Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Attaché Businessanalyse NIVEAU A2. Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie"

Transcriptie

1 Attaché Businessanalyse NIVEAU A2 Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden Contactgegevens JOBINHOUD Binnen het openbaar ministerie wordt een nieuwe dienst opgericht die verantwoordelijk zal zijn voor het uitwerken van een methodiek en bedrijfsarchitectuur om de informatisering van justitie gestalte te geven. Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en zijn wij daartoe op zoek naar een enthousiaste, innovatieve medewerker. Als attaché-businessanalyse sta je in voor het analyseren van de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rentabiliteit (kosten-baten) van nieuwe gespecialiseerde ICT-toepassingen en het opvolgen van de implementatie van deze toepassingen binnen het Openbaar Ministerie en de strafketen (Politie OM Hoven en rechtbanken en strafuitvoering) toepassingen ter beschikking te stellen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Openbaar ministerie. Ja staat eveneens in voor het opvolgen van de werking en het gebruik van de gespecialiseerde toepassingen van het Openbaar Ministerie met het oogmerk deze te laten evolueren zodat ze optimaal de doelstellingen van het Openbaar Ministerie blijven ondersteunen, evenals voor het uitwerken van oplossingen die het OM toelaat haar strategische doelstellingen te realiseren. Gelet op de positie in de steundienst van het OM, dient de attaché businessanalyse er eveneens voor te zorgen dat een bedrijfsarchitectuur (SOA architectuur) wordt geïmplementeerd. Nauw samenwerken met de projectleider, de business case beheren, de scope bepalen van het project en zorgen dat deze in overeenstemming is met de bedrijfsarchitectuur/strategische doelstellingen behoort eveneens tot het takenpakket evenals het vervullen van een brugfunctie ; de dialoog verzorgen tussen de business (experten) en de ICT (experten), in die zin dat de attaché businessanalyse over een degelijke kennis dient te beschikken van de werking van het OM en van ICT-mogelijkheden zodat hij/zij voor beide partijen een volwaardige gesprekspartner is. Verdere informatie vindt u in de bijgaande functiebeschrijving. 1/11

2 PROFIEL Generieke competenties Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies. Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren. Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega s. Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. Advies geven aan de gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van eigen expertise. Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Technische competenties Master- of licentiaat-diploma in de toegepaste economische wetenschappen, in de toegepaste informatica of in een andere relevante opleiding. Een goede kennis van : - het OM en de strafketen of in staat zijn deze kennis snel te verwerven - technieken van business analyse ( STROBE, Benefits mgt, BAPM, CATWOE,.) - technieken van modellering ( UML, BPMN,.) - technieken van strategische analyse (MOST, SWOT,.) en het opstellen van Business Cases - Business Architecture, Software Architecture ( SOA, EDA,.) Uitgesproken analytische, conceptuele en communicatieve vaardigheden Pluspunten : - Basiskennis van de tweede landstaal Periode van inwerking in de functie 1 jaar 2/11

3 WERKGEVER Er is één plaats vacant bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie. AANBOD U wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) op basis van een contract van onbepaalde duur. Weddenschaal OA21 (minimum ,00 - max ,00 bruto jaarsalaris volgens anciënniteit, niet geïndexeerd). Index op 01/01/2013 is 1,6084. Voor meer informatie: SOLLICITEREN Solliciteren kan tot en met 20 januari Heb je interesse in deze functie, stuur dan je curriculum vitae met motivatiebrief naar: (referentie attaché business analyse) KANDIDATEN MET EEN HANDICAP Je kan een aanpassing vragen Als je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, kan je contact opnemen met de selectiedienst. Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen van welke aanpassingen je wenst gebruik te maken in onze selecties. SELECTIEPROCEDURE - Afhankelijk van het aantal kandidaten, behoudt de selectiecommissie zich het voorrecht een preselectie te doen op basis van een grondige analyse van de CV s. - De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview (en eventueel een schriftelijke proef) Het selectie-interview (en de eventuele schriftelijke proef) beogen de evaluatie van uw profiel in overeenstemming met de vereiste competenties, alsook uw motivatie en uw affiniteit met het werkterrein. Het vereiste minimum om te slagen is 60%. - Locatie van de proeven: Brussel Feedback Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen. 3/11

4 LIJST VAN GESLAAGDEN En als je geslaagd bent? De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten. Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst die 1 jaar geldig is. CONTACTGEGEVENS Meer info over functie en de selectieprocedure? Diane Van Belle, attaché HRM 03/ /11

5 Attaché Businessanalyse NIVEAU A2 Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie Context De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket). De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij of als behoeder van de wet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en vervolgt ze. Het OM ziet er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen. Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het OM ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd. Binnen het OM is het College van procureurs-generaal bevoegd inzake strafrechtelijk beleid en zal het College van het OM via het beheer ondersteuning bieden bij de uitvoering van het strafrechtelijk beleid. Beide colleges worden ondersteund door de nieuw opgerichte gemeenschappelijke steundienst die mee de cohesie tussen strafrechtelijk beleid en beheer zal garanderen. Dit stemt overeen met de globale visie van het openbaar ministerie dat beleid en beheer onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn en dat voor een gecoördineerd en coherent strafrechtelijk beleid een goed werkende organisatie een vereiste is. Niet alleen de ondersteuning van de beide colleges binnen het openbaar ministerie behoort tot de opdracht van de steundienst; het staat ook in voor het verlenen van ondersteuning van de directiecomités van de geledingen van het OM en het organiseren van een interne audit zowel van het college van het openbaar ministerie en van de gerechtelijke entiteiten. De business analist zal behoren tot het ICT team binnen de steundienst. Dit ICT team adviseert OmpICT, het adviesorgaan voor beide Colleges aangaande informatiebeheer, bepaalt en bewaakt de scope en de coherentie van de verschillende projecten, zorgt dat deze projecten leiden naar de implementatie van de gewenste architectuur. Het ICT team begeleidt ook de verschillende APG groepen bij het functioneel beheer van de gebruikte toepassingen. Voor meer info: 5/11

6 Doel van de functie Het analyseren van de noodzaak, de technische haalbaarheid en de economische rentabiliteit (kostenbaten) van nieuwe gespecialiseerde ICT-toepassingen en het van de implementatie van deze toepassingen binnen het Openbaar Ministerie en de strafketen (Politie OM Hoven en Rechtbanken en strafuitvoering) toepassingen ter beschikking te stellen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Openbaar Ministerie. Het opvolgen van de werking en het gebruik van de gespecialiseerde toepassingen van het Openbaar Ministerie met het oogmerk deze te laten evolueren zodat ze optimaal de doelstellingen van het Openbaar Ministerie blijven ondersteunen De business analist werkt oplossingen uit die het OM toelaat haar strategische doelstellingen te realiseren. Gelet op de positie in de steundienst van het OM, dient hij er voor te zorgen dat een bedrijfsarchitectuur (SOA architectuur) wordt geïmplementeerd. Hij/zij dient nauw samen te werken met de projectleider, de business analist beheert de business case, bepaalt de scope van het project en zorgt dat deze in overeenstemming is met de bedrijfsarchitectuur/strategische doelstellingen. De business analist vervult een brugfunctie, dient de dialoog te verzorgen tussen de business (experten, kerngebruikers) en de ICT (experten), daartoe dient hij over een degelijke kennis te beschikken van de werking van het OM en van ICT mogelijkheden zodat hij voor beide partijen een volwaardige gesprekspartner is. Resultaatsgebieden 1. Als facilitator vertalen van enerzijds de behoeften van de organisatie naar de stafdienst ICT van de FOD Justitie en anderzijds van de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie beleggen van coördinatievergaderingen onderhouden van contacten/netwerken met collega's van de stafdienst ICT van de FOD Justitie en de organisatie kaderen van de behoeften van de gebruikers in een langetermijnvisie van de organisatie (macrovisie) toekennen van prioriteiten aan de behoeften in samenspraak met de stafdienst ICT en de organisatie relevante informatie tussen de partijen uitwisselen en doorgeven 6/11

7 2. Als onderzoeker in kaart brengen van de behoeften van de organisatie enerzijds inzicht te verwerven in de inhoud van concrete vragen en anderzijds de functionele analyse te vergemakkelijken bevragen van de organisatie (op alle niveaus) inwinnen van alle mogelijke informatie inzake de behoeften van de organisatie centraliseren van de concrete noden van de organisatie identificeren van de algemene noden van de organisatie bepalen van de functionele specificaties 3. Als analist evalueren van de bestaande processen, procedures en toepassingen enerzijds te zien of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie en anderzijds na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn inventariseren van de procedures, processen en toepassingen formuleren van verbeteringsvoorstellen aan de huidige procedures, processen en toepassingen op basis van expertise en ervaring instaan voor de standaardisatie van de gebruikte methodologie gebruik maken van moduleringstechnieken voorstellen van scenario's 4. Als adviseur helpen bij de evaluatie en selectie van de meest geschikte ICT-oplossingen op basis van technische haalbaarheid en economische rendabiliteit oplossingen te implementeren die voldoen aan de behoeften en middelen van de organisatie zich ervan vergewissen dat een degelijke integratie van voorgestelde oplossingen in de huidige aanwezige systemen mogelijk is voorstellen van oplossingen aan de organisatie, rekening houdend met de technische haalbaarheid en de economische rendabiliteit refereren naar bestaande oplossingen ondersteuning bieden bij het opmaken van het lastenboek analyseren van de kostprijs/voordelen van de bestaande en beoogde toepassingen opmaken van business cases (kosten, baten, economische analyse) 7/11

8 5. Als change agent instaan voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers een maximale acceptatie van het project/de toepassing(en) te bekomen samenstellen van cursussen en opleidingen plannen van opleidingen instaan voor de communicatie naar de belanghebbenden toe 6. Als evaluator testen en evalueren van de resultaten van ICT-toepassingen zich ervan te vergewissen dat de ICT-toepassingen voldoen aan de door de organisatie gestelde eisen opmaken van testscripts voor user acceptance tests opmaken van de planning van de testen opvolgen van andere testen laten uitvoeren of zelf uitvoeren van user acceptance tests 7. Als kennisbeheerder opvolgen van de evoluties in het vakgebied optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie onderzoeken van de goede praktijken in organisaties deelnemen aan seminaries zelfstudie volgen van opleidingen opvolgen van de marktevolutie en de tendensen 8/11

9 Organogram Minister van Justitie College van Procureurs-generaal College van het OM (Directeurs steundienst Magistraat-hoofdcoördinator) ICT Coördinator OM Teamverantwoordelijke Attaché businessanalyse Attaché business proces management Positionering De functie staat onder leiding van: Hiërarchisch: College van Procureurs-generaal en College van het OM, directeur steundienst en ICT coördinator Functioneel: ICT coördinator De functie heeft de leiding over een groep van: Nihil Beslissingsbevoegdheden Kan autonoom beslissen over/ moet toestemming vragen voor: De functie kan op autonome wijze beslissen over de eigen werkorganisatie. De functie werkt in een team dat een grote autonomie geniet bij het uitvoeren van de opdrachten, bij het kiezen van de methoden en technieken die in het kader worden gebruikt en bij het bepalen van de grote lijnen van de analysen die zij maken. De functie werkt onder supervisie van de directeur en de ICT coördinator en in overleg met de lokale partners. 9/11

10 Technische expertise Diploma: De functie dient houder te zijn van een master- of licentiaat-diploma in de toegepaste economische wetenschappen, in de toegepaste informatica of in een andere relevante opleiding Kennis Een goede kennis van het OM en de strafketen of in staat zijn deze kennis snel te verwerven Een goede kennis van technieken van business analyse ( STROBE, Benefits mgt, BAPM, CATWOE, ) Een goede kennis van technieken van modellering ( UML, BPMN,.) Een goede kennis van technieken van strategische analyse ( MOST, SWOT,.) en het opstellen van Business Cases Een goede kennis van Business Architecture, Software Architecture ( SOA, EDA,.) Uitgesproken analytische, conceptuele en communicatieve vaardigheden. Basiskennis van de tweede landstaal vormt een pluspunt Ervaring Periode van inwerking in de functie 1 jaar Competentieprofiel Omgaan met informatie Informatie integreren: Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende conclusies. Omgaan met taken Beslissen: Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren. Omgaan met medewerkers Ondersteunen: Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Omgaan met relaties In team werken: Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega s. Servicegericht handelen: Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. 10/11

11 Adviseren: Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. Omgaan met het eigen functioneren Betrouwbaarheid tonen: Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden Zichzelf ontwikkelen: De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. Innovatie Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden? De beleidsplannen, richtlijnen en circulaires met betrekking tot het openbaar ministerie, zowel op nationaal, meso-, als lokaal niveau. De deontologische en methodologische richtlijnen. Welke vernieuwingen? De functiehouder kan voorstellen doen om de werkprocessen van de parketorganisaties te informatiseren en optimaliseren. De functiehouder kan voorstellen doen met betrekking tot ICTprojecten en informatisering. Gebaseerd op welk referentiekader De ervaring binnen de organisatie, de kennis van de rechterlijke orde en de arrondissementen, de kennis verworven tijdens vergaderingen of tijdens opleidingen en de kennis verworven door wetenschappelijke literatuur. 11/11

Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker.

Daartoe wordt veel vrijheid geboden om initiatief te nemen en daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste en innovatieve medewerker. 1 Attaché Business intelligence expert (niveau A2 ) voor de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureursgeneraal en het College van het Openbaar Ministerie (m/v) Jobinhoud Profiel Werkgever

Nadere informatie

Business analist A2 Business process management (M/V)

Business analist A2 Business process management (M/V) Business analist A2 Business process management (M/V) voor de steundienst van het college van hoven en rechtbanken Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3

Deskundige boekhouder brandweerzone Waasland contractueel, voltijds, B1-B2-B3 De stad SINT-NIKLAAS is een moderne centrumstad met meer dan 72.000 inwoners. Wij organiseren in opdracht van de brandweerzone Waasland een wervingsprocedure en leggen een wervingsreserve aan voor: Deskundige

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

Software Project Manager m/v Mei 2011

Software Project Manager m/v Mei 2011 Software Project Manager m/v Mei 2011 Algemene Directie Crisiscentrum Dienst ICT 1/5 Opleidingsniveau Je bent in het bezit van een universitair diploma: - master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-03

Middenkader : mobiliteit 2015-03 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-03 Antwerpen erratum 07-08-2015 Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Vlaams Brabant West-Vlaanderen erratum 07-08-2015 Commissariaat-generaal

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie