NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD KSO ARTISTIEKE OPLEIDING LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD KSO ARTISTIEKE OPLEIDING LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS"

Transcriptie

1 NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD KSO ARTISTIEKE OPLEIDING LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Leerplan gaat in voege op 1 september 2009 VVKSO BRUSSEL September 2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

2

3 Inhoud Plaats van dit leerplan in de lessentabel BEGINSITUATIE ALGEMENE DOELSTELLINGEN Onderzoekend leren Wetenschap en samenleving Attitudes ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Geïntegreerde aanpak De wetenschappelijke methode Computergebruik Planning LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN DIDACTISCHE WENKEN Zien en horen Omgaan met stoffen Voortplanting en erfelijkheid Thema s EVALUATIE Algemeen Hoe evalueren en rapporteren? MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN Infrastructuur Uitrusting VAKGEBONDEN EINDTERMEN VOOR NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD KSO Onderzoekend leren Wetenschap en samenleving Attitudes BIBLIOGRAFIE Boeken, verenigingen en tijdschriften Websites Uitgaven van pedagogisch-didactische centra en navormingscentra...23 Artistieke opleiding - 2de graad kso 3

4

5 Plaats van dit leerplan in de lessentabel Studierichting Pedagogische vakbenaming Administratieve vakbenaming Basisvorming Artistieke opleiding AV /TV Toegepaste natuurwetenschappen 1 uur in eerste en tweede leerjaar Artistieke opleiding - 2de graad kso 5

6

7 1 BEGINSITUATIE Alle leerlingen uit de eerste graad hebben kennis gemaakt met biologie. Hierbij kwamen volgende onderwerpen aan bod: Uitwendige en inwendige bouw van zaadplanten en gewervelde dieren uit de omgeving. Ongewervelde dieren en lagere planten kwamen slechts zeer sporadisch ter sprake. Gebruikelijke terminologie voor de beschrijving van de morfologie en de anatomie van de bestudeerde groepen. Functies bij gewervelde dieren met uitzondering van zintuig- en coördinatiestelsel. Functies bij zaadplanten zijn ofwel beperkt tot voeding en voortplanting, ofwel uitgebreid met ademhaling, excretie en transport (afhankelijk van het gevolgde leerplan in het tweede leerjaar van de eerste graad). De belangrijkste levensfuncties: voeding, voortplanting, transport, ademhaling, uitscheiding. Men onderzocht hiertoe de bouw van organen die in deze functies een rol spelen, de werking van deze functies op macro- en microscopisch observatieniveau en de relaties tussen functie - bouw - werking - milieu. Alle leerlingen hebben in biologie reeds kennis gemaakt met volgende vaardigheden: Nauwkeurig waarnemen. Grafisch en verbaal weergeven van waarnemingen. Interpreteren van waarnemingen of resultaten van experimenten. Chemie en fysica kwamen in de eerste graad niet als vak aan bod. Sommige leerlingen kunnen echter via wetenschappelijk werk bepaalde wetenschappelijke aspecten ingeoefend hebben. Artistieke opleiding - 2de graad kso 7

8 2 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Bij de algemene doelstellingen wordt met een nummer verwezen naar de vakgebonden eindtermen voor in de tweede graad van het kso. De volledige lijst met de eindtermen is in rubriek 7 opgenomen. 2.1 Onderzoekend leren De leerlingen moeten tot het besef komen dat de studie van niet wereldvreemd maar betrokken is op de eigen leefwereld. Hiervoor moeten ze de link kunnen leggen tussen enerzijds waarnemingen en experimenten in een klassituatie en anderzijds situaties uit de eigen leefwereld. (5) Zo wordt hun belangstelling voor gewekt en onderhouden. De leerlingen worden geleidelijk aan meer vertrouwd met de wetenschappelijke methode. Ze leren het experiment zien als een onderdeel van deze methode om van daaruit: doelgericht waar te nemen; (6,11) een eigen hypothese te formuleren en te staven; (2) factoren die hierbij een invloed kunnen uitoefenen in te schatten; (3) algemene wetten te formuleren en vooropgestelde theorieën te toetsen; (4) modellen te construeren; (10) stoffen te karakteriseren en te classificeren; (12) De leerlingen leren de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens. (1, 9) Door demonstratieproeven verwerven de leerlingen bepaalde vaardigheden waardoor ze in staat zijn om: waarnemingen of gegevens verkregen door het uitvoeren van experimenten te verwoorden en te verwerken; (7, 8) verworven natuurwetenschappelijke kennis verantwoord toe te passen; (21) een eigen mening te formuleren; (*22) met anderen samen te werken en rekening te houden met de mening van anderen. (*23, *25) 2.2 Wetenschap en samenleving De leerlingen komen tot het besef dat natuurwetenschappen tot cultuur behoren doordat natuurwetenschappelijke opvattingen overgedragen worden (13). Begrippen zoals DNA, gen, oplosbaarheid, milieuvriendelijke producten, zijn reeds in het dagelijks taalgebruik doorgedrongen. (18) De leerlingen moeten inzien dat wetenschappelijke en de hieruit voortvloeiende technologische ontwikkelingen zowel positieve als negatieve effecten kunnen hebben. (14, 15, 16, 17) De leerlingen moeten voldoende basiskennis en -inzicht verwerven om een gefundeerd standpunt, ook op ethisch vlak, te argumenteren. (19). Hieruit moet het belang van het natuurwetenschappenonderwijs voor de algemene vorming blijken. Heel wat beroepen vereisen daarenboven een meer specifieke kennis van natuurwetenschappen. De leerlingen moeten met enkele voorbeelden het belang van natuurwetenschappen in het beroepsleven kunnen illustreren. (20) 8 Artistieke opleiding - 2de graad kso

9 2.3 Attitudes Bepaalde attitudes worden nagestreefd zodat de leerlingen ingesteld zijn om: resultaten objectief en kritisch voor te stellen en de eigen conclusies te verantwoorden; (*24, *27, *28) zich correct in een wetenschappelijke taal uit te drukken; (*29) feiten te onderscheiden van meningen en vermoedens; (*26) met anderen samen te werken, naar anderen te luisteren, en de eigen mening zonodig te herzien. (*22, *23, *25). De leerlingen zijn ingesteld op het veilig en milieubewust werken (*30). De leerlingen: hebben aandacht voor de eigen gezondheid en deze van anderen; (*32) houden zich aan de instructies en voorschriften; (*31) interpreteren etiketten op producten (R- en S-zinnen, pictogrammen, concentraties); Artistieke opleiding - 2de graad kso 9

10 3 ALGEMENE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 3.1 Geïntegreerde aanpak Het leerplan gaat uit van een geïntegreerde aanpak van de verschillende wetenschapsvakken. Door deze aanpak zien de leerlingen beter de samenhang tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines. 3.2 De wetenschappelijke methode Wetenschappen worden gekenmerkt door een zeer specifieke aanpak. De pedagogische waarde van wetenschappen ligt precies in deze zeer eigen aanpak. Een wetenschappelijke uitspraak steunt steeds op onderzoek. De pedagogisch-didactische aanpak in de klas moet dit aspect dan ook weerspiegelen. Het vak mag geen opsomming zijn van feiten of weetjes maar moet de wetenschappelijke methode op het voorplan plaatsen. Het bijbrengen van nieuwe concepten gebeurt meestal aan de hand van waarnemingen. Deze waarnemingen worden verkregen uit experimenten of uit observatie van dagelijkse verschijnselen. In de didactische wenken die horen bij de leerplandoelstellingen worden de nodige tips gegeven hoe men hierbij tewerk kan gaan. Op basis van de verkregen waarnemingen wordt een mogelijke verklaring gegeven. Een actieve werkvorm waarbij de leerling mee op zoek gaat naar mogelijke verklaringen is hierbij aangewezen. In dit leerplan wordt daarvoor voldoende tijd voorzien om op deze manier te kunnen werken. 3.3 Computergebruik Het gebruik van de computer in hangt van vele factoren af zoals o.a. het aantal leerlingen in de klas, infrastructuur, beschikbaarheid van software en de computerconfiguratie. Enkele voorbeelden waarbij de computer gebruikt kan worden: animaties en simulaties van verschijnselen; opzoeken van informatie; maken en geven van een presentatie. 3.4 Planning Zien en horen Omgaan met stoffen Voortplanting en erfelijkheid Keuzethema s (voorbeelden in dit leerplan) 10 lestijden 5 lestijden 15 lestijden min. 10 lestijden 10 Artistieke opleiding - 2de graad kso

11 4 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN EN DIDACTI- SCHE WENKEN Het leerplan is geschreven voor één lesuur per week. Bij de uitwerking van de lessen natuurwetenschappen staan steeds de algemene doelstellingen centraal. In 2 Algemene doelstellingen zijn deze ingedeeld in drie groepen nl. onderzoekend leren, wetenschap en samenleving, attitudes. De realisatie van de algemene doelstellingen gebeurt via leerplandoelstellingen en bijbehorende leerinhouden. De logische ordening van leerplandoelstellingen en leerinhouden moet zeker niet gelezen worden als een chronologische lijn voor de uitwerking in lessen. Er wordt minimum 4 uur voorzien voor experimenteel werk in de tweede graad. Indien kleinere experimenten worden voorzien die minder dan één lesuur beslaan moet men minimum een equivalent van vier uur voorzien. 4.1 Zien en horen LEERPLANDOELSTELLINGEN (ca 10 lestijden) 1 De rechtlijnige voortplanting van licht in een homogeen midden experimenteel aantonen. 2 Aan de hand van experimentele waarnemingen schaduwvorming verklaren als een toepassing van de rechtlijnige voortplanting van het licht. 3 De begrippen verstrooiing, terugkaatsing en breking van lichtstralen experimenteel aantonen. 4 Op een model of figuur de delen van het menselijke oog benoemen en de functies aangeven. LEERINHOUDEN Rechtlijnige voortplanting van licht Schaduwvorming Verstrooiing, terugkaatsing en breking Het oog 5 Het zien van licht en kleur verklaren. Netvlies, kegeltjes, staafjes 6 Aantonen dat het eigenlijke zien een proces is dat in de hersenen gebeurt. 7 Het onderscheid tussen licht en geluid uit waarnemingen aantonen. 8 Op een model of figuur de delen van het menselijke oor benoemen en de functies aangeven. Zien en hersenactiviteit Experimenteel: optisch bedrog Licht en geluid Het menselijke oor DIDACTISCHE WENKEN Onderzoekend leren In dit leerstofonderdeel staan de opticaproeven centraal. De meeste begrippen van de optica kunnen experimenteel aangebracht worden. Het gebruik van een verduisterd lokaal is uiteraard een noodzaak. Artistieke opleiding - 2de graad kso 11

12 Rechtlijnige voortplanting van het licht kan men aantonen met een eenvoudig proefje: je plaatst drie kartonnen platen met een opening tussen je oog en een brandende kaars; je kan de vlam van de kaars alleen zien als de openingen in de kartonnen platen op één lijn liggen. Je kunt ook vermelden dat lichtbundels geen bocht maken. Het principe van camera obscura kan ook besproken worden. Als er een lichaam in een lichtbundel terechtkomt, kan het licht zich niet om het lichaam heen voortplanten en ontstaat een onverlichte ruimte die schaduw wordt genoemd. Een puntvormige lichtbron zorgt alleen voor kernschaduw en andere lichtbronnen zorgen voor bijschaduw naast de kernschaduw. Het licht door een lichtbron uitgezonden wordt verstrooid door allerlei voorwerpen en stofdeeltjes zodat meerdere leerlingen gelijktijdig het licht kunnen waarnemen. Het gebruik van een spuitbus voor het zichtbaar maken van laserstralen kennen veel leerlingen vanuit films. De terugkaatsing van licht kan geïllustreerd worden met de fietsreflector. Het licht uit een autolamp valt in op de reflector en wordt teruggekaatst naar de auto; zo kan de bestuurder de fiets waarnemen. De noodzaak van een middenstof om geluid voort te brengen kan via een experiment aangebracht worden (bel onder vacuümstolp). Ook stemvork, trillingen in water (sonar bij walvissen), kunnen hier ter sprake komen. Dat doven geluidstrillingen kunnen voelen is hierbij ook een interessant gegeven. Met een laserpen kan men een voorwerp aanduiden onder een vacuümstolp. Dit toont aan dat de laserstraal (licht) zich in vacuüm kan voortplanten. De bouw van het oog en het oor kan via een 3D-model aangebracht worden. Het bestaan van de blinde vlek kan men experimenteel aantonen. Allerlei applets kunnen gebruikt worden om aspecten (simulaties, animaties, ) van optica te verduidelijken. Wetenschap en samenleving De ontwikkeling van optische toestellen zoals de microscoop en de telescoop, heeft de wetenschap enorm vooruit geholpen. In het dagelijks leven gebruiken we ook toepassingen zoals bril, vergrootglas, ooglenzen, oorapparaat om de werking van onze zintuigen te corrigeren of te verbeteren. Muziekinstrumenten, ultrasoon geluid (hondenfluitje, echografie, sonar bij walvissen, gehoortesten tijdens medisch schooltoezicht) zijn ook toepassingen van geluid. Gehoorschade, die kan optreden bij popconcerten en bij gebruik van oortjes en MP3 speler, kan hier ook ter sprake komen. Het belang van wetenschappelijke kennis in beroepen als opticien, oogarts, neus-keel-oor-arts is hier duidelijk. 4.2 Omgaan met stoffen LEERPLANDOELSTELLINGEN (ca 5 lestijden) LEERINHOUDEN 9 Etiketten van stoffen interpreteren. Pictogrammen, R- en S-zinnen, concentratiebegrip 10 Op een veilige en milieuvriendelijke manier omgaan met stoffen. Beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, handschoenen, schort, mondmasker Afval voorkomen en afval sorteren DIDACTISCHE WENKEN Voor de uitwerking van dit thema gebruikt men in hoofdzaak stoffen waarmee leerlingen in contact komen (via het huishouden of via de praktijklessen). Het is belangrijk dat leerlingen het concentratiebegrip in concrete situa- 12 Artistieke opleiding - 2de graad kso

13 ties kunnen hanteren. Zo moet men inzien dat geconcentreerde producten (bv. zuren) gevaarlijker en/of giftiger zijn dan verdunde oplossingen. Men kan voorbeelden uit het huishouden nemen om het concentratiebegrip te duiden: alcoholgehalte bij alcoholische dranken, alcohol in bloed, azijnzuurconcentratie bij huishoudazijn, tomatenconcentraat, Het is belangrijk dat leerlingen tijdens de praktijklessen op een veilige en milieuvriendelijke manier met stoffen omgaan. De theoretische principes worden in de lessen toegelicht. Volgende principes zijn hierbij belangrijk: De gevarensymbolen, op etiketten van gebruikte producten moeten gekend zijn. Hiertoe kan men lijsten ter beschikking stellen aan de leerlingen waarin een overzicht steekt van alle gevaarsymbolen mét de betekenis, alsook een lijst van de R- en S-zinnen. Op deze wijze kunnen ze zelf de betekenis van het etiket achterhalen. R- en S-zinnen van bepaalde producten kan via websites of andere elektronische drager opgespoord worden. Recipiënten met producten worden steeds voorzien van een etiket. Bij het omgaan met stoffen draagt men de nodige beschermingsmiddelen. Stoffen kunnen op drie manieren opgenomen worden: door inademing, door inslikken, via de huid. Wateroplosbare producten zijn te verkiezen boven niet-wateroplosbare producten. De concentratie van een product is mede bepalend voor de gevarenklasse Het belang van de verluchting van het lokaal waarin gewerkt wordt Veilig opbergen van de gebruikte producten Op een correcte manier afval sorteren en verwijderen Afval voorkomen is te verkiezen boven afval sorteren 4.3 Voortplanting en erfelijkheid LEERPLANDOELSTELLINGEN (ca 15 lestijden) 11 Inzien dat hormonen onmisbare regulerende stoffen zijn. 12 Op een figuur de verschillende delen van de voortplantingsorganen aanduiden en hun functie weergeven. 13 Het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire geslachtskenmerken weergeven. LEERINHOUDEN Hormonen Voortplantingsorganen Geslachtskenmerken 14 De menstruatiecyclus verklaren met een diagram. Menstruatiecyclus 15 De bevruchting omschrijven als het samenbrengen van erfelijk materiaal (DNA) van een eicel en een zaadcel in één enkele nieuwe cel. 16 De belangrijkste fasen van bevruchting tot geboorte omschrijven. 17 Enkele methoden om de voortplanting te regelen beschrijven en de voor- en nadelen opnoemen. 18 Methodes om onvruchtbaarheid te behandelen toelichten. 19 Voorzorgsmaatregelen kennen om SOA s te vermijden. Bevruchting Innesteling en orgaanontwikkeling Geboorte Hormonale en niet-hormonale methodes Interceptie Methodes voor het behandelen van onvruchtbaarheid Veilig vrijen Artistieke opleiding - 2de graad kso 13

14 20 De resultaten van een gegeven monohybride kruisingsschema interpreteren. 21 Aangeven dat de chromosomen alle erfelijke informatie dragen die opgeslagen is in DNA. 22 Het geslacht van de mens verklaren aan de hand van de X-Y-chromosomen Homozygoot heterozygoot Dominant recessief Genotype fenotype Chromosoom gen DNA X-Y-chromosomen DIDACTISCHE WENKEN Onderzoekend leren Het is niet de bedoeling dat de hormonen afzonderlijk besproken worden. Ze worden telkens vermeld bij de verschillende doelstellingen. Aan de hand van allerlei beeldmateriaal (bio-websites foto s film...) kan men de bouw en de functie van de menselijke voortplantingsorganen aanbrengen. Het kan nuttig zijn om de onderdelen, met hun functie en de bijhorende hormonen klassikaal aan te duiden op een tekening van de voortplantingsorganen. Met behulp van een diagram kan de menstruatiecyclus worden uitgelegd. Hierop wordt duidelijk aangegeven wanneer de vruchtbare periode (ovulatie) en wanneer de menstruatie plaatsvindt, ook kunnen de bijhorende hormonen aangeduid worden. Door middel van een klasgesprek kan men tot het besluit komen dat de tertiaire geslachtskenmerken voornamelijk bepaald worden door cultuur, maatschappelijke waarden en normen, de leefwereld, de tijdsgeest, De bevruchting, verdere ontwikkeling van de zygote en de geboorte worden best uitgelegd aan de hand van beeldmateriaal (film,.). Bij de bevruchting kan men wijzen op het feit dat het DNA (erfelijk materiaal) van de zaadcel samengebracht wordt met het DNA van de eicel. Het is ook nuttig te wijzen op de belangrijkste periodes tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind en het belang van de prenatale zorg. De resultaten van de proeven van Mendel (monohybride kruising) dienen als uitgangspunt om de begrippen genotype, fenotype, dominant, recessief, homozygoot en heterozygoot aan te brengen. De begrippen genotype en fenotype worden verder uitgelegd door duidelijke voorbeelden te geven, zowel bij de mens (bv. al of niet aangehechte oorlel, rhesuspositief of negatief ) als bij planten en dieren (vb wortelgestel bij zelfde soort planten in gematigd klimaat of hoog in de bergen, oorlengte bij konijnen, geboren in de winter of lente). Door middel van beeldmateriaal kan men de chromosomen situeren als belangrijke bestanddelen van een cel die dragers zijn van de erfelijke informatie. Door waarnemingen op een menselijk karyogram kan het verschil in één chromosoom bij man en vrouw worden vastgesteld. Met behulp van dit menselijk karyogram kan benadrukt worden dat elke cel in normale toestand over een dubbel stel chromosomen beschikt waarvan slechts de helft aan het bevruchtingsproces deelneemt. Hieruit kan men aantonen dat het geslacht bepaald wordt door de spermacel. Door ze zelf een eenvoudig kruisingschema te laten maken met de geslachtschromosomen kunnen ze zelf afleiden dat er normaal evenveel vrouwelijke als mannelijke nakomelingen te verwachten zijn. 14 Artistieke opleiding - 2de graad kso

15 Wetenschap en samenleving De contraceptiva worden benaderd vanuit de actualiteit, de betrouwbaarheid en de werking: hormonaal; niet-hormonaal Deze middelen kunnen geïllustreerd worden met o.a. de koffer met voorbehoedsmiddelen die te verkrijgen is via SENSOA (zowel aankoop als verhuur), GVO en MST. De snelle verspreiding van een SOA kan aangetoond worden met behulp van een spelkoffer, eveneens te verkrijgen bij SENSOA. Verantwoordelijk gedrag bij de geslachtsgemeenschap kan hier aan bod komen. De belangrijkste methodes om onvruchtbaarheid te behandelen kunnen aangehaald worden, het is zeker niet de bedoeling hier diep op in te gaan (In vitrofertilisatie spermadonatie eiceldonatie - ) 4.4 Thema s Er worden minimum 10 lestijden uitgetrokken voor het behandelen van één of meer thema s. Mogelijke thema s zijn: Hygiëne en gezondheid, Anatomie, Materialen. Indien men een ander thema kiest dan moet men de doelstellingen duidelijk omschrijven en dient men rekening te houden met de algemene doelstellingen van dit leerplan Hygiëne en gezondheid LEERPLANDOELSTELLINGEN 23 Bacteriën omschrijven als levende eencellige organismen. 24 Het onderscheid tussen bacteriën en virussen omschrijven. 25 Vanuit concrete voorbeelden verwoorden dat bacteriën en virussen ziektes kunnen veroorzaken. 26 Enkele concrete voorbeelden van behandeling en voorkoming van besmetting bespreken. LEERINHOUDEN Eencellige organismen Bacteriën en virussen Mogelijke voorbeelden: griep, AIDS, hepatitis, meningitis, bronchitis, keelontsteking, voedselvergiftiging, tetanus, veteranenziekte (legionella) Antibiotica Vaccinatie Ontsmettingsmiddelen Hygiënisch werken DIDACTISCHE WENKEN Eencellige organismen hebben zoals andere levende organismen eveneens voeding nodig en ze planten zich ook voort. Eencellige organismen kunnen zowel nuttig als schadelijk zijn. Nuttige toepassingen van bacteriën kunnen besproken worden. We denken hierbij aan : - voeding (yoghurt, zuurkool, bier, wijn, ) - darmflora - bacteriën in de bodem - waterzuivering Artistieke opleiding - 2de graad kso 15

16 Het verschil tussen bacteriën en virussen ligt in de bouw en de wijze van vermenigvuldiging van de organismen. Om zich te vermeerderen nemen virussen in de cel van een ander organisme de controle over van de stofwisselingsfabriek van die gastheercel. Dit proces kan best met een duidelijke afbeelding weergegeven worden. Het is erg lastig om medicijnen te vinden of te ontwikkelen tegen virusinfecties, de virussen maken immers gebruik van onze eigen stofwisseling, zodat stoffen die de groei van virussen in het lichaam remmen ook ingrijpen op onze eigen stofwisseling. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. Ons lichaam kan virussen wel onschadelijk maken met antistoffen Anatomie LEERPLANDOELSTELLINGEN 27 Inzicht verwerven in de anatomische bouw van de mens en daaruit vormen, proporties en beweging begrijpen. 28 Algemene bewegingsmogelijkheden van het menselijk lichaam uitleggen. LEERINHOUDEN Beenderen Gewrichten Spieren Bewegingsmogelijkheden DIDACTISCHE WENKEN Dit leerstofonderdeel is alleen zinvol indien dit uitgewerkt wordt samen met de praktijklessen (bv. tekenen naar levend model). De doelstellingen moeten hier dus zeker vanuit een kso-profiel geïnterpreteerd worden. Het is niet de bedoeling om de anatomische bouw uitgebreid te bespreken. Men kan hierbij eveneens gebruik maken van 3-D modellen en dvd s over anatomie, bv. BODY-WORKS Allerlei websites zoals kunnen nuttige informatie verschaffen. Het is de bedoeling zowel het skelet als het spierstelsel (oppervlakkig gelegen spieren) te leren kennen. Zonder deze kennis is het bijna onmogelijk de verschillende houdingen, standen en bewegingen te observeren. De verschillende beenderen worden onderzocht en bekeken vanuit verschillend perspectief en standen. Als synthese kan men een bepaalde stand in een schetsboek overtekenen en de verschillende beenderen benoemen. Door de studie van verschillende gewrichten, aan de hand van een skelet, krijgt men een idee over de beweeglijkheid van de beenderen. Nadat men op de hoogte is van de verschillende skeletdelen kan men de oppervlakkige spieren bespreken naar vorm en functie. Het schetsboek kan nu verder aangevuld worden met de spieren Materialen LEERPLANDOELSTELLINGEN 29 Experimenteel materialen onderzoeken die men gebruikt in de praktijklessen. LEERINHOUDEN Mogelijke materialen voor onderzoek: Verven en vernissen Hechtingsmiddelen Kunststoffen: thermoplasten en thermoharders Constructiematerialen: beton, metalen, gips, klei, brons 16 Artistieke opleiding - 2de graad kso

17 30 Een eenvoudig verklaringsmodel hanteren om bepaalde eigenschappen te verklaren. Naargelang het onderzoek kunnen volgende begrippen of verklaringsmodellen gehanteerd worden: wateroplosbaar en niet-wateroplosbaar (verven en vernissen) cohesie en adhesie (lijmen) draadmoleculen (thermoplasten) en vernetting (thermoharders, polyesters) uitharden (gips, lijmen, beton, polyesters) metalen en legeringen (lassen, solderen, etsen) DIDACTISCHE WENKEN Mogelijke onderzoeken: zijn de gebruikte verven en vernissen wateroplosbaar of niet-wateroplosbaar? gebruik van glasverven op verschillende soorten ondergrond, gebruik van verschillende soorten lijmen bij het verbinden van onderdelen: secondelijm, tweecomponentenlijm, montagelijm, onderscheid tussen thermoharders en thermoplasten op basis van thermische eigenschappen kan experimenteel onderzocht worden, uitharden van gips, beton, polyesters: dit kan onderzocht worden bij een aantal concrete toepassingen tijdens praktijklessen, bakken van klei: welke factoren spelen hier een rol (temperatuur, vochtigheid, soort klei, ), gebruik en onderhoud van spuitbussen, maken van houtskool, zelf verf maken Een bezoek aan een doe-het-zelfzaak of het uitpluizen van folders en allerlei info die te verkrijgen is via het web kan hierbij nuttig zijn. Zo komt men in aanraking met de nieuwste types van lijmen, siliconen, chemische pluggen, Eventueel kan een bezoek gebracht worden aan een bedrijf of een atelier van een technische school. Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken. Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel). Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer. Artistieke opleiding - 2de graad kso 17

18 5 EVALUATIE 5.1 Algemeen Onderwijs is niet alleen kennisgericht. Het ontwikkelen van algemene en specifieke attitudes en de groei naar actief leren krijgen een centrale plaats in dit leerplan. Hierbij neemt de leraar naast vakdeskundige de rol op van coach, die de leerling kansen biedt en methodieken aanreikt om voorkennis te gebruiken, om nieuwe elementen te begrijpen en te integreren. Evaluatie is een onderdeel van de leeractiviteiten van leerlingen en vindt bijgevolg niet alleen plaats op het einde van een leerproces of op het einde van een onderwijsperiode. Evaluatie maakt integraal deel uit van het leerproces en is dus geen doel op zich. Evalueren is noodzakelijk om feedback te geven aan de leerling en aan de leraar. Door rekening te houden met de vaststellingen gemaakt tijdens de evaluatie kan de leerling zijn leren optimaliseren. De leraar kan uit evaluatiegegevens informatie halen voor bijsturing van zijn didactisch handelen. Behalve het bijsturen van het leerproces en/of het onderwijsproces is een evaluatie ook noodzakelijk om andere toekomstgerichte beslissingen te ondersteunen zoals oriënteren en delibereren. Wordt hierbij steeds rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling, dan staat ook hier de groei van de leerling centraal. 5.2 Hoe evalueren en rapporteren? De leraar bevraagt zich over de keuze van de evaluatievormen. Het gaat niet op dat men tijdens de leerfase het onderzoekend leren (het leerproces) benadrukt, maar dat men finaal alleen de leerinhoud (het leerproduct) evalueert. De literatuur noemt die samenhang tussen proces- en productevaluatie assessment. Bij assessment nemen de actoren van het evaluatieproces een andere plaats in. De meest gebruikte vormen zijn zelfevaluatie (de leerling evalueert zichzelf), co-evaluatie (een evaluerende dialoog tussen leraar en leerling(en)) en peerevaluatie (de leerlingen beoordelen elkaar). Wanneer we willen ingrijpen op het leerproces is de rapportering, de duiding en de toelichting van de evaluatie belangrijk. Indien men zich na een evaluatie enkel beperkt tot het meedelen van cijfers krijgt de leerling weinig adequate feedback. In de rapportering kunnen de sterke en de zwakke punten van de leerling weergegeven worden. Eventuele adviezen voor het verdere leerproces kunnen ook aan bod komen. De toelichting moet de leerling ook toelaten om een beter zicht te krijgen op zijn toekomstige studiekeuze. Zo krijgt evaluatie een belangrijke plaats in het oriënterend aspect van dit leerplan. Als op dergelijke manier de evaluatie wordt aangepakt dan zal steeds het positieve van de leerling benadrukt worden. 18 Artistieke opleiding - 2de graad kso

19 6 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 6.1 Infrastructuur Een klaslokaal met mogelijkheid tot projectie (beamer met computer) is noodzakelijk. Een pc met internetaansluiting is hierbij wenselijk. Om onderzoekend leren toe te laten zijn werkvormen zoals zelfstandig werk, experimenteel werk, groepswerk, aangewezen. Daarom is het noodzakelijk dat voor de realisatie van dit leerplan een wetenschapslokaal wordt voorzien met een demonstratietafel waar zowel water als elektriciteit voorhanden zijn. Het lokaal moet ook kunnen verduisterd worden om opticaproeven te kunnen uitvoeren. Een vlotte toegang tot een open leercentrum en/of multimediaklas met beschikbaarheid van pc s is noodzakelijk. 6.2 Uitrusting De uitrusting en de inrichting van de laboratoria dienen te voldoen aan de technische voorschriften inzake arbeidsveiligheid van de Codex over het welzijn op het werk, van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) Basismateriaal Materiaal voor het uitvoeren van opticaproeven Bunsenbrander en/of elektrisch verwarmingstoestel (verwarmplaat of verwarmingsmantel) Stoffen en materialen voor het uitvoeren van demonstratieproeven Lijst met R- en S-zinnen en veiligheidspictogrammen Driedimensionale modellen (bv. het oog, het oor, skelet, ) Foto s, transparanten, dia s, schema s, Computer met geschikte software Veiligheid en milieu Voorziening voor correct afvalbeheer bv. afvalcontainertje (5-10 liter) voor afvalwater (voornamelijk zware metalen) en voor organische solventen zoals weergegeven in de COS-brochure Afsluitbare kast(en) geschikt voor de veilige opslag van chemicaliën EHBO-set Brandbeveiliging: brandblusser, branddeken, emmer zand, Wettelijke etikettering van chemicaliën, lijst met R- en S-zinnen Artistieke opleiding - 2de graad kso 19

20 7 VAKGEBONDEN EINDTERMEN VOOR NATUURWETENSCHAP- PEN TWEEDE GRAAD KSO 7.1 Onderzoekend leren Met betrekking tot een concreet natuurwetenschappelijk of toegepast natuurwetenschappelijk probleem, vraagstelling of fenomeen, kunnen de leerlingen 1 relevante parameters of gegevens aangeven en hierover doelgericht informatie opzoeken. 2 een eigen hypothese (bewering, verwachting) formuleren en aangeven waarop deze steunt. 3 omstandigheden die een waargenomen effect kunnen beïnvloeden inschatten. 4 resultaten van experimenten en waarnemingen afwegen tegenover de verwachte resultaten, rekening houdende met de omstandigheden die de resultaten kunnen beïnvloeden. 5 experimenten of waarnemingen in klassituaties met situaties uit de leefwereld verbinden. 6 doelgericht, vanuit een hypothese of verwachting, waarnemen. 7 alleen of in groep waarnemings- en andere gegevens mondeling of schriftelijk verwoorden. 8 alleen of in groep, een opdracht uitvoeren en er verslag over uitbrengen. 9 informatie op elektronische dragers raadplegen en verwerken. 10 een fysisch, chemisch of biologisch verschijnsel of proces met behulp van een model voorstellen en uitleggen. 11 in het kader van een experiment een meettoestel aflezen. 12 samenhangen in schema s of andere ordeningsmiddelen weergeven. 7.2 Wetenschap en samenleving De leerlingen kunnen 13 voorbeelden geven van mijlpalen in de historische en conceptuele ontwikkeling van de natuurwetenschappen en ze in een tijdskader plaatsen. 14 de wisselwerking tussen de natuurwetenschappen, de technologische ontwikkeling en de leefomstandigheden van de mens met een voorbeeld illustreren. 15 een voorbeeld geven van positieve en nadelige (neven)effecten van natuurwetenschappelijke toepassingen. 16 met een voorbeeld sociale en ecologische gevolgen van natuurwetenschappelijke toepassingen illustreren. 20 Artistieke opleiding - 2de graad kso

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020

NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2009/7841/020 NATUURWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud Situering van het leerplan...5

Nadere informatie

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV/TV /Biologie/Toegepaste biologie/ (4/4 lt/w) Basisvorming en specifiek gedeelte Studierichting: Biotechnische wetenschappen Studiegebied: Land- en tuinbouw Onderwijsvorm:

Nadere informatie

&HOYRRUKHW9ODDPV3URYLQFLDDO2QGHUZLMV

&HOYRRUKHW9ODDPV3URYLQFLDDO2QGHUZLMV &HOYRRKHW9ODDPV3RYLQFLDDO2QGHZLMV /((53/$1 H *5$$'6(&81'$,521'(5:,-6 H OHHMDDYDQGH H JDDG62 2SWLH6RFLDOHHQ7HFKQLVFKH9RPLQJ 6RFLDOHHQ7HFKQLVFKH9RPLQJ Copyright CVPO 4/CVPO/98-99 ,1+28'67$)(/ *HEXLNVDDQZLM]LQJ

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen Vak(ken): AV Economie 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ELEKTRISCHE INSTALLATIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2009 VVKSO BRUSSEL ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2010 VVKSO BRUSSEL TOEGEPASTE INFORMATICA DERDE GRAAD INFORMATICABEHEER TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste graad. A-stroom. eerste en tweede leerjaar BASISVORMING. (vervangt 97169) Graad: Jaar: Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste graad. A-stroom. eerste en tweede leerjaar BASISVORMING. (vervangt 97169) Graad: Jaar: Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: eerste en tweede leerjaar BASISVORMING Vak(ken): AV wiskunde 5/4 lt/w Leerplannummer: 2006/005 (vervangt 97169) Nummer inspectie: 2006 / 5 // 1 /

Nadere informatie

Handreiking natuur en techniek

Handreiking natuur en techniek Handreiking natuur en techniek Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Handreiking natuur & techniek Toelichting bij de bijzondere

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

ANIMATIE IN DE OUDERENZORG

ANIMATIE IN DE OUDERENZORG ANIMATIE IN DE OUDERENZORG DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2007 LICAP BRUSSEL ANIMATIE IN DE OUDERENZORG DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur

Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering van de kerndoelen Mens en natuur Kerndoelen voor

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Commercieel webverkeer. PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Commercieel webverkeer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica TV Toegepaste informatica

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INTERNAATSWERKING Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/018 - september 1995 Lessentabel Zie website:

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie