VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de Europese wetgeving (EC) No 1907/2006 (Reach)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de Europese wetgeving (EC) No 1907/2006 (Reach)"

Transcriptie

1 Pagina: 1 1. Identificatie Handelsnaam: Pokon Orchideeën spray Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Toepassing van de stof / van de bereiding Verzorgingsmiddel Product bestemd voor: De consumentenmarkt. Naam van de leverancier: Pokon Naturado B.V. Adres van de leverancier: Dynamostraat LK, Veenendaal Telefoon nummer customer service: + 31 (0) Telefoon nummer in geval van nood: NVIC +31 (0) Identificatie van de gevaren Indeling van de stof of het mengsel Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening. Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG: Vervalt. Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie. Classificatiesysteem: De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming. Etiketteringselementen Kentekening volgens EEG-richtlijnen: De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd. Het product moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt. Andere gevaren Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling PBT: Niet bruikbaar. zpzb: Niet bruikbaar. 3. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering: Mengsels Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmenging. Gevaarlijke inhoud stoffen: vervalt Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

2 Pagina: 2 4. Eerste hulp maatregelen Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden. Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid. Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Na oogcontact: De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij klachten een dokter raadplegen. Na inslikken: Mond spoelen. Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen. Informatie voor de arts Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Maag- en darmklachten Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 5. Brandbestrijding maatregelen Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende kleding: Ontploffings- en brandgassen niet inademen. Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. Verdere gegevens De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen. De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen. 6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stof Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures: Niet nodig. Milieuvoorzorgsmaatregelen: Met veel water verdunnen. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Verwijzing naar andere rubrieken: Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij. Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

3 Pagina: 3 7. Hanteren en opslag van de stof Handeling Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslag Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen. Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk. Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Beschermen tegen bevriezing. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7. Controleparameters Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden. Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk. Handbescherming: Bij veelvuldig contact beschermende handschoenen. Handschoenmateriaal Butylrubber Chloropreenrubber Handschoenen uit PVC Doordringingstijd van het handschoenmateriaal De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij Oogbescherming: Bij spatgevaar veiligheidsbril.

4 Pagina: 4 9. Fysische en chemische eigenschappen Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Algemene gegevens Voorkomen: Vorm: Vloeibaar Kleur: Lichtblauw Reuk: Reukloos ph-waarde bij 20 C: 7 Toestandsverandering Smeltpunt/smeltbereik: ca. 0 C Kookpunt/kookpuntbereik: 100 C Vlampunt: Niet van toepassing. Zelfontsteking: Het product ontbrandt niet uit zichzelf. Ontploffingsgevaar: Het product is niet ontploffingsgevaarlijk Dampdruk bij 20 C: 23 hpa Dichtheid bij 20 C: 1,0 g/cm³ Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water: Volledig mengbaar. 10. Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Chemische stabiliteit Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend. Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Gevaarlijke ontledingsproducten: Nitreuze gassen Stikstofoxyde (NOx) 11. Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit: Primaire aandoening: op de huid: Geen prikkelend effect. aan het oog: Geen prikkelend effect. Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.

5 Pagina: 5 Aanvullende toxicologische informatie: Het product is op grond van het berekening procedé van de algemene classificatie-richtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerking plichtig. Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid. 12. Ecologische informatie Toxiciteit Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Persistentie en afbreekbaarheid: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Gedrag in milieu-compartimenten Bio accumulatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Mobiliteit in de bodem: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Verdere ecologische informatie Algemene informatie: Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling PBT: Niet bruikbaar. zpzb: Niet bruikbaar. 13. Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Aanbeveling: Afval verwijdering volgens overheidsbepalingen. Europese afvalcatalogus niet onder vallend agrochemisch afval Niet gereinigde verpakkingen: Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend) ADR/GGVSEB klasse: -

6 Pagina: 6 Vervoer per zeeschip IMDG IMDG-klasse: - Marine pollutant: Neen Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR ICAO/IATA-klasse: - UN "Model Regulation": - Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet bruikbaar. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code: Niet bruikbaar. 15. Wettelijk verplichte informatie Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Nationale voorschriften: Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water. Chemische veiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. 16. Overige informatie Afkortingen en acroniemen: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Alle informatie die door of namens Pokon Naturado B.V. verstrekt wordt met betrekking tot eigenschappen, specificaties, toepassing, enz. van de producten is gebaseerd op onderzoek, met inbegrip van de literatuur, en wordt geacht betrouwbaar te zijn. Pokon Naturado B.V. kan echter generlei verantwoordelijk gesteld worden, en dat geldt evenzeer voor het functioneren en voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten of de desbetreffende informatie, en voor enigerlei schade die veroorzaakt kan worden door of aan de producten of de informatie.

7 Pagina: 7 In dit opzicht is de gebruiker verplicht de kwaliteit en alle andere eigenschappen van de producten te controleren. De koper aanvaardt alle verantwoordelijkheid die verbonden is aan het gebruik van de producten en de informatie.