PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen"

Transcriptie

1 PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus AK Amsterdam Tel Fax Internet: AccountView is onderdeel van Visma AS

2 inhoud AccountView voor uw project- en urenadministratie de softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor AccountView BV. AccountView BV, AccountView, AutoCodering, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, AccountView Go en het logo van AccountView BV zijn handelsmerken van AccountView BV. Visma is een handelsmerk van Visma AS. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Outlook,.NET en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Copyright AccountView BV, 2010 Model project control 4 De softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen 6 Uw controller wordt uw financieel adviseur 8 Klant aan het woord: Soa Aids 12 Iedereen direct voorzien van de juiste inzichten en rapportages 16 Meer grip op projecten in minder tijd 20 Klant aan het woord: KNWU 24 Eenvoud en gebruiksgemak 28 Met gecertificeerde partners verzekerd van optimale implementatie 32 Meer informatie en contact 34 projecten en uren 3

3 Model project control Verantwoording (verleden) Directe sturing (heden) Prognose (toekomst) Controller Projectleider Factuur verantw. Controller Projectleider Factuur verantw. Controller Relatiebeheer Declarant Relatiebeheer Declarant Projectleider Relatiebeheer Factuur verantw. Declarant Budget (voorcalculatie) Directie infor meren over trends, sterktes en zwaktes Verklaren van verschillen tussen budget en werkelijkheid om toekomstige projecten beter te calculeren Optimaal projectresultaat door eenvoudig en snel factureren meerwerk Financiële risico s inschatten Inzicht in budgetwijzigingen Eenvoudig factu reren op basis van een percentage gereed Eenvoudig factu reren op basis van een percentage gereed Directie infor meren over trends, sterktes en zwaktes Bepalen benodigd werkkapitaal Snel en eenvoudig budgetteren en calculeren op een project Bandbreedte van de projectbudgetten vastleggen Eenvoudig factu reren op basis van het in de offerte afgesproken bedrag Verplichtingen Grip op aangegane verplichtingen Direct inzicht in onderhandenwerkpositie Nauwkeurig de budgetruimte bepalen Eenvoudig factu reren van afgesproken termijnen Juiste prognose van te verwachten project resultaat Juiste balans en winst- en verliesrekening opstellen Nauwkeurig de budgetruimte bepalen Eenvoudig voorschotten in rekening brengen Werkelijkheid (nacalculatie) Direct inzicht in het project resultaat en nagekomen kosten Juiste balans en winst- en verliesrekening opstellen Verklaren van projectresultaten om toekomstige projecten beter te calculeren Maximaal factureren in de toekomst door verklaring decla ratieresultaten Grip op bezetting en dekkingsgraad Zekerheid juiste toewijzing inkoopfacturen aan projecten Eenvoudig signaleren en sturen op afwijkingen tussen kosten en opbrengsten Verantwoordelijkheden bij de projectleider neerleggen Eenvoudig decla raties opstellen overeenkomstig wensen klanten Directe sturing op te factureren, sneller factureren en daardoor betere liquiditeitspositie Juiste kostprijsberekening maken/ interne en externe tarieven opstellen Opstellen juiste financiële rapportages Volledige en juiste ureninvoer Afwijkende projectafspraken kunnen maken Signaleren van noodzaak versturen voorschotnota aan de hand van de te factureren positie 4 Accountview PROJECTEN EN UREN 5

4 inleiding De softwareoplossing voor not-for-profitinstellingen Als not-for-profitinstelling is uw organisatie afhankelijk van subsidies, giften en opbrengsten van lidmaatschappen. Het wordt steeds belangrijker om aan uw subsidieverstrekkers en leden te rapporteren wat er met de ontvangen gelden gedaan is. De rapportage daarvoor dient sluitend te zijn. Niet alleen voor de gemaakte kosten, maar ook steeds vaker voor de uren die door de medewerkers en vrijwilligers aan de projecten worden besteed. U hebt voor deze subsidieverantwoording ook vaak een accountantsverklaring nodig waardoor een goed systeem om dit bij te houden steeds essentiëler wordt. Het bijhouden van een goede projectadministratie ondersteunt u bij het nakomen van deze verplichtingen en zorgt ervoor dat u op ieder moment de juiste rapportages en verantwoordingen kunt overleggen aan de directie en de subsidieverstrekkers. te voorspellen. Daardoor kunt u uw ontvangen gelden in de toekomst nog beter inzetten om de doelstellingen van uw organisatie te verwezenlijken. Bijna de helft van alle stichtingen in Nederland werkt al met AccountView! Project control projectleiders verzekerd van financiële grip De ene pijler is financiële project control voor de projectleider. Altijd binnen de projectbudgetten blijven en directe signalering van dreigende budgetoverschrijdingen zijn belangrijke voorwaarden om grip te houden op uw projecten. Ook het tijdig kunnen inschatten van risico s om het project bij te sturen en snel op de hoogte te zijn van eventuele extra kosten wordt cruciaal. Met AccountView krijgen uw projectleiders betere financiële grip op hun projecten zonder extra tijdsinvestering. Controller wordt financieel adviseur De andere pijler is dat de controller met AccountView niet meer werkt op zijn eigen financiële eiland, maar dat hij de financiële spin in het web van de organisatie wordt. Hij ondersteunt de projectleiders bij het financieel beheren van de projecten en adviseert de directie over financiële projectrisico s en een betere kostendekking om zo uw liquiditeitspositie te verbeteren. Waar uw controller in het verleden vooral bezig was met het zoeken van aansluiting tussen de projectadministratie en uw financiële administratie is dat met AccountView niet meer nodig. Door de volledige integratie van deze twee administraties is deze aansluiting er altijd. Met de standaardrapportages is in korte tijd de onderbouwing van het grootboek compleet. Er blijft dus meer tijd over voor het maken van andere rapportages en analyses voor zowel de projectleiders als de directie. De controller kan ook kosten over projecten heen vergelijken en zo projectleiders adviseren in bepaalde fases beter op de kosten te letten. U wilt bijvoorbeeld weten wat de budgetoverschrijding is per opdrachtgever/subsidieverstrekker, of dat de loonkosten wel door het juiste interne tarief gedekt worden. Vragen waarop AccountView het antwoord kan geven. Met AccountView kan de controller verantwoorden, directe sturing geven en vooruitkijken. Het beheren van de projecten met AccountView gaat dus niet alleen over de verantwoording van de afgesloten projecten en de directe sturing van de lopende projecten, maar vooral ook over de prognoses voor de toekomst om de juiste managementbeslissingen te nemen. In deze brochure gaan we dieper in op bovenstaande onderwerpen en zullen wij aan de hand van voorbeelden laten zien hoe u met AccountView uw project- en urenadministratie kunt optimaliseren. AccountView is voor uw organisatie een oplossing om eenvoudig, transparant en tijdig de juiste financiële verantwoording van de projecten te realiseren, zowel intern als naar financiers/subsidieverstrekkers. Wij helpen u met onze software om uw projecten juist te verantwoorden en direct sturing te kunnen geven, maar ook om toekomstige projectresultaten In deze brochure gaan we dieper in op bovenstaande onderwerpen en zullen wij aan de hand van voorbeelden laten zien hoe u met AccountView uw project- en urenadministratie kunt optimaliseren. Onze visie is gebaseerd op drie belangrijke pijlers. Voor u als not-for-profitorganisatie zijn twee daarvan relevant. Deze zullen we hier verder bespreken. 6 Accountview PROJECTEN EN UREN 7

5 Uw controller wordt uw financieel adviseur Voor u als not-for-profitorganisatie is financiële grip op de projecten essentieel om de juiste subsidies te ontvangen. U wilt uw financiële administratie en uw projectadministratie dan ook goed op orde hebben, maar zich wel vooral bezighouden met de idealen van uw organisatie. Een geïntegreerde applicatie helpt u dit te realiseren. De uren die de medewerkers invoeren zijn direct kosten op een project en de inkoopfacturen die door de administratie worden geboekt, komen ook direct als kosten op een project terecht. U hebt op ieder moment aansluiting tussen uw financiële administratie en de projectadministratie zonder extra tijdsinspanning. Budget (voorcalculatie) Verplichtingen Werkelijkheid (nacalculatie) Verantwoording (verleden) Directie infor meren over trends, sterktes en zwaktes Direct inzicht in het projectresultaat en nagekomen kosten Juiste balans en winst- en verliesrekening opstellen CONTROLLER Directe sturing (heden) Financiële risico s inschatten Inzicht in budget wijzigingen Grip op aangegane verplichtingen Direct inzicht in onderhandenwerkpositie Grip op bezetting en dekkingsgraad Zekerheid juiste toewijzing inkoopfacturen aan projecten Prognose (toekomst) Directie infor meren over trends, sterktes en zwaktes Bepalen benodigd werk kapitaal Juiste prognose van te verwachten projectresultaat Juiste balans en winst- en verliesrekening opstellen Juiste kostprijs berekening maken/interne en externe tarieven opstellen Opstellen juiste financiële rapportages Eén keer boeken, overal zichtbaar De financiële administratie boekt alle inkoopfacturen in. U wilt deze niet ook bij de projectleiders neerleggen om nog een keer als kosten op het project te boeken. Dit zijn onnodig veel handelingen die tijd kosten en fouten in de hand kunnen werken. Verantwoorden de medewerkers uren die ze hebben gewerkt, dan wilt u deze niet weer omzetten naar kosten op de projecten. Met AccountView is dat ook niet nodig. De ingeboekte inkoopfacturen kunnen direct gekoppeld worden aan een projectcode waardoor ze ook als kosten op het project zichtbaar zijn. De medewerkers verantwoorden de uren op projecten en AccountView toont per project ook automatisch de uren die daarop zijn verantwoord. Dus zonder extra handelingen hebben de projectleiders inzicht in de financiële status van de projecten. U hebt regelmatig te maken met al ingekochte producten of diensten waarvoor u nog geen factuur hebt ontvangen. Om het beeld compleet te maken kunt u met AccountView deze aangegane verplichtingen voor een project registreren en zichtbaar maken in de projectadministratie en relevante rapportage. Zo hebt u nog meer grip op uw budgetruimte en komt u niet voor verrassingen te staan. In een handomdraai gedegen financiële rapportages Uw controller is altijd op zoek naar aansluiting tussen de financiële administratie en de projectadministratie. Dit inzicht is niet alleen nodig voor de maandrappor tages aan uw directie, maar ook voor een accountants verklaring bij het afronden van een specifiek subsidie project. Met AccountView heeft hij deze aansluiting op ieder moment, zowel in rapportvorm als op het scherm. Zo kan uw controller zich richten op andere analyses. Omroep MAX over AccountView: Wij wilden meer inzicht in het eigen reilen en zeilen, zoals inzicht in de kosten en opbrengsten per programma. Daarbij wilden we ook graag terugzien of het gaat om televisie, radio, internet of overige activiteiten. Met AccountView is de administratie nu zo ingericht dat ieder programma een project is en de verschillende afdelingen door kostenplaatsen worden vertegenwoordigd. Hierdoor hebben we op ieder moment grip vanuit alle invalshoeken. Altijd de juiste Onderhandenwerkpositie De subsidies die u ontvangt hebben soms betrekking op projecten die jaren kunnen lopen, andere zijn weer voor projecten van hooguit twee maanden. In het laatste geval liggen de kosten en opbrengsten dicht bij elkaar, maar in het eerste voorbeeld gaan de ontvangsten uit voor de kosten en kan dit bij de maandrapportage een scheef beeld geven. Hoe bepaalt u iedere maand op de juiste manier het onderhanden werk als uw projecten zo verschillend zijn? AccountView helpt u daarbij. U kunt per project aangeven op wat voor manier u het resultaat van uw projecten wilt nemen. Bij kortlopende projecten is het nemen van het resultaat aan het einde van het project bijvoorbeeld de juiste methode, terwijl u bij langlopende projecten een percentage van de ontvangsten en de werkelijke kosten tot dat moment wilt overboeken. Of u neemt daar een percentage van het kostenbudget op basis van het door u ingeschatte percentage gereed. U legt dit eenvoudig per project vast en bij het periodiek overboeken van het 8 Accountview PROJECTEN EN UREN 9

6 De volledige integratie van de financiële administratie en projectadministratie ziet u al terug bij het boeken. U geeft bij de boeking de projectcode in en de rest regelt AccountView automatisch. Op uw scherm ziet u direct de aansluiting tussen uw financiële administratie en de projectadministratie. projectresultaat doet AccountView de rest. Zo hebt u iedere maand de juiste financiële overzichten zonder dat u hiervoor bergen werk moet verzetten. Uw subsidiebedrag optimaal benut U wilt op ieder moment beschikken over een juiste onderbouwing van de resultatenrekening. Hoe zijn de subsidies tot stand gekomen? Wat veroorzaakt de hoge kosten in het eerste kwartaal? Waar kunnen KNWU over AccountView: Tijdswinst is zeker een positief gevolg van het nieuwe systeem. Maar vooral beter financieel beheer van de projecten. aanpassingen worden gemaakt in het proces om de resultaten te verbeteren? Omdat het merendeel van de werkzaamheden binnen uw organisatie uit projecten bestaat, hebben deze veel effect op de resultatenrekening en moeten ze uitgebreid aan de orde komen bij de onderbouwing. De volledige integratie van de financiële administratie met de projectadministratie maakt dit gemakkelijk omdat alle informatie beschikbaar is en bovendien aansluit. U kunt deze informatie ook vanuit verschillende invalshoeken raadplegen, bijvoorbeeld per project, per type project, per subsidieverstrekker en per projectleider, zodat u het resultaat op verschillende manieren kunt sturen. Door de integratie van systemen beschikken controller en projectleiders op elk moment over actuele en juiste informatie. Dit wordt doorvertaald in managementrapportage. Hierdoor kan uw organisatie projecten nog efficiënter beheren. Wilt u dit net als onze klanten Stichting Regionaal Onderwijsbureau en Holland Festival zelf ervaren, neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Wij adviseren u graag over de mogelijk heden voor uw organisatie. 10 Accountview PROJECTEN EN UREN 11

7 Soa Aids Soa Aids houdt haar projecten inzichtelijk voor donateurs fotograaf: Adriaan Backer Vanuit hartje Amsterdam zet Soa Aids zich wereldwijd in voor de bestrijding van hiv en aids. Zo spant deze stichting zich in voor hiv-behandelingen, wetenschappelijk aidsonderzoek, voorlichting en zorgprojecten. Om haar missie werken aan een wereld zonder aids te realiseren kan Soa Aids rekenen op de financiële ondersteuning van de overheid en vele particuliere donateurs. Een kleine, maar niet onbelangrijke rol in dit geheel is weggelegd voor AccountView. Want hiermee houdt de stichting de administratie van haar verschillende projecten en giften inzichtelijk en transparant. Soa Aids is de werkmaatschappij waaronder Soa Aids Nederland, Aids Fonds en STOP AIDS NOW! vallen. Soa Aids Nederland houdt zich als kenniscentrum bezig met de soa- en aidsbestrijding, vertelt Loïc Aballéa, manager bedrijfsbureau bij Soa Aids. Via deze stichting bieden we voorlichtingsprogramma s voor jongeren, prostituees en andere risicogroepen aan. Ook hebben we speciale informatieprogramma s voor GGD- en soa-centra en huisartsen. Het Aids Fonds is het fondsenwervende onderdeel van onze organisatie en treedt op als financier van projecten. Daarnaast maakt het Aids Fonds deel uit van STOP AIDS NOW!, een samenwerkingsverband met de vier ontwikkelingsorganisaties Hivos, ICCO, Memisa/Cordaid en Oxfam Novib. Met de giften die we met STOP AIDS NOW! ontvangen, verstrekken wij subsidies aan hiv- en aidsprojecten in ontwikkelingslanden. Altijd financieel inzicht Het hebben van financieel inzicht is voor Soa Aids erg belangrijk, maar geen doel op zich. Wij bestaan dankzij de giften van particuliere donateurs en overige geldschieters, zegt Loïc Aballéa. Zo is Soa Aids PROJECTEN EN UREN 13

8 Nederland voor bijna 100% gefinancierd door de overheid. Wij zijn onze donateurs verantwoording verschuldigd wat betreft de besteding van hun financiële bijdragen. Om onze activiteiten transparant te houden, werken we met AccountView met daaraan gekoppeld een urenoplossing. Hiermee voldoen we aan de behoefte aan financieel inzicht zonder onze missie uit het oog te verliezen. Duidelijk en gebruiksvriendelijk Soa Aids wilde graag beter inzicht krijgen in haar administratie. We hebben verschillende pakketten geprobeerd, maar niets voldeed, vertelt Loïc Aballéa. Toen we met AccountView begonnen, was dat een verademing. Vergeleken met onze vorige pakketten is het zeer gemakkelijk in gebruik. Het is duidelijk en je kunt het eenvoudig uitbreiden met modules voor onszelf en ook onze donateurs duidelijkheid te scheppen, hebben we AccountView dus uitgebreid met een urenoplossing. Hiervoor hielden we onze uren helemaal niet bij. We hadden wel een begroting, maar konden dat niet vergelijken met de werkelijkheid. Door onze uren bij te houden, kunnen we dat nu wel. We kunnen onze kosten nu heel eenvoudig aan de juiste projecten en stichtingen toerekenen. En via de inzichtelijke rapportages van AccountView zien we meteen of we binnen onze begroting blijven. Het heeft onze transparantie vergroot. Online ureninvoer Voor de 110 medewerkers van Soa Aids was het even wennen om de uren bij te houden. Maar de urenoplossing is zo gebruiksvriendelijk en intuïtief, glimlacht Loïc Aballéa. Het is web-based, dus je Met de rapportages van AccountView zien we meteen of we binnen onze begroting blijven. Goede ondersteuning Soa Aids kan bij het gebruik van AccountView rekenen op de ondersteuning van VBVB - Product Center van AccountView uit Amsterdam. Nadat bij Soa Aids AccountView voor de financiële administratie was geïmplementeerd, stelde de stichting ons de vraag hoe zij haar uren het beste kon bijhouden, vertelt Tim Kieft, algemeen directeur van VBVB. Soa Aids wilde haar medewerkers zelf hun uren op de juiste projecten laten boeken, maar wel zodanig dat medewerkers niet meteen in AccountView zouden werken. Qua beheer zou direct boeken in Account- View voor Soa Aids niet handig zijn, omdat de software dan op alle pc s moet worden geïnstalleerd. Op basis van deze informatie konden wij SOA Aids een passende oplossing bieden. Binnen één dag hebben we deze aan AccountView gekoppeld en na een korte opleiding van ons voeren de medewerkers van Soa Aids hun uren nu zelf in. De urenoplossing De urenoplossing werkt compleet geïntegreerd met AccountView. Het unieke daarbij is dat het beheer van stamgegevens in AccountView ligt. Dit betekent dat een office assistent eenvoudig het beheer en de export en import van gegevens kan doen. Bovendien is de complete 3D-structuur van AccountView, oftewel de combinaties van uren, projecten en medewerkers die wel en niet mogen worden gekozen, beschikbaar in de urenoplossing. Zo boeken medewerkers hun uren altijd op de juiste projecten en kunnen zij alleen de voor hen relevante rapportages opvragen. Zodra alle uren zijn ingevoerd en compleet zijn gemeld, worden ze door AccountView geïmporteerd en verder financieel verwerkt. Dit is ook de manier waarop Soa Aids haar uren bijhoudt. meer functionaliteit. We gebruiken AccountView nu al geruime tijd naar tevredenheid. Dat zegt heel wat aangezien we daarvoor bijna ieder jaar van pakket wisselden! Transparantie Een belangrijke kostenpost van Soa Aids zijn de personeelskosten. Iedere medewerker werkt op meerdere projecten en voor één of soms wel alledrie de merken, vervolgt Loïc Aballéa. Om daarin voor kunt er vanaf iedere locatie met internetverbinding mee werken. Bovendien is het invoervenster niet ingewikkeld. Je kiest gewoon de week die je moet verantwoorden. Vervolgens selecteer je de juiste projecten en uursoorten. Je voert nog het aantal uren in en je bent klaar. Vrij simpel dus. De grootste uitdaging lag meer om de mensen de discipline bij brengen om hun uren in te voeren. Maar ik moet zeggen dat het allemaal uitstekend loopt. De mensen spelen er goed mee! 14 Accountview PROJECTEN EN UREN 15

9 Iedereen direct voorzien van de juiste inzichten en rapportages Voor u als stichting is de belangrijkste reden voor het voeren van een projectadministratie de juiste verantwoording van de subsidies naar buiten toe. Iedere subsidieverstrekker wil de rapportages op een andere manier en met een ander detailniveau ontvangen. U wilt graag voldoen aan de rapportage-eisen van uw subsidieverstrekkers, maar hier ook weer niet al te veel tijd in investeren. AccountView helpt u op ieder moment de juiste rapportages op te stellen voor uw subsidieverstrekkers, met de invalshoeken en de detaillering die zij verwachten, zonder extra tijdsinspanning. Vanuit de projectkaart zoomt u bij afwijkingen eenvoudig door naar de detailinformatie. Duidelijke en transparante projectrapportage De controller en de projectleiders stellen de rapportages voor het management en de subsidieverstrekkers zo op dat snel te zien is hoe de zaken ervoor staan. De informatie in AccountView is zeer transparant. Op details over bepaalde zaken kan met één druk op de knop worden ingezoomd, zelfs tot het niveau van de onderliggende journaalpost of boeking die is gemaakt. Zo weet u meteen hoe bepaalde afwijkingen zijn veroorzaakt. Tijdig voorzorgsmaatregelen nemen door signalering De ene keer hebt u behoefte aan rapportage over de individuele projecten terwijl u op een ander moment wilt weten hoe uw projectleiders de verschillende projecten sturen, of hoeveel subsidie een bepaalde subsidieverstrekker heeft binnengebracht en wat daarvan nog over is. U beschikt over deze informatie, maar hoe krijgt u deze op de juiste manier op papier? Met AccountView is het een fluitje van een cent. U bepaalt zelf op basis van welke invalshoeken u de rapportages opstelt. Wilt u bij bepaalde onderdelen meer detailinformatie dan geeft u dat in de rapportdialoog eenvoudig aan. U wilt uiteraard niet iedere keer het wiel opnieuw uitvinden, dus u voegt het samengestelde rapport met deze instellingen eenvoudig toe aan uw navigatievenster waar u het rapport op ieder moment kunt raadplegen. U geeft het rapport in het navigatievenster een eigen naam zodat u altijd weet dat u het goede rapport heeft. Dat is pas efficiency. NVAO over AccountView: Wij hebben nu grip op onze projecten en de daarbij behorende budgetten en de subsidieverstrekkers hebben de gewenste rapportage op tijd in handen. Gedegen betrouwbare financiële rapportages in een handomdraai Ook uw accountant vraagt uw controller periodiek om de juiste rapportages. Voor de verantwoording wil hij precies weten hoe het saldo van het grootboek is opgebouwd door de mutaties op de verschillende projecten. Met AccountView zijn deze in een mum van tijd gemaakt. In de standaardrapportages wordt namelijk duidelijk aangegeven hoe de herkomst van de projecten in het grootboek is opgebouwd. Zo kan uw controller de accountant altijd de juiste rapportages verstrekken zonder dat dit ten koste gaat van zijn dagelijkse werkzaamheden. 16 Accountview PROJECTEN EN UREN 17

10 Stichting Aidsfonds SOA Aids over AccountView: Dankzij AccountView voldoen we aan de behoefte aan financieel inzicht zonder onze missie uit het oog te verliezen. Accountantsverklaring op projectrapportages in een fractie van de tijd Omdat er met AccountView altijd aansluiting is tussen de financiële administratie en de project administratie, kan uw controller met de flexibele rapportages die AccountView biedt altijd snel en efficiënt de juiste informatie overleggen aan u en aan uw en uw subsidieverstrekkers. Zo voorkomt u dat uw subsidieverstrekkers hun bijdragen beperken of stopzetten. Met AccountView beschikt u altijd over actuele informatie die u kunt vertalen in op uw eisen en wensen afgestemde rapportage. Zo kunt u op elk moment de juiste subsidieverantwoording overleggen. Deze factor speelde een belangrijke rol in het keuzetraject voor onze klanten Fonds 1818 en World Press Photo Foundation. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie. U maakt niet alleen rapportages per project, maar ook over projecten heen zodat u bijvoorbeeld per subsidieverstrekker of per soort project de resultaten kunt beoordelen en mogelijk verbeteren. 18 Accountview PROJECTEN EN UREN 19

11 Meer grip op projecten in minder tijd De subsidie die u voor projecten hebt ontvangen is het maximale bedrag dat u aan het project kunt besteden. Daarom is de financiële bewaking van de projecten van levensbelang. U wilt dan ook altijd weten hoe uw projecten ervoor staan en snel budgetoverschrijdingen signaleren, zodat u actie kunt ondernemen. AccountView biedt u hiervoor het juiste gereedschap. Door de directe verwerking van alle financiële boekingen ziet u op ieder moment de financiële status van uw projecten. AccountView kan zelfs signaleren dat een project over het budget dreigt te gaan. U krijgt dan automatisch een mailbericht met de projecten waarvoor dat het geval is. Zo is uw sturing optimaal. U bepaalt zelf op welke invalshoeken u uw projecten stuurt. Ziet u op deze invalshoeken een afwijking, dan zoomt u eenvoudig door naar de betreffende detailinformatie. Projectleider/Relatiebeheerder Budget (voorcalculatie) Verplichtingen Werkelijkheid (nacalculatie) Verantwoording (verleden) Verklaren van verschillen tussen budget en werkelijkheid om toekomstige projecten beter te calculeren Verklaren van project resultaten om toekomstige projecten beter te calculeren Directe sturing (heden) Prognoses maken om het eindresultaat in te schatten Eenvoudig signaleren en sturen op afwijkingen tussen budget en werkelijkheid Nauwkeurig de budgetruimte bepalen Eenvoudig signaleren en sturen op afwijkingen tussen kosten en opbrengsten Verantwoordelijk heden bij de projectleider neerleggen Prognose (toekomst) Snel en eenvoudig budgetteren en calculeren op een project Bandbreedte van de projectbudgetten vastleggen Nauwkeurig de budgetruimte bepalen Volledige en juiste ureninvoer Afwijkende projectafspraken kunnen maken Projecten sturen op basis van diverse invalshoeken Iedere stichting heeft andere activiteiten en behoefte aan andere inzichten in de projecten. De ene stichting maakt voor de projecten vooral uren en wil dan ook per project snel kunnen zien wat voor uren er zijn gemaakt. Andere stichtingen hebben vooral te maken met kosten van derden en wil de projecten weer sturen op de verschillende stappen waarin het project wordt uitgevoerd. Met AccountView werkt u met een standaardpakket, dat u op maat kunt inrichten. U bepaalt op basis van welke invalshoeken u het project stuurt. Hebt u een project dat doorloopt, maar wel een jaarbudget heeft dan wilt u daarop kunnen sturen. Voor AccountView is dit allemaal geen enkel probleem. De keuze is aan u. Projectbudgetmarges direct verklaard Dat u als organisatie zelf de invalshoeken bepaalt, en dus informatie over de projecten comprimeert om het juiste inzicht te krijgen, betekent niet dat de detailinformatie verloren gaat. De detailinformatie is altijd de basis voor alle overzichten en daar kunt u Stichting Kennisalliantie Zuid-Holland over AccountView: Wij kunnen nu onze subsidies op de juiste manier verantwoorden. De projectkaart toont op ieder moment de gegevens zoals ze ook aan de subsidieverstrekker worden getoond. 20 Accountview PROJECTEN EN UREN 21

12 dan ook eenvoudig weer naar terug. Ziet een projectleider een afwijking die hij niet verwacht, dan heeft hij die detailinformatie nodig. Met een druk op de knop zoomt hij hier naartoe en ziet of de afwijking klopt of dat maatregelen nodig zijn. Van registratie naar signalering Een systeem waar u informatie in kunt stoppen en ook uithalen is één ding. Maar u kunt nog een stap verder gaan. U kunt zelf bepalen wanneer u informatie relevant vindt. Hebt u bijvoorbeeld iedere maandag overleg met alle projectleiders en hebt u daar bepaalde projectrapportages voor nodig? U stelt dit eenmalig in AccountView in en vervolgens stuurt AccountView u en uw collega s op het afgesproken tijdstip de juiste rapportages toe. U hebt er geen omkijken meer naar. U wilt alleen informatie bekijken in het systeem als er zich iets anders voordoet dan u had verwacht? Leg één keer in AccountView vast bij hoeveel procent afwijking van het budget of het relatieve budget u een rapport wilt ontvangen en AccountView houdt dit voor u in de gaten. Uw subsidiebedrag optimaal benut U bewaakt de projectbudgetten over het algemeen op basis van de individuele projecten. Als u afwijkingen ziet, kijkt u vaak binnen het project hoe die budgetafwijking tot stand is gekomen. Maar u kunt ook juist een niveau hoger kijken. Is er altijd een bepaalde subsidieverstrekker waarbij de budgetten lastig te handhaven zijn? Wellicht dat deze dan een te rooskleurig beeld heeft over hoe zijn geld voor projecten kan worden ingezet. Of is het juist een projectleider die minder goed zijn projecten beheert waardoor de budgetoverschrijdingen tot stand komen? Het kan ook zijn dat bepaalde typen projecten voor uw stichting juist de problemen geven. Met AccountView is dit op ieder moment inzichtelijk. U bekijkt de informatie over realisatie ten opzichte van budget niet alleen per individueel project, maar ook op basis van allerlei invalshoeken over projecten heen. Zo hebt u een optimale sturing van uw projecten voor nu, maar vooral ook voor de toekomst. AccountView biedt u de hulpmiddelen om subsidiebedragen optimaal te benutten en te sturen op door u bepaalde invalshoeken. U kunt de resultaten van afgeronde projecten analyseren en deze informatie tevens gebruiken om gelden voor toekomstige projecten zo goed mogelijk te besteden. Dat ondervinden onze klanten De Nederlandse Woonbond en de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) ook dagelijks. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie. Met AccountView gaat u van registreren naar signaleren. U stelt de signaleringen één keer in en u ontvangt automatisch een mail als de afwijking zich voordoet. Zo krijgt u automatisch bericht als de uren van bepaalde medewerkers nog niet volledig zijn verantwoord. 22 Accountview PROJECTEN EN UREN 23

13 KNWU De KNWU houdt de ketting strak Nederland is een fietsland. Er zijn 20 miljoen fietsen in Nederland en we leggen er per jaar 13 miljard kilometer mee af. Meestal om van a naar b te komen maar ook als sport is fietsen razend populair. We doen het op weg, baan of veld, aangepaste fietsen, we crossen, mountainbiken en beoefenen zelfs het kunstfietsen. De KNWU, de sportbond op het gebied van wielersport in Nederland, leidt dit alles in goede banen. De KNWU initieert, organiseert en coördineert een vraaggericht sportaanbod voor alle leeftijden en niveaus, met de verenigingen en organisatoren als belangrijke basis. Topsport en wedstrijden staan voorop. De weg is de populairste discipline met grote wedstrijden zoals natuurlijk de Tour de France. Daarnaast zijn er alleen in Nederland jaarlijks al zo n 2000 kleinere evenementen. Deze worden vooral door vrijwilligers georganiseerd van clubs en door organisatiecomite s. De KNWU zorgt voor de officiele kanten zoals kalenderafstemming van de wedstrijden, een jury en keuring van het parcours. Behalve deze activiteiten zorgt de KNWU voor de ledenadministratie en het uitgeven van licenties, die vereist zijn om mee te doen aan wedstrijden. Sterk verouderde administratieve organisatie Op het kantoor in Nieuwegein, dat gedeeld wordt met een aantal andere sportorganisaties, werken 20 mensen. Daarnaast zijn er de bondscoaches die de toprenners over de hele wereld naar wedstrijden begeleiden. Een kleine organisatie met een uitgebreide administratie. We werkten met een verouderd financieel pakket, de inrichting was niet meer van deze tijd en de debiteuren en crediteurenadministratie zat er niet in. De projectadminstratie was helemaal niet geautomatiseerd. En dat terwijl er per jaar sprake is van zo n 700 projecten! Het was dus dringend nodig uit te kijken naar een ander systeem, een geïntegreerd pakket voor de financiële en de Bron: PROJECTEN EN UREN 25

14 projectadministratie, vertelt Rob de Lelij, Manager Bedrijfsvoering bij KNWU, zelf ex-wedstrijdrenner en tegenwoordig mooiweerfietser. Inzicht voor de financiers De KNWU heeft drie inkomstenbronnen, subsidies, ledengeld en sponsoring. De subsidies worden voor het grootste gedeelte gebruikt voor topsport met als ultiem doel het behalen van Olympische medailles. Hoofdsponsor Rabobank heeft het contract weer verlengd tot en met Het is heel belangrijk deze partijen op elk moment inzicht te kunnen geven in de cijfers. Uit een geïntegreerd systeem met goede rapportagemogelijkheden willen we echt managementinformatie halen zodat we altijd voor elk project kunnen zien we waar we staan. De software bleek echt te kunnen voldoen aan onze wensen. Implementatie - belangrijke rol partner De samenwerking met de consultant van ASC hebben we als heel positief ervaren. Vooral in het begintraject is een consultant echt een sleutelfiguur bij het maken van de juiste keuzes. Met name het advies om eerst met het pakket en een aantal modules aan de slag te gaan en dan pas te beslissen of er uitbreidingen nodig waren gaf het gevoel dat er echt meegedacht werd. De inrichting is samen met ons adviesbureau gedaan en ook dat verliep heel soepel. In het voorjaar is het pakket uitgeleverd en zijn we met terugwerkende kracht gestart vanaf januari. We begonnen dus met een achterstand. We besloten Snel bijsturen door beter inzicht. Training op maat Vanaf september zijn we met AccountView aan de slag. We zitten nu nog in de fase van wennen aan systeem, er zijn nog wat kinderziektes. Zo liep het systeem regelmatig vast door problemen met het interne netwerk. Dat wordt nu vervangen dus zal snel zijn opgelost. De medewerkers zijn positief over het gebruik van het systeem. Via ASC hebben we een aantal dagdelen een interne training gevolgd. Nu we een aantal maanden verder zijn zullen we een inventarisatie maken van welke wensen er nog zijn. Waarschijnlijk zal dan een tweede training gevolgd worden. Gestroomlijnde administratie Door het nieuwe systeem verandert ook de interne organisatie. De administratie is meer gestroomlijnd, er worden minder handelingen op minder verschillende plekken verricht. De crediteuren administratie is nu inzichtelijker. Met de debiteurenadministratie zijn we nog volop bezig, bijvoorbeeld met het aanmaken van automatische incasso s. De details moeten nog worden aangescherpt. Een geautomatiseerde projectadministratie is helemaal nieuw voor onze organisatie. Voor elke wedstrijd, training of evenement wordt een aparte projectadministratie aangemaakt. Elke boeking kan nu direct aan een project worden gehangen en de informatie is meteen up to date. Meer financiële grip op projecten Tijdswinst zal zeker een gevolg zijn van het nieuwe systeem. Maar ons voornaamste doel was en is beter financieel beheer van de projecten. Om dat te bereiken moet vooral aan de rapportage nog veel gewerkt worden. Dit heeft dan ook de hoogste prioriteit voor dit jaar. Alle informatie zit nu in een systeem, stap twee is ervoor te zorgen deze informatie optimaal te benutten en om te zetten in managementinformatie, zowel intern als voor onze financiers. Met meer inzicht kunnen we snel bijsturen indien nodig en houden we meer financiële grip op de projecten en is de informatie transparant. Korte beslissingsfase Uit een onderzoek dat uitgevoerd werd door een extern adviesbureau naar de mogelijkheden van de financiële administratie kwamen de problemen met het in gebruik zijnde systeem aan het licht. Het adviesbureau had zelf goede ervaringen met AccountView en had er vertrouwen in dat Account- View ook geschikt zou zijn voor ons. Een zeer korte beslissingsfase volgde. AccountView-partner ASC uit Veenendaal heeft een demonstratie van het systeem gegeven. Ons extern adviesbureau was daar ook bij aanwezig en zowel de adviseurs als wij hadden er meteen een heel goed gevoel over. ook tegelijk alle facturen en declaraties te digitaliseren via AccountPlus Factuurfiattering. Dat betekende een hele omschakeling in de organisatie. Omdat de inrichting dusdanig anders was, is ervoor gekozen de oude data niet te converteren. Alles is dus opnieuw ingevoerd. Het voordeel daarvan is dat je geen last hebt van het verleden en helemaal schoon kunt beginnen. Het heeft een half jaar geduurd tot de achterstand weggewerkt was. Om te beschikken over vergelijkende cijfers wordt voorlopig nog handwerk verricht. De inrichting heeft uitgepakt zoals we voor ogen hadden, daar zijn we heel gelukkig mee. 26 Accountview PROJECTEN EN UREN 27

15 Eenvoud en gebruiksgemak Hoe ziet u op ieder moment in een oogopslag welke projecten als eerste aandacht verdienen? Hoe kan uw controller snel facturen inboeken en financiële rapportages maken? Hoe leert u een medewerker die relatief weinig functies gebruikt, met de software te werken? Een softwarepakket kan u alle mogelijkheden bieden, maar alleen als het gebruiksvriendelijk is haalt u eruit wat erin zit. U voert bij de dagboekinvoer alleen de projectcode en het bedrag in en AccountView doet de rest. Dat is pas snel boeken! Dashboard in een oogopslag de stand van zaken van uw projecten Uw projectleiders beheren meerdere projecten. Als het aantal projecten oploopt, moeten zij in drukke tijden snel bepalen welke projecten directe aandacht verdienen en welke projecten financieel nog in de pas lopen. Het is dan ook niet wenselijk eerst drie verschillende overzichten te moeten afdrukken om dit inzicht te krijgen, of oneindig veel muisklikken te moeten uitvoeren om deze informatie in beeld te krijgen. AccountView heeft een venster dat dit inzicht geeft en bij het opstarten automatisch getoond kan worden. Zo ziet elke projectleider iedere ochtend meteen welke projecten die dag sturing nodig hebben. Boeken en rapporteren zonder uw handen van het toetsenbord te halen De belangrijkste taak van uw controller is het opstellen van de juiste financiële rapportages. Maar om die rapportages te kunnen maken, moet hij er wel voor zorgen dat de gegevens voor de rapportages zijn verwerkt. AccountView biedt allerlei tools om alle kosten en opbrengsten, inkomsten en uitgaven accuraat en zo snel mogelijk in AccountView te verwerken. Zo is AccountView volledig met het toetsenbord te bedienen waardoor het invoeren van boekingen razendsnel gaat. De boekingsvensters kunnen naar wens worden ingedeeld. Daardoor hoeven bijvoorbeeld standaard alleen maar het bedrag en de projectcode te worden ingevuld. De waarden voor de overige kolommen, zoals de BTW en het rekeningnummer, zijn al eenmalig elders in AccountView vastgelegd. Zo wordt boeken wel heel eenvoudig. Uiteraard kunt u al de waarden in deze kolommen wel wijzigen. Informatie snel beschikbaar door eenvoudige selecties Welke inkoopfacturen hebt u al op dat ene project geboekt? Hoe wordt het saldo van de onderhandenwerkrekening opgebouwd? Hoe verlopen de projectkosten over de verschillende perioden van het jaar? Informatie in een systeem vastleggen is één ding, maar de juiste informatie uit het systeem halen is een tweede. AccountView biedt de mogelijkheid om door te zoomen naar het diepste detailniveau. Zo zoomt u vanuit het project door naar de projectkaart en van daaruit naar het projectjournaal, het financiële journaal en de onderliggende boeking. Een groot voordeel van AccountView is het eenvoudig zetten van selecties. Zo maakt u vanuit uw projecten een selectie op de boekingen op uw onderhandenwerkrekening van de uren. U hebt direct inzichtelijk welke uren en welke projecten het saldo op uw onderhandenwerkrekening veroorzaken. Uiteraard kunt u deze selecties ook opslaan, zodat u niet iedere periode weer over dezelfde selectie hoeft na te denken. Drive Against Malaria over AccountView: Met AccountView kan ik heel eenvoudig en snel onze financiële stukken verwerken. Ieder zijn eigen startmenu Uw medewerkers gebruiken de beschikbare software op hun eigen manier. Niet iedereen gebruikt alle opties. Hoe kunnen medewerkers snel die zaken vinden die voor hen belangrijk zijn? Waar vinden ze de juiste rapporten over het verloop van de projecten? Hoe zorgen zij voor de maandelijkse managementrapportage? En hoe voeren medewerkers snel alleen hun uren in? AccountView heeft dit opgelost met het navigatievenster. Daarmee kan 28 Accountview PROJECTEN EN UREN 29

16 iedere gebruiker als het ware zijn eigen startmenu inrichten. Als directie hebt u bijvoorbeeld een eigen navigatievenster met alle belangrijke rapportages op het gebied van projecten, zoals wat per periode aan subsidies binnengekomen is, hoe het met het ziekteverzuim van medewerkers is gesteld of met het onderhanden werk. U richt zelf uw navigatievenster in met de gewenste rapportages en menuopties binnen AccountView, maar ook met snelkoppelingen naar andere applicaties en naar websites. U kunt zelfs rapportage-instellingen vastleggen. Als u een rapport altijd op twee manieren opvraagt, dan legt u twee menuopties in uw navigatievenster vast, elk met een omschrijving die voor u helder is. Zo hebt u alles met één druk op de knop bij de hand. Snel en foutloos uren verantwoorden Welke werkzaamheden mogen ook alweer op het project voor de bouw van een nieuwe school in Oeganda? Kies ik nu project A of project B? AccountView helpt uw projectmedewerker bij deze keuzes. Hij krijgt alleen de lijst met zijn projecten te zien en alleen de werkzaamheden die hij op een specifiek project mag boeken. Zo gaat uren verantwoorden moeiteloos. Support met kennis van uw branche Uw pakket is goed ingericht en u weet hoe u de software moet gebruiken, maar er kunnen altijd nog vragen zijn. Onze supportafdeling staat tijdens kantooruren voor u klaar. Zij zijn niet alleen deskundig op het gebied van de software van AccountView, maar kennen ook uw branche en begrijpen hoe de bedrijfsprocessen in uw organisatie verlopen. Pas als een systeem optimaal is ingericht en afgestemd op uw organisatie én uw medewerkers er goed mee kunnen werken profiteert u echt van alle mogelijkheden. Voor onze klanten Vereniging Spierziekten Nederland en Stichting Amsterdams Uitburo was gebruiksvriendelijkheid van een pakket dan ook een harde eis. Wilt u ook de gebruiksvriendelijkheid van AccountView ervaren? Wij geven u graag een demonstratie van het systeem. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Nuffic over AccountView: Deze oplossing is echt het ei van Columbus. We konden meteen de fouten in de boekingen zien en deze direct terugkoppelen. Door de lokale medewerkers zelf correcties te laten uitvoeren, leren ze steeds beter omgaan met het systeem. Daardoor zullen we op het hoofdkantoor in Den Haag steeds minder werk hebben aan de lokale administraties, terwijl de accuratesse van de gegevens sterk verbetert. Een voorbeeld van het navigatievenster van een directielid. Alle rapportages zijn gecategoriseerd en met één druk op de knop benaderbaar. Bij de invoer ziet de medewerker alleen de uursoorten en projecten waarop hij uren mag schrijven. 30 Accountview PROJECTEN EN UREN 31

17 Met gecertificeerde partners verzekerd van optimale implementatie Software is een hulpmiddel om uw processen beter te stroomlijnen. Dat effect bereikt u echter alleen met de juiste advisering, inrichting en training. De gecertificeerde partners van AccountView kunnen u optimaal adviseren over de keuze en de inrichting van uw softwarepakket. Gerichte trainingen voor de medewerkers van uw organisatie die met de software aan de slag gaan, dragen bij aan een succesvolle implementatie en ingebruikname van uw nieuwe systeem. Inrichting standaardsoftware toegespitst op uw organisatie AccountView is een flexibel pakket. Dat biedt u veel voordelen. Want hoewel u werkt met standaardsoftware, kunt u die toch inrichten in lijn met uw eigen bedrijfsprocessen. U maakt dus eigenlijk gebruik van standaardsoftware op maat. Samen met u kijkt de partner naar uw organisatie en de processen die binnen uw organisatie belangrijk zijn. Op basis daarvan bepaalt u samen de inrichting van AccountView Rhino Fund Uganda over AccountView: Onze uitdaging was een juiste samenstelling van de rapportages die we voor onze donoren moeten maken. Dit is in AccountView heel eenvoudig. die daar volledig bij aansluit. Door de samenvoeging van uw kennis van de organisatie en uw bedrijfsprocessen en de expertise van onze partner van de software van AccountView, krijgt u een optimaal ingericht softwarepakket. Trainingen die aansluiten op uw dagelijkse werkzaamheden Nadat de software goed is ingericht, is het belangrijk om er op de juiste manier mee aan de slag te gaan. De partner kan u daarbij helpen met een training on the job. U kunt ook kiezen voor standaardtrainingen van AccountView die speciaal zijn gericht op uw functie. U leert dan niet alleen hoe u AccountView het beste kunt gebruiken, maar u leert ook van medecursisten. Hoe gaan zij binnen hun organisatie met bepaalde zaken om? Dit kan u weer nieuwe inzichten geven. Gecertificeerde partners garanderen de juiste kennis AccountView maakt gebruik van een gecertificeerd partnerkanaal. Dit betekent niet alleen dat de AccountView-partners kennis hebben van de software, maar houdt vooral in dat ze thuis zijn in uw branche. Ze weten uit ervaring waar in uw sector de knelpunten meestal zitten en hoe uw branche met bepaalde zaken omgaat, zoals de rapportage naar uw subsidieverstrekkers of de juiste manier van urenverantwoording. De partner kan u ook adviseren over mogelijke uitbreidingen van AccountView. U kunt bijvoorbeeld beginnen met de basisfunctionaliteit voor de projectadministratie en de urenregistratie. Al naar gelang uw organisatie groeit, kunt u de software uitbreiden zodat u bijvoorbeeld projectcalculaties kunt maken. Door voor een gefaseerde aanpak te kiezen, kan uw organisatie snel een eerste stap maken. Zo zorgt u ervoor dat uw organisatie optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van de software, doordat de implementatie in onderdelen wordt opgesplitst en de investering wordt gespreid. Het beste van twee werelden door koppelingen AccountView en zijn partners bieden u graag het beste van twee werelden. AccountView is goed in financiële administratie en financiële grip op projecten. Maar uw organisatie kan nog meer eisen en wensen hebben. Wellicht wilt u ook uw medewerkers kunnen inplannen of wil uw organisatie zelf de salaris administratie verzorgen. AccountView biedt u samen met de partners koppelingen met een grote diversiteit aan VSBfonds over AccountView: Met AccountView hebben we een kantoorbreed automatiserings- en informatiseringssysteem verwezenlijkt, toegesneden op de specifieke behoeften van het VSBfonds. Daarbij gaat het niet louter om de behoeften van vandaag, want ook de toekomstplannen van onze organisatie ten aanzien van het Internet, thuiswerken en managementanalyses zijn in dit concept verwerkt. Het voornaamste is dat wij nu beter in staat zijn om ons werk efficiënt en effectief te doen, waardoor maatschappelijke initiatieven meer tot hun recht komen. pakketten. Daardoor kunnen wij u de beste totaaloplossing voor uw organisatie leveren. Overstappen naar een ander softwarepakket moet leiden tot een verbetering. Alleen dan is de investering in tijd en geld gerechtvaardigd. De partners van AccountView maken dan ook een zorgvuldige analyse van uw behoeften en van de aanwezige kennis in uw organisatie. Het vertrouwen in de expertise en de aanpak van hun AccountView-leverancier is voor veel bedrijven doorslaggevend bij de keuze voor een pakket. Onder meer onze klant Nederlandse Bachvereniging kan hiervan getuigen. Wilt u meer weten over AccountView of in contact komen met een voor u geschikte leverancier? Neem dan contact op met ons. Wij zullen u graag adviseren. 32 Accountview PROJECTEN EN UREN 33

18 Meer informatie en contact De Project- en urensoftware van AccountView is geschikt voor uiteenlopende branches. Per branche hebben wij specifieke brochures ontwikkeld waarin de werkwijzen van deze organisaties en de inzetbaarheid van AccountView hiervoor aan de orde komen. Zo beschikt u over de voor u meest relevante informatie. Naast de brochure voor not-forprofitinstellingen zijn er uitgaven voor ingenieurs en architecten, reclame-, marktonderzoek- en communicatieadviesbureaus en consultancy- en adviesorganisaties. Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over de oplossingen van AccountView? Of bent u geïnteresseerd in een persoonlijke demonstratie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze afdeling sales: Telefoon: Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Actuele informatie vindt u op onze website: 34 Accountview

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

AccountView voor Exact-gebruikers

AccountView voor Exact-gebruikers AccountView voor Exact-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

AccountView voor Grote Beer-gebruikers

AccountView voor Grote Beer-gebruikers AccountView voor Grote Beer-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software 7 effecten van AFAS Software HRM/Payroll Software inhoud De 7 effecten van AFAS software Eén softwarepakket voor uw hele organisatie! Inhoud Als u nieuwe software aanschaft voor de personeels- en salarisadministratie,

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0d

Nieuw in AccountView versie 9.0d Nieuw in AccountView versie 9.0d Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 3, oktober 2004 Acto Informatisering Service-special Mitsubishi wil klanten beter bedienen met Service Management Systeem Onderhoudsbeleid

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Qm. quadrant magazine. TCW Groep Met King de voorraad onder controle. King Point of Sale met Touch Screen

Qm. quadrant magazine. TCW Groep Met King de voorraad onder controle. King Point of Sale met Touch Screen Qm. Qm quadrant magazine 16 e jaargang no.2 december 2008 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant TCW Groep Met King de voorraad onder controle

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie