Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten"

Transcriptie

1 Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1

2 Versie 1.0 Datum: Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO), in samenwerking met het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving en het programma i-nup/clusterstout. De inhoud van de handreiking is tot stand gekomen in een werkgroep met als deelnemers Hans Jansen (Omgevingsdienst Regio Arnhem) Jaap Scholtens (DCMR Milieudienst Rijnmond) Joop Voortman (RUD Twente) Kenneth Brouwers (Milieudienst IJmond) Ludo Klein-Holte (Omgevingsdienst Regio Arnhem) Nol Witte (Omgevingsdienst Midden-Holland) 2

3 3

4 Management samenvatting Aanleiding Het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) en het i-nup cluster Stelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT) hebben midden 2013 gezamenlijk onderkend dat het versnellen van het gebruik van de basisregistraties in de omgevingsdiensten (RUD s) wenselijk is. Om de omgevingsdiensten te ondersteunen bij de implementatie van de basisregistraties is besloten om in samenwerking met een aantal omgevingsdiensten de voorliggende handreiking op te stellen. De handreiking biedt de omgevingsdienst ondersteuning bij het eigen project om aan te sluiten op de basisregistraties. Het geeft een inhoudelijk advies op welke basisregistraties de omgevingsdienst zou moeten aansluiten, hoe dat kan worden gedaan en op welke wijze de interne informatiehuishouding daarop kan worden ingericht. Verder bevat het een overzicht van belemmeringen die de omgevingsdiensten ervaren aan de kant van de basisregistraties en welke i-nup cluster STOUT zal adresseren bij de stelselpartijen die hierin actie moeten ondernemen. Als laatste bevat het een stappenplan waarmee de omgevingsdienst het eigen aansluittraject op de basisregistraties kan vormgeven. Zakelijke rechtvaardiging De zakelijke rechtvaardiging van het gebruik van de basisregistraties heeft bij het opstellen van de handreiking voorop gestaan. Daarbij gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van de informatie voor het uitvoeren van de basistaken en de plustaken van de omgevingsdiensten. Basisregistraties bieden actuele, eenduidige en hoge kwaliteit informatie voor personen, bedrijven, objecten en geografie. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van KvKnummers en naamgeving van bedrijven uit het NHR is het voor iedereen duidelijk over welke partij het gaat, zowel binnen de omgevingsdienst als bij gegevensuitwisseling met ketenpartners. Verder bieden de basisregistraties naast administratieve informatie diverse geo-producten, zoals de kadastrale kaart en grootschalige topografie. In veel gevallen biedt de kaart een praktische ingang voor een omgevingsdienstmedewerker. Door informatie over bijvoorbeeld inspecties en vergunningaanvragen te ontsluiten via de kaart ontstaat een krachtig hulpmiddel. Met het gebruik van informatie uit de basisregistraties neemt de kwaliteit van het werkt toe, wordt de uitwisselbaarheid van informatie tussen ketenpartners vergroot en neemt de efficiency van de organisatie toe. Aansluiting op de basisregistraties Het stelsel voorziet in dertien basisregistraties, echter deze zijn niet allemaal van belang voor de omgevingsdienst. Voor het bepalen van de benodigde basisregistraties en de beste wijze van aansluiten zijn een aantal processen beschouwd: advisering over/behandeling van vergunningaanvragen en meldingen, toezicht, handhaving, bezwaar en beroep. Daarbij is gekeken welke informatie van de basisregistraties binnen de genoemde processen benodigd is. Verder is gekeken op welke wijze de informatie gebruikt wordt, het gaat daarbij ondermeer over volume van gebruik, frequentie en actualiteitseisen. Met deze processen is het overgrote deel van de werkzaamheden van de omgevingsdienst afgedekt waardoor een representatief beeld voor de omgevingsdienst als geheel ontstaat. Uit de analyse van de werkprocessen blijkt dat de basisregistraties GBA, BAG, NHR, BGT, BRK, BRT en in mindere mate WOZ relevant zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van de bovengenoemde processen. De wijze van aansluiten op elke basisregistratie is bepaald op basis van de afweging tussen het benodigde gebruik binnen het proces (zoals volume, frequentie en actualiteit) en het aanbod vanuit de basisregistraties (zoals online inzage, opvraag middels webservices en de levering van een bestand). Verder is onderscheid aangebracht wat op korte termijn kan ( stap, 1-2 jaar vanaf nu) en wat op langere termijn gewenst is ( stip, 3-5 4

5 jaar vanaf nu). De stap voor de omgevingsdiensten bestaat uit: GBA: eerst via bevoegd gezag raadplegen van de GBA (online inzage), na ondertekening van de modelautorisatie door de bevoegde gezagen (2H2014) zelf online inzage via GBA-V. NHR: maandelijks actualiseren van een lokale kopie in combinatie met zelf verrijken met BAG-compliant adressen. BAG: Actualiseren van een lokale BAG-kopie middels het BAG mutatieabonnement; dagelijks indien uitvoering BWT-taken, maandelijks indien geen uitvoering BWT-taken. Geografische weergave via PDOK webservices (maandactueel). BRK: kadastrale kaart via PDOK webservices, opvragen administratieve gegevens en akten via een abonnement op Kadaster Online. BRT: kaart via PDOK webservices. BGT: niet van toepassing. WOZ: online inzage via de LV WOZ. De stip voor de omgevingsdiensten bestaat uit: GBA: Initiële bevraging op de GBA-V (Ad Hoc Vraag) en het plaatsen van een afnemersindicatie tot het moment van afronden van de vergunningaanvraag. NHR: maandelijks actualiseren van een lokale kopie, NHR levert dan tevens BAG compliant adressen. BAG: initiële download van de BAG-LV, dagelijkse actualisering via mutatie abonnement. BRK: kadastrale kaart via BRK levering, opvragen overige administratieve gegevens en akten via een abonnement op Kadaster Online. BRT: idem als stap. BGT: producten nog niet gedefinieerd. WOZ: niet van toepassing, vervalt door beschikbaarheid BGT. Inrichting van de interne informatievoorziening De inrichting van de interne informatievoorziening van de omgevingsdienst op het gebruik van de basisregistraties vraagt om een afweging tussen wijze van gebruik (volume, frequentie, actualiteit en behoefte aan analyse en verrijking), het aantal betrokken applicaties en niet functionele eisen zoals beschikbaarheid en snelheid. In veel omgevingsdiensten zal het gebruik van basisgegevens in meerdere applicaties aan de orde zijn: in een VTH-applicatie, in een documentenmagazijn (of documentmanagementsysteem, DMS) in toenemende mate in een GIS-applicatie en in sommige gevallen in een afzonderlijk zaaksysteem. Zodra meerdere applicaties basisgegevens willen afnemen, moet een rechtstreekse koppeling tussen de afnemende applicatie en landelijke voorzieningen voor basisregistraties worden vermeden. Hieruit volgt dat de omgevingsdiensten op termijn - afhankelijk van het tempo waarmee ze basisgegevens uit verschillende bronnen willen ontsluiten naar verschillende applicaties en deze ten volle willen benutten - gebruik moeten gaan maken van meer specialistische voorzieningen voor de registratie, distributie en het beheer van die basisgegevens. Daartoe zal minimaal een gegevensmagazijn moeten worden ingericht en zal - ingegeven door de informatiebehoefte - waarschijnlijk ook distributie van gegevens naar de verschillende applicaties gewenst zijn. Belemmeringen Bij het doorlopen van bovenstaande stappen zijn een aantal belemmeringen aan de zijde van de basisregistraties geïnventariseerd. De belangrijkste is dat de landelijke voorziening van de GBA op basis van de huidige regelgeving door de omgevingsdiensten niet rechtmatig kan worden gebruikt. Hiervoor is inmiddels een oplossing met een autorisatiebesluit bedacht, aan de implementatie ervan wordt gewerkt. De overige belemmeringen zijn meer praktisch van aard en hebben betrekking op de producten en diensten die de basisregistraties leveren. De cluster STOUT zal tezamen met Omgevingsdienst.nl en het IPO een voortrekkersrol nemen voor het oplossen van de knelpunten. Stappenplan Het inhoudelijke advies in deze handreiking geeft de 28 omgevingsdiensten houvast hoe aan te sluiten op de basisregistraties en op welke wijze de interne informatievoorziening daarop kan worden ingericht. Echter elke omgevingsdienst zal op basis van eigen overwegingen keuzes maken. Het stappenplan doet een voorstel hoe de omgevingsdienst het project voor het aansluiten op de basisregistraties kan inrichten vanaf projectinitiatie (zakelijke rechtvaardiging) tot en met daadwerkelijk gebruik in de 5

6 primaire processen (baten realisatie). Een traject vergelijkbaar met de stappen die zijn doorlopen bij het opstellen van deze handreiking maakt deel uit van de aanpak en bestaat uit de volgende stappen: 1. Agendering en adoptie (fase 1), het doel van deze fase is het bewerkstelligen van een gedeeld beeld op hoofdlijnen over het waarom van het gebruik van de basisregistraties en het creëren van de randvoorwaarden voor het vervolg. 2. Architectuur en roadmap (fase 2), het doel van deze fase is het bewerkstelligen van een helder en gedeeld beeld over het gewenste gebruik van de basisregistraties, de wijze waarop de gegevens kunnen worden betrokken en gedistribueerd, de daartoe benodigde ICT-architectuur en het pad ernaartoe. 3. Realisatie en implementatie voorzieningen (fase 3), het doel van deze fase is het bewerkstelligen dat het gebruik van de gegevens van de basisregistraties daadwerkelijk tot stand komt. Naast het aansluiten op de basisregistraties en het inrichten van de interne informatievoorziening betreft het ook de implementatie in de werkprocessen. Tenslotte Met deze handreiking in de hand heeft de omgevingsdienst ondersteuning bij het opzetten van een eigen project voor aansluiting op de basisregistraties. Zonder daadwerkelijke actie blijft het echter een stuk papier. We roepen bestuur, directie en management van de omgevingsdiensten daarom op om concrete stappen te maken met het aansluiten op de basisregistraties en zo te investeren in de kwaliteit van de eigen informatiehuishouding! 6

7 7

8 Leeswijzer Dit document is geschreven voor een brede doelgroep, van lijnmanagement tot procesdeskundigen en informatieprofessionals, die een uiteenlopende voorkennis en focus zullen hebben bij het lezen. Bewust is de keuze gemaakt om sommige aspecten die voor de ene doelgroep bekend zullen zijn uit te schrijven, omdat een andere doelgroep er waarschijnlijk niet mee bekend is. Voor wie dit rapport selectief wil doornemen kunnen we de volgende richtlijnen mee geven. De figuren en tabellen in dit rapport zijn zo gekozen dat u aan de hand daarvan de hoofdlijn van het rapport kunt volgen. De voorbeelden (in de groene boxen) bieden illustraties uit de praktijk, zowel uit die van de omgevingsdensten als uit andere sectoren. Wat kan het gebruik van basisregistraties bijdragen aan de uitvoeringspraktijk. Wij adviseren ieder om deze te lezen. die zij kunnen inzetten om basisgegevens te verwerven, van de basisregistratie tot in de brievenbus. Daarbij wordt uitgaande van de behoeften geformuleerd in hoofdstuk 2 een voorkeursvariant voor het verwerven van de gegevens vastgesteld. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de interne distributie van basisregistratiegegevens, en de keuzen die de omgevingsdiensten daarin hebben. Een aantal architectuuralternatieven wordt uitgewerkt, waarbij de afwegingscriteria voor de keuze hieruit worden besproken. Voor informatiemanager en projectleiders is, naar wij aannemen, het gehele document relevant: van introductie wellicht al bekend bij deze doelgroep tot zakelijke rechtvaardiging tot ICT-inrichting tot aanpak. Voor directieleden en lijnmanagers zijn vooral de hoofdstukken 1 en 5 relevant. Hoofdstuk 1 geeft een globale introductie in de basisregistraties en beschrijft de zakelijke rechtvaardiging en het wettelijk kader voor het aansluiten op basisregistraties. Hoofdstuk 5 biedt een stappenplan, een praktische handreikingen en tips om het gebruik van basisregistraties te implementeren. Voor procesdeskundigen en inhoudsdeskundigen is naast hoofdstuk 1 en de voorbeelden vooral hoofdstuk 2 relevant. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van basisregistraties in de afzonderlijke processen. Het hoofdstuk besluit met een samenvatting van de gegevensbehoefte in termen van frequentie, omvang, benodigde actualiteit en de noodzaak om proactief te worden geïnformeerd over wijzigingen. ICT-professionals (architecten, IT-managers) zijn vooral gebaat bij de hoofdstukken 3 en 4 waarin wordt ingegaan op het hoe van het gebruik van basisregistraties. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende routes die de omgevingsdiensten kunnen bewandelen en mechanismen 8

9 9

10 Inhoud Management samenvatting Leeswijzer 1 Introductie basisregistraties en baten van gebruik Het stelsel van basisregistraties Spelregels voor het gebruik Baten van de basisregistraties Algemene noties over de baten van basisregistraties Baten van basisregistraties in de context van de omgevingsdiensten Relevante basisregistraties voor de omgevingsdiensten 19 2 Basisregistraties in de processen van de omgevingsdienst Behandeling van - of advisering over - vergunningaanvragen en meldingen Toezicht Handhaving Zienswijze, bezwaar, beroep Gebruik van overige basisregistraties Conclusie 31 3 Afnemen van basisregistratiegegevens Routes voor het afnemen van basisgegevens Afnemen van de opdrachtgever Afnemen uit landelijke voorzieningen Afnemen van sectorale knooppunten en commerciële leveranciers Conclusies aangaande de route van afnemen Mechanismen voor het afnemen van Basisregistraties Online Inzage middels webportaal Directe bevraging via webservices Tijdsgedreven gegevenslevering (abonnement) Mutatie- of gebeurtenisgedreven gegevenslevering (abonnement) Levering van bulkbestanden (eenmalig) Matching van de behoeften van omgevingsdiensten op het aanbod van 43 de landelijke voorzieningen 10

11 4 Basisgegevens in de informatievoorziening van de omgevingsdienst Applicatielandschap van de omgevingsdienst Scenario s en toepassingen voor interne ontsluiting van (basis)gegevens Rechtstreeks tussen backofficesysteem en basisregistraties Gegevensmagazijn Gegevensdistributie via broker Datawarehouse Conclusie 56 5 Stappenplan voor implementatie en gebruik van de basisregistraties Overall fasering Agendering en adoptie (fase1) Architectuur en Roadmap (fase2) Realisatie en implementatie voorzieningen (fase3) 68 6 Knelpunten bij het implementeren van het gebruik van basisregistraties 72 Bijlage 1: begrippen 76 Bijlage 2: Overzicht producten voor afnemers van de landelijke voorzieningen 78 van de basisregistraties 11

12 1 Introductie basisregistraties en baten van gebruik Alle organisaties met een publieke taak voor het gemak in dit hoofdstuk aangeduid met overheidsorganisaties hebben voor de uitvoering van hun taken te maken met basisregistraties. Omgevingsdiensten zijn daarop geen uitzondering: zij voeren in opdracht van gemeenten en provincies een aantal publiekrechtelijke taken uit waarvoor die gemeenten en provincies bevoegd gezag zijn. Het verplicht gebruik van de basisregistraties komt voort uit wetgeving, de zakelijke rechtvaardiging komt voort uit de baten die het gebruik oplevert. Dit hoofdstuk start met een korte toelichting op het Stelsel van Basisregistraties. Vervolgens worden de baten van het stelsel besproken, zowel in algemene zin als specifiek voor de omgevingsdienst. Als laatste worden de registraties die van belang zijn bij de taakuitvoering van de omgevingsdienst kort inhoudelijk toegelicht. 12

13 1.1 Het stelsel van basisregistraties Het Stelsel van Basisregistraties 1 speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering, het toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude; alle betrokkenen hebben baat bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie. Deze gegevens worden vastgelegd in basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeft een burger of bedrijf bepaalde gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren, maar volstaat één melding. Om de gegevens te kunnen delen, zet de Nederlandse overheid een Stelsel van Basisregistraties op. Er zijn 13 basisregistraties, die samen het Stelsel van Basisregistaties vormen. De 13 basisregistraties wisselen onderling gegevens uit. De gemeenschappelijke Stelselvoorzieningen vergemakkelijken de gegevensuitwisseling tussen de basisregistraties en zorgen voor het waarborgen van de juistheid van gegevens. Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties mogelijk en voor het melden van vermeende fouten in de basisregistraties wordt Digimelding ingezet. Digilevering is de beoogde voorziening voor het leveren van gebeurtenissen vanuit de aangesloten basisregistraties, bijvoorbeeld het starten van een onderneming. De structuur van het Stelsel van Basisregistraties is beschreven in de Stelselcatalogus. In het figuur op de volgende pagina zijn de registraties in onderlinge samenhang weergegeven. In het stelsel staat een basisregistratie niet op zichzelf. Een ingezetene waarvan de authentieke gegevens geregistreerd zijn in de basisregistratie personen is woonachtig op een adres waarvan de authentieke gegevens geregistreerd zijn in de basisregistratie Adressen en Gebouwen. Door een interne koppeling te realiseren, levert de Basisregistratie Personen ook de authentieke adresgegevens mee zoals die zijn geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Door deze interne koppelingen ontstaat ook daadwerkelijk een stelsel van basisregistraties. De afnemer die een object of subject gebruikt uit een basisregistratie kan trefzeker de gegevens uit de gekoppelde basisregistraties erbij halen en van daaruit weer de gegevens gekoppeld aan die registratie etc. 1.2 Spelregels voor het gebruik Het gebruik van de basisregistraties gaat gepaard met een aantal spelregels. Deze zijn als volgt het wettelijk kader Het gebruik van gegevens uit basisregistraties door overheidsorganisaties is niet vrijblijvend. Daarom heeft de overheid een aantal spelregels opgesteld voor de bijhouding en het gebruik van basisgegevens. Hoewel deze spelregels voor elke basisregistratie in aparte wet- en regelgeving zijn verwoord, wordt daarbij steeds dezelfde systematiek gehanteerd Niet meer uitvragen Een overheidsorganisatie mag een gegeven dat beschikbaar is als authentiek gegeven, niet meer uitvragen. Alleen in uitzonderingssituaties kan het nodig zijn een bepaald gegeven tóch uit te vragen, ook als het gegeven beschikbaar is als authentiek gegeven in een basisregistratie. Bijvoorbeeld als dat gegeven nodig is om een persoon of object te identificeren Verplicht gebruik Een overheidsorganisatie die voor de uitvoering van een wettelijke taak informatie nodig heeft die als authentiek gegeven in een basisregistratie beschikbaar is, is bij wet verplicht het gegeven uit de basisregistratie te gebruiken. Dit uitgangspunt wordt in toenemende mate onderstreept door jurisprudentie waarin de vraag naar het gebruik van basisregistraties aan de orde komt. Voor een niet-authentiek gegeven is het gebruik gewenst, maar niet verplicht. 1 Bron: 13

14 voorbeeld 1 Zaken op de kaart: snel inzicht in wat de dienst weet op een bepaalde locatie In de leefomgeving heeft alles een coördinaat. Een inrichting is ergens gevestigd, een bodemverontreiniging heeft een bepaalde verspreiding en een weg heeft een bepaalde geluidscontour. Deze geografische informatie kan met behulp van basisregistraties heel handig gecombineerd worden met zaakinformatie. Bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) wordt elke zaak gekoppeld aan een BAG-adres of een kadastraal perceel. Van zowel BAG-adressen als kadastrale percelen zijn de coördinaten nauwkeurig vastgelegd en beschikbaar. Door de zaak aan deze objecten te koppelen is het dus mogelijk om zaken weer te geven op de kaart. Bij ODMH gebruikt men daarvoor de intranet GIS-toepassing GeoWeb. De gebruiker ziet dan niet alleen de zaak op de kaart, maar kan door erop te klikken direct naar de bij de zaak behorende documenten, die zijn vastgelegd in het Document managementsysteem Verseon Web. 14

15 BRV BRI BLAU BRK BRT WOZ BGT BRO RNI GBA NHR BAG Figuur 1: het stelsel van basisregistraties Het huidige Stelsel van Basisregistraties wordt gevormd door de volgende registraties: GBA* - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens RNI* - Registratie Niet Ingezetenen NHR - Handelsregister BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen (bestaat uit twee basisregistraties) BRT - Basisregistratie Topografie BRK - Basisregistratie Kadaster BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregister) BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen BRI - Basisregistratie Inkomen WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN) BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) * De GBA en RNI vormen samen de BRP - Basisregistratie Personen Er zijn naast de basisregistraties nog andere landelijke registraties en - voorzieningen die niet de status van basisregistratie hebben, zoals de WKPB. Het RRGS en Ruimtelijke plannen. Deze registraties zijn eveneens relevant voor de omgevingsdiensten, maar vallen niet onder hetzelfde stringente wettelijke kader. Het gebruik van deze registraties en voorzieningen valt buiten de scope van deze handreiking. 15

16 voorbeeld 2 Eenduidigheid in communicatie met ketenpartners: basisregistraties bieden de sleutel Wanneer een overheidsorgaan ketenpartners inschakelt bij de behandeling van dossiers is het belangrijk dat alle partners het over dezelfde objecten en betrokkenen hebben. De basisregistraties bevatten unieke sleutels om deze objecten en betrokkenen te identificeren. Die sleutels moeten we dus bij overdracht van dossiers en zaken naar een ketenpartner meegeven om ervoor te zorgen dat die partner zich met dezelfde objecten en betrokkenen bezighoudt. Bovendien is de ketenpartner in staat om met de unieke sleutels altijd het meest actuele gegeven uit de basisregistratie op te vragen of geleverd te krijgen. 16

17 1.2.4 Terugmelden Een overheidsorganisatie die twijfelt aan de juistheid van een authentiek gegeven, moet daar melding van doen, de zogeheten terugmelding. De bronhouder zal dan een onderzoek instellen naar de juistheid van dat gegeven. Een authentiek gegeven dat in onderzoek is, hoeft niet verplicht te worden gebruikt. 1.3 Baten van de basisregistraties Algemene noties over de baten van basisregistraties Zoals in de vorige paragraaf is aangeven is het gebruik van de basisregistraties wettelijk geregeld. Ook de omgevingsdiensten vallen onder de reikwijdte van de regelgeving en worden dus geacht gebruik te maken van de basisregistratie. Naast de wettelijke verplichting is het ook zinvol voor de eigen bedrijfsvoering van de omgevingsdienst om gebruik te maken van de basisregistraties. In algemene zin kan worden gesteld dat basisregistraties het fundament vormen voor: 1. een overheid die niet naar de bekende weg vraagt; 2. een overheid die klantgericht is; 3. een overheid die zich niet voor de gek laat houden; 4. een overheid die weet waarover ze het heeft; 5. een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig. In bovenstaande opsomming kan overheid ook vervangen worden door omgevingsdienst, de basisregistraties bieden een belangrijke kans voor de omgevingsdiensten om zich verder te verbeteren. De basisregistraties dragen bij aan de bovengenoemde doelstellingen op grond van drie eigenschappen: 1. Waarde van de door de basisregistraties zelf geleverde gegevens. 2. Waarde als koppelgegeven of sleutelgegeven. 3. Waarde bij geografische presentatie en -analyse. Waarde van de door de basisregistraties geleverde gegevens De gegevens uit basisregistraties hebben op zichzelf waarde voor de afnemer. Op welk adres woont de aanvrager? Waar bevind zich dit adres? Wat is de rechtsvorm van het bedrijf? Wie is de eigenaar van het perceel? Etc. De kwaliteit (eenduidigheid, juistheid en actualiteit) van de gegevens uit basisregistraties is hoog. De afnemer mag deze gegevens gebruiken zonder eigen onderzoek te doen naar de juistheid. Hij hoeft de gegevens niet zelf in te winnen, waarmee zowel de overheid als burgers en bedrijven ontlast worden. Waarde als koppelgegeven Basisregistraties dekken op zichzelf maar een beperkt deel van de informatiebehoefte bij veel afnemers. Belangrijk is echter dat basisregistraties de unieke identificerende gegevens voor burgers, bedrijven, adressen etc. bevatten, en dat zij onderling gekoppeld worden. Daarmee ontstaat een krachtige basis om de eigen ingewonnen gegevens uit te wisselen en te combineren, zowel intern als met ketenpartners. Dit kan leiden tot een betere/efficiëntere dienstverlening en tot verdere vermindering van de uitvraag bij burgers en bedrijven. (Vanzelfsprekend gelden hierbij de wettelijke kaders ten aanzien van het al dan niet mogen uitwisselen van deze gegevens) Waarde bij geografische presentatie en analyse Een aantal basisregistraties omvat geografische gegevens. Het betreft de BAG, de BRK, de BGT en de BRT. Door eigen gegevens te koppelen aan basisregistraties kunnen deze automatisch op de kaart worden gepresenteerd. Aangezien geografische presentatie en analyse in toenemende mate aan belang wint, zeker ook in het omgevingsrecht, is dit aspect van basisregistraties voor de omgevingsdiensten van groot belang Baten van basisregistraties in de context van de omgevingsdiensten De regionale uitvoeringsdiensten zijn ingesteld om zorg te dragen voor een schone en veilige omgeving. Door taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van gemeenten en provincies te bundelen in de omgevingsdiensten ontstaan de schaalgrootte en concentratie van deskundigheid die noodzakelijk is. Daarnaast hebben de omgevingsdiensten ook een taakstelling om de opgedragen taken efficiënter uit te voeren dan in het verleden (versplintert over gemeenten en provincie) het geval was. Goede informatievoorziening binnen de omgevingsdienst en tussen ketenpartners is een belangrijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van deze taken en het waarmaken van de efficiencydoelstelling. Hieronder is op basis van de werksessies met de omgevingsdiensten schematisch de relatie weergegeven tussen de taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsdienst en de eigen informatievoorziening. 17

18 Doelstellingen en ambities omgevingsdiensten Kwaliteit/ professionaliteit Rechtmatigheid Effectiviteit Efficiëntie Stelt eisen aan Draagt bij aan Informatievoorziening Functionaliteit Interoperabiliteit Gegevenskwaliteit Consistentie/standaardisatie in gegevenshuishouding Sectorale gegevensstandaarden Basisregistraties Figuur 2: relatie tussen de doelstellingen van de omgevingsdienst en de informatievoorziening o.b.v. de werksessies. De omgevingsdienst heeft om de verwachtingen en ambities te kunnen waarmaken behoefte aan een hoogwaardige informatievoorziening! De componenten daarbinnen moeten de juiste functionaliteit bieden, moeten intern én extern kunnen samenwerken (interoperabiliteit) en moeten de juiste gegevens bevatten. Een consistente en gestandaardiseerde gegevenshuishouding, gebaseerd op basisregistraties is daarvoor randvoorwaardelijk. Basisregistraties dragen bij aan de invulling van een aantal eisen die vanuit de business aan de informatievoorziening van de omgevingsdiensten wordt gesteld. Uit de werksessies met de omgevingsdiensten zijn de volgende baten bij gebruik van de basisregistraties als belangrijkste naar voren gekomen (deze komen overigens veelal overeen met de eerder genoemde generieke baten): Alle medewerkers beschikken tijd- en plaatsonafhankelijk over informatie... Toegang tot informatie is een voorwaarde om het werk juist uit te voeren, zowel op kantoor als op locatie in het veld. Nu toezichtsactiviteiten niet meer gebonden zijn aan kantooruren is het ook van belang om beschikking te hebben over informatie in het weekend of tijdens de avonduren. Ontsluiting via het gebruik van laptops, tablets en smartphone maakt dit voor de inspecteurs mogelijk in combinatie met ruime beschikbaarstellingsuren van de onderliggende applicaties zoals het VTH-systeem, Inspectieview Milieu, het bodeminformatiesysteem of het Omgevingsloket Online (OLO)....van de juiste kwaliteit Het begrip juiste kwaliteit heeft onder meer betrekking op actualiteit, juistheid en eenduidigheid van informatie (vereiste kwaliteit, bekende kwaliteit). Basisregistraties zijn ook voor de omgevingsdiensten dé bron voor actuele, juiste en eenduidige basisgegevens (voor zover deze vallen binnen het domein van de basisregistraties) en bieden een belangrijke kapstok voor het koppelen van aanvullende gegevens zoals inspectieresultaten en handhavingsmaatregelen. Informatiegestuurd handhaven en uitwisseling van informatie met ketenpartners (bijvoorbeeld met Inspectieview) is alleen zinvol wanneer eenduidig is vast te stellen op welke betrokkene de informatie betrekking heeft. 18

19 Informatie kan worden ontsloten op basis van persoon product, opdrachtgever en locatie Deze vier dimensies vormen op basis van de werksessies de voornaamste zoekingangen waaraan in de praktijk behoefte bestaat. Het gebruik basisregistraties draagt bij aan het eenduidig ontsluiten van informatie op basis van persoon (zowel natuurlijke personen als bedrijven) en op basis van locatie. In geval van uitwisseling van (handhavings)informatie is er een eenduidige ingang ( sleutel ) aan de hand waarvan de inhoudelijke informatie benaderd wordt. Zo wordt zeker gesteld dat verschillende omgevingsdiensten het over dezelfde objecten hebben. Gegevens die beschikbaar waren bij het moment van besluiten, moeten ook op een later tijdstip teruggehaald kunnen worden omgevingsdiensten hebben in sommige situatie behoefte aan historische gegevens, bijvoorbeeld als het relevant is om te kunnen reconstrueren welke gegevens beschikbaar waren op het moment dat een beslissing werd genomen. Basisregistraties bouwen per definitie een historie op, en zijn verplicht om deze historische gegevens te kunnen aanbieden aan afnemers. Dit betekent dat het opbouwen van historie door de afnemer zelf niet of minder noodzakelijk is Digitaal werken en digitaal communiceren Het streven van veel omgevingsdiensten is om zoveel als mogelijk papierloos te werken. Dossiers van zaken worden digitaal opgebouwd. Met klanten, ketenpartners en opdrachtgevers (gemeente, provincie) wordt digitaal gecommuniceerd, zowel over de inhoud van het zaakdossier als over de status van het proces. Het gebruik van juiste, eenduidige en actuele informatie is hiervoor een voorwaarde. Al met al zijn de baten van het gebruik van de basisregistraties voor de omgevingsdiensten omvangrijk en van direct belang voor de uitvoering van taken. 1.4 Relevante basisregistraties voor de omgevingsdiensten In de werksessies zijn zes registraties aangemerkt als meest relevant voor de omgevingsdienst. Bij het bepalen daarvan is uitgegaan van de volgende werkprocessen van de omgevingsdienst: 1. Advisering over/behandelen van vergunningaanvragen en meldingen 2. Toezicht 2 3. Handhaving 4. Bezwaar en beroep In hoofdstuk 2 wordt de procesanalyse nader toegelicht. De volgende basisregistraties zijn voor de omgevingsdienst de meest relevante Basisregistratie Personen (BRP) In de Basisregistratie Personen worden persoonsgegevens vastgelegd van ingezetenen (natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland) en niet-ingezetenen (natuurlijke personen die niet woonachtig zijn in Nederland). Vertaald naar de situatie van vóór het van kracht worden van de Wet basisregistratie personen op , omvat de basisregistratie de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie, ingezetenen) en het RNI (Register Niet-Ingezetenen). Gegevens van niet-ingezetenen zijn niet-authentiek. De voor de omgevingsdienst belangrijkste gegevens in de GBA zijn de NAW-gegevens van de ingezetenen. Deze zijn van belang voor correspondentie, en daarnaast kan het verblijfsadres van de persoon van belang zijn bij de inhoudelijke beoordeling van aanvragen en dergelijke. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Personen. De landelijke voorziening nu nog GBA-V is de verantwoordelijkheid van het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) Nieuw Handelsregister (NHR) In het Nieuw Handelsregister zijn alle bedrijven en rechtspersonen die gevestigd zijn in Nederland geregistreerd. Daarnaast omvat het NHR niet in Nederland gevestigde bedrijven die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland. 2 In dit document wordt het volgende onderscheid gehanteerd tussen toezicht en handhaving. Toezicht betreft het uitvoeren van de reguliere toezichthoudende activiteiten om te controleren of de vergunninghouder zich aan de regels houdt, alsmede het rapporteren hierover en het uitvoeren van eventuele vervolginspecties. Het begrip handhaving is in dit document gereserveerd voor de fase waarin het gewone toezicht niet heeft geleid tot naleving en er juridische stappen worden ondernomen tegen de overtreder. 19

20 voorbeeld 3 De vooringevulde aangifte: betere dienstverlening door basisregistraties onder de motorkap Het invullen van de belastingaangifte is voor de gemiddelde burger altijd een hele klus geweest Het bijeenzoeken van veel papieren en daarna het correct invoeren van de gegevens daaruit. De Belastingdienst won daarnaast in toenemende mate ter controle haar eigen gegevens in. Meer en meer zat de burger in te voeren wat de Belastingdienst al wist. Door onder meer de invoering van het burgerservicenummer (en zijn voorganger het sofienummer), door de koppeling van de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan de GBA en door het gebruik van het BSN in de werkgeversaangiften werd het mogelijk de door de Belastingdienst ingewonnen gegevens zo trefzeker aan elkaar te koppelen dat deze als vooringevulde aangifte konden worden aangeboden aan de burger. Deze controleert nu vooral en hoeft veel minder in te voeren. De waardering voor deze verbetering in de dienstverlening is groot. De Belastingdienst krijgt te maken met veel minder niet-relevante verschillen tussen wat de burger zelf invoert en wat men zelf heeft ingewonnen. 20

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Basisregistraties: het aanbod, de uitdagingen. successen met het gebruik. Eén digitale overheid: betere service. Vicrea 22 mei 2014.

Basisregistraties: het aanbod, de uitdagingen. successen met het gebruik. Eén digitale overheid: betere service. Vicrea 22 mei 2014. Basisregistraties: cc het aanbod, ccc de uitdagingen cc en cc successen met het gebruik Marthe Fuld - inup/cluster STOUT Vicrea 22 mei 2014 Eén digitale overheid: betere service Den Haag ontdekt toekomst

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Agenda PIM Standaardisatie: waarom, wat en hoe? PIM Standaarden in context RIHa: het handhavingsobject centraal RIHa:

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

BAG plug-in. Versie 14.01

BAG plug-in. Versie 14.01 BAG plug-in Versie 14.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst

Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen. Bijlage A - Verklarende woordenlijst Producten- en Dienstencatalogus BAG Verstrekkingen Bijlage A - Verklarende woordenlijst Versie 2011 Verklarende woordenlijst Deze verklarende woordenlijst bevat een uitleg van begrippen en afkortingen

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Janette Storm Product- en Dienstmanager RvIG Klantendag 27 september 2016 Kadaster activiteiten Registratie van eigendomstransacties

Nadere informatie

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders 10 veel gestelde vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie In 1937 hield dijkgraaf J. Glerum in de Tweede Kamer een pleidooi voor een grootschalige

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Kopiebestanden Status en positionering van gegevenskopieën

Kopiebestanden Status en positionering van gegevenskopieën Programma i-nup Stelsel van basisregistraties Cluster STelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT) I www.stelselinformatiepunt.nl E oplossingen@ictu.nl Trajectbegeleider(s) Robin Wevers Marcel Rietdijk

Nadere informatie

Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices

Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices Voorbeeldwerkwijze bij overleden rechthebbenden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) Handreiking op basis van best practices Juni 2015 Servicepunt basisregistraties Email oplossingen@ictu.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

NHR plug-in. Versie 14.02

NHR plug-in. Versie 14.02 NHR plug-in Versie 14.02 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Implementatiewijzer PIM Standaarden

Implementatiewijzer PIM Standaarden Implementatiewijzer PIM Standaarden auteur: Marco Aarts maart 2013 Versie 1.1 concept tekst op hoofdlijnen vastgesteld: Titia van Leeuwen 22 april 2013 vastgesteld: 1/16 maart 2013 Implementatiewijzer

Nadere informatie

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving Het Stelsel van - maart 2015 Een architecturale beschrijving Het Stelsel van maart 2015 1 Bij nagenoeg alle vraagstukken voor de overheid is het kunnen beschikken over adequate gegevens cruciaal. Voor

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel

Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Impactindicatie Digilevering Onderdeel van een werkend stelsel Documentversie: 1 Datum: november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Managementsamenvatting... 4 Wat kan de gemeente nu al doen?... 8 1.

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl PIM RUD s Politie Veiligheids- OM Rijksinspecties regio s Agenda 1.

Nadere informatie

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Hein Corstens 10 november 2010 Inhoud Initiatiefnemers BIM BIM en omgevingsinformatie Knelpunten Oplossingen Kennisplatform BIM-Omgeving Stellingen Initiatiefnemers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Introductie DataLand Vraag vanuit de maatschappij: Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Antwoord van gemeenten: DataLand: het intergemeentelijke loket waarmee gemeenten informatie (geo,

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Handreiking Voorbereiden op terugmelden. = aansluiten op basisregistraties

Handreiking Voorbereiden op terugmelden. = aansluiten op basisregistraties Handreiking Voorbereiden op terugmelden = aansluiten op basisregistraties 1 Auteur Linda Maasdijk Versie 7-6 Den Haag, Handreiking Voorbereiden op terugmelden Voorwoord Iedereen die een beetje bekend is

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Basisregistraties Kadaster en Topografie

Basisregistraties Kadaster en Topografie Basisregistraties Kadaster en Topografie Basisregistraties Kadaster en Topografie 03 Voorwoord Geachte lezer, Het is mij een genoegen u deze brochure aan te bieden die over de basisregistraties Kadaster

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG ( M E E N Ì- E I-R-E Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; overwegende: - dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), die

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Jan Campschroer Arnoud Quanjer Arjan Kloosterboer Ellen Debats 20-11-2014 Inhoud 1. Impact BRK-levering op gemeentelijke

Nadere informatie

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Stelselcatalogus 2.0. Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing. 11 februari 2013

Stelselcatalogus 2.0. Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing. 11 februari 2013 Stelselcatalogus 2.0 Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing 11 februari 2013 Agenda Inleiding Theorie Demo & discussie Vervolg Inleiding IST-situatie 1. Vanuit politiek/beleid, bijvoorbeeld belastingplan

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 8. TAAKGEBIED GEGEVENSBEHEER Gegevensbeheer, met name de gegevens in elektronische databases, is in essentie altijd een zaak van de eigenaar van de gegevens; de gebruikersorganisatie dus. In dit taakgebied

Nadere informatie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie Zaakgericht Werken - ochtendsessie Corné Dekker, informatiearchitect, IenPM BV ISZF, IJlst, 11 april 2011 www.zaakgerichtwerken.nl 1 Schermvoorbeelden Schermvoorbeelden Mozard MidOffice Suite (Deventer,

Nadere informatie

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex Versie 2, 25-01-2012. Informatiedocument Vertex Jeroen Prins & Rogier Noordam Vertex 'Vertex' is een flexibel informatieplatform waarmee interne- en externe gegevensbronnen kunnen

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

Veel gestelde juridische vragen

Veel gestelde juridische vragen Veel gestelde juridische vragen Update januari 2014 1. Is er een wettelijke basis op basis waarvan de informatie-uitwisseling milieuhandhaving is toegestaan? 2. Wordt de wettelijke grondslag nog uitgebreid

Nadere informatie