Inschrijving publiekrechtelijke beperking - Besluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijving publiekrechtelijke beperking - Besluit"

Transcriptie

1 Blad van 7 Inschrijving publiekrechtelijke beperking - Besluit Hierbij verzoek ik, ir. Herman J.P. Muijden van (Bureauhoofd), handelend namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Zuid-Holland gevestigd op het adres Postbus 9060, 509LP Den Haag, ten aanzien van de volgende kadastrale percelen / de op de toegevoegde tekening aangegeven gebieden publiekrechtelijke beperkingen in te schrijven. Stukken waarbij de beperkingen ontstonden, zijn aan deze verklaring gehecht. Omdat daarin vermelde gegevens kunnen zijn vervallen verzoek ik de bijwerking van de kadastrale registratie te baseren op de navolgende tabel, waarin achter de kadastrale aanduiding / het depotnummer van de toegevoegde tekening de aard van de beperking is vermeld. Kadastrale aanduiding Depotnr. tekening Aard publiekrechtelijke beperking Toevoegen / Vervallen Dl/nr oorspronkelijk stuk Kennisgeving, bevel of beschikking Wet bodembescherming Toevoegen Ondergetekende, ir. Herman J.P. Muijden van (Bureauhoofd), verklaart gemachtigd te zijn tot het ter inschrijving aanbieden van dit stuk. Tevens verklaart ondergetekende dat dit besluit samen met de tekening die in bewaring is genomen onder depotnummer , inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is. Onroerende Zaken Hyp4 : 5684/ :4

2 Kloosterland Dokter Duetzlaan Baronielaan 60 6 Kerkstraat 6 school Vreeburglaan b a van Gybelanthof a c b Kerkstraat Molenweg Korenlaan 3a 9 9 Windlustweg a Kenmerk: 45ZH _ZRC_G_I a a 5a Schel a Provincie Zuid-Holland WKPB-contour Locatie X = 8693 en Y = Kadastrale situatie per 6 januari 009 Kadastrale gemeente WASSENAAR sectie H 0 0 meter 40 Schaal :

3 Ondergetekende, bewaarder van het kadaster en de openbare registers, verklaart dat deze WKPB contourentekening met het door het Kadaster afgegeven kenmerk in elektronische vorm in bewaring is genomen onder depotnummer Dit digitaal equivalent is geschikt voor het relateren van de contouren WKPB aan de kadastrale percelen, waar het betreffende besluit betrekking op heeft. d.d De hoofdbewaarder Mr. W. Louwman

4 Gedeputeerde Staten P^^^YD HOLLAND Directie Omgevingsdiensten AftJeling Bodemsanering Contact P.F.M, van Schie T F pfm. van. pzh. n I Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T D-tum ] p^b^ 009 Ons kenmerk PZH Uw kenmerk Bijlagen Ondenverp Besluit uniforme saneringen. Beschikking evaluatieverslag voor de locatie Langstraat (Kloosteriand) te Wassenaar BESCHIKKING OndenA/erp Op 8 november 008 hebben wij een melding ontvangen van Modulus Wassenaar B.V. te Rijswijk. De melding betreft het verzoek om instemming met het evaluatieverslag op grond van artikel 3 van het Besluit uniforme saneringen (Bus).Uit de melding blijkt dat van 0 januari 008 tot 7 maart 008 in opdracht van Modulus Wassenaar B.V. een sanering van een geval van bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden. Het gesaneerde geval van bodemverontreiniging is gelegen op de locatie Langstraat (Kloosteriand) te Wassenaar. Wï hebben de locatie en proc^ure geregistreerd onder code ZH B55. Ingediende stukken Bij bovengenoemde melding zijn ter beoordeling ingediend: Evaluatieverslag Het Klooster, Keritstraat 6-34 te Wassenaar, van Modulus Projectontwikkeling B.V., de dato 7 november 008. Bezoekadres Zuid-HoOandplein 596 AW Oen Haag Tram 9 en t>us 65 stoppen bij t>et provinciehuis. Vanaf station Den hhaag CS is hel tien minuten k>pen. De parkeemjimte voor auto's is beperkt. Inhoud Uit de aangeboden informatie blijkt het volgende. De sanering betreft het het isoleren van de verontreiniging met een afdeklaag (bestrating). Er is afgeweken van het oorspronkelijke plan, doordat het ten-ein hoger moest komen te liggen. Hierdoor is drca 63 m^ verontreinigde grond niet afgevoerd. Procedure Ter voort)ereiding van de beschikking hebben wij de procedure van afdeling 4.. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. Afdeling Bodemsanering is ISO gecertiflceefd. PZH dd

5 "vv,",'!! HOLLAND ZUID Ons kenmerk PZH Toetsingskader Ingevolge artikel 3 van het Bus kan slechts met het evaluatieverslag ingestemd worden Indien gesaneerd is overeenkomstig artikel 4 van het Bus. De melding is dan ook met name getoetst aan artikel 4 van genoemd besluit juncto artikel 4. van de Regeling uniforme saneringen. Eerdere besluitvorming Naar aanleiding van de door u ingediende Bus-melding hebben wij u op 8 november 007 (kenmerit PZH ) medegedeeld dat uw melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wet bodembescherming (Wbb), het Bus en de Regeling uniforme saneringen. Ovenwegingen De verstrekte gegevens zijn voldoende om het evaluatieverslag Inhoudelijk te beoordelen. Uit het aangeboden verslag blijkt het volgende. De sanering van de immobiele veronti'einigingen heeft plaatsgevonden door het aanbrer>gen van een laag zand die met een afdeklaag (bestrating) is afgewerkt. In afwijking van de Bus-melding heeft geen ontgraving van 0,0 meter plaatsgevonden, maar Is over een oppervlakte van drca 87 m^ 0 centimeter zand aangebracht waama de deklaag (besh^ting voor partteerplaats) kon worden gerealiseerd. Hierdoor is geen 63 m^ sterit verontreingde gnand naar de bez-verweriter afgevoerd. Deze afwijking is op 4 november 008 per e-mall bevestigd, nadat het telefonisch is gemeld. Gezien het feit dat de sterke immobiele verontreinigingen zouden worden geïsoleerd kunnen wij, vanwege het feit dat het terrein hoger moest komen te liggen, instemmen met deze beperitte afwijking. Wï conduderen dat de saneringsdoelstelling is bereikt en dat - met inachtneming van de hiervoor genoemde afwijking - gesaneerd is overeenkomstig de door ons goedgekeurde Bus-mekJing. Besluit Gelet op het voorgaande en het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van het Besluit uniforme saneringen en artikel 4. van de Regeling uniforme saneringen stemmen wij in met het evaluatieverslag en beschouwen de sanering als afgerond. V\^ w^en er op dat Ingevolge artikel 5 van het Bus de eigenaar, erfpachter of gebruiker van de saneringslocatie de noodzakelijke maatregelen, gericht op het in stand houden en onderhouden alsmede waar rkxlig herstellen, veri:>eteren of vervangen van de isolatielaag, dient te treffen en de noodzakelijke beperkingen in het gebruik van de bodem of het watersysteem in acht neemt /3 PZH-Q dd

6 p^^^'^j^l^ HOLLAND Ons kenmerk PZH Uit deze beschikking vloeien publiekrechtelijke beperkingen zoals bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) en het Aanwijzingenbeslurt Wkpb voort voor de volgende kadastrale percelen, zoals weergegeven op bijgaande kadastrale kaart: Kadastrale gemeente Wassenaar Sectie H Nummers 573, 66 en 67 Voor meer informatie over bodemsituatie en de publiekrechtelijke beperkingen kan men bij het bevoegd gezag terecht. Bezwaar Ingevolge artikel 7: van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen deze beschikking. Dit moet geschieden binnen zes weken na de dag van de dagtekening van het besluit, onder vermelding van "Av^ bezwaar^ in de linkertx)venhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit t>ezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 9060, 509 LP Den Haag. Tevens kan een vooriopige voorziening ingevolge artikel 8:8 van de Algemene wet bestuursrecht jundo hoofdstuk 0 Wet milieubeheer jundo artikel 36 Wet op de Raad van State worden gevraagd bij de Voorzifter van de Afdeling t>estuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 009, 500 EA Den Haag. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen, Ir. H.J.P. van Muyden, hoofd bureau Sanering in Eigen Beheer Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. Een afechrift van de beschikking wordt verzonden aan: Kadaster, gevestigd te Arnhem; Burgemeester en Wethouders van Wassenaar. 3/3 PZH-D dd

7 Blad 7 van 7 Verklaring: Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op om :4 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 5684 nummer 0. Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend certificaat van DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven met nummer BAE9E F0C499DA595A67FB33E toebehoort aan Muijden van Herman J.P.. Werd aangevuld met depotnummer(s) Naam bewaarder: Mr. W. Louwman. Onroerende Zaken Hyp4 : 5684/ :4