Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020"

Transcriptie

1 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020

2

3 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei Capgemini. De informatie in dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze worden aangepast, gewijzigd of verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Capgemini

4 ii

5 Voorwoord De afgelopen maanden heeft het nieuws bol gestaan van de berichten over de financiële crisis die ook voor Dutch Mainport grote gevolgen heeft. De volumes zijn gedaald, de vrachttarieven ook en menig bedrijf heeft moeite het hoofd boven water te houden. Toch gaan wij in dit rapport niet in op de crisis, omdat wij er van uitgaan dat de crisis over een aantal jaren weer is omgezet in een hoogconjunctuur en dit rapport een beeld schetst voor de lange termijn. De verwachting is dat de economische situatie na de crisis vrijwel gelijk zal zijn aan de situatie van daarvoor. En dus ook dat er dan weer exact dezelfde problemen spelen die een aantal maanden geleden ook golden. Capaciteitsproblemen in zowel de zeehavens als de luchthavens, overvolle wegen waardoor betrouwbaar achterland vervoer moeilijk te bewerkstelligen is en steeds strengere milieu eisen. Juist nu de markt niet meer zo overbelast is bestaat er de mogelijkheid om deze problemen voor te zijn en in te grijpen. Juist nu, want straks, als de economie en goederenstromen weer gaan groeien, is er geen tijd meer voor. Mainports hebben innovaties nodig om snelle, betrouwbare afhandeling en doorvoer te bewerkstelligen. Er dienen zich nieuwe innovaties aan, zoals het cross chain control center (4C s), Radio Frequency Identification (RFID), nieuwe, snelle scanmethodes en nieuwe conditioneringmethodes, waardoor bloemen nu ook per zeecontainer kunnen worden vervoerd. Maar is dit genoeg? Na de invoering van de container hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan, maar een werkelijk industry breakpoint heeft zich niet voorgedaan. Dutch Mainport zal kansen krijgen, zowel turbulentie in de lucht als woelige baren zullen het zicht daarop vertroebelen, terwijl het benutten van die kansen van het allergrootste belang is. Dit rapport biedt een stimulans om te werken aan de concurrentiepositie van Dutch Mainport in Europa, waarbij Nederland wordt beschouwd als één Mainport. Het schetst een beeld van Dutch Mainport in het jaar 2020 en is gebaseerd op het stimuleren van het innovatieve vermogen van en de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen deze Dutch Mainport. iii

6 iv

7 Inhoud Voorwoord iii Management Samenvatting 1 1 Inleiding Aanleiding Doel van het rapport Aanpak 6 2 Dutch Mainport Wat is Dutch Mainport? Huidige concurrentiepositie van Dutch Mainport Conclusie 10 3 Trends van invloed op Dutch Mainport Maatschappelijke bewustzijn: CO2Footprint en veiligheid Economische groei: meer, sneller en goedkoper Kritische consument: exclusieve ervaringen voor iedereen Conclusie 14 4 Dutch Mainport Introductie Infrastructuur Schaarste aan infrastructuur Efficiëntere benutting infrastructuur achterland Goederenstromen Goede lucht en zeezijdige toegang Sterke positie van binnenvaart en rail /7 wegvervoer Integratie planning en afhandeling logistieke ketens ICT en technologie Veilig gedeelde informatie Slim gebruik informatie Mainport organisatie Eén Dutch Mainport organisatie Eén netwerk van safe, secure and clean lucht en zeehavens Eén Ministerie van Mainport Maatschappelijke context Een goedkope logistieke keten = een groene logistieke keten v

8 4.6.2 Een efficiënte logistieke keten = een veilige logistieke keten 29 5 Succesvol op weg naar Verladers Transformeer Europese distributiestructuur en strategie Professionaliseer sourcing van logistieke diensten Investeer in een transparante logistieke keten (control tower) Logistieke dienstverleners Flexibiliseer de logistieke keten en service offerings Garandeer een duurzaam en veilig netwerk Optimaliseer transport planning Overheid Investeer in slimme infrastructuur Optimaliseer benutting infrastructuur Faciliteer ketenintegratie Consolideer verantwoordelijkheden Inspectiediensten Creëer onestopshop en single window (externe focus) Optimaliseer administratieve processen Inspecteer op basis van risicoprofielen Lucht en zeehavenautoriteiten Profiteer lading en vervoer Breid value added activiteiten en invloed uit naar achterland Organiseer strategische allianties Besluit 38 Geraadpleegde literatuur 41 Appendix A Lijst van interviews 43 vi

9 vii

10 viii

11 Management Samenvatting Het onderzoek Future Dutch Mainport is uitgevoerd om in te spelen op het groeiend en strategisch belang van Mainports en actoren binnen deze logistieke knooppunten. Het onderzoek biedt handvatten om het innovatieve vermogen van en de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen deze Dutch Mainport gestalte te geven. Het onderzoek is gedaan in drie fasen: desk research, interviews met belanghebbenden en een online enquête. Tezamen vormen zij de basis van dit rapport. Als Dutch Mainport wordt beschouwd luchthaven Schiphol en de zeehavens Rotterdam en Amsterdam. De positie van deze Dutch Mainport tezamen is sterk in Europa, maar staat onder druk. Trends van invloed op Dutch Mainport Drie belangrijke, overkoepelende trends worden waargenomen die van invloed zijn op Dutch Mainport: 1. Toenemend maatschappelijk bewustzijn. Duurzaamheid, veiligheid leefbaarheid zijn belangrijke issues voor een steeds kritischer consument. 2. Economische groei, hoewel deze stagneert ten gevolge van de financiële en economische crisis. Verwacht wordt dat de groei na de crisis zal continueren, wat enerzijds zal leiden tot consolidatie van goederenstromen en schaalvergroting van ondernemingen en Mainports. Anderzijds zal de groei leiden tot schaarste van grondstoffen en ruimte en tot congestie. 3. Kritische consument, die meer en hogere eisen stelt, die steeds sneller veranderen. Dutch Mainport 2020 Onder invloed van de verschillende trends en de hierop anticiperende partijen, veranderen de Nederlandse zee en luchthavens in Dutch Mainport Dit rapport beschrijft deze ontwikkeling door een beeld te schetsen van Dutch Mainport in 2020 op vijf aspecten, namelijk, Infrastructuur, Goederenstromen, Kennis, technologie, ICT en kapitaal, Organisatie en Maatschappelijke context. De infrastructuur zal in 2020 beter benut worden door introductie van kilometerbeprijzing, innovatief verkeersmanagement, multimodale transferia en een verbeterde productiviteit van lucht en zeehaven gebonden infrastructuur. De positie van Dutch Mainport is in 2020 versterkt door de wijze waarop goederenstromen worden afgehandeld. Dit is gerealiseerd door een goede lucht en zeezijdige toegang, sterke groei van de modaliteiten binnenvaart en rail en een toegenomen flexibilisering van het wegvervoer, waardoor de capaciteit van de infrastructuur optimaal (24/7) wordt benut. Bovendien zullen verschillende schakels in de logistieke keten hun supply chains verder hebben geïntegreerd. 1

12 De ontwikkeling in en het toenemend gebruik van ICT, zoals Radio Frequency Identification (RFID), agent technology en Service Oriented Archtecture (SOA) heeft in 2020 een snelle en betrouwbare uitwisseling van informatie mogelijk gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een geïntegreerde planning en afhandeling van lading, noodzakelijk door een toenemende complexiteit van logistieke ketens en hogere eisen van klanten. De Mainport organisatie van 2020 kenmerkt zich door een grote mate van concentratie. o Er is één Dutch Mainport met verschillende lokale operaties op Schiphol en in Rotterdam en Amsterdam. Bovendien heeft zij deelnemingen in andere Nederlandse zeehavens en multimodale overslagpunten. o Dutch Mainport maakt deel uit van een netwerk van safe, secure and clean air & seaports. De douane heeft de regierol op zich genomen over de afstemming van alle inspecties. o In 2020 is er één (virtueel) Ministerie van Mainport waarin functies van diverse ministeries en verschillende bestuurslagen zijn geïntegreerd. Het voordeel voor alle partijen is dat er één aanspreekpunt is en dat de besluitvorming sneller verloopt. In de maatschappij van 2020 zijn duurzaamheid en veiligheid overheersende thema s. Voor logistiek Nederland en Dutch Mainport grote uitdagingen. Binnen Dutch Mainport zijn in 2020 de supply chains groen en goedkoop evenals veilig en efficiënt. Hiermee worden de eisen van de samenleving meegenomen in een economisch verantwoorde bedrijfsvoering. Succesvol op weg naar 2020 De verschillende partijen die Dutch Mainport 2020 vormgeven kunnen in vijf groepen geclusterd worden, namelijk verladers, logistiek dienstverleners, overheden, inspectiediensten en lucht en zeehaven autoriteiten. Deze partijen dienen nu al actie te ondernemen om de geschetste Dutch Mainport 2020 te realiseren. Kern hierbij is samenwerking over traditionele domeinen heen. Verladers wordt aangeraden hun Europese distributiestructuur en strategie te heroverwegen en hierbij de mogelijkheid van het gebruik van binnenlandse hubs, multimodaal transport, samenwerking met andere verladers en logistiek dienstverleners mee te nemen. Bovendien wordt geadviseerd te investeren in een transparante supply chain. Acties voor logistiek dienstverleners om de Dutch Mainport 2020 te realiseren zijn logistieke ketens en diensten flexibiliseren, investeren in een duurzaam en veilig netwerk en transportplanning optimaliseren. De overheid zou moeten investeren in infrastructuur, waaronder in trimodale bedrijventerreinen. Daarbij zal gewerkt moeten worden aan het oplossen van infrastructurele bottlenecks, ook in internationaal perspectief. Bovendien zal ook het gebruik van de infrastructuur geoptimaliseerd moeten worden onder andere door een betere informatievoorziening ten behoeve van een betere doorstroming op het wegennet. Ten derde zal ketenintegratie gefaciliteerd moeten worden. 2

13 Hier is veelal een neutrale partij voor nodig. Ten slotte wordt de overheid geadviseerd de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen te consolideren. Ondernemingen hebben op die manier te maken hebben met één loket. Inspectiediensten kunnen anticiperen door een onestopshop concept te creëren, waardoor ook daar ondernemingen te maken hebben met één loket en met één inspectiemoment. Bovendien kunnen (en moeten) administratieve processen verder geoptimaliseerd worden en wordt geadviseerd om inspecties te doen op basis van risicoprofielen. Van belang hierbij is dat verschillende databestanden worden gekoppeld en informatie wordt uitgewisseld. De Lucht en zeehaven autoriteiten wordt geadviseerd om lading en vervoer meer te prioriteren. Te denken valt aan meer clustering van bepaalde producten, zoals cacao of ladingdragers zoals containers. Activiteiten en invloed naar het achterland zou verder uitgebreid kunnen worden, datzelfde geldt voor het faciliteren van value added services. Ten slotte wordt geadviseerd om strategische allianties te sluiten en meer structureel samen te werken. Het voorstel in dit rapport om te komen tot één Dutch Mainport is daar een consequentie van. 3

14 Dasdasdasdsadsadsa adsdsads 4

15 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Nederland heeft een eeuwenlange traditie in internationale handel en in het verlengde daarvan de aanvoer en distributie van die verhandelde producten. Door de fysieke ligging, aan het water en aan de rand van Europa, heeft Nederland al lang een belangrijke overstap (transfer) functie voor passagiers en overslagfunctie voor goederen. Luchthaven Schiphol en de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam spelen voor Nederland zowel economisch als maatschappelijk een belangrijke rol. Door ondermeer globalisering wordt de functie van Mainports steeds belangrijker, waar Nederland enerzijds van kan profiteren. Anderzijds neemt de concurrentie tussen Mainports toe en moet Nederland haar best doen haar Mainport positie te behouden en te versterken. De groei van met name China en India als omvangrijke exporteurs, maakt het belangrijker om ons als Nederland met onze zeehavens en luchthaven te onderscheiden om lading aan te trekken. De genoemde groei in handel en goederenstromen zorgt echter ook voor problemen in lucht en zeehavens zoals congestie, luchtvervuiling en terroristische dreiging. Om op deze ontwikkelingen te reageren hebben Mainports innovaties nodig om snelle en betrouwbare afhandeling en doorvoer te bewerkstelligen. Het onderzoek Future Dutch Mainport is uitgevoerd om in te spelen op het groeiend en strategisch belang van Mainports en actoren binnen deze logistieke knooppunten. Het groeiend belang, maar tevens de kwetsbaarheid van haar goede positie maken de komende periode tot circa 2020 cruciaal voor Dutch Mainport. 1.2 Doel van het rapport Dit rapport wil een stimulans bieden om te werken aan de concurrentiepositie van Dutch Mainport in Europa. Het schetst een beeld van Dutch Mainport in het jaar 2020 en biedt handvatten om het innovatieve vermogen van en de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen deze Dutch Mainport gestalte te geven. Het rapport beoogt stakeholders tot actie aan te zetten om zodoende de concurrentiepositie van Dutch Mainport te behouden en te versterken. Dit rapport richt zich tot de totale Mainport gemeenschap. Deze is onderverdeeld in: Faciliterende organisaties. Dit zijn publieke instanties die vanuit hun publieke functie beleidsmakende, toezichthoudende (handhaving) en faciliterende taken hebben: o Lucht en zeehaven autoriteiten o Rijksoverheid o Controlerende instanties en Inspectiediensten Gebruikers: o Verladers o Logistiek dienstverleners 5

16 1.3 Aanpak In figuur 1 wordt aangegeven wat de inhoudelijke stappen zijn binnen het onderzoek. H2 Overzicht van Dutch Mainport H3 H4 Toekomst scenario Dutch Mainport 2020 Trends in Supply Chain Management Behoud concurrentiepositie Dutch Mainport H5 Acties Figuur 1: Onderzoeksopzet In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van Dutch Mainport gegeven, waarna in hoofdstuk 3 de trends binnen logistieke keten management in kaart zijn gebracht door middel van desk research. Op basis van interviews met een aantal belangrijke partijen in Dutch Mainport en een enquête is in hoofdstuk 4 een toekomstscenario opgesteld voor een concurrerende Dutch Mainport in Om deze gezonde concurrentiepositie te bewerkstelligen dienen de verschillende stakeholders nu acties te ondernemen, welke beschreven zijn in hoofdstuk 5. De verschillende acties zijn per partij benoemd. Het rapport is samengesteld op basis van drie bronnen: deskresearch, enquête en interviews. In de eerste plaats hebben de onderzoekers literatuur en onderzoeksrapporten op het gebied van Mainport en knooppuntontwikkeling bestudeerd. Via workshops met Capgemini collega s actief in Supply Chain Management, Mobiliteit, Rail en Aviation is een eerste beeld ontstaan van de Future Dutch Mainport. Deze visie is verwerkt in een digitale enquête die we hebben voorgelegd aan externe relaties actief in de Nederlandse zee en luchthavens. De meest opvallende resultaten daarvan zullen worden gepresenteerd. Vervolgens is met dertien mensen een diepteinterview gehouden. In het onderzoek is samengewerkt met de Universiteit van Tilburg. Ruud Disco heeft zijn universitaire stage aan het onderzoek besteed. Zowel via de enquête als via de diepteinterviews is de visie op de Dutch Mainport van 2020 aangescherpt. Een overzicht van de geïnterviewde personen is te vinden in appendix A. Het resultaat van het geheel is nu vastgelegd in dit rapport. 6

17 2 Dutch Mainport 2.1 Wat is Dutch Mainport? Een Mainport is een verzameling van logistieke en andersoortige dienstverleners rondom een knooppunt van vervoerbewegingen. In dit knooppunt komen wereldwijde transportstromen samen, die vervolgens worden verdeeld over een groot aantal bestemmingen. Tevens vinden er in het knooppunt waarde toevoegende activiteiten plaats. Mainports worden gekarakteriseerd door drie functies: 1. Vervoersknooppunt. Bij de Mainport als vervoersknooppunt gaat het om de klassieke functie van de Mainports in het fysieke vervoer van personen en goederen; 2. Clustervormer. Bij clustering vestigen bedrijven uit dezelfde sector of waardeketen zich in elkaars nabijheid om concurrentievoordelen te halen. Op luchthaven Schiphol zijn bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, expediteurs, integrators, logistieke dienstverleners, transportondernemingen en luchtvrachtafhandelaren gevestigd; 3. Vestigingsmilieu voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Naast deze direct met het transport samenhangende functies kan het Mainportcluster ook voordelen scheppen voor andere sectoren dan de transportsector. In Mainport Rotterdam is bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60 een petrochemisch centrum ontstaan. Nederland kent formeel twee Mainports, luchthaven Schiphol en zeehaven Rotterdam. In dit rapport wordt Nederland als één Mainport beschouwd, met twee hoofdlocaties, namelijk Amsterdam (luchthaven en zeehaven) en Rotterdam (zeehaven). De achtergrond daarvan is dat de schaal waarop Mainports met elkaar concurreren steeds groter wordt. De concurrentie gaat niet meer tussen (lokale) plaatsen, maar tussen internationale regio s. Dutch Mainport Figuur 2: Definitie Dutch Mainport Een Mainport kan zowel betrekking hebben op goederenstromen als personenstromen. In dit rapport ligt de nadruk op goederenstromen. 7

18 2.2 Huidige concurrentiepositie van Dutch Mainport De huidige Dutch Mainport kent een sterke concurrentiepositie en levert een grote bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid. In tabel 1 wordt de macroeconomische betekenis van Dutch Mainport weergeven. Dutch Mainport draagt meer dan 5 procent bij aan de Nederlandse economie. Het economisch belang van Dutch Mainport bestaat niet uitsluitend uit de directe toegevoegde waarde van de transport en overslag bedrijven, maar tevens uit aankopen van deze bedrijven bij toeleveranciers (indirecte toegevoegde waarde). Dutch Mainport is gemeten in aantal werkzame personen verantwoordelijk voor 2,7 procent van de werkgelegenheid in Nederland. Deze 2,7 procent bestaat voor circa de helft uit personen die in Dutch Mainport werkzaam zijn en voor de helft uit personen werkzaam in de toeleverende industrie en diensten. In totaal werken ruim personen direct of indirect in Dutch Mainport. Toegevoegde waarde Totaal (miljoen EUR) Werkgelegenheid % van BNP Totaal (aantal werkzame personen) % van totale beroepsbevol king Rijn en maasmondgebied ,0% ,7 Noordzeekanaalgebied ,2% ,7 Schiphol luchtvracht ,3% ,3 Dutch Mainport ,5% ,7 Nederland totaal ,0% ,0 Tabel 1: Economische impact en werkgelegenheid in Dutch Mainport 1 De belangrijkste activiteiten in een Mainport betreffen de overslag (zeezijdige, luchtzijdige en landzijdige) en opslag van goederen. Op dit terrein bekleedt Dutch Mainport een prominente positie in Europa. Dutch Mainport, de grootste zeehaven De zeehavens van Dutch Mainport (havens van Rotterdam en Amsterdam) concurreren met de overige havens in de HamburgLe Havre (HLH)range. Dutch Mainport is veruit de grootste WestEuropese haven. 1 Bron: Bijlage perspectief op logistiek, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (AVV);

19 ! " " Figuur 3: Goederenoverslag in de zeehavens van de Hamburg Le Havre range Dutch Mainport verliest terrein Dutch Mainport heeft voornamelijk een sterke positie in droog en nat massagoed. Deze positie is te danken aan de grote diepgang van de Rotterdamse haven en de goede binnenvaartverbinding met het achterland voor deze goederensoorten. In de goederensoort containers moet Dutch Mainport de Duitse havens voor zich dulden. Wat betreft containervolumes lopen Duitse havens verder uit en Belgische havens verder in op de Nederlandse zeehavens.! " # $! # $ $ $ Figuur 4: Ontwikkeling containeroverslag Hamburg Le Havre Range 3 2 Bron: Port of Rotterdam. (2008).Goederenoverlsag Hamburg Le Havre range. Goederenoverslag Dutch Mainport betreft de havens van Amsterdam en Rotterdam, België betreft de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge, Duitsland betreft de havens van Bremen en Hamburg en Frankrijk betreft de havens van Duinkerken en Le Havre. 9

20 Luchthaven Schiphol De belangrijkste activiteit van luchthavens is het vervoer van passagiers. Luchtvracht is qua volume beperkt, maar betreft hoogwaardige goederen die een relatief grote toegevoegde waarde vertegenwoordigen. Veel van de luchtvracht wordt vervoerd aan boord van passagiersvliegtuigen. Zonder luchtvracht zouden passagiersvluchten van en naar Schiphol minder aantrekkelijk zijn. Schiphol behoort voor vracht tot de vier grootste luchthavens van Europa. & & ' ( ) % % % ' ( ) * + %," " ) $. & % Figuur 5: Ontwikkeling luchtvracht voor de vier grootste luchthavens in Europa Conclusie Dutch Mainport is van groot belang voor de Nederlandse economie en logistieke sector en kent een sterke positie in Europa. Deze positie staat echter onder druk doordat concurrerende lucht en zeehavens harder groeien dan de Nederlandse. 3 Port of Rotterdam. (2008). Containeroverslag Hamburg Le Havre range tijdreeks Goederenoverslag Dutch Mainport betreft de havens van Amsterdam en Rotterdam, België betreft de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge, Duitsland betreft de havens van Bremen en Hamburg en Frankrijk betreft de havens van Duinkerken en Le Havre. 4 Airport Council International (2008 ) Annual Cargo Traffic 10

21 11

22 12

23 3 Trends van invloed op Dutch Mainport De huidige trends die van invloed zijn op de lucht en zeehavens in Nederland vormen het startpunt voor de visie op Dutch Mainport in In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste trends anno 2009 worden besproken, zonder daarbij een volledig beeld te willen scheppen. De trends zijn opgedeeld in drie clusters: maatschappij, economie en consument. 3.1 Maatschappelijke bewustzijn: CO2Footprint en veiligheid De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van de negatieve effecten van de industrie en Mainport en accepteert deze steeds minder. CO2, fijnstof en geluidsoverlast vormen de grootste negatieve effecten. Bedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, sustainability is een belangrijk thema dat ook in zee en luchthavens een prominente plaats inneemt. Het klimaat is (letterlijk) hot. Prognose ontwikkeling goederenvervoer In de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) hebben het Centraal Planbureau (CPB), het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB) 4 scenario s voor de fysieke leefomgeving in Nederland uitgewerkt tot In deze studie wordt per scenario ingegaan op de consequenties voor de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken. Dat gebeurt voor een aantal thema s: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Voor het thema mobiliteit wordt tot 2020 een jaarlijkse groei van het goederenvervoer verwacht variërend per scenario van 1 % tot 3%. Voor containervervoer valt de voorspelde groei hoger uit, namelijk 2% tot 6 %. Bij de luchthavens speelt geluidsoverlast voor de omwonenden een serieuze rol en zijn de geluidsnormen de belangrijkste rem op groei. Maatschappelijke organisaties krijgen meer inspraak in besluitvormingsprocessen en oefenen invloed uit op bedrijfsleven. Hierover is eerder gesproken in het rapport Trends in Mobiliteit 2008 van Capgemini. Naast milieuproblematiek speelt ook de wereldwijde terroristische dreiging een belangrijke rol in de internationale goederenstromen. Dit heeft grote invloed op de controle op zowel passagiers als goederenstromen. Burgers accepteren geen grote risico s meer (in hun achtertuin) en eisen transparantie en zekerheden over de mogelijke gevaren in hun leefomgeving. Dit leidt tot toenemende eisen aan het bedrijfsleven en daardoor tot toenemende inspecties. Mainports moeten voldoen aan de inspectieeisen en omgaan met de gevolgen hiervan. 3.2 Economische groei: meer, sneller en goedkoper Economische bedrijvigheid leidt op zichzelf al tot meer import en export waardoor de rol van Dutch Mainport in de komende jaren naar verwachting steeds groter wordt. Een grotere wereldbevolking zal deze trend versterken. Naast de autonome groei van de import en export als gevolg van de groei van wereldbevolking en economie leidt globalisering tot een extra impuls in de wereldhandel. Productie wordt, of is al, verplaatst naar goedkope locaties in Azië en Oost Europa terwijl de eindassemblage steeds vaker dicht bij de consumentenmarkt plaatsvindt (Postponement). Ondertussen wordt de internationale handel verder geliberaliseerd. Dit leidt, in combinatie met de ICT ontwikkelingen die het mogelijk maken decentrale productieprocessen te ondersteunen, tot verregaande internationale concurrentie, en hieruit voortvloeiend, sterk groeiende internationale goederenstromen. Bedrijven zijn steeds meer footloose en hun logistieke keten wordt steeds complexer. Onder invloed van de stijgende wereldbevolking, de groei van de wereldeconomie en daardoor de toename van consumptie en productie worden natuurlijke energiebronnen schaars. Prijsfluctuaties van deze energiebronnen zijn het gevolg. In 2008 kostte een vat ruwe olie in de zomer nog $150 en aan het eind van het jaar nog geen $50. De lange termijn verwachting is dat prijzen van 13

24 grondstoffen in de toekomst verder zullen stijgen en waardoor de brandstofcomponent van transport hoger wordt. Enquête resultaat Trends in Supply Chain Management De respondenten vinden de belangrijkste trends voor Dutch Mainport: 1. Gebruik nieuwe technologie (68%) 2. Slimmer gebruik infrastructuur (58%) 3. Safe en secure maatregelen (39%) 4. Belemmering groei Mainport door milieu en geluidseisen (32%) 5. Modal split (32%) 6. Schaalvergroting (26%) 7. Onbalans in goederenstromen (26%) (meerdere antwoorden mogelijk) Mainports worden geconfronteerd met stijgende volumes (vooral op het gebied van container vervoer). Toename van transport en transportkosten wordt door rederijen en luchtvaartmaatschappijen opgevangen door schaalvergroting. Ook in het continentaal vervoer wordt gezocht naar schaalvergroting (grotere vrachtwagen combinaties). Door de schaalvergroting dalen de transportkosten maar stijgen de eisen aan de Mainports. Denk hierbij aan de minimale diepte van een haven of de lengte van een landingsbaan bij een luchthaven. De toename in transport leidt bij gelijkblijvende infrastructuur onvermijdelijk tot congestie zowel aan land, lucht als zeezijde. In Dutch Mainport is de ruimte beperkt. Deze schaarste wordt door de toenemende goederenstromen versterkt. Niet alleen de Mainport en omringende industrie heeft behoefte aan meer ruimte, ook de bevolking stelt hoge eisen aan de woonruimte en omgeving. 3.3 Kritische consument: exclusieve ervaringen voor iedereen De huidige consument neemt geen genoegen met meer van hetzelfde en producenten bieden dan ook veel variëteit in hun productassortiment. Producten moeten toegesneden zijn op de smaak van de consument, zijn of haar levensstijl en budget. Dit komt tot uiting in de wens zelf producten te ontwerpen of samen te stellen. Dit resulteert in kleinere productieseries wat weer leidt tot frequentere leveringen. Consumenten hebben toegang tot veel en betrouwbare informatie over producten (Internet, consumentenbonden, etc.) Het gevolg hiervan is dat de consument mondiger en bewuster wordt. Men wil zelf kunnen beoordelen of producten op een verantwoorde manier zijn geproduceerd, getransporteerd en/of gezond zijn. Alle schakels in de logistieke keten dienen deze transparantie te verschaffen. Gedifferentieerde en complexe voorraadposities (centraal, decentraal, hybride) moeten een hoge leverbetrouwbaarheid garanderen. De eisen aan leverbetrouwbaarheid en leversnelheid worden hoger en de logistieke service providers (LSP s) en transporteurs passen zich hierop aan. 3.4 Conclusie In de voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste trends die van invloed zijn op Dutch Mainport behandeld. Het maatschappelijk bewustzijn over de negatieve (milieu) effecten van de Mainport neemt toe, evenals de druk op de Mainport faciliteiten door toenemende volumes en schaalvergroting. Tot slot wordt de consument steeds kritischer. Met deze trends in het achterhoofd zal in het navolgende hoofdstuk een schets van Dutch Mainport in 2020 worden gegeven. 14

25 15

26 16

27 4 Dutch Mainport Introductie Onder invloed van ontwikkelingen zowel binnen de Mainport als in de omgeving is de Mainport continu in beweging en veranderen haar karakteristieken. Op basis van interviews, een online enquête en projectervaringen beschrijven wij de gedroomde Mainport van Hierbij belichten we vijf aspecten die elk zullen worden toegelicht en in kaders geïntroduceerd door middel van een mogelijke toekomstige krantenkop: 1. Infrastructuur 2. Goederenstromen 3. Kennis, technologie, ICT en kapitaal 4. Organisatie 5. Maatschappelijke context 5. Maatschappelijke context Ontwikkelingen in samenleving, economie en bedrijfsleven 4. Organisatie Samenwerking in mainports, integratie en de rol van overheid 3. Kennis, technologie, ICT en kapitaal Gebruik van systemen, ondersteunende IT en kapitaal 2. Goederenstromen Focus op cargo, dikte van stromen, modal split, value added activiteiten en netwerk 1. Infrastructuur Mainport als vestigingsplaats, (spoor) wegen en terminals Figuur 6: Vijf aspecten die van invloed zijn op Dutch Mainport In de volgende paragrafen zullen de vijf aspecten worden besproken. De quotes die uit gesprekken en de online enquête zijn verzameld geven de mening van onze gesprekspartners en respondenten weer. 17

28 Amsterdam Connecting Trade beyond logistics wordt een multimodaal, hoogwaardig en duurzaam logistiek knooppunt dat in de nabije toekomst zal worden gerealiseerd en bestaat uit een combinatie van infrastructurele investeringen voor zowel wegvervoer als binnenvaart en spoorterminals. Hiermee is de luchthaven Schiphol niet uitsluitend via de weg ontsloten, maar kunnen eveneens via binnenvaart en spoor (trailers on train) goederen worden aan en afgevoerd. 4.2 Infrastructuur De groeiende goederenoverslag en de hieruit voortvloeiende congestie worden in de komende jaren de drivers voor een andere visie op infrastructuur. De infrastructuur capaciteit in combinatie met de benutting van deze capaciteit zal onvoldoende zijn om de groeiende vervoersstromen te accommoderen. De benutting van de beschikbare capaciteit van zowel achterland als lucht en zeehavengebonden infrastructuur zal stijgen in vergelijking met het huidige niveau. Het meedingen naar het organiseren van de Olympische spelen van 2028 kan als breekijzer dienen om te starten met de aanleg van grootschalige infrastructurele werken, zoals beschreven wordt in het rapport Trends in Mobiliteit 2008 van Capgemini Schaarste aan infrastructuur Momenteel is de capaciteit van de infrastructuur op piekmomenten onvoldoende wat resulteert in congestie op de terminals, maar vooral in het achterland van Dutch Mainport. Verdere groei in het goederenvervoer in combinatie met een sterke groei van het personenvervoer (groeiend recreatieverkeer en seniorenfiles ) vergroot deze schaarste. De congestie is zonder verdere maatregelen in 2020 de grootste belemmeringen van groei voor Dutch Mainport Efficiëntere benutting infrastructuur achterland Het gebrek aan infrastructuur capaciteit in het achterland doet zich voornamelijk voor tijdens de spits. Buiten de spits is er nog voldoende ruimte op het Nederlandse spoor, wegen en waternet. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport Trends in Mobiliteit van Capgemini. Daarnaast is sprake van veel verloren capaciteit door suboptimale beladingsgraad van vervoersmiddelen. Vier innovaties zullen de komende jaren leiden tot een betere spreiding van de vraag naar infrastructuur en beperken hiermee de congestie. Introductie kilometerbeprijzing (beprijzen); Innovatief verkeersmanagement (benutten); 18

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020

Future Dutch Mainport. Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Succesvol op weg naar 2020 Future Dutch Mainport Dick van Damme Hugo Haarman Jasper van der Schaar Maurits Speksnijder Capgemini Consulting Utrecht, mei 2009 2009 Capgemini. De informatie

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Dertje Meijer, President-directeur Naam, Afdeling, Dag maand jaar, Plaats Inhoud 1. Introductie Havenbedrijf Amsterdam 2.

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

TOEKOMST WEGTRANSPORT

TOEKOMST WEGTRANSPORT TOEKOMST WEGTRANSPORT.. WEG VAN DE (SNEL) WEG..? Dr. D.A. (Dick) van Damme Lector Mainport Logistiek Hogeschool van Amsterdam Tilburg 4 februari 2016 1 AGENDA 1. Ontwikkelingen logistiek 2. Innovaties

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... Concurrentie Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. Concurrentie leidt in goed werkende markten tot

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van

Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van Inter-Steunpunten Transitieplatform Economie, innovatie en duurzaamheid zijn van belang in transport Hilde Meersman, Cathy Macharis, a Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Ruimtebeslag in Vlaanderen 33% Prognose VITO: kan oplopen tot 50% in 2050 Ruimtebeslag = Ruimte ingenomen door

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011. Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012. Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam

Jaarcijfers 2011. Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012. Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Jaarcijfers 2011 Perspresentatie Dertje Meijer - 12 Januari 2012 Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Presentatie 1. Vierde haven van Europa 2. Havenvisie: slimme haven 3. Jaarcijfers

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde

Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde Plan De veranderingen in de internationale oliemarkten Gevolgen voor ARA, rol van energiehub Energietransitie,

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting / werldo Management Samenvatting Inleiding en belangrijkste hoofdconclusies In deze studie naar de strategische toegevoegde waarde van het Port Community Systeem (PCS) van Portbase wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid Economische groei Meer economische activiteit Hoger inkomen Meer consumptie veroorzaakt Vraag naar vervoer Woon-werkverkeer Goederenvervoer Consumptief vervoer

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2008-II Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Migratie en vervoer Opgave 1 Segregatie en integratie 1 maximumscore 2 Uit de beschrijving moet blijken dat: op nationale schaal er een concentratie in het westen

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15 Technologische innovatie Strategische visie BRV over Technologische innovatie 20/11/2015 2 Technologische innovatie, een kans Meer te doen met minder

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector 2 Het gaat goed met de sector Transport & Logistiek. En dat wil de Nederlandse overheid

Nadere informatie

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD TNT GAAT EEN STAPJE VERDER Het zeer uitgebreide lucht- en wegennetwerk van TNT heeft nu een nog groter geografisch bereik: tot wel 99,9 % van de wereldwijde bestemmingen.

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet

Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet Datum: Februari 2011 Door: Portbase Strategy & Business Development Contact: Paul J. Swaak copyright 2010 Portbase. Alle rechten voorbehouden Seattleweg

Nadere informatie

Energietransitie en schaalvoordelen

Energietransitie en schaalvoordelen Energietransitie en schaalvoordelen Samenvatting McKinsey-onderzoek Oktober 2013 CONTEXT Recent is door McKinsey, in opdracht van Alliander, een onderzoek uitgevoerd naar de vraag: Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Aanpassing WLO scenario s voor het containervervoer

Aanpassing WLO scenario s voor het containervervoer CPB Memorandum Sector : 5 Afdeling/Project : Economie en fysieke omgeving Samensteller(s) : Paul Besseling, Jan Francke en Rafael Saitua Nistal Nummer : 172 Datum : 18 december 2006 Aanpassing WLO scenario

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld

6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld 6. Zee- en luchthavens: poorten op Europa en de wereld De totale toegevoegde waarde van de Vlaamse zeehavens en luchthavens nam in 2006 toe. De directe toegevoegde waarde van de zeehavens nam af, maar

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

EXCEP TIONEEL TRANS PORT

EXCEP TIONEEL TRANS PORT GRENS VER LEGGEND Bolk Transport verlegt grenzen. Bijzonder transport, logistiek en distributie. Geen uitdaging is te groot. Op innovatieve en duurzame wijze. Persoonlijk, flexibel en vakkundig. Door goede

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range Januari - Juni 2013-2014 Pagina: 1 Totale Goederenoverslag Hamburg 38.299 29.811 68.109 39.972 32.637 72.609 4.500 6,6 Bremerhaven 19.754 20.009 39.763

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 2e kwartaal

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 2e kwartaal Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 2e kwartaal 2014-2015 Totale Goederenoverslag Hamburg 39.972 32.637 72.609 38.884 31.928 70.812-1.797-2,5 Bremerhaven 19.188 19.658 38.846 18.477 18.093

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam Container Transferium Rotterdam Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam J.C. Huizinga-Heringa,

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

Integratie is groen! Lean & Green 2.0

Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie als randvoorwaarde voor grip op logistieke proces in keten Frank Erftemeijer 03-10-2013 Agenda Introductie Yellowstar Lean & Grean trends Overheid Verladers

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 1 Doel Havenvisie 2030 Richting geven aan de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse mainport. Zekerheid en perspectief bieden aan klanten, burgers, overheden

Nadere informatie

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 4e kwartaal

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 4e kwartaal Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range 4e kwartaal 2014-2015 Totale Goederenoverslag Hamburg 81.123 64.549 145.673 77.155 60.669 137.824-7.849-5,4 Bremerhaven 38.701 39.559 78.260 37.009 36.438

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) 2 Eenvoudig en probleemloos exporteren via Rotterdam en Amsterdam 3 Portbase: Aandeelhouders Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam Gezamenlijk Port Community System

Nadere informatie