Zeven scholen en een lerarenopleiding voor Voortgezet Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeven scholen en een lerarenopleiding voor Voortgezet Onderwijs"

Transcriptie

1 Zeven scholen en een lerarenopleiding voor Voortgezet Onderwijs Voorjaar 2001

2 2 Colofon Teksten: Piet Helmholt Bert Jaap van Oel Jan Dijkstra Peter van den Dool Theo Muntingh Ferry de Rijcke Marry Remery Eindredactie en productie: Pauw Sanders Zeilstra & van Spaendonck, Den Haag Ontwerp: Vorm Vijf Ontwerpteam, Den Haag Druk: Pallas Offset, Den Haag, oktober 2001

3 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 Ict-schoolportret Aloysius College, Den Haag 11 Ict-schoolportret Caland Lyceum, Rotterdam 27 Ict-schoolportret Corbulo College, Voorburg 39 Ict-schoolportret Internationaal College Edith Stein, Den Haag 48 Ict-schoolportret Overbosch College, Den Haag 55 Ict-schoolportret Katholieke Scholengemeenschap, Etten-Leur 62 Ict-schoolportret Zernike College, Groningen 78 Ict-schoolportret EFA, Amsterdam 90

4 4 Voorwoord Voor u liggen nieuwe van scholen in het Voortgezet Onderwijs en van een Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs. De beschrijvingen van deze scholen bewijzen eens te meer dat er niet één juiste manier is om ict in te voeren in het onderwijs; er zijn zoveel manieren als er scholen zijn. Scholen worden dan ook niet beoordeeld op vastomlijnde criteria, maar vooral gekozen om verrassende toepassingen. In de afgelopen anderhalf jaar zijn door de onderwijsinspectie ruim 40 gemaakt in binnen- en buitenland. Daarmee is een goed beeld ontstaan van wat vernieuwende, creatieve scholen op dit moment met ict in hun onderwijs doen. Voor het vervolg is een andere insteek gekozen. Nieuwe portretten van scholen voegen niet veel nieuws meer toe. Bovendien is het goed meer in te zoomen. De inspectie gaat daarom drie soorten portretten maken. Thematische portretten Thematische portretten brengen ict-ontwikkelingen voor een bepaald vak of thema in beeld. Zij zijn niet gebonden aan één school. Er wordt gekeken naar de praktijk in het primaire proces van een aantal scholen, maar ook naar bijvoorbeeld het werk van gespecialiseerde expertisecentra, netwerken van scholen en initiatieven van uitgevers of schoolbegeleidingsdiensten. Een portret geeft zo een beeld van innovatieve praktijken in Nederland waarbij ict een cruciale rol speelt. In het schooljaar worden vijf thematische portretten gemaakt: 1. Rekenen-wiskunde (po) 2. Natuurwetenschappelijke vakken (vo) 3. Moderne vreemde talen (vo) 4. Beroepsgerichte vakken in de technische sector (vmbo, bve, hbo) 5. De veranderende rollen van leraren en functiedifferentiatie in het onderwijs (po, vo, bve) Ict-portretten van lokale samenwerking Ict-portretten van lokale samenwerking laten zien hoe scholen profiteren van samenwerking met andere scholen, instellingen, bedrijven of lokale overheden. De invalshoek is de betekenis van deze samenwerking voor het primaire proces: leren en lesgeven. Onderwerpen die in deze portretten aan de orde komen zijn: didactische expertise, personeelsbeleid, infrastructuur (i.h.b. netwerken), gemeenschappelijke inkoop, systeembeheer, investerings- en financieringsarrangementen, gebouwen. Het gaat dan vooral vragen als: wie welke zeggenschap heeft in samenwerkingsverbanden, wat de motieven van betrokkenen zijn en hoe scholen oordelen over het rendement van samenwerking. Voor het maken van deze portretten wordt samengewerkt met ict-op-school.

5 5 Internationaal De inspectie gaat door met het maken van portretten van individuele scholen in andere landen. Dit najaar zijn scholen bezocht in Frankrijk. In het voorjaar van 2002 portretteren we scholen in Canada. Er is belangstelling van andere landen voor het concept en instrument van de ictschoolportretten. Samen met de Europese organisatie van onderwijsinspecties (SICI) en het European SchoolNet (EUN) wordt een project voorbereid waarin nationale inspecties naar het Nederlandse model in eigen land gaan maken. Dit najaar begint de Engelse onderwijsinspectie hier reeds mee, in het voorjaar volgen afspraken met andere landen. De Europese Commissie wordt bij deze activiteiten betrokken. Dit najaar worden schoolportretten, die nu al op internet zijn te vinden en kunnen worden gedownload, op een meer interactieve manier toegankelijk gemaakt via kennisnet en de inspectie-site. Ferry de Rijcke coördinerend staf inspecteur Oktober 2001

6 6 Inleiding Leren van voorsprong In de vorige bundel van scholen voor voortgezet onderwijs 1, was al duidelijk geworden dat het gros van de bezochte scholen de infrastructuur en hardware goed op orde heeft. De in die bundel geportretteerde scholen waren nu met name bezig met het verder invullen van de onderwijskundige mogelijkheden van ict. Dit beeld wordt verder versterkt in deze bundel. Veel van de geportretteerde scholen zijn deze weg van onderwijskundige vernieuwing al lange tijd geleden ingeslagen en hebben ict daarbij handig ingezet, ieder op haar eigen manier, aangepast aan de schoolpopulatie en de visie op onderwijs. Lange geschiedenis van veranderen en fijnslijpen Alle scholen die in deze bundel zijn geportretteerd hebben een lange geschiedenis op het gebied van ict. Daarmee hebben ze al veel obstakels van het pad geruimd voor scholen die nu voor belangrijke beslissingen staan: aanschaf van software, kiezen van een invoeringsstrategie, aanleg van een intern netwerk. Daarmee is niet gezegd dat deze scholen in rustig vaarwater zijn beland, of op alle vragen antwoord hebben. Door hun ervaring weten ze echter wel hoe ze het achteraf gezien niet opnieuw zouden doen. Ze zijn daarmee als het ware één stap voor op de grote groep. Eén stap lijkt niet veel, maar in de snel veranderende wereld van nieuwe releases en technische upgrades betekent een stap vooruit kunnen kijken een wereld van verschil. De meeste scholen worden daarbij overigens gesierd door een plezierige vorm van bescheidenheid en pragmatisme. De verwachtingen ten aanzien van ict zijn realistisch en gericht op leerling en docent: kun je ict zo inzetten dat zowel leerling als docent meer plezier beleven aan het onderwijs en er bovendien voor zorgen dat je recht doet aan hun behoeften? Bij de invoering nemen ze soms grote stappen, maar meestal kiezen ze voor fijnslijpen en bijstellen; werkt een concept in één brugklas, laten we dan eens een jaar kijken of we alle brugklassen kunnen laten meedoen. De docenten: goed mixen, soms schudden Het vak staat vaak centraal bij de omslag in het denken van docenten: als je zelf enthousiast raakt over internet, de opdrachten die je daar kunt vinden en de animaties die beschikbaar zijn, dan kan het bijna niet anders of je gaat het in je les gebruiken. Dat in de klas inzetten gaat overigens met wisselend resultaat, zo geven de meeste docenten ruiterlijk toe. Wat werkt dan wel? Het antwoord is eigenlijk altijd een zorgvuldig samengestelde mix van: - klassikale instructie en individuele opdrachten, - eenvoudige, universele software en meer ingewikkelde vakgerichte programma s, - analoge en digitale bronnen, materialen en verwerkingsvormen. Niet alle docenten staan te springen om ict in hun onderwijs in te zetten. Sommigen zijn al uitermate tevreden over hoe ze hun schooljaar inrichten zonder ict, anderen hebben koud-watervrees en tenslotte is er een groep die gewoonweg onbekend is met de mogelijkheden voor hun vak. Het schoolmanagement en de ict-coördinator moeten soms de zaak op gang helpen door op de juiste manier aan de boom te schudden. Dat schudden kent vele vormen: 1 Zie:

7 7 - pc-privé project starten Het beschikken over een eigen pc is voor veel docenten de basisvoorwaarde om in eigen tempo en in een veilige omgeving de mogelijkheden van ict uit te proberen. Bovendien is er een duidelijk verband tussen thuisgebruik en het gebruik op school. - nieuwsbrieven rondsturen In de nieuwsbrieven komen onderwerpen aan de orde als: recente software per vak, helpdeskadressen, contactpersonen, stand van zaken. - vakoverstijgend docenten samenbrengen Binnen vaksecties leven vaak ideeën die elkaar, eenmaal samengebracht, kunnen versterken. Succesvolle managers en coördinatoren hebben voldoende feeling voor dit soort ontwikkelingen en brengen ze in kaart. Door initiatieven in kaart te brengen en af te stemmen, kunnen ze effectiever en interessanter worden, is de ervaring van de scholen. - teambesprekingen en workshops met good practices Tijdens teamvergaderingen kunnen docenten hun ervaringen presenteren en zo anderen inspireren. Dergelijke presentaties hebben vaak een enorm effect op het enthousiasme van achterblijvers, al was het maar omdat kritische vragen met antwoorden uit de praktijk kunnen worden beantwoord. - scholing op maat De scholingsbehoefte van docenten is gevarieerd: van basiscursus Word tot programmeren in een auteurstaal en het inzetten van ict in de klas. Naar mate de docenten meer en meer basisvaardigheden verwerven, groeit met name de behoefte aan onderwijskundige scholing. Door hierop in te spelen, neemt niet alleen de kennis van ict-gebruik in de klas toe, maar vooral ook de animo om er nu echt eens iets mee te gaan doen. - internetverwijzingen rondsturen die interessant zijn voor vaksecties Overigens, alle energie richten op de kleine groep docenten die echt niet willen, wordt sterk afgeraden en alle bovengenoemde acties helpen dan ook alleen bij de grote middengroep die nog twijfelt. De leerlingen centraal Bij het besluit om ict in te zetten in het onderwijs, stond bij vrijwel alle scholen de leerling centraal. Het enthousiasme over beter aansluiten bij hun leefwereld en behoeften en de toekomstige arbeidsmarkt was bij ieder bezoek opnieuw stimulerend. Het was vooral opvallend omdat veel scholen van de nood een deugd hebben gemaakt door leerlingen die typisch als achterstandsleerlingen worden gezien met een andere bril te bekijken. Deze bril waardeert het bijzondere, waardoor meertaligheid of praktijkgerichtheid een voordeel en een uitdaging worden, in plaats van een probleem. Opvallend is dat een deel van de aantrekkelijkheid van het gebruik van ict voor de leerlingen zit in de suikerklontjes : een reis naar het buitenland, een uitreiking van certificaten op bijzondere locaties of andere prijzen. Boeiender is echter de meer intrinsieke waarde van het gebruik van ict, waarbij leerlingen dingen zien die ze anders niet zien en dingen kunnen die ze voorheen niet konden. De mythe dat ict de (belevings)wereld groter maakt wordt hier door de praktijk bevestigd. Met speels gemak wordt er met een Amerikaanse leeftijdgenoot samengewerkt aan een website. Al doende worden ze geïntroduceerd in een andere cultuur, in een andere taal en worden ze bovendien onvergelijkbaar computervaardig. De andere mythe rondom ict in het onderwijs is dat het tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk maakt. Deze verwachting

8 8 wordt slechts ten dele waargemaakt op scholen voor voortgezet onderwijs. Het leren vindt nog voornamelijk rondom het schoolgebouw plaats, hoewel het daarbinnen wel flexibeler is ingericht. Bovendien is het leren nog duidelijk aan tijd gebonden, simpelweg door de beschikbaarheid van computers. Pas als leerlingen ook bijvoorbeeld vanuit huis inbelmogelijkheden hebben en bovendien beschikken over een voldoende uitgeruste pc zal er meer vrijheid ontstaan in het aanbieden van leerstof en de mogelijkheden om opdrachten in te leveren en te verwerken. Software kan beter De zoektocht naar geschikte leermiddelen wordt door de bezochte scholen op diverse manieren ingevuld. Uiteraard gebruikt men de cd-roms die bij de methodes worden gebruikt. De waardering voor deze producten wisselt van methode tot methode en van school tot school. Er zitten mooie producten tussen, maar er is ook slecht materiaal ontwikkeld waarin nauwelijks gebruik gemaakt wordt van de toegevoegde waarde van ict. Ook maken docenten gebruik van de websites die door uitgeverijen zijn ontwikkeld om de methode te ondersteunen. Hier vinden docenten aanvullend materiaal en opdrachten. Een belangrijke plaats is op alle scholen ingeruimd voor het gebruik van internet en e- mail. Docenten gebruiken zelfgemaakte opdrachten om leerlingen meer of minder gestuurd naar informatie te laten zoeken. Het maken en onderhouden van deze opdrachten is overigens een arbeidsintensieve taak, zeker omdat de meeste scholen nog niet geïnvesteerd hebben in het structureel beheren van dergelijke bronnen. Internet wordt bovendien binnen projecten intensief gebruikt bijvoorbeeld voor het verzamelen van input voor werkstukken. De kunst is er voor te zorgen dat leerlingen niet eenvoudig door knip-plak een mooi nieuw product maken, maar ook daadwerkelijk een eigen draai aan het materiaal geven. Dat vraagt van de docent twee zaken: goed inzicht in de kennis en vaardigheden van de leerling en kennis van de informatie die op het internet beschikbaar is. Een goed docent heeft op basis van deze twee overigens snel in de gaten of een product simpel kopieerwerk is. wordt vooral succesvol ingezet bij internationale contacten. Binnen het technisch onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van simulaties en simulatoren. Bovendien gebruikt men veel beroepsgerichte software, zoals bijvoorbeeld CAD programma s. De meest recente geavanceerde programma s kennen overigens twee problemen: ze kennen erg veel functionaliteiten, waardoor ze minder geschikt zijn voor beginners en ze zijn erg duur in de aanschaf. De bulk van het computergebruik voor het onderwijs concentreert zich op de gebruikelijke Office programma s. Meest gebruikt zijn Word voor verslagen en PowerPoint voor het maken van presentaties. Ook algemene software als tekenprogramma s, muziekprogramma s en rekenbladen worden geregeld ingezet. Een laatste categorie betreft educatieve programma s die voor specifieke doelen worden ingezet. Het gaat dan om software die wordt ingezet voor speciale doelgroepen, zoals Remedial Teaching op het gebied van Taal en Wiskunde en software voor het onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2).

9 9 Omgaan met de buitenwereld Succesvolle scholen zoeken zonder uitzondering de samenwerking met externe organisaties. Zij zien dit als de enige manier om hun wensen uit te kunnen voeren. De samenwerking kent vele verschijningsvormen: - Financieel Zonder enige handigheid in het verzamelen en naar je toehalen van middelen kom je er niet, dat is de conclusie die getrokken kan worden uit deze portretten. De scholen zijn zeer bedreven in het aanboren van financiële bronnen en subsidies. Die gedrevenheid is overigens ingegeven door een mismatch tussen beschikbare middelen en de ambities. De vervanging van hard- en software, de inrichting van uitgebreide mediatheken, de aanstelling van extra personeel, de aanschaf van speciaal meubilair en de herinrichting van complete afdelingen vragen nogal wat van het budget. Uit de boekhouding blijkt dat ict een aanslag doet op het scholingsbudget, het personeelsbudget en het gebouwenbudget. Met alleen de toelage van het ministerie wordt doorgaans voorzien in de zichtbare zaken: de aanschaf en vervanging van de hardware. Alle andere posten moeten uit verschillende potjes worden betaald. Nadeel van de afhankelijkheid van projectsubsidies is het gevaar voor de continuïteit van het gevoerde beleid. Bovendien moet men meestal een onderbouwde aanvraag indienen, voortgangsrapportages leveren of is er een afhankelijkheid van de sponsor, allemaal zaken die als logisch maar (te) tijdrovend worden beoordeeld door de scholen. - Technisch De meeste scholen hebben hun plafond bereikt als het gaat om de technische expertise die in huis aanwezig is. Mocht men wel voldoende kennis hebben, dan is er altijd nog het gebrek aan tijd dat de school parten speelt. Het advies is eensluidend: neem een professionele organisatie in de arm om de technische zaken te organiseren en houdt zelf de regie in de hand. Dat geeft ruimte om je weer helemaal te concentreren op wat je als school moet doen en wat je leuk vindt: onderwijs verzorgen. - Onderwijs-inhoudelijk Met verschillende organisaties wordt door de scholen contact onderhouden, meestal gesubsidieerde organisaties die diensten aanbieden in de vorm van ondersteuning en kant en klare producten. De ondersteunende organisaties zien de scholen vaak als proeftuin voor hun ideeën en als mogelijkheid om ze in de praktijk verwezenlijkt te zien. Soms hebben ze simpelweg als doelstelling de integratie van ict in het onderwijs te bevorderen. Naast deze non-profit organisaties, wordt ook samengewerkt met commerciële instanties, zoals bijvoorbeeld uitgeverijen. De scholen hebben geleerd dat met externe partijen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over: - Eigendomsrechten: binnen samenwerkingsverbanden is het vaak lastig om aan te geven wie welke onderdelen van het materiaal heeft ontwikkeld. Meest praktisch is een vorm van gedeeld eigenaarsschap. - Financiën: een belangrijk aspect is de verrekening van de kosten: gaat het om een eenmalig bedrag, wordt per leerling betaald of voor het afgenomen materiaal, wie betaalt er voor het actueel houden van materialen? - Inbedding in het bestaande jaarprogramma en het curriculum: het aanbod van externe partijen sluit niet per se aan op het programma van de afnemende school. Het resultaat is vaak dat software of opdrachten er een beetje bij hangen en geen relatie hebben met wat leerlingen de rest van het jaar doen. Bovendien moeten scholen zich de vraag stellen wat ze in de volgende jaren gaan doen met de kennis die de leerlingen in de projecten hebben opgedaan.

10 10 Het gebouw De inrichting van het gebouw is een factor die niet verwaarloosd mag worden. Alle bezochte scholen hebben gekozen voor inrichtingen die zoveel mogelijk flexibel zijn. Belangrijke belemmering wordt gevormd door de leeftijd en hoe wonderlijk dat ook klinkt de degelijke bouwaard van de gebouwen, waardoor ze van nature weinig flexibel zijn. De gangenschool is nog alom aanwezig en past niet goed meer bij de al eerder genoemde mix van onderwijsvormen. Verbouwen kost uiteraard veel geld. Enkele scholen hebben de bijzondere gelegenheid om hun ideeën te verwezenlijken doordat ze een nieuw schoolgebouw laten bouwen. Dat levert onder andere een veel sterkere integratie en clustering van instructie- en praktijklokalen op en mogelijkheden om van groepslokalen grotere of kleinere ruimtes te maken. Ook het aantal netwerkaansluitingen en de hoeveelheid vaste multimediale voorzieningen sluit in de nieuwbouw logischerwijs aanmerkelijk beter aan bij de wensen van de school. De uitvoering Kenmerkend voor alle bezochte scholen (zowel in de huidige als in de vorige bundel portretten voortgezet onderwijs) is een daadkrachtig management, gecombineerd met een ict-coördinator met visie. Die daadkracht en visie zie je terug in alle bovengenoemde onderwerpen: het omgaan met het docententeam, het centraal stellen van de leerling, het doelmatig inzetten van de leermiddelen, het handig gebruik maken van externe partijen en de inrichting van de school. Deze daadkracht is overigens niet overweldigend. Kennelijk heeft men doorgaans een juist midden weten te vinden tussen ruimte laten en stimuleren. Belangrijk is ook een plan, niet alleen op ict-gebied maar juist een breed gedragen onderwijskundig masterplan. Zo n beleidsstuk voorkomt dat ict een hype blijft die weer overwaait, maar zorgt er integendeel voor dat ict functioneel op de juiste plaats en op de juiste tijd wordt ingezet met een perspectief van meerdere jaren. De scholen in deze brochure hebben ict ingezet omdat men heil zag in de extra mogelijkheden van het medium, maar evenzeer heeft men gekozen voor de inzet van ict als oplossing van bestaande problemen, waarbij de leerling centraal staat.

11 11 Ict-schoolportret Aloysius College, Den Haag 1.0 Algemene Karakteristiek van de school Het Aloysius College (AC) is een rooms katholieke scholengemeenschap voor vmbo (theoretische leerweg), havo, vwo en gymnasium in Den Haag. Het is een school die voortkomt uit een rijke traditie en daar nog alle kenmerken van draagt. Het AC kiest er voor om binnen deze historische omgeving de kwaliteit uit het verleden te behouden en tegelijk open te staan voor vernieuwingen die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Dat maakt de school interessant voor een ict-schoolportret. Het AC heeft ongeveer leerlingen, een aantal dat naar verwachting nog licht zal groeien. Onder invloed van concurrentie en veranderingen in de demografische samenstelling van het voedingsgebied moet de school waken voor de opbouw van de school als geheel. De groei in het vmbo- en havo-segment van de school is wat groter en de concurrentie in de regio is het sterkste als het gaat om vwo leerlingen. Een beperkt deel van de leerlingen, zo n 6 á 7%, is afkomstig uit gezinnen met een anderstalige cultuur. Ook in deze groep zit een lichte groei, samenhangend met veranderingen in de samenstelling van de bevolking van Den Haag als geheel. De school heeft circa 75 leraren en zo n 25 personeelsleden behorend tot het onderwijs ondersteunend personeel. De directie bestaat uit de rector, een plaatsvervangend rector en twee conrectoren. Zij worden in hun taken bijgestaan door vier afdelingsleiders. Het bestuur van de school is in handen van de Aloysiusstichting. De school is gehuisvest in een imposant monument, dat vlak na de eerste wereldoorlog is gebouwd. Ondanks de ligging in het centrum van Den Haag is het gebouw omgeven door veel groen, sportvelden en ruime pleinen. Aan gebouw en omgeving is af te zien dat de orde van de Jezuïeten een goed oog had voor een stimulerende leeromgeving. Wie de school bezoekt raakt onder de indruk van de ruimte om de school heen, de typische kloosterachtige architectuur, de hal met een hoog trappenhuis, zuilen in art nouveau stijl, hoge brede gangen en zalen met gebrandschilderde ramen. Echt een gebouw dat in het geheugen van leerlingen verbonden zal blijven met hun middelbare-schoolperiode. De school heeft dan ook een bloeiende reünistenvereniging met bijna leden. Ondanks de historisch omgeving slaagt de school er in de leerlingen qua inrichting een eigentijds thuis te bieden. Dat blijkt uit de aanpassingen van het gebouw, de ruime mediatheek, inrichting en aankleding van de lokalen, wandschilderingen, werkstukken van leerlingen in de gangen en een schoolplein met een Navajo, een overdekte rookplaats.

12 12 De eerste fase van het ict-beleid Gevraagd naar de geschiedenis van de ict-ontwikkelingen in deze school kijken P. Molenaar, plv. rector met ict in de portefeuille, en P. Mengelberg, ict-coördinator elkaar met enige nostalgie aan. Het is dat de oude Commodores 64 net van de zolder zijn weggehaald, anders hadden we de geschiedenis nog in materiële vorm kunnen aanschouwen. De school liep toen zeer voorop, maar echt werken deed het niet. De bijbehorende schrapkaartenlezer deed er dagen en nachten over om de antwoorden op meerkeuzevragen te verwerken. Via de tweede tranche van het Informatica Stimuleringsplan (INSP) kwamen de eerste xt s, gesponsord door Philips, de school in. De school heeft op dat moment een verstandige beslissing genomen, waar ze nu nog plezier van heeft, namelijk in een vroeg stadium iemand binnen de school vrijstellen voor systeembeheer. De huidige systeembeheerder S. Duindam was destijds technisch onderwijsassistent. Hij is een echte ict-man en kreeg van de schoolleiding steeds meer tijd en gelegenheid om zich aan systeembeheer te wijden. P. Molenaar was toen nog Biologieleraar aan deze school en weet zich goed te herinneren hoe hij met lede ogen zag dat zijn bekwame onderwijsassistent steeds meer tijd aan systeembeheer ging besteden. Begin jaren negentig werd besloten de aanstelling van de technisch onderwijsassistent om te zetten in die van systeembeheerder. Als schoolleider van nu kijkt P. Molenaar positief terug op de beslissing. Anders dan veel scholen heeft men vroeg voor een professionele aanpak gekozen. Daardoor heeft er van begin af aan een goede structuur in de aanschaf van apparatuur gezeten. Zo is de school al vroeg begonnen met de aanleg van een netwerk, door het trekken van kabeltjes. De school heeft nooit gewerkt met stand alone computers. Een belangrijke stap in de ict-ontwikkeling was verder het besluit, in het begin van de jaren 90, om het rooster met behulp van de computer te gaan maken. Voor het overige bleef het gebruik van de computers beperkt tot lessen in het computerlokaal, met name in de vakken Aardrijkskunde, Biologie en natuurlijk Informatiekunde. De tweede fase van het ict-beleid De omslag kwam in 1998, zowel als gevolg van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, als door veranderingen in de samenstelling van de schoolleiding. Omdat er voor de basisvorming steeds meer software-toepassingen op de markt kwamen nam de behoefte aan ict-beleid toe. Zo ook ontstond er voor de Tweede Fase de mogelijkheid voor het aanbieden van het vak Informatica. De huidige rector, R. Hulsbergen, was afkomstig van een Regionaal Opleidingscentrum, waar de randvoorwaarden voor ict-ontwikkeling aanzienlijk beter waren dan op deze school: goede software, een goede infrastructuur, toepassingen in een open leercentrum. Nieuwe bezems vegen schoon. Zij nam ict in haar portefeuille, niet om de zaak inhoudelijk op te zetten, maar om de randvoorwaarden voor ict-ontwikkeling te creëren. Als die er eenmaal zijn kan de ontwikkeling verder vorm krijgen in de organisatie door de mensen die echt verstand hebben van ict. En dat had ik niet, zegt ze lachend. Er lag een plan om de mediatheek te verbouwen en 12 computers aan te schaffen voor een budget van ƒ Dat was natuurlijk bij lange na niet voldoende. Het bestuur was huiverig om meer te investeren. Eerst moest het nuttig effect aangetoond worden. Het kostte heel wat moeite om het bestuur te overtuigen dat het om de ict-ontwikkeling op gang te brengen geen zin heeft om te wachten tot iedereen weet wat ze met de spullen gaan doen. Uiteindelijk lukte het om een bedrag van ƒ los te krijgen. Een tweede belangrijke interne stap was de overschakeling van MS-DOS naar Windows. Het kostte moeite om de systeembeheerder daarvan te overtuigen, maar toen dat eenmaal lukte ging de zaak lopen. Direct daarna werden de portefeuilles in de directie

13 13 opnieuw verdeeld en kreeg P. Molenaar de ict-ontwikkeling in portefeuille. Er kwam een ict-masterplan. De leraar Informatiekunde werd voor tien uur vrijgesteld voor de functie van ict-coördinator. Omdat voor een school van deze omvang één systeembeheerder te weinig is, werd in samenwerking met een naburige school, het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, een tweede systeembeheerder aangesteld, die zijn tijd over beide scholen moet verdelen. Het ict-masterplan had de volgende onderdelen: - bekabeling van de hele school, - adressen voor iedereen, - inrichting van studiewerkplekken, - in ieder lokaal een aansluiting op het netwerk, - scholing in basisvaardigheden voor alle leraren, - het inrichten van een mediatheek, - het aanstellen van een mediathecaris. De school is bij de uitvoering van dit plan niet over één nacht ijs gegaan. Er werden externe deskundigen geraadpleegd voor de inrichting van de mediatheek en voor het maken van het rooster. Daar hebben we geen spijt van gehad, aldus P. Molenaar en P. Mengelberg. Je weet wel hoe je iets moet invoeren, maar niet hoe je dat efficiënt kunt doen. Via Uitleg was Molenaar op het spoor gekomen van mevr. Wiegant, de adjunct directeur van de bibliotheek te Nieuwegein die ook betrokken was bij de inrichting van de mediatheek van het Oosterlicht College in Nieuwegein. Zij adviseerde alle boeken die niet of nauwelijks gebruikt worden uit de kasten te laten. Er moest zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van ict-toepassingen en leerlingen moesten leren gebruik te maken van de openbare bibliotheekvoorzieningen. En zo geschiedde. In de huidige mediatheek staan weinig boeken, maar er is des te meer werkruimte. In het kader van Spin 1 werkt de school nu samen met de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Leerlingen hebben een pasje om naar de bibliotheek toe te gaan. De mediatheek is bewust niet te groot gemaakt. Dan wordt het te onrustig en heb je weer veel toezichthouders nodig. Anders dan andere scholen kiest het Aloysius er niet voor om bijvoorbeeld studenten aan te stellen als toezichthouder. Wij willen een professionele mediathecaris in school, die verband kan leggen tussen onderwijs, media en ict. De school is ook tevreden over de software (GpUntis 2 ) die nu voor het samenstellen van het rooster wordt gebruikt. Dat scheelt veel tijd en heeft ook een gunstig effect op het draagvlak voor ict-toepassingen. Naarmate leraren de successen van ict-gebruik ervaren, groeit hun belangstelling daarvoor

14 14 Het masterplan-ict is intussen aan herziening toe. De eerste doelstellingen zijn gehaald. Het komt nu aan op verdere uitbouw van de voorzieningen, maar vooral op integratie van ict-gebruik in de klas. Onderwijskundige ontwikkeling Het Aloysius College was geen ict-voorhoede school, al zou men dat aan de hand van de investeringen in de afgelopen drie jaar wel denken. Maar niet alles kan tegelijk. Wat betreft de vormgeving van de onderwijsleerprocessen wijkt de beginsituatie in het Aloysius College niet veel af van andere, soortgelijke scholen. Geleidelijk aan begint ict als hulpmiddel door te dringen. In de basisvorming is destijds Informatiekunde ingevoerd. Leerlingen en leraren gebruiken ict voor tekstverwerking en als zoekmachine voor het raadplegen van bronnen op internet. So far, so good. Maar de school wil meer. R. Hulsbergen: Wij willen ict gebruiken als middel om ons hele onderwijs te vernieuwen. Ict moet de taak van leraren gaan vergemakkelijken en tegelijk leerlingen een verrijkte leeromgeving bieden. De school heeft geen totaalplan gemaakt voor alle leerjaren tegelijkertijd, maar is begonnen met vernieuwingen in het eerste leerjaar. Op basis van de ervaringen daarmee wil de school zich verder ontwikkelen, door bijstellingen in het eerste leerjaar en uitbouw naar het tweede. De school is daarbij vooral op zoek naar ontwikkelingen die een goede kans op succes bieden, zodat het leerlingen en leraren motiveert volgende stappen te zetten. Het Aloysius College heeft een prachtige webpagina op De pagina bevat veel informatie over de school, actuele ontwikkelingen, maar ook vakkeninformatie, die zowel door leerlingen, leraren, als geïnteresseerden van buiten de school kan worden geraadpleegd. Op de vakkeninformatie staan lijsten met relevante internetadressen. Deze zijn door leraren en leerlingen geselecteerd m.b.v. een aantal toetsingscriteria om de bruikbaarheid vast te stellen. Volgens de rector van de school, R. Hulsbergen, is het intussen één van de meest geraadpleegde internetsites op onderwijsgebied. Ict-infrastructuur Omdat we gekomen zijn om een ict-portret te maken laten we ons rondleiden langs punten in de school waar ict-materieel vorm heeft gekregen. De tocht begint bij de trots van de school, de ruime mediatheek, met 16 ict-werkstations. Een uitbreiding naar 30 wordt binnenkort gerealiseerd. Naast de mediatheek ligt het computerlokaal met 16 werkstations. Als de groepen groter zijn, of als dat met het oog op het toezicht makkelijk is, kan de wand tussen mediatheek en computerlokaal opengeschoven worden. Het aanvankelijk plan om nog een tweede computerlokaal in te richten is gewijzigd. Er komen nu 50 werkstations gespreid over de lokalen. Het gebouw leent zich er helaas niet voor om per groep van lokalen een ict-groepswerkruimte in te richten, hetgeen voor de variatie in didactische werkvorm wel plezierig zou zijn. Met enig cynisme worden wij langs de ruimte geleid waar 50 nieuwe computers nog in dozen staan ingepakt. Ze werden met een verkeerde configuratie afgeleverd: het type problemen dat voor veel vertraging zorgt. Alle scholen lopen er wel eens tegen op, maar je kunt er nooit rekening mee houden.

15 15 Als straks alles is geïnstalleerd heeft de school op elke tien leerlingen één werkstation (exclusief administratie). Voor de wat langere termijn mikt de school op een verhouding van één op acht. Ook overweegt de school de aanschaf van een aantal notebookcomputers, maar de aanschafprijs van rond de ƒ5.000,-, vormt nog een struikelblok. De school is in 1999 helemaal bekabeld, zodat in ieder lokaal aansluiting van een werkstation mogelijk is, inclusief toegang tot centrale programmatuur en internet. Bij het aanleggen van kabels bleek de soliditeit van het gebouw een flinke handicap op te leveren. De systeembeheerder S. Duindam laat ons zien hoe dik de muren zijn en hoe lang de boren moeten zijn om er doorheen te komen. De dikte van de muren beperkt de school ook nog op een andere manier: een keuze voor draadloos communicerende apparatuur is niet goed mogelijk. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de school daar waarschijnlijk toch niet voor zou hebben gekozen. De kosten zouden hoog geweest zijn en bovendien waren de berichten over de storingsgevoeligheid niet positief. Gevraagd naar een advies aan andere scholen voor investeringsbeslissingen op dit terrein, antwoorden onze gesprekspartners dat een school er verstandig aan doet niet steeds te wachten op de nieuwste ontwikkeling: Start met de aanschaf als de school er aan toe is, zeggen zij. De gebruikers zijn tevreden over de functionaliteit van de huidige hardware: alles werkt en goed! De school beschikt over drie Netware 4 servers en één Netware 5 server. Windows is volgens de systeembeheerder veel moeilijker te configureren, Netware is overzichtelijker, geeft meer structuur. Voor de schooladministratie is er een aparte Unixserver. De servers zijn te vinden in een aparte ruimte. De zacht zoemende kasten met de talloze draden en pluggen ogen hier verrassend ordelijk. Dhr. Duindam heeft de aansluitingen voor de verschillende toepassingen een eigen kleur gegeven, zodat hij nooit te lang hoeft te zoeken als er problemen moeten worden opgelost. Dat is het grote voordeel als de aanleg onder eigen beheer plaats vindt: Op grond van je eigen ervaring kun je de beste oplossingen kiezen. Laat je een extern bedrijf de zaak aanleggen, dan merk je meestal pas na een flinke periode, wat je eigenlijk anders had gewild. De bekabeling is van het type FTP en UTP afgemonteerd. Aanvankelijk was het de bedoeling te werken met gescheiden segmenten om te voorkomen dat hackers in konden breken in het schooladministratiesysteem. Met het oog op toegang tot internet bleek koppeling toch nodig. Een router (van Cisco) zorgt nu voor een filter dat één kant uitwerkt: je kunt wel van uit het schooladministratiesysteem in het algemeen toegankelijke systeem, maar niet omgekeerd. Op onze vraag wat de school belangrijker vindt: snelheid van de systemen of beveiliging is het antwoord eenduidig: Beveiliging. De grote softwarepakketten (Office etc.) zijn allemaal decentraal geïnstalleerd. De rest verloopt via het netwerk. Bij de mediatheek kunnen leerlingen en leraren overigens cdroms lenen. Juist in de periode van ons bezoek kreeg de school toegang tot kennisnet. Ook op deze school is dat niet probleemloos verlopen, maar uiteindelijk toch goed gelukt.

16 16 Nu is het wachten op de ervaringen daarmee. Een ding is al duidelijk: de firewall van kennisnet werkt minder goed dan wel eens wordt gesuggereerd. Wie via kennisnet gaat zoeken naar materiaal voor het project Lekker Dier, krijgt tamelijk onverwachte en ongewenste internetpagina s op het scherm. Financiën Gevraagd naar de financiële paragraaf antwoordt P. Molenaar dat de overheidssubsidie niet volstaat voor een gezonde ict-bedrijfsvoering, ondanks de flinke verhogingen van de laatste tijd. Een klein rekensommetje. De school krijgt dit jaar ƒ164,- per leerling, waarvan ƒ23,- een sigaar uit eigen doos is voor toegang tot kennisnet. Een klein deel van het resterend bedrag is bovendien niet structureel beschikbaar, omdat het gebaseerd is op een tijdelijke maatregel van het ministerie van OCenW. Structureel kan de school dus rekenen op een budget van rond de anderhalve ton op jaarbasis. De totale ict-begroting van de school bedraagt echter rond de drie ton op jaarbasis, met zo nu en dan wat wisselingen afhankelijk van investeringen, het beschikbaar komen van projectgelden en schommelingen in de subsidies van de overheid. De hardware vormt daarbij niet het grootste probleem. De school heeft een vervangingsschema van één keer in de drie jaar. Met een ton op jaarbasis kom je dan een heel eind. Voor de personele kosten, scholing, software en softwarelicenties schiet echter binnen de overheidssubsidie te weinig over. Softwarelicenties blijken bijvoorbeeld veel duurder uit te pakken dan begroot door het ministerie, dat uitging van ƒ6.000,- op jaarbasis, terwijl de werkelijke kosten ƒ40.000,- bedragen, tenminste voor wie het legaal wil regelen. De systeembeheerder ziet op dat laatste nauwlettend toe, wat hem wel eens op veel gemopper van de leraren en leerlingen komt te staan. 2.0 Veranderingen voor leerlingen Programma vwo+ klas Op basis van een sterkte/zwakte-analyse werd de conclusie getrokken dat het voor de versterking van de concurrentiepositie van de school goed zou zijn te investeren in een vwo+ stroom. De concurrentie in dat marktsegment is hoog in Den Haag en omgeving. In het eerste leerjaar zijn per week vier lesuren vrijgeroosterd voor onderwijs met gerichte inzet van ict. Op het rooster betreft dit de vakken Ict en Levensbeschouwing. Dat is twee uur meer dan voor de andere eerste klassen. Aan het begin van het schooljaar krijgen deze leerlingen een stoomcursus van acht weken. Uit eerdere ervaringen bleek dat een deel van de leerlingen de basisvaardigheden al goed beheerst en het dus geen zin heeft daarvoor een heel schooljaar uit te trekken. Bovendien werkt het beter ze er in korte tijd geconcentreerd aan te laten werken. Afhankelijk van de beginsituatie van leerlingen leren ze basisvaardigheden uit te diepen: PowerPoint, Excel en het maken van webpagina s. De rest van het schooljaar wordt gebruikt voor projecten, waarin verschillende vakken participeren. Via het Griekenlandproject leren leerlingen bijvoorbeeld hun basisvaardigheden toe te passen. Dat leidt tot prachtige presentaties, maquettes e.d.

