DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG"

Transcriptie

1 DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG INLEIDING Aanleiding voor de herijking van de Kunst- en Cultuur koers per Aanleiding voor het herschrijven van de visie op kunst- en cultuureducatie vormt de invoering per van de subsidieaanvraag Cultuur voor ieder kind van de Gemeente Utrecht. De Regenboog werkt al vele jaren met een Kunst en Cultuurkoers maar grijpt deze nieuwe aan om nog meer aandacht te besteden aan kunst- en cultuur binnen onze school. Wat brengen we in deze kunst en cultuurkoers onder? Uitbouwen en het meer compleet maken van de huidige kunst en cultuurkoers. Voor het uitvoeren van deze activiteiten doen we een aanvraag van 20,- per leerling. Innovatietraject: opzetten muzieklijn Regenboog met een onder en naschools aanbod( zie bijlage aanvraag innovatiesubsidie voor vier jaar; per jaar 5000,-) Expertisetraject: tijdens het schooljaar zoekt het schoolteam met ondersteuning van het UCK, naar een werkbare invulling van ateliers. We streven naar een vaste middag met kunst- en cultuuractiviteiten per week waarbij leerkrachten ingezet worden op hun sterke creatieve kanten en eventueel met inzet van andere culturele partners. Deze ateliers hebben een duidelijke verbinding met onze methode Moet je Doen die in alle groepen wordt gebruikt. ( zie aanvraag expertisesubsidie 7400,- schooljaar 14-15) Profiel van de school De Regenboog verzorgt op twee locaties een onderwijsaanbod: in Tuindorp-Oost en Tuindorp. Het wervingsgebied van de school beslaat geheel Noordoost De school kent een grote populatie 1.0-leerlingen, bij wie veelal ook thuis aandacht wordt geschonken aan kunst- en cultuuractiviteiten. Voor ongeveer 30 % van de leerlingen geldt dit echter niet. De school kan gebruik maken van culturele instellingen als het UCK, de bibliotheek, theaters en bioscopen in de stad, het Muziekcentrum en verschillende musea in de stad. Het motto van de school is Samen, Vieren, Leren, Spelen. Dit vat de visie op het onderwijs samen. Zie hiervoor het schoolplan. Omgevingsbeeld De school ligt op een redelijk grote afstand van de kunst- en cultuurvoorzieningen in de binnenstad. De verwachting leeft, dat het ouders zal aanspreken als er in de buurt ook mogelijkheden zijn op dit gebied, zodat de kinderen er bijvoorbeeld zelfstandig naar toe kunnen. De school wil dit stimuleren. De Regenboog biedt na schooltijd een divers naschools aanbod aan waaronder kunst- en cultuureducatie. 1

2 Visie De Regenboog wil kunst- en cultuureducatie een herkenbare plaats geven binnen het onderwijs en ook na schooltijd allerlei activiteiten aanbieden, waar verschillende doelgroepen gebruik van kunnen maken. Het is de bedoeling kunst- en cultuureducatie te versterken door een gericht, uitgebalanceerd, onderschools aanbod voor alle leerlingen van De Regenboog, waardoor de kinderen gedurende hun schoolloopbaan kennis maken met een gevarieerd aanbod van kunstuitingen. Het onderschoolse aanbod moet de kinderen enthousiasmeren. Het naschoolse aanbod, dat ook open staat voor kinderen die niet op De Regenboog zitten, zou hier op aan moeten sluiten. Hiervoor is samenwerking met de andere scholen in de wijk nodig. Probleemstelling van de huidige situatie De Regenboog heeft in 2006 een kunst en cultuurkoers vastgesteld. Dit geeft al veel richting aan allerlei activiteiten. Wij willen dit zeker vasthouden maar ook uitbreiden en verdiepen. De uitbreiding en verdieping willen wij bereiken met - Deskundigheidsbevordering van teamleden op disciplineniveau en vermogen. Er wordt momenteel niet optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en vaardigheden binnen het team. Leerkrachten moeten zich meer deskundig gaan voelen en meer gaan ervaren, dat kunst- en cultuureducatie een volwaardig onderdeel van het lesprogramma is. Het stimuleert kinderen namelijk in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en het draagt bij aan een goede sfeer op school. Hiervoor willen wij de leerlijn atelier ontwikkelen ( zie aanvraag expertisebudget). - Het realiseren van de gewenste doelstellingen kost veel geld. De school wil dit deels betalen uit de subsidieaanvraag en verder vanuit het schoolbudget (Rijksvergoeding 10,90 per lln) - In de oude kunst en cultuurkoers ontbrak het onderdeel aandacht voor cultureel erfgoed en musea. De school heeft de methode Moet je doen aangeschaft. Hier zit een duidelijke leerlijn cultureel erfgoed in. Dit wordt in de nieuwe kunstkoers per ondergebracht( zie programma museum voor de klas). - De school wil het onderdeel muziek in een duidelijker schoollijn van groep 1 t/m 8 onderbrengen. Hiervoor is ook de methode Moet je doen aangeschaft met een duidelijke leerlijn. Het gebruik van de methode kan verbeterd worden om zo een rijker en gevarieerder muziekaanbod voor de school te krijgen (zie aanvraag innovatiebudget muzieklijn i.s.m. UCK/Marnix en HKU) Succesformule De school is een herkenbare plaats in de wijk waar kinderen in een doorlopende leerlijn kennis en vaardigheden (communicatie en reflectie) opdoen wat betreft cultuur (kunst en erfgoed) en we een gevarieerd programma van culturele activiteiten aanbieden. Dit aanbod wordt aangevuld met diverse buitenschoolse activiteiten voor zowel kinderen als ouders. De school bereikt dit door: o het plan van aanpak zoals beschreven onder punt 2 uit voeren. o daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden in het beter gebruiken van de methode Moet je Doen. o de organisatie van de ateliers o de scholing van leerkrachten. o o efficiënter gebruik maken van de lestijd en de verschillende ruimten in de school. Voor het aanbieden van een gevarieerd pakket aan naschoolse activiteiten zal moeten worden gezocht naar partners die daar een bijdrage in willen leveren. Historie: totstandkoming van de vorige kunst- en Cultuur Koers De school had de wens om kunst- en cultuureducatie een duidelijke plek te geven. Tijdens het schooljaar is dat in samenwerking met het UCK in een kunst en cultuurkoers voor De Regenboog vormgegeven. Dit is nog steeds de basis voor dit aangepaste plan. 2

