internal for - Kluwer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "internal for - Kluwer"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Verantwoording Algemene beschouwingen Algemene bibliografie p. V VII XV TITEL I MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT Hoofdstuk I Aanslagen op en samenspanning tegen de koning, de konink lijke familie en de regeringsvorm Hoofdstuk II Misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de staat Hoofdstuk III Misdaden tegen de inwendige veiligheid van de staat TITEL IBIS ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANI TAIR RECHT TITEL ITER TERRORISTISCHE MISDRIJVEN a. Strafbare feiten b. Bestraffing TITEL II MISDADEN EN WANBEDRIJVEN DIE DOOR DE GRONDWET GE WAARBORGDE RECHTEN SCHENDEN Hoofdstuk I Hoofdstuk II Wanbedrijven betreffende de vrije uitoefening van de erediensten Schending door openbare ambtenaren van rechten door de grondwet gewaarborgd a. Omschrijving b. Strafbare feiten c. Bevel van de meerdere XVII

2 TITEL III MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE TROUW.. 17 Hoofdstuk I Valse munt a. Strafbare feiten b. Bestraffing Hoofdstuk II Namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten a. Strafbare feiten b. Bestraffing Hoofdstuk III Namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken, enz. 22 Hoofdstuk IV Valsheid in geschriften, in inmatica en in telegrammen. 23 Afdeling 1 Wettelijke bestanddelen a. Geschriften door de wet beschermd b. Vervalsing van de waarheid op een door de wet om schreven wijze c. Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden d. Nadeel Afdeling II Gebruik van valse geschriften Afdeling III Bestraffing van de valsheid en van het gebruik van valsheid 46 a. Verjaring van de strafvordering b. Gebruik van valse geschriften door de vervalser c. Strafbare deelneming Hoofdstuk V Vals getuigenis en meineed Hoofdstuk VI Aanmatiging van ambten, van titels of van naam TITEL IV MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE GE PLEEGD DOOR AMBTENAREN IN DE UITOEFENING VAN HUN AMBT OF DOOR BEDIENAREN DER EREDIENSTEN IN DE UITOE FENING VAN HUN BEDIENING Hoofdstuk I Verduistering door ambtenaren a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk II Knevelarij a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk III Belangenneming a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk IV Omkoping van openbare ambtenaren XVIII

3 a. Passieve omkoping b. Actieve omkoping c. Bestraffing d. Procedure Hoofdstuk V Misbruik van gezag Hoofdstuk VI Grond van rechtvaardiging van het bevel van de meerdere. 87 Hoofdstuk VII Algemene verzwarende omstandigheid van de hoedanigheid van ambtenaar TITEL V MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE GE PLEEGD DOOR BIJZONDERE PERSONEN Hoofdstuk I Weerspannigheid a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk II Smaad en geweld Afdeling I Smaad a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Afdeling II Geweld Hoofdstuk III Zegelverbreking a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk IV Belemmering van de uitvoering van openbare werken Hoofdstuk V Uitgeven of verspreiden van geschriften zonder vermelding van naam en woonplaats van de schrijver of van de drukker 103 a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk VI Misdrijven betreffende het geheim van privecommunicatie en telecommunicatie TITEL VI MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE VEILIG HEID Hoofdstuk I Verenigingen met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen en criminele organisaties a. Verenigingen met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen b. Criminele organisaties c. Bestraffing XIX

4 Hoofdstuk II Bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen en valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen Afdeling I Bedreigingen a. Gemeenschappelijke bestanddelen b. Verschillende gevallen Afdeling II Valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen Hoofdstuk III Ontvluchting van gevangenen a. Gewone ontvluchting b. Gekwalificeerde ontvluchting Hoofdstuk IV Banbreuk en enige gevallen van verberging a. Misdadigers b. Lijken c. Bestraffing TITEL VIBIS MISDADEN MET BETREKKING TOT HET NEMEN VAN GIJZELAARS 127 a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing TITEL VII MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID Hoofdstuk I Vruchtafdrijving a. Opzettelijke abortus b. Onopzettelijke abortus Hoofdstuk II Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting Afdeling I Aanranding van de eerbaarheid a. Gemeenschappelijke bestanddelen b. Verschillende gevallen c. Begin van uitvoering Afdeling II Verkrachting a. Gemeenschappelijke bestanddelen b. Verschillende gevallen c. Poging Afdeling III Bestraffing van aanranding van de eerbaarheid en van verkrachting a. Verzwarende omstandigheden b. Bijkomende straf van de ontzetting c. Verjaring d. Misdrijven in het buitenland gepleegd e. Correctionalisatie f. Beroepsverbod XX

5 g. Burgerlijke partijstelling Hoofdstuk III Bederf van de jeugd en prostitutie a. Bederf van de jeugd b. Ontucht en prostitutie c. Bestraffing Hoofdstuk IV Openbare schennis van de goede zeden Afdeling I Zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden door geschriften, beelden of voorwerpen Afdeling II Zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden door woorden Afdeling III Zedenschennis door propaganda voor abortieve middelen. 172 Afdeling IV Zedenschennis door beelddragers met een kinderpornografisch karakter Afdeling V Zedenschennis door handelingen Afdeling VI Prenten, afbeeldingen of voorwerpen van aard de verbeelding van minderjarigen te prikkelen Afdeling VII Bestraffing a. Verzwarende omstandigheden b. Aard van de misdrijven c. Onoverkomelijke dwaling d. Bijzondere straffen e. Procedure Hoofdstuk V Verlating van familie a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing TITEL VIII MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN PERSONEN Hoofdstuk I Opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel Afdeling I Doodslag en verschillende soorten van doodslag a. Doodslag b. Moord c. Oudermoord d. Kindermoord e. Vergiftiging Afdeling II Opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel a. Opzettelijke slagen en verwondingen b. Bijzondere tenlasteleggingen Hoofdstuk II Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel a. Onopzettelijke doding of slagen en verwondingen XXI

6 b. Bijzondere tenlasteleggingen Hoofdstuk III Enkele gevallen van schuldig verzuim a. Artikel 422bis b. Artikel 422ter Hoofdstuk IV Aantastingen van de persoon van minderjarigen, van onbekwamen en van het gezin a. Verlaten van kinderen of onbekwamen b. Achterlaten in een behoeftige toestand c. Onthouden van voedsel of verzorging d. Ontvoering en verberging van minderjarigen e. Dwarsbomen van de maatregelen over de bewaring van minderjarigen Hoofdstuk V Exploitatie van bedelarij Hoofdstuk VI Mensenhandel a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk VII Huisjesmelkers a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk VIII Aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaar heid van de woning, gepleegd door bijzondere personen a. Wederrechtelijke en willekeurige aanhouding b. Woonstschennis Hoofdstuk IX Belaging a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk X Aanranding van de eer of de goede naam van personen Afdeling 1 De afzonderlijke misdrijven a. Laster en eerroof b. Lasterlijke aangifte c. Lasterlijke aantijgingen toegestuurd aan een persoon tegen zijn ondergeschikte d. Belediging e. Kwaadwillige ruchtbaarmaking Afdeling II Gemeenschappelijke regels a. Klachtvereiste b. Aard van het misdrijf c. Aanrandingen van de eer of de goede naam voor de rechtbanken d. Aanrandingen van de eer of de goede naam en vrijheid van meningsuiting e. Bestraffing Hoofdstuk XII Schending van het beroepsgeheim XXII

7 a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing TITEL XII MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN EIGENDOMMEN Hoofdstuk I Diefstal en afpersing Afdeling I Diefstal zonder geweld of bedreiging a. Diefstallen wanbedrijven c. Deelneming b. Zware diefstallen zonder geweld of bedreiging Afdeling II Diefstal met geweld of bedreiging en afpersing a. Gewone diefstal met geweld of bedreiging b. Bijzondere diefstallen met geweld of bedreiging c. Afpersing Hoofdstuk II Bedrog Afdeling I Misdrijven i.v.m. de staat van het faillissement en bedrieglijk onvermogen a. Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement b. Bedrieglijk onvermogen Afdeling II Misbruik van vertrouwen Afdeling III Misbruik van vennootschapsgoederen Afdeling IV Oplichting Afdeling V Private omkoping a. Passieve omkoping b. Actieve omkoping Afdeling VI Inmaticabedrog Afdeling VII Heling en witwassen a. Heling b. Witwassen Afdeling VIII Enige andere soorten van bedrog a. Ontdraging van in beslag genomen goederen b. De nietnaleving van de gerechtelijke maatregelen m.b.t. de roerende goederen van de echtgenoten c. Bedrieglijke verberging d. Afzetterij e. Bedrog bij het tanken f. Uitgifte van cheques zonder dekking Hoofdstuk III Vernieling, beschadiging, aanrichting van schade Afdeling I Brandstichting a. Opzettelijke brandstichting b. Onopzettelijke brandstichting c. Vernieling door ontploffing Afdeling II Vernielingen XXIII

8 a. Vernieling van bouwwerken en voertuigen b. Vernieling of beschadiging van graven, monumenten en kunstvoorwerpen c. Vernieling van roerende eigendommen d. Graffiti e. De beschadiging van onroerende eigendommen f. Braak van afsluiting Hoofdstuk IV Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van inmaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwekt of overgedragen Afdeling I Ongeoorloofde toegang tot een inmaticasysteem Afdeling II Inmaticasabotage Zakenregister XXIV

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3 Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867.............. 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen............................. 3 Hoofdstuk I. Misdrijven...................... 3

Nadere informatie

Strafwetboek van 8 juni 1867. 1

Strafwetboek van 8 juni 1867. 1 Strafwetboek van 8 juni 1867. 1 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen.................... 1 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 1 Hoofdstuk II. Straffen............... 1 Afdeling I.

Nadere informatie

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV-REGISTER 01 02 03 04 05 PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV - gebeurtenis - inbreuken - politiereglementen PV - gebeurtenis

Nadere informatie

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL 3de editie Officieuze coördinatie tot 15 januari 2015 Uitgeverij Politeia nv Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

Strafrecht. Boek II. De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder... 407 Titel I. Misdaden en wanbedrijven tegen de

Strafrecht. Boek II. De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder... 407 Titel I. Misdaden en wanbedrijven tegen de Strafrecht Strafwetboek van 8 juni 1867....... 389 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................ 389 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 389 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing

11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing BIJLAGE 3: BETICHTINGAANWIJZERS NUMERIEKE LIJST 10. Vereniging van misdadigers / Gijzeling 11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing 12.

Nadere informatie

PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten)

PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten) PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten) Inbreuk Strafwetboek 1.1. Misdr. tegen de lichamelijke integriteit 1.1.1. Moord 1.1.1.1. Oudermoord (moord) 1.1.1. Moord 1.1.1.2. Kindermoord (moord)

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:...

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:... MODEL 4 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als minnelijke invorderaar van schulden 1. in drukletters

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 1. Geen feit is strafbaar

Nadere informatie

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag - GOG

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag - GOG Omzendbrief 3600/JT/JOV/001 9 augustus 2012 Aan de verantwoordelijken van de (semi-) residentiële voorzieningenen en ambulante diensten Vragen naar: Joyce Verbeke Telefoon: 02/225 86 81 E-mail: Joyce.Verbeke@vaph.be

Nadere informatie

Inhoudsopgave OPDRACHT-/LEIDINGGEVERS 73

Inhoudsopgave OPDRACHT-/LEIDINGGEVERS 73 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 4 MEERKEUZE

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2.1 INLEIDING OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ. 35

Inhoudsopgave 2.1 INLEIDING OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ. 35 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 5 MEERKEUZE

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel 2000-2011 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii INHOUDSOPGAVE Woord vooraf...vii Afkortingenlijst...xxvii DEEL I: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Hoofdstuk 1: Voorwerp van de studie... 3 1. Doelstellingen... 3 2. Onderzoeksmethode... 6 2.1. Rechtsvergelijkend...

Nadere informatie

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK. www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS. nr. 28. Editie 2015 2012-2013 - 2014

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK. www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS. nr. 28. Editie 2015 2012-2013 - 2014 { } ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS nr. 28 STRAFRECHT Editie 2015 2012-2013 - 2014 Arresten van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie 235 arresten en

Nadere informatie

Hoofdstuk IVbis. Belaging

Hoofdstuk IVbis. Belaging driehonderd [euro] wordt gestraft hij die, zonder toestemming van de eigenaar of van de huurder, in de bij artikel 439 aangewezen plaatsen binnendringt en daar bij nacht wordt aangetroffen. Hoofdstuk IVbis.

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - 11 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381 1. Aanvraag OOM Verzekeringen is aanbieder van verzekeringsproducten. Advies voor wat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u krijgen van De Verzekeringsrealist. 2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag MWC

Grensoverschrijdend gedrag MWC Grensoverschrijdend gedrag MWC Protocol: Schorsen en verwijderen 1 Inhoudsopgave Grensoverschrijdend gedrag. Hoofdstuk 1. Fysieke agressie Hoofdstuk 2. Verbale agressie Hoofdstuk 3. Drugs en alcohol (gebruik,

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren 2-212 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht Suriname

Wetboek van Strafrecht Suriname Wetboek van Strafrecht Suriname EERSTE BOEK Algemene bepalingen Art 1 Strafbaar feit 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2. Bij verandering is

Nadere informatie

Voorafgaande bemerking :

Voorafgaande bemerking : BIJLAGE 4 : LIJST 596-1 (NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN ONTZETTINGEN/ VERVALLENVERKLARINGEN BEDOELD IN DE SPECIFIEKE REGELGEVING VAN ARTIKEL 596, EERSTE LID, VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING) Voorafgaande

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw DEEL I:

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt U bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)... 1 I. Wat is het recht?... 3 A. Oorsprong en noodzaak van het recht... 3 B.

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel REVEVR_VB_13001_2013.book Page V Monday, August 5, 2013 9:32 AM Beknopte inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)...1 I. Wat is

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

I. Gerechtelijk recht

I. Gerechtelijk recht I. Gerechtelijk recht Gerechtelijk wetboek.............. 3 Deel I: Algemene beginselen.......... 3 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen. 3 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering........................

Nadere informatie

Strafbare belediging. A.L.J.M. Janssens

Strafbare belediging. A.L.J.M. Janssens Strafbare belediging A.L.J.M. Janssens Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen Hoofdstuk 1 Inleidende opmerkingen 1 1.1 Het belang van de eer en de goede naam 1 1.2 Kennismaking met de beledigingsbepalingen

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 INLEIDING... 15 1. Algemene inleiding... 15 2. Digitale recherche op het Web 2.0... 15 3. Old crimes new tools, new tools new crimes... 17 4. Cyberspace...

Nadere informatie

Informaticacriminaliteit

Informaticacriminaliteit Informaticacriminaliteit Misdrijven spamming hacking sniffing spoofing defacing DoS aanval wormen/virussen Trojaanse paarden identiteitsdiefstal Juridisch? België Auteurswet Privacywetgeving Wet informaticacriminaliteit

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleiding HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3 HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 1. Eerste fase: voor

Nadere informatie

Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen

Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tenlasteleggingsrubrieken met de daarin van toepassing zijnde tenlasteleggingscodes. STRAFWET EIGENDOM

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

schuldig aan, art. --- wetboek van strafrecht:

schuldig aan, art. --- wetboek van strafrecht: schuldig aan, art. --- wetboek van strafrecht: 1)Alex Auer voormalig VVD wethouder en ereburger gemeente Haarlemmermeer, 131-Opruiing 132-Verpreiding van opruiende stukken 188-Het doen van valse aangifte

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van, INTEGRALE TEKST houdende (nadere) wijziging van het 28-07-2011 Wetboek van Strafrecht, de Vuurwapenwet en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties in verband met strafbaarstelling terroristische

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN BRUSSEL 21 MEI 2004, 46 ste K.

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN BRUSSEL 21 MEI 2004, 46 ste K. CORRECTIONELE RECHTBANK VAN BRUSSEL 21 MEI 2004, 46 ste K. Tijdens de openbare terechtzitting van 21 mei 2004, heeft de 46 ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI. Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI. Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING VOOR RECHTSPRACTICI Onder redactie van Frank Verbruggen en Raf Verstraeten Universitaire Pers Leuven 2005 Inhoudsopgave 7 TER INLEIDING 13 Raf Verstraeten VERJARING:

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Zwijndrecht Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Zwijndrecht Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Zwijndrecht 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Zwijndrecht DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Londerzeel Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Londerzeel Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Londerzeel 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Londerzeel DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN

AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN: De gemeente Beernem, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet

Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet Patrick ARNOU Martine DE BUSSCHER KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIÉ ' VERKORT GECITEERDE WETGEVING VERKORT GECITEERDE LITERATUUR XVII XXI DEEL I. DEFINITIE VAN

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Inleiding Strafrecht: Hoofdstuk 2

Inleiding Strafrecht: Hoofdstuk 2 Inleiding Strafrecht: Hoofdstuk 2 Voorwoord Beste student(e), Voor je ligt een (voorbeeld)samenvatting van het vak Inleiding Strafrecht. Dit stuk is gebaseerd op Hoofdstuk 2 van het boek Strafrecht met

Nadere informatie

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42 Inhoudsopgave Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35 Titel I De arbeidsovereenkomst in het algemeen... 35 Hoofdstuk III Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst... 35 Deel II Belasting over de Toegevoegde

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) PROTOCOLAKKOORD BETREFFDE DE GEMETELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUK OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) TUSS de stad Gent, met zetel ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

Wijzigingen vastgesteld mei 2012

Wijzigingen vastgesteld mei 2012 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) 12122/1/05 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) 12122/1/05 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2005 (29.09) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2005/0003 (CNS) 12122/1/05 REV 1 LIMITE CRIMORG 89 NOTA van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET MILITAIR STRAFRECHT EN STRAFPROCESRECHT

INLEIDING TOT HET MILITAIR STRAFRECHT EN STRAFPROCESRECHT INLEIDING TOT HET MILITAIR STRAFRECHT EN STRAFPROCESRECHT Handboek voor de Krijgsraad Rechtsgids voor advocaten, militairen, officieren-rechters, consulenten Jan VERNIERS MAKLU Uitgevers INLEIDING TOT

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT. Limburg 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis

Datum 28 februari 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over vervolgingen en veroordelingen wegens majesteitsschennis 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

MEER INFORMATIE: WETGEVING

MEER INFORMATIE: WETGEVING MEER INFORMATIE: C Y B E R P E S T E N WETGEVING www.cyberpesten.be www.pestweb.nl www.kinderconsument.nl www.pestenislaf.nl www.mijnkindonline.nl www.klasse.be www.kieskleurtegenpesten.be Katholieke Hogeschool

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden Ontslag wegens dringende reden C. ENGELS -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoud V 1- Begrip I 1.1. Wettelijke definitie 1 1.2. Ontleding van de definitie I 1.2.1. Vereisten 1 1.2.2. Eerste vereiste:

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de lgemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD INLEIDING HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING A. INTERNATIONAAL KADER EN VERGELIJKEND RECHT 1. De eerste internationale teksten 2. Centrale meldpunten:

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

Aanvraagformulier landmateriaal verzekering

Aanvraagformulier landmateriaal verzekering Aanvraagformulier landmateriaal verzekering 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving _ 2. Verzekerde objecten Nr. Soort object

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking (andere openbare plaats) (openbaar vervoer)

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/ 15 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch)

Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Figuur/fenomeen Autodiefstal Beschadiging van auto Betaalkaartfraude Bromfietsdiefstal Carjacking Definities van de criminele figuren en fenomenen (alfabetisch) Definitie Een diefstal of afpersing van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonlijke Ongevallen HVMP. Algemene gegevens. Voor wie geldt de aanvraag?

Aanvraagformulier Persoonlijke Ongevallen HVMP. Algemene gegevens. Voor wie geldt de aanvraag? Aanvraagformulier Persoonlijke Ongevallen HVMP Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Bij het aanvragen van een verzekering bent u verplicht de in het aanvraagformulier gestelde

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT Limburg 2000 - Semester 1 2015 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT

Nadere informatie

VOORBEELD OPTIEOVEREENKOMST Blok 6 Zeeburgereiland voor bouwgroep

VOORBEELD OPTIEOVEREENKOMST Blok 6 Zeeburgereiland voor bouwgroep (geel gemarkeerd in te vullen voor ondertekening als de Bouwgroep bekend is) VOORBEELD OPTIEOVEREENKOMST Blok 6 Zeeburgereiland voor bouwgroep A. de gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door naam

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Antwerpen 2000-2014. Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Antwerpen DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

NORMINTERPRETATIE DVC. Art. 25 decreet van 13/03/2009 definitie dagverzorgingscentrum

NORMINTERPRETATIE DVC. Art. 25 decreet van 13/03/2009 definitie dagverzorgingscentrum Interpretatie van de erkenningsvoorwaarden en normen voor dagverzorgingscentra (DVC) conform artikel 51 en niet-conform artikel 51 van de bijlage IX en van de centra voor dagverzorging (CVD) Versie 25

Nadere informatie

Aanvraagformulier Construction All Risks verzekering (Aflopend)

Aanvraagformulier Construction All Risks verzekering (Aflopend) Aanvraagformulier Construction All Risks verzekering (Aflopend) 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving _ 2. Bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Bedrijfswagenparkverzekering Aanvraagformulier

Bedrijfswagenparkverzekering Aanvraagformulier Bedrijfswagenparkverzekering Aanvraagformulier Avéro Achmea Sophialaan 50 8911 AE Leeuwarden Adviseur Nederland Agentnummer Ingangsdatum Postbus 909 Contractvervaldatum O 1 januari O 1 april 8901 BS Leeuwarden

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie