Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde"

Transcriptie

1 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Vervolgonderzoek 2011/2012 Utrecht, mei 2012

2

3 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei 2012 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en toetsingskader 11 2 Conclusie Algemene conclusie: naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Beleid COA op orde, maar uitvoering niet-medische gidsfunctie nog niet voldoende op orde Voldoende naleving normen bij GC A; nieuw beleid voor verdere verbetering toegankelijkheid huisartsenzorg in gang gezet GGD en voldoen nog niet aan alle normen voor het bereik van asielzoekers door de publieke gezondheidszorg Onduidelijkheid over de zorg en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg op de bijzondere opvanglocaties leidt tot risico s 16 3 Handhaving Maatregelen inspectie Geen aanleiding tot opleggen maatregelen aan het GC A De inspectie ziet erop toe dat de GGD en aan alle normen voldoen; bereik JGZ belangrijk aandachtspunt Aanbevelingen inspectie Betere controle op uitvoering niet-medische gidsfunctie door het COA nodig Normen nieuwe zorgmodel ook voor bijzondere opvanglocaties Vervolgacties inspectie 17 4 Resultaten Resultaten vervolgbezoeken COA Informatie Intake Uitvoering Resultaten opgelegde maatregelen GC A en vervolgbezoeken Intake Uitvoering Beleid en organisatie Resultaten opgelegde maatregelen GGD en en JGZ-organisaties 0-4 jaar en vervolgbezoeken Intake Uitvoering Evaluatie en nazorg Beleid en organisatie Resultaten algemene aanbevelingen COA, GC A en GGD NL Informatie Intake Uitvoering Evaluatie en nazorg 33 Pagina 3 van 77

4 Inspectie voor de Gezondheidszorg Beleid en organisatie 33 5 Summary 35 Literatuur 37 Bijlage 1 Selectie opvanglocaties en GGD en 39 Bijlage 2 Lijst van afkortingen 40 Bijlage 3 t/m 5: zie de pdf-versie van dit rapport op Pagina 4 van 77

5 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei 2012 Voorwoord De zorg voor kwetsbare groepen is één van de permanente aandachtsgebieden in het Meerjarenbeleidsplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Asielzoekers zijn een kwetsbare groep vanwege hun andere taal en cultuur, de vaak slechtere gezondheidstoestand en de onzekere positie waarin ze verkeren. De inspectie constateerde in 2010/2011 dat de invoering van het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers een ingrijpende verandering is geweest voor het gehele veld dat bij de zorg voor asielzoekers betrokken is. De inspectie legde maatregelen op aan het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A), de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD en) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ)-organisaties 0-4 jaar en deed aanbevelingen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In dit vervolgonderzoek onderzocht de inspectie of de betrokken organisaties inmiddels voldeden aan alle normen voor toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg in het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers. Het nieuwe zorgmodel biedt naar de mening van de inspectie goede mogelijkheden voor toegankelijke huisartsenzorg en een verantwoord bereik van de publieke gezondheidszorg. De inspectie heeft waardering voor de inspanningen die de betrokken organisaties geleverd hebben om te voldoen aan de normen in het nieuwe zorgmodel. Het komt nu aan op operationalisatie in alle opvanglocaties ook in de bijzondere opvanglocaties en op periodieke evaluatie van aanpak en resultaten. Ik roep het COA, het GC A, de GGD en en de JGZ-organisaties 0 4 jaar op om werk te maken van een goede borging van de zorg voor asielzoekers. Risico s in de zorg voor asielzoekers zijn nooit volledig uit te sluiten. De betrokken organisaties en professionals dienen voldoende oog te hebben voor deze risico s. Met een volledige implementatie van alle onderdelen van het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers door de betrokken organisaties vertrouw ik erop dat sprake is van verantwoorde zorg aan asielzoekers. Prof. dr. G. van der Wal, Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg Pagina 5 van 77

6

7 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei 2012 Samenvatting De toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg is verbeterd doordat het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A), de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD en), de jeugdgezondheidszorg (JGZ)-organisaties 0-4 jaar en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de normen van het nieuwe zorgmodel beter naleven dan in 2010/2011. De inspectie is tevreden over de nalevingsverbetering, maar wil dat de betrokken organisaties ervoor zorgen dat alle opvanglocaties en organisaties voldoen aan alle gestelde normen. De inspectie concludeert dat het beleid van het COA op orde is, maar dat de uitvoering van de niet-medische gidsfunctie nog niet voldoende op orde is. De inspectie vindt het noodzakelijk dat het COA haar interne kwaliteitssysteem zodanig verbetert dat controle op de uitvoering van de niet-medische gidsfunctie plaatsvindt en zo nodig bijsturing. Het GC A leefde de normen voldoende na en had nieuw beleid in gang gezet voor verdere verbetering van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. De inspectie heeft waardering voor de inspanningen van het GC A om asielzoekers met medische problemen en gezondheidsrisico s beter te bereiken met de medische intake. Ook de invoering van een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in de huisartsenzorg door het GC A acht de inspectie van groot belang. De GGD en spanden zich voldoende in om zoveel mogelijk asielzoekerskinderen te bereiken, maar konden het exacte bereik van de JGZ niet aantonen. Daarnaast leefden niet alle GGD en de normen na op het punt van de JGZ-intake, het gebruik van tolken en het kenbaar maken van de klachtenregeling aan asielzoekers. Niet alle GGD en hadden samenwerkingsafspraken met het GC A, maar hier werd wel volop aan gewerkt. De inspectie concludeert dat er onduidelijkheid was over de zorg en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg op de bijzondere opvanglocaties (gezinsopvanglocatie, procesopvanglocatie en vrijheidsbeperkende locatie). Dit leidt tot risico s. De inspectie adviseert het COA om hierover geen onduidelijkheid te laten bestaan en daar waar dit nog niet het geval is - de toegang tot de huisartsenzorg op de bijzondere opvanglocaties en het bereik van de publieke gezondheidszorg in overeenstemming te brengen met de normen in het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers. In september 2011 bracht de inspectie het rapport Goede vooruitgang in toegankelijkheid huisartsenzorg en bereik publieke gezondheidszorg volgens nieuw zorgmodel voor asielzoekers uit. In het vervolgonderzoek in 2011/2012 ging de inspectie na of de betrokken organisaties de maatregelen die zij in 2011 kregen opgelegd hadden uitgevoerd en of zij voldeden aan de normen van het nieuwe zorgmodel. Dat was grotendeels het geval. Maar de punten moeten nog op de i. De inspectie ziet hierop toe via haar reguliere contacten met de GGD en en het reguliere toezicht op de JGZ. Pagina 7 van 77

8

9 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei Inleiding 1.1 Aanleiding en belang Met ingang van 1 januari 2009 heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), op basis van besluitvorming in de Tweede Kamer, een nieuw zorgmodel voor de gezondheidszorg voor asielzoekers ingevoerd. Het uitgangspunt van het nieuwe zorgmodel is dat de zorg voor asielzoekers zoveel mogelijk conform de reguliere zorg in Nederland verloopt. Asielzoekers maken gebruik van voor iedere burger in Nederland bestaande voorzieningen. Asielzoekers zijn vanwege hun andere taal en cultuur, de vaak slechtere gezondheidstoestand en de onzekere positie waarin ze verkeren een kwetsbare groep in de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in haar Meerjarenbeleidsplan de zorg voor kwetsbare groepen als één van de permanente aandachtsgebieden benoemd. Op 1 januari 2011 leefden in Nederland ruim asielzoekers verspreid over 64 opvanglocaties. De instroom van asielzoekers varieert, waardoor er frequent nieuwe centra openen of centra sluiten. Asielzoekers in Nederland (1 januari 2011) a Aantal bewoners in de opvangcentra Mannen 60% Vrouwen 40% Top 5 landen van herkomst Somalië (25%) Irak (13%) Afghanistan (13%) Iran (5%) Armenië (4%) overige landen (40%) Aantal opvangcentra 64 Het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers, dat is ontwikkeld in samenspraak met de betrokken partijen, bestaat uit drie te onderscheiden onderdelen: Niet-medische gidsfunctie Het COA is verantwoordelijk voor de uitvoering van de niet-medische gidsfunctie in de opvangcentra, dat wil zeggen asielzoekers de weg wijzen naar de zorg door te informeren, te ondersteunen en te signaleren. Curatieve gezondheidszorg Het COA heeft voor de uitvoering van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA), waarin de aanspraak op vergoeding van zorg voor asielzoekers is vastgelegd, een contract afgesloten met zorgverzekeraar Menzis. Dit wordt uitgevoerd door Menzis COA Administratie B.V. (MCA). Het eerstelijns Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) is verantwoordelijk voor de organisatie van de huisartsenzorg en het leiden van de patiënten naar de reguliere zorg. a Pagina 9 van 77

10 Inspectie voor de Gezondheidszorg Publieke gezondheidszorg Voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg aan asielzoekers (PGA) heeft het COA een contract afgesloten met GGD Nederland (GGD NL). GGD NL heeft voor de uitvoering van de PGA afspraken gemaakt met de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD en) en de Jeugdgezondheidszorgorganisaties (JGZ) 0-4 jaar. De verandering van het zorgmodel voor asielzoekers was aanleiding voor de IGZ om in 2010/2011 onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg. In september 2011 bracht de IGZ het rapport Goede vooruitgang in toegankelijkheid huisartsenzorg en bereik publieke gezondheidszorg volgens nieuw zorgmodel voor asielzoekers uit 1. De inspectie constateerde onder andere dat het GC A asielzoekers met medische problemen en gezondheidsrisico s onvoldoende bereikte met een medische intake. De telefonische bereikbaarheid van de huisartsenzorg via de Praktijklijn voldeed aan de norm, maar er waren niet altijd voldoende inloopspreekuren en er waren risico s in de beschikbaarheid van de huisarts. De JGZ had asielzoekerskinderen niet altijd voldoende in beeld of bereikte hen onvoldoende. Het gebruik van professionele tolken was voldoende en zorgverleners waren tevreden over de beschikbaarheid van professionele tolken van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). Het GC A, het COA, GGD en en JGZ-organisaties 0-4 jaar hadden lopende het onderzoek op eigen initiatief diverse verbeteracties uitgevoerd. De inspectie constateerde in haar rapport dan ook dat de betrokken partijen voor een groot deel aan de normen voldeden, zoals die gelden in het nieuwe zorgmodel. Alle hoge risico s waren bij het uitbrengen van het bovengenoemde rapport al weggenomen. De inspectie legde naar aanleiding van het onderzoek in 2010/2011 aan het GC A, de GGD en en de JGZ-organisaties 0-4 jaar maatregelen op als zij niet voldeden aan de normen. Tevens legde de inspectie een aantal maatregelen op aan het GC A naar aanleiding van incidententoezicht dat plaatsvond in de periode van het onderzoek in 2010/ Deze maatregelen hadden deels een algemeen karakter en waren nauw verweven met de onderzoeksvragen in het onderzoek. Het COA valt niet onder de Kwaliteitswet zorginstellingen en daarmee niet onder het toezicht van de inspectie. Daarom deed de inspectie richting het COA aanbevelingen als zij niet voldeed aan de normen. Daarnaast heeft de inspectie algemene aanbevelingen gedaan aan het COA, het GC A en GGD NL. De inspectie verzocht de betrokken organisaties om zowel op de opgelegde maatregelen als de aanbevelingen binnen een bepaalde periode te reageren. Tevens kondigde de inspectie aan dat zij in het najaar van 2011 een aantal vervolgbezoeken zou brengen om te verifiëren of de betrokken organisaties de opgelegde maatregelen en de toegezegde verbeteracties daadwerkelijk hadden gerealiseerd. Het doel hiervan was volledige naleving van de normen in het nieuwe zorgmodel, zodat de huisartsenzorg voor asielzoekers toegankelijk is en de publieke gezondheidszorg asielzoekers optimaal bereikt. Pagina 10 van 77

11 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei Onderzoeksvragen Hoofdvraag vervolgonderzoek 2011/2012 Voldoen het COA, het GC A, de GGD en en de JGZ-organisaties 0-4 jaar aan de normen voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg volgens het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers? 1.3 Onderzoeksmethode en toetsingskader Onderzoeksopzet In het vervolgonderzoek in 2011/2012 beoordeelde de inspectie de reacties van de betrokken organisaties (het GC A, de GGD en en de JGZ-organisaties 0-4 jaar) op de opgelegde maatregelen en de reactie van het COA op de aanbevelingen. De inspectie bracht in de periode oktober t/m december 2011 vervolgbezoeken aan 7 opvanglocaties en 9 GGD en om te beoordelen of de opgelegde maatregelen en de toegezegde verbeteracties ook zichtbaar waren in de praktijk. In bijlage 1 Selectie opvanglocaties en GGD en staan alle bezochte opvanglocaties en GGD en weergegeven. De inspectie bezocht opvanglocaties en GGD en die relatief laag hadden gescoord ten opzichte van andere opvanglocaties en GGD en in het onderzoek in 2010/2011. JGZ-organisaties 0-4 jaar behoorden niet tot deze groep. Tevens bezocht de inspectie een aantal nog niet eerder bezochte opvanglocaties en GGD en omdat de inspectie van mening is dat alle opvanglocaties en GGD en aan de normen moeten voldoen. Onder de selectie van opvanglocaties bevonden zich ook drie bijzondere opvanglocaties, namelijk een gezinsopvanglocatie (GL), een procesopvanglocatie (POL) en een opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Daarnaast is de inspectie in aanraking gekomen met een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) omdat een GGD daar de publieke gezondheidzorg voor asielzoekers leverde. De inspectie toetste bij deze vervolgbezoeken of de betrokken organisaties voldeden aan de normen. Tevens ontving de inspectie reacties van het COA, het GC A en GGD NL op de algemene aanbevelingen. Tijdens de vervolgbezoeken heeft de inspectie een vragenlijst gebruikt waarin de opgelegde maatregelen en de toegezegde verbeteracties waren opgenomen, zodat de inspectie kon verifiëren of deze in de praktijk bekend waren en terug te vinden. De inspectie heeft tijdens de vervolgbezoeken gesproken met: COA: een programmamedewerker of woonbegeleider. GC A: een huisarts (HA) en een praktijkverpleegkundige (PVK) b. GGD en: een JGZ-medewerker en een JGZ-manager. Toetsingskader Voor het vervolgonderzoek heeft de inspectie dezelfde toetsingskaders gebruikt als in het onderzoek in 2010/2011, namelijk: Toetsingskader voor de uitvoering van de niet-medische gidsfunctie in de opvanglocaties (zie bijlage 3 c ). Toetsingskader voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers (zie bijlage 4 c ). Toetsingskader voor het bereik van asielzoekers door de publieke gezondheidszorg (zie bijlage 5 c ). b c Het GC A heeft per september 2011 de functietitel praktijkondersteuner huisarts (POH) gewijzigd in praktijkverpleegkundige (PVK). Zie voor bijlage 3, 4 en 5 de PDF-versie van dit rapport op Pagina 11 van 77

12 Inspectie voor de Gezondheidszorg Deze toetsingskaders volgen het zorgproces voor asielzoekers en zijn ingedeeld in thema s. Per thema zijn één of meer normen opgenomen. Tijdens de vervolgbezoeken heeft de inspectie alleen de normen uit het toetsingskader getoetst die kunnen leiden tot een matig of hoog risico in de zorg en/of die in het onderzoek in 2010/2011 onvoldoende waren. De geselecteerde normen die getoetst zijn in de vervolgbezoeken zijn: 1 Informatie Informatie over de wijze waarop de zorg georganiseerd is voor asielzoekers (norm 1.1.a). De wijze van informatieoverdracht (norm 1.2.a en 1.2.b). 2 Intake Intake (norm 2.6 en 2.7). Medische intake (norm 2.8 met uitzondering van 2.8.4). Informed consent (norm 2.13 met uitzondering van ). 3 Uitvoering Uitvoering zorgplan en aanbodgerichte zorg- en dienstverlening (3.2.b). Bereikbaarheid en beschikbaarheid (norm 3.3, 3.4.a en 3.4.b met uitzondering van 3.4.a.3). Bereikbaarheid en beschikbaarheid bij noodsituaties (norm 3.5 met uitzondering van en 3.5.2). 4 Evaluatie en nazorg Toegeleiding en overdracht (norm 4.1 met uitzondering van 4.1.3). Klachtenopvang en -behandeling (norm 4.3 met uitzondering van 4.3.3). 5 Beleid en organisatie Personeel (norm 5.2 met uitzondering van 5.2.3). Samenwerking (norm 5.3). Scoring en rapportages De inspectie heeft bij de vervolgbezoeken getoetst in hoeverre de betrokken partijen voldeden aan de gestelde normen. De mate waarin dit het geval was, is uitgedrukt in vier scoringsmogelijkheden: Scoringsmogelijkheden Afwezig Aanwezig Operationeel Geborgd Afwezigheid van de norm; de norm wordt niet nageleefd De norm is wel aanwezig, maar wordt niet consequent nageleefd De norm wordt consequent nageleefd, procedures zijn schriftelijk vastgelegd De norm wordt consequent nageleefd, procedures zijn schriftelijk Bovendien is er sprake van regelmatige evaluatie en zo nodig bijstelling Als een specifieke norm op een locatie niet van toepassing bleek te zijn, is de score n.v.t. gehanteerd. De categorieën afwezig en aanwezig beoordeelt de inspectie als onvoldoende. Deze scores leiden tot een risico voor de veiligheid, de effectiviteit en/of de cliëntgerichtheid van de zorg. De categorieën operationeel en geborgd beoordeelt de inspectie als voldoende. Operationeel is een voldoende score, omdat er op het moment van het inspectiebezoek aantoonbaar werd voldaan aan de gestelde normen. Om er zeker van te zijn dat er ook in de toekomst wordt voldaan aan de gestelde normen, is borging van de kwaliteit van belang. Dit is de vierde en hoogste categorie. Pagina 12 van 77

13 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei 2012 De bezochte opvanglocaties (het COA en het GC A) en de GGD en hebben naar aanleiding van de vervolgbezoeken een brief met concept-bevindingen van de inspectie ontvangen en de mogelijkheid gekregen om hierop te reageren. Feitelijke onjuistheden heeft de inspectie gecorrigeerd in een brief met definitieve bevindingen. Het proces van hoor en wederhoor heeft daarmee plaatsgevonden. Pagina 13 van 77

14

15 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei Conclusie 2.1 Algemene conclusie: naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Hoofdvraag vervolgonderzoek 2011/2012: Voldoen het COA, het GC A, de GGD en en de JGZ-organisaties 0-4 jaar aan de normen voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg volgens het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers? 2.2 Beleid COA op orde, maar uitvoering niet-medische gidsfunctie nog niet voldoende op orde De inspectie concludeert dat het COA met haar beleid voldeed aan de normen voor de niet-medische gidsfunctie. Echter de implementatie van deze normen liet in de dagelijkse praktijk op de COA-opvanglocaties nog te wensen over. Zo ontvingen asielzoekers nog niet op alle bezochte opvanglocaties alle informatie conform de richtlijnen en ontbrak op enkele locaties foldermateriaal op het medisch informatiepunt. De inspectie miste in het interne kwaliteitssysteem van het COA controle op de implementatie en zo nodig bijsturing. 2.3 Voldoende naleving normen bij GC A; nieuw beleid voor verdere verbetering toegankelijkheid huisartsenzorg in gang gezet De inspectie concludeert dat nagenoeg alle GC A-opvanglocaties voldeden aan de normen voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers. Aan enkele normen voldeden nog niet alle opvanglocaties. Dit gold met name voor de schriftelijke samenwerkingsafspraken met de JGZ; het GC A, de GGD en en de JGZorganisaties 0 4 jaar werkten hier echter volop aan. De inspectie concludeert verder dat het GC A de opgelegde maatregelen uit het onderzoek in 2010/2011 in voldoende mate heeft opgevolgd. De inspectie heeft waardering voor de inspanningen van het GC A om asielzoekers met medische problemen en gezondheidsrisico s beter te bereiken met de medische intake. Met het opstellen en implementeren van het protocol Samenwerking & verantwoordelijkheden bij zorguitvoering werkt het GC A aan een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de huisarts, de praktijkverpleegkundige en de doktersassistente. Dit acht de inspectie van groot belang om risico s in de zorguitvoering te verminderen. Ook is de inspectie tevreden dat het GC A 24 uur per dag rechtstreekse tussenkomst en toezicht van een huisarts op de Praktijklijn heeft gerealiseerd. 2.4 GGD en voldoen nog niet aan alle normen voor het bereik van asielzoekers door de publieke gezondheidszorg De inspectie concludeert dat nog niet alle GGD en voldeden aan alle normen voor het bereik van de publieke gezondheidszorg aan asielzoekers. Niet alle GGD en hadden schriftelijke afspraken over de JGZ-intake en over het gebruik van tolken. GGD en spanden zich voldoende in om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, echter geen van de GGD en kon het exacte bereik van de JGZ aantonen conform de definities van het Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg 2. Pagina 15 van 77

16 Inspectie voor de Gezondheidszorg Niet alle GGD en maakten de klachtenregeling kenbaar aan de asielzoekers. De GGD en gaven aan in afwachting te zijn van het informatiemateriaal dat GGD NL aan het ontwikkelen was. Niet alle GGD en hadden schriftelijke samenwerkingsafspraken met het GC A. De GGD en, de JGZ-organisaties 0 4 jaar en het GC A werkten hier echter volop aan. 2.5 Onduidelijkheid over de zorg en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg op de bijzondere opvanglocaties leidt tot risico s De inspectie concludeert dat er onduidelijkheid en discussie was bij de uitvoerende medewerkers over welke zorg er op de bijzondere locaties (gezinsopvanglocatie, procesopvanglocatie en vrijheidsbeperkende locatie) geleverd moest worden en hoe de toegankelijkheid van de huisartsenzorg geregeld moest zijn. Dit leidt tot risico s in de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en in het bereik van de publieke gezondheidszorg. Pagina 16 van 77

17 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei Handhaving 3.1 Maatregelen inspectie Geen aanleiding tot opleggen maatregelen aan het GC A Omdat nagenoeg alle GC A-opvanglocaties voldeden aan alle normen voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers ziet de inspectie geen reden voor het opleggen van maatregelen aan het GC A. De inspectie vertrouwt erop dat het GC A er zorg voor draagt dat alle GC A-opvanglocaties zo spoedig mogelijk voldoen aan alle gestelde normen De inspectie ziet erop toe dat de GGD en aan alle normen voldoen; bereik JGZ belangrijk aandachtspunt De inspectie is van mening dat de GGD en die de eerder opgelegde maatregelen nog onvoldoende hadden uitgevoerd dit alsnog moeten doen. Het kunnen aantonen van het exacte bereik van de JGZ bij asielzoekerskinderen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 3.2 Aanbevelingen inspectie Betere controle op uitvoering niet-medische gidsfunctie door het COA nodig De inspectie vindt het noodzakelijk dat het COA het interne kwaliteitssysteem zodanig verbetert dat controle op de uitvoering van het kader niet-medische gidsfunctie plaatsvindt en zo nodig bijsturing. Daarnaast adviseert de inspectie het COA er zorg voor te dragen dat alle COA-opvanglocaties zo spoedig mogelijk voldoen aan alle normen voor de niet-medische gidsfunctie Normen nieuwe zorgmodel ook voor bijzondere opvanglocaties De inspectie is van mening dat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg en het bereik van de publieke gezondheidzorg ook op de bijzondere opvanglocaties (gezinsopvanglocatie, procesopvanglocatie en vrijheidsbeperkende locatie) moet voldoen aan de normen in het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers. Voor kinderen betekent dit dat de medische zorg door het GC A, de GGD en en de JGZ-organisaties 0-4 jaar in de bijzondere opvanglocaties niet verschilt van de medische zorg in een reguliere opvanglocatie. De inspectie is van mening dat hieronder bijvoorbeeld ook de vaccinaties van de JGZ 0-19 jaar horen. Volwassenen in deze bijzondere opvanglocaties hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit is de zorg die de medische zorgverlener noodzakelijk acht en sluit dus niet bepaalde vormen van zorg op voorhand uit of in. De inspectie adviseert het COA om hierover geen onduidelijkheid te laten bestaan en daar waar dit nog niet het geval is - de toegang tot de huisartsenzorg op de bijzondere opvanglocaties en het bereik van de publieke gezondheidszorg in overeenstemming te brengen met de normen in het nieuwe zorgmodel voor asielzoekers. 3.3 Vervolgacties inspectie De inspectie zal in haar reguliere toezicht op de GGD en bewerkstelligen dat de GGD en die de eerder opgelegde maatregelen nog onvoldoende hadden uitgevoerd dit alsnog doen. De opgelegde maatregel met betrekking tot het kunnen aantonen van het bereik van de JGZ conform de definities van het Standpunt Bereik van de Jeugdgezondheidszorg 2 neemt de inspectie mee in het handhavingstraject van het thematoezicht op de JGZ. Pagina 17 van 77

18 Inspectie voor de Gezondheidszorg De inspectie sluit met dit vervolgonderzoek haar onderzoek naar de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor asielzoekers en het bereik van de publieke gezondheidszorg af. Pagina 18 van 77

19 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde mei Resultaten In dit hoofdstuk staan de resultaten van het vervolgonderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd in 2011/2012. In paragraaf 4.1 staan per thema de resultaten van de vervolgbezoeken bij de COAopvanglocaties. In paragraaf 4.2 en 4.3 staan per thema de door de inspectie opgelegde maatregelen uit het onderzoek in 2010/2011 en de (samengevatte) reacties van de betrokken organisaties (het GC A en respectievelijk de GGD en en JGZ-organisaties 0-4 jaar) hierop. Hierna volgen de resultaten van de vervolgbezoeken. In het onderzoek in 2010/2011 had de inspectie ook algemene aanbevelingen gedaan. Deze staan, met de (samengevatte) reacties van de betrokken organisaties, beschreven in paragraaf Resultaten vervolgbezoeken COA De inspectie deed tijdens haar onderzoek in 2010/2011 aanbevelingen aan het COA als zij niet voldeed aan de normen voor de niet-medische gidsfunctie. Het COA heeft op deze aanbevelingen gereageerd met het aanleveren van verbeteracties. Deze zijn opgenomen in het rapport naar aanleiding van het onderzoek in 2010/ In deze paragraaf staan per thema de resultaten weergegeven uit de vervolgbezoeken bij de COA-opvanglocaties Informatie Informatie over de wijze waarop de zorg voor asielzoekers is georganiseerd NORM 1.1.a Informeren De opvangmedewerkers (COA) informeren de asielzoekers over de organisatie van de gezondheidszorg en de wijze waarop asielzoekers in contact kunnen komen met de zorg. Het COA informeert de asielzoeker over het zorgmodel en de eigen verantwoordelijkheid die een asielzoeker hierin heeft, in ieder geval tijdens: Het rechten- en plichtengesprek. Voorlichtingsbijeenkomst oriëntatiefase. Oriëntatietraining. Vergunninghoudergesprek (voorlichting over reguliere gezondheidszorg). Tabel 1 Resultaten vervolgbezoeken norm 1.1.a (n=7 COA-opvanglocaties) Norm Trefwoord N.v.t.*) Onvoldoende Voldoende 1.1.a.1 Informatie die wordt gegeven a.2 Wanneer wordt informatie gegeven a.4 Werkinstructies a.5 Ontvangen instructie *) Betreft een opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV). Pagina 19 van 77

20 Inspectie voor de Gezondheidszorg De wijze van informatieoverdracht NORM 1.2.a Informeren Voor asielzoekers is er een algemene voorlichtingsbrochure beschikbaar met algemene informatie over hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt, in verschillende talen. Voor locatiespecifieke informatie is er voor de bewoners een leaflet gezondheidszorg. Deze is ook beschikbaar in verschillende talen. Tabel 2 Resultaten vervolgbezoeken norm 1.2.a (n=7 COA-opvanglocaties) Norm Trefwoord N.v.t. Onvoldoende Voldoende 1.2.a.1 Algemene informatiefolder gezondheidszorg a.2 Folder in verschillende talen beschikbaar a.3 Leaflet gezondheidszorg a.4 Leaflet in verschillende talen beschikbaar NORM 1.2.b Medisch informatiepunt Op elke locatie dient het COA een medisch informatiepunt d in te richten. Het betreft een specifieke plek waar bewoners zelfstandig informatie kunnen inwinnen over de organisatie van de zorg. De informatie is klantgericht, dat wil zeggen in meer talen beschikbaar en 24 uur per dag toegankelijk. De opvangmedewerkers van het COA zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van het medisch informatiepunt op locatie. Vanzelfsprekend zijn de zorgpartners verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatie over de zorg. Tabel 3 Resultaten vervolgbezoeken norm 1.2.b (n=7 COA-opvanglocaties) Norm Trefwoord N.v.t. Onvoldoende Voldoende 1.2.b.1 Medisch informatiepunt *) b.2 Verantwoordelijkheid actueel houden b.3 24 uur per dag vrij toegankelijk b.4 Informatie in meer talen beschikbaar *) Op deze opvanglocaties was wel een medisch informatiepunt aanwezig, maar niet al het informatiemateriaal was aanwezig. Daarom beschouwt de inspectie dit als onvoldoende. d Het COA heeft mondeling toegelicht dat dit een informatiezuil is. Pagina 20 van 77

Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde

Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Vervolgonderzoek 2011/2012 Utrecht, mei 2012 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Den Haag, december 2006 Aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Huisartsenposten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij.

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Eindrapportage Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Titel Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Auteurs Jaap Toet, Marga Beckers Informatie Marga Beckers 030-760

Nadere informatie

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief

Nadere informatie

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Utrecht, november 2012 Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Inhoudsopgave Definities en reikwijdte A. De rol van zorgaanbieders, verzekeraars, cliënten en overheid Zorgaanbieders Verzekeraars Cliënten

Nadere informatie

Veiligheid van vreemdelingen keten

Veiligheid van vreemdelingen keten Veiligheid van vreemdelingen Veiligheid van vreemde lingen Den Haag, april 0 De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn openbaar. Alle rapporten zijn beschik baar via de website van de Onderzoeksraad

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen

De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Meiling en adoptie uit India

Meiling en adoptie uit India Meiling en adoptie uit India Onderzoek naar het handelen van vergunninghouder interlandelijke adoptie Meiling in de periode 1995 t/m 2002 naar aanleiding van signalen over mogelijke misstanden in India.

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie