Vergadering van donderdag 24 oktober 2019

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van donderdag 24 oktober 2019"

Transcriptie

1 GEMEENTE GRIMBERGEN GEMEENTERAAD NOTULEN Vergadering van donderdag 24 oktober 2019 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Martine DE COPPEL, voorzitter gemeenteraad Chris SELLESLAGH, burgemeester Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, schepenen Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Eddie BOELENS, Jelle DE WILDE, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN HOVE, Karima MOKHTAR, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX, Manon BAS, gemeenteraadsleden Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur Jannik GROOTEN, gemeenteraadslid Jean DEWIT, Gerlant VAN BERLAER, Sofie ROELANDT, gemeenteraadsleden De voorzitter opent de vergadering. OPENBAAR WIJZIGING VOLGORDE AGENDA 1. Toevoeging bij hoogdringendheid aan de zittingsagenda van het punt "Voortzetting van het gebruik van het digitaal centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het basisonderwijs van Grimbergen" De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Artikel 23 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur: Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. De beslissing wordt genomen op grond van: Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (hierna: het Decreet Basisonderwijs), zoals gewijzigd door het decreet van 17 mei 2018 houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft (hierna: het Inschrijvingsdecreet). Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende het inschrijvingsrecht in het basisen secundair onderwijs (voorheen "Decreet tot tot bepaling van het model van inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de provinciale bemiddelingscel voor gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform (LOP) en de procedure voor de goedkeuring van de aanmeldingsprocedure door de Vlaamse Regering na een negatief besluit van de Commissie inzake leerlingenrechten) zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering 19 juli 2019 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende basis- en secundair onderwijs (hierna "het Besluit Inschrijvingsrecht"). De beslissing houdt rekening met volgende adviezen: 1

2 De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording: Voor inschrijvingen in het basisonderwijs werd voor het schooljaar door alle scholen in onze gemeente voor alle geboortejaren en leerjaren gewerkt met een voorafgaande aanmelding via een digitaal centraal aanmeldingsregister (CAR). Het CAR werd door de gemeente ter beschikking gesteld. Het gebruik ervan werd zowel naar de ouders als naar de scholen toe door gemeentepersoneel ondersteund. Op die manier werd vermeden dat ouders opnieuw voor schoolpoorten zouden kamperen om hun kinderen in te schrijven in een basisschool. Alle schoolbesturen die in Grimbergen basisonderwijs inrichten wensen ook voor het schooljaar te werken met een centraal aanmeldingsregister. Inmiddels zijn echter de gewijzigde bepalingen ter zake uit het Decreet Basisonderwijs van kracht. Volgens deze bepalingen kan enkel met een aanmeldingsprocedure worden gewerkt wanneer uiterlijk op 15 november 2019 bij de Commissie Leerlingenrechten (CLR), die functioneert binnen het Agentschap Onderwijsdiensten van de Vlaamse Overheid (AgODi) een melding of aanvraag hiertoe wordt ingediend. Wanneer gewerkt wordt volgens één van de aangeboden standaarddossiers, volstaat een melding. Indien de initiatiefnemers wensen af te wijken van een modeldossier, moet een beslissing over de aanvraag hiertoe worden afgewacht. De standaarddossiers werden pas op 2 oktober 2019 gepubliceerd. Op 22 oktober 2019 was nog geen meldingsformulier bekend en dienden nog uitvoerings- en correctiebesluiten te worden genomen om de nieuwe regeling ten volle implementeerbaar te maken. Na publicatie van de standaarddossiers werd zo snel mogelijk in overleg gegaan met de vertegenwoordigers van de andere schoolbesturen. Dit leidde echter niet tot een consensus voor de verzending van de gemeenteraadsstukken. In de zitting van heden kan een voorstel betreffende de voortzetting van het gebruik van het digitaal centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het basisonderwijs van Grimbergen aan de gemeenteraad worden voorgelegd dat voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. De gemeenteraad is bevoegd om te beslissen over de deelname aan deze regeling voor de eigen gemeentelijke basisscholen. De hoogdringendheid is er in gelegen dat de Vlaamse Overheid laattijdig de nodige informatie publiceerde terwijl 15 november 2019 wel als uiterste datum moet gerespecteerd worden. Ten minste twee derde van de aanwezige gemeenteraadsleden moet akkoord gaan met de voorgesteld spoedbehandeling van dit agendapunt. Bijkomende informatie: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. BESLUIT: Enig artikel. Het volgende punt wordt bij hoogdringendheid op de agenda van de zitting van heden gebracht: "Voortzetting van het gebruik van het digitaal centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het basisonderwijs van Grimbergen". 2. Toevoeging bij hoogdringendheid aan de zittingsagenda van het punt "Gemeentelijk logo", ingediend door de fractie CD&V De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Artikel 23 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur: Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. De beslissing wordt genomen op grond van: De van 24 oktober 2019 van raadslid Jelle DE WILDE van de fractie CD&V waarin hij een punt overmaakt dat de fractie CD&V graag bij hoogdringendheid op de agenda wil laten plaatsen. De beslissing houdt rekening met volgende adviezen: 2

3 De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording: Bijkomende informatie: Stemming: Met 12 stemmen voor (Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM, Eddie BOELENS, Jelle DE WILDE, Isabel GAISBAUER, Karima MOKHTAR, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX), 17 stemmen tegen (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Yves VERBERCK, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN HOVE, Manon BAS) BESLUIT: Enig artikel. Het volgende punt wordt niet bij hoogdringendheid op de agenda van de zitting van heden gebracht: "Gemeentelijk logo" ingediend door de fractie CD&V. GOEDKEUREN NOTULEN 3. Goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (DLB): De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278. Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag ter beschikking worden gesteld. Als een gemeenteraadslid daarom verzoekt, worden de notulen en het zittingsverslag elektronisch ter beschikking gesteld. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur. Als de gemeenteraad bij spoedeisendheid is samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht, worden de notulen staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de algemeen directeur ondertekend. Artikel 41 DLB: Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: 1 de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk. De beslissing wordt genomen op grond van: Artikel 277, 1 DLB. 3

4 Personeel De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en het bewaren van de notulen en het zittingsverslag ervan. De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur. Artikel 278, 1 DLB. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen zijn met unanimiteit. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audioof audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld. De beslissing houdt rekening met volgende adviezen: De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording: Bijkomende informatie: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. BESLUIT: Enig artikel. De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 26 september 2019 goed. POLITIE INTERNE ORGANISATIE 4. Lokale politie - Openstelling betrekkingen in het kader van de onmiddellijke werving (GPI 73 - categorie B) De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. De beslissing wordt genomen op grond van: Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. De ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten heeft een drieledig doel: vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen waardoor de aangeboden vacatures sneller worden ingevuld, er over waken dat de inspecteurs na de basisopleiding onmiddellijk doorstromen naar de politiedienst waarvoor ze werden aangeworven, de inspecteurs langer behouden in de politiedienst waar ze werden aangeworven. 4

5 Overheidsopdrachte n Om bovenstaande doelen te bereiken, voert de ministeriële omzendbrief GPI 73 verschillende aanwervingscategorieën in. 1. Categorie A: betreft de klassieke mobiliteit die de basis blijft. Er kunnen slechts andere categorieën worden aangewend als de vacature niet via de klassieke mobiliteit kan ingevuld worden. 2. Categorie B: is de zogeheten "onmiddellijke werving", waarbij kandidaten-inspecteur zich reeds voor de start van de basisopleiding verbinden aan een welbepaalde politiedienst. 3. Categorie C: is de aanwijzing van aspiranten-inspecteur in het begin van de basisopleiding via een aan hen voorbehouden mobiliteitscyclus (de zogenaamde aspirantenmobiliteit) en, in voorkomend geval, via ambtshalve aanwijzing. 4. Categorie D: betreft enkel de aspiranten-inspecteur die geen betrekking verkregen hebben via de categorieën B, C of E. Zij worden ambtshalve aangewezen voor een betrekking. 5. Categorie E: betreft de "bijkomende aanwerving" waarbij de kandidaat-inspecteur zich reeds verbinden voor de start van de basisopleiding aan een welbepaalde politiezone. In tegenstelling tot categorie B en C neemt de politiezone de volledige opleidingskost voor haar rekening. De beslissing houdt rekening met volgende adviezen: De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording: De politiezone Grimbergen stelde tijdens de mobiliteitscyclus vijf betrekkingen voor inspecteur voor het team interventie open. Niemand stelde zich kandidaat voor de openstaande functies. Daarom kan er een beroep gedaan worden op de aanwervingscategorie B, de "onmiddellijke werving" waardoor de kandidaten-inspecteur zich voor de start van de basisopleiding reeds verbinden aan een welbepaalde politiedienst. Een politiedienst kan zich, na een vruchteloze mobiliteitsronde, formeel engageren voor een dergelijke werving. Hiervoor is een beslissing van de gemeenteraad nodig. Deze gemeenteraadsbeslissing wordt via de algemene directie van de ondersteuning en het beheer, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken bezorgd. De politiezone stelt voor om twee betrekkingen voor inspecteur voor het team interventie open te stellen via "onmiddellijke werving". Bijkomende informatie: Amendement: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. BESLUIT: Enig artikel. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 oktober 2019 waarin beslist werd om twee betrekkingen van inspecteur voor het team interventie open te stellen door beroep te doen op aanwervingscategorie B, de "onmiddellijke werving" waardoor de kandidaten-inspecteur zich reeds voor de start van de basisopleiding kunnen verbinden aan de politiezone Grimbergen, te bekrachtigen. Raadslid Jean DEWIT vervoegt de vergadering. 5. Lokale politie - Aankoop van een semi anoniem voertuig met ANPR camera - Voorwaarden en wijze van gunnen De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. De beslissing wordt genomen op grond van: De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid en artikel 234, eerste lid. 5

6 De wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten (1) en haar uitvoeringsbesluiten. De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, 1, 1, a (limiet van ,00 excl. btw niet bereikt). De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. De beslissing houdt rekening met volgende adviezen: De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording: In 2019 worden er vaste ANPR camera's op 3 sites geïnstalleerd. Om een maximale dekking van het grondgebied te verzekeren worden deze vaste camera's best gecombineerd met de aankoop van een ANPR camera op voertuig. Het is de bedoeling om een dienstvoertuig uit te rusten met een mobiele ANPR camera. Hiervoor voorzien we de aankoop van een semi anoniem voertuig. In overleg met het welzijnsteam werkgroep voertuigen en op basis van de technische vereisten voor de aankoop van interventievoertuigen uit het verleden, wordt voorgesteld om een voertuig aan te kopen met de volgende minimumnormen en uitrusting: Algemeen: benzinemotor kleur: donkerblauw (metaalkleur) alarm type VV1 krachtigere motor (minimum 162 kw) bepantsering deuren vooraan mistlichten. Bestuurderscomfort: stuurbekrachtiging ABS stabiliteitscontrolesysteem (ESP) automatische versnellingsbak ingebouwd navigatiesysteem airco vooraan elektrische ruiten vooraan, getinte ruiten akoestisch parkeersysteem voor- en achteraan commerciële radio + CDUSB en GPS elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels centrale vergrendeling. Veiligheid: frontale en zijdelingse airbag airbag passagier. Signalisatieombouw signalisatiepak (VALOR 110) politiestriping en daknummer omnidirectioneel zoeklicht secundaire stroomkring. Raadslid Jelle DE WILDE vraagt naar het juiste bedrag dat is geraamd. In het voorstel staat , maar in het collegeverslag Verder vraagt hij of de mobiele camera al is aangekocht en wat die kost, inclusief montagekosten. 6

7 Korpschef Jurgen BRAECKMANS antwoordt dat het verschil in kosten een vergissing zal zijn, het juiste bedrag is De mobiele camera is nog niet aangekocht. Het dossier hiervoor zal in november aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De kosten bedragen circa , exclusief montage. Raadslid Jelle DE WILDE vraagt of de korpschef kan garanderen dat de uitrusting optimaal gebruikt gaat worden. Korpschef Jurgen BRAECKMANS zegt toe dat hij zich ervoor zal inspannen dat het dure materiaal efficiënt wordt ingezet en geld gaat opbrengen. Het kost soms moeite om een interventieploeg de weg op te sturen. Eind 2019 komen er zes mensen bij, mits zij hun diploma behalen. Voor volgend jaar ziet het personeelsbestand er dus beter uit en kan men met twee ploegen naar buiten. De tweede ploeg zal met ANPR of informatiegestuurd gaan werken. Raadslid Katrien LE ROY vraagt voor welke doeleinden de camera wordt ingezet. In veel gemeenten worden ze gebruikt om sluip(vracht)verkeer te weren. Korpschef Jurgen BRAECKMANS antwoordt dat met ANPR een foto van het kenteken wordt gemaakt. Vervolgens wordt de foto met kentekens in een database vergeleken op bijvoorbeeld gestolen of nietverzekerde voertuigen. Sluipverkeer of vrachtverkeer kan met een vaste ANPR worden geregistreerd en beboet. Bijkomende informatie: De aankoop is mogelijk via de raamovereenkomst DSA 2016 R3 010 voor de aankoop van politie- en anonieme voertuigen. Deze raamovereenkomst loopt tot 31 december De kostprijs voor de aankoop van een semi anoniem voertuig volgens de behoeften van de politiezone, wordt geraamd op ,00 euro (incl. btw). Het nodige krediet voor deze aankoop is voorzien op artikel van de buitengewone dienst van de politiebegroting De kostprijs voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor 5 jaar of kilometers wordt geraamd op 8.000,00 euro (incl. btw). Het nodige krediet voor deze aankoop is voorzien op artikel van de gewone dienst van de politiebegroting Stemming: Met 28 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Eddie BOELENS, Jelle DE WILDE, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN HOVE, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX, Manon BAS), 2 onthoudingen (Jean DEWIT, Karima MOKHTAR) BESLUIT: Enig artikel. De aankoop van een semi anoniem voertuig volgens de behoeften van de politiezone voor een geraamd bedrag van ,00 euro (incl. btw) voor de aankoop en 8.000,00 euro (incl. btw) voor het onderhoudscontract, goed te keuren. Raadslid Jean DEWIT verlaat wederom de vergadering. 6. Lokale politie - Aankoop van bureaus en ladenblokken - Voorwaarden en wijze van gunnen De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. 7

8 De beslissing wordt genomen op grond van: De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid en artikel 234, eerste lid. De wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten (1) en haar uitvoeringsbesluiten. De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, 1, 1, a (limiet van ,00 excl. btw niet bereikt). De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. De beslissing houdt rekening met volgende adviezen: De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording: De goedkeuring van het personeelsbehoeftenplan "Binding & Maatwerk" heeft geleid tot een aantal herschikkingen van medewerkers en een extra behoefte aan bureaumeubilair. Om dit probleem tijdelijk op te lossen worden een aantal medewerkers tewerkgesteld aan tafels die in de vergaderzaal stonden. Door de aankoop van extra bureaumeubilair zal er een aangename en ergonomische werkplek voor de medewerkers gecreëerd worden. Het meubilair wordt aangekocht bij de leverancier Robberechts via de Federale Opdrachtencentrale. Het is dan ook volledig compatibel met het huidige materiaal. Er worden 7 bureaus, 3 rolluikkasten en 27 ladeblokken aangekocht. Bijkomende informatie: De aankoop gebeurt op basis van de raamovereenkomst FORCMS-MM 105 die loopt tot 18 februari Perceel 1 - bureaus en tafels - en perceel 3 - bureaukasten - is toegewezen aan de leverancier Robberechts. De kostprijs voor de aankoop van 7 bureaus, 3 rolluikkasten en 27 ladeblokken, volgens de behoeften van de politiezone, wordt geraamd op ,00 euro (incl. btw). Het nodige krediet voor deze aankoop is voorzien op artikel van de buitengewone dienst van de politiebegroting Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. BESLUIT: Enig artikel. De aankoop van 7 bureaus, 3 rolluikkasten en 27 ladeblokken, volgens de behoeften van de politiezone, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, goed te keuren. Raadslid Jean DEWIT vervoegt wederom de vergadering. 7. Lokale politie - Aankoop van 41 bureaustoelen - Voorwaarden en wijze van gunnen De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. De beslissing wordt genomen op grond van: De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, eerste lid en artikel 234, eerste lid. De wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten (1) en haar uitvoeringsbesluiten. De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, 1, 1, a (limiet van ,00 excl. btw niet bereikt). 8

9 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. De beslissing houdt rekening met volgende adviezen: De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording: Alle bureaustoelen in het politiecommissariaat waren aan vervanging toe. Gezien de hoge kostprijs van de bureaustoelen werd er voorgesteld om de aankoop te spreiden. In 2017 werden de bureaustoelen in het onthaal van het politiegebouw vervangen. In 2018 werden de bureaustoelen op de eerste verdieping vervangen. In 2019 worden de bureaustoelen op het gelijkvloers vervangen (met uitzondering van deze van het onthaal). Dit gaat over 41 bureaustoelen. Omwille van ergonomische redenen is het aangewezen dat de medewerkers over een goede bureaustoel kunnen beschikken. Voor de operationele medewerkers wordt een stoel voorzien met een uitsparing voor hun wapen en gordel. De stoelen moeten voldoen aan volgende specificaties: de stoelen moeten voldoen aan de Europese norm EN 1335; kantelbare en regelbare zitting; instelbare rug hoogte; free-float mechanisme ( rug en zit bewegen afzonderlijk); open-hoek houding wordt bevorderd ( de hoek tussen de rug en de bovenbenen moet namelijk steeds groter zijn dan 90 ); armsteunen, in hoogte en breedte verstelbaar; zithoogte, zitdiepte en mechaniek zijn eenvoudig te bedienen via goed bereikbare drukknoppen; de materialen en bekleding laten een intensief gebruik toe; de stoel is voorzien van wieltjes. Raadslid Kirsten HOEFS stelt vast dat er zes offertes worden opgevraagd bij bedrijven in diverse gemeenten, gemiddeld 83 km van Grimbergen. Volgens de beleidsnota wordt een sterke lokale economie nagestreefd, waarbij de gemeente bij het opvragen van prijsoffertes de lokale aanbieders niet uit het oog wil verliezen. CD&V betreurt het dat de meerderheid haar voornemens zo snel naast zich neerlegt. In de buurt van Grimbergen is er minstens één zaak te vinden die de gewenste producten kan leveren. CD&V vraagt de meerderheid om haar beleidsplan uit te voeren en het bedrijf toe te voegen aan de lijst van bedrijven. Bij voorkeur worden bedrijven die verder dan 75 km van Grimbergen liggen, geschrapt. Schepen William DE BOECK is bereid om de firma toe te voegen, maar wil geen andere bedrijven schrappen. De algemeen directeur voegt de naam van de firma toe aan het besluit. Bijkomende informatie: De medewerker van het team middelenbeheer en financiën van de lokale politie schrijft de volgende leveranciers aan: Chairpoint, Brusselsesteenweg 333a, 1785 Merchtem; Inofec, Gentseweg 518, 8793 Waregem; Ergo-advice, Kerkstraat 63, 9160 Lokeren; Chairz, Bredastraat 15, 1780 Wemmel; Pami, Industrielaan 20 - Nolimpark 1408, 3900 Pelt; Robberechts nv, Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout; Bedimo, Rue Sainte henriette, 7140 Morlanwelz. Volgende gunningscriteria worden gehanteerd: 9

10 technische vereistengebruiksgemak: 50%; voorgestelde prijs: 50%. De kostprijs voor de aankoop van 41 bureaustoelen, volgens de behoeften van de politiezone, wordt geraamd op 8.050,00 euro (incl. btw). Het nodige krediet voor deze aankoop is voorzien op artikel van de buitengewone dienst van de politiebegroting Stemming: Met 29 stemmen voor (Chris SELLESLAGH, Philip ROOSEN, Bart LAEREMANS, Karlijne VAN BREE, Tom GAUDAEN, Eric NAGELS, William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, Martine DE COPPEL, Jean DEWIT, Patrick VERTONGEN, Trui OLBRECHTS, Kirsten HOEFS, Luk RAEKELBOOM, Yves VERBERCK, Eddie BOELENS, Jelle DE WILDE, Elke WOUTERS, Brigitte JANSSENS, Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Chantal LAUWERS, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN HOVE, Katrien LE ROY, Linda DE PREE, Marnix SNAUWAERT, Katleen ORINX, Manon BAS), 1 onthouding (Karima MOKHTAR) BESLUIT: Enig artikel. De aankoop van 41 bureaustoelen, volgens de behoeften van de politiezone, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, goed te keuren. Raadsleden Gerlant VAN BERLAER en Sofie ROELANDT vervoegen de vergadering. STRATEGISCHE CEL 8. Voortzetting van het gebruik van het digitaal centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het basisonderwijs van Grimbergen De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB): Artikel 2, 1, eerste lid: De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Artikel 40: 1. Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden, vermeld in artikel De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De beslissing wordt genomen op grond van: Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (hierna: het Decreet Basisonderwijs), zoals gewijzigd door het decreet van 17 mei 2018 houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft (hierna: het Inschrijvingsdecreet). Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende het inschrijvingsrecht in het basisen secundair onderwijs (voorheen "Decreet tot tot bepaling van het model van inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de provinciale bemiddelingscel voor gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform (LOP) en de procedure voor de goedkeuring van de aanmeldingsprocedure door de Vlaamse Regering na een negatief besluit van de Commissie inzake leerlingenrechten) zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering 19 juli 2019 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende basis- en secundair onderwijs (hierna "het Besluit Inschrijvingsrecht"). 10

11 De beslissing houdt rekening met volgende adviezen: Het gecoördineerd advies van de scholengemeenschap De Parel (vrij onderwijs) zoals meegedeeld door de voorzitter. Het advies van de scholengemeenschap SCOOP (gemeenschapsonderwijs) zoals meegedeeld door de coördinerend directeur basisonderwijs. De inbreng vanuit de betrokken scholen tijdens de evaluatievergadering van 26 september De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording: HISTORIEK Voor inschrijvingen in het basisonderwijs werd voor het schooljaar door alle scholen in onze gemeente voor alle geboortejaren en leerjaren gewerkt met een voorafgaande aanmelding via een digitaal centraal aanmeldingsregister (CAR). Het CAR werd door de gemeente ter beschikking gesteld. Het gebruik ervan werd zowel naar de ouders als naar de scholen toe door gemeentepersoneel ondersteund. Het CAR kon bereikt worden door op het internet te surfen naar aanmelden.grimbergen.be. Op deze website werd ook alle nuttige informatie rond aanmelden en inschrijven aan ouders meegedeeld. Aanmelden houdt in dat ouders gedurende een vooraf bekendgemaakte periode op een digitaal platform de intentie kunnen registreren om hun kind(eren) in te schrijven in het basisonderwijs dat in Grimbergen wordt georganiseerd. Zij geven hierbij één of meer scholen van hun voorkeur op en duiden aan voor welk geboortejaar (kleuteronderwijs) of leerjaar (lager onderwijs) zij hun kind(eren) zouden willen inschrijven. Wanneer meerdere scholen worden opgegeven, worden zij in orde van voorkeur gerangschikt. Om ouders een zicht te geven op de concrete mogelijkheden en kansen op succes moesten de vrije plaatsen per school en per geboortejaarleerjaar uiterlijk bij het begin van de aanmeldingsperiode worden bekendgemaakt. Scholen die alleen, in onderling overleg (= de Grimbergse situatie) of onder de vleugels van een lokaal overlegplatform (LOP) opteerden voor het invoeren van de aanmelding voorafgaand aan de eigenlijke inschrijving voor het schooljaar , moesten op basis van de desbetreffende bepalingen uit het Decreet Basisonderwijs werken met de zgn. dubbele contingentering. De dubbele contingentering houdt in dat beschikbare plaatsen worden opgedeeld in twee contingenten: een contingent voor kinderen uit kansengroepen en een contingent voor de overige kinderen. Om uit te maken of een kind tot de kansengroepen behoort worden twee indicatoren gebruikt: inkomen: wanneer het kind in aanmerking komt voor de Vlaamse schooltoelage wordt het beschouwd als deel uitmakend van de kansengroepen; diploma van de moeder: wanneer de moeder van het kind niet over een diploma secundair onderwijs beschikt wordt het beschouwd als deel uitmakend van de kansengroepen. Het volstond dat de situatie van het kind aan één van beide indicatoren beantwoordde. Deze indicatoren werden naar aanleiding van de aanmelding bevraagd. De beschikbare plaatsen konden na de aanmelding toegewezen worden op basis ordeningscriteria die dienden te worden gekozen uit de volgende lijst vervat in het Decreet Basisonderwijs: a) afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats; b) afstand van het werkadres van één van beide ouders tot de school of vestigingsplaats; c) toeval. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met minstens ordeningscriterium a), b) of d); d) de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde in keuze gemaakt door de ouders. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met minstens ordeningscriterium a), b) of c). Bij het toewijzen van de plaatsen op basis van de ordeningscriteria dienden eerst de kinderen uit de zgn. voorrangsgroepen aan bod te komen. Deze voorrangsgroepen bestaan uit: 1. kinderen uit een leefentiteit waarvan al een ander kind is ingeschreven in de school; 2. kinderen waarvan een ouder op de school tewerkgesteld is. Het toewijzen van de plaatsen diende steeds te gebeuren per contingent en dit eerst aan de kinderen uit voorrangsgroep 1, vervolgens aan de kinderen uit voorrangsgroep 2 en tenslotte aan de kinderen die niet tot de voorrangsgroepen behoorden. In elk van deze fasen moesten de kinderen waaraan binnen het contingent waartoe zij behoorden geen plaats kon worden toegewezen op een wachtlijst worden gezet, in de volgorde bepaald door de gehanteerde ordeningscriteria. Wanneer naderhand zou blijken dat er in het andere 11

12 contingent nog plaatsen overbleven, dienden deze te worden toegewezen aan de kinderen uit het volzette contingent rekening houdend met hun plaats op deze wachtlijst. Het gebruik van het CAR kwam er na overleg met de drie schoolnetten. Aanleiding voor dit overleg waren de kampeertoestanden die zich eind februaribegin maart 2018 voordeden bij enkele Grimbergse schoolpoorten. Om hierop een gezamenlijk antwoord te formuleren vond een eerste overleg met afgevaardigden van de inrichtende machten van basisonderwijs in Grimbergen plaats op 12 maart Daarna volgde nog een overleg op 18 juni De resultaten van dit overleg werden op 27 juni 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad besliste op basis hiervan om: principieel akkoord te gaan met het gebruik van het CAR voor de inschrijvingen voor het basisonderwijs in Grimbergen voor het schooljaar ; het college te mandateren om verder te onderhandelen met de andere schoolbesturen betreffende: o een dubbele contingentering die voor alle scholen gebaseerd zou worden op de relatieve aanwezigheid van zgn. indicatorleerlingen over het geheel van de fusiegemeente Grimbergen (groeipad 5 %); o de toepassing van de afstand tussen de school en de domicilie van het kind als eerste ordeningscriterium en van plaats van de school in de voorkeurorde van de ouders als tweede criterium; software en personeel vanuit de gemeente ter beschikking te stellen. Op 23 augustus 2018 werd op basis van dit mandaat verder overlegd met de vertegenwoordigers van de drie schoolnetten die in Grimbergen basisonderwijs inrichten. Hier werd een akkoord bereikt om: alle nieuwe leerlingen te laten aanmelden (niet alleen de instappers); een afzonderlijke aanmeldingsperiode voor de voorrangsgroepen te organiseren; de dubbele contingentering toe te passen op basis het percentage indicatorleerlingen in alle Grimbergse scholen samen, waarbij ieder jaar vertrekkend van het percentage indicatorleerlingen in elke school met 5 % in de richting van dit algemeen percentage zou worden opgeschoven (gemilderd groei- en krimppad); de volgende ordeningscriteria te hanteren voor het toewijzen van de beschikbare plaatsen: 1. voorkeurorde scholen; 2. afstand school domicilieadres; 3. afstand school werkadres; 4. toeval. De gemeenteraad betuigde op 30 augustus 2018 zijn akkoord met de resultaten van het overleg tussen de vertegenwoordigers van de schoolnetten en gaf het college van burgemeester en schepenen een mandaat om het aanmeldingsdossier vóór 15 september 2018 in te dienen bij de Commissie Leerlingenrechten (CLR), die actief is binnen het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Overheid (AgODi). De goedkeuring van het dossier, dat werd ingediend op 14 september 2018, had echter heel wat voeten in de aarde. Op 10 september 2018 bereikte de Vlaamse Regering immers een akkoord over het Inschrijvingsdecreet, dat de regelgeving inzake de capaciteitsbepaling van scholen en het inschrijven en eventueel voorafgaandelijk aanmelden van leerlingen zou bijsturen. De voorgenomen bijsturingen zouden de juridische basis voor de door ons ingediende aanvraag opheffen. Als gevolg hiervan zou dan een nieuw dossier moeten worden ingediend, in overeenstemming met de voorgenomen wijzigingen aan de reglementering. Het duurde echter tot half december 2018 voor er duidelijkheid kwam over het lot van dit inschrijvingsdecreet. Dan pas haalde het de agenda van het Vlaams Parlement. Omwille van specifieke bepalingen aangaande de toegang voor anderstaligen tot het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Gewest, startte de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest echter op 14 december 2018 een belangenconflict betreffende het Inschrijvingsdecreet. Hierdoor moest de behandeling ervan in het Vlaams Parlement gedurende 60 dagen worden gestaakt. Pas op 20 december 2018 kregen we officieel bericht dat het aanmeldingsdossier dat we op 14 september 2018 hadden ingediend was goedgekeurd. Door deze laattijdige goedkeuring kon de vooropgestelde planning met de voorafgaande aanmelding van kinderen uit de voorrangsgroepen echter niet meer aangehouden worden. Tijdens de gemeenteraadszitting die plaatsvond op 20 december 2018 betuigde de gemeenteraad zijn akkoord met het voorstel om bij de CLR een wijzigingsaanvraag in te dienen. Dit moest uiterlijk op 31 januari 2019 gebeuren. Het wijzigingsdossier werd effectief ingediend op 30 januari In dit dossier werd de volgende aangepaste tijdslijn opgenomen: 12

13 aanmeldingsperiode: van vrijdag 1 maart 2019 om uur tot vrijdag 29 maart 2019 om uur; verwerking aanmeldingen: van maandag 1 april 2019 tot met maandag 29 april 2019; communicatie resultaten: (uiterlijk) op vrijdag 3 mei 2019; inschrijvingen: van maandag 6 mei 2019 om uur tot vrijdag 24 mei 2019 om uur; opvisperiode tijdens dewelke toegewezen plaatsen waarvan afstand wordt gedaan worden aangeboden aan het eerstvolgende kind op de wachtlijst: van maandag 27 mei 2019 tot en met vrijdag 7 juni 2019; vrije inschrijvingen: vanaf dinsdag 11 juni 2019 om uur. Het wijzigingsdossier werd op 6 februari 2019 goedgekeurd. De kennisgeving hiervan gebeurde op 18 februari De regeling werd volgens de bovenstaande planning uitgerold. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN Na afloop van het belangenconflict werd het Inschrijvingsdecreet op 17 mei 2019 door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Dit decreet wijzigde de delen van het Decreet Basisonderwijs die betrekking hebben op het inschrijvingsrecht en de organisatie van de inschrijvingen. Artikel 37, 1, van het Decreet Basisonderwijs bepaalt thans het volgende: Een schoolbestuur beslist jaarlijks, en uiterlijk op 15 november, voor elk van zijn scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel per geboortejaar of leerjaar per school of per vestigingsplaats, of het voor het daaropvolgende schooljaar leerlingen wil kunnen weigeren omwille van bereikte capaciteit. Een schoolbestuur bepaalt eveneens, voor elk van deze scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren of leerjaren per school of per vestigingsplaats, of het leerlingen uit de voorrangsgroepen, zoals bepaald in artikel 3722, 3 en 4, wil kunnen weigeren. Aansluitend hierbij luiden het tweede en derde lid van artikel 37 van het Decreet Basisonderwijs thans als volgt: Voor de scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren of leerjaren per school of per vestigingsplaats, waarvoor het schoolbestuur beslist te willen kunnen weigeren omwille van capaciteit, en de scholen, vermeld in 3, tweede lid, die verplicht worden tot aanmelden worden de inschrijvingen georganiseerd via een aanmeldingsprocedure. Hiervoor gelden de regels voor aanmeldende scholen, vermeld in onderafdeling C. Voor de onderdelen waarvoor het schoolbestuur besliste ook leerlingen uit de voorrangsgroepen te willen kunnen weigeren, gelden de regels, zoals vermeld in artikel M.a.w. scholen moeten uiterlijk op 15 november beslissen of zij leerlingen op basis van capaciteit willen kunnen weigeren. Indien zij dat doen, moeten zij de regels van "onderafdeling C" volgen. De bedoelde onderafdeling C behandelt de organisatie van inschrijvingen in aanmeldende scholen. Scholen die leerlingen op basis van capaciteit willen kunnen weigeren, moeten dus verplicht gebruik maken van een digitaal aanmeldingsregister. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vrije plaatsen in de gemeentelijke basisscholen op 28 augustus 2019, na de inschrijvingen op basis van aanmeldingen voor het schooljaar en na de vrije inschrijvingen die startten op 11 juni 2019: kleuterafdeling lagere afdeling school e lj 2e lj3e lj4e lj5e lj 6e lj 't Mierken 't Villegastje Mozaïek de negensprong

14 Hieruit kan geconcludeerd worden dat het voor de gemeentelijke basisscholen 't Villegastje te Strombeek- Bever en de negensprong te Grimbergen (Borgt) absoluut noodzakelijk is om leerlingen te kunnen weigeren op basis van capaciteit. Ook voor onze basisscholen Mozaïek en 't Mierken noteren we echter klassen waar er geen vrije plaatsen meer zijn. In functie hiervan kan dan ook voorgesteld worden om te besluiten dat we voor al onze scholen, vestigingsplaatsen, geboortejaren en leerjaren leerlingen willen kunnen weigeren op basis van capaciteit. Rekening houdend hiermee moet verplicht verder gewerkt worden met aanmeldingen voorafgaand aan de inschrijvingen. Artikel 3723 van het gewijzigde Decreet Basisonderwijs bepaalt nog steeds dat na het aanmelden plaatsen kunnen worden toegewezen door het ordenen van de leerlingen op basis van één of een combinatie van volgende ordeningscriteria: a) afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats; b) afstand van het werkadres van één van beide ouders tot de school of vestigingsplaats; c) toeval. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met minstens ordeningscriterium a), b) of d); d) de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde in keuze gemaakt door de ouders. Dit ordeningscriterium kan enkel gekozen worden in combinatie met minstens ordeningscriterium a), b) of c). Het is dus mogelijk om de afspraken die we voor het schooljaar met de andere schoolnetten maakten over het hanteren van de mogelijke ordeningscriteria verder te zetten. Artikel 3716, 1, van het gewijzigde Decreet Basisonderwijs luidt echter als volgt: 1. Een schoolbestuur, alle deelnemende schoolbesturen samen of het LOP, meldt uiterlijk op 15 november van het voorafgaande schooljaar, via het daartoe ontwikkelde formulier, aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap: 1 voor welke scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren of leerjaren per school of per vestigingsplaats, het de inschrijvingen zal organiseren via een aanmeldingsprocedure; 2 voor welke scholen en vestigingsplaatsen, en eventueel geboortejaren of leerjaren per school of per vestigingsplaats, het leerlingen uit de voorrangsgroepen, vermeld in artikel 3722, wil kunnen weigeren; 3 welk standaarddossier het zal hanteren bij de organisatie van de aanmeldingsprocedure, of van welk standaarddossier het schoolbestuur of het LOP wenst af te wijken, als vermeld in artikel Een standaarddossier is een dossier waarin de verschillende stappen van een aanmeldingsprocedure concreet worden uitgewerkt. De standaarddossiers waarvan hierboven sprake is werden op dinsdag 1 oktober 2019 gepubliceerd. Standaarddossier A is bestemd voor een individuele vestigingsplaats. In dit geval zijn de ordeningscriteria beperkt tot: 1. afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats; 2. toeval. Schoolkeuze is immers overbodig. In standaarddossier B worden ordeningscriteria als volgt gehanteerd: 1. rangorde van keuze; 2. afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats; 3. toeval. In standaarddossier C worden de ordeningscriteria dan weer als volgt gehanteerd: 1. afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats; 2. rangorde van keuze; 3. toeval. Standaarddossier B is dus voor Grimbergen richtinggevend: ofwel volgen we dit, ofwel vragen we hierop een aanpassing aan. Standaarddossier B wijkt immers nog op drie punten af van de bestaande afspraken: 1. Ordeningscriteria Zoals hoger aangegeven werden voor het schooljaar de volgende ordeningscriteria gehanteerd: 1. rangorde van keuze; 2. afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats; 3. afstand van het werkadres van één van de ouders tot de school of vestigingsplaats; 4. toeval. 14

15 2. Dubbele contingentering Ook in het standaarddossier B is de relatieve aanwezigheid van leerlingen die aan één of beide indicatoren voldoen in de fusiegemeente Grimbergen het ijkpunt voor de dubbele contingentering. Gegeven dit ijkpunt worden echter slechts twee mogelijkheden open gelaten: ofwel wordt voor elke vestigingsplaats bij het bepalen van de contingenten gestreefd naar de relatieve aanwezigheid van indicatorleerlingen in de fusiegemeente Grimbergen (cf. voor Grimbergen was dit tijdens het schooljaar ,9%); ofwel wordt voor elke vestigingsplaats bij het bepalen van de contingenten gestreefd naar een relatieve aanwezigheid van indicatorleerlingen die minstens 10 % dichter aanleunt bij de relatieve aanwezigheid van indicatorleerlingen in de fusiegemeente Grimbergen. Er dient met andere woorden minstens een stap van 10 % in de richting van het algemeen cijfer van Grimbergen te worden gezet tegenover de 5 % die gehanteerd werd voor het schooljaar Gekoppelde aanmelding Een ander verschil is dat ouders de aanmelding van verschillende kinderen uit eenzelfde leefentiteit voor een vestigingsplaats in het standaarddossier niet aan elkaar kunnen koppelen. Bij een dergelijke gekoppelde aanmelding wordt hetzij aan alle kinderen van de leefentiteit een plaats toegekend in dezelfde school, hetzij aan geen enkel van deze kinderen. Voor het schooljaar was de mogelijkheid van een dergelijke koppeling behouden voor meerlingen. De redenering was dat voor een meerling desgevallend wel een extra plaats kon worden gecreëerd. Bij het gebruik van een standaarddossier moet enkel melding worden gedaan van het feit dat zal gewerkt worden met centrale aanmelding. Daarna kan er verder gewerkt worden en kan de communicatie volledig uitgerold worden. Wanneer een afwijking wordt aangevraagd moet een goedkeuring worden bekomen van de Commissie Leerlingenrechten (CLR). De CLR beslist binnen de twee maanden na ontvangst van de afwijkingsaanvraag en in ieder geval voor 24 december over de afwijkingsaanvraag. Tegen die beslissing staat dan beroep bij de Vlaamse Regering open. VASTGELEGDE TIJDSLIJN Alle scholen die met de aanmeldingsprocedure werken moeten eenzelfde tijdslijn volgen. Deze tijdslijn werd in het Besluit Inschrijvingsrecht voor het schooljaar als volgt vastgesteld: aanmeldingsperiode: van 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020; uiterste datum bekendmaking resultaten van de aanmeldingen: 30 april 2020; inschrijvingsperiode gunstig gerangschikte leerlingen: van 4 mei 2020 tot en met 26 mei 2020; start vrije inschrijvingen: 29 mei AANVULLEND TE MAKEN KEUZES Bij het gebruik van het standaarddossier moeten een aantal keuzes bevestigd worden. Deze keuzes moeten ook gemaakt worden wanneer een afwijking op het standaarddossier zou worden aangevraagd. Al dan niet voorzien van een afzonderlijke aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor de kinderen uit de voorrangsgroepen Het is mogelijk om deze kinderen voorafgaand aan de andere kinderen onmiddellijk te laten inschrijven, zonder dat zij moeten aanmelden. In dat geval kan echter geen enkel kind uit de voorrangsgroepen geweigerd worden. Het is mogelijk om te werken met een voorafgaande aanmeldings- en inschrijvingsperiode voor kinderen uit de voorrangsgroepen. In dat geval kunnen ook kinderen uit de voorrangsgroepen geweigerd worden wanneer de vooropgestelde capaciteit is bereikt. Aanvullend kan er ook voor gekozen worden om kinderen uit de voorrangsgroepen toch nog voorrang te geven op de andere kinderen wanneer zij zich pas aanmelden tijdens de algemene aanmeldingsperiode. Rekening houdend met de einddatum van de kerstvakantie in 2020 zou kunnen worden voorgesteld om voor de voorrangsgroepen het volgende tijdsschema te hanteren: aanmeldingsperiode: van maandag 6 januari 2020 tot en met zondag 26 januari 2020; uiterste datum bekendmaking resultaten van de aanmeldingen: dinsdag 4 februari 2020; 15