VIERING VAN DE EUCHARISTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIERING VAN DE EUCHARISTIE"

Transcriptie

1 VIERING VAN DE EUCHARISTIE HEMELVAART VAN DE HEER Viri Galilaei hoogfeest OKKN Livestream 21 mei 2020, uur H. Georgius, t Zand Amersfoort Aan ze viering werken mee: Voorganr Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht Assistent pastoor Robert Fre Cantor Mariska Teuben-van r Leest Organist Mark Lippe Regie-assistentie Louis Runhaar Regie Firma Clipper, Woern AFKONDIGINGEN INTROITUS 3. Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja, wat in psalm schreven staat, Halleluja. 5. Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja, Here Christus die reert, halleluja. Gezang 663 Vertaling: J.W. Schulte Nordholt / Muziek: Melchior Franck

2 INLEIDING Gena zij u en vre van God onze Var, van Jezus Christus, Heer en van heili Geest. Amen. Halleluja. Christus is verrezen! Hij is waarlijk opstaan. Halleluja! Ik zal opgaan tot het altaar Gods, tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. SCHULDBELIJDENIS + Onze hulp is in Naam van Heer, die hemel en aar maakt heeft. KYRIE Laten wij onze schuld belijn in vertrouwen op Gods barmhartigheid. Voor u belijn wij, ¾ almachti God, ¾ voor heel uw kerk en voor elkaar, ¾ dat wij zondigd hebben, ¾ in dachte, woord en daad ¾ in het kwa dat wij daan hebben ¾ en in het goe dat wij hebben nalaten. ¾ Ontferm U over ons, ¾ veref ons onze zonn, ¾ en ef dat wij U mon dienen; ¾ vernieuw daartoe ons leven ¾ door Christus, onze Heer. De almachti en barmharti God zij ons nadig, verve ons onze zonn, en lei ons tot het + eeuwi leven. Amen. Mis 18 A.B.H. Verhey 2

3 GLORIA Mis 18 A.B.H. Verhey 3

4 4

5 5

6 GEBED Bisschop: Priester: De Heer zij met u. Laat ons bidn. Allen bidn een korte tijd in stilte. Hierna zingt bisschop: Almachti God, wij bidn U: schenk ons die loven in uw Zoon, die hen aan uw rechterhand verhoogd is, ook het loof dat hij met ons zijn zal tot het ein r tijn, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U in eenheid van heili Geest leeft en reert in eeuwen r eeuwen. A.: A-men. EERSTE SCHRIFTLEZING Hanlinn 11, 1-11 GRADUALE Psalm 47 God voer omhoog bij juich als bazuinen. En met tonus simplex uw est. apple 1. Alle gij volken, klapt in hann, schalle voor God klaroen van uw jubel. Waarlijk, ducht is Heer, Allerhoogste, koning grootmachtig, het aardrijk beheersend. Refrein 2. God voer omhoog bij juich van bazuinen; Hij, Hij Heer, bij stoot op ramshoorn. Zingt God ter ere uw loflied bij harpslag, zingt onze koning bij harpslag uw psalmen. Refrein 6

7 3. Hij is koning beheersend het aardrijk; zingt God ter ere uw wèlvoegd harplied. God is bier beheersend volken, God zet zich ner ten zetel hoogheilig. Refrein Tekst: I. Gerhardt & M. van r Zy Muziek: A. Werbrouck TWEEDE SCHRIFTLEZING Efesiërs 4, 1-13 HALLELUJA Daniël 3, 52, 53, 55 Halleluja, halleluja, halleluja. Halle-lu-ja, halle-lu-ja, halle-lu-ja. Gezend zijt Gij, Heer, God van onze varen, * prezen en hoog roemd in eeuwigheid. Halleluja Gezend zij heili Naam van uw glorie, * prezen en hoog roemd in eeuwigheid. Halleluja Gezend zijt Gij in tempel van uw heili glorie, * prezen en hoog roemd in eeuwigheid. Halleluja Gezend zijt Gij waar Gij troont als koning, * prezen en hoog roemd in eeuwigheid. Halleluja Gezang 461 7

8 EVANGELIE Lukas 24, De Heer zij met u. En met uw est. Lezing uit het heilig evanlie naar Johannes. U, Heer, zij glorie. Zo spreekt Heer. Allen zinn voln acclamatie (1. cantor; 2. allen): PREDIKING Na prediking volgt meditatief orlspel. Gezang 466 traditionele Russische melodie 8

9 9 GELOOFSBELIJDENIS I 4. K loof in één God, al mach ti- Va r, Schep- per van he mel en aar, van al le zicht ba- re, en on zicht ba- re din- n. En in één Heer, Je zus Chris tus, eí nig bor- ren Zoon van God; uit Va r bo- ren vóór al- le eeu- wen. God van God, licht van licht, waar ach tig God van waar ach ti- God. Ge bo- ren en niet maakt, één van we- zen met Va r; door wie al les maakt is. Die om ons men sen en tot on ze za- lig heid uit he mel is ne r daald en het vlees heeft aan no men door hei- li- Geest uit maagd Ma- ri- a. En hij is mens wor- n.

10 10 Hij is ook voor ons krui- sigd on r Pon ti- us Pi- la- tus; hij heeft - le n en is be gra- ven. En ten r da is hij ver re- zen vol ns Schrif tu- ren. Hij is op klom- men ten he mel en zit aan rech ter hand s Va rs. Hij zal we r ko men met heer- lijk heid om te oor - len le ven n en do- n; wiens rijk en ein heb ben zal. En in hei- li- Geest, die Heer is en het le- ven eft, die uit Va- r voort komt; die met Va r en Zoon te za men aan be n en me ver heer lijkt wordt; die spro ken heeft door Pro- fe- ten. Ik loof één, hei- li-, ka tho- lie-

11 ke en a posto-lische kerk. Ik be-leid één doop tot ving r zonn. Ik verwacht rijze-nis r don en het eeuwi- le-ven A- ver ver- men. Gezang 308 gregoriaans, Credo I 11

12 VOORBEDEN Laat ons in vre bidn tot Heer onze God. Na elke be: Laat ons bidn. Na laatste be volgt een moment stilte voor persoonlijk bed. De bisschop sluit voorben af, waarop allen antwoorn: Amen. Gezang 318 Muziek: Richard Farrant VREDEGROET Jezus zei: Vre laat ik jullie na, mijn vre ef ik jullie. Als je mij liefhad, zou je verheugd zijn dat ik tot Var ga. De vre van Heer zij met u te allen tij! En met uw est. Geeft elkaar vre. Uit Johannes 14, De lovin brenn elkaar vregroet door het hoofd naar elkaar te buin en hen vre van Christus te wensen. Aan allen die vandaag zonr huisnoten meevieren: vre voor u! 12

13 OPDRACHT VAN DE GAVEN De gaven van brood en wijn worn naar voren bracht. Collecte voor uw ein parochie of statie In ze Paastijd kan parochiemeenschap niet bijeenkomen. Dat raakt ons in eerste plaats in het hart als liturgievieren meenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat uw ein parochie of anre kerkplek nu ook inkomsten van collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronr het pastoraat. Daarnaast lopen sommi van onze kerken reguliere huurinkomsten van het kerkbouw door bruik van rn mis. Daarom roepen wij iereen die tot een oud-katholieke parochie of statie behoort op ein meenschap ruimhartig te nken. Dit het nummer op site van uw parochie of op uw digitale nieuwsbrief. Lanlijk collectedoel: Zorg na werk in coronazorg Uw bijdra wordt vandaag en komen weken vraagd voor actie 'Geef voor Zorgverleners' van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg. Als een zorgverlener zelf door het coronavirus ziek wordt of daaraan overlijdt, blijken er financiële problemen voor persoon in kwestie of diens nabestaann te ontstaan. De actie 'Geef voor Zorgverleners' is door mensen uit zorg zelf start om met een eenmali bijdra ergste nood te lenin. De waarring die wij als samenleving aan zorgverleners verschuldigd zijn, willen we ook graag tot uitdrukking brenn met onze bijdran aan collecte van ze weken. Scan met uw telefoon QR-co om uw bijdra via IDEAL over te schrijven. U kunt het bedrag ook overmaken naar NL06 ABNA t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nerland onr vermelding van collecte 21 mei. 13

14 Tijns opdracht van gaven wordt zonn: 2. Gij ziet al neer op_ t aards bied dat Gij vandaag voorgoed verliet, dran op wolken; en met U varen volken verlosten, die Gij hebt bevrijd, vann telijkertijd. 3. t_volk dat met U ten hemel gaat ontstijgt aan wat Gij achterlaat, maak kan van U niet schein. Gij doet het uitlei uit al wat aan aar bindt, waar al wat leeft een ein vindt. Gezang 665 Tekst: Charles Coffin Vertaling: Koenraad Ouwens Muziek: Kölnisches Gesangbuch

15 Bidt, broers en zusters, dat onze offeran aanvaard mag worn door God, almachti Var. De Heer neme offeran aan uit uw hann, ¾ tot lof en eer van zijn Naam, ¾ tot heil van ons en van zijn hele heili kerk. Amen. GEBED OVER DE GAVEN Nu wij op ze dag hemelvaart van uw Zoon nken, legn wij U, Heer God, onze gaven in hann. Wij bidn U: houd onze on op U richt en doe ons van dag tot dag leven in verbonnheid met Christus, onze Heer. Amen. EUCHARISTISCH GEBED Bisschop: Pr.: Bisschop: Pr.: De Wij Ё En Heer Opwaarts zijn met met ᐁ Ё zij Ё uw ons ᐁ met est. harten. hart Bisschop: Pr.: Brenn wij onze dank aan Heer, Hij u. tonus dominicalis = ᐁ < = bij is onze dankbaarheid waardig. = Heer. Ё onze ᐁ = God. 15

16 Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvann, Heer, heili Var, machti God r eeuwen, door Christus, onze Heer, want hij is verrezen en aan zijn discipelen verschenen, hij is opsten boven alle hemelen, om ons te doen len in heerlijkheid die hij van U, zijn Var, heeft ontvann. Daarom heerst allerwen blijdschap, het hele aardrijk is vervuld van vreug. Daarin len ook enlen in hemel, machten en krachten, die U opton prijzen en met een lofzang die en ein neemt uw grote Naam belijn: Allen stemmen met lofprijzing in en zinn: Mis 18 A.B.H. Verhey 16

17 De bisschop vervolgt het eucharistisch bed: Nr. 7 Wij danken U, goe Var, dat Gij Jezus, uw Zoon, naar ons toe hebt zonn. Hij heeft ons laten zien hoeveel Gij om ons eft en wat Gij van ons vraagt. Wat hij kon doen heeft hij daan voor armen en honrin, voor zieken en uitstotenen. Toen hij verran en verlaten was sloeg hij niet terug; door lief overwon hij haat. Op het kruis heeft hij macht van kwaad en dood broken. Door hem uit dood te doen opstaan hebt Gij ons kracht van uw lief toond en nieuw leven bracht voor alle mensen. In nacht voordat hij zijn leven voor ons gaf nam Jezus, bij maaltijd met zijn vrienn, het brood in zijn hann en U dankzegnd heeft hij het zend, het broken en aan zijn leerlinn ven met woorn: Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u ven wordt. Zo nam hij na maaltijd ook beker en U dankzegnd heeft hij die zend en aan zijn leerlinn ven met woorn: Drinkt allen hieruit. Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot verving van zonn. Telkens als gij dit doet, zult gij het doen tot mijn dachtenis. Daarom, Heer God, vieren wij met dit brood en ze wijn het sterven en verrijzen van Jezus, uw Zoon, en met hem vertrouwen wij onszelf aan U toe. Zend uw heili Geest over ons en ze gaven, opdat wij bij het breken van dit brood mon weten dat hij aanwezig is: Jezus Christus, die ons doet len in meenschap van uw kinren. Hemelse Var, wij zijn door U roepen tot dienstbaarheid aan U en aan mensen. 17

18 Geef, dat het loof, hoop en lief van Jezus ons hart vervullen, en laat alle mensen in vreug en vre samenkomen rondom uw tafel en uitzien naar uw koninkrijk. Dan zal uw Naam prezen zijn, God, almachti Var, door Jezus Christus, onze Heer, in meenschap van heili Geest + vandaag en alle dan tot in eeuwen r eeuwen. Amen, amen, a- Ё men. HET GEBED DES HEREN Laat ons bidn. Aanspoord door het woord van Heer en door godlijke lering onrwezen, durven wij spreken: uw hemel. veref ven Onze wil Geef ons zij Var uw onze ons onze die Naam, op hen in uw ons schuln, ver- schul-na-ren, en koninkrijk aar leid ook als ons zijt, kome, in brood, wij niet en heme-len hei-ligd schie- da-lijks -lijk in 18

19 Want van U is het koninkrijk en kracht en heerlijkheid tot in eeuwigheid. maar Ё : Amen. verlos ons van het be-ko- ring, kwa-. HET BREKEN VAN HET BROOD De bisschop breekt het brood, terwijl zonn wordt: Mis 18 A.B.H. Verhey 19

20 COMMUNIE Zie, ik sta aan ur en ik klop, zegt Heer, bij wie mijn stem hoort en ur opent, zal ik binnenkomen en ik zal maaltijd met hen houn en zij met mij. Naar Openbaring 3,20 een traditioneel vers bij estelijke communie Zalig zij, die nodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. Heer, ik ben niet waardig ¾ dat Gij tot mij komt, ¾ maar spreek slechts een woord ¾ en ik zal zond worn. (1x) Men kan zich bij ze woorn op borst slaan. Bij wegzending: Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus beware ons in het eeuwi leven. Amen. Gebed bij estelijke communie O Zoon van God, door uw menswording hebt Gij U verenigd met ons bestaan. In gaven van brood en wijn elt Gij uw leven met ons. Nu ik ze gaven niet daadwerkelijk kan ontvann, bid ik U: kom in mijn hart, verlicht mijn est en sterk mijn lief, en ef dat ik nooit schein ben van U, die met God Var en heili Geest leeft en leven eft in eeuwen r eeuwen. Amen. 20

21 GEZANG NA DE COMMUNIE 8. Gij zijt ten hemel opstaan, nu treedt Gij als het hoofd vooraan en doet het lichaam wonen waar Gij als God wilt tronen, opdat het in uw godheid elt, volkomen weer uw evenbeeld. 9. U, Christus, zij heerlijkheid, U onze God, zij lof wijd, Gij hebt macht kren, van U komt alle zen; vandaag en eeuwig zinn wij: U zij eer en heerschappij. Gezang 665 Tekst: Charles Coffin / Vertaling: Koenraad Ouwens Muziek: Kölnisches Gesangbuch 1853 GEBED OM DE GEEST EN ZEGEN Uit Hanlinn r apostelen: Toen keern leerlinn van berg, Olijfberg naamd, - die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsweg ver -, naar Jeruzalem terug. En toen zij in stad komen waren, ginn zij naar opperzaal, waar zij woonlijk verblijf hieln. Zij allen bleven eendrachtig volharn in bed, samen met enkele vrouwen, en met Maria, moer van Jezus, en met zijn broers. Uit Hanlinn 1,12-14 (OKV) Laat ons bidn. Na een moment van stilte: Nu we wachten in stilte laat uw Geest over ons komen. Nu we uw woord horen laat uw Geest over ons komen. Nu we verlann naar uw gaven laat uw Geest over ons komen. Nu we verlann naar uw kracht laat uw Geest over ons komen. Nu we verlann naar vernieuwing laat uw Geest over ons komen. De Geest, die Kerk op Pinksteren in vuur en vlam zette, bren wereld tot leven met lief van verrezen Heer. En zen van almon God: + Var, Zoon en heili Geest, dale over u en blijve altijd met u. Amen. 21

22 WEGZENDING Looft en dankt Heer, lu- Lof en dank zij God, halle-lu-ja, halle- lu- ja! SLOTZANG ҁ halle-lu-ja, ҁ Ѓ Ё (( = halle- Ѓ ja! Ё (( 2. In tonn, vuur, in felle gloed, kwam Hij die leert en leidt, weldig als een wind die woedt, zo groot en wijd. 3. Een vreemling die ons bemint, zo komt Hij, zacht van zin, tot Hij een hart vol ootmoed vindt, en woont daarin. 4. Hoe liefelijk spreekt dan Geest, als avondwind zo stil, en voedt hoop, en stilt vrees, en leidt wil. 5. Voor al wat goed en zuiver is en liefelijk van klank en uit hemel lafenis zij Hem dank. 22

23 6. Geest van licht, daal tot ons neer, zie onze zwakheid aan. Woon in ons hart en laat ons, Heer, voor U bestaan. Gezang 666 Tekst: Harriet Auber Vertaling: J.W. Schulte Nordholt Muziek: John Bacchus Dykes, SAINT CUTHBERT Goe Hemelvaartsdag wenst! Als u in ze perio van meer of minr quarantaine behoefte hebt om met iemand te spreken, zijn wij en onze pastoors bereikbaar per en telefoon. U vindt onze vens op VERANTWOORDING Liturgische teksten Gebed bij estelijke communie: 2020 Episcopaat van Oud-Katholieke Kerk van Nerland Anre teksten: Oud-Katholiek Kerkboek, 1993 Gooi en Sticht Baarn Muziek Oud-Katholiek Gezangboek, 1990/2006 Gooi en Sticht Baarn Oud-Katholiek Kerkboek, 1993 Gooi en Sticht Baarn 23

24 24