28 augustus Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING. Verkoop Capucijnenstraat Gemeente Maastricht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 augustus 2015. Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING. Verkoop Capucijnenstraat 43-45 Gemeente Maastricht"

Transcriptie

1 Selectieleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING Gemeente Maastricht

2 INHOUDSOPGAVE 01 INLEIDING 3 02 DE PROCEDURE Selectiefase Doorkijk naar gunningsfase Planning en deadlines Contactgegevens 7 03 BEOORDELING AANMELDINGEN SELECTIEFASE Deadline aanmelding en indiening stukken Uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen Selectiecriteria In te dienen stukken bij aanmelding Communicatie inzake uitslag selectie 9 04 BIJLAGEN Aanmeldformulieren Relevante achtergrondinformatie 10 2

3 01 INLEIDING Gemeente Maastricht is eigenaar van een gebouwencomplex aan de Capucijnenstraat 43-45, gelegen in het centrum van Maastricht. Zij is voornemens het complex dit jaar in de huidige staat te verkopen met als doel dat het object op termijn weer in gebruik wordt genomen met een functie die past bij de eigenschappen van het object en de kenmerken van de omgeving. De verkoop geschiedt door middel van een openbare verkoopprocedure met een voorselectie. Na de selectie van vier of vijf partijen wordt in de gunningsfase aan de overgebleven partijen een herontwikkelingsplan en een bieding op het betreffende gebouwencomplex gevraagd. De verkoop betreft geen formele aanbestedingsprocedure conform aanbestedingsrichtlijnen. De gemeente vindt de toekomstige invulling van het complex belangrijk, waardoor de locatie wordt verkocht aan de partij met de beste combinatie van herontwikkelingsplan en prijs. De gemeente streeft naar een transparant en open proces. Middels dit document wil de gemeente u voorzien van achtergrondinformatie over het object en u de mogelijkheid bieden om aan te melden voor de selectiefase. De te doorlopen selectieprocedure, de daarbij horende uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria en een doorkijk naar de gunningsfase worden in dit document toegelicht. Gemeente Maastricht is contractpartij bij de verkoop van de Capucijnenstraat Brink Management / Advies ondersteunt de gemeente in de verkoopprocedure. Het gebouwencomplex is een voormalig klooster van de Zusters van de Miséricorde. Het bijzondere complex bestaat uit een aantal aaneengeschakelde onderdelen, waarvan enkele onderdelen een monumentale status kennen. Van oudsher heeft het complex een sterk maatschappelijke functie gehad. Recent heeft het complex als kantoren- en zalenlocatie gediend voor City Centrum Trajekt als onderkomen van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Momenteel staat het complex leeg. Het gebouw heeft een grootte van circa m 2 BVO en een WOZ-waarde in 2015 van circa 1,8 miljoen. Om de huidige situatie in kaart te brengen en de (on)mogelijkheden van herbestemming te onderzoeken, heeft de gemeente een herbestemmingsscan laten uitvoeren, waarvan de resultaten zijn opgenomen in de bijlage van dit document. Naast een uitgebreide inventarisatie van de huidige situatie waaronder de ligging, onderhoudsstaat en monumentale waarde, bevat deze herbestemmingsscan ook een aantal voorbeelden van mogelijke invullingen van de locatie. Andere invullingen zijn uiteraard ook mogelijk, zolang deze binnen de geldende kaders en uitgangspunten passen (zoals Provinciale verordening en gemeentelijk beleid). 3

4 02 DE PROCEDURE Selectiefase Hieronder wordt de procedure in de selectiefase globaal toegelicht. In hoofdstuk 03 wordt nader ingegaan op de beoordeling van de aanmeldingen in de selectiefase. Procedure Vanwege het openbare karakter van deze verkoopprocedure is eenieder vrij om zich hiervoor aan te melden. Wel wordt in de selectiefase gevraagd dat u bewijst in staat te zijn de locatie te kopen en eventueel te herontwikkelen. Hiertoe wordt van uw organisatie een bereidstellingsverklaring bankgarantie gevraagd, een referentieproject en een korte visie op de opgave. In het kader van proportionaliteit is de inspanning voor geïnteresseerde partijen beperkt in de selectiefase. Op basis van de ingediende stukken worden vier of vijf partijen geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de gunningsfase. Alle partijen die zich hebben aangemeld voor de selectiefase ontvangen bericht waarin staat of ze wel of niet worden uitgenodigd voor de gunningsfase. De aanmelding van partijen wordt evenals de door hen ingediende stukken vertrouwelijk behandeld. Beoordeling De aan te leveren gegevens voor de selectiefase worden getoetst aan: 1 Uitsluitingsgronden Uitsluitingsgronden zijn bedoeld om niet integere bedrijven uit te sluiten. Voorbeeld: door ondertekening van het Aanmeldformulier en formulier Verklaring bij aanmelding verklaart de ondernemer dat de gestelde uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. 2 Geschiktheidseisen Met geschiktheidseisen wordt getoetst of een gegadigde geschikt is om de opdracht uit te voeren. Een gegadigde moet ten minste aan deze eisen voldoen om deel te mogen nemen aan de verdere procedure. Voorbeeld: de ondernemer dient bij aanmelding een bereidstellingsverklaring bankgarantie af te geven. 3 Selectiecriteria Selectiecriteria zijn criteria die worden gebruikt om het aantal geschikte gegadigden, die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen, te beperken tot een vooraf bepaald aantal. Voorbeeld: de aangemelde partij kan met haar visie op de opgave zichzelf profileren en daarmee onderscheiden van andere aangemelde partijen. Indien u vragen niet beantwoordt, verklaringen niet verstrekt of niet naar waarheid invult, leidt dit tot uitsluiting. Gedurende de gehele procedure dient een aangemelde partij er zorg voor te dragen dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn en moet hij blijven voldoen aan de in dit document gestelde geschiktheidseisen. Indien dit op enig moment niet het geval is, dient de gegadigde dit onverwijld kenbaar te maken en wordt door de gemeente bepaald of deze gegadigde wordt uitgesloten van verdere deelname. De gemeente is in een dergelijk geval gerechtigd om: genoegen te nemen met de eventueel door gegadigde te nemen maatregelen om het nadeel weg te nemen dat ontstaat doordat niet meer wordt voldaan aan één of meer geschiktheidseisen; de betreffende gegadigde uit te sluiten van deelname en de eerste opvolger uit de selectiefase uit te nodigen voor de gunningsfase. 4

5 Combinaties U mag zich aanmelden in een combinatie/samenwerkingsverband. Samenwerkende partijen dienen daarbij één penvoerder aan te wijzen. De communicatie vindt uitsluitend plaats met deze penvoerder. Deze partij is penvoerder, zowel in de verkoopprocedure als gedurende de eventuele contractuitwerking. Binnen dit samenwerkingsverband mag de referentie door ieder van de samenwerkende partijen zijn uitgevoerd. De in te dienen documenten met betrekking tot de financiële zekerheid dienen van toepassing te zijn op de samenwerking als geheel. De samenwerkende partijen mogen zelf bepalen wie in welke mate hieraan bijdraagt, zolang er gezamenlijk maar wordt voldaan aan de gestelde eisen. Elke partij kan zich voor deze procedure maximaal eenmaal aanmelden. Indien u zich in een samenwerkingsverband wilt aanmelden, kunt u zich dus niet meer zelfstandig aanmelden (en vice versa). Selectie De vier partijen die op basis van de uitsluitingsgronden niet zijn uitgesloten, voldoen aan de geschiktheidseisen, en het hoogste scoren op de selectiecriteria, worden uitgenodigd voor de gunningsfase. Indien partij vier en vijf gelijk worden beoordeeld, worden vijf partijen uitgenodigd voor de gunningsfase. Overige mededelingen De verkoop betreft geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. Derhalve is het ARW 2012 niet van toepassing. Gemeente Maastricht houdt zich te allen tijde het recht voor om niet te verkopen of de procedure tussentijds af te breken of te herstarten. De aangemelde partijen kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding. Elke aangemelde partij verklaart door middel van het doen van een aanmelding in te stemmen met het verloop en de inhoud van de verkoopprocedure. Verkoop van het object vindt plaats in huidige staat, vrij van huur en vrij van gebruik. Alle risico s ten aanzien van de exploitatie en eventuele herontwikkeling worden bij ondertekening koopcontract overgedragen aan koper, waaronder ook risico s op aanwezigheid van asbest, sanering, et cetera. Voor zover bij gemeente beschikbare informatie hierover wordt beschikbaar gesteld Doorkijk naar gunningsfase Deze selectieleidraad heeft enkel betrekking op de selectiefase van de verkoop van de Capucijnenstraat Gemeente Maastricht wil partijen echter al een indicatie geven van het vervolgtraject na de selectiefase. Gemeente Maastricht benadrukt dat de informatie in deze paragraaf van globale en indicatieve aard is en dat in het vervolg van de verkoopprocedure aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Aan de geselecteerde partijen worden de definitief te doorlopen stappen en data kenbaar gemaakt middels het verstrekken van een gunningsleidraad. Procedure gunningsfase De geselecteerde partijen worden uitgenodigd tot het doen van een bieding en het indienen van een herbestemmingsplan. Alle hiervoor relevante stukken worden alleen aan deze partijen beschikbaar gesteld. Ook wordt per partij afzonderlijk een locatiebezoek georganiseerd. Na ontvangst van de stukken krijgen partijen voldoende tijd om een bieding voor te bereiden en uit te brengen. Tussentijds is er ruimte tot het stellen van vragen. De vragen van alle partijen worden verzameld en middels een Nota Van Inlichtingen (NVI) beantwoord. De NVI wordt aan alle partijen in de gunningsfase toegestuurd. Na indiening van de stukken krijgt u de gelegenheid uw bieding toe te lichten in een presentatie. 5

6 Gunningscriteria De inschrijving wordt beoordeeld op basis van vooraf gestelde gunningscriteria. De precieze criteria worden aan de geselecteerde partijen beschikbaar gesteld bij aanvang van de gunningsfase. Het project wordt gegund op een combinatie van de financieel meest voordelige bieding en de beoordeling van het door de partij ingediende herbestemmingsplan. Financieel meest voordelige bieding: Partijen wordt de mogelijkheid geboden om zowel een onvoorwaardelijke bieding als een voorwaardelijke bieding met als (enige) voorbehoud een gewijzigd en door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan (geen onherroepelijk bestemmingsplan) in te dienen. Het is niet verplicht twee biedingen uit te brengen. Gemeente Maastricht heeft de voorkeur voor een onvoorwaardelijke bieding. Levering en betaling vinden bij een onvoorwaardelijke bieding binnen één maand na ondertekening koopcontract plaats. Bij de voorwaardelijke bieding vinden levering en betaling plaats binnen één maand na vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad. Om biedingen met elkaar te kunnen vergelijken, zal de kansrijkheid/risicoprofiel van de voorwaardelijke biedingen worden beoordeeld en op basis daarvan worden vergeleken (gecorrigeerd) ten opzichte van onvoorwaardelijke biedingen. Kwalitatieve beoordeling Het herbestemmingsplan wordt onder andere beoordeeld op: functionele invulling; meerwaarde voor de buurt en de stad; omgang met de monumentale onderdelen van het object; hoe in de aanpak en proces wordt omgegaan met wensen uit de buurt. Partijen dienen voor hun inschrijving in de gunningsfase ter indicatie de volgende documenten in te dienen: artist impression van de toekomstige situatie; overzicht van de functionele invulling van het object (m² per functie) en bijvoorbeeld een vlekkenplan; overzicht van eventuele (grote) bouwkundige ingrepen; stedenbouwkundige visie met daarin minimaal aandacht voor het karakter van het gebied (gesloten houden versus openstellen voor publiek); afspraken met bijvoorbeeld huurders, een business case of anderszins waaruit blijkt dat een langjarige exploitatie van het complex gewaarborgd is. Beoordeling De inschrijvingen worden beoordeeld op ontvankelijkheid. Indien sprake is van ontbrekende gegevens of kleine afwijkingen, worden de partijen in de gelegenheid gesteld dit te herstellen. Alleen complete en volledige inschrijvingen worden ontvankelijk verklaard. De niet-ontvankelijke inschrijvingen worden niet beoordeeld en komen niet voor gunning in aanmerking. Het plan wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie, zonder dat zij de hoogte van de bieding kennen. Het gewogen resultaat van de beoordeling van het plan leidt tot een kwalitatieve totaalscore per partij. De combinatie van deze kwalitatieve score en de waardering van de bieding (voorwaardelijk/onvoorwaardelijk in relatie tot de hoogte van de bieding) leidt tot een totaalscore. De uitslag wordt met partijen gecommuniceerd inclusief een korte toelichting op de uitslag. 6

7 Na gunning treden partijen (gemeente en partij waaraan verkoop is gegund) in overleg met als doel ondertekening van het koopcontract. Een conceptversie van het koopcontract maakt als bijlage onderdeel uit van de gunningsleidraad. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, behoudt gemeente Maastricht zich het recht voor met de eerstvolgende partij (nummer 2, daarna nummer 3, et cetera) van de uitslag van de gunningsfase in overleg te treden en met die partij tot overeenstemming te komen. Zowel de gunning als de daadwerkelijke verkoop is onder voorbehoud van goedkeuring door College van B&W en/of gemeenteraad Planning en deadlines Selectiefase: Week 35 Aankondiging voornemen tot verkoop 25 september (week 39) Aanmelden door partijen middels indienen van selectiedocumenten 9 oktober (week 41) Bekendmaking uitslag selectie Doorkijk naar gunningsfase (indicatief): Week 42 Start gunningsfase Week 43 Locatiebezoek Week 44 Deadline indienen vragen NVI Week 46 Versturen NVI aan alle partijen Week 49 Indienen biedingen door partijen en mogelijkheid tot toelichting/presentatie Week 51/week Bekendmaking en gunning Week 2/ Toewerken naar ondertekening koopcontract Contactgegevens Gemeente Maastricht is contractspartij bij de verkoop van de Capucijnenstraat Brink Management / Advies ondersteunt de gemeente in de verkoopprocedure. Communicatie in relatie tot deze verkoop vindt enkel schriftelijk of per plaats met Brink Management / Advies. Alle communicatie per post moet worden verzonden met de volgende adressering: NIET OPENENEN VERKOOP CAPUCIJNENSTRAAT Gemeente Maastricht p/a Brink Management / Advies T.a.v. Verkoop Capucijnenstraat Postbus CK EINDHOVEN 7

8 03 BEOORDELING AANMELDINGEN SELECTIEFASE In de selectiefase dienen aangemelde partijen aan te tonen dat ze financieel draagkrachtig zijn en ervaring hebben met vergelijkbare opgaves. Daarnaast kunnen partijen zich profileren met een korte visie Deadline aanmelding en indiening stukken Uiterlijk vrijdag 25 september 2015 om uur dient u de benodigde gegevens te hebben aangeleverd. De stukken dienen te worden verzonden naar U ontvangt een ontvangstbevestiging per Uitsluitingsgronden De gegadigde verklaart door middel van ondertekening en indiening van het Aanmeldformulier (bijlage 1) en formulier Verklaring bij aanmelding (bijlage 2) dat de hierin vermelde uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn. Indien de verklaringen of gegevens niet volledig en naar waarheid worden aangeleverd, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname aan de procedure. Gemeente Maastricht heeft de volgende uitsluitingsgronden geformuleerd: De onderneming of een bestuurder van de onderneming in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld. De onderneming verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt, jegens hem geldt geen surseance van betaling of (faillissements-)akkoord, en zijn onderneming verkeert niet in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving. De onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen Geschiktheidseisen Gemeente Maastricht heeft de volgende geschiktheidseisen geformuleerd: De aangemelde partij is een financieel gezonde partij en is naar verwachting financieel in staat de koop en nadere investeringen te plegen. Hiertoe dient de aangemelde partij een door de bank ondertekende bereidstellingsverklaring bankgarantie ter hoogte van ,-- (bijlage 3) in te dienen ter nakoming van de nog uit te brengen bieding. Gelet op het vermogensbeslag van een bankgarantie, zal worden getracht voor zo ver mogelijk de duur en de omvang van de uiteindelijke bankgarantie zo veel mogelijk voor u beperkt te houden. In de gunningsfase wordt dit nader uitgewerkt. De aangemelde partij is in staat na aankoop het complex te herbestemmen en heeft aantoonbare ervaring met vergelijkbare trajecten. Hiertoe dient de aangemelde partij één referentieproject aan te leveren, te verwoorden in maximaal 1 pagina A4 (inclusief maximaal 1 afbeelding). Het referentieproject moet zijn opgestart (en grotendeels zijn gerealiseerd) of opgeleverd na 1 september De referentie moet minimaal voldoen aan de volgende criteria en dit moet blijken uit de toelichting: 8

9 de aangemelde partij heeft een risicodragende rol (gehad) in de ontwikkeling van het referentieproject. het is een herbestemming van een monument of een binnenstedelijke renovatie / herbestemming. het referentieproject heeft een minimale omvang van m² BVO Selectiecriteria Middels selectiecriteria kunnen aangemelde partijen zich profileren en onderscheiden van andere partijen. De aangemelde partij wordt gevraagd een visie op de opgave te verwoorden in maximaal 800 woorden op maximaal 2 pagina s (A4). Gemeente Maastricht vindt onderstaande aandachtspunten belangrijke elementen van de opgave. Het staat aangemelde partijen uiteraard ook vrij om in hun visie in te gaan op andere punten. Welke functionele invulling heeft u voor ogen op deze locatie? Hoe gaat u om met de monumentale elementen en het monumentale karakter van (onderdelen van) de locatie? Bent u voornemens de locatie zelf in gebruik te nemen of te exploiteren? Of heeft u al concrete ideeën met betrekking tot het toekomstige gebruik van de locatie? Wat is uw visie op het ontwikkel- en exploitatieproces en welke samenwerkingen gaat u j eventueel aan met andere (type) partijen? Bent u voornemens het gesloten karakter van de locatie te behouden of juist de interactie met de (directe) omgeving op te zoeken? En hoe gaat u dit bewerkstelligen? Hoe bent u voornemens om te gaan met wensen vanuit de buurt? De visies worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, bestaande uit medewerkers van gemeente Maastricht en Brink Management / Advies. De beoordeling van bovenstaande aandachtspunten geschiedt door punten toe te kennen aan: de mate waarin u de gemeente er meer van overtuigt dat een langjarige exploitatie van het complex is gewaarborgd (wegingsfactor: 50%); de mate waarin u de gemeente er meer van overtuigt dat interactie (communicatie) plaatsvindt met de buurt en de meerwaarde van het plan voor de omgeving/stad (wegingsfactor: 25%); de mate waarin u de gemeente er meer van overtuigt dat karakteristieke elementen en historie van het object terugkomen in het ontwerp (wegingsfactor: 25%). De beoordelingscommissie komt tot een unaniem oordeel In te dienen stukken bij aanmelding U dient de volgende stukken in te dienen bij uw aanmelding: volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (bijlage 1); volledig ingevuld en ondertekend formulier Verklaring bij aanmelding (bijlage 2); volledig ingevulde en ondertekende formulier Bereidstellingsverklaring bankgarantie (bijlage 3); 1 A4 met informatie over een referentieproject (conform de voorwaarden in 03.03); 2 A4 met een visie op de opgave (conform de voorwaarden in 03.04) Communicatie inzake uitslag selectie Alle aangemelde partijen ontvangen een schrijven waarin is opgenomen of de betreffende partij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de gunningsfase. Over de uitslag van de selectiefase vindt geen nadere correspondentie plaats. Conform de Mededingingswet is (voor)overleg verboden tussen de aangemelde partijen. 9

10 04 BIJLAGEN Onderstaande documenten zijn als bijlagen van de selectieleidraad bijgevoegd Aanmeldformulieren 1 Aanmeldformulier 2 Formulier verklaring bij aanmelding 3 Bereidstellingsverklaring bankgarantie Relevante achtergrondinformatie 4 Model bankgarantie 5 Herbestemmingsscan juni Addendum Herbestemmingsscan juni Kadastrale kaart met bebouwing 8 Voorschriften omtrent de monumentenstatus van gebouwen 9 Asbestinventarisatie Type-A 10 Verkennend bodem- en asbestonderzoek 11 Indicatieve mogelijkheden voor functionele invulling 10

14 oktober Gunningsleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING. Verkoop Capucijnenstraat Gemeente Maastricht

14 oktober Gunningsleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING. Verkoop Capucijnenstraat Gemeente Maastricht Gunningsleidraad GEEN FORMELE AANBESTEDING Gemeente Maastricht INHOUDSOPGAVE 01 INLEIDING 3 02 HET OBJECT 4 03 PROCEDURE VERKOOP 5 03.01 De verkoop 5 03.02 Beschikbaar stellen gunningsleidraad 5 03.03

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Selectieleidraad. (La Petite Suisse/Villa Kanjel)

Selectieleidraad. (La Petite Suisse/Villa Kanjel) Selectieleidraad Geen formele aanbesteding Verkoop landgoed met rijksmonumentaal landhuis, koetshuis en parkaanleg, gelegen aan Meerssenerweg 1 te Maastricht (La Petite Suisse/Villa Kanjel) Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Verkoop Gebouwen Leerfabriek KVL. Toelichting bij rondleiding op 20 april 2017

Verkoop Gebouwen Leerfabriek KVL. Toelichting bij rondleiding op 20 april 2017 Verkoop Gebouwen Leerfabriek KVL Toelichting bij rondleiding op 20 april 2017 Inhoud 1. Leerfabriek KVL Historie Aankoop provincie Herontwikkeling KVL terrein Herontwikkeling gebouwen en het concept De

Nadere informatie

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Vught Nationale identificatie: 34423267 Postadres: Postbus 10100 Plaats: VUGHT Postcode: 5260 GA Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d.

Nota van Inlichtingen bij de selectieleidraad 'Tijdelijke Transformatie Ravellaan 96 studentenhuisvesting', kenmerk 13.UVO.108 d.d. 1. De beoogde exploitant lukt het waarschijnlijk niet om uiterlijk 6 januari 2014 alle gegevens op een rij te hebben om ons te ondersteunen. Gezien de vakantie periode is er nauwelijks personeel aanwezig

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag (NL). t.a.v.: Mevr. D. Spaans.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Larcom 351988721 Vermeerstraat 1, 7731SM OMMEN ( Nederland ) Email: hansverschoor@larcom.nl Elektronische toegang tot informatie:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Zeeland Nationale identificatie: 131970772 Postadres: Abdij 6 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Werkendam Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam ( Nederland ) Ter attentie van: Hélène Prozee Telefoon: +31 652333128, Fax:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haaren (NB) Mgr Bekkersplein 2, 5076AV HAAREN (NB) ( Nederland ) Ter attentie van: Ronald Maas Telefoon: +31 646196260, Fax:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Utrecht Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht ( Nederland ) Ter attentie van: Arno van Brakel Telefoon: +31 302583333, Email:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Immigratie en Naturalisatiedienst Dr. H. Colijnlaan 341, 2283 XL Rijswijk ( Nederland ) Ter attentie van: Edwin de Koning Telefoon:

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 12/09/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Oost Gelre Nationale identificatie: 412165553 Postadres: Varsseveldseweg

Nadere informatie

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide"

Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving Gorsselse Heide Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Postbus 111 6800 AC Arnhem Telefoon : (026) 365 55 58 Fax : (026) 365 55 00 JW - 28002693 Voorwaarden terzake van de verkoop bij inschrijving "Gorsselse Heide" Beschrijving

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/04/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 12024663 Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag (

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 978643 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit van Amsterdam Roeterstraat 31, 1018 WB Amsterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Hans Mulder Telefoon: +31 205252443,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 02/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Erasmus MC 332188652 'sgravendijkwal 230, 3015CE

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100, 2988DC RIDDERKERK ( Nederland ) Ter attentie van: Maarten Rooderkerk Telefoon: +31 889743362,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Defensie Materieel Organisatie/MATLOG/Afdeling Verwerving Projecten Nationale

Nadere informatie

Selectieleidraad Verkoop Leerfabriek KVL 11 april 2017

Selectieleidraad Verkoop Leerfabriek KVL 11 april 2017 Selectieleidraad Verkoop Leerfabriek KVL 11 april 2017 2/24 Selectieleidraad Verkoop Leerfabriek KVL 11 april 2017 Inhoud 01 Inleiding 5 02 Opgave 6 02.01 Historie 6 02.02 Context 6 02.03 Doelen 7 02.04

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 23/05/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Utrecht Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht (Nederland)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/10/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Hogeschool Zuyd 48391788 NieuwEyckholt

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W

Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Selectieleidraad EEG/46/INK Onderhoud E&W Voor het beheer, preventief- en correctief onderhoud van de werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties in alle gebouwen van het Koning Willem I College

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 59402109 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 08/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere 162046567 Stadhuisplein 1, 1315 HR

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo) Nationale identificatie:

Nadere informatie

2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16

2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers. Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 2 e Nota van Inlichtingen Selectiefase niet-openbare procedure aanbesteding aannemers Nieuwbouw STC Waalhaven Z.z. 16 Versie: definitief Datum: 8 mei 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm

Algemene gegevens. Zorgaanbieder. Bestuursverklaring ELV 2017 Pagina: 1 van 4. Instellingsnaam. Rechtsvorm Bestuursverklaring Eerstelijnsverblijf 2017 Deel I Algemene gegevens Zorgaanbieder Instellingsnaam AGB-code KvK-nummer Rechtsvorm Naam en voorletter(s) tekenbevoegd(en) bestuurder(s) Correspondentieadres

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen datum : 11 april 2016 betreft : selectiefase aanbesteding Verbouw en Uitbreiding Atlas College OSG West-Friesland, kenmerk W53230-155.00 Selectieleidraad Kunt u inzage geven in het

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Eno 1 juli 2015 Eno Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. Instellings AGB-code. O De

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad ( Nederland ) Ter attentie van: Wim Bensik

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 14/09/2012 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haarlem Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem (Nederland)

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring boven de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Terneuzen 421653477 Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen ( Nederland ) Ter attentie van: M Cornelissen Telefoon: +31 115455571,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Delfland Nationale identificatie: 311875200 Postadres: Phoenixstraat 32 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/03/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Oldambt, Eemsmond, Delfzijl, werkorganisatie

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer Nationale identificatie: 381942865 Postadres: Raadhuisplein 1 Plaats: Hoofddorp Postcode: 2132

Nadere informatie

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Nota van Inlichtingen Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Gouda Nationale identificatie: 17448266 Postadres: Burgemeester Jamesplein

Nadere informatie

Verkoop- en ontwikkelstrategie voor het gebouwencomplex de Fietsznfabriek d.d. 26 januari 2017

Verkoop- en ontwikkelstrategie voor het gebouwencomplex de Fietsznfabriek d.d. 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Doel... 1 3. Ontwikkelopgave... 1 4. Ontwikkelstrategie... 2 5. Contractvorm... 3 6. Selectieproces... 3 7. Waarde en opbrengst... 5 1. Inleiding Het gebouwencomplex de Fietsznfabriek

Nadere informatie

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn

Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn Inschrijfformulier Bouwveld 10 in Leeuwesteyn De gemeente Utrecht start met de uitvoering van het gebied Leeuwesteyn in Utrecht. Bouwveld 10 is het eerste bouwveld in Leeuwesteyn dat de gemeente laat ontwikkelen

Nadere informatie

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende.

1.6 Inschrijvingsformulier: het formulier, bedoeld in artikel 2 en volgende. - 1 - VOORWAARDEN voor de verkoop bij inschrijving van het registergoed: Wijk 2 17-18 te urk Begrippen/Omschrijving 1.1 Het verkochte: de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016

Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie... KVK-nummer:. InstellingsAGB-code.. O De heer

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: GVB Activa B.V. Nationale identificatie: 19664070 Postadres: Arlandaweg

Nadere informatie

NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/6 NL-Amsterdam: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2009/S 222-319699 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Projectbureau

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 22/07/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn Ter attentie

Nadere informatie