(vastgesteld krachtens artikel 188 C, lid 4, tweede alinea, van het EG-Verdrag) (98/C 356/02) INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(vastgesteld krachtens artikel 188 C, lid 4, tweede alinea, van het EG-Verdrag) (98/C 356/02) INHOUD"

Transcriptie

1 C 356/18 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen SPECIAAL VERSLAG Nr. 12/98 over de uitvoering van de operationele programma s betreffende de bevordering van de plattelandsontwikkeling in de zones van doelstelling 5b), vergezeld van de antwoorden van de Commissie (vastgesteld krachtens artikel 188 C, lid 4, tweede alinea, van het EG-Verdrag) (98/C 356/02) INHOUD Paragraaf Bladzijde 1. Doelstellingen en bereik van het onderzoek Samenvatting van de voornaamste opmerkingen De situatie inzake de afsluiting van de OP s Officiële verklaring omtrent de uitgaven en uitvoeringsverslagen Betrouwbaarheid van de verklaringen omtrent de uitgaven De uitvoeringsverslagen Systeem van beheer en toezicht Tenuitvoerlegging van de OP s Programmering Herprogrammering Toepassing van de basisbegrippen Selectie van acties en begunstigden Regeling van het toezicht Financieel toezicht Materieel toezicht Technische bijstand Controles Evaluatie Overgang naar de tweede periode Conclusie en aanbevelingen Bijlage Antwoorden van de Commissie... 32

2 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 356/19 1. DOELSTELLINGEN EN BEREIK VAN HET ONDER- ZOEK 1.1. Het door de Kamer verrichte onderzoek had betrekking op de afsluiting van de operationele programma s (OP s) betreffende de eerste programmeerperiode sinds de hervorming van de Structuurfondsen (SF) waartoe in 1988 werd besloten ( 1 ) ( ) in de zones van doelstelling 5b) ter bevordering van de plattelandsontwikkeling; het betrof met name de verificatie in het licht van zowel de wettigheid/regelmatigheid als het goed financieel beheer, van het beheer van de uit het EOGFL-Oriëntatie afkomstige communautaire middelen die aan de uitvoering van die programma s zijn besteed Bij 7 op 11 van de 12 onderzochte OP s kwamen de bedragen in de uitgavenverklaringen die de lidstaten tot staving van hun verzoek om saldobetaling aan de Commissie toezenden, niet overeen met de werkelijke uitgaven omdat er verschillen bestonden tussen de bedragen van de ontvangen en de gebruikte EOGFL-kredieten, er rekening gehouden werd met geraamde uitgaven of het onmogelijk was de ingediende lijsten met projecten te bekrachtigen (zie de paragrafen ) De uitvoeringsverslagen van de OP s volstaan niet om de Commissie een nauwkeurig beeld te geven van de voltooide werkzaamheden omdat de indicatoren betreffende de materiële uitvoering onvolledig en de financiële gegevens te algemeen zijn (zie de paragrafen ) De controle betrof de volgende gebieden: a) de situatie in verband met de afsluiting van de OP s; b) de betrouwbaarheid van de officiële uitgavenverklaringen en de uitvoeringsverslagen; c) de kwaliteit van de systemen voor beheer van en toezicht op de OP s; d) de overgang naar de tweede programmeerperiode ( ) Het onderzoek werd verricht bij de bevoegde diensten van de Commissie en van de lidstaten. Het had met name betrekking op een steekproef van 12 al dan niet afgesloten OP s, waarvoor 388,3 Mio ECU aan steun ofwel 36 % van de totale bijdrage van het EOGFL- Oriëntatie aan doelstelling 5b) werd uitbetaald. Er werden controlebezoeken afgelegd in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje ten aanzien van 60 maatregelen en 272 projecten, waarvan er 101 bij de uiteindelijke begunstigden werden gecontroleerd Bijlage 1 bevat een overzicht van de basisbeginselen en doelstellingen van de hervorming en de fundamentele elementen voor de uitvoering ervan Deze situatie is ontstaan door de opeenvolgende vertragingen die hebben geleid tot een opeenstapeling van verrichtingen aan het einde van de periode. Deze vertragingen deden zich vanaf het begin van de programmering van de verrichtingen voor en de negatieve invloed ervan werd niet gecorrigeerd door de mechanismen voor beheer en toezicht Voor de aanvankelijke programmering heeft de Commissie in 1989 ten aanzien van de 58 betrokken OP s geen besluit genomen; zij keurde er slechts 5 goed in 1990, 50 in 1991 en 2 in Het laatste OP werd pas in 1993, dus in het laatste jaar, goedgekeurd (zie de paragrafen ) Om de problemen door de verkorting van de uitvoeringsperiode van de OP s op te vangen, hebben de nationale beheerders aanvankelijk niet-geselecteerde projecten weer opgevoerd en voor het tijdvak geprogrammeerde acties vervroegd (zie de paragrafen 5.5 en 5.6) Voorts moest de Commissie aan het eind van de periode bijna systematisch termijnverlengingen en inhoudelijke wijzigingen van de OP s toestaan. Dit was nadelig voor de samenhang in de programmering (zie de paragrafen ). 2. SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE OPMER- KINGEN 2.1. Van de 58 OP s die in het kader van doelstelling 5b) uit het EOGFL-Oriëntatie werden gefinancierd, werden er slechts 12 binnen de aanvankelijk gestelde termijn afgesloten. Eind 1997 waren 32 OP s nog steeds niet afgesloten (zie de paragrafen ). ( 1 ) Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (PB L 185 van , blz. 9) De onenigheid over de definitie van het begrip vastlegging leidde tot een blokkade waardoor de meeste OP s in een lidstaat niet konden worden afgesloten (zie de paragrafen 5.10 en 5.11) Verschillende acties of begunstigden werden juist voor het verstrijken van de daarvoor gestelde en reeds verlengde termijn geselecteerd. De aldus verrichte selecties waren onvoldoende gemotiveerd (zie paragraaf 5.12) De mechanismen voor beheer en toezicht, waarmee deze tekortkomingen hadden moeten worden gecorrigeerd, bleken ondoeltreffend. Ofwel heeft de Commissie niet alle noodzakelijke aandacht besteed aan de controle

3 C 356/20 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van de verzoeken om betaling van het saldo voor elke jaartranche en deze slechts als een financiële routinehandeling opgevat, ofwel werden de voor de technische bijstand bestemde kredieten voor andere doeleinden gebruikt (zie de paragrafen ) Deze zwakke punten werden nog verergerd door de ontoereikendheid van de controles ter plaatse die de diensten van de Commissie en de nationale autoriteiten verrichtten (zie de paragrafen ) Voorts stelden de tijdens de uitvoering van de OP s opgestelde evaluaties de beheerders niet in staat er lering uit te trekken (zie de paragrafen 5.32 en 5.33) Ten slotte viel de uitvoering van de acties goeddeels samen met de start van de programma s van de tweede periode, hetgeen leidde tot verwarring tussen beide periodes en vertragingen in de tweede periode (zie de paragrafen ). 3. DE SITUATIE INZAKE DE AFSLUITING VAN DE OP S 3.1. Het beheer van de programma s wordt gedeeld door de Commissie en de lidstaten. Voor de Commissie is deze taak toevertrouwd aan twee diensten: DG VI/F.I/3, die zorgt voor het beheer van alle operationele kwesties, en DG VI/G3 die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de financiële realisatie ervan, met de controle van uitgavendeclaraties van de lidstaten en met de verzoeken om vastlegging of betaling. In de lidstaten wordt deze taak overgelaten aan de in de programma s aangewezen diensten Voor de eerste periode heeft de Commissie goedkeuringsbesluiten vastgesteld voor de communautaire bestekken (CB s) en de desbetreffende OP s die zijn opgesomd in tabel 1. Er werden 44 CB s goedgekeurd, waarmee in totaal 2 606,7 Mio ECU aan communautaire kredieten uit hoofde van de Structuurfondsen is gemoeid; de bijdrage van het EOGFL-Oriëntatie beliep 1 068,6 Mio ECU (41 %). De CB s leidden tot 74 uit één of meer fondsen gefinancierde OP s en het EOGFL-Oriëntatie nam deel aan de financiering van 58 daarvan. Tabel 1 CB S EN OP S VAN DOELSTELLING 5b) DIE VOOR HET TIJDVAK WERDEN VASTGESTELD (Mio ECU) EOGFL-Oriëntatie EFRO ESF TOTAAL DER STRUCTUUR- FONDSEN LS ZONE OP CB Aanvankelijk Definitief % CB OP % CB OP % CB OP % BE Hageland 3,16 3,42 3, ,23 4, ,16 3, ,55 12,20 0,5 BE Wallonië (3 OP s uit één Fonds) 8,38 8,05 8, ,06 8, ,51 4, ,95 20,70 0,9 11,54 11,47 12, ,29 13, ,67 7, ,50 32,90 1,5 DK Denemarken 5,00 4,50 3, ,20 10, ,80 6, ,00 21,30 1,0 5,00 4,50 3, ,20 10, ,80 6, ,00 21,30 1,0 DE Baden-Württemberg 10,34 11,21 12, ,25 17, ,16 2, ,75 32,90 1,5 DE Beieren 88,81 88,81 111, ,17 103, ,22 31, ,20 246,00 11,0 DE Hessen 18,76 20,33 21, ,51 15, ,73 1, ,00 38,70 1,7 DE Nedersaksen 35,60 38,57 42, ,62 43, ,75 18, ,97 104,00 4,7 DE Noord-Rijnland- Westfalen 4,21 4,21 5, ,80 14, ,53 1, ,53 22,00 1,0 DE Rijnland-Palts 10,76 11,66 13, ,53 9, ,94 4, ,23 27,80 1,2 DE Saarland 1,21 1,40 1, ,38 0, ,26 1, ,85 3,60 0,2 DE Sleeswijk-Holstein 24,74 13,11 14, ,22 20, ,52 0, ,47 35,30 1,6 194,41 189,30 222, ,49 225, ,10 62, ,00 510,30 22,9 ES Aragon (3 OP s uit één Fonds) 90,64 71,23 81, ,00 29, ,71 4, ,35 115,60 5,2 ES Balearen 11,22 8,64 8, ,80 8, ,39 1, ,41 19,30 0,9 ES Cantabrië 23,22 19,89 15, ,40 11, ,77 29,39 26,30 1,2

4 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 356/21 (Mio ECU) EOGFL-Oriëntatie EFRO ESF TOTAAL DER STRUCTUUR- FONDSEN LS ZONE OP CB Aanvankelijk Definitief % CB OP % CB OP % CB OP % ES Catalonië 26,60 17,32 19, ,00 5, ,47 2, ,07 27,50 1,2 ES La Rioja 7,40 6,55 7, ,00 4, ,36 11,76 11,70 0,5 ES Madrid 5,81 4,12 4, ,90 3, ,74 10,45 7,70 0,3 ES Navarra 13,83 13,73 17, ,00 4, ,10 1, ,93 22,70 1,0 ES Baskenland 6,18 4,65 5, ,00 3, ,46 0,50 5 8,64 9,40 0,4 ES Meerdere zones (2 OP s) 9,00 24, ,00 24,60 1,1 184,90 146,13 159, ,10 69, ,00 35, ,00 264,80 11,9 FR Elzas 3,80 4,11 5, ,31 1, ,99 1, ,10 8,00 0,4 FR Aquitanië (3 OP s - Noorden/Pyreneeën/ Toerisme) 40,05 41,59 48, ,42 20, ,54 14, ,01 83,10 3,7 FR Auvergne (3 OP s uit één Fonds) 43,85 32,26 43, ,60 15, ,93 19, ,38 78,95 3,5 FR Basse-Normandie 21,97 23,81 25, ,63 16, ,66 11, ,26 53,30 2,4 FR Bourgondië 30,79 26,32 36, ,00 17, ,93 3, ,72 57,90 2,6 FR Bretagne 13,58 14,72 15, ,76 9, ,94 5, ,28 30,70 1,4 FR Centrum 11,87 10,26 12, ,03 10, ,83 1, ,73 24,70 1,1 FR Champagne-Ardennen 4,87 5,28 5, ,70 5, ,98 1, ,55 12,00 0,5 FR Franche-Comté 2,57 2,79 3, ,66 0, ,82 0, ,05 4,50 0,2 FR Jura (Bugey 2 OP s) 11,66 12,64 13, ,28 8, ,03 8, ,97 30,10 1,3 FR Languedoc-Roussillon 47,69 12,13 13, ,81 6, ,71 3, ,21 24,20 1,1 FR Languedoc-Roussillon - Aude/ Hérault 10,26 11, , , ,40 0,9 FR Languedoc-Roussillon - sector bossen/ FR wouden 0,95 0, , ,20 0,1 Languedoc-Roussillon - Lozère 20,43 24, , , ,60 1,9 FR Limousin 49,96 42,11 52, ,76 17, ,05 15, ,77 85,70 3,8 FR Lotharingen 7,41 8,03 8, ,72 6, ,17 5, ,30 20,40 0,9 FR Midi-Pyrénées 61,72 60,74 66, ,51 27, ,38 9, ,61 102,80 4,6 FR Pays-de-Loire 8,29 8,98 11, ,51 6, ,19 2, ,99 19,90 0,9 FR Poitou-Charentes (2 OP s - Arc Est/Marais) 21,41 21,55 23, ,95 14, ,49 7, ,85 45,10 2,0 FR Provence-Alpes-Côte d Azur 40,72 30,35 37, ,02 26, ,21 7, ,95 70,90 3,2 FR Rhône-Alpes 26,82 18,30 8,16 6, ,28 6,80 0,3 FR Rhône-Alpes - Ain/ Bresse 3,09 3, , ,00 0,2 FR Rhône-Alpes - Ardèche 14,86 16, , ,40 1,1 FR Rhône-Alpes - Drôme 4,88 5, , ,90 0,4 FR Rhône-Alpes - Isère 3,41 3, , ,50 0,2 FR Massif central 2,48 2, , ,80 0,3 449,02 418,03 489, ,96 252, ,01 131, ,00 873,85 39,2 IT Bolzano (3 OP s uit één Fonds) 24,91 18,29 25, ,17 31, ,64 2, ,72 59,70 2,7 IT Latium 39,75 29,73 26, ,22 13, ,77 7, ,74 48,20 2,2 IT Marche 26,64 18,64 14, ,06 17, ,02 6, ,72 38,60 1,7 IT Piemonte 4,24 3,32 4, ,06 3, ,90 0,60 7 8,20 8,80 0,4 IT Toscane 24,91 25,50 22, ,17 19, ,65 5, ,73 47,90 2,1 IT Trento 10,78 7,11 10, ,70 6, ,84 2, ,32 19,70 0,9 IT Umbrië 21,90 14,37 22, ,10 19, ,86 4, ,86 45,60 2,0 IT Venetië 31,77 31,49 48, ,92 34, ,02 7, ,71 91,10 4,1 184,90 148,45 175, ,40 146, ,70 38, ,00 359,60 16,1

5 C 356/22 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (Mio ECU) EOGFL-Oriëntatie EFRO ESF TOTAAL DER STRUCTUUR- FONDSEN LS ZONE OP CB Aanvankelijk Definitief % CB OP % CB OP % CB OP % LU Lac de la Haute-Sûre 1,42 1,51 1, ,90 1, ,18 0,20 7 2,50 2,80 0,1 1,42 1,51 1, ,90 1, ,18 0,20 7 2,50 2,80 0,1 NL Friesland 12,50 13,55 14, ,90 12, ,60 6, ,00 32,90 1,5 12,50 13,55 14, ,90 12, ,60 6, ,00 32,90 1,5 UK UK UK UK Devon & Cornwall (2 OP s) 59,49 30, ,95 10, ,44 40,40 1,8 Dumfries & Galloway 12,00 13, ,87 1, ,87 14,90 0,7 Dyfed Gwynedd Powys 106,44 33, ,95 5, ,39 39,20 1,8 Hooglanden & Schotse eilanden 24,90 7,41 7, ,88 19, ,22 10, ,00 37,50 1,7 24,90 7,41 7, ,80 96, ,99 27, ,69 132,00 5,9 Totaal 1 068,59 940, , ,04 828, ,06 315, , ,45 100,0 Bron: OP-besluiten en DG VI/F.I De uiterste datum voor de communautaire vastleggingen van de OP s van de eerste periode was 31 december De nationale betalingen moesten uiterlijk twee jaar later plaatsvinden en de Commissie moest de saldi betalen vóór 31 augustus De uiterste datum voor de vastleggingen werd aangehouden, die voor de communautaire betalingen niet Per 31 december 1993 bedroegen de vastleggingen van het EOGFL-Oriëntatie voor de OP s 1 084,96 Mio ECU (zie tabel 2). Deze kredieten hadden over een periode van vijf jaar moeten worden gespreid, maar 80 % van het totale bedrag werd vastgelegd in de loop van de laatste twee jaar van de programmering. Als rekening wordt gehouden met de per 31 december 1997 geboekte vrijmakingen belopen de werkelijke vastleggingen 1 072,64 Mio ECU. De betalingen bedroegen 988,79 Mio ECU. Tabel 2 EOGFL-Oriëntatie UITVOERING VAN DE OP S VAN DOELSTELLING 5b) IN HET TIJDVAK (Mio ECU) 3, , ,20-0,30 4, , ,90 100,0 DK Denemarken 1, , ,78 2, ,71 71,7 1, , ,78 2, ,71 71,7 DE Baden-Württemberg 2, , ,51 9, , ,51 100,0 DE Beieren 21, , ,97 93, , ,27 90,4 DE Hessen 4, , ,74 16, , ,74 100,0 DE Nedersaksen 9, , ,64 28, , ,64 100,0 Vastleggingen Vrijmakingen Betalingen LS ZONE Totaal Totaal % Bedrag % Bedrag % Bedrag Bedrag Bedrag % Bedrag % Bedrag BE Hageland 0, , ,64 1, , ,64 100,0 BE Wallonië 2, , ,56-0,30 3, , ,26 100,0 Noord-Rijnland-Westfalen 1, , ,85 5, ,07 86,7 DE DE Rijnland-Palts 1, , ,07 8, , ,38 94,7 DE Saarland 1, ,51 0, , ,51 100,0 DE Sleeswijk-Holstein 3, , ,58 13, , ,58 100,0 44, , ,87 175, , ,70 94,5

6 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 356/23 (Mio ECU) Vastleggingen Vrijmakingen Betalingen LS ZONE Totaal Totaal % Bedrag % Bedrag % Bedrag Bedrag Bedrag % Bedrag % Bedrag ES Aragon 21, , ,48 72, ,58 89,1 ES Balearen 2, , ,58 7, , ,58 100,0 ES Cantabrië 4, , ,27-1,65 11, , ,62 100,0 ES Catalonië 4, , ,55 12, , ,08 87,4 ES La Rioja 1, , ,15-0,96 4, , ,19 100,0 ES Madrid 1, , ,70-0,18 2, , ,52 100,0 ES Navarra 4, , ,31 15, , ,31 100,0 ES Baskenland 1, , ,82-0,17 4, , ,65 100,0 41, , ,86-2,96 130, , ,53 92,8 FR Ain - Bresse 1, , ,56 4, ,19 4 4,23 92,8 FR Elzas 1, , ,05 3, , ,57 90,5 FR Aquitanië - Noorden 7, , ,01 27, , ,94 91,5 FR Aquitanië - Pyreneeën 2, , ,30 10, , ,34 92,2 FR Ardèche 3, , ,95-0,29 13, , ,66 100,0 FR Aude/Hérault 2, , ,92 6, , ,92 91,6 FR Auvergne 7, , ,86-0,02 39, , ,84 100,0 FR Basse-Normandie 4, , ,51 17, , ,26 91,2 FR Bourgondië 9, , ,31-1,81 25, , ,50 100,0 FR Bresse - Revermont 0, , ,29 2, ,22 7 3,02 91,8 FR Bretagne 3, , ,71 11, , ,41 91,7 FR Centrum 2, , ,39 8, , ,06 89,3 FR Champagne-Ardennen 1, , ,63 4, , ,16 91,7 FR Drôme 1, , ,27-0,12 3, , ,15 100,0 Franche-Comté FR (Jura Bugey) 1, , ,56 6, , ,85 91,7 Franche-Comté FR (Jussey) 0, , ,96 2, , ,75 92,9 FR Isère 0, , ,64 3, ,26 7 3,35 92,0 Languedoc-Roussillon - sector bossen/wouden 0, ,95 0, ,47 49,5 FR FR Languedoc-Roussillon 3, , ,66 8, , ,86 86,8 FR Limousin 8, , ,67 40, , ,67 100,0 FR Lotharingen 2, , ,67 6, , ,95 91,7 FR Lozère 6, , ,60 18, , ,60 100,0 FR Massif central 0, , ,62 2, , ,42 92,4 FR Midi-Pyrénées 15, , ,11 47, , ,93 84,6 FR Pays-de-Loire 1, , ,30 8, , ,15 89,8 FR Poitou-Charentes 2, , ,24 9, , ,68 89,0 FR FR Poitou-Charentes - Marais 8, ,78 4, , ,02 80,0 Provence-Alpes-Côte d Azur 6, , ,03 25, , ,27 89,8 101, , ,55-2,24 360, , ,03 93,0 IT Trente 2, , ,28-1,12 6, , ,16 100,0 IT Toscane 4, , ,24 11, , ,91 80,5 IT Bolzano 5, , ,68 16, , ,68 100,0 IT Umbrië 2, , ,20 11, , ,20 100,0 IT Venetië 7, , ,44 24, , ,82 78,1 IT Piemonte 4, ,69-0,84 3, , ,85 100,0 IT Marche 2, , ,80-2,60 7, ,40 60,7 IT Latium 4, , ,57 13, , ,36 80,4 30, , ,90-4,56 93, , ,38 85,3 LU Lac de la Haute-Sûre 0, , ,60-0,51 0, , ,09 100,0 0, , ,60-0,51 0, , ,09 100,0 NL Friesland 3, , ,25-1,05 8, , ,20 100,0 3, , ,25-1,05 8, , ,20 100,0 UK Hooglanden & Schotse eilanden 1, , ,55-1,21 6, ,06 1 6,34 100,0 1, , ,55-1,21 6, ,06 1 6,34 100,0 Bron: DG VI/G3, ARINCO, SINCOM. Totaal 227, , ,96-12,32 782, , ,79 92,2

7 C 356/24 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Per 31 december 1997 waren 26 OP s, dus minder dan de helft, afgesloten. Daarvan waren er slechts 12 afgesloten binnen de termijn die in de goedkeuringsbesluiten van de OP s was vastgesteld De verdeling van de 32 OP s die aan het eind van het begrotingsjaar 1997 nog niet waren afgesloten, is als volgt: 22 in Frankrijk (van de 28), 4 in Italië (van de 8), 3 in Duitsland (van de 8), 2 in Spanje (van de 8), 1 in Denemarken (van 1) Frankrijk had bij brief d.d. 10 december 1993 van de Commissie zes maanden uitstel van de afsluitingsdata voor de vastleggingen en betalingen gekregen ( 2 ). Bij 22 OP s werden de nieuwe termijnen niet nageleefd omdat Frankrijk aangaande de officieel gedeclareerde uitgaven nog aanvullende inlichtingen moest verstrekken Bij acht OP s hebben de lidstaten zich niet gehouden aan de termijnen voor de toezending van de saldoaanvragen aan de Commissie. Bij twee ervan was die toezending eind 1997 nog niet verricht In het algemeen zijn er zowel wat de EFRObijdragen als wat de ESF-bijdragen betreft vertragingen te melden bij de saldobetaling. Daardoor zijn er van de 74 OP s van doelstelling 5b) die mede door de Gemeenschap werden gefinancierd per 31 oktober 1997 slechts acht afgesloten. 4. OFFICIËLE VERKLARING OMTRENT DE UITGAVEN EN UITVOERINGSVERSLAGEN 4.1. De communautaire betalingen worden verricht op basis van een betalingsaanvraag die door de verantwoordelijke nationale instantie wordt opgesteld en ondertekend ( 3 ). Voor de betaling van het saldo van elke jaartranche is het bovendien vereist dat de lidstaat een voortgangsrapport betreffende de tenuitvoerlegging van de bijstand van het Fonds alsook een verklaring omtrent de juistheid van de verstrekte inlichtingen indient. voor zijn beschreven. In de praktijk wordt een programma als afgesloten beschouwd als de saldi van alle tranches zijn betaald. De verklaringen en attesten betreffende de laatste tranche verschillen niet van die voor de voorafgaande tranches De verklaringen zouden de Commissie volledige zekerheid moeten geven over de realiteit en subsidiabiliteit van de gedeclareerde uitgaven. Uit een onderzoek van de verklaringen van verschillende lidstaten blijkt het volgende: a) er werden verklaringen over bedragen ingediend zonder dat de realiteit ervan door bewijsstukken werd gestaafd en zonder dat het mogelijk was ze bij controles ter plaatse te traceren; b) andere bedragen kwamen niet overeen met werkelijke uitgaven; c) uitgaven waarover een verklaring werd ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking omdat: communautaire bijstand werd gevraagd voor acties die hetzij vóór, hetzij na de subsidiabiliteitsperiode werden gevoerd; bepaalde acties en uitgaven niet voldeden aan de voorschriften van de verordening betreffende het Fonds of van de programma s; rekening werd gehouden met huishoudelijke uitgaven, met name door inhoudingen op de aan de begunstigden uitgekeerde bedragen voor administratie- en personeelskosten. Bovendien is er bij deze uitgaven sprake van tekortkomingen bij de toepassing van de procedures voor aanbestedingen en het sluiten van openbare overeenkomsten, zoals onvolledige technische en administratieve dossiers betreffende de gunning van overeenkomsten In verband met paragraaf 4.3, sub a), moet worden opgemerkt dat de Kamer een extra controlebezoek moest organiseren naar de deelstaat Beieren, die nochtans de hoofdbegunstigde van de Structuurfondsen voor doelstelling 5b) is met meer dan 10 % van de bijstand van de Fondsen, om de bewijsstukken te verzamelen die tijdens de eerste controle niet konden worden overgelegd. De tijdens deze extra controle ter beschikking van de Kamer gestelde stukken bleken echter niet erg concludent te zijn. Betrouwbaarheid van de verklaringen omtrent de uitgaven 4.2. In de regelgeving worden voor de afsluiting van een programma niet meer eisen gesteld dan die welke hier- ( 2 ) Besluit van 19 december 1995 voor het OP Massif central. ( 3 ) Met uitzondering van het eerste voorschot van de eerste tranche, dat automatisch wordt betaald. De uitvoeringsverslagen 4.5. Krachtens artikel 25 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 ( 4 ) moeten de lidstaten de Commissie verslagen toezenden over de tenuitvoerlegging van de jaartranches alsmede, binnen zes maanden na de voltooiing van een ( 4 ) PB L 374 van , blz. 1.

8 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 356/25 programma, een eindverslag. In deze verslagen moeten met name aan de hand van vooraf omschreven materiële en financiële indicatoren de gemaakte vorderingen worden beschreven Deze verslagen bevatten dikwijls globale financiële inlichtingen die gebundeld worden aangevraagd en niet volstaan voor de vaststelling van: de totale kosten van de projecten, de subsidiabele kosten, het deel dat overheidsuitgaven betreft, de bijdrage van het EOGFL en/of de andere Fondsen Voorts zijn de gegevens in de verslagen over de uitvoering van de programmatranches moeilijk aan te sluiten op de officiële verklaringen omtrent de uitgaven wegens de verschillende data waarop zij zijn opgemaakt. de OP s, waarin de verschillende vormen van bijstandsverlening worden vastgesteld om in het veld het in de CB s vastgelegde beleid te concretiseren De in de CB s vastgelegde doelstellingen kunnen slechts binnen de gestelde termijn worden gerealiseerd als de CB s en OP s vroeg genoeg worden goedgekeurd. De CB s werden echter pas medio 1990 vastgesteld en de lange instructieperiodes van de OP s beliepen vaak meer dan de in Verordening (EEG) nr. 4253/88 voorgeschreven zes maanden. Dit was het geval bij 40 van de 58 OP s; de gemiddelde duur van de instructie was acht maanden en in twee gevallen duurde ze zelfs 22 maanden Hoewel de programmeerperiode in 1989 begon, werd in dat jaar dan ook geen enkel OP goedgekeurd. Vijf werden er goedgekeurd in 1990, 50 pas in 1991, twee in 1992, dus één jaar vóór de aanvankelijke einddatum. Het laatste OP werd pas in 1993 goedgekeurd Doordat deze gegevens weinig gedetailleerd zijn en onmogelijk op de verklaringen kunnen worden aangesloten, boeten zij sterk aan belang in. In de praktijk betaalt de Commissie saldi van tranches op basis van de verklaringen, na een zeer oppervlakkig onderzoek van de verslagen Omdat de verslagen vaak niet worden aangevuld met materiële indicatoren, kunnen de beheerders van de Commissie daaruit niet de nodige informatie halen om de acties te begrijpen. Dat betekent dat de afsluiting van de jaartranches en die van de OP s geen zekerheid bieden over de verwezenlijking van de in de OP s vastgelegde doelstellingen maar een louter formele financiële procedure vormen Wegens de verkorting van de uitvoeringsperiode als gevolg van de aanvankelijke programmering gingen de Franse regio s ertoe over, reeds uitgevoerde acties te selecteren ( 5 ). In de regio Basse Normandie ontstond meer dan 32 % van de overheidsuitgaven van de projecten van de onderzochte nevenmaatregelen door deze handelwijze en de controle wees uit dat deze projecten a posteriori in het OP waren opgenomen. Hoewel deze uitgaven volgens de voorschriften in aanmerking kunnen komen als de betalingen binnen de subsidiabiliteitsperiode waren verricht, doet deze handelwijze afbreuk aan de programmering doordat er met terugwerkende kracht werd gewerkt en de in het programma opgenomen acties willekeurig werden uitgesplitst in verschillende categorieën waarvoor niet dezelfde regels gelden. 5. SYSTEEM VAN BEHEER EN TOEZICHT Tenuitvoerlegging van de OP s 5.1. Door de opeenvolgende vertragingen vanaf het begin van de programmering (zie de paragrafen 5.3 en 5.4) was een concentratie van de acties aan het eind van de periode onvermijdelijk. De hervorming van de Structuurfondsen had in principe echter moeten leiden tot een samenhangende programmering, een beter beheer van de Fondsen, een permanent toezicht en een evaluatie van de acties. Programmering 5.6. Om te voorkomen dat communautaire middelen onbenut bleven, werden verschillende inhaalmanoeuvres uitgevoerd. In de regio Limousin werd dit gedaan door in het nieuwe EPD geprogrammeerde acties over te brengen naar het OP en geannuleerde acties te vervangen. Met deze verschuivingen, die indruisen tegen de subsidiabiliteitsregels, was naar schatting bijna 2 % van het bedrag der gedeclareerde overheidsuitgaven gemoeid. Herprogrammering 5.7. Door de hervorming kreeg de uitvoering van de acties een zekere soepelheid, omdat in het kader van het 5.2. De programmering is toegespitst op: de CB s, waarin de doelstellingen worden beschreven, alsmede de strategie om deze in de voorziene tijd te bereiken; ( 5 ) Deze handelwijze werd vergemakkelijkt door de procedure van de alternatieve betaling, waarbij de overheidsuitgaven worden verdeeld over communautaire en nationale bijdragen en de afzonderlijke projecten op verschillende financieringsbronnen worden aangewezen.

9 C 356/26 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen partnerschap tussen de Commissie en de lidstaat de mogelijkheid werd geboden de aanvankelijke programmering te wijzigen. Zo werd voor 34 van de goedgekeurde CB s ter uitvoering van doelstelling 5b) een besluit tot wijziging genomen. Krachtens de besluiten betreffende de OP s kan, naar gelang van het belang ervan, hetzij bij eenvoudige resolutie van het comité van toezicht, hetzij bij wijzigingsbesluit van de Commissie tot herziening worden besloten Voor 45 van de 51 volgens laatstgenoemde procedure gewijzigde OP s werden de besluiten genomen in november en december 1993, dus in de twee maanden vóór de einddatum. Hier gaat het niet om een werkelijke herprogrammering, maar om het aanvaarden van een bestaande toestand door de Commissie De wijzigingen van de comités van toezicht betroffen met name de financieringsplannen van de programma s en de inhoud van de maatregelen. Aan het eind van de periode wijzen deze aanpassingen op een gebrek aan striktheid bij de aanvankelijke programmering. Toepassing van de basisbegrippen Volgens de Franse autoriteiten vormt de beslissing van de uiteindelijke begunstigde om deel te nemen aan de verwezenlijking van het OP de juridische verbintenis die recht geeft op communautaire financiering, ongeacht het besluit van de bevoegde nationale instanties over de toekenning van een financiële bijdrage. Wegens dit probleem bij de toepassing van de communautaire voorschriften en van het besluit tot steunverlening uit het Fonds, dat eind 1997 nog niet was opgelost, werd de saldobetaling voor 22 OP s opgeschort Dat deze kwestie nog zo laat opkomt doet vragen rijzen over de doeltreffendheid van het partnerschap tussen de Commissie en deze lidstaat, de grootste begunstigde van doelstelling 5b), met betrekking tot het beheer van en het toezicht op de programma s. Selectie van acties en begunstigden De door de nationale beheerders toegepaste procedures voor de selectie van acties en begunstigden worden gekenmerkt door tekortkomingen in de criteria. Naast deze tekortkomingen werden de volgende feiten geconstateerd: a) communautaire steun uit hoofde van de OP s werd voor acties toegekend tegen voorwaarden die minder streng waren dan die welke in de specifieke verordeningen zijn vastgesteld; b) er werd onvoldoende rekening gehouden met het nut en de levensvatbaarheid van de projecten; c) er werden verschillende specifieke steunverleningspercentages (van 17 tot 75 %) gehanteerd voor soortgelijke, onder één maatregel vallende acties. Regeling van het toezicht Voor het toezicht wordt zorg gedragen doordat de communautaire en nationale beheerders deelnemen aan de vergaderingen van het toezichtcomité van de programma s, dat als hoofdtaak heeft ervoor te zorgen dat de acties voldoen aan de bepalingen van de verordeningen en programma s. Het moet worden uitgeoefend aan de hand van financiële en materiële indicatoren. De doeltreffendheid ervan hangt af van de kwaliteit van die indicatoren en van de doorzichtigheid in het beheer van de fondsen. Financieel toezicht Krachtens de bepalingen van artikel 21 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 zou elk voorschot moeten worden aangewezen op de verplichtingen van de betrokken tranche. Maar in de door het EOGFL gevolgde procedure voor de boeking van de verplichtingen en betalingen worden eenvoudigheidshalve stelselmatig eerst de saldi van de oudste verplichtingen betaald ( 6 ). Deze procedure is echter strijdig met de voorschriften betreffende de Fondsen en met het Financieel Reglement. Zij doet afbreuk aan de jaarperiodiciteit van de tranches en belet financiële analyses tijdens de looptijd van het programma Voorts wordt volgens het bestaande financieringsmechanisme voor elke jaartranche van de OP s aan de betrokken lidstaat een eerste voorschot betaald. Vervolgens wordt een tweede voorschot betaald op basis van de verklaring dat de werkelijke uitgaven 50 % van dat eerste voorschot uitmaken. Na een laatste verklaring kan de Commissie het saldo van de betrokken jaartranche betalen. Tot aan het tijdstip waarop de lidstaten de definitieve verklaring omtrent de werkelijk gedane uitgaven van een tranche indienen, zijn de betalingen van de Commissie voorschotten die overeenkomstig artikel 71 van het Financieel Reglement op een tussenrekening zouden moeten worden geboekt. De Commissie boekt de voorschotten echter als definitieve uitgaven, zodat de financiële staten van de Gemeenschap niet de werkelijke uitvoering van de programma s weergeven Aan de saldobetaling van een tussentijdse tranche wordt geen bijzondere aandacht besteed. In de praktijk behandelt de Commissie deze betalingen op dezelfde wijze als de voorschotten en beschouwt ze alleen de betaling voor de laatste tranche als een saldobetaling ( 7 ). ( 6 ) Zie in dit verband het speciaal verslag tot staving van de betrouwbaarheidsverklaring over 1995, paragraaf 3.26, en het verslag over 1996, paragraaf ( 7 ) Zie het antwoord op de paragrafen 3.34 en 3.35 van het DAS-verslag over het begrotingsjaar 1995.

10 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 356/27 Het gebrek aan striktheid en met name de tekortkomingen die werden geconstateerd bij het toezicht op de financiële uitvoering van de OP s, meer bepaald bij de afsluiting van elke jaartranche, levert problemen op bij de definitieve afsluiting, terwijl deze al veel eerder geregeld hadden kunnen worden indien er bij de afsluiting van de jaartranches doeltreffende controles waren verricht Op nationaal niveau ontstonden er naast de aanloopproblemen nog andere moeilijkheden, met name door: a) het ontbreken van een beschrijving van alle procedures vanaf de indiening van het project tot aan de laatste controle van de uitgavendeclaratie; b) de tekortkomingen van een manueel toezicht dat niet volstond om naast de materiële fouten ook principiële onregelmatigheden te ontdekken die de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gemelde gegevens en bijgevolg de geldigheid van de uitgavendeclaraties in het geding brengen; c) een gebrekkige informatisering van de gegevens, die tot moeilijkheden leidt bij de voorbereiding van de stukken die vereist zijn voor het aanvragen van saldobetalingen en het opstellen van het eindverslag; d) de toename van het aantal intermediairs bij het beheer van de steun, waardoor de betaling aan de uiteindelijke begunstigden wordt vertraagd en het toezicht op de steun wordt bemoeilijkt In haar antwoord op speciaal verslag nr. 4/90 over de geïntegreerde mediterrane programma s (GMP s) ( 8 ) heeft de Commissie gewezen op de terughoudendheid van de nationale autoriteiten om betrouwbare indicatoren aan te geven en een systeem in te voeren waardoor de doorzichtigheid van het beheer wordt gegarandeerd. Uit de controles betreffende de tenuitvoerlegging van doelstelling 5b) blijkt dat de situatie weinig is veranderd. Materieel toezicht Toezicht op de uitvoering van de acties is onmisbaar om de partners in staat te stellen te onderzoeken hoe de situatie werkelijk is en tijdig in te grijpen om afwijkingen te corrigeren. Dit toezicht is voor de acties tijdens de eerste periode echter ontoereikend gebleven. De soms matige kwaliteit van de afsluitingsverslagen getuigt hiervan Zo bleek uit de verrichte controles dat in sommige gevallen: ( 8 ) PB C 298 van de operationele overzichten van de acties niet waren bijgewerkt; geplande acties niet waren uitgevoerd; de analyse van de redenen voor deze niet-uitvoering niet was geformaliseerd; acties waren vervangen, eveneens zonder enige formalisering Tijdens bezoeken ter plaatse was het niet steeds mogelijk, verband te leggen tussen de in de verslagen vermelde financiële gegevens en de geconstateerde feiten. Deze situatie vloeit voort uit het feit dat er financiële tranches in aanmerking worden genomen die losstaan van de feitelijke uitvoering, dat er gewerkt wordt met voorlopige afrekeningen die verschillen van de stand van uitvoering, dat er in de periode waarop de uitgaven betrekking hebben geen activiteiten hebben plaatsgehad, dat het bestek niet is nageleefd of dat de bij de goedkeuring van het project gekozen doelstellingen worden gewijzigd. In andere gevallen maakt de systematische toepassing van forfaitaire prijzen tot staving van de uitgaven een echte verevening van de uitvoeringskosten onmogelijk. Technische bijstand In de OP s zijn uit hoofde van specifieke maatregelen kredieten uitgetrokken voor de technische bijstand bij het beheer, het toezicht en de evaluatie, teneinde systemen te kunnen invoeren voor het verzamelen, consolideren en analyseren van de gegevens De lidstaten hebben deze kredieten vaak gebruikt ter dekking van kosten die geen verband hielden met de doelstellingen van de technische bijstand, met name voor de betaling: a) van huishoudelijke uitgaven van de beherende nationale diensten, waaronder de salarissen van de ambtenaren; b) van operationele activiteiten van openbare lichamen zonder verband met de in de OP s vastgestelde maatregelen De werkelijke kosten van de technische bijstand bleken overigens hoger dan de in de programma s vastgestelde bedragen, omdat beleidskredieten werden gebruikt voor acties die met technische bijstand gelijk te stellen waren. Zo werden twee gevallen geconstateerd waarin meer dan 15 % van de kredieten voor operationele maatregelen gingen naar acties voor beheer en begeleiding. Daar deze voor de tenuitvoerlegging van het programma bestemd waren, vielen zij onder de technische bijstand. Zij verzwakten het effect van de betrokken maatregelen Een dergelijke situatie is bovendien laakbaar omdat zij strijdig is met het beginsel van specificiteit der kredieten, omdat zij het zeer moeilijk maakt de werkelijke kosten van de technische bijstand te schatten en omdat zij

11 C 356/28 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen ertoe leidt dat huishoudelijke uitgaven van de nationale instanties, die reeds zijn gedekt door de desbetreffende overheidsbegrotingen, ten laste van de algemene begroting van de Gemeenschap komen Van de twaalf door de Kamer gecontroleerde programma s werd er overigens slechts één op initiatief van de nationale autoriteiten achteraf geëvalueerd. Bij de andere werden meestal alleen globale analyses verricht ter voorbereiding van de EPD s van de tweede periode. Controles De diensten van de Commissie hebben in het tijdvak in verband met 23 van de 58 OP s van doelstelling 5b) 21 controlebezoeken afgelegd. In de verslagen over deze controles wordt gewag gemaakt van verschillende zwakke punten en tekortkomingen die bij de tenuitvoerlegging van de OP s werden geconstateerd Gelet op deze resultaten en op de ingewikkeldheid van elk OP zou de Commissie haar controles moeten versterken. In dit opzicht wekt het verbazing dat voor het OP Beieren ondanks het financiële belang ervan (zie paragraaf 4.4) geen enkele controle ter plaatse is verricht De controles door de nationale diensten waren niet erg talrijk en betroffen slechts beperkte terreinen. De door de bevoegde autoriteiten aangeduide verificaties ter plaatse betreffende een maatregel van de deelstaat Hessen werden bijvoorbeeld niet onderbouwd door een volledige documentatie. In een specifiek geval werd een project van 2,7 Mio ECU financieel afgesloten zonder dat de verplichte technische controle was verricht. Over deze controles werd niet systematisch een verslag opgesteld In twee gevallen werden de controles door een interne accountantsdienst verricht. Maar de tot de nationale beheerders gerichte aanbevelingen sorteerden niet altijd effect en de Commissie werd hierover niet ingelicht Het ten behoeve van Beieren vastgestelde OP werd in 1994 gecontroleerd door de rekenkamer van de deelstaat. Het verslag bevat belangrijke controlebevindingen De controles werden soms toevertrouwd aan de diensten die de dossiers hadden samengesteld. Deze handelwijze is strijdig met de scheiding van functies tussen beheers- en controlediensten. Overgang naar de tweede periode De EPD s van de nieuwe periode worden gekenmerkt door een versoepeling van de criteria voor de indeling in zones van doelstelling 5b) en door een toename van het aantal kleine zones, hetgeen indruist tegen de met de hervorming beoogde concentratie. Nog steeds krijgen de voor doelstelling 5b) in aanmerking komende regio s andere grenzen dan de staatkundige en economische gebieden waarvoor statistieken beschikbaar zijn. Het toezicht op de uitgaven blijft ingewikkeld en de invloed van bepaalde maatregelen valt onmogelijk te beoordelen In de financieringsplannen van de 84 goedgekeurde EPD s was voor de eerste vier uitvoeringsjaren ( ) 1 791,4 Mio ECU aan vastleggingskredieten opgenomen. Maar de uitvoering van de programma s heeft reeds vertraging opgelopen en voor dit tijdvak werden slechts voor een bedrag van 1 440,2 Mio ECU betalingsverplichtingen aangegaan De ramingen voor het eerste jaar werden gemakkelijk gerealiseerd dankzij de automatische betalingsverplichting van de eerste tranche. Voor 1995 werden de ramingen echter in genen dele gehaald: van de geraamde 441,9 Mio ECU werd slechts 249,5 Mio ECU ofwel 56 % aan betalingsverplichtingen aangegaan De uitvoering van de OP s viel dikwijls samen met de start van de EPD s en in dat geval werden bepaalde verrichtingen over de twee programmeerperiodes verdeeld. Het uitzonderlijk karakter van deze handelwijze daargelaten, bleek uit de controles dat de materiële en financiële realiteit van de twee fasen van de projecten, en dus de rechtvaardiging van de koppeling aan verschillende programmeerperiodes, niet altijd konden worden aangetoond. 6. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Evaluatie De Commissie heeft in 1994 overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 voor 21 OP s een evaluatie achteraf laten verrichten. In werkelijkheid kan dit echter niet als een evaluatie achteraf worden beschouwd omdat de betrokken OP s nog in volle uitvoering waren. Voorts vond bij deze evaluatie geen coördinatie met de regionale autoriteiten plaats en werden de resultaten ervan niet altijd met die autoriteiten besproken De grote vertraging bij de afsluiting van de OP s zou de Commissie en de lidstaten ertoe moeten aanzetten de procedures voor programmering en toezicht grondig te herzien. Met name wat de tenuitvoerlegging betreft worden er door de lidstaten methoden toegepast om de achterstand bij de uitvoering van de OP s in te halen, zoals de toepassing van ruimere selectiecriteria, de programmering met terugwerkende kracht, waarbij reeds gedane uitgaven worden opgevoerd, en de herprogrammering om nieuwe uitgaven goed te keuren; deze methoden

12 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 356/29 zijn ondoorzichtig en zouden moeten worden herzien (zie de paragrafen ) De procedure inzake de officiële verklaringen vertoont een groot aantal onnauwkeurigheden en onregelmatigheden. Aangezien de door een overheidsinstantie afgegeven verklaring over de uitgaven een rechtshandeling is die de ontvanger ervan een garantie biedt en degene die haar afgeeft bindt, zou het gebrek aan betrouwbaarheid van deze verklaringen de Commissie ertoe moeten brengen haar controlesysteem en de bestaande mechanismen om tot communautaire betalingen over te gaan, te herzien (zie de paragrafen ) Het beheers- en toezichtsysteem vertoont op het niveau van de programmering en de herprogrammering een aantal tekortkomingen. Wat betreft de praktische toepassing van de definities van de basisbegrippen zou de Commissie ervoor moeten zorgen op duidelijke wijze toepassingsregels vast te stellen en van meet af aan moeten nagaan of alle lidstaten de interpretatie ervan accepteren (zie de paragrafen ) Bij de mechanismen voor de selectie van de acties en de begunstigden zijn duidelijk omschreven selectiecriteria nodig om de beslissingen van de beheersdiensten stevig te onderbouwen en om te zorgen voor samenhang van de bijdragen voor de verschillende soorten steunverlening en voor een doorzichtige tenuitvoerlegging van de acties (zie paragraaf 5.12) Ten aanzien van het financiële toezicht hadden de problemen bij de afsluiting van de jaartranches telkens in die fasen tijdens het programma moeten worden opgelost. Een op het saldo van elke tranche toegespitste controle biedt het voordeel van continuïteit en zou tal van problemen aan het eind van het programma en de daaruit voortvloeiende hindernissen voor de afsluiting voorkomen. Die controle zou leiden tot een meer permanent en doeltreffend toezicht en dus tot een betere beheersing van de krachtens de OP s uitgevoerde acties door de Commissie en de lidstaten (zie de paragrafen ) De kredieten voor technische bijstand, die waren bestemd voor de verbetering van het beheer, het toezicht en de evaluatie van de OP s, zijn herhaaldelijk gebruikt voor andere financieringen. De Commissie moet erop toezien dat deze kredieten slechts voor de aangewezen doeleinden worden bestemd. Elk ander gebruik is immers in strijd met het begrotingsbeginsel van specificiteit van de kredieten (zie de paragrafen ) Aangezien de controle van de OP s tekortschiet of zelfs ontbreekt, moet worden gezorgd voor versterkte controles van de Commissie. Elk OP zou ten minste eenmaal ter plaatse moeten worden geverifieerd. Over de door de lidstaten verrichte controles zou telkens een verslag moeten worden opgesteld en de voornaamste bevindingen zouden de Commissie ter kennis moeten worden gebracht. Een betere coördinatie van de controles van de Commissie en de lidstaten is noodzakelijk (zie de paragrafen ). Dit verslag werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld te harer zitting van 16 en 17 september Voor de Rekenkamer Bernhard FRIEDMANN President

13 C 356/30 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen BIJLAGE DOELSTELLING 5b) EN DE HERVORMING VAN DE STRUCTUURFONDSEN 1. De hervorming van de Structuurfondsen berust op vier basisbeginselen: concentratie, partnerschap, programmering en additionaliteit. Deze vier beginselen moeten ten grondslag liggen aan verwezenlijking van de zes doelstellingen van de Structuurfondsen. 2. Het EOGFL-Oriëntatie neemt deel aan de verwezenlijking van drie van deze doelstellingen: a) doelstelling 1, ter bevordering van de ontwikkeling en de aanpassing van regio s met een ontwikkelingsachterstand; b) doelstelling 5, die twee delen omvat: doelstelling 5a), specifiek voor het EOGFL-Oriëntatie, ter versnelde aanpassing van de landbouwstructuur; doelstelling 5b), waarbij ook het EFRO en het ESF betrokken zijn, ter bevordering van de plattelandsontwikkeling; c) doelstelling 6, ter ontwikkeling van regio s met een geringe bevolkingsdichtheid (deze doelstelling werd ingevoerd voor de tweede programmeerperiode na de toetreding van de nieuwe lidstaten). 3. De voor doelstelling 5b) in aanmerking komende plattelandszones worden gekenmerkt door een hoog aandeel van de landbouw in de totale werkgelegenheid, een laag economisch ontwikkelingsniveau en een laag inkomen in de landbouw. De geplande acties, waartoe wordt besloten volgens de eigen kenmerken van elk Fonds, zijn erop gericht de landbouwsector aan te passen en te diversifiëren, alsmede aan het platteland aangepaste economische activiteiten te ontwikkelen. Dit komt met name neer op steunverlening voor de plattelands- en toeristische infrastructuur, voor natuurbehoud en milieubescherming en voor de ontwikkeling van de bosbouw. Doelstelling 5b) was tijdens de eerste periode van toepassing op 50 zones, 5 % van de bevolking van de Gemeenschap en 17 % van het grondgebied; tijdens de tweede periode was dat het geval voor 89 zones, 8 % van de bevolking en 25 % van het grondgebied. De eerste programmeerperiode ( ) 4. De acties van de eerste periode zijn uitgevoerd in drie hoofdfasen: a) de lidstaten dienen een meerjarenplan in waarin een sociaal-economische analyse wordt verricht, de beoogde ontwikkelingsstrategie wordt beschreven, de prioritaire zwaartepunten voor de bijstandsverlening worden voorgesteld en de financieringsbehoeften worden geraamd; b) de Commissie stelt een communautair bestek (CB) vast, waarin prioritaire zwaartepunten voor de bijstandsverlening worden vastgesteld, een indicatief financieringsplan wordt voorgesteld en een overzicht van de in te zetten vormen van bijstandsverlening wordt gegeven; c) de Commissie beslist over de vormen van bijstandsverlening naar aanleiding van de bijstandsaanvragen van de lidstaten en de CB s, en wel in de vorm van operationele programma s (OP s), grote projecten, globale subsidies of medefinanciering van steunstelsels. 5. Met betrekking tot doelstelling 5b) heeft de Commissie zich ingespannen om de CB s tijdens de eerste programmeerperiode te realiseren door middel van operationele programma s (OP s). Deze kunnen worden omschreven als samenhangende stelsels van meerjarige maatregelen voor de verwezenlijking waarvan één of meer Structuurfondsen kunnen worden ingeschakeld. 6. De communautaire middelen voor de OP s worden vastgelegd in jaartranches op basis van de goedgekeurde financieringsplannen en van de voortgang bij de uitvoering ervan. De betalingen doorgaans een eerste voorschot van 50 % van de desbetreffende vastlegging, een tweede voorschot van 30 % en een saldobetaling van 20 % worden verricht naarmate de in aanmerking komende uitgaven door de Commissie vastgestelde drempelwaarden bereiken.