EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERST LEZEN DAN GENEZEN. Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter"

Transcriptie

1 EERST LEZEN DAN GENEZEN Consumentenstudie over het gebruik van de patiëntenbijsluiter In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, in het kader van een Masterthesis Farmaceutische Wetenschappen Juni 2011

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Lijst met gebruikte afkortingen... 3 Onderzoeksgroep en contactgegevens Inleiding Doelstelling Methodologie Resultaten Steekproefverdeling Hoe en door wie wordt de bijsluiter gelezen? Houdt het lezen van de bijsluiter verband met leeftijd, geslacht of opleiding? Welke rubrieken worden het meest gelezen? Waarom wordt een bijsluiter niet gelezen? Het gebruik van internet Beschikbaarheid van internet en het gebruik ervan in de zoektocht naar gezondheidsinformatie Houdt het zoeken naar informatie over gezondheid, medicatie of bijsluiters verband met leeftijd, geslacht of opleiding? Het FAGG als informatiebron Lost de website van het FAGG de verwachtingen in? Discussie Steekproefverdeling Hoe wordt de bijsluiter gelezen? Gebruik van pictogrammen Het gebruik van kleur, tekstgrootte en lay-out Waarom wordt een bijsluiter niet gelezen? Het gebruik van internet FAGG Conclusie Referentielijst Samenvatting Abstract

3 Lijst met gebruikte afkortingen FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Pharmacie QRD Quality Review of Documents SKP Samenvattingen van de Kenmerken van het Product SPSS Statistical Package for the Social Sciences 3

4 Onderzoeksgroep en contactgegevens Prof. Dr. Apr. L. Leemans (amace - VUB) Dr. Apr. S Deferme (amace) N. Heylen (Masterstudent VUB) Apr. A. Quanten (amace) Dr. Apr. E. Adriaens (Adriaens Consulting bvba - statistical consultancy) Voor meer informatie contacteer: Prof. Dr. L. Leemans amace bvba Interleuvenlaan Leuven T: 016/

5 1. Inleiding België heeft steeds het voortouw genomen op gebied van patiëntvriendelijke bijsluiters. In 1984 werd hier voor het eerst in Europa de publieksbijsluiter geofficialiseerd. In 1992 besloot de Europese Unie een standaardisering door te voeren van de patiënteninformatie. Het document Europese richtlijn (2001/83/EG) betreffende de etikettering en de bijsluiter van geneesmiddelen voor menselijk gebruik beschrijft de voorwaarden waaraan elke bijsluiter binnen de Europese wettelijke context moet voldoen. Later, in 1998, werden er aanvullende richtlijnen (EMEA/245309/2005) gepubliceerd in verband met de leesbaarheid van de bijsluiter, Guideline on the readability of the label and package leaflet of medicinal product for human use. Hierin wordt aandacht besteed aan de vereiste inhoud, opbouw en lay-out van de bijsluiter. Er werd eveneens een modelbijsluiter voorgesteld, die de leesbaarheid van de bijsluiter moest verbeteren: de QRD-template (Quality Review of Documents). Dit model, dat regelmatig aangepast wordt, bepaalt welke elementen een bijsluiter moet bevatten, in welke volgorde deze moeten voorkomen, de titels voor elke paragraaf en de formulering van een aantal specifieke onderdelen. Volgende zes rubrieken zijn standaard terug te vinden in elke bijsluiter: 1. Waarvoor wordt XXX 1 gebruikt? 2. Wanneer mag u XXX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u XXX? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u XXX? 6. Aanvullende informatie Sinds 2004 is de herziening van de Europese geneesmiddelenwet afgerond en zijn producenten dus ook verplicht, wanneer ze een nieuw geneesmiddel registreren, de bijsluiter te testen op leesbaarheid. Er zijn duidelijke vereisten waaraan de testmethode moet voldoen. België bevestigt zijn voortrekkersrol door ook die bijsluiters te laten testen die reeds voor 2005 geregistreerd werden [1, 2, 3, 4]. 1 Waarbij XXX staat voor de productnaam. 5

6 Informatie over geneesmiddelen en bijsluiters vindt men ook overvloedig terug op het internet. Maar is deze informatie altijd even betrouwbaar en wetenschappelijk? Sinds januari 2010 stelt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een databank ter beschikking op hun website (www.fagg.be). Deze databank bevat alle bijsluiters en samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP s) van alle vergunde en gecommercialiseerde geneesmiddelen in België. Hierdoor heeft de patiënt de mogelijkheid om de nodige informatie te raadplegen, mocht hij de bijsluiter verliezen. Ook geeft het de gebruiker de mogelijkheid de bijsluiter te raadplegen in PDF-formaat, wat toelaat de tekst te vergroten met als doel de leesbaarheid te verbeteren. Dit zou het goed gebruik van het geneesmiddel moeten bevorderen. Het FAGG belooft dat elke bijsluiter in zijn volledige en laatst bijgewerkte versie terug te vinden is op hun website en dit in de drie landstalen [5]. De bijsluiters en SKP s zijn te vinden op onder de rubriek Bijsluiters en Samenvattingen van de Kenmerken van het Product (SKP s). Daarna kan men nog een keuze maken tussen menselijk en dierlijk gebruik. Onder de zoekfunctie kan men het desbetreffende geneesmiddel ingeven, zoals geïllustreerd in Figuur 1 [5]. Figuur 1: Deze figuur geeft een beeld van de zoekpagina van de website van het FAGG. 6

7 2. Doelstelling Dit onderzoek kaderde in een breder project rond bijsluitertesten, opgelegd door de Belgische overheid. Aangezien er tijdens deze testen sowieso heel wat face-to-face interviews met patiënten werden uitgevoerd, bood dit de opportuniteit om hier een bijkomend onderzoek aan te koppelen omtrent de visie van de gebruikers over bijsluiters. Dit specifiek onderzoek wou vooral een antwoord formuleren op volgende vragen: Wie leest de bijsluiter? En welke delen van de bijsluiter worden hoofdzakelijk gelezen? Houdt het al dan niet lezen van de bijsluiter verband met leeftijd, geslacht of opleidingsniveau? Speelt het nemen van de hoeveelheid geneesmiddelen hierbij een rol? Welke rol speelt het internet? Gebruikt men het internet om informatie te zoeken over gezondheid en medicatie? Heeft men ooit al een bijsluiter gezocht op het internet? Hoe bekend is de website van het FAGG? Hebben mensen interesse voor deze website? Zijn de courante bijsluiters in de drie landstalen terug te vinden op de site? Zo ja, gaat het dan om de recentste versie? 7

8 3. Methodologie Om een algemeen idee te krijgen in welke mate de bijsluiter in Vlaanderen gelezen wordt, werd een enquête opgesteld met enkele doelgerichte vragen. De enquête telt vier bladzijden en bevat vier hoofdvragen. Deze vragen werden mondeling aan de mensen gesteld. Allereerst werd er gevraagd of ze op dat ogenblik medicatie innamen. Bij een positief antwoord werd verder gevraagd naar het aantal geneesmiddelen en de duur van de inname. Daarna werd de belangrijkste vraag van deze enquête gesteld nl. of ze de bijsluiter altijd, soms, zelden of nooit lazen bij het gebruik van een nieuw, voor hen onbekend, geneesmiddel. Naargelang het gegeven antwoord werden meer gerichte vragen gesteld (Figuur 2). In een derde grote vraag werd er gepeild naar het internetgebruik omtrent het zoeken van informatie over hun gezondheid en medicatie (Figuur 3). Er werd bevraagd of ze ooit al een bijsluiter raadpleegden op het internet. Als laatste werd er afgetoetst of ze op de hoogte waren van het bestaan van de website van het FAGG. Zouden ze hier in de toekomst gebruik van maken? Om af te sluiten werd het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau genoteerd. De eerste 400 enquêtes werden afgenomen bij mensen die zich vrijwillig aanboden om deel te nemen aan de leesbaarheidstesten van bijsluiters. Deze mensen, allen uit Vlaams Brabant, werden vooraf gerekruteerd volgens leeftijd, geslacht en opleiding. De vraag rees of deze resultaten wel representatief waren voor de gehele bevolking. Aangezien deze mensen geïnteresseerd zijn in bijsluiters, bestaat de kans dat ze de bijsluiter meer lezen dan de doorsnee geneesmiddelengebruiker. Om een meer algemeen beeld te krijgen, werd de enquête eveneens afgenomen bij willekeurig geselecteerde mensen in twee verschillende apotheken in een totaal andere regio, nl. de Kempen. Dit werd gedaan op 6 verschillende dagen tijdens de maanden november, december en januari gedurende openingstijd, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Dit proces leverde eveneens 400 enquêtes op. Globaal genomen werden dus 800 respondenten opgenomen in de studie. 8

9 800 enquêtes 400 enquêtes Pil test 400 enquêtes apotheek Lezen bijsluiter altijd Lezen bijsluiter soms/zelden Lezen bijsluiter nooit Helemaal door Helemaal door Waarom niet? Enkel bepaalde rubrieken Enkel bepaalde rubrieken Afhankelijk van voorschriftplicht? Gericht lezen? (i.g.v. specifieke vraag) Figuur 2: Overzicht van de algemene hoofdvraag. Internet? ja nee Zoekt u info over gezondheid? Zoekt u info over medicatie? Zoekt u de bijsluiter op? Kent u de website van het FAGG? Welke websites? Reden? Nee Ja : Wel/niet geraadpleegd? Figuur 3: Overzicht van de vragen over het internetgebruik. 9

10 De bekomen gegevens werden ingebracht in het statistische programma SPSS Elk antwoord kreeg hierbij een numerieke code. De leeftijd werd opgedeeld in vier categorieën, nl , 36-50, 51-65, >65 jarigen. Ook het opleidingsniveau werd opgesplitst in 3 categorieën nl. niet- of laaggeschoolden, middelmatig geschoolden en hooggeschoolden. Tot de categorie van laaggeschoolden behoren mensen die geen diploma hebben of enkel dit van lager of middelbaar onderwijs. Deelnemers die een beroeps- of bacheloropleiding genoten (inclusief de vroegere A1 en A2 opleidingen), werden ondergebracht bij de middelmatig geschoolden. Hooggeschoolden zijn diegenen die een masterdiploma op zak hebben of een doctoraat volbrachten. Vervolgens werden de gegevens statistisch geanalyseerd. Om een algemeen beeld te krijgen over de steekproefverdeling en de antwoorden op elke vraag, werd een frequentie analyse uitgevoerd. De relatie tussen de leeftijd, het geslacht of het opleidingsniveau en bv. het lezen van de bijsluiter werd geëvalueerd met behulp van een X² test. Indien de X² test significant was, werd met behulp van de gestandaardiseerde residuen nagegaan welke categorieën over- (> 1,9) of onder- (< -1,9) vertegenwoordigd waren in vergelijking met de verwachte frequentie. Een p-waarde kleiner dan 0,05 werd als statistisch significant beschouwd. Om de beloofde doelstellingen van het FAGG na te gaan, nl. dat alle bijsluiters in laatst bijgewerkte versie en in de drie landstalen op hun website terug te vinden zijn, werd een lijst van de meest verkochte producten opgevraagd bij een van de belangrijkste groothandels in België (o.w.v. gevraagde confidentialiteit wordt deze firma niet vernoemd). Vermits dit een vertekend beeld kan geven, aangezien veel OTC producten rechtstreeks bij de producent besteld worden, werd deze lijst eveneens vergeleken met de top 200 van de meest verkochte producten in twee verschillende apotheken. Uit deze verschillende lijsten werden de 200 meest courante producten geselecteerd en vervolgens één na één opgezocht op de website van het FAGG. Er werd gekeken of de bijsluiter effectief terug te vinden was op de FAGG-website en of hij voldeed aan de wettelijke QRD-richtlijnen. Ook werden de data, vermeld bij de rubrieken laatst herschreven en goedgekeurd, geverifieerd. 10

11 4. Resultaten 4.1. Steekproefverdeling In het totaal namen 800 mensen deel aan de enquête. Tabel 1 geeft de frequentieverdeling weer van de ondervraagden per leeftijdscategorie, geslacht en opleiding. Om na te kunnen gaan of er beïnvloedende factoren zijn, is het belangrijk te weten hoe de steekproef eruit ziet. Tabel 1: Karakteristieken van de onderzoekspopulatie. Leeftijd Opleidingsniveau Man Vrouw Totaal Aantal % Aantal % Aantal % Niet/laagopgeleiden Matigopgeleiden Hoogopgeleiden Totaal 66 21, , , Niet/laagopgeleiden Matigopgeleiden Hoogopgeleiden Totaal 73 24, , , Niet/laagopgeleiden Matigopgeleiden Hoogopgeleiden Totaal 92 30, , ,6 > 65 Niet/laagopgeleiden Matigopgeleiden Hoogopgeleiden Totaal 73 24, , Algemeen totaal Niet/laagopgeleiden ,6 Matigopgeleiden ,9 Hoogopgeleiden ,5 Totaal , ,

12 Zoals weergegeven in bovenstaande tabel, zijn er ongeveer 40 % mannen en 60% vrouwen geïncludeerd. Het percentage ondervraagden per leeftijdscategorie nl , 36-50, 51-65, >65, bedraagt respectievelijk 23,6%, 27,8%, 30,6% en 18%. De deelnemende personen zijn tussen 17 en 91 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van ,4% zijn hooggeschoold en 45,6% niet of laaggeschoolden. De overige 40,9% behoren tot de categorie met een beroepsopleiding of bachelordiploma. Er werd ook gepeild naar het aantal geneesmiddelen dat de deelnemers per dag chronisch of acuut innamen. Men nam gemiddeld 1,84 chronische geneesmiddelen in, met een maximum aantal van 18. Het aantal acute geneesmiddelen was gemiddeld 0,30, met een maximum van 9 verschillende specialiteiten. Een X² test toonde echter aan dat het nemen van het aantal geneesmiddelen geen invloed heeft op het lezen van de bijsluiter Hoe en door wie wordt de bijsluiter gelezen? Eén van de belangrijkste onderzoeksvragen in dit eindwerk was in welke mate de bijsluiter gelezen wordt door het algemene publiek. Het is immers belangrijk dat mensen een geneesmiddel correct en verantwoord gebruiken. Aan alle deelnemers werd gevraagd of ze de bijsluiter van een geneesmiddel dat ze nooit eerder innamen altijd, soms, zelden of nooit lezen (Figuur 4). 23,0% Lezen de bijsluiter altijd Lezen de bijsluiter soms 5,0% 58,5% Lezen de bijsluiter zelden Lezen de bijsluiter nooit 13,5% Figuur 4: Deze figuur geeft een procentuele weergave van de frequenties waarin de bijsluiter gelezen wordt. 12

13 Percentage 58,5% (n=468) van de ondervraagden beweert de bijsluiter altijd te lezen. Hiervan leest 44,9% (n=210) de patiëntenbijsluiter altijd volledig door, de anderen lezen enkel de rubrieken die hen het meest boeit. 23% (n=184) neemt de bijsluiter nooit in zijn handen en dit om uiteenlopende redenen (zie Waarom wordt een bijsluiter niet gelezen ). De overige 18,5% (n=148) leest de bijsluiter soms of zelden door. Maar ook dan leest de meerderheid (82,4%) hem slechts gedeeltelijk Houdt het lezen van de bijsluiter verband met leeftijd, geslacht of opleiding? We wensten niet alleen te weten met welke frequentie de bijsluiter gelezen wordt, maar we wilden ook een duidelijk profiel schetsen van wie de lezers nu juist zijn. We stelden ons de vraag of variabelen zoals leeftijd (Figuur 5), geslacht (Figuur 6) en scholingsgraad de leesfrequentie van de bijsluiter mee beïnvloeden. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Leest bijsluiter nooit Leest bijsluiter zelden Leest bijsluiter soms 40% Leest bijsluiter altijd 30% 20% 10% 0% > 65 Leeftijd Figuur 5: Een visuele weergave van het verband tussen het lezen van de bijsluiter en de leeftijd. 13

14 Percentage Deze grafiek toont duidelijk aan dat de bijsluiter meer gelezen wordt naarmate men ouder is. Anderzijds zien we ook dat het percentage dat de bijsluiter nooit leest het hoogst is in de categorie 65-plus nl. 27,08%. Ook de X² test illustreert deze bevindingen (X²=25,196; p=0,003): bij een nadere analyse van de gestandaardiseerde residuen merken we inderdaad dat het significant verschil vooral te wijten is aan de groep van de 65-plussers die de bijsluiter ofwel altijd ofwel niet lezen. We stelden ons ook de vraag of zij die de bijsluiter altijd lezen hem eerder doelgericht lezen (bepaalde rubrieken) of helemaal doornemen. Ook hier merken we eenzelfde significant verband tussen het helemaal doorlezen van de bijsluiter en de leeftijd: 65- plussers lezen de bijsluiter vaker helemaal door dan deelnemers uit de andere leeftijdscategorieën (X²=11,161; p=0,011). Er is echter geen verder verband met het geslacht of de opleiding. Daarnaast waren we ook geïnteresseerd in de invloed van het geslacht op het feit of men al dan niet de bijsluiter leest. Figuur 6 schetst een beeld over het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft het lezen van de bijsluiter. 70% 60% 50% Lezen de bijsluiter altijd Lezen de bijsluiter soms Lezen de bijsluiter zelden 40% Lezen de bijsluiter nooit 30% 20% 10% 0% Man Geslacht Vrouw Figuur 6: Een visuele weergave van het verband tussen het lezen van de bijsluiter en het geslacht. 14

15 Het blijken vooral de vrouwen te zijn die de bijsluiter altijd lezen. 30% van de mannen geeft toe de bijsluiter nooit te lezen, wat niet uitsluit dat toch 50% van de mannen de bijsluiter altijd leest. Ook de X² test met analyse van de gestandaardiseerde residuen ondersteunt de bevinding dat er in verhouding significant meer mannen dan vrouwen de bijsluiter nooit of zelden lezen (X²=26,517; p=0,000). In deze studie blijkt de scholingsgraad geen significante invloed te hebben op het lezen van de bijsluiter Welke rubrieken worden het meest gelezen? Zoals beschreven in de inleiding bestaat elke bijsluiter, die voldoet aan de QRD-richtlijnen, uit zes grote rubrieken. Daarom werd aan de respondenten die de bijsluiter altijd, soms of zelden lezen, gevraagd of ze al dan niet de volledige bijsluiter doorlezen. Voor welke secties hebben ze het meest interesse? Tabel 2 geeft weer naar welke rubrieken de aandacht van de doelgerichte lezers vooral uitgaat. Men mocht meer dan 1 rubriek opnoemen. De resultaten worden opgesplitst voor diegenen die de bijsluiter altijd lezen en diegenen die hem soms/zelden lezen. Tabel 2: Overzicht van de meest gelezen rubrieken bij doelbewuste lezers. Lezen soms/zelden Lezen altijd bepaalde Totaal bepaalde rubrieken rubrieken (n=258) (n=380) (n=122) Aantal Percentage Aantal Percentage Percentage Rubriek , ,2 43,9 Rubriek , ,2 30,3 Rubriek , ,2 62,6 Rubriek , ,6 70,0 Rubriek 5 9 3,5 2 1,6 2,89 Rubriek 6 3 1, ,789 15

16 De meest gelezen rubrieken uit de bijsluiter blijken rubriek 1, 3 en 4 te zijn. Rubriek 1 bevat informatie over wat het geneesmiddel is en waarvoor het gebruikt wordt. 43,9% van de ondervraagden neemt deze rubriek altijd door. De 3 de rubriek zegt iets meer over hoe het geneesmiddel gebruikt dient te worden. Dit deel wordt door 62,6% van de respondenten gelezen. De meest geraadpleegde rubriek is deze van de bijwerkingen of rubriek 4. De grote meerderheid nl. 70% leest deze sectie. De overige 30% gaven als mondelinge toelichting dat nevenwerkingen hen zorgen baart. De interesse voor rubriek 2 lijkt eerder matig; 30% van de lezers checkt deze rubriek alvorens een geneesmiddel in te nemen. De minst gelezen rubrieken waren 5 en 6. Rubriek 5 vermeldt hoe het geneesmiddel bewaard moet worden. Rubriek 6 bevat bijkomende informatie over o.a. hulpstoffen, de verpakking en de coördinaten van de firma in België. Wanneer we de lezers includeren die de bijsluiter altijd, soms of zelden helemaal doorlezen (n=616) is het percentage per rubriek groter, maar nog steeds wordt in verhouding rubriek 2 weinig geraadpleegd Waarom wordt een bijsluiter niet gelezen? We wilden niet alleen weten waarom een bijsluiter gelezen wordt, maar het is minstens even belangrijk te weten waarom men een bijsluiter niet zou lezen. De 184 respondenten, die nooit de bijsluiter lezen, hadden de keuze uit 7 verschillende stellingen. Hiervan mochten ze slechts één, de voor hen belangrijkste, reden opnoemen (Tabel 3). Tabel 3: De voornaamste redenen waarom een bijsluiter nooit gelezen wordt. Aantal Percentage Arts of apotheker geven voldoende informatie ,5 Geen interesse 15 8,2 Maakt me ongerust 12 6,5 Lettertype te klein 10 5,4 Te moeilijke informatie 5 2,7 Gebruiksadvies door familie en vrienden 4 2,2 Bevat te veel informatie 1 0,5 16

17 De voornaamste reden waarom de bijsluiter nooit gelezen wordt, is omdat de vertrouwde arts of apotheker voldoende informatie geeft. Veel minder respondenten dan verwacht wijzen het te kleine lettertype of de moeilijkheidsgraad van de bijsluiter met de vinger. Slechts een bepaald aantal vindt de informatie in de bijsluiter te moeilijk of te overvloedig Het gebruik van internet Beschikbaarheid van internet en het gebruik ervan in de zoektocht naar gezondheidsinformatie Maar liefst 84,4% van de ondervraagden heeft toegang tot het internet. Zoals verwacht zijn er significant meer jongeren die gebruik maken van het internet dan ouderen (X²=155,392; p=0,000). Op vlak van het geslacht worden geen verschillen opgemerkt. Daartegenover merken we dat de proportie respondenten die toegang hebben tot het internet verschilt naargelang de scholingsgraad (X²=47,687; p=0,000). Dit is vooral toe te schrijven aan de groep van de 65-plussers: laaggeschoolde 65-plussers hebben significant minder toegang tot het internet dan hun leeftijdsgenoten met een intermediaire of hoge opleidingsgraad (X²=29,786; p=0,000). Zoals eerder vermeld hadden 675 van de 800 ondervraagden toegang tot het internet. Gebruiken deze personen het internet om informatie te zoeken over hun gezondheid of over bepaalde medicatie? Zoeken ze soms een bijsluiter op het internet? Figuur 7 geeft een antwoord op deze vragen. 17

18 Beschikken over internet Beschikken niet over internet Beschikken over internet en zoeken informatie op over gezondheid Beschikken over internet, maar zoeken nooit informatie op over gezondheid Zoeken informatie over gezondheid en over medicatie Zoeken informatie over gezondheid, maar nooit over medicatie Zoeken informatie over medicatie en zochten al een bijsluiter op het internet Zoeken informatie over medicatie, maar zochten nooit eerder een bijsluiter op het internet Figuur 7: Beschikbaarheid van internet en het gebruik ervan in de zoektocht naar gezondheidsinformatie. 391 personen of 57,9% van de ondervraagden met toegang tot het internet zegt het internet wel eens te gebruiken om informatie te zoeken over hun gezondheid. 34,4% (n=232) respondenten zoekt wel eens informatie op over bepaalde geneesmiddelen. Meestal start men met de zoekmachine Google en komt men zo op diverse websites terecht. 18,8% (n=127) heeft al ooit een bijsluiter geraadpleegd op het net. Hiervan zocht 60,6% (n=77) de bijsluiter op na aankoop van het geneesmiddel, 29,9% (n=38) raadpleegde de bijsluiter op het internet vóór het geneesmiddel werd aangeschaft. De ondervraagden konden meerdere redenen opsommen waarom ze reeds een bijsluiter op het net zochten (Figuur 8). 18

19 Percentage Originele bijsluiter verloren Voor meer informatie Te kleine lettertype Waarom zoekt men een bijsluiter op het internet? Figuur 8: De voornaamste redenen waarom men naar een bijsluiter zocht op het internet. Deze percentages werden berekend op het aantal respondenten die beschikken over internet en er reeds eerder naar een bijsluiter zochten (n=127). Zoals deze figuur aantoont gaat men vooral op zoek naar meer informatie (62,2%; n=79). Een te klein lettertype wordt slechts door 7,87% (n=10) van de ondervraagden als oorzaak aangehaald. Van de 127 personen die ooit een bijsluiter opzochten, vond 95,3% de gewenste bijsluiter ook effectief op het internet. De grote meerderheid vond deze door te vertrekken vanaf de zoekrobot Google Houdt het zoeken naar informatie over gezondheid, medicatie of bijsluiters verband met leeftijd, geslacht of opleiding? We waren niet enkel geïnteresseerd met welke frequenties er gezocht wordt naar informatie over gezondheid, over medicatie of naar bijsluiters. We wensten ook en duidelijk beeld te krijgen van de googelende personen. Welke leeftijdscategorie is het actiefst op zoek? Is er een verschil waar te nemen tussen mannen en vrouwen? Zijn er opmerkelijke verschillen wat de scholingsgraad betreft? 19

20 Percentage Een X² test suggereert dat er een associatie bestaat tussen het geslacht en het opzoeken van informatie over gezondheid op het internet (X²=12,266; p=0,000). Er zijn zeer weinig mannen die het internet gebruiken om informatie te zoeken over hun gezondheid. De proportie respondenten verschilt echter niet naargelang de leeftijd of de scholingsgraad. Mannen gebruiken het internet eveneens weinig om informatie te zoeken omtrent geneesmiddelen (X²=11,574; p=0,001). Ook hier heeft de leeftijd noch de opleiding een invloed. Figuren 9 en 10 geven een visueel overzicht van het percentage per leeftijdscategorie en opleidingsniveau van de personen die zoeken naar informatie over gezondheid, medicatie of naar bijsluiters. 70,0 60, , ,0 > 65 30,0 20,0 10,0 0,0 Informatie over hun gezondheid Informatie over medicatie Bijsluiter Wat zoekt de gebruiker op het internet? Figuur 9: Deze grafiek toont het gebruik van internet per leeftijdscategorie. De percentages zijn berekend op het aantal personen per leeftijdscategorie die beschikken over internet. 20

21 Percentage In elke leeftijdscategorie zoekt meer dan de helft van de ondervraagden wel eens informatie op over hun gezondheid. Bij het zoeken naar informatie over medicatie wordt geen groot verschil waargenomen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Daartegenover is het duidelijk dat 65-plussers, slechts 6,7%, veel minder het internet gebruikten om een bijsluiter te raadplegen. 70,0 60,0 50,0 laag geschoold matig geschoold 40,0 hoog geschoold 30,0 20,0 10,0 0,0 Informatie over hun gezondheid Informatie over medicatie Bijsluiter Wat zoekt de gebruiker op het internet? Figuur 10: Het gebruik van internet per scholingsgraad wordt in deze figuur weergegeven. De percentages zijn berekend op het aantal personen per scholingsgraad die beschikken over internet. De grafiek laat duidelijk zien dat laaggeschoolden het internet beduidend minder raadplegen om te zoeken naar bijsluiters of antwoorden op vragen rond gezondheid of medicatie. De percentages hoog en matig geschoolden zijn met elkaar vergelijkbaar Het FAGG als informatiebron Vermits het FAGG sinds januari 2010 alle bijsluiters, zowel voor menselijk als dierlijk gebruik, toegankelijk stelt op hun website, waren we geïnteresseerd naar de bekendheid van deze website. Wordt deze website geraadpleegd bij het zoeken naar bijsluiters (Figuur 12)? 21

22 Kennen de website van het FAGG niet Kennen de website van het FAGG Kennen de website van het FAGG en bezochten deze reeds eerder Kennen de website van het FAGG, maar bezochten deze nooit Figuur 12: Deze figuur geeft het aantal personen weer die de website van het FAGG al dan niet kennen en deze ooit al bezochten. Slechts 112 mensen of 16,6%, van al diegene die over internet beschikken, hebben ooit al gehoord van de website van het FAGG. Hiervan hebben er nog maar 52 of 46,4% deze website ooit geraadpleegd. Hebben de mensen die nog nooit eerder van de website van het FAGG gehoord hebben, interesse in zo n website? Zouden ze deze website bezoeken nu ze er weet van hebben (Figuur 13)? 22

23 Kennen de website van het FAGG Kennen de website van het FAGG niet Kennen de website van het FAGG niet, maar zouden er wel gebruik van maken Kennen de website van het FAGG niet en zouden hier ook geen gebruik van maken Figuur 13: Deze figuur geeft het aantal personen weer die interesse toonden in de website van het FAGG. 337 van de mensen of 59,86% die nooit eerder van de website van het FAGG gehoord hadden, tonen klaarblijkelijk interesse. Nu ze weten dat deze website bestaat, zouden ze indien nodig, de website raadplegen Lost de website van het FAGG de verwachtingen in? Wanneer een geneesmiddel in de handel gebracht wordt, moet het geregistreerd worden en moet de bijsluiter en de SKP goedgekeurd worden door het FAGG of de Europese Commissie. De bijsluiter en SKP, die bedoeld is voor gezondheidsbeoefenaars, zijn een enorme bron van informatie. Niet alleen voor het juiste gebruik, maar ook voor het juist voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen zijn deze documenten uiterst noodzakelijk. Vandaar dat het essentieel is dat ze beschikbaar zijn in de volledige en laatst bijgewerkte versie. Om deze redenen heeft het FAGG beslist alle bijsluiters en SKP s vrij te publiceren op hun website. 23

24 Elke bijsluiter zou beschikbaar moeten zijn in de drie landstalen, de SKP s enkel in het Frans en Nederlands. Daarnaast zouden de bijsluiters voor het publiek en de SKP s regelmatig bijgewerkt worden. Deze doelstellingen werden gecontroleerd voor 200 verschillende bijsluiters. 20 van de 200 gecontroleerde bijsluiters of 10% kunnen niet teruggevonden worden op de website van het FAGG. Hiervan zijn 10 geneesmiddelen voorschriftplichtig en 10 vrij te verkrijgen bij de apotheek. 33 bijsluiters voldoen niet aan de QRD-richtlijnen 7.3., hiervan zijn 16 geneesmiddelen enkel te krijgen op medisch voorschrift. Slechts 15 bijsluiters voldoen aan de nieuwe QRD-richtlijnen. Daarnaast zijn er 2 bijsluiters die niet in de drie landstalen beschikbaar zijn. 14 bijsluiters bevatten geen datum van goedkeuring. Tabel 4 geeft een overzicht van de vastgestelde tekortkomingen. Tabel 4: Verschillende gebreken waaraan een aantal van de geteste bijsluiters leden. Tekortkomingen Aantal bijsluiters Geen datum van goedkeuring 14 Ingescande bijsluiter 3 Lege bladzijden 3 Enkel SKP 2 Enkel beschikbaar in het Frans 2 Te uitgebreide inhoudstafel 2 Gebreken aan lay-out 2 Track changes 1 In de QRD-template die wordt aangeboden is een kleine typfout geslopen. In rubriek 5, die vertelt hoe het geneesmiddel te bewaren, wordt ook vermeld wat er met vervallen of ongebruikte geneesmiddelen moet gebeuren. De bijsluiter vermeldt letterlijk volgende tekst Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Deze fout werd letterlijk overgenomen door 7 van de geteste bijsluiters. 24

25 5. Discussie 5.1. Steekproefverdeling Zoals reeds vermeld, werden 400 enquêtes afgenomen bij mensen die zich vrijwillig opgaven om deel te nemen aan leesbaarheidstesten voor bijsluiters. Deze personen werden vooraf geselecteerd op leeftijd, geslacht en opleiding. De steekproefverdeling voldoet aan de normen die het FAGG oplegt voor bijsluitertesten. Om een meer representatief beeld te krijgen van het lezen van de bijsluiter bij de gehele bevolking werden nog eens 400 enquêtes afgenomen. Dit werd gedaan door ad random mensen te ondervragen in een apotheek om een zo breed mogelijk publiek te bekomen. Als we de 800 resultaten globaal bekijken, zien we dat de verhouding mannen/vrouwen 40/60 bedraagt. In Vlaanderen ligt deze verhouding lichtjes anders. Maar het FAGG keurt deze marge goed wat de bijsluitertesten betreft. Qua leeftijd bekomt men een analoge verdeling met de laatst beschikbare lokale statistieken van het Vlaamse Gewest. Recente gegevens over de statistische verdeling van de scholingsgraad van de Vlaamse bevolking zijn niet beschikbaar. Hierdoor kunnen we niet nagaan of onze stekproef representatief is, wat mogelijk leidt tot een bias. Toch willen we erop wijzen dat wel degelijk alle scholingsgraden zijn opgenomen in de studie en dit volgens de richtlijnen van bijsluitertesten opgelegd door het FAGG. Er zijn bewust meer laaggeschoolden opgenomen, omdat eerder gebleken is dat deze meer moeilijkheden ondervinden bij het lezen en begrijpen van een bijsluiter [6, 7]. Het stelt ons gerust dat de meerderheid van de respondenten nl. 58,5% de bijsluiter altijd leest (geheel of gedeeltelijk). Ongeveer 1 op 4 respondenten leest hem altijd helemaal door. We vragen ons hier echter af of dit geen te positief resultaat weergeeft. 400 resultaten zijn namelijk afkomstig van mensen die zich vrijwillig inschreven voor bijsluitertesten. De interesse voor de bijsluiter kan bij deze mensen hoger zijn, dan bij de doorsnee consument. Daarnaast werden deze personen thuis ondervraagd, wat een rustige, vertrouwde sfeer creëert. Dit in tegenstelling tot de ondervraagden in de apotheek. Bij deze laatste groep was de omgeving bijgevolg minder vertrouwd en stelde de onderzoeker op de man af de vragen. Mogelijk gaven deze respondenten daardoor een meer sociaal wenselijk antwoord. We zien dat het aantal geneesmiddelen dat men chronisch of acuut inneemt geen invloed heeft op het al dan niet lezen van de bijsluiter. 25

26 We merken tevens op dat men de bijsluiter meer en meer gaat lezen naargelang men ouder wordt. De groep die altijd de bijsluiter leest, wordt het meest vertegenwoordigd door de 65-plussers. Dit kan misschien verklaard worden door het feit dat deze personen, waarvan de meerderheid reeds van het pensioen geniet, meer tijd hebben om zich te verdiepen in de bijsluiter. Daartegenover staat ook dat ze eveneens het grootste deel vertegenwoordigen van de groep ondervraagden die nooit de bijsluiter lezen. Door het grote aantal geneesmiddelen die ouderen innemen, verliezen sommigen de interesse naar het gebruik van het geneesmiddel. Daarenboven vertrouwen ze blindelings de behandelende arts of apotheker, wat het lezen van de bijsluiter in hun ogen overbodig maakt. Het te kleine lettertype kan eveneens een hinderpaal zijn voor ouderen. De tijd die ze spenderen in het ontcijferen van de bijsluiter, weegt vaak niet op tegen de extra informatie die ze terugvinden. Het gebruik van internet, waar men de bijsluiter kan raadplegen in de gewenste lettergrootte, zou hierbij een mooie oplossing bieden. Spijtig genoeg is dit ook de kleinste groep die over internet beschikt [8]. Toch wordt in deze enquête het kleine lettertype niet vaak als oorzaak opgegeven voor het niet lezen van de bijsluiter. Slechts 10 ondervraagden, die nooit de bijsluiter lezen, geven dit op als voornaamste reden. Het betreft allemaal personen van hogere leeftijd, nl. tussen 53 en 79 jaar. Opmerkelijk is ook dat het aantal mannen die toegeven de bijsluiter zelden of nooit te lezen, veel hoger ligt dan het aantal vrouwen. De exacte reden hiervoor is niet bekend Hoe wordt de bijsluiter gelezen? De meest gelezen rubriek van een bijsluiter, is deze waarin de neveneffecten worden opgesomd. De patiënten wensen duidelijke informatie te krijgen over de mogelijke bijwerkingen die het geneesmiddel kan veroorzaken. Het optreden van een nevenwerking heeft vaak tot gevolg dat de patiënt nood heeft aan meer informatie en is daarnaast ook vaak een reden om de therapie te beëindigen. Artsen zijn doorgaans niet erg gehaast om veel informatie te geven over de mogelijke nevenwerkingen. Ze vrezen dat dit ongerustheid zal opwekken bij de patiënt, wat de therapie zou kunnen beïnvloeden. Dit zou de patiënt kunnen overhalen de behandeling niet te starten of vroegtijdig te beëindigen. Uit onderzoek is echter gebleken dat de arts het niet bij het rechte eind heeft. De patiënt voldoende details geven over bijwerkingen stelt hem klaarblijkelijk gerust en laat hem toe een onderscheid te maken tussen symptomen die effectief een nevenwerking zijn en andere klachten die niets met het geneesmiddel te maken 26

27 hebben [9, 10, 11, 12, 13]. Toch werd door 30% van de respondenten aangehaald dat er zoveel verschillende bijwerkingen in de bijsluiter staan opgesomd, dat ze minder vertrouwen hebben in het geneesmiddel en vaak last krijgen van ingebeelde nevenwerkingen. Er treedt dus in zeker zin toch enige vorm van ongerustheid op bij het lezen van deze sectie. Het is zeer opvallend dat sectie 2 zeer weinig gelezen wordt. Deze rubriek vertelt wanneer het geneesmiddel niet mag gebruikt worden. Het is een belangrijke rubriek die eigenlijk niet over het hoofd mag gezien worden. De vraag is hoe men deze rubriek meer kan laten opvallen, zodat mensen deze sectie toch eens doornemen. Pictogrammen zouden hierbij een goede oplossing kunnen bieden. Deze trekken onmiddellijk de aandacht van de lezer, zodat de nodige informatie zeker gelezen wordt. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de informatie ook langer in het geheugen blijft en het gebruik van het geneesmiddel correcter zal gebeuren. Ook het gebruik van kleur, aangepaste tekstgrootte en lay-out kunnen hierin verbetering brengen [14, 15]. Ook rubriek 5, waarin o.a. verteld wordt hoe het geneesmiddel moet bewaard worden, lezen de mensen zelden. Dit verbaast ons weinig. Meestal wordt door de apotheker expliciet vermeld als een geneesmiddel op een speciale plaats bewaard moet worden. Toch zou in dit geval een pictogram onmiddellijk de aandacht kunnen trekken en een foute bewaring kunnen voorkomen. Rubriek 6, die aanvullende informatie over hulpstoffen en verpakking bevat, alsook de coördinaten van de firma in België, blijkt voor de patiënt vaak overbodig en onbegrijpelijk [16] Gebruik van pictogrammen Het is zeker de moeite om even terug te komen op het belang van het gebruik van pictogrammen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de patiënten het zeer nuttig zouden vinden dat bepaalde pictogrammen of symbolen de belangrijkste informatie zouden aanduiden. De wet beveelt het gebruik van symbolen aan, maar geeft geen concreet advies. Het is afhankelijk van geslacht, leeftijd, opleiding en afkomst welke symbolen de voorkeur krijgen per onderdeel [14]. Indien men algemene symbolen of pictogrammen zou invoeren, dan is het nodig de patiënten deze symbolen aan te leren, zodat er geen verwarring ontstaat en de symbolen juist geïnterpreteerd worden. Dit kan gebeuren via campagnes in de apotheek of via de media [14]. 27

28 Het gebruik van symbolen zou ook een groot voordeel bieden op vlak van communicatie. Door migratie is er een mix ontstaan van enorm veel verschillende culturen en talen zodat het niet altijd eenvoudig is om een belangrijke boodschap duidelijk over te brengen. Het zou, zowel voor arts als apotheker, eenvoudiger zijn om anderstaligen in te lichten aan de hand van algemeen gekende symbolen [14]. Een algemene studie naar het gebruik van pictogrammen per onderdeel zou dus zeer interessant zijn [14]. Wellicht is het nuttig om per rubriek enkele gerichte pictogrammen te gebruiken. Als uitgangspunt voor de pictogrammen werd een studie van de Duitse apothekersbond geconsulteerd (Tabel 5) [17]. Tabel 5: Enkele voorbeelden van pictogrammen per rubriek van een bijsluiter. XXX staat voor de desbetreffende specialiteit. Rubriek Pictogrammen Betekenis Tabletten Zalven Rubriek 1: Waarvoor wordt XXX gebruikt? Wat is XXX en waarvoor wordt het gebruikt Rubriek 2: Wanneer mag u XXX niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Gebruik XXX niet:... Pas goed op met XXX:... Gebruik van XXX in combinatie met voedsel en drank Zwangerschap Borstvoeding Besturen van voertuigen Belangrijke informatie 28

29 Gebruik van XXX in combinatie met andere geneesmiddelen Gebruik bij kinderen onder de 18 jaar Raadpleeg uw arts als... Rubriek 3: Hoe gebruikt u XXX? Hoe wordt XXX ingenomen Wat moet u doen als u meer XXX heeft ingenomen dan u zou mogen Wat moet u doen als u XXX vergeet te gebruiken Rubriek 4: Mogelijke bijwerkingen Mogelijke bijwerkingen Rubriek 5: Hoe bewaart u XXX? Hoe bewaart u XXX Rubriek 6: Aanvullende informatie Aanvullende informatie 29

30 Het gebruik van kleur, tekstgrootte en lay-out Volgens de Europese richtlijnen mag er gebruik gemaakt worden van verschillende kleuren. Kleuren trekken onmiddellijk de aandacht van de lezer en zijn dan ook zeer handig om de belangrijkste punten herkenbaar te maken. Het gebruik van verschillende kleuren moet voorbehouden worden voor hoofdingen; rood mag enkel gebruikt worden voor belangrijke waarschuwingen. Hoofdletters mogen niet te veel gebruikt worden omdat ze de leesbaarheid verminderen, maar kunnen soms wel nuttig zijn om iets te benadrukken. De lettergrootte moet minstens 8 punten bedragen. Het gebruik van verschillende kleuren, een leesbare lettergrootte en een geschikte lay-out leiden tot duidelijkheid en geloofwaardigheid van informatie, wat zeer belangrijk is [15]. Uit onderzoek is echter gebleken dat de meeste personen geen kleuren verkiezen in een bijsluiter. Dit is in groot contrast met de moderne wereld van media en reclame waarin kleuren een zeer belangrijke rol spelen. Het kan verklaard worden door het feit dat mensen kleuren associëren met commerciële producten. Hierdoor vermindert volgens hen het wetenschappelijke aspect van de bijsluiter en verliest deze een groot deel van zijn geloofwaardigheid [15]. Zoals al eerder vermeld in dit eindwerk, komt het kleine lettertype niet als groot nadeel naar voor in deze enquête. Andere bronnen vermelden de tekstgrootte vaak als een belangrijk minpunt. De minimum lettergrootte van 8 punt is te klein, wat lezen moeilijk maakt en aanspoort om de bijsluiter zelfs niet te lezen. De meeste verkiezen een lettergrootte van 10 en 11 punt. Echter, dit is gezien de 3 landstalen die in België verplicht op de bijsluiter vermeld moeten worden, een weinig haalbare kaart. Bernardini et al. suggereren om lettergrootte aan te passen aan de doelgroep van het geneesmiddel [15]. In België zou men misschien beter denken aan de aflevering van een bijsluiter door de apotheker in de moedertaal van de patiënt. Iets wat sommige apotheeksoftware in een eerste uitgifte pakket reeds aanbiedt Waarom wordt een bijsluiter niet gelezen? Aan de mensen die antwoordden de bijsluiter nooit te lezen, werd ook gevraagd waarom ze dit nooit deden. De ondervraagden hadden de mogelijkheid te kiezen uit 7 verschillende antwoorden en mochten slechts één reden, de meest passende, uitkiezen. Hierdoor is het aantal antwoorden op bepaalde vragen te klein, waardoor er geen verderen analyses kunnen worden gedaan naar o.a. de invloed van het geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. 30

31 Als er enkel naar de frequenties gekeken wordt, zien we dat de voornaamste reden ligt in het feit dat arts en apotheker voldoende informatie geven voor een goed gebruik van het geneesmiddel. Uit andere bronnen is inderdaad gebleken dat de arts de eerste informatiebron is. Patiënten verwachten van hun arts informatie over o.a. het ziektebeeld, de prognose en de behandeling. De arts kan de informatie aanpassen aan het niveau van de patiënt, wat deze duidelijk apprecieert. Wel geeft de bijsluiter de mogelijkheid om de vertelde informatie achteraf nog eens op te zoeken [18, 19, 20]. De apotheker komt in onderzoek meestal pas op de tweede of derde plaats als geneesmiddeleninformant. Hij wordt door de maatschappij vaak als winkelier of kruidenier bestempeld, wat in schril contrast staat met zijn universitaire opleiding enerzijds en zijn professionele rol van farmaceutisch zorgverlener anderzijds. Er zal van de apotheker meer en meer verwacht worden dat hij naast de arts, bijkomende informatie zal verschaffen. Bovendien is de apotheker verantwoordelijk voor het verantwoord afleveren van geneesmiddelen en moet hij in staat zijn interacties tussen bepaalde geneesmiddelen te vermijden, te detecteren en op te lossen [12, 21, 22]. Daarenboven is de drempel om de apotheek te bezoeken kleiner dan voor een raadpleging bij een arts. Een apotheek is toegankelijk voor iedereen, de medische info is er gratis en de wachttijden beperkter [11, 23]. Pas als de dokter onbereikbaar is gaat men de bijsluiter raadplegen om een antwoord te vinden op hun vragen. De patiënt ziet de bijsluiter eerder als een ondersteuning, ze volgen allereerst de raad meegedeeld door de arts [11, 23]. Als een patiënt de mondelinge informatie van de arts niet voldoende vindt, gaat hij vaak zelf op zoek naar informatie. Dit niet alleen in de bijsluiter; ook het internet wordt volgens bepaalde studies vaak geraadpleegd [24]. Dit onderzoek ondersteunt deze bevinding echter niet helemaal Het gebruik van internet Internet is een zeer eenvoudige toegangsweg tot een massa aan informatie, wat het tot één van de populairste informatiebronnen maakt. In onze huidige maatschappij is het ondenkbaar te leven zonder de luxe die het internet biedt. Met enkele trefwoorden vindt men ondenkbaar veel informatie. Een nadeel aan het gebruik van internet is de betrouwbaarheid. Niet elke website is even wetenschappelijk onderbouwd, wat de geloofwaardigheid kan aantasten. Een kritische kijk is cruciaal om niet te verdrinken in 31

32 deze overvloed van al dan niet correcte informatie. Het is logisch dat jongeren meer over internet beschikken dan ouderen. De beperkte computerkennis en het gebrek aan internetervaring, maakt het voor ouderen moeilijk dit als informatiebron te raadplegen. Toch gebruikt meer dan de helft van de ondervraagden het internet wel eens om iets op te zoeken over hun gezondheid. 34,4% van diegenen die over internet beschikken, zoekt zelfs informatie op over bepaalde medicatie. Een specifieke reden waarom mannen hier veel minder gebruik van maken, is niet gekend. Mogelijk gaat het om een gebrek aan interesse in gezondheidsaspecten. Ook in eerdere studies is aangetoond dat het world-wide web niet meer weg te denken is bij het zoeken naar gezondheidsinformatie. In april 2010 werden door IASIS 1000 Belgen tussen 18 en 65 jaar geënquêteerd over het internetgebruik bij het opzoeken van medische informatie. Volgens deze enquête gaat 88% van de Belgen online op zoek. Een publicatie van InSites Consulting in 2009 toont aan dat 73% van de Belgische internetgebruikers naar medische info zoekt. In onze studie consulteren slechts 6 op 10 internetgebruikers het internet om gezondheidsinformatie op te snorren; meestal via Google. Wellicht heeft het verschil in resultaat te maken met de geïncludeerde populatie. In dit onderzoek werden nl. ook 65-plussers opgenomen, waarvan blijkt dat ze internet beduidend minder gebruiken [24, 25]. Wanneer men tocht doelbewust sites opzoekt, blijken vooral websites over specifieke ziektebeelden en medische portaalsites populair te zijn. Daarnaast controleert ook 50% van de Belgische surfers de diagnose van de arts via het internet. Het wordt ook meer en meer de trend dat men, alvorens de dokter te raadplegen, zelf een diagnose stelt om nadien de arts om een specifiek geneesmiddel te vragen. Merkwaardig genoeg gaat de helft van de artsen daadwerkelijk in op het verzoek van de patiënt [24, 25]. Tegenwoordig beschikken ook vele apotheken over hun eigen website. De patiënt kan op deze website producten kopen, reserveren en zich informeren. Via het internet mogen enkel voorschriftvrije geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen verkocht worden. Medicatie op voorschrift kan gereserveerd worden, maar aflevering en betaling dienen in de apotheek te gebeuren [25]. 32

33 5.5. FAGG De website van het FAGG is een zeer handig hulpmiddel bij het zoeken naar bijsluiters. Het zou de eerste bron moeten zijn die men raadpleegt als men een bijsluiter zoekt. Toch heeft het grote publiek duidelijk de weg naar deze website nog niet gevonden. Bij minder dan 1 op 5 van al de ondervraagde internetgebruikers deed het FAGG een belletje rinkelen. Minder dan de helft hiervan heeft deze site al eens bezocht. Uit de enquêtes zien we wel dat er heel wat interesse is. Maar liefst 6 op 10 van de mensen die nooit eerder van deze website hoorden, zouden er toch gebruik van maken indien nodig. Waarom zijn er zo weinig mensen op de hoogte van het bestaan van deze website? Het probleem ligt hem wellicht in de moeilijke benaming. De term FAGG gaat nooit spontaan in de gedachte opkomen als men naar een bijsluiter zoekt. Een eenvoudige webnaam zoals bv. of zou een oplossing kunnen zijn. Zelfs bij het zoeken naar een bijsluiter van een bepaald geneesmiddel via de zoekrobot Google, is de website van het FAGG niet de eerste verwijzing. Als men een succes van deze website wil maken is het ook noodzakelijk dat ze voldoet aan de beloofde verwachtingen. Allereerst is het belangrijk dat de website effectief alle bijsluiters bevat. De afwezigheid van bepaalde belangrijke bijsluiters schept geen vertrouwen bij de gebruiker. Een ander minpunt aan de website van het FAGG is dat het enkel PDF-bestanden toont. Een meer interactieve site zou veel meer mogelijkheden kunnen bieden. Via links kan een gebruiker van een bepaald deel naar een ander deel scrollen, zonder de tussenliggende tekst te bekijken. Zo kan de gebruiker zeer snel informatie doorlopen en overspringen naar de voor hem belangrijke rubrieken in de bijsluiter. Een mooi voorbeeld hiervan is de Nederlandse KNMP-website (Figuur 14, 15) [1, 26, 27, 28]. 33

34 Figuur 14: Een weergave van de startpagina van de Nederlandse website Figuur 15: Een weergave van de zoekfuncties op 34

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Therapietrouw bij patiënten met een niet-westerse afkomst en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Therapietrouw bij patiënten met een niet-westerse afkomst en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden Therapietrouw bij patiënten met een niet-westerse afkomst en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden Een literatuurreview naar verbetering van de therapietrouw Menal Ahmad April 2013 Pharos, 2013

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Enquête over voedingsgebonden gedrag en voedingspatronen

Enquête over voedingsgebonden gedrag en voedingspatronen Université Libre de Bruxelles CREATIC/CPSO F.Rooseveltlaan 50 CP1 B-1050 Brussel + 75 890 9 56 rpatess@ulb.ac.be Enquête over voedingsgebonden gedrag en voedingspatronen RESULTATEN VAN DE ENQUETE EINDVERSLAG

Nadere informatie

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts WIE HEEFT VOORRANG: JONGE TURKEN OF PRILLE GRIJSAARDS? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten technisch verslag Bart Capéau,

Nadere informatie

Het mediabezit en gebruik bij minderjarigen. anno 2014. Een onderzoeksrapport in het kader van het AdLit SBO project (Deel I)

Het mediabezit en gebruik bij minderjarigen. anno 2014. Een onderzoeksrapport in het kader van het AdLit SBO project (Deel I) Het mediabezit en gebruik bij minderjarigen anno 2014 Een onderzoeksrapport in het kader van het AdLit SBO project (Deel I) AdLit IWT/SBO rapport 2015 pag.1 Dit document maakt deel uit van het AdLit (Advertising

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Faculteit Gezondheidszorg In opdracht van SIA RAAK Publiek project Oog voor communicatie

Onderzoeksverslag Faculteit Gezondheidszorg In opdracht van SIA RAAK Publiek project Oog voor communicatie Onderzoeksverslag Faculteit Gezondheidszorg In opdracht van SIA RAAK Publiek project Oog voor communicatie Datum: April 2009 Projectleden: Gaby van Bentum 1501006 Roxanne van den Berg 1211307 Rianne Hullekes

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Colofon

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie