en zijn voorganger het sofienummer), door de koppeling van de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan de GBA en door het gebruik van het BSN in de werkgeversaangiften werd het mogelijk de door de Belastingdienst ingewonnen gegevens zo trefzeker aan elkaar te koppelen dat deze als vooringevulde aangifte konden worden aangeboden aan de burger. Deze controleert nu vooral en hoeft veel minder in te voeren. De waardering voor deze verbetering in de dienstverlening is groot. De Belastingdienst krijgt te maken met veel minder niet-relevante verschillen tussen wat de burger zelf invoert en wat men zelf heeft ingewonnen. 20

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Bij twijfel niet gebruiken?

Bij twijfel niet gebruiken? Bij twijfel niet gebruiken? Een verkenning naar oplossingen voor belemmeringen bij het gebruik van persoonsgegevens uit basisregistraties inup, Programma Stelsel van Basisregistraties, cluster STOUT Koen

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 2.01 (in gebruik) april 2010 Voorwoord Burgers en bedrijven

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Eigen gegevens, eigen regie?

Eigen gegevens, eigen regie? ? advies over de juridische en organisatorische consequenties van 'eigenaarschap' van persoonsgegevens die binnen de overheid worden verwerkt adviseurs: drs. E.B.M Schoenmakers CMC mr. W.E.H. Sloots mr.dr.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS

PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS PRIVAAT WAT MOET, PUBLIEK WAT ONVERMIJDELIJK IS versie 12 maart 2013 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Introductie... 7 1.1. Privaat wat moet... 7 1.2. Markt een stap erbij... 8 1.3. Publiek wat onvermijdelijk

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie