Samen werken met nieuwe ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken met nieuwe ondernemers"

Transcriptie

1 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone herkomst - ten behoeve van de Kamers van Koophandel, brancheverenigingen en ondernemersorganisaties

2 Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone herkomst - ten behoeve van de Kamers van Koophandel, brancheverenigingen en ondernemersorganisaties. juni 2007

3 2007 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. ii

4 Woord vooraf In juni 2005 is het Actieplan Nieuw ondernemerschap: kansen benutten gepresenteerd. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking tussen de departementen van Economische Zaken, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Justitie, Volksgezondheid Welzijn & Sport, Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, en de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Doel van het plan is met concrete acties belemmeringen voor nieuwe ondernemers wegnemen, waarbij de focus ligt op allochtone ondernemers, en zodoende de positieve bijdrage van nieuwe ondernemers aan de samenleving vergroten. Een van de actiepunten betreft het toegankelijker maken van reguliere ondernemersnetwerken voor nieuwe ondernemers, onder andere door versterking van communicatie en dienstverlening richting nieuwe ondernemers vanuit Kamers van Koophandel, brancheverenigingen en ondernemersorganisaties. In dit verband is een project opgezet gericht op kennisuitwisseling en -ontwikkeling van Kamers van Koophandel, brancheverenigingen en ondernemersorganisaties, onder verantwoordelijkheid van de Directie Inburgering en Integratie. Doel van dit project was op basis van praktijkervaringen een handreiking te ontwikkelen voor het beter benaderen, bereiken en ondersteunen van nieuwe ondernemers. Voor het project is onderzoek gedaan naar de actuele stand van zaken rond het nieuwe ondernemerschap in Nederland, is geïnventariseerd welke ervaringen in de praktijk bij Kamers van Koophandel, MKB-Nederland en VNO-NCW zijn opgedaan en is in de literatuur gezocht naar aanknopingspunten voor effectieve benaderingswijzen. In een tweetal workshops zijn de bevindingen met betrokkenen besproken en is nagegaan hoe en onder welke voorwaarden vanuit instanties met meer effect op de ontwikkelingen in nieuw ondernemerschap kan worden ingespeeld. De inzichten uit praktijk, onderzoek en workshops zijn neergelegd in deze handreiking voor medewerkers van Kamers, brancheverenigingen en andere instellingen die bij nieuw ondernemerschap zijn betrokken. Wij willen iedereen die aan het project heeft meegewerkt hartelijk danken voor de geleverde bijdrage. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de medewerkers van Kamers van Koophandel en brancheorganisaties die aan de workshops hebben meegedaan of hun ervaringen via interviews hebben ingebracht. We hopen dat deze handreiking hen aanknopingspunten geeft om in hun eigen praktijk weer een stapje verder te kunnen zetten. iii

5 iv

6 Inhoud Woord vooraf Leeswijzer iii vii Deel I 1 1. Wie zijn de nieuwe ondernemers? 3 2. Nieuwe ondernemers: cijfers en trends 5 3. Waarom activiteiten voor nieuwe ondernemers? 15 Deel II Benaderen, bereiken en binden van nieuwe ondernemers Naar een meer planmatige aanpak Samenvatting lessen uit de praktijk 55 Meer informatie 61 Colofon 62 v

7 vi

8 Leeswijzer Deze handreiking bestaat uit twee onderdelen. Deel I is vooral bedoeld voor degenen die meer beleidsmatig bij nieuw ondernemerschap zijn betrokken. Het gaat in op vragen als: wie zijn de nieuwe ondernemers? Hoe kan de groep worden afgebakend? Wat is de omvang van de groep en hoe is hij samengesteld? Welke problemen doen zich voor waarop instanties en organisaties kunnen inspelen? Dit deel bevat veel cijfers en beschouwingen die een beeld geven van de omvang, aard en urgentie van de problematiek. Deel II is vooral bedoeld voor medewerkers die concreet in activiteiten en projecten met nieuwe ondernemerschap bezig zijn of er mee aan de slag willen gaan. Dit deel gaat over vragen als: hoe kunnen nieuwe ondernemers worden benaderd en bereikt? welke werkwijzen worden in de praktijk toegepast en welke ervaringen zijn er mee opgedaan? welke werkwijzen bieden perspectief en waarop moet men letten als men die werkwijzen wil toepassen? welke stappen zijn nodig om activiteiten voor nieuwe ondernemers op een meer planmatige manier aan te pakken? Het tweede deel bevat veel praktische informatie, tips en adviezen over hoe instanties en branches met nieuw ondernemerschap aan de slag kunnen gaan. Ook zijn voorbeelden beschreven van acties en projecten die bij de Kamers van Koophandel en bij brancheorganisaties lopen of gelopen hebben. In het laatste hoofdstuk van deel II zijn de belangrijkste lessen die uit deze ervaringen kunnen worden getrokken nog eens kort op een rij gezet. De delen I en II zijn afzonderlijk leesbaar. vii

9 viii

10 DEEL I 1. Wie zijn de nieuwe ondernemers? 2. Nieuwe ondernemers: cijfers en trends 3. Waarom activiteiten voor nieuwe ondernemers?

11 2

12 1 Wie zijn de nieuwe ondernemers? Begrippen als buitenlandse ondernemers, allochtone ondernemers, ondernemers uit etnische minderheden, etnische ondernemers en migranten ondernemers worden in de discussie over bevordering van ondernemerschap vaak gebruikt. Recent is hier het begrip nieuwe ondernemers bij gekomen. Deze termen worden vaak door elkaar heen gebruik, maar de inhoud van de begrippen is niet synoniem. Om verwarring te voorkomen, daarom eerst enkele definities. Zo wordt duidelijk waar het precies over gaat als de term nieuwe ondernemers wordt gebruikt. Definitie allochtoon Om te bepalen of iemand autochtoon of allochtoon is, gebruikt het CBS gegevens over het geboorteland. Kort geformuleerd luidt de CBS-definitie van allochtonen: een allochtoon is een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Onderscheid westers en niet-westers allochtonen Het CBS maakt een verder onderscheid tussen westers en niet-westers allochtonen. Tot de westerse landen worden in dit verband gerekend alle landen in Europa (met uitzondering van Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië (met inbegrip van voormalig Nederlands- Indië). De niet-westerse landen bestaan uit Turkije en alle landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Japan en Indonesië). Onderscheid eerste en tweede generatie allochtonen Het CBS maakt ook onderscheid in eerste en tweede generatie allochtonen. Het CBS rekent tot de eerste generatie: personen die zelf in het buitenland geboren zijn en van wie tenminste één ouder eveneens in het buitenland geboren is. Het CBS rekent tot de tweede generatie: personen die zelf in Nederland geboren zijn en van wie tenminste één ouder in het buitenland geboren is. Ondernemers Onder ondernemers verstaan we: personen die hier in Nederland een eigen bedrijf hebben opgericht of een bedrijf hebben overgenomen en voortgezet. Nieuwe ondernemers Onder nieuwe ondernemers verstaan we: alle personen die behoren tot de categorie niet-westers allochtonen en alle ondernemers die behoren tot de doelgroepen van het integratiebeleid minderheden.. Ruimere definitie van tweede generatie ondernemers In de CBS-definitie wordt voor het onderscheid tussen eerste en tweede generatie het geboorteland als criterium gehanteerd. De sociale betekenis van het criterium geboorteland is echter vrij gering. Van veel meer belang is waar personen hun vormende jaren doorbrengen. Een kind dat in het buitenland is geboren, maar de gehele schooltijd in Nederland heeft doorgebracht, heeft een betere entree tot de Nederlandse samenleving dan een eveneens in het buitenland geboren kind dat pas op latere leeftijd als (jong) volwassene naar Nederland is gekomen. Op basis van 3

13 dit argument rekenen wij ook personen die elders geboren zijn, maar voor hun zesde naar Nederland zijn gekomen tot de tweede generatie. Als zij in Nederland een bedrijf hebben, worden ze dus ook tot de categorie nieuwe ondernemers gerekend. Ook ruimere definitie van starters De categorie ondernemers die de Kamer starters noemt zullen wij starters-oprichters noemen. Naast de categorie starters-oprichters onderscheiden we de categorie starters-overnemers. Onder deze laatste categorie verstaan we zowel personen die een bedrijf overgenomen hebben als personen die na de bedrijfsstart zijn toegetreden als vennoot of mede-ondernemer. 4

14 2 Nieuwe ondernemers: cijfers en trends Wat is de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe ondernemerschap in Nederland? Wie zijn de nieuwe ondernemers en waar komen ze vandaan? Wat is de omvang van de groep en hoe is hij samengesteld? Welke trends doen zich in het nieuwe ondernemerschap in Nederland voor en welke ontwikkelingen zijn de komende tijd te verwachten? Zicht op de cijfers is nodig om beleidsmatig te kunnen onderbouwen welke inzet men voor nieuwe ondernemers wil leveren. Per april 2006 in totaal nieuwe ondernemers actief in bedrijven Per 1 april 2006 staan er in totaal nieuwe ondernemers in het Handelsregister ingeschreven. Deze ondernemers exploiteren in totaal bedrijven. In een aantal gevallen is dus sprake van meer dan één ondernemer per bedrijf. Verdubbeling van het aantal nieuwe ondernemers in afgelopen 10 jaar In 1995 waren er circa nieuwe ondernemers in Nederland. Dit aantal is in de periode meer dan verdubbeld. Daarmee is het aantal nieuwe ondernemers in de afgelopen 10 jaar veel sterker toegenomen dan het aantal autochtone ondernemers (zie figuur 1). Het aantal autochtone ondernemers is namelijk in deze periode van 10 jaar met ruim een kwart toegenomen. De groei van het aantal nieuwe ondernemers is tevens sterker dan die van het aantal westers allochtone ondernemers in deze periode van 10 jaar. Figuur 1 Ontwikkeling van het aantal (nieuwe) ondernemers in de periode (1995=100) % nieuwe ondernemers westers allochtone ondernemers autochtone ondernemers

15 Grootste groepen: Turken, Surinamers, Marokkanen, Chinezen en Antillianen Wanneer gesproken wordt over de 4 grote etnische groepen in Nederland dan bedoelt men daarmee de Turken, de Marokkanen, de Surinamers en de Antillianen. Soms worden deze groepen overigens ook wel aangeduid als oude etnische groepen, zeker wanneer zij worden vergeleken met recenter naar Nederland gekomen groepen asielzoekers/vluchtelingen, welke dan worden aangeduid als nieuwe etnische groepen in Nederland. Tabel 2 laat zien dat er in deze groepen aanzienlijke aantallen ondernemers zitten. Samen met de Chinezen vormen deze 4 oude etnische groepen de top-5 wat betreft het aantal ondernemers. Bij Afghanen en Iraki echter snelste toename van het aantal ondernemers De snelste toename van het aantal ondernemers doet zich echter voor bij de Afghanen en de Irakezen, dus bij personen die als asielzoeker/(erkend) vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Het aantal Afghaanse ondernemers is toegenomen van 40 in 1995 naar 935 in april Bij de Irakezen is dit toegenomen van 120 in 1995 naar in april Tabel 2 Aantal eerste én tweede generatie allochtone ondernemers in Nederland, in april 2006 Eerste generatie (april 2006) Tweede generatie* (april 2006) Totaal aantal allochtone ondernemers (april 2006) Tweede generatie als percentage van het totaal* Oude etnische groepen in Nederland Italië % Portugal % Spanje % ex-joegoslavië % Griekenland % Turkije % Marokko % Tunesië % Kaapverdische eilanden % Nederlandse Antillen en Aruba % Suriname % China % Hongkong % Nieuwe etnische groepen in Nederland Irak % Iran % Afghanistan % Ethiopië % Somalië % Vietnam % Overige allochtone ondernemers % Totaal allochtone ondernemers % Bron: Kamers van Koophandel VVK en CBS; bewerking en analyse: ITS. * Zie voor gegevens over meer herkomstgroepen tabel 1 in bijlage 1 6

16 Aandeel tweede generatie ondernemers neemt snel toe Van de circa nieuwe ondernemers, die in 1995 in Nederland actief waren, behoorde amper 5% tot de tweede generatie. Nu 10 jaar later zijn er tweede generatie ondernemers en zij maken in middels al bijna een kwart uit van alle nieuwe ondernemers in Nederland. Op dit punt bestaan overigens grote verschillen tussen de diverse herkomstlanden zoals tabel 2 laat zien. Het aandeel tweede generatie ondernemers is vooral hoog bij groepen die inmiddels al zo lang in Nederland verblijven dat hun hier geboren kinderen de leeftijd hebben bereikt waarop de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap een reële optie is. Van de Spaanse ondernemers in Nederland is de tweede generatie in middels in de meerderheid. Maar ook bij de Antillianen en de Surinamers is in middels een aanzienlijk deel van de ondernemers van de tweede generatie. Bij de nieuwe etnische groepen in het algemeen personen die als erkend vluchteling of als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen treffen we nog maar vrij weinig tweede generatie ondernemers aan. Het meest nog bij de Vietnamezen, maar deze groep is in middels ook al weer wat langer in Nederland. Naar verhouding zijn de nieuwe ondernemers in de afgelopen 10 jaar sterker toegenomen dan de autochtone ondernemers, maar tegelijkertijd gaat voor de nieuwe ondernemers op dat de tweede generatie in deze periode nog weer beduidend sneller is toegenomen dan de eerste generatie (zie figuur 3) Figuur 3 Ontwikkeling van aantal ondernemers in periode (1995 = 100) tweede generatie nieuwe ondernemers eerste generatie nieuwe ondernemers autochtone ondernemers Aandeel tweede generatie bij nieuwe starters laatste 10 jaar gestegen van 7% naar 32% Het totaal aantal nieuwe starters (oprichters en nieuwe overnemers) is in de periode gestegen van circa naar circa (zie tabel 4). Er is in deze periode bijna van jaar op jaar sprake van een stijging van het aantal nieuwe ondernemers dat een bedrijf opricht of overneemt. Alleen in 2002 en 2003 is er sprake van een beperkte daling ten opzichte van De 7

17 nieuwe starters maken ook een steeds groter aandeel uit van alle oprichters/overnemers. dus de autochtone, westerse en niet-westerse oprichters/overnemers tezamen. In 1995 maken de nieuwe ondernemers nog geen 10 procent uit van alle starters van dat jaar. In 2005 is hun aandeel in de starters echter al gestegen naar 15%. Tabel 4 Ontwikkeling van het aantal nieuwe ondernemers dat een bedrijf opricht of overneemt* 1 e generatie 2 e generatie Overnemers totaal (% 2 e generatie) 1 e generatie 2 e generatie Oprichters totaal (% 2 e generatie) (7%) (6%) (8%) (7%) (9%) (9%) (10%) (9%) (10%) (9%) (12%) (11%) (12%) (11%) (13%) (12%) (16%) (16%) (19%) (20%) (25%) (26%) 2006 (t/m maart) (30%) (33%) * De verhouding tussen ondernemers die hun bedrijf zelf hebben opgericht en ondernemers die een bestaand bedrijf hebben overgenomen is bij nieuwe ondernemers vrijwel hetzelfde als bij de autochtone ondernemers. Tussen de diverse herkomstgroepen bestaan op dit punt echter aanzienlijke verschillen (zie ook tabel 2 in bijlage 1). Deze stijging komt vooral op het conto van de tweede generatie. In de afgelopen 10 jaar is de tweede generatie allochtone ondernemers een steeds groter deel uit gaan maken van het totaal aantal nieuwe oprichters/overnemers. In 1995 begonnen er in totaal nieuwe ondernemers. Van deze waren er 630 (7%) van de tweede generatie. Nu 10 jaar later is inmiddels al bijna eenderde deel van de nieuwe starters (oprichters én overnemers) van de tweede generatie. Vooral vanaf 2000 stijgt het aandeel tweede generatie starters (oprichters én overnemers) snel, al zijn er wel verschillen tussen de diverse herkomstgroepen( zie ook tabel 3 in bijlage 1). Veranderende samenstelling van de categorie nieuwe ondernemers Er is dus niet alleen sprake van een snelle toename van de groep nieuwe ondernemers in Nederland, maar ook van veranderingen in samenstelling. Overigens valt er op dit laatste punt meer te melden dan dat het aandeel tweede generatie ondernemers terrein wint. Er wordt wel eens gedacht dat we in Nederland betrekkelijk snel in een situatie zullen komen dat er geen eerste generatie nieuwe ondernemers meer zullen zijn, maar alleen tweede en verdere generaties. Dit is echter niet waar. Er is weliswaar vooral vanaf 2000 sprake van een relatieve toename van tweede generatie starters, maar tegelijkertijd gaat op dat er vanaf 2000 elk jaar circa eerste generatie starters (oprichters en overnemers) zijn en vooralsnog zal dit waarschijnlijk ook niet minder worden. 8

18 Wél is ook de categorie eerste generatie ondernemers geleidelijk aan verandering onderhevig. Twintig jaar geleden ging het hoofdzakelijk om personen die aanvankelijk als arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen. Langzaam maar zeker gaat het echter bij de eerste generatie ondernemers steeds meer om personen die in het kader van gezinshereniging/gezinsvorming naar Nederland zijn gekomen én om personen die als erkend vluchteling/asielzoeker naar Nederland zijn gekomen. Illustratief wat dit laatste betreft is dat de Iraki en de Afghanen de laatste 10 jaar de relatief sterkste toename van het aantal ondernemers laten zien. Branchekeuzepatroon van nieuwe ondernemers verandert De cijfers in tabel 5 laten zien dat de spreiding van de nieuwe ondernemers over de diverse economische sectoren langzaam maar zeker méér begint te lijken op die van de autochtone ondernemers. Tegelijk laat tabel 5 zien dat dit de resultante is van verschillende bewegingen bij de eerste en bij de tweede generatie ondernemers. Branchepatroon eerste generatie begint meer overeenkomsten te tonen De eerste generatie wijkt in de branchekeuze nog steeds duidelijk af van het branchekeuzepatroon bij de autochtone ondernemers, maar de verschillen zijn in de afgelopen 10 jaar opnieuw wat kleiner geworden. In 1995 zat de helft van de toen actieve eerste generatie allochtone ondernemers in de groothandel en de horeca, terwijl dat 10 jaar later nog maar opgaat voor ruim eenderde deel van deze groep ondernemers. Tegelijkertijd is het aandeel ondernemers in de bouwnijverheid en in de dienstverlenende sectoren toegenomen van 20% in 1995 naar 34% in Kijken we naar de spreiding van de bedrijven over de diverse economische sectoren dan worden de verschillen tussen allochtone en autochtone ondernemers dus kleiner. Dat neemt niet weg dat op bedrijfsniveau veel allochtone ondernemers zich nog steeds duidelijk onderscheiden van de autochtone collega s in de sector. Er zijn bijvoorbeeld aanzienlijke verschillen tussen allochtone en autochtone supermarkten, zowel wat betreft assortiment als lay out en presentatie. Overigens zien we hier tegelijkertijd nog een andere ontwikkeling. Zo blijkt dat van de ruim 800 Italiaanse restaurants die medio 2000 in Nederland aanwezig waren, nog maar iets meer dan eenderde in handen was van Italiaanse ondernemers. Bijna de helft van deze restaurants werd toen al gedreven door ondernemers afkomstig uit Turkije en Egypte. Ook in andere bedrijfstypen voltrekt zich dit proces, dat in de literatuur aangeduid wordt met de term vacancy chain: de meest recente nieuwkomers betreden de vrijkomende posities aan de onderkant van de maatschappelijke ladder, die door de vóór hen gekomen nieuwkomers verruild zijn voor posities hogerop. Het is van belang dit proces van opwaartse dynamiek te bevorderen. Uiteraard kan het daarbij zeker óók gaan om opvolging van autochtone door allochtone ondernemers. In het Actieplan Nieuw Ondernemerschap wordt aan deze mogelijkheid terecht aandacht besteed. Branchepatroon tweede generatie altijd al veel dichter bij landelijk patroon De tweede generatie heeft wat betreft de branchekeuze altijd al vrij dicht aangesloten bij het branchekeuzepatroon van de autochtone ondernemers. Dit was namelijk ook al zo bij de tweede generatie ondernemers die er anno 1995 waren. Het aantal tweede generatie ondernemers is nu echter vele keren groter dan in 1995 en daarmee bepalen ze op dit moment het branchekeuzepatroon van de nieuwe ondernemers in duidelijk sterkere mate dan 10 jaar geleden. 9

19 Tabel 5 Alle in een bepaald jaar geregistreerde nieuwe bedrijven naar sector, periode (aantallen nieuwe bedrijven conform CBS-definitie, dus zonder de bedrijven van Zuid- Europeanen en van personen afkomstig uit voormalig Joegoslavië) Sector*: totaal Totaal nieuwe bedrijven** % = % = % = % = Eerste generatie*** % = % = % = % = Tweede generatie*** % = % = % = % = Autochtone bedrijven % = % = % = % = Bron: Kamers van Koophandel en CBS; bewerking en analyse: ITS. * Sector 1 = landbouw/bosbouw 6 = detailhandel 2 = industrie 7 = horeca 3 = bouwnijverheid 8 = vervoer, communicatie 4 = handel/reparatie auto s 9 = zakelijke dienstverlening 5 = groothandel 10 = persoonlijke dienstverlening ** Het totaal aantal nieuwe bedrijven is groter dan de aantallen bedrijven van eerste en tweede generatie tezamen. Dit komt omdat de categorie bedrijven combinatie van eerste en tweede generatie wel in het totaalaantal is meegenomen, maar verder niet als aparte categorie in deze tabel is gehanteerd. *** De verschillen in branchekeuze tussen eerste en tweede generatie zijn in bepaalde groepen duidelijk groter dan in andere ( zie ook tabel 4 in bijlage 1). Er is nog maar weinig bekend over het ondernemerschap van tweede generatie jongeren, maar er zijn wel signalen dat zij er vaak in slagen op eigen wijze vorm te geven aan het ondernemerschap. Vaak zijn zij beter opgeleid dan hun ouders, waardoor ze bij het ondernemerschap meer keuzemogelijkheden hebben. Het stijgend aandeel van de zakelijke en persoonlijke dienstverlening (zie tabel 3) komt voor een belangrijk deel voor rekening van nieuwe ondernemers die hier in Nederland geboren of getogen zijn. 10

20 De verschillen in branchekeuze tussen eerste en tweede generatie ondernemers gaan echter nog verder. De tweede generatie kiest niet alleen vaker voor de zakelijke dienstverlening dan de eerste, maar ook binnen deze sector maken tweede generatie ondernemers vaak andere keuzes dan de eerste generatie. Gaat het bij de eerste generatie veelal om schoonmaakbedrijven en uitzendbureaus, de tweede generatie kiest veel vaker voor hoogwaardige diensten zoals een adviesbureau, een onderzoeksbureau, een administratiekantoor, een softwarebedrijf of een public-relationsbureau. Een bijkomend voordeel is dat zo deskundige ondersteuning en advisering beschikbaar komt voor eerste generatie allochtone ondernemers in hun eigen taal en afgestemd op hun eigen normen en gebruiken Overigens zien we ook binnen andere sectoren dan de zakelijke dienstverlening verschillen in branchekeuze tussen de eerste en de tweede generatie allochtone ondernemers. Daarbij valt op dat de tweede generatie vaker aangetroffen wordt in nieuwere bedrijfstypen. Waar de eerste generatie in de horeca zich slechts beperkt bezighoudt met cateringactiviteiten, komen deze bij de tweede generatie juist het meest voor. Bij de nieuwe bedrijfstypen gaat het ook om etnische niches. Een voorbeeld hiervan zien we in de sector persoonlijke dienstverlening. De eerste generatie die in deze sector actief is, heeft vaak een auto- en/of motorrijschool. De tweede generatie daarentegen is vooral bedrijfsmatig actief op het gebied van cultuur, recreatie en sport. Een aantal tweede generatie allochtone ondernemers weet zijn kennis van twee landen Nederland én het herkomstland van de ouders succesvol te vermarkten. Vooral de organisatie van culturele activiteiten vormt blijkbaar een aantrekkelijke niche voor de tweede generatie. Overigens is er niet alleen verschil tussen eerste en tweede generatie ondernemers wat betreft het soort product of dienst dat zij leveren, maar ook wat betreft hun klanten en de netwerken waarvan zij gebruik maken. Tweede generatie ondernemers richten zich vaker op autochtone klanten dan de eerste generatie. Evenals de eerste generatie maakt ook de tweede generatie vaak gebruik van informele netwerken, maar daarnaast maken zij meer dan de eerste generatie gebruik van de reguliere netwerken. Overlevingskansen bedrijven van tweede generatie ondernemers doen niet onder voor die van autochtone ondernemers Een analyse van de overlevingskansen heeft uiteraard alleen zin in de situaties van nieuw opgerichte bedrijven. In deze situatie is de startdatum van het bedrijf namelijk tevens de startdatum van de ondernemer. Figuur 6 laat zien dat de bedrijven die opgericht zijn door tweede generatie nieuwe ondernemers een duidelijk betere kans hebben het eerste jaar na de start te overleven dan de bedrijven die opgericht zijn door een eerste generatie nieuwe ondernemer. Vanaf 2000 zijn hun kansen om het eerste jaar goed door te komen zelfs groter dan die van autochtone starters. Overigens zijn de overlevingskansen van de tweede generatie starters niet alleen duidelijk beter op de korte termijn, maar ook op langere termijn. Tabel 7 laat de overlevingskansen van startende ondernemers zien voor de jaren De meest recente jaren 2004 en 2005 zijn niet in deze tabel opgenomen, maar ook in deze jaren blijken de overlevingskansen van tweede generatie starters beter dan die van autochtone starters. 11

21 De tweede generatie heeft dus op twee manieren een positief effect op het nieuw ondernemerschap. In de eerste plaats neemt het aantal tweede generatie nieuwe ondernemers vanaf 2000 in een steeds sneller tempo toe. In de tweede plaats nemen de overlevingskansen van hun bedrijven vanaf 1996 gestaag toe. Vanaf 2000 zijn de overlevingskansen van de door hen opgerichte bedrijven zelfs groter dan die van door autochtone ondernemers opgerichte bedrijven. Nieuwe ondernemers van de tweede generatie zijn beter opgeleid, spreken beter Nederlands en zijn meer bekend met ondersteuningsmogelijkheden dan hun voorgangers van de eerste generatie. Figuur 6 Overlevingskansen van nieuw opgerichte bedrijven, naar etniciteit en generatie van de oprichter(s) % bedrijven dat eerste volle jaar na de start overleeft autochtone oprichters tweede generatie oprichters eerste generatie oprichters oprichtingsjaar De overlevingskansen van eerste generatie starters blijven beduidend achter bij die van de autochtone en van de tweede generatie starters. De achterstand van de eerste generatie wordt op dit punt zelfs eerder groter dan kleiner. Eerder hebben we aangegeven dat de samenstelling van de eerste generatie ondernemers geleidelijk verandert omdat er steeds minder sprake is van ondernemers die aanvankelijk als arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen en steeds meer van personen die in het kader van gezinshereniging/gezinsvorming of als erkend vluchteling/asielzoeker naar Nederland zijn gekomen. Deze veranderingen hebben echter zo te zien niet zo heel veel effect op (de voorbereiding op) het ondernemerschap van de meer recente cohorten eerste generatie ondernemers. Aangezien het hierbij nog steeds om een grote groep nieuwe ondernemers gaat, verdient deze de nodige aandacht en ondersteuning. 12

22 Tabel 7 Ontwikkeling van de overlevingskansen van startende ondernemers in de periode Percentage dat nog over is na Jaar Absoluut aantal starters* jaar 1993-starters. autochtoon e generatie e generatie starters. autochtoon e generatie e generatie starters. autochtoon e generatie e generatie starters. autochtoon e generatie e generatie starters. autochtoon e generatie e generatie starters. autochtoon e generatie e generatie Bron: Kamers van Koophandel en CBS; bewerking en analyse: ITS. * Onder starters zijn hier verstaan: ondernemers die een nieuw bedrijf opgericht hebben. 13

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Hbo

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN

ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN ZELFREDZAAMHEID BEVORDEREN VOOR ALLOCHTONE VROUWEN Handreiking aan gemeenten In opdracht van Nicis Institute uitgevoerd in Almelo, Enschede en Hengelo door: Auteurs: Marjolijn Distelbrink Marjan de Gruijter

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Doel en vraagstelling. Conclusie

Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Arbeidsmarktpositie van nietwesterse allochtonen Opdrachtnemer RvB: S. Bouma, L. Coenen, A. Kerckhaert Onderzoek arbeidsmarktpositie niet westerse allochtonen Startdatum 1 augustus 2010

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Toegankelijkheid

Nadere informatie

WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE

WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE Colofon NOOM Postadres: Bezoekadres: Postbus 2069 Piet van Dommelenhuis, 4e etage / NVOG 3500 GB Utrecht Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht www.netwerknoom.nl

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk Monitoring Educatieve Contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van Kuijk oktober 2006 Monitoring Educatieve contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL

MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL Carlo van Praag (redactie) nederlands interdisciplinair demografisch instituut Rapport no. 67 Den Haag, 2006 MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL De reeks NIDI rapporten

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2010 Bedrijvigheid, arbeidsmarkt en beroepsopleiding in de periode 2010-2014 Harry van den Tillaart Sanne Elfering Hedwig Vermeulen Carolien

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie