Nationaal Park Hoge Kempen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Park Hoge Kempen"

Transcriptie

1 !! Nationaal Park Hoge Kempen Wat is een vogel? Wat is het verschil tussen roofvogels en uilen? Zijn er grote verschillen tussen roofvogels? Hoe kan ik roofvogels herkennen? Wat is de grootste roofvogel? En de kleinste? Waarom hebben niet alle uilen oren? Zijn roofvogels en uilen bedreigd? De 10 soorten van de poster: informatieve fiche aanvullend op de posters bij Het Belang van Limburg september 2014 Regionaal Landschap Kempen en Maasland

2

3 !!!

4 Wat is een vogel? Vogelszijndeenigedierendieverenhebben.Verderheeftelkevogeltweevleugels,twee poteneneensnavel.binnendegroepvandevogelszijnerveelverschillen.zokunnenniet allevogelsvliegenenzijnervogelsdiebijnahunhelelevenindeluchtblijven. Alle vogels leggen eieren met een harde schaal. Na het broeden breken de jongen zelf uit dezeschaal.meestalzijnzedanergzwakenzijndeogennognietopen.deoudersvoeden henmetversgevangeninsectenenrupsen.sommigevogels,zoalsdekoekoek,zorgenniet zelfvoorhunjongen.inplaatsdaarvanleggenzehuneiinhetnestvaneenanderevogel,die heteiuitbroedtenhetjongverzorgtzondertebeseffendathetkoekoeksjongnietheteigen jongis. Wat is het verschil tussen roofvogels en uilen? Uilenenroofvogelszijnamperverwantaanelkaar.Opbasisvanenkelegemeenschappelijke kenmerken,zoalsdegekromdesnavelensterkegrijptenenomprooienmeetevangenente doden, worden ze soms als familie beschouwd en benoemd als dagroofvogels en nachtroofvogels.maarerzijnmeerverschillentussenroofvogelsenuilendanhetmoment waaropzebijvoorkeurjagen. Uilenzijnvolledigaangepastom snachtstejagen.methungroteogenkunnenzegoedin het donker zien, maar ze kunnen niet scherp zien op korte afstand. De ogen staan naast elkaarinhetgezichtenkunnennietgedraaidwordenomrondtekijken,daaromdraaienze hunhelekopineenbepaalderichtingalsietshunaandachttrekt.hetgehoorisveelbeter ontwikkeld dan dat van roofvogels, zodat ze ook in het donker zonder problemen prooien kunnen vinden. De veren van uilen zijn bedekt met een speciaal dons waardoor ze amper geluidmakentijdenshetvliegen. jagenalleenoverdag.methunscherpeogenspeurenzenaarprooien,waarbijze zelfsdekleinstebewegingopmerkenvanopgroteafstand.deogenstaanaantweekanten vandespitsekopenkunnenbewogenwordenomallesgoedtekunnenzien.dekrachtige bekvanroofvogelsismeestalgroterdandievanuilen,omdatzediegebruikenomhunprooi kaal te plukken en aan stukken te scheuren. Uilen eten hun prooi met huid en haar op, waarbijdenietjverteerbaredelenzoalsbotjesenkeverschildenterugwordenopgegevenin eenbraakbal. 1

5 Uilen en roofvogels hebbenookergverschillendebroedgewoonten.bijnaalleuilenzoeken steeds beschutte holten of droge donkere plaatsen zoals kerkzolders om hun eieren te leggen.deeierenzijnglanzendwit,zodatzebetergevondenkunnenwordeninhetdonker. Dejongeuilenwordenblindgeboren. Uilenmakengeennest,maardemeesteroofvogelsbouwenzelfeennestwaarzegekleurde eiereninleggen.dezekleurencamouflerendeeieren,waardoorhetnestmindermakkelijk ontdekt wordt door eierrovers wanneer de ouders het nest verlaten. Jonge roofvogels komenmetopenogenuithetei.zoweluilenalsroofvogelsbrengenpasgevangenprooien mee naar het nest om de jongen stukjes vlees te geven. Ze doen dat wel op een andere manier: roofvogels nemen hun prooi altijd in de klauwen mee, terwijl uilen daarvoor hun snavelgebruiken. Zijn er grote verschillen tussen roofvogels? Ja, want er zijn verschillende groepen roofvogels. In Vlaanderen komen voornamelijk de valkachtigenendehavikachtigeninhetwildvoor. Valken,zoalsdeslechtvalk,detorenvalkendeboomvalkzijnsnellejagersmetlangespitse vleugels.zezijnkleinerenslankerdanandereroofvogels.zejagenvooralinopenterreinen ze zijn gespecialiseerd in snelle duikvluchten. De slechtvalk is zelfs de snelste roofvogel: hij stortzichopzijnprooimeteensnelheidvanwel320km/u!hunvleugelszijngoedaangepast aandezejachttechniek:methunlangevleugelskunnenzesnelvliegenengoedversnellen. Sommige valken zijn ook erg wendbaar: de boomvalk kan zelfs zwaluwen in de vlucht vangen. Havikachtigen,zoalsdehavik,debuizerdendesperwerzijngroterenzwaardergebouwd dan valkachtigen. Hun vleugels zijn breder en stomper. De grotere havikachtigen, zoalsde buizerd, jagen vooral in het open veld. Je ziet ze dan heel hoog in de lucht rondzweven. Kleinerehavikachtigen,zoalsdehavikendesperwervindjevooralteruginenrondbossen.! Hoe kan ik roofvogels herkennen? zie je vaak hoog in de lucht zweven, op zoek naar een prooi. Je kan de verschillendesoortendanonderscheidendoordevormendetekeningvandevleugels.er bestaanveelhulpmiddelendiehetjewatgemakkelijkerkunnenmaken.zoheeftnatuurpunt opzijnwebsiteeenartikelwaaronderanderedemeestvoorkomenderoofvogelsoortenkort beschrevenworden(natuurpunt.be/nl/biodiversiteit2/leren3herkennen_22121.aspx)2 Een van de grootste en meest herkenbare roofvogels die je vaak kan waarnemen is de buizerd.laatjenietindewarbrengendoordekleurvanhetgespikkeldeverenkleed,want ditkanheelsterkverschillen.alshijzweeftherkenjehemaanzijnlange,naarvorengerichte vleugelsmetopwaartsgerichteslagpennenenzijnbreeduitgespreidestaart. Boven velden en langs snelle autowegen kan je vaak torenvalken zien. Deze slanke, snelle jagervliegtlangzaamdoor,tothijeenmogelijkeprooiindegatenkrijgt.danblijfthijmet klapperendevleugelsterplaatsehangenenhoudthijzijnstaartmetopvallendezwarteband breeduitgebreid.dittyperende bidden kanhijheellangvolhouden,tothijeenprooigezien 2

6 heeft. Dan vouwt hij zijn vleugels half samen en stort zich langs boven op het onwetende diertje dat geen schijn van kans heeft. Als je dus een slanke roofvogel met spitse vleugels zietdieaanhetbiddenis,hebjegegarandeerdmeteentorenvalktemaken. De sperwer gebruikt een andere techniek dan de duikvluchten van veel roofvogels: hij is gespecialiseerdinhinderlagenenachtervolgingen.jekanhemdanookhetbesteontdekken doorjeorentegebruiken:alsjealarmkreetjesvanopgeschriktevogelshoortweetjedater waarschijnlijkeensperwerindebuurtis.zijnvleugelszijnkorterenronderdandievande buizerd. Daarmee kan hij heel goed in bossen vliegen en kleine vogels achtervolgen: razendsnel vliegt hij achter zijn prooi aan, die alleen nog kan ontsnappen door het dichte struikgewasinteduiken.inhetopenveldkanjehemherkennenaanzijnkorte,afgeronde vleugelsendelangestaartdieverschillendedonkerebandenheeft. Wat is de grootste roofvogel? En de kleinste? DegrootsteroofvogelisdeAndescondor.Metzijnspanwijdtevanwel3,20meterishijeen imposanteverschijning.dezegierleeftinzuidjamerikaenvoedtzichmetdodedierendiehij vindt. InBelgiëlevengeengiereninhetwild.Degrootsteroofvogeldiejehierzaltegenkomenis devisarend.dekansdatjeheminhetwildzietisergklein:hetiseentrekvogeldieenkelin de late zomer in België verblijft. Met zijn spanwijdte van wel 167 cm en zijn spierwitte onderlichaamishijergopvallend. Deoehoeisnoggroterdandevisarend:dezeuilheefteenspanwijdtevanwel188cmenhij kanzelfskattenvangen.hetiseenvandegrootsteuilenterwereldenjekanhemookheel somsinvlaamsedennenbossentegenkomen. 3

7 Dekleinsteroofvogel,demusvalk,leeftinhetzuidenvanAzië.Dezekleinevalkwordttot15 cmgrootenleeftvangroteinsecten.dekleinsteroofvogeldiejeinbelgiëkantegenkomen isookeenvalk:hetsmellekenwordttot33cmgrootenheefteenspanwijdtevan55j69cm. In NoordJAmerika woont de kleinste uil ter wereld: de kabouteruil. Hij is ongeveer 14 cm groot.omzichtebeschermentegengrotereroofdierendoethijingevaarlijkesituatiesvaak alsofhijdoodis.desteenuil,dekleinsteuilindebenelux,gebruiktdezelfdetechniek Waarom hebben niet alle uilen oren? Alle uilen hebben goed ontwikkelde oren. Ze vertrouwen bij het jagen namelijk vooral op hungehoor.netzoalsbijallevogelshebbendeorengeenzichtbareschelpen,maarbestaan zeuitopeningenaandezijkantenvanhethoofddiebedektzijnmetveren. Sommigeuilen,zoalsderansuilendeoehoe,lijkenwelopvallendeorentehebben.Maarde rechtopstaandepluimenophunkopdienennietommeetehoren.dezeoorpluimenzijnerg beweeglijk en ze worden door uilen gebruikt om aanvallers te imponeren. Wanneer bijvoorbeeld de ransuil bedreigd wordt richt hij zijn oorpluimen op en maakt zich lang en smal.hierdoorziethijergevaarlijkuitendatschriktaanvallersaf. Andereuilensoorten,zoalsderuigpootuil,kunnenookeendeelvanhunkopverenopzetten. Metopgerichte oren lijkteenuilenkopookwatopeenkattenkop.wanneerhetdonkeris en hij hierbij ook nog een blazend geluid maakt is dat een uitstekende manier om kleine roverszoalsboommartersteverjagen.omdatditnajapenalleenmaarwerktinhetdonker, hebbenveeluilendieookoverdagactiefzijngeenofkleinereoorpluimen.!! Zijn roofvogels en uilen bedreigd? Ja,veelroofvogelJenuilensoortenzijnernstigbedreigd.Ditheeftverschillenderedenen. Een eerste, logische bedreiging is het verdwijnen van het leefgebied. Elke diersoort heeft bepaaldevoorkeurenwaarhijhetliefstewilleven.denatuurlijkeleefomgevingnoemenwe debiotoopvaneensoort.hierzijndeomstandighedenideaalenisonderanderedejuiste voeding aanwezig. Wanneer een biotoop verdwijnt, bijvoorbeeld wanneer een gebied bebouwd wordt, verdwijnen vaak ook de diersoorten die er woonden omdat die zich niet konden aanpassen aan de nieuwe situatie. Wanneer de prooidieren verdwijnen, bijvoorbeelddoorvervuiling,bebouwingofintensievelandbouwkunnenookderoofvogels enuilennietmeeroverlevenindatgebied. Demeesteuilenenroofvogelshebbeneigenlijktweebiotopen:deplekkenwaarzejagenen de plekken waar ze kunnen broeden. Dat maakt hen extra kwetsbaar: wanneer broedplaatsen verdwijnen komen er geen jonge dieren meer bij. Vooral uilen stellen veel eisenaanhunbroedplaatsen.omdatzezelfgeennestenbouwenzoekenzenaarbeschutte plaatsen om hun eieren uit te broeden. Kerkuilen doen dat bijvoorbeeld steeds in oude schuren, zolders of ruïnes. Voor veel uilen wordt het steeds moeilijker om deze specifieke plekken te vinden, omdat er weinig oude bomen of verlaten gebouwen blijven staan in Vlaanderen. 4

8 Omdatroofvogelsenuilenlevenvanprooidierenensomsookvanaas,zijnzeerggevoelig voor vergiftiging. Dit kan zowel rechtstreeks, door het eten van vergiftigd lokaas, als onrechtstreeks, door het eten van vergiftigde prooidieren. en uilen staan bovenaan de voedselpiramide. Wanneer pesticiden worden gebruikt bij intensieve landbouw, worden de kleine insecten vergiftigd. Grotere, vleesetende insecten eten deze giftigeinsectenopenwordenophunbeurtgegetendoorkleinevogels.dievogelsdienen danweeralsvoedselvoorroofvogels.gifstoffenstapelenzichopindevetlaagvandieren. Hoe hoger je dus in de voedselpiramide komt, hoe meer gif er in het dier zal zitten. dielevenvandeze giftige dierenkrijgenzodussteedsmeergifbinnen,totze eraanbezwijken. Het roofvogelj en uilenbestand werd al flink uitgedund door actieve bestrijding en het uitreiken van premies voor gedode roofdieren. Pas in 1981 werden deze vogels officieel beschermd. en uilen worden echter nog steeds door sommigen gezien als een bedreiging voor andere dieren, waardoor er illegaal nog steeds actief strijd gevoerd wordt tegen roofvogels. Ook het gebruik van het insecticide DDT in de jaren 30 en 40, dat er onbedoeld onder andere voor zorgde dat eieren van aangetaste roofvogels en uilen te kwetsbaarwerdenomuitgebroedtewordenbrachtroofvogelsenuilenophetrandjevan uitsterven.indejaren 60werdditmiddelgelukkiginveellandenverboden. en uilen zijn op bepaalde plaatsen ook erg geliefd als huisdier, hoewel ze daar totaalnietgeschiktvoorzijn.daaromzijnerergstrengeregelsoverhetbezitvanroofvogels en uilen: enkel deskundigen krijgen de vereiste vergunningen om roofvogels en uilen in gevangenschaptehoudenenermeetekweken.omdezeregelsteomzeilenwordennesten vaakleeggeroofddoorstropers,diedejongendanillegaalverkopen. 5

9 de 10 soorten van de poster Slechtvalk Falco peregrinus Tunstall Desnelheidskampioenonderderoofvogels. Wasuitonslandverdwenenmaarisenkele decenniageledenteruggekeerd;heeftbij gebrekaanrotswanden,eenalternatief gevondeninkoeltorensofzendmasten, geholpendoorspecialenestbakken. Prooi:duiven,watervogels,zangvogels Biotoop:opengraslanden,kliffen Maten:lengte38J48cm;spanwijdte91J112cm Leeftijd:tot13jaar Recordsnelheid:88km/u;320km/u(duikvlucht) Grote,snelleroofvogel.Hetvrouwtjeis beduidendgroterdanhetmannetje.isna jarenafwezigheidteruggekeerdnaarons landenbroedtinmonumentalenestenvan takken( horsten ),diezezelfbouweninde toppenvano.a.dennenbomen. Groteroofvogeldievaakopgemerktwordt; zittendopeenweipaalofcirkelendinde luchtmet gevingerde vleugels.ergvariabel vankleur:vangeheeldonkerbruintotbijna witenallesdaartussen. Zeldzamevalkmetzwarte tranen opde kop.heeftzichgespecialisseerdinhet vangenvaninsectenzoalslibellenen(jonge) zwaluwen.typischesoortvandehoge KEMPEN,metdegrootstedichthedenaan broedkoppelsindezeregio!stondmodel voorhetlogovandevzwregionaal LandschapKempenenMaasland. Vaakwaartenemenkleinesierlijkevalkdie vooralbekendisvanzijn bidden.daarbij blijfthijfladderendterplaatsehangen, speurendnaarprooidieren.houdtvanopen landschappenenvaak biddend tezien langsgrazigebermen. Havik Accipiter gentilis L. 6 Prooi:duiven,kraaiachtigen,fazanten,ratten,hazen Biotoop:oudeloofJennaaldbossenmethogebomen Maten:lengte55J61cm;spanwijdte98J115cm Leeftijd:tot15jaar Recordsnelheid:61km/h Buizerd Buteo buteo L. Prooi:muizen,kleinedieren,aas Biotoop:zandgronden,broedtinoudebosranden Maten:lengte50J55cm;spanwijdte109J136cm Leeftijd:9tot14jaar Recordsnelheid:40km/h Boomvalk Falco subbuteo L. Prooi:kleinevogels,zwaluwen,libellen Biotoop:voorkeurvoorbossenopzandgrond,heide metvennen Maten:lengte29J36cm;spanwijdte74J84cm Leeftijd:10tot14jaar Recordsnelheid:161km/h(duikvlucht Torenvalk Falco tinnunculus L. Prooi:muizenenjongevogels Biotoop:opengrasveldenenlandbouwgrond Maten:lengte30J36cm;spanwijdte70J80cm Leeftijd:tot15jaar Recordsnelheid:63km/u;0km/u( bidden )

10 Behendigekleineroofvogel.Lijktzeersterk opdegroterehavik,vooralomdathetveel kleineremannetjevandehavikeen vergelijkbaregroteheeftalshetvrouwtje vandesperwer. Sperwer Accipiter nisus L. Deallerkleinstevanonzeuilen,vernoemd naardegrieksegodinvandewijsheid (Athena),dievaakalssteenuilwordt afgebeeld.jaagtooksomsoverdagenbij valavondenhoudtvanboerenlandmet oudefruitbomen,knotwilgen. Middelgrootteenzeldzameuildiezich zeldenlaatzien.somskanjezemetenkelen samenslapendineendennenboom aantreffen.heeftopvallende oortjes.dit zijngeenechteoren,maarenkele rechtopstaandepluimen. Dezeuilmetzijnbijnawittebuiken ondervleugelsziethijervliegendindenacht uitalseenspookje.heeftzijn oorspronkelijkebroedplekinrotsspletenen hollebomeninonzestrekengeruildvoor kerktorensenanderegrotegebouwen.hij wordtvaakgeholpendoorhetplaatsenvan specialebroedkisten. Nadeoehoe,dieookafentoekomt broedenindehogekempen,isdebosuilde grootstevanonzeuilen.wordtvaker gehoorddangezien,hijheeftimmersde meestkenmerkend uilenroep.issterk toegenomeninaantal,onderanderdankzij hetophangenvanspecialenestbakken. 7 Prooi:zangvogels,kleineknaagdieren,jongekonijnen Biotoop:bossen,bomenrijenenparken Maten:lengte29J41cm;spanwijdte59J80cm Leeftijd:tot20jaar Recordsnelheid:41km/u Steenuil Athene noctua Scop. Prooi:muizen,groteinsecten,kleinevogels Jachtgebied:halfopenlandschappen,rivierengebied enzandgronden Broedplaats:hogefruitbomen,knotwilgen,oude boerderijen,opengebouwen Maten:lengte21J23cm;spanwijdte56J57cm Leeftijd:tot15jaar Ransuil Asio otus L. Prooi:knaagdieren,vogelsopdegrond Jachtgebied:naaldbossen,bomengroepen Broedplaats:oudenestenvankraaienofeekhoorns Maten:lengte35J40cm;spanwijdte90J100cm Leeftijd:tot25jaar Kerkuil Tyto alba Scop. Prooi:muizen,ratten,kleinekonijnen Jachtgebied:halfopenlandschappen,bermen Broedplaats:kerkJenboerderijzolders,hollebomen Maten:lengte32J40cm;spanwijdte107J110cm Leeftijd:tot30jaar Bosuil Strix aluco L. Prooi:alleprooidierenkleinerdanhijzelf,van insectentotvogels Jachtgebied:oudebossenenparken,polderbosjes Broedplaats:boomholten,specialeuilenkasten Maten:lengte38cm;spanwijdte99cm Leeftijd:tot20jaar

Nationaal Park Hoge Kempen

Nationaal Park Hoge Kempen Wat is een vogel? Vogels zijn de enige dieren die veren hebben. Verder heeft elke vogel twee vleugels, twee poten en een snavel. Binnen de groep van de vogels zijn er veel verschillen. Zo kunnen niet alle

Nadere informatie

13 Werkblad bij de PLUS

13 Werkblad bij de PLUS Naam: Klas: Kleur elk vakje groen wanneer je ermee klaar bent! Lezen Doen in Zonneland Vragen bij Zonneland Bijkomende opdracht p. 3 - Waar heb je zelf al roofvogels gezien? - Wat weet je er al over? Kijk

Nadere informatie

Uilen. Inleiding. Zintuigen van de uil. De jonkies van een uil. Soorten uilen

Uilen. Inleiding. Zintuigen van de uil. De jonkies van een uil. Soorten uilen Uilen Inleiding Ik wil mijn spreekbeurt houden over de uil, omdat ik het een leuk dier vind en ik vind de uil altijd heel wijs kijken. Uilen zijn nachtdieren. Daarom zie je ze zelden. Er leven 134 soorten

Nadere informatie

Spreekbeurt roofvogels

Spreekbeurt roofvogels Spreekbeurt roofvogels Roofvogels algemeen Er zijn zo n 300 verschillende soorten roofvogels. Daarvan komen er ongeveer 30 in Nederland voor. Roofvogels zijn vogels die prooien vangen, doden, en opeten.

Nadere informatie

Welke uilen en roofvogels zijn dat?

Welke uilen en roofvogels zijn dat? . Welke uilen en roofvogels zijn dat? De vogels zijn volgens de kleurcode onderverdeeld in de volgende groepen: Uilen 10 Valken 30 Overige roofvogels 46 Extra: Vliegsilhouet van de belangrijkste soorten

Nadere informatie

DE VALKEN. HET SMELLEKEN (Falco comlumbarius) Uiterlijke kenmerken

DE VALKEN. HET SMELLEKEN (Falco comlumbarius) Uiterlijke kenmerken DE VALKEN HET SMELLEKEN (Falco comlumbarius) Uiterlijke kenmerken Het mannetje is met een lengte van 27 cm. niet veel groter dan een merel. Het vrouwtje meet ca. 33 cm. Buiten de afmeting is er een duidelijk

Nadere informatie

LESBRIEF ROOFVOGELS VAN DICHTBIJ. Een uitgave van de Werkgroep Roofvogels Nederland

LESBRIEF ROOFVOGELS VAN DICHTBIJ. Een uitgave van de Werkgroep Roofvogels Nederland LESBRIEF ROOFVOGELS VAN DICHTBIJ Een uitgave van de Werkgroep Roofvogels Nederland Blauwe Kiekendief (vrouw) Colofon: Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) Doldersummerweg 1 7983 LD WAPSE Informatie

Nadere informatie

Roofvogels en uilen in België (en Nederland)

Roofvogels en uilen in België (en Nederland) Roofvogels en uilen in België (en Nederland) Torenvalk Gebouwd om te jagen. Hun imposante verschijning, hun kracht en spectaculair vliegvermogen imponeren de mens al eeuwen. In België en Nederland zitten

Nadere informatie

werkdocument U : TTT-.J 170' r rijksdienst voor de.jsselmeerpolders Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de

werkdocument U : TTT-.J 170' r rijksdienst voor de.jsselmeerpolders Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982 in de ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de.jsselmeerpolders BIBLIOTHEEK R1JKSDIEN"- I VOOR OB werkdocument WSSELMt-H "-"POLDERS i Roofvogel- en uilen broedgegevens van 1977 tot en met 1982

Nadere informatie

Info plus Vogels. Project Dieren C- verrijking week 6. Kenmerken

Info plus Vogels. Project Dieren C- verrijking week 6. Kenmerken Project Dieren C- verrijking week 6 Info plus Vogels Kenmerken vergroting van een pauwenveer Alle vogels hebben veren. Geen enkel ander dier heeft veren. De voornaamste functie van veren is dat ze goed

Nadere informatie

DOELSTELLING... 2 KWEEKLIJST...

DOELSTELLING... 2 KWEEKLIJST... Overzicht DOELSTELLING... 2 KWEEKLIJST... 3 DAGROOFVOGELS... 3 NACHTROOFVOGELS... 4 HYBRIEDEN... 7 FAQ... 8 AANSCHAF VAN EEN VOGEL... 11 VLAANDEREN:... 11 WALLONIË:... 12 BRUSSEL:... 13 VALKERIJ, DE JACHT...

Nadere informatie

Meer over onze slechtvalken. Even voorstellen. Echte natuur

Meer over onze slechtvalken. Even voorstellen. Echte natuur Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren?

Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren? Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren? Groep Dit werkblad is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Introductie en instructie voor de leerkracht Middels deze

Nadere informatie

Werkbundel de steenuil Iedere Limburgse gemeente adopteerde

Werkbundel de steenuil Iedere Limburgse gemeente adopteerde Werkbundel de steenuil Iedere Limburgse gemeente adopteerde Welke soort werd geadopteerd door de hieronder vermelde gemeenten? een zeldzame planten- of diersoort. Tongeren Herstappe Steenuil Heers Borgloon

Nadere informatie

Verdringt de Slechtvalk Falco peregrinus de Boomvalk F. subbuteo?

Verdringt de Slechtvalk Falco peregrinus de Boomvalk F. subbuteo? Verdringt de Slechtvalk Falco peregrinus de Boomvalk F. subbuteo? Henrik de Nie In Mijn roofvogels citeert Rob Bijlsma de Groninger Peter de Boer die constateert dat boomvalknesten in elektriciteitsmasten

Nadere informatie

Uilen. Hoe vindt een uil in het donker zijn prooi?

Uilen. Hoe vindt een uil in het donker zijn prooi? Uilen Hoe vindt een uil in het donker zijn prooi? Uilen Voor de oude Grieken een symbool van kennis en wijsheid. Voor de Romeinen een onheilsvoorspeller en voor de Tartaren heilig. Al duizenden jaren zijn

Nadere informatie

Uilen - 16 - Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Natuur en Milieu Educatie Hoogezand-Sappemeer. Een uitgave van Stichting NME-HS

Uilen - 16 - Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Natuur en Milieu Educatie Hoogezand-Sappemeer. Een uitgave van Stichting NME-HS Uilen Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Natuur en Milieu Educatie Hoogezand-Sappemeer Een uitgave van Stichting NME-HS - 16 - Colofon: Stichting Natuur en Milieu Educatie Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Lees je wijzer met de ijsvogel! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente

Lees je wijzer met de ijsvogel! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente Lees je wijzer met de ijsvogel! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente Groep Dit werkblad is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Introductie en instructie voor de leerkracht Middels

Nadere informatie

Achtergrondinformatie voor groep 3/4. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Zo herken je hem

Achtergrondinformatie voor groep 3/4. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Zo herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

KLARA DE KIKKER. OPDRACHT: Sommige kikkers kunnen tot 20 keer hun eigen lichaamslengte springen. Hoe ver kan jij springen?

KLARA DE KIKKER. OPDRACHT: Sommige kikkers kunnen tot 20 keer hun eigen lichaamslengte springen. Hoe ver kan jij springen? Edo van Uchelen KLARA DE KIKKER Kikkers zijn amfibieën, net als padden en salamanders. Ze leven zowel op het land als in het water. In poelen en beken leggen ze eitjes. Reigers en andere dieren eten graag

Nadere informatie

Werkblad Vogels in de Gement

Werkblad Vogels in de Gement Werkblad Vogels in de Gement Rinze de Wereldreiziger Rinze de Werelreiziger weet onwaarschijnlijk veel van vogels. Rinze is ook dol op de Gement, want daar zijn veel bijzondere vogelsoorten te zien. Bij

Nadere informatie

Weilandberichten - Een vijfling!

Weilandberichten - Een vijfling! Weilandberichten - Een vijfling! Hans Simons, vanaf het begin lid van de agrarische natuurvereniging, heeft al sinds jaar en dag een paal in het weiland staan met een uilenkast. Niet dat er wel eens een

Nadere informatie

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Bescherm de steenuil met behulp van de steenuilenwerkgroep Noord-Holland De steenuil is een kleine bruine uil met een wit vlekkenpatroon. Zoals op de foto te zien is,

Nadere informatie

Kans van 90 procent voor de prooi:

Kans van 90 procent voor de prooi: Roofvogels De roofvogels, ook wel stootvogels genoemd, mogen zich tegenwoordig in Nederland verheugen in een grote belangstelling. In ons land treffen we momenteel 13 soorten roofvogels aan die hier ook

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo GERHAGEN Tel: 013 / 67.38.44 E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Bosuil WERKBLADEN Lager Onderwijs

Nadere informatie

Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels

Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels Lesactiviteit 2.1 Aanpassingen vogels algemeen en die van kusttrekvogels Werkvorm: Klassikaal, binnen. Materialen: bord; plaatjes van vogels, opgezette vogels of delen daarvan. Achteraan deze lesactiviteit

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Tel: 013 / 67.38.44 GERHAGEN E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Kerkuil WERKBLADEN OPLOSSINGEN Lager

Nadere informatie

1. Nest. Opdracht. Hallo allemaal,

1. Nest. Opdracht. Hallo allemaal, 0 Hallo allemaal, Wat leuk dat jullie vandaag met mijn koffer op pad gaan! Mijn naam is Berend Buizerd. Ik woon in Weerribben-Wieden. Ik voel me hier heel goed thuis. Mijn belevenissen heb ik in dit boekje

Nadere informatie

Verslag over de roofvogelstand in de. Amsterdamse Waterleidingduinen dagen later begonnen met het leggen. ongunstig en

Verslag over de roofvogelstand in de. Amsterdamse Waterleidingduinen dagen later begonnen met het leggen. ongunstig en 11 Verslag over de roofvogelstand in de Amsterdamse Waterleidingduinen 1976 Het voorjaar van 1976 werd gekenmerkt door extreem lage temperaturen tot ver in de maand mei. Dit had tot gevolg dat de uilen

Nadere informatie

Honger! Het voedselweb van de slechtvalk. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Tips: Opwarmopdracht. Junior. groep 7/8

Honger! Het voedselweb van de slechtvalk. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Tips: Opwarmopdracht. Junior. groep 7/8 Het voedselweb van de slechtvalk Instructie & Introductie Hoe vaak staan je leerlingen er bij stil dat een vogel ook andere dingen eet dan een vetbol? Wat stellen leerlingen zich eigenlijk voor bij het

Nadere informatie

Doel: Na deze opdracht weet je wat een voedselkringloop is en hoe het leven van planten en dieren met elkaar samenhangt.

Doel: Na deze opdracht weet je wat een voedselkringloop is en hoe het leven van planten en dieren met elkaar samenhangt. Thema: Bestaat vrede? Vak: Ruimte, aarde en milieu De ecologische kringloop De voedselkringloop Moeilijkheid: *** Tijdsduur: ** Juf Nelly De kringloop in de natuur Doel: Na deze opdracht weet je wat een

Nadere informatie

LESBRIEF ROOFVOGELS VAN DICHTBIJ. Een uitgave van de Werkgroep Roofvogels Nederland

LESBRIEF ROOFVOGELS VAN DICHTBIJ. Een uitgave van de Werkgroep Roofvogels Nederland LESBRIEF ROOFVOGELS VAN DICHTBIJ Een uitgave van de Werkgroep Roofvogels Nederland Blauwe Kiekendief (vrouw) Colofon: Stichting Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) Doldersummerweg 1 7983 LD WAPSE Informatie

Nadere informatie

Pinguïns. Inhoud. Waarom de naam? Bouw van een pinguïn

Pinguïns. Inhoud. Waarom de naam? Bouw van een pinguïn Pinguïns Inhoud Waarom de naam? bouw van een pinguïn leefgebied wat eet een pinguïn? paartijd, eieren leggen, broeden en jongen grootbrengen soorten nawoord literatuurlijst Waarom de naam? Sommige soorten

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 29 januari 2016 ONS KENMERK: UW KENMERK: -- AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-879/16.00623/RalSm R.R. Smits G. Hoefsloot

Nadere informatie

In het kader van natuurwetgeving CONCEPT. In opdracht van: Gemeente

In het kader van natuurwetgeving CONCEPT. In opdracht van: Gemeente In het kader van natuurwetgeving CONCEPT In opdracht van: Gemeente Veldwerk en foto s A. Hoffmann Tekst en samenstelling A. Clements In opdracht van Gemeente Haarlem Naam opdrachtgever P. van Markensteijn

Nadere informatie

DE UILEN A L G E M E E N

DE UILEN A L G E M E E N DE UILEN A L G E M E E N DE UILEN In tegenstelling tot veel dagroofvogels zijn bij alle uilen de mannetjes en de wijfjes van gelijke grootte. Typerend ook voor al deze vogels is de dicht bevederde, ronde

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen Notitie Opdrachtgever: A. Nijssen (Gemeente Leiden) Auteur: W. Moerland & A.de Baerdemaeker Betreft: Quick scan Nieuweroord Leiden Projectnummer: 0861 Datum: 20 augustus 2012 Status: Definitief bezoekadres:

Nadere informatie

Uiterlijke kenmerken Lerarenblad 3e graad

Uiterlijke kenmerken Lerarenblad 3e graad Lerarenblad 1 1 De boerenzwaluw in kleur: De leerlingen kunnen de kleuren van het verenkleed van een boerenzwaluw opsommen. Didactisch materiaal Kleurenprent om de kleuren van het verenkleed van de boerenzwaluw

Nadere informatie

Roofvogels CARMABI foundation

Roofvogels CARMABI foundation Infoblad van de sectie Natuur- en MilieuEducatie Roofvogels CARMABI foundation Sponsored by: Inhoudsopgave - Inleiding... 2 - Een beetje geschiedenis... 2 - Familieverbanden... 2 - De Amerikaanse torenvalk

Nadere informatie

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Roofvogelonderzoek Mahlerlaan Amsterdam Opdrachtgever: O.G.A Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Onderzoek : drs. Lex van Groningen, dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020

Nadere informatie

Roofvogels. Algemeen. Wat is een roofvogel? Jacht

Roofvogels. Algemeen. Wat is een roofvogel? Jacht Roofvogels Algemeen Wat is een roofvogel? Niet alle vogels die wel eens een andere vogel of een muis vangen zijn echte roofvogels. Ook zijn er vogels met een haaksnavel, die toch geen roofvogels zijn :

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen Notitie Opdrachtgever: Dhr. H. Verloop Auteur: A. de Baerdemaeker Betreft: Quick scan plaatsing POP-huisjes Projectnummer: 1020 Datum: 4 september 2013 Status: Definitief bezoekadres: Natuurhistorisch

Nadere informatie

Meer over de steenuilen. Even voorstellen. Hier wonen ze

Meer over de steenuilen. Even voorstellen. Hier wonen ze Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

KRAAIACHTIGEN. Ze zijn te zien rond het huis en ook op het platteland. Het zijn slimme dieren die zich goed aan de mens hebben aangepast.

KRAAIACHTIGEN. Ze zijn te zien rond het huis en ook op het platteland. Het zijn slimme dieren die zich goed aan de mens hebben aangepast. KRAAIACHTIGEN Vijf soorten van de kraaienfamilie zijn in Vlaanderen algemeen verspreid, het zijn de Vlaamse gaai, de ekster, de kauw, de roek en de zwarte kraai. Ze zijn te zien rond het huis en ook op

Nadere informatie

Project Dieren. Week 1AB: Algemeen

Project Dieren. Week 1AB: Algemeen Project Dieren. Week 1AB: Algemeen Info: Leven op aarde Een fossiel is een afdruk in een steen van een schelp, dier of plant. Bijna vier miljard jaar geleden begon in de zee het eerste leven. Dat waren

Nadere informatie

Onze Vogels. Valkeniersbedrijf De Valkenhof Eerste Broekdijk 49 7122 AK Aalten,Gelderland

Onze Vogels. Valkeniersbedrijf De Valkenhof Eerste Broekdijk 49 7122 AK Aalten,Gelderland ARENDEN Zeearend Max (Haliaeetus leucocephalus) Lengte: ca. 69-91 cm Spanwijdte: 180-240 cm Leefgebied: Canada en Verenigde Staten Beschrijving: Bruin verenkleed met witte kop en witte staart en een gele

Nadere informatie

Havik. Inleiding. Uiterlijk. (Accipiter gentilis)

Havik. Inleiding. Uiterlijk. (Accipiter gentilis) Havik (Accipiter gentilis) Inleiding Roofvogels zijn een bekende verschijning in de Nederlandse natuur. Toch is dat niet altijd zo geweest. En als we naar de ons omringende landen kijken komt Nederland

Nadere informatie

Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden

Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden 2006 Bosuil Inleiding: In begin 2006 is een hernieuwde poging gedaan om de natuur inventarisaties die in het verleden een belangrijke plaats innamen

Nadere informatie

224 DE LEVENDE NATUUR.

224 DE LEVENDE NATUUR. DAGROOFVOGELS. LS vervolg op De Gooische uilen* wilde ik nu eenige inlandsche dagroofvogels behandelen. Deze vogelgroep is weinig bestudeerd en besproken, vooral de zeldzame. Hoeveel vogelliefhebbers schelden

Nadere informatie

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181)

Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemeente Werkendam t.a.v. C.A.A.M. de Jong Postbus 16 4250 DA Werkendam Betreft: Effectbeoordeling vogels, herbestemming Groen Ruige Ruimte te Dussen (P10-0181) Gemert, 5 augustus 2010 Geachte heer/mevrouw

Nadere informatie

Uilenwerkgroep Waasland

Uilenwerkgroep Waasland Uilenwerkgroep Waasland Kerkuil doet het in 2012 nog beter dan in 2011! Herinnert u zich nog de titel Kerkuil doet het goed in 2011 1 waarin we fier berichtten over een topjaar voor de Kerkuil (Tyto alba)

Nadere informatie

TOP NATUUUR IN BEERZE

TOP NATUUUR IN BEERZE TOP NATUUUR IN BEERZE ROUTE 4,3 km 20 17 We zijn trots dat we acht gebieden beheren die zijn aangewezen als Natura2000. Gebieden die bij de top van de Europese natuur horen. Op deze route ontdek je Beerze.

Nadere informatie

Info plus Vogels. Project Dieren F- verrijking week 6

Info plus Vogels. Project Dieren F- verrijking week 6 Project Dieren F- verrijking week 6 Info plus Vogels Kenmerken Het meest kenmerkende van vogels is dat ze veren hebben. Alle vogels hebben veren, en geen enkel ander dier heeft veren. Dat geeft een duidelijk

Nadere informatie

KOMODOVARAAN. Door: Jade Boezer

KOMODOVARAAN. Door: Jade Boezer KOMODOVARAAN Door: Jade Boezer 1 Voorwoord Mijn werkstuk gaat over Komodovaranen. Ik doe het erover omdat ik een onderwerp zocht voor mijn werkstuk en nog niets over Komodovaranen wist. Toen ik aan het

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen Notitie Opdrachtgever: drs. M.C.H.W. van Aubel Auteur: ir. G. Bakker Betreft: Flora- en faunwetonderzoek Nutriciaterrein Projectnummer: 0755 Datum: 7 augustus 2012 Status: DEFINITIEF bezoekadres: Natuurhistorisch

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT LACHDUIF VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT LACHDUIF VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT LACHDUIF VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE LACHDUIF BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

SPREEKBEURT VINK VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT VINK VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT VINK l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE VINK BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

2. Biotoop ( habitat = de natuurlijke woonomgeving ) is ideaal met de volgende kenmerken:

2. Biotoop ( habitat = de natuurlijke woonomgeving ) is ideaal met de volgende kenmerken: De steenuil. 1. Paspoort: Athena noctua vidalii ( Godin van de nacht ) Vanuit de Griekse mythologie verwijzend naar Athene ( de godin van de wijsheid ). Hier komt een ondersoort van de Athena noctua noctua

Nadere informatie

Tijger. Een machtige streepjeskat

Tijger. Een machtige streepjeskat Tijger Een machtige streepjeskat Aan de manier waarop tijgers sluipen en op hun prooi afspringen, is goed te zien dat ze uit de familie van katachtigen komen. De tijger is binnen die familie zelfs de grootste

Nadere informatie

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet bomen Hoofdweg, Harderwijk

Quickscan samenvatting Flora- en faunawet bomen Hoofdweg, Harderwijk Quickscan samenvatting Flora- en faunawet bomen Hoofdweg, Harderwijk Auteur: M.A. (Martin) Heinen Veldonderzoek: J. (Jasper) Zoeter Project: 13-340 Datum: 9 september 2013 Status: Definitief Aanleiding

Nadere informatie

De Slechtvalk. Thuis bij GDF SUEZ Energie Nederland

De Slechtvalk. Thuis bij GDF SUEZ Energie Nederland De Slechtvalk Thuis bij GDF SUEZ Energie Nederland 2 De Slechtvalk Latijnse naam: Falco peregrinus. Peregrinus betekent reiziger/zwerver/trekker. In het Duits wordt de valk daarom Wanderfalke genoemd en

Nadere informatie

De steenuil Een bijzonder tuingast die angstvallig wordt beschermd.

De steenuil Een bijzonder tuingast die angstvallig wordt beschermd. De steenuil Een bijzonder tuingast die angstvallig wordt beschermd. 1. Paspoort Athena noctua vidalii (Godin van de nacht) Vanuit de Griekse mythologie verwijzend naar Athene (de godin van de wijsheid).

Nadere informatie

Stokstaartje. Inhoud. 1. Wat is een stokstaartje. 2. Mijn familie onder de grond

Stokstaartje. Inhoud. 1. Wat is een stokstaartje. 2. Mijn familie onder de grond Stokstaartje Inhoud 1. wat is een stokstaartje 2. mijn familie onder de grond 3. de jacht en het eten 4. de geboorte 5. het lijf 6. extra/vragen 1. Wat is een stokstaartje De wetenschappelijke naam van

Nadere informatie

Verslag Vogelwerkgroep IVN Vijlen-Vaals en Gemeente Vaals 2014

Verslag Vogelwerkgroep IVN Vijlen-Vaals en Gemeente Vaals 2014 Verslag Vogelwerkgroep IVN Vijlen-Vaals en Gemeente Vaals 2014 Door de zachte winter en het mooie voorjaar zag het er rooskleurig uit voor onze vogels. Door het milde weer waren de planten 3 weken eerder

Nadere informatie

WOLF. Huilend roofdier

WOLF. Huilend roofdier WOLF Huilend roofdier Wolven hebben vaak een hele slechte naam. Denk maar eens aan de wolf in het verhaal van Roodkapje, die haar oma heeft opgegeten. Of Midas de wolf, die tevergeefs op de drie biggetjes

Nadere informatie

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in de provincie Basisverkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincies van Nederland. Iedereen

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Figuur 1. Onderzochte bomen (rood omlijnd) en locatie nest Boomvalk (zie resultaten). bsr-notitie / 6

Notitie. Inleiding. Figuur 1. Onderzochte bomen (rood omlijnd) en locatie nest Boomvalk (zie resultaten). bsr-notitie / 6 Notitie Opdrachtgever: J.G. Vos, gemeente Zoetermeer Auteur: G. Bakker Betreft: Quick scan populierenrij Hitchcockstrook Projectnummer: 0871 Datum: 9 oktober 2012 Status: DEFINITIEF bezoekadres: Natuurhistorisch

Nadere informatie

Het leven van een jonge slechtvalk

Het leven van een jonge slechtvalk Het leven van een jonge slechtvalk 2 Elke lente wordt de kathedraal een kraamkliniek. Al enkele jaren bouwt een paartje slechtvalken dan zijn nest boven in de toren. Dit jaar heeft Mama Slechtvalk vier

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3. Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4. Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6

Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3. Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4. Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Literatuurlijst 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3 Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4 Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6 Hoofdstuk 4: Verzorging

Nadere informatie

Limburgs Landschap. natuurboekje van

Limburgs Landschap. natuurboekje van Limburgs Landschap natuurboekje van lente 2014 Hoi! Spreeuwen zijn druktemakers. Ze kwetteren, fluiten en piepen. Ze kletsen samen heel wat af. En ze apen de gekste geluiden na. Denk je dat je een kikker

Nadere informatie

14 Speuren naar dieren Handleiding voor begeleiders 01

14 Speuren naar dieren Handleiding voor begeleiders 01 Handleiding voor begeleiders 01 Ten opzichte van 50 jaar geleden zijn veel diersoorten verdwenen. Dit is vooral een gevolg van de toename van de bevolking en de steeds grotere ruimte waarop mensen beslag

Nadere informatie

Lees je wijzer met de ooievaar! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente

Lees je wijzer met de ooievaar! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente Lees je wijzer met de ooievaar! Tekstbegrip oefenen met de vogels van Beleef de Lente Groep Dit werkblad is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Introductie en instructie voor de leerkracht Middels

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Referentienummer Datum Kenmerk PN mei Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode)

Notitie. 1 Inleiding. Referentienummer Datum Kenmerk PN mei Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode) Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 20 mei 2014 Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode) 1 Inleiding 1.1 Kader van het onderzoek Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en

Nadere informatie

Honger! Het voedselweb van de slechtvalk. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Tips: Opwarmopdracht. Junior. groep 3/4

Honger! Het voedselweb van de slechtvalk. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Tips: Opwarmopdracht. Junior. groep 3/4 Het voedselweb van de slechtvalk Instructie & Introductie Hoe vaak staan je leerlingen er bij stil dat een vogel ook andere dingen eet dan een vetbol? Wat stellen leerlingen zich eigenlijk voor bij het

Nadere informatie

Vogels. Duiven Eenden Ganzen

Vogels. Duiven Eenden Ganzen Vogels Duiven Eenden Ganzen Kippen Meeuwen In deze folder vindt u meer informatie over bovenstaande vogels. U leest hoe u ze herkent, wat voor overlast ze kunnen veroorzaken, wat u kunt doen om overlast

Nadere informatie

ROOFVOGELS en UILEN VAN NOORDWEST-EUROPA. Paul Böhre (tekst) en Joris De Raedt (illustraties en vormgeving) FONTAINE UITGEVERS

ROOFVOGELS en UILEN VAN NOORDWEST-EUROPA. Paul Böhre (tekst) en Joris De Raedt (illustraties en vormgeving) FONTAINE UITGEVERS ROOFVOGELS en UILEN VAN NOORDWEST-EUROPA Paul Böhre (tekst) en Joris De Raedt (illustraties en vormgeving) FONTAINE UITGEVERS VERWANTSCHAPPEN ROOFVOGELS UILEN VALKACHTIGEN Falconidae smelleken, torenvalk,

Nadere informatie

Hoeveel roofvogels zijn er? Waar ze voorkomen

Hoeveel roofvogels zijn er? Waar ze voorkomen Hoeveel roofvogels zijn er? Op de hele wereld leven 313 roofvogelsoorten. Je moet daarbij denken aan gieren, arenden, buizerd- en havikachtigen en valken. Maar ook aan soorten met mooie namen als caracara,

Nadere informatie

4. Hoeveel rupsjes verdwijnen per dag in het opengesperde bekje van een jong koolmeesje?

4. Hoeveel rupsjes verdwijnen per dag in het opengesperde bekje van een jong koolmeesje? Bos- en natuurquiz 1. Hoeveel procent van de oppervlakte van Vlaanderen is bos? a. 10% b. 30% c. 50% d. 80% 2. Er bestaan verschillende soorten spechten: de zwarte specht, de groene specht, de grote bonte

Nadere informatie

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck,

Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM. Geachte heer Van Blerck, Dienst Regelingen Sauna Schiedam B.V. / Thermen Holiday Via de heer P. van Blerck Prinses Beatrixlaan 10 3121 JN SCHIEDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 3 februari 2006 ff75.06.toek.007.rc 27

Nadere informatie

VOGEL IN DE KIJKER. DE SPECTACULAIRE TERUGKEER VAN DE SLECHTVALK Falco peregrinus IN DE LAGE LANDEN

VOGEL IN DE KIJKER. DE SPECTACULAIRE TERUGKEER VAN DE SLECHTVALK Falco peregrinus IN DE LAGE LANDEN VOGEL IN DE KIJKER DE SPECTACULAIRE TERUGKEER VAN DE SLECHTVALK Falco peregrinus IN DE LAGE LANDEN De Slechtvalk is een van de weinige grote roofvogels die zich uitsluitend met andere vogels voedt. Het

Nadere informatie

Gevlederde Vrienden. Vleermuizen in en om het huis

Gevlederde Vrienden. Vleermuizen in en om het huis Gevlederde Vrienden Vleermuizen in en om het huis Nu de zomer in aantocht is en het terrasjesweer begint, zal je op mooie zomeravonden tegen valavond thuis de acrobatische toeren kunnen bewonderen van

Nadere informatie

Vragen stellen (laatste keer in week 3: Demonstratie in Parijs)

Vragen stellen (laatste keer in week 3: Demonstratie in Parijs) Handleiding niveau A De Nieuwsbegripbieb Wilt u uw leerlingen stimuleren om meer te lezen over het onderwerp van de Nieuwsbegriples van deze week? In samenwerking met Jeugdbieb presenteert Nieuwsbegrip

Nadere informatie

Flora en Faunacheck. Basisschool d'n Overkant Stationsstraat 23 Etten-Leur. Auteur: Ed Michels Foto s: Ed Michels

Flora en Faunacheck. Basisschool d'n Overkant Stationsstraat 23 Etten-Leur. Auteur: Ed Michels Foto s: Ed Michels Flora en Faunacheck Basisschool d'n Overkant Stationsstraat 23 Etten-Leur Auteur: Ed Michels Foto s: Ed Michels 1. INHOUD 1. Inleiding en samenvatting... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Samenvatting...

Nadere informatie

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos NME-leerroute Vogels in het Wandelbos 7 Groep 1 Tilburg, BS Jeanne d Arc Verhaal voor de kinderen Rinze de Wereldreiziger Rinze weet onwaarschijnlijk veel over vogels. Rinze is ook dol op het Wandelbos

Nadere informatie

Oefentekst 1, groep 8 KATACHTIGEN

Oefentekst 1, groep 8 KATACHTIGEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 KATACHTIGEN Met onze huiskatten gaat het prima. In Nederland huppelen er wel een paar miljoen rond. Met hun

Nadere informatie

Beestige Buren. Naverwerking in de klas

Beestige Buren. Naverwerking in de klas Beestige Buren Naverwerking in de klas INHOUD 1. Kaartje aan Klauw 1.1 Voorbereiding 1.2 Uitleg 2. Inhoud van het spel 2.1 Deel 1: uitkijkposten in Vlasroterbeek 2.2 Deel 2: de buurtbewoners 2.3 Deel 3:

Nadere informatie

Van ei tot vogel. Rekenen met eieren. 24, 33 & 40 kerndoel. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Opwarmopdracht. Junior.

Van ei tot vogel. Rekenen met eieren. 24, 33 & 40 kerndoel. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Opwarmopdracht. Junior. Rekenen met eieren, & 0 kerndoel Instructie & Introductie Het proces van ei tot zelfstandige, volwassen vogel is heel anders dan het volwassen worden van mensen; het gaat veel sneller. Het broedseizoen

Nadere informatie

Uilenwerkgroep Waasland

Uilenwerkgroep Waasland Uilenwerkgroep Waasland Uilenwandeling 2013 kerkuil geeft ware vliegshow Serieuze opkomst voor zo een koude avond Ruim 70 personen troepen samen op zaterdag 23 februari 2013 aan de kerk van Belsele-Puyvelde.

Nadere informatie

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard (2.1) 2011 Status: definitief In opdracht van: Molenparc bv Contactpersoon:

Nadere informatie

Ontvangstbevestiging. Formuliergegevens. Aanvraag ontheffing Flora en faunawet - Ruimtelijke ingrepen... 11:28... Relatiegegevens

Ontvangstbevestiging. Formuliergegevens. Aanvraag ontheffing Flora en faunawet - Ruimtelijke ingrepen... 11:28... Relatiegegevens Ontvangstbevestiging Aanvraag ontheffing Flora en faunawet - Ruimtelijke ingrepen... Formuliernummer 5190016893055 Ontvangstdatum 26-2-2016 Ontvangsttijd 11:28... Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

Buzzard-hawking in de Middeleeuwen buizerds als prooi bij de valkenjacht?

Buzzard-hawking in de Middeleeuwen buizerds als prooi bij de valkenjacht? Buzzard-hawking in de Middeleeuwen buizerds als prooi bij de valkenjacht? J.T. Zeiler 1 Skeletresten van roofvogels worden met enige regelmaat aangetroffen in archeologische context. Voorzover het om (post)middeleeuwse

Nadere informatie

Derogatieverslag VogelRichtlijn NL 2007

Derogatieverslag VogelRichtlijn NL 2007 Derogatieverslag Vogel NL 2007 Derogatieverslag Vogel 2007 NL versie 2.doc Pagina 1 Inhoud Derogatieverslag Vogel NL 2007... 1 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit... 4 Ontheffingen

Nadere informatie

Hoeveel prooi eten roofvogels

Hoeveel prooi eten roofvogels Hoeveel prooi eten roofvogels Sommige mensen denken dat roofvogels vraatzuchtig zijn, moordenaars die geen maat kunnen houden. Dat is onzin. Roofvogels jagen om in leven te blijven, zeven dagen per week,

Nadere informatie

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

VEERTIG JAAR BROEDENDE ROOFVOGELS IN NIEUWEGEIN

VEERTIG JAAR BROEDENDE ROOFVOGELS IN NIEUWEGEIN VEERTIG JAAR BROEDENDE ROOFVOGELS IN NIEUWEGEIN Werkgroep Avifauna van Nieuwegein In de afgelopen dertig jaar zijn grote gebieden rond Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein en Maarssen in rap tempo verstedelijkt.

Nadere informatie

De gekko en de havik. (en de tien gevaarlijkste dieren)

De gekko en de havik. (en de tien gevaarlijkste dieren) De gekko en de havik (en de tien gevaarlijkste dieren) Marc ter Horst Illustratie: Aniek (7) Op het strand van Kalimantan zit een beestje stil te zonnen. Van zijn neus tot zijn staart is het bedekt met

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen in Wielwijk, deelgebied Parkrand, te Dordrecht

Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen in Wielwijk, deelgebied Parkrand, te Dordrecht Quickscan flora en fauna in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen in Wielwijk, deelgebied Parkrand, te Dordrecht - notitie - Januari 2016 P16-016/W1105 Auteur: S. Westbroek Natuur-Wetenschappelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014

Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek. Februari 2014 Nieuwsbrief Roofvogelwerkgroep Fruitstreek Februari 2014 Het is begonnen. Misschien iets vroeger dan anders, maar de laatste zonnige dagen levert al baltsgedrag op van buizerds. Het is dan ook deze soort

Nadere informatie

Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012

Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012 Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012 Built By Brekel T.a.v. Dhr. G. van den Brekel Sweelinckplein

Nadere informatie