Bestek nummer CDG001069

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nummer CDG001069"

Transcriptie

1 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel Fax Bestek nummer CDG Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot ondersteuning bij het verder gebruik van de Wijze van gunnen Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Indiening van de offertes Plaats Digipolis Gent t.a.v. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Geopend alle werkdagen van 08:30 uur tot 16:30 uur Uiterlijk tegen 17-sep-2014 om 10:00 uur. Offertes die na dit tijdstip toekomen, zullen niet worden weerhouden. Aantal Bijlagen: 1. geen Dit bestek wordt ter beschikking gesteld in het e-notification platform op https://enot.publicprocurement.be/. Indien dit bestek op een andere wijze werd verzonden neemt Digipolis of de verzender geen enkele verantwoordelijkheid op mbt de correctheid van dit elektronisch document, noch kan dit bestek of enige bepaling eruit Digipolis of de verzender juridisch verbinden. De enige juridisch geldige versie van het bestek is de ter beschikking gestelde versie op https://enot.publicprocurement.be Versie 7.0 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Wettelijke en reglementaire bepalingen Toepasselijke Wetgeving Afwijking van de Algemene Aannemingsvoorwaarden... 6 Administratieve bepalingen Aard, voorwerp, opdrachtgever... 7 Aard en wijze van gunning... 7 Opdracht-gevend bestuur... 7 Leiding van de opdracht... 7 Voorwerp, aanvang en duurtijd van de opdracht... 7 Plaats van uitvoering Selectie en gunning... 9 Kwalitatieve selectiecriteria... 9 Gunning criteria De offerte en indiening Opmaak van de offerte Ondertekening van de offerte Indienen van de offerte Prijsbepaling Verbintenis termijn Uitvoeringsmodaliteiten Toewijzing Borgtocht Inkooporders Prestatie-staten Facturatie Betalings-termijnen Voorschotten Prijsher-ziening Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Wijzigingen opdracht Algemene bepalingen Afwezigheid van een gezagsrelatie Vertrouwelijk-heid Niet-discriminatie clausule Geheimhoudingsovereenkomst Gegevens-integriteit Beveiliging en gebruik van elektronische online communicatiegegevens en infrastructuur Intellectuele eigendom Aansprakelijk-heid & overmacht Verweer-middelen, boeteclausule Taal 19 Beëindiging Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Inhoudelijk-technische bepalingen Inhoudelijke bepalingen Doel en omschrijving van de opdracht Technische bepalingen Technische specificaties Gevraagde competenties Gevraagd arbeidsregime Versie 7.0 Pagina 2

3 Logistiek Formulieren Inschrijvingsbiljet Inventaris Prijslijst Verklaring op erewoord Versie 7.0 Pagina 3

4 Wettelijke en reglementaire bepalingen 1. Toepasselijke Wetgeving Voor deze opdracht zijn van toepassing: Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna Wet Overheidsopdrachten ); Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna KB Plaatsing ); Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna KB Uitvoering ); Alle latere wijzigingen op voormelde regelgeving, voor zover van toepassing op de opdracht; Geldende internationale en Europese normen, inbegrepen deze die in de plaats zijn gekomen van vroegere Belgische normen, en geldende Belgische, regionale en lokale normen; Alle andere van toepassing zijnde geldende besluiten en reglementen, waaronder het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, het Gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, de organieke OCMW-wet dd. 8 juli 1976 en het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) van 19 december 2008, de bepalingen inzake de nieuwe OCMW-boekhouding in het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 en het M.B. van 23 december 1997), het M.B. van 20 juni 2001 en de bijlagen, de VZW-wetgeving, ministeriële besluiten, wetgeving omtrent subsidie en begroting, boekhoudwetgeving, BTW-wetgeving, en politiewetgeving; De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Het KB van 27 maart 1998 betreffende de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk Het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.) De Codex over het welzijn op het werk Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Regelgeving met betrekking tot LIMOSA (Sinds 1 april 2007 moeten buitenlandse werkgevers een limosa-aangifte doen indien zij tijdelijk of gedeeltelijk werknemers in België tewerkstellen). Alle informatie is beschikbaar via CAO nr. 81van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op elektronische onlinecommunicatiegegevens.(algemeen verbindend verklaard door KB 12 juni 2002) Zijn ook van toepassing: De bepalingen van het Bestek en alle andere documenten waarnaar het Bestek verwijst. De rechtzettingen op het Bestek. Deze worden per aangetekend schrijven verzonden naar de aangemelde partijen en/of de inschrijvers; Alle andere op het voorwerp van de opdracht van toepassing zijnde internationale, nationale, regionale en lokale richtlijnen, wetten, decreten, besluiten, voorschriften, normen, standaarden en reglementen. Alle voormelde normen, reglementen en voorschriften zullen tot de meest recente en gecoördineerde uitgave behoren. Al deze voorschriften vullen elkaar aan en het zijn de strengste bepalingen die van toepassing zijn op deze opdracht. In geval van tegenstrijdigheid heeft dit Bestek voorrang. Versie 7.0 Pagina 4

5 De in dit onderdeel weergegeven bepalingen zijn niet-limitatief opgesomd. De inschrijver wordt geacht alle van toepassing zijnde bepalingen te kennen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving te handelen. De in uitvoering van dit Bestek te sluiten overeenkomsten (inbegrepen de bijhorende onderhoudscontracten) met betrekking tot deze opdracht, kunnen voorrangsbepalingen bevatten ten opzichte van dit Bestek. De inschrijvers en deelnemers aan deze opdracht kunnen zich hier niet tegen verzetten Versie 7.0 Pagina 5

6 2. Afwijking van de Algemene Aannemingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 9 4 van het KB Uitvoering zal desgevallend omwille van de bijzondere eisen van de onderhavige opdracht, worden afgeweken van een aantal Algemene Uitvoeringsregels zoals bepaald in het KB Uitvoering. Wat betreft deze artikelen waarvan, overeenkomstig artikel 9 4 van het KB Uitvoering, de afwijkingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, is de mogelijke afwijking van de Algemene Uitvoeringsregels gerechtvaardigd omwille van de hierna genoemde motieven: De opdracht wordt gegund op basis van een onderhandelingsprocedure. Om tot de economisch meest voordelige overeenkomst te kunnen komen, is een graad van flexibiliteit voor de invulling van de contractsbepalingen essentieel om (i) Digipolis en de dienstverlener toe te laten een duurzaam samenwerkingsverband tot stand te brengen, (ii) de contractsbepalingen in overeenstemming te brengen met de specifieke vereisten van een dergelijke omvangrijke en langdurige opdracht en (iii) tot een marktconforme overeenkomst te leiden. In het kader van de voorliggende opdracht wordt er afgeweken van de Algemene Uitvoeringsregels zoals opgenomen in het KB Uitvoering : Artikel 19 en 20 van het KB Uitvoering (Intellectuele rechten) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Gebruik van de resultaten en Methodes en know how Artikel 44 van het KB Uitvoering (in gebreke blijven) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten In gebreke blijven en sancties Artikel 62 van het KB Uitvoering (Verbreking) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Verbreking Artikel 120 van het KB Uitvoering (Voorlopige oplevering) : zie Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen Nazicht van de levering Artikel 156 van het KB Uitvoering (Voorlopige oplevering) : zie Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten Oplevering van de opdracht Artikel 45 van het KB Uitvoering (Boetes) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Straffen Artikel 122 van het KB Uitvoering (Aansprakelijkheid) : zie Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen Aansprakelijkheid leverancier Artikel 152 en 153 van het KB Uitvoering (Aansprakelijkheid) : zie Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten Aansprakelijkheid dienstverlener Versie 7.0 Pagina 6

7 Administratieve bepalingen 3. Aard, voorwerp, opdrachtgever Aard en wijze van gunning Deze opdracht is, in de zin van artikel 3 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, een opdracht voor diensten in de klassieke sector waarvoor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt gebruikt ten behoeve van het opdrachtgevend bestuur Digipolis. Opdrachtgevend bestuur De opdracht gebeurt in naam en voor rekening van Digipolis, opdrachthoudende vereniging, met zetel te Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen en ondernemingsnummer BTW nr. BE Digipolis treedt aldus op als aanbestedende overheid. Digipolis is een opdrachthoudende vereniging opgericht overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en heeft van haar leden, waaronder de steden en OCMW s van Antwerpen en Gent, de bevoegdheid gekregen om in de telematica-behoeften te voorzien. (voor meer info zie Leiding van de opdracht Het toezicht op de uitvoering van de opdracht gebeurt door Digipolis, vestiging Gent, Bellevue 1 te 9050 Ledeberg (Gent). Onder leiding van de leidend ambtenaar, die instaat voor alle vragen in verband met dit Bestek. inhoudelijk-technische toelichting kan verschaffen. instaat voor de eerstelijnscommunicatie met de leverancier toezicht zal uitoefenen op de uitvoering van de opdracht. Alle correspondentie aan de opdrachtgever dient schriftelijk per brief, fax of aan het volgend adres te worden gericht: De leidend ambtenaar is Franky De Pestel,, tel: , fax: , De leverancier wijst een persoon aan ( de projectleider leverancier ) die hem zal vertegenwoordigen ten aanzien van de aanbestedende overheid. De formele contacten tussen de aanbestedende overheid en de leverancier verlopen uitsluitend via de projectleiders van beide partijen. Digipolis behoudt zich het recht voor om eenzijdig de leidend ambtenaar te vervangen in de loop van de gunningsprocedure, dan wel tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht. De leverancier communiceert enkel met Digipolis, de communicatie met de eindklant gebeurt via Digipolis of in aanwezigheid van Digipolis." Voorwerp, aanvang en duurtijd van de opdracht Het voorwerp van de opdracht is: Ondersteuning bij het verder gebruik van de wso2 service bus en integratie van saml en soa Er zijn geen percelen. De opdracht zal aanvangen in oktober De duurtijd van de opdracht bedraagt: afhankelijk van de offerteprijs. Versie 7.0 Pagina 7

8 De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order. Onderaanneming is toegestaan. Plaats uitvoering van De uitvoering van de opdracht gebeurt in de kantoren van Digipolis, Bellevue 1 te 9050 Gent en in de lokalen van de betrokken diensten van het stadsbestuur en OCMW. Versie 7.0 Pagina 8

9 4. Selectie en gunning Kwalitatieve selectiecriteria Toegangs recht Overeenkomstig artikel 61 1 van het KB Plaatsing moet in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan het Opdrachtgevend Bestuur kennis heeft, veroordeeld is voor: 1. Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek; 2. Omkoping als bedoeld in art. 246 van het Strafwetboek; 3. Fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4. Witwassen van geld als bedoeld in art. 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Overeenkomstig artikel 61 2 van het KB Plaatsing kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die : 1. Die in staat van faillissement of vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2. Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure in andere nationale reglementeringen; 3. Die, bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. Die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5. Die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van art. 62 van het K.B. van 15 juli 2011; 6. Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het K.B. van 15 juli 2011; 7. Die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de opeisbare inlichtingen of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van bovenstaande gevallen bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van: verklaring op erewoord waarin de inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in artikel 61 van het KB Plaatsing. Hiertoe dient de inschrijver het formulier zoals Versie 7.0 Pagina 9

10 opgenomen in bijlage bij dit bestek te gebruiken. RSZ-attest voor binnenlandse inschrijvers (art van het KB Plaatsing) : Digipolis zal het RSZ-attest zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van Ondernemingen dat moet worden ingevuld op het inschrijvingsformulier. Financieeleconomisch Technisch RSZ-attest voor buitenlandse inschrijvers (art van het KB Plaatsing): De buitenlandse inschrijver dient een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed. een document waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar om de inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen). Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers een bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico s gevraagd met vermelding van begin- en einddatum. Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd: om de kwaliteit binnen onze diensten te garanderen mag de inschrijver slechts één kandidaat voorstellen. Deze kandidaat dient een cv en een referentielijst met de voornaamste relevante diensten uitgevoerd de laatste 3 jaar, met vermelding van datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd zijn, voorleggen. Hierin moet duidelijk worden aangegeven wat de vertrouwdheid met en deskundigheid van de kandidaat is op het vlak van de opdracht. Gunning criteria De inschrijvers waarvan de financiële, economische en technische draagkracht bewezen werd, en die zich niet in één van de gevallen bevinden van uitsluiting van deelneming aan de opdracht, komen voor verdere evaluatie in aanmerking. De opdracht zal toegewezen worden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte, rekening houdend met onderstaande gunningcriteria: Gunningcriteria Gewicht Prijs 40,00% Competenties, ervaring en kennis 50,00% Beschikbaarheid 10,00% Totaal 100,00% Versie 7.0 Pagina 10

11 De berekening van de scores zal als volgt gebeuren: Prijs De volgende formule zal gehanteerd worden: 40 X laagste tarief / offerte tarief Competenties, ervaring en kennis De kwaliteit zal beoordeeld worden als uitmuntend, goed of matig en dit relatief aan de andere voorgestelde profielen. Score is op basis van volgende criteria: bewezen ervaring van de consultant op het gebied van Enterprise Architectuur, meer bepaald SOA bewezen ervaring met integratieproblematieken binnen de overheid bewezen ervaring van de consultant met modeleren met behulp van Archimate 2.x, TOGAF 9.x en Enterprise Architect van Sparx bewezen kennis van OIAM / OIAR bewezen kennis van SAML 2.0 (Single Sign On, Single Log Out, Artifacts en Bindings) bij voorkeur in een F5 APM omgeving bewezen ervaring met het architectureren van generieke authenticatie platforms bewezen kennis van de consultant van de WSO2 service bus en de implementatie ervan bewezen ervaring met beveiligingsaspecten van een WSO2 service bus en authenticatie platform bewezen kennis van webservice architectuur (SOAP en REST) goede kennis van authenticatieproblematieken en integratie ervan met toepassingen goede kennis van de eigenschappen van de huidige infrastructuurelementen van Digipolis en de Gentse organisaties goede kennis van de toepassingen binnen Digipolis en de Gentse organisaties De kwaliteit van de consultant(s) zal waar nodig verder beoordeeld worden via interviews in een onderhandelingsronde. De verdeling is als volgt: Zeer goed : 50 punten Goed : 25 punten Matig : 5 punten Beschikbaarheid De kandidaat moet binnen een termijn van twee weken na gunning beschikbaar zijn. Beschikbaar binnen de twee weken: 10 punten Niet beschikbaar binnen de twee weken: 0 punten Versie 7.0 Pagina 11

12 5. De offerte en indiening Opmaak van de offerte De offerte van de inschrijver bestaat uit het inschrijvingsbiljet en alle andere bij te voegen formulieren. De inschrijver is ertoe gehouden de offerte, de formulieren en alle briefwisseling alsook alle documentatie - in het Nederlands op te stellen, en dient het verplichte inschrijvingsbiljet te gebruiken. Enkel voor de zuiver technische bijlagen en folders, publicaties en bedrijfsreclame mag het Engels of Frans gebruikt worden. De inschrijver dient zijn offerte als volgt op te stellen: De offerte dient goed gestructureerd en ondubbelzinnig te zijn samengesteld op A4 formaat. Per bijlage die aan de offerte toegevoegd dient te worden, dient een apart hoofdstuk te worden voorzien. De pagina s zijn op volgende wijze genummerd: pagina x van y. Dit geldt ook voor de bijlagen. Het bijvoegen van folders, publicaties, bedrijfsreclame, enz. is toegestaan, maar maakt geen deel uit van het dossier en dient apart te worden opgenomen. Illustraties mogen opgenomen worden, maar dienen in een bijlage opgenomen te worden, tenzij de illustratie essentieel is om de tekst te ondersteunen. Elke inschrijving, of inventaris die op een ander document (bv. computerlijsten) is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die bovenaan zijn document volgende formule moet vermelden: "Ik, ondergetekende (...), verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door Digipolis verstrekte inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij". Ondertekening van de offerte De volledige offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde elektronisch ondertekend. Elk elektronisch aangeboden offertedocument moet correct elektronisch zijn ondertekend. Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie toe te voegen bijlagen). De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen. Indienen de offerte van Iedere offerte dient bij Digipolis vóór 17-sep-2014 om 10:00 uur toe te komen. Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie. Het indienen van een veiligheidskopie is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om; naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen; om meer dan een (1) elektronische offerte in te dienen. Versie 7.0 Pagina 12

13 De capaciteit voor het opladen van offertes of aanvragen tot deelneming is gelimiteerd tot 80MB per document en 350MB per dossier. Boven deze grens is het niet mogelijk offertes of kandidaturen correct op te laden. Er zijn evenwel geen limieten in het aantal documenten en de types documenten. Als oplossing kunnen documenten opgeladen worden in een zip-file. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig opladen van een unieke en enige offerte. De offertes, inschrijvers die niet aan voorgaande bepalingen voldoen worden niet weerhouden voor evaluatie en worden als onregelmatig aangeduid. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52 van het KB Plaatsing worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open Office of gelijkwaardig. De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving toelicht van de voorwaarden van artikel 52 van het KB Plaatsing. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Prijsbepaling De basiseisen van het bestek moeten worden uitgevoerd via een globale dagprijs op basis van 8 werkuren per werkdag voor een consultant. In beginsel gelden er geen overuren, en zijn de tarieven voor weekendwerk en werk op feestdagen, gelijkgesteld aan de tarieven tijdens de werkweek. De opgegeven prijzen zijn inclusief alle kosten, met name administratie- en secretariaatskosten, verplaatsingskosten, vervoerskosten, telefoniekosten, GSM, verzekeringskosten en de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door Digipolis wordt geëist, de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten, de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten, de kosten voor verpakking, de keuring- en de opleveringskosten, de recupelbijdrage (zie en alle andere mogelijke kosten, tenzij deze uitdrukkelijk gevraagd worden in de prijslijst in bijlage. De inschrijvers dienen in hun offerte afzonderlijk te vermelden het bedrag exclusief BTW de aanslagvoet en het bedrag van de BTW het bedrag inclusief BTW De inschrijvers dienen ieder onderdeel van de prijsbepaling in detail te vermelden. Voor alle prijzen moet de inhoud ervan op een overzichtelijke en transparante wijze duidelijk gemaakt worden. De inschrijver moet alle inlichtingen verstrekken om Digipolis in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken. Verbintenis termijn De inschrijver is door zijn offerte gebonden gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Versie 7.0 Pagina 13

14 6. Uitvoeringsmodaliteiten Toewijzing De uitvoering van de opdracht vangt aan op de dag van verzending van de kennisgeving van de toewijzing of op de datum die vermeld is in de brief van de toewijzingsbeslissing van Digipolis aan de gekozen dienstverlener. Digipolis is niet verplicht de opdracht toe te wijzen en kan afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen - indien nodig op een andere wijze -, zonder dat een dienstverlener aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overeenkomstig artikel 36 van de Wet Overheidsopdrachten is de aanbestedende overheid niet verplicht alle percelen die eventueel deel uitmaken van de opdracht toe te wijzen en kan zij beslissen om één of meerdere percelen niet toe te wijzen. Het staat de aanbestedende overheid daarbij vrij de niet-toegewezen percelen op te nemen in één of meerdere nieuwe opdrachten die mogelijk op een andere wijze worden gegund. Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. Inkooporders Om de gunning uitvoerbaar te maken zullen aparte inkooporders worden uitgeschreven. De volgende aspecten worden hierin besproken: Omschrijving van de te verrichten werkzaamheden Plaats Tijdstip van aanvang Duur van de opdracht Aantal en profiel van de in te zetten medewerkers Kostprijs Contactpersoon De genoemde duur kan worden verlengd door het schriftelijk/per mail overeenkomen van een nieuwe beëindigingdatum. Een automatische verlenging is niet mogelijk. Prestatiestaten De dienstverlener zal Digipolis maandelijks, na verrichting van de werkzaamheden, op basis van de gewerkte uren en de daarop toepasselijke tarieven zoals vermeld op het inkooporder factureren betreffende haar assistentie. De prestatiebladen worden ingevuld met een nauwkeurigheid van 15 minuten of beter en aan Digipolis voorgelegd ter goedkeuring. De prestatiebladen vermelden: datum beginuur / einduur beschrijving van de opdracht naam en handtekening van de aangestelde die de prestatie heeft uitgevoerd naam en handtekening van de projectleider van Digipolis Tevens dient de aangestelde van de dienstverlener de elektronische projectregistraties van Digipolis in te vullen en dit ten laatste elke laatste werkdag van de maand. Ook consultants op verplaatsing moeten ervoor zorgen dat dit wordt ingevuld. Facturatie De facturatie gebeurt maandelijks. Elke factuur dient de prestaties van de betreffende maand te bundelen. De facturen of creditnota s dienen buiten de wettelijke voorschriften voorzien te zijn Versie 7.0 Pagina 14

15 van de volgende aanvullende vermeldingen: verwijzing naar dit bestek verwijzing naar het inkooporder van Digipolis de prestatiestaat met vermelding van de naam van de ondertekenaars, en getekend voor goedkeuring door de dienstverlener en Digipolis of diens gemachtigde. De facturen worden bij voorkeur per in pdf formaat verstuurd aan Op vraag van Digipolis, moet het mogelijk zijn om de facturen rechtstreeks naar de stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, de stad Gent, het OCMW van Gent of andere verzelfstandigde entiteiten van deze administraties te sturen. Betalingen gebeuren binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum waarop Digipolis in het bezit is van de regelmatig opgemaakte en goedgekeurde factuur. Het opdrachtgevend bestuur kan een kortere betalingstermijn toestaan indien daar een korting (voor contante betaling) tegenover staat. De inschrijver kan hieromtrent een voorstel bij zijn offerte voegen. Met een eventuele korting voor contante betaling wordt geen rekening gehouden voor de beoordeling van het gunningscriterium prijs. Voorschotten Deze zijn niet toegestaan. Betalingstermijnen Prijsherziening De eventuele schommelingen in de prijzen van de producten, lonen, vervoerstarieven, sociale lasten en verzekeringspremies, geven geen aanleiding tot het herzien van de inschrijvingsprijzen uitgezonderd prijsdalingen. Voorlopige oplevering De voorlopige oplevering van de dienstverlening gebeurt door het controleren van de maandelijkse prestatiestaat met de afgesproken taken in het projectplan. Definitieve oplevering De definitieve oplevering valt samen met het einde van de opdracht, tenzij er facturen geweigerd zijn. Dan valt deze na het goedkeuren van deze facturen. Versie 7.0 Pagina 15

16 Wijzigingen opdracht In de loop van de uitvoering van de opdracht zal Digipolis de mogelijkheid hebben om inhoudelijke aanpassingen aan te brengen in functie van de behoeften van Digipolis mits niet wordt afgeweken van de basisomschrijving van de opdracht overeenkomstig artikel 37 van het KB Uitvoering. Bij een vroegtijdig intrekken van de ingehuurde consultant door de leverancier en dit tijdens de looptijd van de opdracht, dient de leverancier tijdig een gelijkwaardige kandidaat voor te stellen. Na uitdrukkelijke goedkeuring van Digipolis betreffende deze nieuwe kandidaat, zal een overdrachtsperiode voorzien worden van 10 dagen en dit ten laste van de leverancier. Dergelijke vervanging zal geen impact hebben op timing, prijs of andere bepalingen uit bestek en offerte. Indien onderaanneming wordt toegelaten overeenkomstig dit bestek (zie 3. Aard, voorwerp, opdrachtgever - Voorwerp van de opdracht) dan kan vervanging van de in de offerte vermeldde onderaannemer(s) slechts na voorlegging aan en goedkeuring door Digipolis. 7. Algemene bepalingen Afwezigheid van een gezagsrelatie De personen die door de dienstverlener worden belast met het uitvoeren van de opdracht staan onder het uitsluitend gezag van de dienstverlener. Onder geen beding staan zij of de zelfstandige zaakvoerders onder het gezag van Digipolis. De dienstverlener zal bij de aanvang van het bewijs leveren dat zijn aangestelden: hetzij in een werknemersstatuut zijn tewerkgesteld hetzij een zelfstandig statuut bezitten, en met alle voorschriften inzake sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing in regel zijn. Bovendien zal de dienstverlener op verzoek van Digipolis tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst moeten bewijzen dat hij in regel blijft inzake sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing. De verplichtingen van de dienstverlener betreffende de fiscale en sociale wetgeving vallen onder geen beding ten laste van Digipolis. Vertrouwelijkheid De dienstverlener en Digipolis verzekeren het vertrouwelijke karakter van alle informatie, die wordt verkregen binnen de opdracht en die uitdrukkelijk als vertrouwelijk wordt omschreven door de partij die deze informatie verschaft. Zij verspreiden deze niet onder derden zonder het geschreven akkoord van de andere partij. De dienstverlener verbindt zich er bovendien toe om geen van de gegevens of inlichtingen, waarvan hij kennis zou krijgen door of bij de uitvoering van de opdracht, en ook de staten en bescheiden die het resultaat zijn van de verwerking van die informatie, mee te delen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digipolis. De dienstverlener en Digipolis zullen deze confidentiële informatie slechts verspreiden onder die werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht of die van de geleverde goederen gebruik maken voor zover dit nodig is voor het correct gebruik van deze geleverde goederen. Ze verzekeren dat deze werknemers de verplichtingen inzake het confidentieel karakter van de informatie kennen en deze ook respecteren. Dit conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Niet- De dienstverlener: Versie 7.0 Pagina 16

17 discriminatie clausule duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst; verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen; verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en bestraffen; leeft de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na; verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze opdracht van diensten. Bovenstaande clausule geldt zowel voor de dienstverlener natuurlijke persoon als voor de dienstverlener rechtspersoon en hun zaakvoerder(s), bestuurder(s) en andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon. Indien het opdrachtgevend bestuur kan aantonen dat de dienstverlener voormelde bepalingen niet naleeft bij de uitvoering van onderhavige opdracht, kan zij ten aanzien van de dienstverlener toepassing maken van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 van de Algemene Uitvoeringsregels (middelen van optreden van de aanbestedende overheid). Geheimhoudin gsovereenkom st Digipolis beoogt door middel van een geheimhoudingsovereenkomst haar medewerkers bewust te maken van hun specifieke rol als informatiebeheerder; te voorkomen dat ongeoorloofde (strafbare) of lasterlijke feiten worden gepleegd met de ter beschikking gestelde telematicamiddelen; te voorkomen dat door het gebruik van telematica schade wordt berokkend, van welke aard dan ook, aan de organisatie of aan derden; de dienstverlening aan de klant te garanderen; de belangen van de organisatie te beschermen; de veiligheid en de goede technische werking van het netwerk te garanderen; en kostenbewustzijn te stimuleren bij het gebruik van de telematicamiddelen. De inhoud van deze code is raadpleegbaar bij Digipolis na afspraak. Contactpersoon: leidend ambtenaar. Door de ondertekening van de verklaring bij het inschrijvingsbiljet gaat de inschrijver met deze tekst akkoord en staat hij garant dat deze overeenkomst ook door zijn ter beschikking gestelde consultants gekend is, nageleefd wordt en zich indirect akkoord verklaart met de controlemogelijkheden die Digipolis heeft, zoals beschreven in de overeenkomst, op de naleving ervan. De geheimhoudingsovereenkomst wordt bij aanvang van de opdracht ondertekend en wordt nageleefd tijdens en na de uitvoering van de opdracht. Gegevensintegriteit De dienstverlener is verantwoordelijk voor de integriteit van de opslag van elektronische bestanden in hun respectieve exploitatiezetels, dit wil zeggen: opslaan van elektronische gegevens en het regelmatig maken van veiligheidskopieën. Versie 7.0 Pagina 17

18 Beveiliging en gebruik van elektronische online communicatie gegevens en infrastructuur De personen die door de dienstverlener worden belast met het uitvoeren van de opdracht stemmen in met de naleving van de beveiligingspolicy s omtrent: Fysieke toegangsbeveiliging. Logische toegangsbeveiliging. Paswoordenbeleid Digipolis verleent de personen die door de dienstverlener worden belast met het uitvoeren van de opdracht toegang tot en het recht tot gebruik van internet en e- mail infrastructuur. De personen stemmen in met de daaromtrent geldende internet policy. Tevens stemt de persoon in met de richtlijnen in verband met controle op correct gebruik op de elektronische on-linecommunicatiegegevens conform de wetgeving omschreven in CAO nr. 81van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op elektronische on-linecommunicatiegegevens. Intellectuele eigendom Vanaf het ogenblik van hun creatie behoren automatisch (i) alle resultaten van de onder deze opdracht gepresteerde diensten zoals bijvoorbeeld - maar niet noodzakelijk beperkt tot - specifieke documentatie, analysedocument, specifieke website(s) en specifiek ontwikkelde software en bijbehorende broncode in volle en exclusieve eigendom toe aan Digipolis en (ii) de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot voormelde resultaten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, software en know how) eveneens in volle en exclusieve eigendom toe aan Digipolis. Onder specifieke documentatie wordt verstaan: op maat van Digipolis geschreven documentatie die geen standaarddocumentatie van de dienstverlener is. Onder specifieke website wordt verstaan: op maat van Digipolis ontwikkelde website die geen standaardwebsite van de dienstverlener is. Onder specifiek ontwikkelde software wordt verstaan: op maat van Digipolis ontwikkelde software die buiten gebruikelijke standaardsoftware valt. In geval van levering van standaardsoftware blijft de intellectuele eigendom bij de dienstverlener en verkrijgt Digipolis een gebruiksrecht voor de overeengekomen duur en modaliteiten. Aansprakelijkheid & overmacht De dienstverlener is - behoudens in geval van overmacht - aansprakelijk voor elke mogelijke schade, zowel materiële als immateriële schade (inclusief mogelijke sancties ten laste van Digipolis en/of haar klanten) die Digipolis en/of haar klanten lijdt of aan derden verschuldigd is als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van vertragingen of tekortkomingen van de dienstverlener in de uitvoering van de opdracht. Behoudens in het geval van opzet, bedrog of zware fout is de aansprakelijkheid van de dienstverlener onder deze opdracht beperkt tot maximaal de totale waarde van deze opdracht waarbij ook de langdurige en weerkerende kosten in aanmerking worden genomen. De dienstverlener zal zich voor deze aansprakelijkheid afdoende verzekeren of reeds verzekerd hebben. Ook als er onderaannemers zijn, blijft de dienstverlener persoonlijk en rechtstreeks aansprakelijk voor alle verbintenissen die hij aanging met Digipolis. De dienstverlener verbindt zich ertoe zijn verplichtingen te goeder trouw uit te voeren met het oog op het slagen van de opdracht. Overmacht betekent een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de dienstverlener of Digipolis, die niet kon worden voorzien noch verhinderd, en die de volledige onmogelijkheid van uitvoering van de opdracht of een deel ervan met zich brengt. Noch Digipolis noch de dienstverlener is aansprakelijk voor gebreken of vertragingen in de uitvoering van de opdracht in de mate dat deze gebreken of vertragingen het gevolg Versie 7.0 Pagina 18

19 zijn van overmacht. Tijdens de periode van overmacht zal Digipolis evenwel geen vergoedingen verschuldigd zijn in de mate dat deze vergoedingen betrekking hebben op de diensten, leveringen of werken die niet of niet conform de opdracht werden geleverd of uitgevoerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen binnen de onderneming van de dienstverlener of een onderaannemer, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de diensten, het niet beschikken over eventueel vereiste vergunningen, wanprestatie van door dienstverlener ingeschakelde derden, en/of liquiditeit- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van dienstverlener. Onder overmacht wordt wel verstaan: oorlog, opstand, onlusten, volksbewegingen, acties vanwege de burgerlijke of militaire overheden, embargo's, terrorisme, overstromingen, algemene elektriciteitspannes. Verweermiddelen, boeteclausule De dienstverlener wordt in verband met de uitvoering van zijn opdracht in gebreke gesteld: indien de geldig geschreven schriftelijke bevelen van Digipolis niet worden nageleefd. indien de diensten niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het bestek. indien de diensten niet volledig voltooid zijn binnen de contractuele bedongen uitvoeringstermijn. De verweermiddelen die Digipolis ter beschikking heeft zijn deze die voorzien zijn in de artikelen 44 t.e.m. 49 van het KB Uitvoering en de artikelen 154 en 155 van het KB Uitvoering (diensten) (onder meer ingebrekestelling, straffen, boeten wegens laattijdige uitvoering, maatregelen van ambtswege, compensatie (artikel 72 van het KB Uitvoering), uitsluitingen, korting wegens minwaarde, verbrekingen (61 t.e.m. 63 van het KB Uitvoering)). De boeteclausule is vastgelegd op 0,07% per kalenderdag vertraging met een maximum van 10 percent van de waarde van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde. Digipolis heeft het recht om, om gemotiveerde redenen, de vervanging of, indien mogelijk, de bijsturing te eisten van personeelsleden of aangestelden die incompetent worden geacht of wiens activiteiten of gedrag als onaanvaardbaar worden geacht door Digipolis. Dergelijke vervanging zal geen impact hebben op timing, prijs of andere bepalingen uit bestek en offerte. Taal De taal waarin deze gunningprocedure wordt gevoerd is het Nederlands. De tekst van het Bestek in de Nederlandse taal is bindend. Tenzij Digipolis het anders aangeeft, moeten alle stukken die de inschrijvers bij Digipolis indienen in het Nederlands zijn. Officiële documenten of technische bijlagen die niet in het Nederlands beschikbaar zijn, mogen in de oorspronkelijke taal ingediend worden. Digipolis behoudt zich steeds het recht voor van die documenten een kosteloze, beëdigde Nederlandse vertaling te vragen. De inschrijver is verantwoordelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Beëindiging Beëindiging ingevolge wanprestatie Indien de dienstverlener in gebreke blijft één of meerdere van de essentiële verplichtingen van de overeenkomst na te leven en voor zover de dienstverlener binnen een termijn van tien (10) werkdagen geen correctieve maatregelen genomen heeft en/of indien de dienstverlener minimaal drie (3) maal in gebreke wordt gesteld door Digipolis met betrekking tot geleverde prestaties ongeacht correcties en/of indien de dienstverlener eenmaal in gebreke wordt gesteld door Digipolis met betrekking tot een Versie 7.0 Pagina 19

20 essentiële verbintenis en geen correctie tijdig is doorgevoerd, is Digipolis gerechtigd de overeenkomst dan wel, naar keuze van Digipolis, enkel de betrokken dienst(en) als ontbonden van rechtswege te beschouwen ten laste van de in gebreke blijvende partij en dit door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Beëindiging ingevolge faillissement of intrekking vergunning Ingeval de dienstverlener in staat van faillissement of welkdanige samenloop van schuldeisers verkeert of dreigt te verkeren waardoor de dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigd of onderbroken wordt of waardoor zulke beëindiging of onderbreking dreigt te ontstaan, of indien de dienstverlener niet meer beschikt over de voor de dienstverlening benodigde vergunning(en) of rechten, of deze dreigt te verliezen of te worden ingetrokken, is Digipolis gerechtigd de overeenkomst als ontbonden van rechtswege te beschouwen ten laste van de dienstverlener en dit door middel van een aangetekend schrijven aan de dienstverlener. Beëindiging ingevolge zeggenschapswijzigingen Indien binnen de dienstverlener of binnen de groep van ondernemingen waar de dienstverlener deel van uitmaakt belangrijke zeggenschapswijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een fusie of overname, zal de dienstverlener Digipolis hiervan prompt schriftelijk in kennis stellen. Indien Digipolis van mening is dat de nakoming van de overeenkomst door die omstandigheden wezenlijk wordt beïnvloed, is Digipolis gerechtigd tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst over te gaan. De beëindiging vindt door middel van een aangetekend schrijven plaats. Beëindiging door de dienstverlener Gelet op de taken van openbare dienst van Digipolis en haar leden kan de dienstverlener de overeenkomst niet opzeggen. Beëindiging door Digipolis Digipolis heeft het recht om de overeenkomst op elk ogenblik via aangetekende brief en mits vooropzeg van een (1) maand, op te zeggen. De onderhoudscontracten zijn jaarlijks opzegbaar zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de dienstverlener, mits kennisgeving van de opzeg drie maanden voor het verstrijken van de verjaardag van de overeenkomst. Overige bepalingen De beëindigingmogelijkheden van Digipolis zoals hierboven aangeduid, doen geen afbreuk aan het recht van Digipolis om schadevergoeding en/of prijscorrecties te bekomen (binnen de grenzen van de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals vastgelegd in het Bestek) uit hoofde van de eerdere uitvoering van de overeenkomst en/of uit hoofde van de beëindiging ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Door het indienen van een offerte aanvaardt de inschrijver dat het Belgische Recht toepasselijk is. Bij elke betwisting tussen de partijen erkent de dienstverlener de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Versie 7.0 Pagina 20

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer CD000335

Bestek nummer CD000335 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 216 76 11 Fax ++32 3 216 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000335 Overheidsopdracht

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : GENT OPDRACHTGEVER : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie