Gebiedsvisie Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen Werkgroep KCR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsvisie Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen Werkgroep KCR"

Transcriptie

1 Gebiedsvisie Kinderbos-Cathalijne-Rijsingen Werkgroep KCR Romano van der Meijden Richard de Visser Paul van der Vleuten 19 februari 2020

2 Belangrijkste visie-statements 1. Behoud en verdere versterking van de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden in het KCR-gebied. Afwegen van deze waarden t.o.v. overige locaties in Meierijstad bij het eventueel zoeken naar bouwlocaties in het KCR-gebied. 2. Geconstateerde symbiose tussen de belangen van bewoners, bedrijfs- en grondeigenaren is uitgangspunt bij de ontwikkeling van het KCR-gebied. 3. Recreatie en toerisme zijn leidend bij de verdere ontwikkeling van het KCR-gebied. 4. Versterking van de sociale cohesie en voorkomen van sociaal isolement in Kinderbos en Cathalijne (o.a. door het faciliteren van een ontmoetingsplek).

3 Het gebied K(inderbos)-C(athalijne)-R(ijsingen)

4 Proloog De betekenis van de invoering van de Omgevingswet in 2021; hoe kun je je daar een beeld van vormen? Visies van rijksoverheid, provincies en gemeenten lijken niet eenduidig, zijn nog in ontwikkeling of nog niet vastgesteld Inspirerende inzichten, bijv. van Floris Alkemade, zijn nog niet tot beleid verheven De overgang naar een circulaire economie, de energietransitie, de klimaatadaptatie, de aanpak van de Pfas- en stikstofproblematiek het zijn nu nog slechts voornemens De mogelijkheden op de overspannen woningmarkt zijn voor starters en het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens beperkt: de woningvoorraad sluit niet aan op de vraag De snelheid van technologische capaciteitsverbetering verdubbelt zich jaarlijks (Wet van Moore) Meijerijstad beschikt nog niet over een integrale beleidsvisie die uitkijkt naar bijv. het jaar Wel duidelijk is, dat participatie van de burger in zijn leefgebied in 2021 onvoorwaardelijk wordt. We hebben de invoering van de Omgevingswet aangegrepen om te participeren in de ontwikkeling van onze leefomgeving.

5 De werkgroep leden initiatiefgroep 10 groepsleden verdeeld in 5 uit Kinderbos, 2 uit Cathalijne, en 3 uit Rijsingen van deze bewoners zijn er 2 ondernemer en 4 grondeigenaar (dus 3 verschillende stakeholders) We zijn niet tegen bebouwing, maar we willen wel dat er dat zorgvuldig wordt omgesprongen met het mooie gebied.

6 Aanleiding Aankoop gronden door projectontwikkelaars Voorgenomen woningbouw Ollandseweg 92

7 gebiedsvisie rapport stakeholdermeetings participatie belanghebbende partijen krachtenanalyse (SWOT s) feitenonderzoek

8 Feitenonderzoek Een al te uitdagend toekomstbeeld is qua tijd en geld niet haalbaar. Een reële visie met draagvlak begint met een goed beeld van de huidige situatie en wenselijke ontwikkelingen.

9 Acht invalshoeken

10 Aantal plaatjes uit rapporten

11

12 gebiedsvisie rapport stakeholdermeetings participatie belanghebbende partijen krachtenanalyse (SWOT s) feitenonderzoek

13 interne analyse externe analyse Voorbeeld Recreatie en toerisme kansen toerisme/recreatie als economische trekker bedreigingen sterkere landschappen in omgeving groeiende behoefte aan nabije, beleefbare natuur en cultuur (story-telling) verbindingen met lokale concullega s afstand ten opzichte van nabije steden intra-gemeentelijke concurrentie authenticiteit van het gebied + historisch karakter Rooi aanwezigheid van recreatieftoeristische bedrijven en activiteiten lokaal aanwezige organisatiekracht sterktes kleinschaligheid van aanwezige toeristischrecreatieve activiteit versnippering van gronden buitengebied onvoldoende onderscheidend zwaktes

14 gebiedsvisie rapport stakeholdermeetings participatie belanghebbende partijen krachtenanalyse (SWOT s) feitenonderzoek

15 Participatieladder Een visie mag niet alleen maar de mening zijn van een klein aantal betrokken mensen.

16 Alle bewoners in de wijken persoonlijk benaderd

17 Belanghebbenden uitgenodigd De bewoners van Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen Medewerkers en bestuurders van: Gemeente Meierijstad, Waterschap De Dommel, Woningbouwvereniging Woonmeij, Welzijn De Meierij, Wijkraad KCK Bedrijven en grondeigenaren binnen het gebied van Kinderbos, Cathalijne en Rijsingen We zijn benieuwd wat de bewoners en andere belanghebbenden vinden van de resultaten

18 Vijf informatieavonden presentaties gedachtenuitwisselingen

19 Vergaren meningen, ideeën, kritieken De bedrijfsmatige activiteiten: bomen- en plantenteelt, houtbewerking en hergebruik materialen, zorg en recreatie, passen in het gebied en bieden kansen voor versterking

20 gebiedsvisie rapport stakeholdermeetings participatie belanghebbende partijen krachtenanalyse (SWOT s) feitenonderzoek

21 Twee Stakeholdersmeetings Stelling: Bedrijven krijgen binnen KCR-gebied alle ruimte om (voormalige) bedrijfsgebouwen en gronden te ontwikkelingen Conclusie: Bestaande bedrijven krijgen ruimte om te ontwikkelen om gezond te blijven, passend in de omgeving/historie Stelling: Om de Hoeve Arbeidslust te redden is financiering vanuit passende projectontwikkeling of een ander verdienmodel nodig Conclusie: Waarde van het gebied is boven geschikt aan economie; verdienmodel zoeken in passende functies/ontwikkeling, zoals hotel/toerisme, stadsboerderij, recreatiezorgfuncties

22 gebiedsvisie rapport stakeholdermeetings participatie belanghebbende partijen krachtenanalyse (SWOT s) feitenonderzoek

23 Het rapport in 3 delen Deel 1: Gebiedsvisie Kinderbos Cathalijne Rijsingen Hoofdstuk 2: korte weergave volgens de 16 beleidsthema s uit het Rad van Meierijstad Hoofdstuk 3: nadere toelichting op elk van deze onderwerpen Deel 2: Verantwoording en draagvlak Hoofdstuk 4: de aanleiding Hoofdstuk 5: het proces zoals dat is doorlopen Hoofdstuk 6: de gevolgde onderzoeksmethode Hoofdstuk 7: de participatie door bewoners, bedrijfs- en grondeigenaren, en instanties + de opbrengst van de participatieavonden en de verwerking hiervan Deel 3: Feitenonderzoek en analyse Hoofdstuk 8: het feitenonderzoek met analyse en de conclusies per thema Deel 3 dient als naslagwerk

24 wonen welzijn veiligheid energie bodem water wonen welzijn veiligheid toerisme en recreatie

25 gebiedsvisie rapport stakeholdermeetings participatie belanghebbende partijen krachtenanalyse (SWOT s) feitenonderzoek

26 Belangrijkste visiestatements Behoud en verdere versterking van de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden in het KCR-gebied. Afwegen van deze waarden bij het beoordelen van bouwlocaties in Sint- Oedenrode en het KCR-gebied. Geconstateerde symbiose tussen de belangen van bewoners, bedrijfs- en grondeigenaren is uitgangspunt bij de ontwikkeling van het KCR-gebied. Recreatie en toerisme zijn leidend bij de verdere ontwikkeling van het KCR-gebied. Versterking van de sociale cohesie en voorkomen van sociaal isolement in Kinderbos en Cathalijne, (o.a. door het faciliteren van een ontmoetingsplek).

27 Motivatie van onze wens een presentatie te verzorgen 1. Bevorderen dat beslissingen in ons leefgebied en andere delen van de gemeente genomen worden met voldoende inzicht in de kenmerken van een gebied en de belangen van de bewoners, grondeigenaren, bedrijven, de cultuurhistorie, het landschap, de natuur en het waterbeheer. 2. Kenbaar maken van een burgerinitiatief, dat - in samenwerking met gemeente, bewoners, ondernemers, en grondeigenaren - vooruitgrijpt op de Omgevingswet. 3. Laten zien hoe het participatieproces bij dit initiatief is ingericht. 4. Aanreiken van een substantiële en onderbouwde visie op de inrichting van het eigen leefgebied (het KCR-gebied). 5. Aantonen dat voor deze visie een stevig draagvlak bestaat bij de diverse groepen belanghebbenden in dit gebied.

28 Verwachtingen naar Gemeentebestuur Gemeente Meierijstad: 1. volgt huidig provinciaal beleid, c.q. heroverweegt provinciale aanwijzing (sinds 30 jaar) van het gebied westelijk van Kinderbos tot potentieel zoekgebied. 2. merkt KCR-gebied aan als recreatief-toeristische trekker. 3. faciliteert ontmoetingsplek voor KCR-bewoners bewoners nemen de exploitatie voor hun rekening. 4. ontwikkelt i.o.m. bedrijven in KCR-gebied beleid voor klimaat-neutrale productieprocessen. 5. ontwikkelt met Woonmeij i.v.m. veranderende woonwensen beleid voor woningaanpassing in Kinderbos/Cathalijne. 6. ontwikkelt beleid dat verdere verdichting van Ollandseweg en Bobbenagelseweg voorkomt. 7. Benut eventueel mogelijkheden om te bouwen op bestaand bestemmingsplan Kinderbos-Noord.