3 NAAR DE GEWENSTE SITUATIE - PLAN VAN AANPAK In het hierna volgende activiteitenschema wordt een globaal overzicht weergegeven van de pijlers van de Kunst- en Cultuur Koers van De Regenboog. In het activiteitenschema wordt van iedere activiteit een aantal aspecten kort uitgewerkt. Wat? / Activiteiten Hier wordt aangegeven welke activiteiten De Regenboog wil organiseren. Er is gekeken naar wat nu al georganiseerd wordt, maar ook naar nieuw op te zetten activiteiten, die teambreed gedragen worden. Hiervoor is in november 2013 een teambijeenkomst georganiseerd met als thema Kunst en Cultuur. Waarom? / Doelstellingen Hier worden de specifieke doelstellingen voor de verschillende activiteiten beschreven. Vieren: Kennis, houding, betrokkenheid, saamhorigheid, vaardigheden verwerven, beleving stimuleren. Accent op cultuur en profilering vanuit een christelijk oogpunt. Spelen: Een leer- en leefbare sfeer blijvend stimuleren, waarbij iedereen zichzelf mag zijn. Leren: Kennis, brede ontwikkeling, vaardigheden (sociaal, cognitief en creatief). De school wil hiermee een goede basis leggen voor vervolgonderwijs. Samen: Elkaar helpen, respect hebben voor en rekening houden met elkaar, elkaars kwaliteiten benutten. Het levert een goede bijdrage aan de sfeer op school en dit willen we ook laten doorklinken in de wijk. Verder willen we groepsbreed, schoolbreed en/of groepsdoorbrekend werken. Voor Wie? / Doelgroep De doelgroep van de betreffende activiteit wordt aangegeven. Soms betreft het alle leerlingen van de school, maar soms ook zijn activiteiten gericht op specifieke groepen. Voor het naschoolse aanbod kan de doelgroep zelfs nog breder zijn. Fasering Dit activiteitenplan geldt voor meerdere jaren. De school zal in het nieuw te schrijven schoolplan, voor de periode ,aangeven hoe de kunst en cultuuractiviteiten in deze periode vorm krijgen binnen de school. Daarnaast zal er jaarlijks in het jaarplan en de activiteitenkalender van de school een verantwoording zijn van de voornemens.. Welke opbrengst? / Resultaten Bij de activiteiten, waar dat mogelijk is, staat aangegeven welke meetbare kwantitatieve en kwalitatieve gegevens gebruikt gaan worden. In sommige gevallen is een presentatie de te verkrijgen opbrengst, in andere gevallen zullen activiteiten geëvalueerd of beoordeeld worden. Dit onderdeel zal nog wel verder uitgewerkt moeten worden. Hoe? / Organisatie Hier wordt beschreven wie welke verantwoordelijkheden heeft voor het kunst- en cultuureducatieprogramma en wat hun taak is. In veel gevallen zal het hier verschillende werkgroepen betreffen die zorg dragen voor organisatie en informatieverstrekking. Met wat? / Faciliteiten Hier wordt beschreven welke aanvullende faciliteiten er nodig zijn om het kunst- en cultuureducatieprogramma uit te voeren. Met Wie? / Samenwerkingspartners Voor sommige activiteiten zijn er vaste partners waarmee samengewerkt wordt. Waarmee? / Begroting Hier wordt de financiële dekking voor de activiteiten weergegeven. Zie hiervoor ook de bijlage begroting) 3

4 BIJLAGE 1. ACTIVITEITENSCHEMA Activiteiten 2.1. Doelstellingen 2.2. Doelgroep 2.3. Fasering 2.4 Resultaten 2.5. Organisatie2.6. Faciliteiten 2.7 Partners 2.8. Begroting Inzet vakdocent UCK op vaste kunstdisciplines per leerjaar. (voor uitwerking zie bijlage 1) Bezoek culturele instellingen of kunstenaar. Brede kennismaking met verschillende kunstdisciplines. Kinderen kennis laten maken met de verschillende culturele instellingen en verschillende disciplines. Voor alle leerlingen Alle groepen (groepen 1/2 krijgen een voorstelling op school) Jaarlijks Jaarlijks Presentatie of evaluatie op schrift. Kinderen komen in aanraking met waaier aan actief kunstaanbod. Kinderen komen in aanraking met een receptief aanbod waarin ze kennismaken met een professionele kunstvorm Coördinator kunst en cultuur verzorgt de verspreiding van het aanbod van het UCK. Leerkrachten schrijven in conform de afspraak uit de linkerkolom. Aanbod kunstmenu -materialen school / materialen UCK Voor groep 1 /2 voorstelling op school: aula. Groep 3 t/m 6 retourtje kunst U- OV / UCK UCK UCK Muziekcentrum Kunstenaars Theaters, Muziek- en theater gezelschappen Bioscopen 4

5 Activiteiten 2.1. Doelstellingen 2.2. Doelgroep 2.3. Fasering 2.4 Resultaten 2.5. Organisatie2.6. Faciliteiten 2.7 Partners 2.8. Begroting Bezoek museum of cultureel erfgoed (voor uitwerking zie hieronder bijlage 2) Opzetten muzieklijn Regenboog -jaarprogramma zingen / muziekinstrumenten voor groep 1-4 o.l.v. een vakdocent -schoolorkest voor groep 5-8 -onderbrengen muziekateliers (zie hieronder) in muzieklijn Kinderen d.m.v. het project museum in de klas laten kennismaken met cultureel erfgoed en de verschillende musea in de stad Utrecht Plezier in muziek Kennismaken met muziek Muzikaal talent uitbouwen. Alle groepen (groep 1/2 krijgt een aanbod op school d.m.v. een les programma) - alle kinderen van de school van beide locaties Jaarlijks. Aan elke groep zijn 2 musea en/of cultureel erfgoed gekoppeld. Per jaar wordt er 1 museum bezocht( zie bijlage) jaarlijks Kinderen komen in aanraking met een receptief aanbod waarin ze kennismaken met cultureel erfgoed of musea 4 optredens per jaar bij vieringen. Facultatief aanbod muziek. Realisatie doelstellingen uit de visie. Realisatie van activiteiten in de wijk. Project museum voor de klas ICC school Vakdocent UCK Leerkrachten school dirigent vanuit UCK en hulpouders Musea Cultureel erfgoed Vervoer groep 3 t/m 8 met een museumbus Gebruik aula, vervoer leerlingen tussen locaties. Opslag voor instrumenten Diverse musea ( zie programma museum voor de klas) Cultureel erfgoed instellingen UCK, hulpouders, Later evt. andere scholen in de wijk. Ontwikkelen via innovatietraject subsidie -naschools aanbod voor leerlingen 5

6 Activiteiten 2.1. Doelstellingen 2.2. Doelgroep 2.3. Fasering 2.4 Resultaten 2.5. Organisatie2.6. Faciliteiten 2.7 Partners 2.8. Begroting Dramalessen Podium middagen onder schooltijd. Regenboogtoneel Theater maken. Sociaal emotionele vaardigheden verhogen. Plezier hebben aan toneelspelen. Toneelervaring opdoen. Sociaal emotionele vaardigheden verhogen. Plezier hebben aan toneelspelen. Toneelervaring opdoen. Groep 5 t/m 8 van beide vestigingen Alle groepen Zie jaarprogramma Op vrijdagmidda g volgens rooster( ongeveer 30 x per jaar) Elke groep een keer per jaar. Ook tijdens vieringen en activiteiten als muziek avond en de talenten show. Resultaat is de presentatie op het podium. Leren presenteren / communiceren Reflectie op Werk van anderen en eigen werk Resultaat is de presentatie op het podium. Leren presenteren / communiceren. Reflectie op werk van anderen en eigen werk Leerkracht van school ( bevoegd voor geven dramales) verzorgt deze lessen voor groep 5 t/m 8 Werkgroep Toneel middagen Leerkracht van de groep. Drama leerlijn van Pauli Fleer Toneel, toneelkleding en aanvullende apparatuur. - Schoolbudget Lumpsum 3000, p/jr - Schoolbudget 6

7 Activiteiten 2.1. Doelstellingen 2.2. Doelgroep 2.3. Fasering 2.4 Resultaten 2.5. Organisatie2.6. Faciliteiten 2.7 Partners 2.8. Begroting Nieuw per Ontwikkelen en opzetten schoollijn ateliers. Samen met het UCK en team een plan maken voor de invoering van ateliers. Ateliers worden op termijn creatieve middagen die we bij voorkeur op een vaste middag organiseren. Diverse vakgebieden vanuit de culturele hoek worden hierin ondergebracht: Tekenen, muziek, handvaardigheid,te xtiel, drama, dans, media etc. Technieken, kennis en vaardigheden bijbrengen. Interesse wekken. Kunst koppelen aan creatieve opdrachten. Talenten teamleden beter benutten ( inzet in schoolorganisatie op eigen sterke vaardigheden en dit vast inroosteren via team teaching model ) Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om de eigen vaardigheid te vergroten d.m.v. scholing Leerlingen in groep 3-8 Leerkrachten groep 1-8 Ontwikkelen in schooljaar en streven naar de invoering per schooljaar op een vaste middag in de week. Vakken worden beoordeeld op het rapport. Kinderen komen in aanraking met actief kunst / cultuuraanbod Leerkrachten vergroten eigen vaardigheid d.m.v. scholing Werkgroep kunst en cultuur coördineert en bewaakt Aanschaf materialen Met ondersteuning van het UCK komen tot een invoeringsplan voor De Regenboog in schooljaar Hierna werken leerkrachten samen met eventueel de inzet van ouders, kunstenaars en vrijwilligers. Opstarten en fundering leggen via expertise budget subsidie 7

8 Activiteiten 2.1. Doelstellingen 2.2. Doelgroep 2.3. Fasering 2.4 Resultaten 2.5. Organisatie2.6. Faciliteiten 2.7 Partners 2.8. Begroting Naschools aanbod: - Kennis maken met verschillende muziekcursussen voor leerlingen - ouders attenderen op activiteiten voor volwassenen in de wijk op het gebied van theater en muziek. Uitbouwen van talent Leerlingen van school kinderen uit de wijk, ouders en andere belangstellenden Na school en in de avonduren Herkenbaarheid in de wijk. De school voorziet in de behoefte van ouders voor activiteiten in de wijk. Doorlopende leerlijn podiumkunsten onder en na school. Schoolleider coördineert gebruik van de ruimtes, de verhuur en de publiciteit. Aula en lokalen worden gebruikt. -UCK-docenten -Pianolessen via -Sirena - Koor Schola Davidica -Toneel Groen pluche Andere partners Medegebruik ruimtes worden door deelnemers betaald. School rekent medegebruik kosten voor het gebruik.(volgens vast model) 8

9 Bijlage bij 2.1.1: inzet vakdocent UCK Inzet vakdocent UCK op vaste kunstdisciplines per leerjaar. groep 1/2: groep 3/4: groep 5: groep 6: groep 7: groep 8: drama/dans; muziek/drama; beeldend; dans; taal/fotografie; audiovisueel/digitaal. Bijlage bij : musea en cultureel erfgoed Alle groepen bezoeken een musea of cultureel erfgoed. Het programma voor alle groepen wordt het jaar door gepland 9

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

JAARGANG 17 JULI 2015 Nieuwsbrief no. 12. NIEUWSbrief

JAARGANG 17 JULI 2015 Nieuwsbrief no. 12. NIEUWSbrief JAARGANG 17 JULI 2015 Nieuwsbrief no. 12 NIEUWSbrief Mededelingenblad van basisschool De Regenboog 1. Personeel. In een extra nieuwsbrief heeft u de inzet van het personeel voor de cursus 15-16 kunnen

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Cultuuronderwijs in school

Cultuuronderwijs in school Cultuuronderwijs in school Handreiking voor het schrijven van een beleidsplan cultuuronderwijs Het Motto Een motto of beweegreden is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft. In dit geval een

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs

beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs beleidsplan cultuureducatie o.b.s. De Zoeker 2013-2014 Kerndoelen cultuureducatie voor het basisonderwijs *54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli 2016

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli 2016 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL juli De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn blijft

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

SCHOOLPLAN CULTUUREDUCATIE 2011-2015

SCHOOLPLAN CULTUUREDUCATIE 2011-2015 SCHOOLPLAN CULTUUREDUCATIE 2011-2015 Kardinaal de Jongschool, Alkmaar www.kardinaaldejong-saks.nl Rick Barnaart van Bergen Ada Warmerdam Inhoudsopgave cultuurplan: blz. 1. Cultuureducatie in deze school

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom je

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs Bezoekadres Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675 DG Winschoten Nederland Kantoor 0597 700 270 kunstencentrum@indeklinker.nl Openingstijden

Nadere informatie

NIEUWSbrief. 2. Personeel. JAARGANG 17 SEPTEMBER 2014 Nieuwsbrief no. 1

NIEUWSbrief. 2. Personeel. JAARGANG 17 SEPTEMBER 2014 Nieuwsbrief no. 1 JAARGANG 17 SEPTEMBER 2014 Nieuwsbrief no. 1 NIEUWSbrief Mededelingenblad van basisschool De Regenboog 1. Start nieuwe cursus Op 1 september zijn wij op beide locaties goed gestart met de nieuwe cursus.

Nadere informatie

April Plan cultuureducatie schooljaar

April Plan cultuureducatie schooljaar April 2015 Plan cultuureducatie schooljaar 2015-2016 Gemeente Heusden, april 2015 Inleiding Beste schoolleiders en ICC-ers, Naar aanleiding van het Trefpunt Café d.d. 16-04-2015 willen wij graag een aantal

Nadere informatie

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst Piet Mondriaan 74 VSO DE HELDRING IN AMSTERDAM: MEER ZELFVERTROUWEN DANKZIJ CULTURELE EDUCATIE 75 Dankzij culturele educatie krijgen onze leerlingen meer zelfvertrouwen en zijn ze gelukkiger. Naam: VSO

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014

REGIO S. Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 Overzicht onderzoeksmogelijkheden van het KEK! programma 2014 REGIO S Regio 1 Traject 1 Mijn terugblik Akte2: Ontwikkeling van een persoonlijk Annemarie van der reflexie-instrument van leerlingen Reijden

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN CONFERENTIES projectplan nieuwe scholen Op 11 maart zijn de icc-ers van de tweede tranche scholen onder leiding van Iris van der Kamp aan de slag gegaan met hun projectplan.

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

OLYMPIASCHOOL. Schoolmaatplan Beeldend. Huidige situatie beeldend onderwijs

OLYMPIASCHOOL. Schoolmaatplan Beeldend. Huidige situatie beeldend onderwijs OLYMPIASCHOOL Schoolmaatplan Beeldend Beeldend onderwijs is goed vertegenwoordigd op de Olympischool. Bij de kleuters wordt er dagelijks beeldend gewerkt en van groep 3 tot en met 8 hebben de kinderen

Nadere informatie

KUNSTkatern basisschool De Regenboog. Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014

KUNSTkatern basisschool De Regenboog. Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014 KUNSTkatern basisschool De Regenboog Geachte leerkracht, ouder en/of verzorger, Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014 Het Utrechts Centrum voor de Kunsten verzorgt dit schooljaar een breed en mooi aanbod

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN Open Academie 2017 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed DE KETEN CENTRAAL Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - Philharmonie zuidnederland zoekt 2 basisscholen uit Brabant die, in zeer nauwe samenwerking, willen werken aan een schoolbreed

Nadere informatie

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael.

Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. 01-2008 Pagina 1 van 6 Inleiding Dit beleidsplan is tot stand gekomen door visieontwikkeling met het team van Basisschool Bösdael. Visie Samen leren - samen groeien, waarin ontmoeting tussen jong en oud,

Nadere informatie

Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn

Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn Basisschool De Ontdekkingsreis, Doorn Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Basisschool De Ontdekkingsreis werd tien jaar geleden opgericht als vernieuwingsschool en telt ongeveer 90

Nadere informatie

WERKPLAN Open Academie 2016

WERKPLAN Open Academie 2016 WERKPLAN Open Academie 2016 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed Als wij niet meer geloven dat het kan Als wij er niet komen met een plan Als wij er niet voor zorgen Dat de toekomst is geborgen

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

Cultuurplan basisschool De Regenboog

Cultuurplan basisschool De Regenboog Cultuurplan basisschool De Regenboog (2015-2016) Dukdalf 28 3961 LA Wijk bij Duurstede 1 Dit beleidsplan omvat de volgende punten: Wat is onze visie op cultuur? Wat willen we dit jaar veranderen? Hoe pakken

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

inhoudsopgave verslag de waarde van cultuureducatie 23-11-2011 2 De kunst- en cultuurkoers van de Regenboog De Wegwijzer

inhoudsopgave verslag de waarde van cultuureducatie 23-11-2011 2 De kunst- en cultuurkoers van de Regenboog De Wegwijzer de waarde van cultuureducatie 23-11-2011 inhoudsopgave De kunst- en cultuurkoers van de Regenboog De Wegwijzer Cultuureducatie als krachtige leeromgeving van de Werkschuit Brede school Het Zand Een school

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM. Het Erasmus. Wanted! Kunstzinnige types

HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM. Het Erasmus. Wanted! Kunstzinnige types HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM Het Erasmus Wanted! Kunstzinnige types HET ERASMUS HAVO/VWO Wie voor de Kunststroom Het Erasmus kiest, kiest voor 9 uur kunstvakken per week het vak drama kennismaken met

Nadere informatie

CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM

CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM HET ERASMUS KUNSTSTROOM VOOR CREATIEVE TYPES DOOR TE KIEZEN VOOR DE KUNSTSTROOM MAAK JE KENNIS MET DE CREATIEVE WERELD Voor toekomstige artiesten en kunstenaars,

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

1 Inleiding... 3. 2 Wat is cultuureducatie?... 3. 3 Doelen cultuureducatie... 3. 4 Visie en uitgangspunten... 4. 5 Inhoud cultuurbeleidsplan...

1 Inleiding... 3. 2 Wat is cultuureducatie?... 3. 3 Doelen cultuureducatie... 3. 4 Visie en uitgangspunten... 4. 5 Inhoud cultuurbeleidsplan... Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Wat is cultuureducatie?... 3 3 Doelen cultuureducatie... 3 4 Visie en uitgangspunten... 4 5 Inhoud cultuurbeleidsplan... 4 5.1. Cultuuraanbod... 4 5.2. Kunstmenu... 4 5.3. Culturele

Nadere informatie

1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente?

1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente? 1. Is er een academie voor muziek-woord-dans of een academie voor beeldende kunsten (of een filiaal ervan) in uw gemeente? = 428 = 52 2. Werkt(e) u op niveau van de kinderen reeds samen met een academie

Nadere informatie

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format

Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format Subsidie CemK aanvragen: scenario s en format In deze paragraaf wordt een format beschreven dat de Drentse basisscholen kunnen hanteren bij het aanvragen van subsidie Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie

Ontdek de basisschool

Ontdek de basisschool Ontdek de basisschool SCHOOLVERENIGING Aerdenhout-Bentveld Benieuwd? Nodig jezelf uit! Kennis maken? Laat je inspireren! UITGANGSPUNT Geborgenheid Geborgenheid staat bij ons centraal. Wij willen dat kinderen

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

cultuureducatie ZMART-ARTZ AANLEIDING Projectomschrijving DOEL PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT ZMART-ARTZ PROJECT CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT AANLEIDING In het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit werkt de Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met 8 scholen in Zutphen, Lochem en

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het De activiteitenfolder voor Zuid-Oost is er weer! Het nieuwe jaar is weer begonnen en we bieden ook nu weer te gekke activiteiten na schooltijd aan voor kinderen uit de wijk Zuid-Oost. Het aanbod is voor

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Bijlage 5. op de Joop Westerweelschool. Beleidsplan. Kunst en Cultuur. Juni 2009. Joop Westerweelschool. ondernemend. cultuur

Bijlage 5. op de Joop Westerweelschool. Beleidsplan. Kunst en Cultuur. Juni 2009. Joop Westerweelschool. ondernemend. cultuur Bijlage 5 Kunst- en Cultuureducatie op de Joop Westerweelschool Beleidsplan Kunst en Cultuur Juni 2009 Joop Westerweelschool ondernemend in cultuur 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan kunst en cultuur

Nadere informatie

Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten. Weerbaarheid. (college theater)

Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten. Weerbaarheid. (college theater) 1. Creativiteit VAK!!! Drama Gedragen door de leerkrachten Weerbaarheid (college theater) - Podium talentontw. - Gezamenlijk invullen van Shp op hen zen ( zie nr. 6 Elly ronde 1) (young ones) - Bewust

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen Cultuureducatiebeleid in Amstelveen Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind

Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 4165 17 december 2013 Gemeente Utrecht: Beleidsregel subsidie cultuureducatie: cultuur voor ieder kind (Besluit van b. en w. 10 december 2013)

Nadere informatie

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013

Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Monitor Kek! Kultueredukaasje mei Kwaliteit Eerste meting, 2013 Onderzoeksafdeling Cedin Lianne Bleker Bernadet de Jager In opdracht van Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017 Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie 7 februari 2017 Doel van deze bijeenkomst 1. Ouders informeren (IKC - traject - visie - tijdpad) 2. Duidelijkheid geven omtrent de verbouwing 3. Vragen

Nadere informatie