internal for - Kluwer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "internal for - Kluwer"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Verantwoording Algemene beschouwingen Algemene bibliografie p. V VII XV TITEL I MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT Hoofdstuk I Aanslagen op en samenspanning tegen de koning, de konink lijke familie en de regeringsvorm Hoofdstuk II Misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de staat Hoofdstuk III Misdaden tegen de inwendige veiligheid van de staat TITEL IBIS ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL HUMANI TAIR RECHT TITEL ITER TERRORISTISCHE MISDRIJVEN a. Strafbare feiten b. Bestraffing TITEL II MISDADEN EN WANBEDRIJVEN DIE DOOR DE GRONDWET GE WAARBORGDE RECHTEN SCHENDEN Hoofdstuk I Hoofdstuk II Wanbedrijven betreffende de vrije uitoefening van de erediensten Schending door openbare ambtenaren van rechten door de grondwet gewaarborgd a. Omschrijving b. Strafbare feiten c. Bevel van de meerdere XVII

2 TITEL III MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE TROUW.. 17 Hoofdstuk I Valse munt a. Strafbare feiten b. Bestraffing Hoofdstuk II Namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten a. Strafbare feiten b. Bestraffing Hoofdstuk III Namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken, enz. 22 Hoofdstuk IV Valsheid in geschriften, in inmatica en in telegrammen. 23 Afdeling 1 Wettelijke bestanddelen a. Geschriften door de wet beschermd b. Vervalsing van de waarheid op een door de wet om schreven wijze c. Bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden d. Nadeel Afdeling II Gebruik van valse geschriften Afdeling III Bestraffing van de valsheid en van het gebruik van valsheid 46 a. Verjaring van de strafvordering b. Gebruik van valse geschriften door de vervalser c. Strafbare deelneming Hoofdstuk V Vals getuigenis en meineed Hoofdstuk VI Aanmatiging van ambten, van titels of van naam TITEL IV MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE GE PLEEGD DOOR AMBTENAREN IN DE UITOEFENING VAN HUN AMBT OF DOOR BEDIENAREN DER EREDIENSTEN IN DE UITOE FENING VAN HUN BEDIENING Hoofdstuk I Verduistering door ambtenaren a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk II Knevelarij a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk III Belangenneming a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk IV Omkoping van openbare ambtenaren XVIII

3 a. Passieve omkoping b. Actieve omkoping c. Bestraffing d. Procedure Hoofdstuk V Misbruik van gezag Hoofdstuk VI Grond van rechtvaardiging van het bevel van de meerdere. 87 Hoofdstuk VII Algemene verzwarende omstandigheid van de hoedanigheid van ambtenaar TITEL V MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE GE PLEEGD DOOR BIJZONDERE PERSONEN Hoofdstuk I Weerspannigheid a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk II Smaad en geweld Afdeling I Smaad a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Afdeling II Geweld Hoofdstuk III Zegelverbreking a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk IV Belemmering van de uitvoering van openbare werken Hoofdstuk V Uitgeven of verspreiden van geschriften zonder vermelding van naam en woonplaats van de schrijver of van de drukker 103 a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk VI Misdrijven betreffende het geheim van privecommunicatie en telecommunicatie TITEL VI MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE VEILIG HEID Hoofdstuk I Verenigingen met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen en criminele organisaties a. Verenigingen met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of eigendommen b. Criminele organisaties c. Bestraffing XIX

4 Hoofdstuk II Bedreigingen met een aanslag op personen of op eigendommen en valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen Afdeling I Bedreigingen a. Gemeenschappelijke bestanddelen b. Verschillende gevallen Afdeling II Valse inlichtingen betreffende ernstige aanslagen Hoofdstuk III Ontvluchting van gevangenen a. Gewone ontvluchting b. Gekwalificeerde ontvluchting Hoofdstuk IV Banbreuk en enige gevallen van verberging a. Misdadigers b. Lijken c. Bestraffing TITEL VIBIS MISDADEN MET BETREKKING TOT HET NEMEN VAN GIJZELAARS 127 a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing TITEL VII MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID Hoofdstuk I Vruchtafdrijving a. Opzettelijke abortus b. Onopzettelijke abortus Hoofdstuk II Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting Afdeling I Aanranding van de eerbaarheid a. Gemeenschappelijke bestanddelen b. Verschillende gevallen c. Begin van uitvoering Afdeling II Verkrachting a. Gemeenschappelijke bestanddelen b. Verschillende gevallen c. Poging Afdeling III Bestraffing van aanranding van de eerbaarheid en van verkrachting a. Verzwarende omstandigheden b. Bijkomende straf van de ontzetting c. Verjaring d. Misdrijven in het buitenland gepleegd e. Correctionalisatie f. Beroepsverbod XX

5 g. Burgerlijke partijstelling Hoofdstuk III Bederf van de jeugd en prostitutie a. Bederf van de jeugd b. Ontucht en prostitutie c. Bestraffing Hoofdstuk IV Openbare schennis van de goede zeden Afdeling I Zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden door geschriften, beelden of voorwerpen Afdeling II Zedenschennis door het verspreiden van schunnigheden door woorden Afdeling III Zedenschennis door propaganda voor abortieve middelen. 172 Afdeling IV Zedenschennis door beelddragers met een kinderpornografisch karakter Afdeling V Zedenschennis door handelingen Afdeling VI Prenten, afbeeldingen of voorwerpen van aard de verbeelding van minderjarigen te prikkelen Afdeling VII Bestraffing a. Verzwarende omstandigheden b. Aard van de misdrijven c. Onoverkomelijke dwaling d. Bijzondere straffen e. Procedure Hoofdstuk V Verlating van familie a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing TITEL VIII MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN PERSONEN Hoofdstuk I Opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel Afdeling I Doodslag en verschillende soorten van doodslag a. Doodslag b. Moord c. Oudermoord d. Kindermoord e. Vergiftiging Afdeling II Opzettelijk doden, niet doodslag genoemd, en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel a. Opzettelijke slagen en verwondingen b. Bijzondere tenlasteleggingen Hoofdstuk II Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel a. Onopzettelijke doding of slagen en verwondingen XXI

6 b. Bijzondere tenlasteleggingen Hoofdstuk III Enkele gevallen van schuldig verzuim a. Artikel 422bis b. Artikel 422ter Hoofdstuk IV Aantastingen van de persoon van minderjarigen, van onbekwamen en van het gezin a. Verlaten van kinderen of onbekwamen b. Achterlaten in een behoeftige toestand c. Onthouden van voedsel of verzorging d. Ontvoering en verberging van minderjarigen e. Dwarsbomen van de maatregelen over de bewaring van minderjarigen Hoofdstuk V Exploitatie van bedelarij Hoofdstuk VI Mensenhandel a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk VII Huisjesmelkers a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk VIII Aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaar heid van de woning, gepleegd door bijzondere personen a. Wederrechtelijke en willekeurige aanhouding b. Woonstschennis Hoofdstuk IX Belaging a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing Hoofdstuk X Aanranding van de eer of de goede naam van personen Afdeling 1 De afzonderlijke misdrijven a. Laster en eerroof b. Lasterlijke aangifte c. Lasterlijke aantijgingen toegestuurd aan een persoon tegen zijn ondergeschikte d. Belediging e. Kwaadwillige ruchtbaarmaking Afdeling II Gemeenschappelijke regels a. Klachtvereiste b. Aard van het misdrijf c. Aanrandingen van de eer of de goede naam voor de rechtbanken d. Aanrandingen van de eer of de goede naam en vrijheid van meningsuiting e. Bestraffing Hoofdstuk XII Schending van het beroepsgeheim XXII

7 a. Wettelijke bestanddelen b. Bestraffing TITEL XII MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN EIGENDOMMEN Hoofdstuk I Diefstal en afpersing Afdeling I Diefstal zonder geweld of bedreiging a. Diefstallen wanbedrijven c. Deelneming b. Zware diefstallen zonder geweld of bedreiging Afdeling II Diefstal met geweld of bedreiging en afpersing a. Gewone diefstal met geweld of bedreiging b. Bijzondere diefstallen met geweld of bedreiging c. Afpersing Hoofdstuk II Bedrog Afdeling I Misdrijven i.v.m. de staat van het faillissement en bedrieglijk onvermogen a. Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement b. Bedrieglijk onvermogen Afdeling II Misbruik van vertrouwen Afdeling III Misbruik van vennootschapsgoederen Afdeling IV Oplichting Afdeling V Private omkoping a. Passieve omkoping b. Actieve omkoping Afdeling VI Inmaticabedrog Afdeling VII Heling en witwassen a. Heling b. Witwassen Afdeling VIII Enige andere soorten van bedrog a. Ontdraging van in beslag genomen goederen b. De nietnaleving van de gerechtelijke maatregelen m.b.t. de roerende goederen van de echtgenoten c. Bedrieglijke verberging d. Afzetterij e. Bedrog bij het tanken f. Uitgifte van cheques zonder dekking Hoofdstuk III Vernieling, beschadiging, aanrichting van schade Afdeling I Brandstichting a. Opzettelijke brandstichting b. Onopzettelijke brandstichting c. Vernieling door ontploffing Afdeling II Vernielingen XXIII

8 a. Vernieling van bouwwerken en voertuigen b. Vernieling of beschadiging van graven, monumenten en kunstvoorwerpen c. Vernieling van roerende eigendommen d. Graffiti e. De beschadiging van onroerende eigendommen f. Braak van afsluiting Hoofdstuk IV Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van inmaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwekt of overgedragen Afdeling I Ongeoorloofde toegang tot een inmaticasysteem Afdeling II Inmaticasabotage Zakenregister XXIV

ZAKBOEKJE STRAFRECHT 2013 KAREL DENENBOURG CARLOS DE VOS MARC DILLEN FILIP VAN VOLSEM

ZAKBOEKJE STRAFRECHT 2013 KAREL DENENBOURG CARLOS DE VOS MARC DILLEN FILIP VAN VOLSEM ZAKBOEKJE STRAFRECHT 2013 KAREL DENENBOURG CARLOS DE VOS MARC DILLEN FILIP VAN VOLSEM De redactie streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni 1867... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3 Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867.............. 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen............................. 3 Hoofdstuk I. Misdrijven...................... 3

Nadere informatie

Strafwetboek van 8 juni 1867. 1

Strafwetboek van 8 juni 1867. 1 Strafwetboek van 8 juni 1867. 1 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen.................... 1 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 1 Hoofdstuk II. Straffen............... 1 Afdeling I.

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal

Deel 1. Strafwetboek. Strafwetboek van 8 juni Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867.... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................... 3 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 3 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

Deel 1. Strafwetboek. Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal

Deel 1. Strafwetboek. Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal Deel 1. Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867....... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................ 3 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 3 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf

PV-REGISTER. PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV-REGISTER 01 02 03 04 05 PV - gebeurtenis - inbreuken - strafwetboek PV - gebeurtenis - bijzondere wet PV - gebeurtenis - geen misdrijf PV - gebeurtenis - inbreuken - politiereglementen PV - gebeurtenis

Nadere informatie

Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld

Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld Bijlage 1. Inbreuken en strafbepalingen waarop een beroep kan gedaan worden op het vlak van eergerelateerd geweld Inleidende opmerkingen: - Een fenomeen dat valt onder het begrip eergerelateerd geweld

Nadere informatie

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL

POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK. Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL POLITIEPOCKET STRAFWETBOEK Christian De Valkeneer Procureur-generaal te Luik Professor aan de UCL 3de editie Officieuze coördinatie tot 15 januari 2015 Uitgeverij Politeia nv Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

Strafrecht. Boek II. De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder... 407 Titel I. Misdaden en wanbedrijven tegen de

Strafrecht. Boek II. De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder... 407 Titel I. Misdaden en wanbedrijven tegen de Strafrecht Strafwetboek van 8 juni 1867....... 389 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................ 389 Hoofdstuk I. Misdrijven............. 389 Hoofdstuk II. Straffen...............

Nadere informatie

11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing

11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing BIJLAGE 3: BETICHTINGAANWIJZERS NUMERIEKE LIJST 10. Vereniging van misdadigers / Gijzeling 11. Diefstal dmv geweld en of bedreiging / Diefstal waarbij wapens gebruikt of getoond werden / Afpersing 12.

Nadere informatie

PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten)

PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten) PCS-nomenclatuur (Strafwetboek en bijzondere wetten) Inbreuk Strafwetboek 1.1. Misdr. tegen de lichamelijke integriteit 1.1.1. Moord 1.1.1.1. Oudermoord (moord) 1.1.1. Moord 1.1.1.2. Kindermoord (moord)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. DANKWOORD... v. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETTEN... vii LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WERKEN... AFKORTINGEN... VERWIJZINGEN...

INHOUDSOPGAVE. DANKWOORD... v. LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETTEN... vii LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WERKEN... AFKORTINGEN... VERWIJZINGEN... INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WETTEN... vii LIJST VAN VERKORT GECITEERDE WERKEN... AFKORTINGEN... xi xiii VERWIJZINGEN... xv INHOUDSOPGAVE... xvii INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING...1

Nadere informatie

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:...

verzoeken om inschrijving van de (juridische aard van de rechtspersoon, benaming en adres)... Ondernemingsnummer:... Tel.:... e-mail adres:... MODEL 4 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een rechtspersoon als minnelijke invorderaar van schulden 1. in drukletters

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

Publicatie : FEBRUARI Wet betreffende de bestraffing van corruptie

Publicatie : FEBRUARI Wet betreffende de bestraffing van corruptie Publicatie : 1999-03-23 MINISTERIE VAN JUSTITIE 10 FEBRUARI 1999. - Wet betreffende de bestraffing van corruptie ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Nadere informatie

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/006. betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek

Aanbeveling van. het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr R/006. betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek Aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr. 2017-R/006 betreffende de verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek I. Inleiding Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen

Nadere informatie

Inhoudsopgave OPDRACHT-/LEIDINGGEVERS 73

Inhoudsopgave OPDRACHT-/LEIDINGGEVERS 73 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 4 MEERKEUZE

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht

opleiding BOA Wetboek van Strafrecht Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 1. Geen feit is strafbaar

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag - GOG

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag - GOG Omzendbrief 3600/JT/JOV/001 9 augustus 2012 Aan de verantwoordelijken van de (semi-) residentiële voorzieningenen en ambulante diensten Vragen naar: Joyce Verbeke Telefoon: 02/225 86 81 E-mail: Joyce.Verbeke@vaph.be

Nadere informatie

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul

Criminaliteitsanalyse 2013 lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul lokale politie Kouter 2014 Realisatie: Steven De Pelsmaeker Verantwoordelijke uitgever: Lokale Politie Kouter, Paul Mortier Korpschef 2 EVOLUTIE VAN DE DIEFSTALLEN (ALGEMEEN) BINNEN DE PZ KOUTER Diefstal

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2.1 INLEIDING OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ. 35

Inhoudsopgave 2.1 INLEIDING OPZET, SCHULD, OORZAKELIJKHEID, STRAFUITSLUITINGSGRONDEN, ENZ. 35 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 5 MEERKEUZE

Nadere informatie

2000 - Semester 1 2015

2000 - Semester 1 2015 POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE 2 - Semester 25 FPF/DGR/DRI/BIPOL POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN 2 26 27 28 29 2 2

Nadere informatie

Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal

Titel Ibis. Ernstige schendingen van het internationaal Strafwetboek van 8 juni 1867...... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen................. 3 Hoofdstuk I. Misdrijven............ 3 Hoofdstuk II. Straffen.............. 3 Afdeling I.

Nadere informatie

Strafrecht en strafvordering

Strafrecht en strafvordering Strafrecht en strafvordering Strafwetboek van 8 juni 1867..... 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen............................. 3 Hoofdstuk I. Misdrijven................. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Brussel 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel 2000-2011 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Brussel DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

Strafwetboek van 8 juni Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3

Strafwetboek van 8 juni Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen... 3 Strafwetboek van 8 juni 1867.............. 3 Boek I. De misdrijven en de bestraffing in het algemeen............................. 3 Hoofdstuk I. Misdrijven...................... 3 Hoofdstuk II. Straffen.......................

Nadere informatie

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii

Woord vooraf...vii. Afkortingenlijst...xxvii INHOUDSOPGAVE Woord vooraf...vii Afkortingenlijst...xxvii DEEL I: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING Hoofdstuk 1: Voorwerp van de studie... 3 1. Doelstellingen... 3 2. Onderzoeksmethode... 6 2.1. Rechtsvergelijkend...

Nadere informatie

Hoofdstuk IVbis. Belaging

Hoofdstuk IVbis. Belaging driehonderd [euro] wordt gestraft hij die, zonder toestemming van de eigenaar of van de huurder, in de bij artikel 439 aangewezen plaatsen binnendringt en daar bij nacht wordt aangetroffen. Hoofdstuk IVbis.

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van eerste

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK. www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS. nr. 28. Editie 2015 2012-2013 - 2014

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK. www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS. nr. 28. Editie 2015 2012-2013 - 2014 { } ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS nr. 28 STRAFRECHT Editie 2015 2012-2013 - 2014 Arresten van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie 235 arresten en

Nadere informatie

duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, :32 PM

duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, :32 PM duur_strafproces.book Page vi Wednesday, January 11, 2006 4:32 PM duur_strafproces.book Page vii Wednesday, January 11, 2006 4:32 PM vii Voorwoord................................................i Dankwoord..............................................

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Hoeilaart 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - 11 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

Nadere informatie

BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN

BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN Voorafgaande bemerkingen : 1.Deze lijst is enkel van toepassing op strafrechtelijke veroordelingen die op het ogenblik van de aanvraag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 292 Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met

Nadere informatie

Eindversie 28 maart 2013

Eindversie 28 maart 2013 PZ Het Houtsche Veiligheidsbeeld criminaliteit 2009 2012 Eindversie 28 maart 2013 Auteurs: Patrick Provoost Marnix Snauwaert Eva De Gersem Inhoud Inleiding... 5 DEEL 1: Geregistreerde feiten.... 7 DEEL

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2007 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN

BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN Voorafgaande bemerkingen : 1.Deze lijst is enkel van toepassing op strafrechtelijke veroordelingen die op het ogenblik van de aanvraag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

pn,~ ~ Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

pn,~ ~ Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ~J6L,v~cLC ~ ~ pn,~ ~ Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling

Nadere informatie

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381 1. Aanvraag OOM Verzekeringen is aanbieder van verzekeringsproducten. Advies voor wat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u krijgen van De Verzekeringsrealist. 2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Voorafgaande bemerking :

Voorafgaande bemerking : BIJLAGE 4 : LIJST 596-1 (NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN ONTZETTINGEN/ VERVALLENVERKLARINGEN BEDOELD IN DE SPECIFIEKE REGELGEVING VAN ARTIKEL 596, EERSTE LID, VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING) Voorafgaande

Nadere informatie

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1

EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 EUROPEES ARRESTATIEBEVEL 1 Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. Ik verzoek om aanhouding en overlevering van de hieronder genoemde persoon met het oog op strafvervolging

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag MWC

Grensoverschrijdend gedrag MWC Grensoverschrijdend gedrag MWC Protocol: Schorsen en verwijderen 1 Inhoudsopgave Grensoverschrijdend gedrag. Hoofdstuk 1. Fysieke agressie Hoofdstuk 2. Verbale agressie Hoofdstuk 3. Drugs en alcohol (gebruik,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL. 20 JUNI 2007, 51 e KAMER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 20 JUNI 2007, 51 e KAMER Tijdens de openbare terechtzitting van 20 juni 2007 heeft de 51 e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel rechtsprekend in correctionele

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht Suriname

Wetboek van Strafrecht Suriname Wetboek van Strafrecht Suriname EERSTE BOEK Algemene bepalingen Art 1 Strafbaar feit 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. 2. Bij verandering is

Nadere informatie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie

Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie (B.S., 25 april 1995) HOOFDSTUK I Mensenhandel Artikel 1 In de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht De juridische dissectie van het clustermisdrijf organisatiecriminaliteit Steven DE WINTER Eerste substituut-procureur

Nadere informatie

Semester

Semester POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Watermaal-Bosvoorde 2000 - Semester 1 2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Watermaal-Bosvoorde

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Houthalen-Helchteren 2000-2012. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren 2-212 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Etterbeek Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Etterbeek Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Etterbeek 2000-2011 Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Etterbeek DEEL I: GERECHTELIJKE

Nadere informatie

Militair strafrecht. Studiedag 9 Dec 14. 1LZ Ilja Van Hespen drs. handelsir. lic.

Militair strafrecht. Studiedag 9 Dec 14. 1LZ Ilja Van Hespen drs. handelsir. lic. Militair strafrecht Studiedag 9 Dec 14 1LZ Ilja Van Hespen drs. handelsir. lic. Overzicht Verraad en bespieding Capitulatie en overgave Postverlating Belediging Insubordinatie en muiterij Desertie Geweld

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2008 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Sint-Pieters-Leeuw Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Sint-Pieters-Leeuw DEEL I:

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt U bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)... 1 I. Wat is het recht?... 3 A. Oorsprong en noodzaak van het recht... 3 B.

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel REVEVR_VB_13001_2013.book Page V Monday, August 5, 2013 9:32 AM Beknopte inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)...1 I. Wat is

Nadere informatie

Beroepsgeheim. Veurne, 6 juni 2008

Beroepsgeheim. Veurne, 6 juni 2008 Beroepsgeheim Veurne, 6 juni 2008 Beroepsgeheim Art. 458 Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

WvSr De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen of het om een wet in materiële of formele zin gaat.

WvSr De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen of het om een wet in materiële of formele zin gaat. Kennisonderdeel Wettelijke Kaders Milieu Generiek oetsvorm Gesloten vragen Hulpmiddelen Geen Duur 70 minuten (1 uur en 10 minuten) Cesuur 67% Onderwerp Artikel/begrip oetsterm 1.1 Strafrecht algemeen WvSr

Nadere informatie

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I

Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid WKPV I ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2011 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op

Overeenkomstig de richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid opgenomen in de op MODEL VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN :De gemeente/stad..., vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen/gemeentecollege,

Nadere informatie

Zeg ik het of zeg ik het niet?

Zeg ik het of zeg ik het niet? Zeg ik het of zeg ik het niet? De praktijk van het beroepsgeheim Vijand of bondgenoot van de triade? Prof. Frank Hutsebaut Ter inleiding Kernvraag: hoe zorgvuldig communiceren in het kader van de triade

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

Algemeen inhoudsoverzicht. Thema s uitgewerkt t/m afl. 70 september 2003

Algemeen inhoudsoverzicht. Thema s uitgewerkt t/m afl. 70 september 2003 Thema s uitgewerkt t/m afl. 70 september 2003 BAND 1 A A 5 A 10 A 15 A 20 A 30 A 50 A 75 A 77 A 80 A 83 A 85 A 90 A 100 A 120 A 135 A 155 A 160 A 162 A 175 A 205 A 210 Aanhouding Aanplakking en reclame

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN BELGIË DEEL I : GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal aantal misdrijven 1 001 973 979 987

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2013 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen

Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tenlasteleggingsrubrieken met de daarin van toepassing zijnde tenlasteleggingscodes. STRAFWET EIGENDOM

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 463 Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf (GEDETINEERDENTAB)

Microdataservices. Documentatie Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf (GEDETINEERDENTAB) Documentatie Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf (GEDETINEERDENTAB) Datum:14 juli 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Luxembourg Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE. Luxembourg Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Luxembourg 2000-2014 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: PROVINCIE Luxembourg DEEL I : GERECHTELIJKE

Nadere informatie

ANTWOORDEN KENNISQUIZ WETBOEK VAN STRAFVORDERING

ANTWOORDEN KENNISQUIZ WETBOEK VAN STRAFVORDERING ANTWOORDEN KENNISQUIZ WETBOEK VAN STRAFVORDERING 1. Er is sprake van afpersing als iemand met geweld of met bedreiging daarvan, wordt gedwongen: A iets af te geven B een schuld aan te gaan C af te zien

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Bierbeek Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Bierbeek DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 125 Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Aarschot Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot 2000-2015 Federale Politie - DGR/DRI POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE Aarschot DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN

Nadere informatie

Strafbare belediging. A.L.J.M. Janssens

Strafbare belediging. A.L.J.M. Janssens Strafbare belediging A.L.J.M. Janssens Inhoudsopgave Gebruikte afkortingen Hoofdstuk 1 Inleidende opmerkingen 1 1.1 Het belang van de eer en de goede naam 1 1.2 Kennismaking met de beledigingsbepalingen

Nadere informatie

I. Gerechtelijk recht

I. Gerechtelijk recht I. Gerechtelijk recht Gerechtelijk wetboek.............. 3 Deel I: Algemene beginselen.......... 3 Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen. 3 Hoofdstuk II. Voorwaarden van de rechtsvordering........................

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7

INHOUDSTAFEL DEEL I. MATERIEEL CYBERSTRAFRECHT... 37 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 WOORD VOORAF... 3 TEN GELEIDE... 5 INHOUDSTAFEL... 7 INLEIDING... 15 1. Algemene inleiding... 15 2. Digitale recherche op het Web 2.0... 15 3. Old crimes new tools, new tools new crimes... 17 4. Cyberspace...

Nadere informatie

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens

POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE. Linkebeek 2000-2011. Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE - Federale Politie - CGOP / Beleidsgegevens POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN PLEEGPLAATS: GEMEENTE DEEL I: GERECHTELIJKE INBREUKEN Totaal

Nadere informatie

AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN

AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN: De gemeente Beernem, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet

Nadere informatie

Informaticacriminaliteit

Informaticacriminaliteit Informaticacriminaliteit Misdrijven spamming hacking sniffing spoofing defacing DoS aanval wormen/virussen Trojaanse paarden identiteitsdiefstal Juridisch? België Auteurswet Privacywetgeving Wet informaticacriminaliteit

Nadere informatie

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5

Algemene inhoud. HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3. HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleiding HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding 3 HOOFDSTUK 2 Historische inleiding 5 1. Eerste fase: voor

Nadere informatie