17 17 Het project Jeugdcultuur Half april vond in de vwo+ klas het project Jeugdcultuur plaats. Ten behoeve van dit project had de school ingeschreven op één van de landelijke ict-ontwikkelingsprojecten en dat verzoek werd, als enige school in Den Haag, gehonoreerd. Heel mooi, verzucht P. Molenaar, maar je moet wel voor het geld knokken. We hadden ƒ gevraagd. maar kregen slechts ƒ Eén van de voorwaarden was dat je met derden moest samenwerken. Nu dat hebben we gedaan, maar die zijn wel drie keer zo duur als waar de subsidieverstrekker op rekent. Het is uiteindelijk toch gelukt het project goed bekostigd te krijgen, dat moet gezegd. Via dit project worden 26 leerlingen van het Aloysius in contact gebracht met 15 leerlingen van de Ellermarkskøle in de buurt van Kopenhagen. Het ging om leerlingen van 12 tot 15 jaar. Het project werd voorbereid door middel van een bezoek van de leraren van het Aloysius aan Denemarken. Het idee was dat beide groepen verschillende aspecten van de jeugdcultuur bestudeerden en vervolgens informatie uitwisselden over opvattingen, waarden, normen en gedrag. Leerlingen van beide scholen vormden groepjes rond een bepaald aspect van jeugdcultuur, bijvoorbeeld sport, muziek, mode, religie, kunst of school. De groepjes verzamelden informatie met gebruikmaking van internet en andere bronnen. Via stelden de groepen leerlingen elkaar vragen, in het Engels (al dan niet met fouten). Zo wilden ze van elkaar weten wat voor computerspelletjes ze spelen, hoe veel tijd ze daaraan besteden, of ze dat alleen doen of samen met een vriendje, via internet of cdrom etc. Eén van de leerlingen vertelt ons hoe verbaasd hij was dat er op veel punten zoveel overeenkomsten zijn tussen Denemarken en Nederland. De informatie en de onderlinge reacties werden via een virtueel bureau op geadministreerd en op thema geordend. Na de fase van schriftelijke informatie-uitwisseling werden de leerlingen in staat gesteld met elkaar te chatten op internet. Het project culmineerde in een cyberparty, waarbij de twee klassen met elkaar konden communiceren via videoconferencing. Leerlingen werden beoordeeld op samenwerking, zelfstandig onderzoek doen, motivering van acties en hun presentatie bij de cyberparty. Daarnaast werd de toename van kennis met een test gemeten waar de groepjes zelf ook vragen voor aanleverden. Tenslotte gaven de leerlingen een PowerPoint presentatie over hun onderwerp tijdens een openbare bijeenkomst, waar ook de ouders bij aanwezig waren. Raymond Wajwakana liet ons een wel zeer actuele presentatie zien die hij samen met een klasgenoot heeft gemaakt over Maxima Zorregieta. We zien hoe ze bij de presentatie welkom worden geheten, een bewegende vlag, foto eronder, Maxima in fading letters en een stuk tekst. Van hun leraar kregen zij de tip om te raadplegen. Om en om hebben de twee leerlingen tekst gemaakt en gewerkt aan de vormgeving. Samenwerken was een extra doel bij deze opdracht. (Meer gedetailleerde informatie over dit project komt beschikbaar via kennisnet.)

18 18 Codename Future Om vakoverstijgende samenwerking te bevorderen en te oefenen met algemene vaardigheden staan voor alle eerste klassen de projecten Lekker dier en Gevaren van de zee op het programma. Dit gebeurt tijdens de lessen Informatiekunde en Levensbeschouwing. De school maakt daarbij gebruik van de diensten van de organisatie Codename Future 3. Deze organisatie heeft voor dit soort projecten een digitale leeromgeving gemaakt. Leerlingen kunnen inloggen bij deze portal en worden geholpen bij het stap voor stap opzetten van een onderzoek, via hoofdvragen en deelvragen en het bijhouden van een logboek. Leraren kunnen het onderwijsleerproces stap voor stap volgen m.b.v. een digitale handleiding. Toegegeven, er waren wat kinderziektes. Het programma was niet in alle opzichten vriendelijk genoeg voor eerste klassers, maar het voordeel van het werken met zo n organisatie is dat bijstellingen mogelijk zijn. In de volgende versie zijn deze problemen opgelost. Over het geheel is er goed mee gewerkt en de school is dan ook van plan hiermee door te gaan. Bovenbouw In de bovenbouw wordt langs drie wegen gewerkt: - op basis van de kwaliteitseisen in de examenprogramma s, - de inbreng van de leerlingen zelf, - de eigen ontwikkeling van leraren. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat leerlingen vooral voor praktische opdrachten veelvuldig gebruik maken van de ict-mogelijkheden. Voor het overige gaat de ontwikkeling trager dan verwacht. Dat heeft zeker te maken met de beschikbare infrastructuur op school, de ict-scholingsgraad van leraren en vooral de beschikbare tijd voor leraren om zich op nieuwe ontwikkelingen voor te bereiden. De school had in dit verband echter ook meer verwacht van de stimulerende invloed die uit kan gaan van de onderwijsmethodes. Wat leraren het liefste zien is software die sterk geïntegreerd is in de methode. Top drie software: 1.Safe Sex Files voor Biologie (Stichting Soa bestrijding), 2.de software bij de methode Wereldwijs (Aardrijkskunde, 3.Examinator (Engels). De vraag blijft waarom die ontwikkeling niet sneller gaat. Volgens Jakob Schuiringa, lid van onze delegatie en hoofd van de uitgeefgroep voortgezet onderwijs bij Malmberg, komt dat omdat uitgevers rekening moeten houden met de beperkte mogelijkheden van leraren en scholen. Je kunt geen onderdelen van leerboeken geheel afhankelijk maken van het gebruik van ict, zolang zoveel leraren nog voldoende ict-vaardigheid missen en de toegankelijkheid tot computers op scholen nog zo beperkt is. Veel van het ictmateriaal bij de methodes heeft daarom tot nu toe een additioneel karakter en zolang iets niet verplicht is, wordt het nu eenmaal minder gebruikt. Jakob Schuiringa wijst tevens op het grote belang van de docent in het stimuleren van het gebruik van digitale leermiddelen: Ook al maak je een cd-rom of educatieve site heel aantrekkelijk en geschikt voor thuisgebruik, het blijft natuurlijk onderwijs. Er zijn maar weinig leerlingen die daar voor hun lol mee aan de slag gaan en Big Brother, Starmaker of TMF daarvoor inruilen. Educatieve cd-roms en sites gebruiken ze alleen als de docent dat wil, een opdracht in hun boek daar om vraagt, of omdat een werkstuk, een boekverslag of 3

19 19 praktische opdracht via die weg sneller en makkelijker gemaakt kan worden. Collegenet 4, de meest bezochte leerlingensite, is daar een goed voorbeeld van. Leerlingen bezoeken die site massaal en halen er vooral samenvattingen en boekverslagen van boeken die ze voor hun lijst moeten lezen. Ervaringen leerlingen We spreken met Alexandra (5 havo), Anjuly (2 gym), Bert (2 vmbo) en Robin (5 havo). Zij geven aan dat zij ict vooral gebruiken om voor toetsen en examens te oefenen en voor hun praktische opdrachten, profielwerkstukken en boekverslagen. Bij het vak Informatica staat ict natuurlijk meer centraal en leren zij bijvoorbeeld met behulp van query s informatie op te vragen. We moeten echter niet denken dat ze bij Informatica de hele tijd achter de computer zitten. Het vak bevat ook heel veel theoretische onderdelen. Eén van de leerlingen heeft ervaring met het gebruik van ict bij Remedial Teaching en is erg tevreden over het effect met de oefendiskette bij Nederlands. Hij heeft nu aanzienlijk minder problemen bij tekstbegrip. De leerlingen vinden dat het gebruik van ict meer afhangt van de leraren dan van het vak. Sommigen kiezen er voor, anderen niet. Een factor is ook de mogelijkheden om van de mediatheek gebruik te maken. Als die te vaak voor de onderbouw gereserveerd wordt ontstaan er problemen voor de leerlingen in de bovenbouw. Hopelijk zijn die problemen verleden tijd als de laatste lichting van 50 computers in het gebouw is geïnstalleerd. Het advies van de leerlingen is om computer- en studieruimte te scheiden om zo een frequenter gebruik van computers mogelijk te maken. Vaak is het te onrustig in de mediatheek om daar goed te kunnen werken. 3.0 Veranderingen voor leraren De leraren kunnen nog maar sinds kort beschikken over behoorlijke ict-faciliteiten en daar moeten ze dan ook flink aan wennen. Om ze daarbij te helpen is bij de lararenkamer een aparte ruimte ingericht met een paar computers die de leraren in vrije momenten op de dag kunnen gebruiken. De meeste leraren beschikken over voldoende basisvaardigheden. Er is niet gekozen voor een cursusaanbod op basis van het Digitaal Rijbewijs. Dat bevat te veel onderdelen die de leraren niet nodig hebben en/of niet gebruiken. Leraren zijn in staat gesteld zich binnen de school te bekwamen in die onderdelen die voor hen relevant waren. Dat gebeurde in hun eigen tijd, in de avonduren, maar het was wel een effectieve aanpak. De school is ook niet kinderachtig geweest bij het stimuleren van de aanschaf van apparatuur voor privégebruik. Boven op de normale faciliteiten kon men voor ƒ1.000,- randapparatuur aanschaffen, hetgeen de systeembeheerder overigens wel extra werk opleverde. Eén en ander betekent dat we een team aantreffen met de nodige verschillen wat betreft ict-ontwikkeling. 4 Collegenet is een initiatief van Malmberg en te vinden op

20 20 Er vallen verschillende typen van gebruik te onderscheiden: - voor de eigen organisatie en communicatie, - voor de ontwikkeling van nieuwe werkvormen, - als hulpmiddel voor Remedial Teaching, - als hulpmiddel voor praktische opdrachten, profielwerkstukken e.d., - als aanvullend didactisch hulpmiddel, - als hulp bij toetsing en examenvoorbereiding. De leraren constateren dat ze ict als hulpmiddel voor de organisatie van hun eigen werk en als communicatiemiddel niet meer zouden kunnen missen. Zo loopt de cijferadministratie al langer via de computer, maar ondervindt men nu problemen door de invoering van profielen in de bovenbouw havo/vwo. Kennelijk heeft niemand nagedacht over de administratieve rompslomp die dat met zich mee brengt. Daarvoor is zo n verfijnd registratiesysteem nodig dat het niet meer mogelijk is dat in te voeren binnen het bestaande systeem. Vanzelfsprekend maken leraren zelf ook gebruik van en van internet als bron voor informatie, al zijn er wel veel verschillen tussen leraren. Een mooi voorbeeld van ictgebruik als organisatie en lesmiddel is het digitale kantoor voor het vak Informatica in de bovenbouw havo/vwo. De hele studiewijzer en al het materiaal dat de leraar gebruikt is digitaal te raadplegen. In de discussie over de vormgeving van onderwijsleerprocessen komen diverse voor- en nadelen ter tafel. Leraren en leerlingen hebben veel plezier van de voordelen die de tekstverwerkingsprogramma s bieden. Het daagt leerlingen uit tot een mooie vormgeving, leidt makkelijker tot een beter resultaat en is veel makkelijker door leraren te corrigeren. Een belangrijk voordeel zien leraren ook in de mogelijkheid die ict biedt voor interne differentiatie en Remedial Teaching. Tot voor kort waren er alleen hulpmiddelen voor Spelling en Grammatica. Sinds kort beschikt de school over een programma voor het oefenen van tekstbegrip, dat ook geschikt is voor havo/vwo leerlingen (Muiswerk 5 ). In de steunlessen Nederlands maken jaarlijks zo n 50 leerlingen (één op de acht) in klas 1 en 2 gebruik van dit programma en het helpt. Met het oog op interne differentiatie zou het mooi zijn als er wat meer computers in de klas stonden. Dan zou ook aan de wat snellere leerlingen een mogelijkheid kunnen worden geboden voor aanvullingen op hun programma. Meer computers in de klas zou het gebruik bovendien meer stimuleren omdat leraren het nu niet prettig vinden als leerlingen voor ict-gebruik de klas uit moeten. Dan verliezen zij teveel het zicht op de onderwijsleerprocessen en kunnen ze die niet meer begeleiden. Over dit laatste valt natuurlijk te twisten. Eén en ander hangt samen met het gekozen onderwijsmodel. Over internet als hulpmiddel bij de vormgeving van onderwijsleerprocessen zijn de meningen aanzienlijk genuanceerder. Positief is natuurlijk dat je snel, veel bronnen kunt raadplegen. Maar leerlingen moeten daarbij wel door veel rommel heen en dat leidt tot tijdverlies. Om te voorkomen dat leerlingen volstaan met het downloaden van informatie zijn weer allerlei procedures nodig om te bevorderen dat leerlingen er zelf mee aan de slag gaan. Dat levert een paradoxale situatie op: de wereld gaat voor de leerlingen open en dat leidt tot de noodzaak van beperkingen. Wat leraren in dit verband missen is in de onderwijsmethoden geïntegreerde software en actuele sites op internet, behorend bij de methode. Het materiaal dat nu bij methodes wordt geleverd heeft bovendien te veel een additioneel karakter. Men kan het gebruiken, 5

Ict-schoolportretten buitenland. Canada

Ict-schoolportretten buitenland. Canada Ict-schoolportretten buitenland Voorjaar 2003 2 Ict-schoolportretten buitenland Colofon Colofon Aan de ict-schoolportretten werken mee: Jonneke Adolfsen, Bob Beumers, Marja Blom, Daniel Bourguignon, Anita

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M. Gebruik van

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts

Scholen voorop. Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen. Mieke Aarts Scholen voorop Praktijkervaringen van scholen uit Expeditie durven, delen, doen Mieke Aarts Over deze publicaties Scholen voorop is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. Een

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

E D U C A T I O N M A G A Z I N E

E D U C A T I O N M A G A Z I N E EDUCATION MAGAZINE INHOUD SERVICE BESTE LEZER, Met gepaste trots presenteer ik u het eerste Acer Education Magazine. In dit magazine kunt u op een eenvoudige manier alle belangrijke informatie over Acer

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken CVOpen 1 Jaargang 10 November 2009 CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken Calvijnrector Diny Roodvoets neemt afscheid Maatregelen voor meer leraren in Rotterdam en Rijnmond Betere positie voor docenten

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

k w e s t i e d e l e n

k w e s t i e d e l e n d e k w e s t i e l e e r nr 1 m i d 1 d e l e n b e l e i d otivatie docenten < (massa)maatwerk < de leermiddelmix < ict < blij errast < schoolleiding < PvE < ander taakbeleid < geld? < elo < beter le

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Implementatie van games in het onderwijs

Implementatie van games in het onderwijs Implementatie van games in het onderwijs Ineke Verheul Martijn Koops Eindrapportage SLOA onderzoek UniC 2013 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie