Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System WAARSCHUWING Voor het juiste gebruik van dit medische apparaat deze gebruiksaanwijzing lezen en strikt opvolgen. Infinity Medical Cockpits

2 Typografische conventies 1 De volgorde van handelingen wordt met opeenvolgende nummers aangegeven. Elke nieuwe reeks handelingen begint weer met 1. Afzonderlijke handelingen of verschillende keuzemogelijkheden voor handelingen worden met opsommingstekens aangegeven. Streepjes geven een reeks van gegevens, opties of voorwerpen in een lijst aan. (A) Letters tussen haakjes verwijzen naar elementen in de relevante afbeelding. A Met letters in afbeeldingen worden elementen aangeduid waarnaar in de tekst wordt verwezen. Tekst op het scherm en op labels op het apparaat wordt vet- en schuingedrukt weergegeven, zoals PEEP, Air of Alarminstellingen. Schermafbeeldingen Er worden schematische weergaven van schermafbeeldingen gebruikt die in aanzien en configuratie kunnen afwijken van de daadwerkelijke schermafbeeldingen. Gebruik van terminologie Dräger gebruikt de term "accessoire" niet alleen voor accessoires in de zin van IEC , maar ook voor verbruiksonderdelen, verwijderbare onderdelen en bevestigde onderdelen. Handelsmerken Handelsmerk Infinity Acute Care System TM Medical Cockpit TM Eigenaar van handelsmerk Dräger Dräger Dräger 2 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

3 Algemene veiligheidsdefinities WAARSCHUWING Een WAARSCHUWING geeft belangrijke informatie over een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. LET OP Een opmerking die door LET OP wordt voorafgegaan bevat belangrijke informatie over een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in licht tot middelzwaar letsel bij de gebruiker of de patiënt of in schade aan het medische apparaat of andere eigendommen. OPMERKING Een OPMERKING geeft aanvullende informatie die is bedoeld om ongemakken tijdens het gebruik te vermijden. Afkortingen en symbolen Raadpleeg "Symbolen" en "Afkortingen" op pagina 22 voor uitleg. Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 3

4 Definitie van de doelgroepen Voor dit product zijn de gebruikers, het onderhoudspersoneel en deskundig personeel gedefinieerd als doelgroepen. Deze doelgroepen moeten zijn geïnstrueerd in het gebruik van het product en dienen over de nodige opleiding en kennis te beschikken, om het product te gebruiken, te installeren, te herbewerken, te onderhouden of te repareren. De doelgroepen moeten de taal van dit document begrijpen. Het product mag uitsluitend worden gebruikt, geïnstalleerd, herbewerkt, onderhouden of gerepareerd door de gedefinieerde doelgroepen. Gebruikers Gebruikers zijn personen die het product gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik. Onderhoudspersoneel Bij het onderhoudspersoneel gaat het om personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het product. Het onderhoudspersoneel moet worden getraind in het onderhoud van medische producten en het product installeren, herbewerken en onderhouden. Deskundig personeel Bij deskundig personeel gaat het om personen die reparatie- of complexe onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren. Het deskundige personeel moet over de nodige kennis en ervaring met complexe onderhoudswerkzaamheden aan het product beschikken. 4 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

5 Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid en die van uw patiënten. 7 Algemene veiligheidsinformatie Toepassing Beoogd gebruik Gebruiksomgeving Technische gegevens Infinity C500/C Infinity C700 voor IT Index Systeemoverzicht Overzicht Infinity C Infinity C Symbolen Afkortingen Kenmerken van de hardware Overzicht Alarmbalk Draaiknop Vaste toetsen LED's Montagemiddelen Gebruiksprincipes Gebruikersinterface Layout-elementen Kleuren De display aanpassen Reiniging Veiligheidsinformatie Herbewerkingsprocedure Onderhoud Overzicht Onderhoud van de Cockpit Inspectie Veiligheidsinspecties Verwijderen Het medische apparaat afvoeren Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 5

6 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten 6 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

7 Voor uw veiligheid en die van uw patiënten Voor uw veiligheid en die van uw patiënten Algemene veiligheidsinformatie Volg deze gebruiksaanwijzing strikt op Onderhoud Accessoires Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar of zuurstofverrijkte omgevingen Aangesloten apparaten Veilige aansluiting op andere elektrische apparatuur Aansluiting op een IT-netwerk Apparaatcombinaties De gebruiksaanwijzing bewaren Informatie over elektromagnetische compatibiliteit Virusbescherming Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 7

8 Voor uw veiligheid en die van uw patiënten Algemene veiligheidsinformatie De volgende WAARSCHUWING en LET OPopmerkingen gelden voor de algemene werking van het apparaat. Zie voor WAARSCHUWINGEN en LET OPopmerkingen aangaande specifieke subsystemen of functies van het medische apparaat de desbetreffende onderwerpen verderop in deze gebruiksaanwijzing of in de gebruiksaanwijzing van het product dat in combinatie met dit apparaat wordt gebruikt. Volg deze gebruiksaanwijzing strikt op WAARSCHUWING Risico op onjuiste bediening of verkeerd gebruik Vóór elke behandeling en elk gebruik van het medische apparaat dient men alle hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing terdege te kennen en op te volgen. Dit medische apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doeleinde dat is aangegeven in "Beoogd gebruik" op pagina 14. Alle signaalwoorden WAARSCHUWING en LET OP in de gebruiksaanwijzing en alle gegevens op labels op het medische apparaat moeten strikt in acht worden genomen. Wanneer deze veiligheidsinformatie niet in acht genomen wordt, geldt het gebruik van dit medische apparaat als oneigenlijk gebruik. Onderhoud WAARSCHUWING Risico op apparaatstoringen en letsel van de patiënt. Het medische apparaat moet periodiek aan inspecties en onderhoudsbeurten worden onderworpen door onderhoudspersoneel. Ook reparaties van en complexe onderhoudswerkzaamheden aan het medische apparaat mogen alleen door deskundig personeel worden uitgevoerd. Wanneer het bovenstaande niet opgevolgd wordt, kan dit apparaatstoringen en letsel voor de patiënt tot gevolg hebben. Zie hoofdstuk "Onderhoud". Dräger adviseert een servicecontract af te sluiten met DrägerService en alle reparaties te laten verrichten door DrägerService. Voor onderhoud adviseert Dräger het gebruik van originele reserveonderdelen van Dräger. OPMERKING Dräger zal alle documenten die nodig zijn voor reparatie op aanvraag ter beschikking stellen. 8 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

9 Voor uw veiligheid en die van uw patiënten Accessoires WAARSCHUWING Risico vanwege niet compatibele accessoires Dräger heeft alleen de compatibiliteit van de in de actuele accessoirelijst vermelde accessoires getest. Indien andere, niet compatibele accessoires worden gebruikt, bestaat de kans op letsel van de patiënt door apparaatstoringen. Dräger adviseert het medische apparaat alleen te gebruiken in combinatie met accessoires zoals vermeld in de actuele accessoirelijst. Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar of zuurstofverrijkte omgevingen WAARSCHUWING Brandgevaar Het medische apparaat is niet goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waarin ontvlambare of explosieve gasmengsels aanwezig zijn of in zuurstofverrijkte omgevingen. Aangesloten apparaten WAARSCHUWING Risico op elektrische schok en op apparaatstoring Het aansluiten van apparaten of combinaties van apparaten die niet voldoen aan de vereisten zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing, kan nadelige gevolgen hebben voor de correcte werking van het medische apparaat. Voordat u combinaties van apparaten inzet, moet u de gebruiksaanwijzingen voor alle aangesloten apparaten en apparaatcombinaties doorlezen en deze strikt opvolgen. Veilige aansluiting op andere elektrische apparatuur LET OP Risico op lichamelijk letsel bij de patiënt Elektrische aansluitingen op apparatuur die niet vermeld staat in deze gebruiksaanwijzing, mogen alleen tot stand gebracht worden indien deze door de respectievelijke fabrikanten worden toegestaan. Aansluiting op een IT-netwerk Het medisch apparaat beschikt over interfaces voor het koppelen van andere apparaten of componenten. Deze interfaces zijn alleen geschikt voor het koppelen van apparaten of netwerken die beschikken over de fysieke eigenschappen zoals beschreven op pagina 11 en pagina 48. Voor software-gerelateerde eisen m.b.t. het koppelen van apparaten of netwerken op deze interfaces dient de betreffende documentatie van deze applicaties in acht te worden genomen. Apparaatcombinaties Dit apparaat kan worden gebruikt in combinatie met andere apparaten van Dräger of met apparaten van andere fabrikanten. Neem de begeleidende documentatie van de afzonderlijke apparaten in acht. Indien een combinatie van apparaten niet is goedgekeurd door Dräger kan dit nadelige gevolgen voor de goede werking van de afzonderlijke apparaten hebben. De exploiterende organisatie moet ervoor zorgen dat de apparaatcombinatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen voor medische apparatuur. Door Dräger goedgekeurde combinaties van apparaten voldoen aan de vereisten zoals vermeld in de volgende normen (indien van toepassing): Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 9

10 Voor uw veiligheid en die van uw patiënten IEC , 3e editie (Algemene veiligheidseisen, veiligheidseisen voor medische elektrische systemen, programmeerbare elektrische medische systemen) IEC (Elektromagnetische compatibiliteit) IEC (Alarmsysteem) Of: IEC , 2e editie (Algemene veiligheidseisen) IEC (Veiligheidseisen voor medische elektrische systemen) IEC (Elektromagnetische compatibiliteit) IEC (Programmeerbare elektrische medische systemen) IEC (alarmsysteem) Volg de bijbehorende montageaanwijzing en de gebruiksaanwijzing strikt op. De Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits hebben geen essentiële prestaties volgens de definitie in IEC Essentiële prestaties in combinatie met een toepassing die de Infinity Medical Cockpits gebruikt, worden vermeld in de gebruikersaanwijzing die bij die toepassing hoort. De gebruiksaanwijzing bewaren Informatie over elektromagnetische compatibiliteit Algemene informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC) conform de internationale EMC-norm IEC : Voor elektromedische apparatuur gelden speciale voorzorgsmaatregelen betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Daarom moet de apparatuur worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen in overeenstemming met de EMC-voorschriften zoals vermeld op pagina 10. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan medische, elektrische apparatuur beïnvloeden. WAARSCHUWING Risico op elektrische schokken Sluit geen connectors aan met een ESD-waarschuwingssymbool en raak de pennen van deze connectors niet aan zonder beschermende maatregelen tegen een elektrostatische ontlading (ESD). Dergelijke voorzorgsmaatregelen houden bijvoorbeeld in dat er antistatische kleding en schoenen worden gedragen, dat er een potentiaalvereffeningspen wordt aangeraakt voordat en terwijl de pennen worden aangesloten of dat er elektrisch isolerende en antistatische handschoenen worden gebruikt. Alle betrokken gebruikers moeten geïnstrueerd zijn in deze ESD-beschermende maatregelen. LET OP Risico op onjuist gebruik De gebruiksaanwijzing moet op een voor de gebruiker toegankelijke plaats worden bewaard. 10 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

11 Voor uw veiligheid en die van uw patiënten WAARSCHUWING Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de fabrikant wijzigingen aan te brengen in de hardware. Wijzigingen in de hardware kunnen het veilige elektrische en functionele gebruik van het apparaat in gevaar brengen. Als de software van het apparaat wordt gewijzigd volgens deze gebruiksaanwijzing, moeten de benodigde inspecties en tests worden uitgevoerd om u ervan te vergewissen dat het apparaat veilig is voor gebruik. WAARSCHUWING Om ervoor te zorgen dat het apparaat correct is geaard, sluit u het netsnoer aan op een stopcontact welke geschikt is voor toepassing van medische apparatuur. WAARSCHUWING De Infinity Medical Cockpits zijn niet geschikt voor gebruik in zuurstofverrijkte omgevingen of omgevingen met ontvlambare anesthetische mengsels. WAARSCHUWING Omdat er een risico op elektrische schokken bestaat, mag u nooit een klep van een apparaat verwijderen wanneer het apparaat in gebruik is of op een stopcontact is aangesloten. WAARSCHUWING Het apparaat niet gebruiken in omgevingen zoals: MRI-omgevingen (Magnetic Resonance Imaging), vliegtuigen, ambulances, thuisomgevingen of hogedrukkamers. WAARSCHUWING Sluit op de analoge en digitale aansluitingen (signaal-ingangen en -uitgangen) alleen apparatuur aan die op een stroomkring van max. 24 VDC (max. 30 VDC voor het systeemkabel) zijn aangesloten die ofwel als een aanraakbare SELV-stroomkring (met zeer lage veiligheidsspaning) conform IEC of dubbel geïsoleerd is ten opzichte van de primaire stroomkring conform IEC zijn uitgevoerd. Sluit alleen passieve (zonder eigen stroomvoorziening) USB-apparaten aan. Apparaten of combinaties van apparaten die niet voldoen aan de vereisten zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing kunnen nadelige gevolgen hebben voor de correcte werking van de Infinity Medical Cockpits. Voordat u de Infinity Medical Cockpits gebruikt, moet u de bijbehorende documentatie en gebruiksaanwijzingen van alle aangesloten apparaten of combinaties van apparaten raadplegen. Iedereen die extra apparatuur op de signaalingangen of -uitgangen aansluit kan medische elektrisch systeem configureren, en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan IEC (3e editie, paragraaf 14 en 16) of IEC met IEC en IEC en IEC Als u vragen hebt, neemt u contact op met DrägerService. WAARSCHUWING De tafelbevestiging (onderdeelnummer MS13222, uitsluitend voor IACS-bewakingstoepassingen) is niet bedoeld voor vervoer. Wanneer de tafelbevestiging meer dan 5 graden wordt gekanteld, kan dit de stabiliteit van de Infinity Medical Cockpits beïnvloeden en kunnen deze omvallen. Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 11

12 Voor uw veiligheid en die van uw patiënten WAARSCHUWING Ter voorkoming van kortsluitingen en andere schade aan het apparaat, vermijd contact van vloeistoffen met het apparaat. Als er per ongeluk een vloeistof op het apparaat wordt gemorst, stelt u het betreffende apparaat zo snel mogelijk buiten werking. Neem contact op met het servicepersoneel, dat moet controleren of de patiëntveiligheid niet in gevaar is. WAARSCHUWING Vermijd rechtstreeks contact tussen de buitenoppervlakken van het apparaat en de patiënt. WAARSCHUWING Wanneer u het apparaat bevestigt, moet u zich ervan vergewissen dat wordt voldaan aan de vereisten voor maximale belasting en voor de helling van de vloer. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant van deze bevestiging voor gedetailleerde informatie. LET OP Wanneer u het apparaat op zijn plaats zet, moet u zich ervan vergewissen dat er voldoende ventilatie is en moet u oververhitting voorkomen door deze items aan alle zijkanten met ten minste 5 cm tussenruimte te plaatsen. LET OP Blokkeer de ventilatieopeningen van het medische apparaat niet en sluit ze niet af. Lucht moet vrij kunnen binnenstromen. Het medische apparaat kan anders te heet worden. Er wordt een alarm geactiveerd wanneer het medische apparaat tijdens het gebruik oververhit raakt. LET OP Na langdurige aanwezigheid in een koude omgeving, moet u het apparaat langzaam laten acclimatiseren, zodat er zich geen condens kan vormen op de elektronische onderdelen. Condens kan schade veroorzaken. Virusbescherming LET OP De Infinity Medical Cockpits hebben geen virusbeschermingssoftware en rekenen daarom op de firewall van uw zorginstelling om toegang tot geïnfecteerde bestanden te vermijden. Bij het opstellen van IT-toepassingen waarbij toegang wordt verkregen tot websites, dient u elke website te evalueren op mogelijke virusinfectie. LET OP Gebruik geen scherpe instrumenten op het voorpaneel van de Infinity Medical Cockpits om schade aan de touchscreen te voorkomen. LET OP Bedien het apparaat alleen in omgevingen die voldoen aan de bedieningstemperaturen die staan vermeld op pagina 48. LET OP Om oververhitting te voorkomen, mag u de Infinity Medical Cockpits niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen plaatsen. 12 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

13 Toepassing Toepassing Beoogd gebruik Gebruiksomgeving Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 13

14 Toepassing Beoogd gebruik De Infinity Medical Cockpits, bestaande uit de C500 en de C700, zijn schermen voor bewaking en controle voor het Infinity Acute Care System (IACS). Medical Cockpits zijn bedoeld om curven, parameterinformatie en alarmen te bewaken en om instellingen te regelen. De Infinity Medical Cockpits zijn bedoeld om te worden gebruikt in een omgeving waar patiëntenzorg wordt verleend door opgeleide gezondheidsspecialisten. Gebruiksomgeving WAARSCHUWING Explosie- en brandgevaar Dit medische apparaat is niet goedgekeurd of gecertificeerd voor gebruik in omgevingen waarin zuurstofconcentraties hoger dan 25 % aanwezig zijn; er kunnen ontvlambare of explosieve gasmengsels ontstaan. 14 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

15 Systeemoverzicht Systeemoverzicht Overzicht Infinity C Voorpaneel Achterpaneel Infinity C Voorpaneel Achterpaneel Symbolen Afkortingen Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 15

16 Systeemoverzicht Overzicht Deze gebruiksaanwijzing geeft een algemeen overzicht van de Infinity Medical Cockpits. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de algemene gebruikersinterface en de hardwarecomponenten voor de Infinity Medical Cockpits wanneer deze worden gebruikt met verschillende softwaretoepassingen. In dit document wordt vooral ingegaan op de volgende onderwerpen: Algemene hardwarecomponenten (bijvoorbeeld de draaiknop en de alarmbalk) Algemene gebruikersinterface (bijvoorbeeld navigatie-elementen) Technische gegevens Dit document bevat geen beschrijving van de daadwerkelijke functies van een Infinity Medical Cockpit wanneer deze is aangesloten op een specifieke softwaretoepassing. Raadpleeg voor zulke gedetailleerde instructies de gebruiksaanwijzing bij de betreffende softwaretoepassing. De Infinity Medical Cockpits vormen de centrale gebruikersinterface en het bedieningscentrum voor de verschillende toepassingen binnen het Infinity Acute Care System. Voor een specifieke IT-oplossing is de Infinity C700 voor IT met een displaygrootte van 20 inch (50 cm) verkrijgbaar. OPMERKING De Infinity C700 voor IT is een apparaat dat uitsluitend kan worden gebruikt voor IT-toepassingen. Om die reden wordt het niet bestuurd door dezelfde gebruikersinterface-elementen die gebruikt worden voor andere IACS-toepassingen. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van C700 voor IT die bij elk apparaat is bijgesloten. 16 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

17 Systeemoverzicht Infinity C500 Voorpaneel A H G F E D C B Voorpaneel van de C500 A B C Alarmbalk (gebruik hangt af van toepassing). Gaat in de betreffende alarmkleur branden in geval van alarmsituaties die ernstig zijn of een hoge prioriteit hebben. Toets Audio pause (Audio onderbreken) (gebruik hangt af van toepassing). Draaiknop (gebruik hangt af van toepassing). De LED in de draaiknop gaat geel branden wanneer u op de draaiknop moet drukken om een actie te bevestigen. D E F G H Accu-LED. Geeft de accustatus aan (wordt alleen ondersteund als een back-upaccu is geplaatst in het medische apparaat). Netvoeding-LED. Gaat branden wanneer het apparaat op de netvoeding is aangesloten. Aan/Uit-toets Omgevingslichtsensor (gebruik hangt af van toepassing). Stroom aan/uit-led Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 17

18 Systeemoverzicht Achterpaneel A B C C G F E D Achterzijde van de C500 A Alarmbalk (gebruik hangt af van toepassing). B VESA-bevestiging C 3x USB-poort D 3x seriële communicatiepoort RS232 (COM) E 1x DVI (Digital Video Interface) met enkele aansluiting F 2x LAN 10/100 Mbit/s (RJ45), geïsoleerd G 3x USB-poort 18 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

19 Systeemoverzicht Infinity C700 Voorpaneel A H G F E D C B 005 A B C Alarmbalk (gebruik hangt af van toepassing). Gaat in de betreffende alarmkleur branden in geval van alarmsituaties die ernstig zijn of een hoge prioriteit hebben. Toets Audio pause (Audio onderbreken) (gebruik hangt af van toepassing). Draaiknop (gebruik hangt af van toepassing). De LED in de draaiknop gaat geel branden wanneer u op de draaiknop moet drukken om een actie te bevestigen. D E F G H Accu-LED. Geeft de accustatus aan (wordt alleen ondersteund als een back-upaccu is geplaatst in het medische apparaat). Netvoeding-LED. Gaat branden wanneer het apparaat op de netvoeding is aangesloten. Aan/Uit-toets Omgevingslichtsensor (gebruik hangt af van toepassing) Stroom aan/uit-led Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 19

20 Systeemoverzicht Achterpaneel A B C C G F E D 006 A B C D E F G Alarmbalk (gebruik hangt af van toepassing). VESA-bevestiging 3x USB-poort 3x seriële communicatiepoort RS232 (COM) 1x DVI (Digital Video Interface) met enkele aansluiting 2x LAN 10/100 Mbit/s (RJ45), geïsoleerd 3x USB-poort 20 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

21 Systeemoverzicht Symbolen Symbool Uitleg Symbool Uitleg Lees begeleidende documenten voor specifieke veiligheidsinformatie Stroom aan/uit Accustatus DC-hoofdvoeding (alleen voor DC-voeding zoals aangegeven) Audio pause (Audio onderbreken) (met optionele draaiknop; functionaliteit is afhankelijk van de toepassing) Fabrikant Let op! Raadpleeg de bijhorende documenten Let op! Raadpleeg het bijhorende document Luchtdruk Geen wegwerpartikel Onderdeelnummer en revisie van apparaat Serienummer van apparaat Productiedatum Waarschuwing voor elektrostatische ontlading (ESD) Waarschuwing! Volg deze gebruiksaanwijzing strikt op Relatieve luchtvochtigheid Temperatuurbegrenzing LAN-aansluiting USB-aansluiting DVI-aansluiting Seriële poort Veiligheidsaarding Functionele aarde Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 21

22 Systeemoverzicht Afkortingen Afkorting AC DC DVI EMC ESD LED RF USB VESA Uitleg Netvoeding Gelijkstroom Digital Video Interface Elektromagnetische compatibiliteit Elektrostatische ontlading Light-Emitting Diode Radiofrequentie Universal Serial Bus Video Electronics Standards Association 22 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

23 Kenmerken van de hardware Kenmerken van de hardware Overzicht Alarmbalk Draaiknop Vaste toetsen Audio pause-toets (Audio onderbreken) Aan/Uit-toets LED's Status van Aan/Uit-LED Montagemiddelen Tafelbevestiging (uitsluitend voor IACS-bewakingstoepassingen) Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 23

24 Kenmerken van de hardware Overzicht De Cockpit is de belangrijkste gebruikersinterface voor de Infinity Acute Care System (IACS). In deze sectie worden de belangrijkste onderdelen van de gebruikersinterface beschreven. Voor gedetailleerde informatie betreffende de gebruikersinterface van individuele IACS-modules, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing voor de aangesloten module. Alarmbalk De alarmbalk (A) bevindt zich aan de bovenzijde van het voor- en achterpaneel om u te attenderen op alarmsituaties. A Wanneer de alarmbalk is ingeschakeld, licht deze op in de kleur van de prioriteitswaarde van de betreffende alarmsituatie: Rood voor alarmsituaties met een hoge prioriteit (levensbedreigend) Geel voor alarmsituaties met een gemiddelde prioriteit (ernstig) De alarmbalk knippert ook kort tijdens het opstarten als een indicator dat het alarmsysteem juist functioneert Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

25 Kenmerken van de hardware Draaiknop De draaiknop (A) is het belangrijkste navigatie-instrument van de Infinity Medical Cockpits. A 010 Gebruik van de draaiknop 1 Kies een toets op het scherm om een instelling te selecteren. 2 Draai aan de draaiknop om de gewenste instelling te selecteren en druk om te bevestigen. Draai de draaiknop rechtsom om de numerieke waarde te vergroten, naar beneden te scrollen bij verticale navigatie of naar rechts scrollen bij horizontale navigatie. Draai de draaiknop linksom om de numerieke waarde te verlagen, om hoog te scrollen bij verticale navigatie of naar links te scrollen bij horizontale navigatie. 3 Druk op de draaiknop om de gewenste instelling te aanvaarden. OPMERKING Druk op de draaiknop om een actie te bevestigen wanneer de achtergrondverlichting in de draaiknop brandt. Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 25

26 Kenmerken van de hardware Vaste toetsen Twee vaste toetsen bevinden zich op het voorpaneel van de Infinity Medical Cockpits: De toets Audio pause (Audio onderbreken) De toets Aan/Uit Aan/Uit-toets De Aan/Uit-toets bevindt zich in de linkerbenedenhoek van de Infinity Medical Cockpits. Audio pause-toets (Audio onderbreken) De toets bevindt zich rechts van de draaiknop. Wanneer u op deze toets drukt, pauzeren alle alarmsignalen. Wanneer u op de toets Audio pause (Audio onderbreken) drukt, verschijnt er in het rechter veld van de bovenste schermbalk een doorgestreept belsymbool. Een timer telt af om aan te geven dat de functie audio-onderbreking is geactiveerd en om de resterende tijd aan te geven totdat het alarmgeluid opnieuw wordt ingeschakeld. OPMERKING Als u nogmaals op de toets Audio pause (Audio onderbreken) drukt, annuleert u de onderbrekingsperiode van het geluid. Alarmsignalen voor alarmsituaties die nog van kracht zijn, weerklinken onmiddellijk opnieuw. B A Het systeem inschakelen Druk op de Aan/Uit-toets (A). Het startscherm van Dräger verschijnt, de alarmbalk licht even op, LED (B) gaat branden en het hoofdscherm verschijnt. Het systeem uitschakelen 1 Druk op de Aan/Uit-toets (A). Er verschijnt een dialoogvenster. 2 Selecteer Afsluiten in het dialoogvenster om het systeem af te sluiten. Het bericht System is shutting down (Systeem wordt afgesloten) verschijnt op het scherm terwijl de Infinity Medical Cockpits worden uitgeschakeld. 010 OPMERKING Uitsluitend voor IACS-bewakingstoepassingen: Als u meer dan vier seconden op de Aan/Uit-toets drukt, wordt de Infinity Medical Cockpit automatisch afgesloten; dit mag alleen worden gedaan als de normale methode of de Infinity Medical Cockpit af te sluiten, onmogelijk is. 26 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

27 Kenmerken van de hardware LED's Iedere Cockpit is uitgerust met verscheidene LED's die de status van het apparaat melden. A B C C B Accustatus-LED geeft de status van de externe stroombron weer Aan/Uit-LED voor netvoeding Aan/Uit-LED-status (de LED in de toets licht op wanneer u het apparaat aanzet) 010A Status van Aan/Uit-LED LED LED-kleur/status Beschrijving Accustatus-LED (A) Brandt niet Geen accu aanwezig Groen Acculading > 80% Geel Acculading 80% Knippert geel Foutstatus Accustatus-LED (A) en Geel Accu wordt opgeladen (inclusief onderhoudslading) Netvoeding-LED (B) Groen Netvoeding-LED (B) Brandt niet Geen netvoeding aanwezig Groen Netvoeding aanwezig Aan/Uit-LED (C) Brandt niet Systeem is uitgeschakeld Groen Systeem is ingeschakeld Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 27

28 Kenmerken van de hardware Montagemiddelen Infinity Medical Cockpits kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd. Alle Infinity Medical Cockpits-montagemiddelen moeten voldoen aan de VESA-standaard (Video Electronics Standard Association). Infinity Medical Cockpits voldoen aan de VESA 75- en 100-montagestandaard. De onderstaande afbeelding toont waar de VESA 100/75-montageopeningen (A) zich op het achterpaneel van een Infinity Medical Cockpit bevinden. Tafelbevestiging (uitsluitend voor IACS-bewakingstoepassingen) WAARSCHUWING De tafelbevestiging (onderdeelnummer MS13222, uitsluitend voor IACS-bewakingstoepassingen) is niet bedoeld voor vervoer. Wanneer de tafelbevestiging meer dan 5 graden wordt gekanteld, kan dit de stabiliteit van de Infinity Medical Cockpit beïnvloeden en kan deze omvallen. A 001 WAARSCHUWING Volg de VESA-veiligheidsinstructies voor veilige installatie van een Infinity Medical Cockpit. Iedereen die de Infinity Medical Cockpits monteert, moet ervoor zorgen dat bij de montage van de Infinity Medical Cockpits de structurele integriteit van het montagesysteem wordt gewaarborgd. Voor een volledig overzicht van alle beschikbare montagetoebehoren raadpleegt u uw plaatselijke Dräger vertegenwoordiger. Als u vragen hebt, neemt u contact op met DrägerService. 28 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

29 Gebruiksprincipes Gebruiksprincipes Gebruikersinterface Layout-elementen Statusbalk Bewakingsgebied Curvegebied Parametervakken IT-tabs Hoofdmenubalk en symboolbalk voor snelle toegang Dialoogvensters Weergaves Scroll-balken Kleuren Alarmkleuren Toetsen/tabs De display aanpassen Touchscreen versus muis Modus Dag en Nacht Het touchscreen kalibreren Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 29

30 Gebruiksprincipes Gebruikersinterface De inhoud van een scherm kan variëren per gebruikersconfiguratie en aangesloten apparaat. Alle gebruikersinterfaces van de Infinity Medical Cockpit delen echter dezelfde standaard schermlayout-elementen. Hoewel de Infinity Medical Cockpit een touchscreen is, heeft deze ook een draaiknop om door de lijsten te scrollen, instellingen te veranderen en acties te bevestigen (zie pagina 25 voor meer informatie). Raadpleeg voor meer informatie over de werking van de gebruikersinterface van een specifiek apparaat de gebruiksaanwijzing van dat apparaat. Onderstaand diagram beschrijft de belangrijkste elementen van een gebruikersinterface. Ieder element wordt uitgebreider beschreven in de volgende secties. A B C D A B D Statusbalk Bewakingsgebied Hoofdmenubalk Therapiebalk (indien van toepassing) C 008 Layout-elementen Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits delen obereenkomstige layoutelementen, die worden beschreven in de volgende secties. Statusbalk De statusbalk is altijd zichtbaar en verschijnt altijd boven aan een Infinity Medical Cockpit, ongeacht de aangesloten apparatuur. De statusbalk is onderverdeeld in verschillende velden die zijn gereserveerd voor specifieke soorten informatie. Het aantal velden in de statusbalk hangt af van de aangesloten apparatuur. E F G H I J 009 E F G H I J Veld patiëntcategorie indicator patiënttype en geassocieerd symbool (volwassen, pediatrische of neonatale patiënt) Veld systeemgegevens met accusymbool, statusindicator en klok Veld patiëntnaamveld/therapiestatus (afhankelijk van de toepassing) Veld tijd- en datum/therapiestatus (afhankelijk van de toepassing) Veld alarmberichten (alarmberichten) Veld alarmstatus toont de huidige alarmstatus zoals de toets Audio paused (Audio onderbroken) het symbool, de aftel-timer, het bericht All alarms off (Alle alarmen uit), het symbool enz. 30 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

31 Gebruiksprincipes U kunt in de statusbalk bepaalde velden aantippen voor directe toegang tot specifieke dialoogvensters. Bewakingsgebied Het bewakingsgebied geeft onder andere curven, trends en loops weer. Het bewakingsgebied wordt bediend via aanpasbare layouts met algemene gebruikersinterface-elementen, die een samenhangend geheel vormen, ongeacht welk apparaat is aangesloten op de Infinity Medical Cockpit. (Zie Infinity Acute Care System gebruiksaanwijzing voor bewakingstoepassingen voor een lijst van compatibele apparaten.) Curvegebied Curvegebieden kunnen displayschalen, rasters, markers, cursors, parameteretiketten, meeteenheden en specifieke parameterberichten bevatten. Parameterspecifieke berichten worden weergegeven in het berichtenveld dat zich in de rechter bovenhoek van ieder curvegebied bevindt. De meeste parametervakken hebben alarmgrenzen die worden vervangen door het symbool wanneer alarmen worden uitgezet. De weergave van alarmgrenzen kan worden in- of uitgeschakeld (uitsluitend voor IACS-bewakingstoepassingen). De meeste parametervakken bevatten meeteenheden die altijd naast het parameteretiket verschijnen. De weergave van meeteenheden kan worden in- of uitgeschakeld. Sommige parametervakken bevatten unieke, parameterspecifieke elementen zoals tijdstempels, een pulserend longsymbool bij elke waargenomen ademhaling, enz. Sommige parametervakken hebben een berichtenveld waar de statusberichten verschijnen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie. Voorbeeld van parameterveld A Parametervakken Hoewel inhoud en verschijning van de parametervakken kunnen variëren per parametertype en de toepassing waar het voor wordt gebruikt, hebben alle parametervakken dezelfde algemene weergavekenmerken. Onderstaande lijst bevat de algemene kenmerken van parametervakken: Alle parametervakken bevatten meetwaarden en parameteretiketten die zich altijd boven hun respectievelijke waarden bevinden. Parametervakken kunnen één parameter bevatten of bestaan uit samengestelde parameters met primaire en secundaire waarden. De primaire waarde en het etiket dat ermee in verband staat verschijnt altijd in een groter lettertype dan de secundaire waarde en het secundaire etiket. A B C D D C Parameteretiket en, indien van toepassing, meeteenheden Hogere en lagere alarmgrenzen (als deze functie is ingeschakeld) of het symbool alarmen zijn uitgezet Parameterwaarde als Gebied voor speciale symbolen (bijvoorbeeld, een symbool van een hart dat knippert bij elke waargenomen hartslag) B 030 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 31

32 Gebruiksprincipes IT-tabs IT-tabs (optioneel naargelang de toepassing) geven externe toegang tot toepassingen, zoals web-based IT-programma's. IT-toepassingen zijn opties die afzonderlijk moeten worden gekocht en dat door geautoriseerd personeel dient te worden geactiveerd. IT-tabs verschijnen altijd aan de linkerrand van het bewakingsgebied. Aan elke tab kan een door de gebruiker gedefinieerde naam worden toegewezen. Raadpleeg voor specifieke informatie over geconfigureerde IT-tabs de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat. Hoofdmenubalk en symboolbalk voor snelle toegang Het volgende diagram toont de hoofdmenubalk met symbolen voor snelle toegang. Sommige toepassingen bieden ook een symboolbalk voor snelle toegang. A De hoofdmenubalk De hoofdmenubalk (B) bevindt zich aan de rechterzijde van het scherm en is altijd zichtbaar. De balk bestaat uit de volgende elementen: Symbolen voor snelle toegang (A) met een kleine pijl naar links, die de bijhorende symboolbalk voor snelle toegang openen (C). Toetsen met drie punten openen menu's (bijvoorbeeld Hoofdscherm...) Toetsen zonder punten voeren een functie direct uit (bijvoorbeeld NIBP start/stop) of bieden direct toegang tot een dialoogvenster. De symboolbalk voor snelle toegang Functies die gewoonlijk samen worden gebruikt, worden op tabs voor snelle toegang gegroepeerd (C) voor gemakkelijke toegang. Deze functies voor snelle toegang zijn toegankelijk door de bijhorende symbolen voor snelle toegang te selecteren (A) op de hoofdmenubalk. C B 016 A B C Symbolen voor snelle toegang Hoofdmenubalk Symboolbalk voor snelle toegang 32 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

33 Gebruiksprincipes Dialoogvensters Een dialoogvenster kan uit een of meer setup-pagina's bestaan. Om toegang te krijgen tot een dialoog- of een setup-pagina, selecteert u de bijhorende tab. Het aantal dialoogvensters en setup-pagina's hangt af van de parameter of de geselecteerde functie. A B B B B C F D E G Weergaves Weergaves zijn vooraf ingestelde layouts die het bewakingsgebied bepalen. Een weergave definieert de grootte, inhoud en positie van schermelementen binnen het bewakingsgebied. Een bepaald aantal vooraf ingestelde weergaves wordt opgeslagen en kan op ieder moment worden geselecteerd of u kunt een weergave instellen die het beste aansluit op uw klinische behoeften. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat. Scroll-balken U gebruikt horizontale en verticale schuifbalken om door lijsten en gegevenssets te bladeren, zoals trends. 021 A Titel dialoogvenster correspondeert met de naam van de toets die wordt gebruikt om het dialoogvenster te openen 019 Wanneer u door een lijst bladert schuift u met de enkele pijltoetsen één positie door de lijsten/sets B C Horizontale tabs om setup pagina's te openen Berichtenveld voor parameterspecifieke berichten (niet aanwezig op alle dialoogvensters) gaat u met de dubbele pijlen van schermpagina tot schermpagina D E F Help (niet beschikbaar voor alle toepassingen) Toets om het dialoogvenster te sluiten Toets voor toegang tot additionele setup pagina's een pijl met een horizontale lijn springt naar het begin of het einde van de lijst/gegevensset 022 G Verticale tabs om additionele pagina's te openen Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 33

34 Gebruiksprincipes Kleuren Kleuren geven de alarmsituaties aan en de beschikbaarheid van de functies of instellingen. OPMERKING Als het akoestische alarmsignaal is onderbroken door de toets Audio pause (Audio onderbreken) in te drukken (naast de draaiknop), knippert het parameterveld niet meer, maar licht de achtergrond op in een effen alarmkleur. Alarmkleuren De Infinity Medical Cockpit gebruikt de volgende drie kleuren om het niveau van een alarmtoestand aan te geven: Rood identificeert alarmtoestanden met een hoge prioriteit Geel identificeert alarmtoestanden met een gemiddelde prioriteit Cyaan identificeert alarmtoestanden met een lage prioriteit Raadpleeg voor meer informatie over de alarmkleuren de gebruiksaanwijzing van het apparaat. Tijdens een alarmtoestand geeft de Infinity Medical Cockpit de volgende optische alarmsignalen weer die in de betreffende alarmkleur knipperen. Alarmprioriteit Parametervak Statusbalk Alarmbalk Hoog Knipperende rode achtergrond Rode achtergrond Knipperend rood Medium Knipperende gele achtergrond Gele achtergrond Knipperend geel Laag Effen cyaanachtergrond Cyaanachtergrond Geen visuele signalen 34 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

35 Gebruiksprincipes Toetsen/tabs De volgende tabel illustreert dat de kleur van een toets of een tab niet alleen de beschikbare instellingen identificeert. Deze geeft ook aan of een toets of tabblad selecteerbaar is of dat hiervoor een actie van de gebruiker nodig is. Kleur Lichtgroen Donkergro en Geel Grijs Status De toets is actief en gereed voor selectie. De toets is geselecteerd en toont de huidige selectie. De toets is geselecteerd maar heeft invoer of bevestiging van de gebruiker nodig door de draaiknop in te drukken. De toets kan niet worden geselecteerd vanwege een bepaalde modus of vereiste verbinding. De display aanpassen U kunt de helderheid van het beeldscherm regelen, selecteren hoe u met de Infinity Medical Cockpit wilt werken en het touchscreen kalibreren. Touchscreen versus muis Sommige toepassingen laten u met de Infinity Medical Cockpit werken door het touchscreen of een muis te gebruiken. Als u een muis wilt gebruiken maar u kunt de cursor niet zien nadat de muis aangesloten is, druk dan gelijktijdig op de toetsen Alt en F10 van het toetsenbord om de cursor weer te geven. Het touchscreen kalibreren Als het touchscreen van de Infinity Medical Cockpit om welke reden dan ook niet is uitgelijnd (zelfs door onopzettelijke dekalibratie), kunt u deze opnieuw kalibreren. LET OP Tijdens kalibratie van het beeldscherm worden geen curven weergegeven op de Infinity Medical Cockpit. Daarom mag u het scherm niet kalibreren terwijl u de patiënt aan het bewaken bent. Modus Dag en Nacht De Infinity Medical Cockpit ondersteunt twee kleurenmodi: Modus Dag en Nacht. De nachtmodus vermindert de lichthelderheid en helderheid van het scherm zodat het minder belastend is voor een patiënt. Het scherm geeft voldoende contrast voor het klinische personeel. Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 35

36 Gebruiksprincipes Het touchscreen opnieuw kalibreren 1 In standby-modus: Houd gedurende minstens 15 seconden de draaiknop en de toets Audio Pause (Audio onderbreken) ingedrukt tot het pop-upvenster Calibrate Touch Screen (Touchscreen kalibreren) wordt weergegeven. Tijdens gebruik: Houd gedurende minstens 30 seconden de draaiknop en de toets Audio Pause (Audio onderbreken) ingedrukt tot het pop-upvenster Calibrate Touch Screen (Touchscreen kalibreren) wordt weergegeven. 2 Selecteer de toets Kalibreren in the pop-up of druk nogmaals op de draaiknop om toegang te krijgen tot het kalibratiescherm. 3 Raak de op elkaar volgende rode punten aan die op het scherm verschijnen. 4 Selecteer het groene aanvinksymbool om de kalibratieprocedure te voltooien. 36 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

37 Reiniging Reiniging Veiligheidsinformatie Herbewerkingsprocedure Classificatie van medische apparaten Geteste procedures en middelen Niet-kritische medische apparaten De Infinity Medical Cockpit reinigen De muis en het toetsenbord reinigen Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 37

38 Reiniging Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING Gebruik geen scherp gereedschap of schuurmiddelen. Dompel elektrische connectors nooit onder in water of andere vloeistoffen. Voorkom het morsen van vloeistoffen in de buurt van de rand van het scherm, terwijl u het apparaat reinigt. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. WAARSCHUWING Dompel de Infinity Medical Cockpit en de voeding niet onder, en spoel deze niet af. Als u per ongeluk vloeistof op een apparaat morst, trekt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Voordat u het apparaat opnieuw in gebruik neemt, dient u contact op te nemen met uw servicepersoneel over eventuele gevolgen voor de veiligheid. Herbewerkingsprocedure Classificatie van medische apparaten Met betrekking tot hun herbewerking worden medische apparaten geclassificeerd naar hun toepassing en de daaruit voortvloeiende risico's: Niet-kritische medische apparaten: Oppervlakken toegankelijk voor de gebruiker, bijvoorbeeld apparaatoppervlakken en kabels Semikritische medische apparaten: onderdelen voor het transport van ademgas, bijvoorbeeld ademslangen en maskers Met betrekking tot hun herbewerking behoort dit medische apparaat tot de groep van niet-kritische medische apparaten. Geteste procedures en middelen De reiniging en desinfectie van de medische apparaten is getest op basis van de volgende procedures en middelen. Bij de test bleek het materiaal de volgende middelen goed te verdragen: LET OP Bij gebruik van alcohol, mag het alleen een 40% verdunde oplossing zijn. Hogere concentraties kunnen het apparaat beschadigen. Incidin Perfekt 2 % Banicide Advanced Isopropylalcohol (oplossing van 40%) Metricide 28: niet voor gebruik op het touchscreen Wavicide-01: niet voor gebruik op het touchscreen Sporox II: niet gebruiken op het touchscreen (7,5% waterstofperoxide, 0,85% fosforzuur en 91,65% inerte bestanddelen) Naast de materiaalcompatibiliteit zijn de volgende middelen ook gevalideerd voor hun desinfectiecapaciteit voor het product: Buraton 10 F (concentratie: 1%, desinfectietijd: 30 min.) Dismozon pur (concentratie: 1.5%, desinfectietijd: 15 min.) 38 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

39 Reiniging Dräger staat niet in voor de doelmatigheid en efficiëntie van chemicaliën en desinfectiemethoden die niet zijn gevalideerd. Dräger staat niet in voor de capaciteit van de middelen om infecties te controleren, de gevolgen ervan voor het milieu of verwante voorzorgsmaatregelen voor het gebruik ervan. Raadpleeg de informatie van de fabrikant van het desinfectiemiddel voor meer informatie over deze aspecten. Niet-kritische medische apparaten Handmatige reiniging en desinfectie Handmatige desinfectie kan bij voorkeur worden uitgevoerd met desinfectiemiddelen op basis van aldehyden of quaternaire ammoniumverbindingen. Houd u aan de toepasselijke landspecifieke lijstvermeldingen voor de desinfectiemiddelen. In landen waar Duits wordt gesproken, is de lijst van de Duitse Vereniging voor Toegepaste Hygiëne (Verbund für Angewandte Hygiene, VAH) van toepassing. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het desinfectiemiddel ligt bij de fabrikant en kan in de loop van de tijd veranderen. Neem de informatie van de fabrikant over het desinfectiemiddel strikt in acht. De Infinity Medical Cockpit reinigen 1 Veeg de Infinity Medical Cockpit af met een doek die met een zeepoplossing is bevochtigd. 2 Veeg alles grondig droog met een pluisvrije doek. De Infinity Medical Cockpit desinfecteren 1 Desinfecteer de oppervlakken met een gaasje dat met desinfectiemiddel is bevochtigd. Gebruik de juiste concentratie volgens de opgave van de fabrikant van het desinfectiemiddel. 2 Veeg alles grondig droog met een pluisvrije doek. De muis en het toetsenbord reinigen De muis en het toetsenbord reinigen 1 Veeg de muis en het toetsenbord af met een doek die met een zeepoplossing is bevochtigd. 2 Veeg alles grondig droog met een pluisvrije doek. De Infinity Medical Cockpit reinigen LET OP Reinig het voorpaneel van het apparaat niet terwijl u een patiënt bewaakt. Voordat u het apparaat reinigt, moet u het buiten gebruik stellen. OPMERKING Spuit het reinigingsmiddel niet direct op het touchscreen. Breng de reinigingsvloeistof aan op een doek of papier voordat u het oppervlak van de Infinity Medical Cockpit reinigt. Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 39

40 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten 40 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

41 Onderhoud Onderhoud Overzicht Definitie van onderhoudsconcepten Onderhoud van de Cockpit Inspectie Veiligheidsinspecties Bereik van de veiligheidsinspectie voor de Cockpit Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Medical Cockpits 41

42 Onderhoud Overzicht Dit hoofdstuk beschrijft de noodzakelijke onderhoudsstappen die door uw servicepersoneel moeten worden uitgevoerd voor het juiste functioneren van de apparatuur. Voor aanvullend advies over hoe het vereiste onderhoud moet worden uitgevoerd, zie het document Technische Service, dat kan worden verkregen via Dräger. WAARSCHUWING Als het apparaat mechanische beschadiging heeft opgelopen of als het niet naar behoren werkt, mag u het niet gebruiken. Neem contact op met uw onderhoudspersoneel. WAARSCHUWING Besmettingsgevaar Het verantwoordelijke personeel kan besmet raken door ziektekiemen. Het apparaat en de onderdelen ervan reinigen en desinfecteren voor aanvang van alle soorten onderhoudswerkzaamheden en retourzending ter reparatie. WAARSCHUWING Als u vloeistof op het apparaat, de accu of de accessoires morst of deze onderdelen in een vloeistof onderdompelt, laat ze dan volledig drogen gedurende ten minste 24 tot 48 uur. Neem contact op met het onderhoudspersoneel van uw ziekenhuis om te testen of de componenten in kwestie volledig operationeel zijn vooraleer deze opnieuw in klinisch gebruik te nemen. WAARSCHUWING Dit apparaat moet regelmatig worden geïnspecteerd en worden onderhouden. Er moet een preventief onderhoudsverslag worden bijgehouden. We raden u aan een servicecontract af te sluiten met DrägerService. Voor reparaties adviseren wij u contact op te nemen met DrägerService. LET OP Gebruik bij onderhoud aan apparaten van Dräger Medical altijd reserveonderdelen die voldoen aan de normen van Dräger. Dräger Medical staat niet in voor het veilig functioneren van niet- Drägeronderdelen bij gebruik met de apparaten. Definitie van onderhoudsconcepten Concept Onderhoud Inspectie Preventief onderhoud Reparatie Definitie Adequate maatregelen ter handhaving van de goede werking van een medisch apparaat Maatregelen bedoeld voor het bepalen en beoordelen van de actuele toestand van een medisch apparaat Wederkerende specifieke maatregelen ter handhaving van de goede werking van een medisch apparaat Maatregelen die gericht zijn op het herstel van de goede werking van een medisch apparaat na een apparaatstoring 42 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Medical Cockpits

43 Onderhoud Onderhoud van de Cockpit De volgende tabel geeft een overzicht van de intervallen voor de Cockpit. Onderdelen van het apparaat Inspectie Onderhoudsintervallen en -taken Het normale onderhoudsinterval voor een Cockpit is 24 maanden. Dit interval is korter als een toepassing met een korter inspectie-interval, dat van de Cockpit afhankelijk is voor het juiste functioneren, is aangesloten op de Cockpit. Inspectie Inspecties moeten regelmatig overeenkomstig de volgende richtlijnen en met de aangegeven tussenpozen worden uitgevoerd. Alle informatie die nodig is voor het onderhoud en de veiligheidscontroles zijn opgenomen in dit document en in de begeleidende documenten van de aangesloten medische apparatuur. Extra adviezen worden gegeven in aanvullende technische documenten die op aanvraag kunnen worden verkregen. Controles Interval Verantwoordelijk personeel Inspectie en Om de 12 maanden Onderhoudspersoneel veiligheidscontroles Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Medical Cockpits 43

44 Onderhoud Veiligheidsinspecties LET OP Voer de veiligheidsinspecties uit in de gespecificeerde intervallen. Anders kan de juiste werking van het apparaat afwijken. Bereik van de veiligheidsinspectie voor de Cockpit De volgende veiligheidsinspecties zijn geen vervanging voor de inspectie en het onderhoud dat aangegeven wordt door de fabrikant, waaronder preventieve wisseling van onderdelen die verslijten. Voor technische documentatie dient u contact op te nemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van DrägerService. 1 Controleer de bijhorende documenten en stel vast of de gebruiksaanwijzing beschikbaar is. 2 Controleer of de apparatuur volledig en gereed voor gebruik is volgens de gebruiksaanwijzing. 3 Controleer of het apparaat in combinatie met andere systeemcomponenten in goede staat is. Controleer met name de volgende punten: Alle labels zijn compleet en leesbaar Er is geen zichtbare schade 4 Controleer of het apparaat voldoet aan de elektrische veiligheidseisen vastgelegd in IEC 62353, medische elektrische apparatuur. Test herhaaldelijk en test ook na de reparatie van medische elektrische apparatuur. 5 Controleer of de optische en akoestische alarmsignalen juist werken. 6 Controleer of de volgende functies van het apparaat functioneren volgens de gebruiksaanwijzing: Controleer de LED's Voer apparaatcontroles uit 44 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Medical Cockpits

45 Verwijderen Verwijderen Het medische apparaat afvoeren Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 45

46 Verwijderen Het medische apparaat afvoeren Aan het einde van de levensduur: Voer het medische apparaat op de juiste wijze af in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor landen waar EG-richtlijn 2002/96/EG geldt Op dit apparaat is de EG-richtlijn 2002/96/EG (WEEE) van toepassing. Om te voldoen aan de registratie in overeenstemming met deze richtlijn, mag dit apparaat niet worden ingeleverd bij een gemeentelijk inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Dräger Medical heeft een bedrijf gemachtigd om dit apparaat in te nemen en af te voeren. Om een afhaling te regelen of voor verdere informatie kunt u Dräger bezoeken op het Internet via Gebruik de zoekfunctie met het trefwoord "WEEE" om de relevante informatie te vinden. Wanneer u geen toegang heeft tot de website van Dräger, kunt u contact opnemen met de lokale Dräger-organisatie. 46 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

47 Technische gegevens Technische gegevens Infinity C500/C Fysieke kenmerken Aansluitingen Elektrische vereisten Omgevingskenmerken Weergavekenmerken Risicobeheer Infinity C700 voor IT Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Medical Cockpits 47

48 Technische gegevens Infinity C500/C700 De volgende tabel bevat technische gegevens voor de Infinity C500 en Infinity C700. Waar van toepassing, worden de verschillen in technische gegevens voor elk apparaat bepaald. In alle andere gevallen zijn de gegevens op alle apparaten van toepassing. Fysieke kenmerken Afmetingen met draaiknop (B x H x D) Afmetingen zonder draaiknop (B x H x D) Gewicht (zonder bevestigingsmiddelen) Infinity C500: 416 x 322 x 122 mm (16,38 x 12,68 x 4,8 in) Infinity C700: 489 x 374 x 136 mm (19,25 x 14,72 x 5,35 in) Infinity C500: 416 x 300 x 99 mm (16,38 x 11,81 x 3,9 in) Infinity C700: 489 x 356 x 112 mm (19,25 x 14,02 x 4,41 in) Infinity C500: 7,5 kg (16,53 lbs) Infinity C700: 9,5 kg (20,94 lbs) Koeling Convectie Hoogte 70 tot 106 kpa, 0 tot 3000 m (9842 ft) Gebruikersinterface Touchscreen, of via toetsenbord en muis CPU Infinity C500/Infinity C700: Intel Celeron M 723 ULV RAM Infinity C500/Infinity C700: 1 GB (1x SO-DIMM DDR-3) Aansluitingen Input/output poorten Infinity C500/Infinity C700: 2 x LAN10/100 Mbit/s, geïsoleerd 3 x RS232, geïsoleerd 6 x USB 2.0 Systeemaansluiting 1 x DVI-I Aansluiting voor systeemkabel (22 pins) Loskoppelen van de netvoeding: netstekker van de aangesloten medische apparatuur uit de contactdoos trekken (de netstekker dient zodanig geplaatst te worden dat deze gemakkelijk bereikbaar uit veiligheidsoverwegingen losgekoppelt kan worden). 48 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Medical Cockpits

49 Technische gegevens Elektrische vereisten Voedingsingang Opgenomen vermogen: Stroomverbruik Bedrijfsmodus Omgevingskenmerken Vochtigheid Temperatuur Drukbereik Weergavekenmerken Touchscreen Diagonale schermgrootte 24 V DC Infinity C500: <55 24 V DC Infinity C700: < V DC Modus AAN: <5 A Modus UIT: <7 ma at 24 VDC Continu Gebruik: 10% tot 95% (niet-condenserend) Opslag en transport: 5% tot 95% (niet-condenserend) Gebruik: 0 C tot 40 C (32 F tot 104 F) Opslag en transport: 20 C tot 60 C ( 4 F tot 140 F) Gebruik: 70 kpa tot 106 kpa (700 hpa tot 1060 hpa) Opslag en transport: 50 kpa tot 106 kpa (500 hpa tot 1060 hpa) 5-draads resistent analoog Infinity C500: 17 inch (431,8 mm) Infinity C700: 20,1 inch (510,5 mm) Grootte weergavegebied (H x B) Infinity C500: 367 mm x 229 mm (14,45 in x 9,02 in) Weergavekleuren Infinity C700: 433 mm x 271 mm (17,05 in x 10,67 in) Infinity C500: 16,7 M Infinity C700: 16,7 M Breedte-hoogteverhouding 16:10 Resolutie Infinity C500: 1440 x 900 pixels Infinity C700: 1680 x 1050 pixels Contrastverhouding (standaard) Infinity C500: 500:1 Beeldhoek Luminantie (wanneer ingesteld op maximale helderheid) Alarmbalk Infinity C700: 800:1 Infinity C500: 150 (standaard) Infinity C700: 160 (standaard) Infinity C500: 250 cd/m 2 (standaard Infinity C700: 300 cd/m 2 (standaard) Geïntegreerd in het frame, voorzijde Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Medical Cockpits 49

50 Technische gegevens Gezichtshoek alarmbalk 360 rondom zichtbaar Risicobeheer Brandbeveiliging In normale omgevingen volgens IEC Operationele schok 10 g, halve sinus,11 ms, 600 schokken in totaal volgens IEC Trilling algemeen 1,04 g rms, breedband,10 tot 500 Hz, 6 uur in totaal volgens IEC Bescherming tegen binnendringende IP21 volgens IEC vloeistoffen Normen CISPR 11/EN 55011: Klasse B IEC , IEC Ethernet 10/100, ondersteunt autodetectie Schok- en trillingsbestendigheid overeenkomstig ISTA-procedure 1 Conformiteit met IEC kan worden bewerkstelligd door integratie van deze cockpits met gespecificeerde medisch elektrische apparatuur of medisch elektrische systemen, echter is deze cockpit op zichzelf voorbereid voor IEC conformiteit (onder voorbehoud van deze integratie). Infinity C700 voor IT Raadpleeg voor technische gegevens betreffende de C700 voor IT de gebruiksaanwijzing Infinity C700 voor IT. 50 Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Medical Cockpits

51 Index Index A Aan/Uit toets Achterpaneel C C Alarmbalk B Bewakingsgebied C Curvegebied D Desinfecteren Dialoogvensters Draaiknop Montageposities G Gebruikersinterface , 30 H Hoofdmenubalk I IT-tabs K Kleuren LED's Modus Dag en Nacht Therapieregeltoetsen Toetsen L Layout Bewakingsgebied Curvegebied Dialoogvensters Hoofdmenubalk Menu's Parametervakken Therapielijn Weergaves LED-kleuren M Menu's Modus Dag en Nacht N Navigatieelementen, schuifbalken Niet-Dräger toepassingstabs O Onderhoud P Parametervakken R Regelgeving voor elektrische apparatuur Reiniging Monitor Muis en toetsenbord S Schermelementen , 30 Scroll-balken T Therapieregeltoetsen Toetskleuren Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 51

52 Index V Vaste toets Audio pause Vaste toetsen Veiligheid van de patiënt Visuele alarmsignalen Voorpaneel C C Voorzorgsmaatregelen W Weergaves (layouts) Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits

53 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System - Infinity Medical Cockpits 53

54 Deze gebruiksaanwijzing is alleen van toepassing op Infinity Medical Cockpits met serienummer: Als er geen serienummer door Dräger is ingevuld, is deze gebruiksaanwijzing uitsluitend als algemene informatie verstrekt en is deze niet bedoeld voor gebruik met een bepaalde machine of eenheid. Dit document is uitsluitend geleverd ter informatie van de klant en wordt zonder verzoek van de klant niet bijgewerkt of ingeruild. Richtlijn 93/42/EEG inzake medische apparatuur Fabrikant Dräger Medical GmbH Moislinger Allee D Lübeck Deutschland FAX MS28348 RI 04 nl Dräger Medical GmbH Editie/Edition: (Editie/Edition: ) Dräger Medical behoudt zich het recht voor de apparatuur zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Vanaf : Dräger Medical GmbH wordt veranderd in Drägerwerk AG & Co. KGaA