LESSTOF. Spelling op maat 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LESSTOF. Spelling op maat 2"

Transcriptie

1 LESSTOF Spelling op maat 2

2 2 Lesstof Spelling op maat 2

3 INHOUD INLEIDING... 4 INHOUD... 5 DIDACTIEK ZELF OEFENINGEN TOEVOEGEN (KAN NIET IN ONLINE VERSIE!) TOT SLOT Lesstof Spelling op maat 2 3

4 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De programma s draaien onder Windows en zijn eenvoudig te gebruiken. Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma s is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De begeleidingsmogelijkheden van Muiswerk komen het best tot hun recht wanneer het programma en de bestanden geïnstalleerd zijn in een netwerk. De docent heeft dan extra mogelijkheden om leerlingen te sturen en te volgen. De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. De drie programma s bestrijken alle regels van de Nederlandse spelling die op de basisschool aan de orde komen en waarmee in het voortgezet onderwijs vaak nog wordt geoefend. Een uitzondering vormen de regels voor de werkwoordspelling. Die worden in een apart programma behandeld (Werkwoordspelling op maat). In Spelling op maat 1, 2 en 3 komen naast regels voor de spelling ook inprenttechnieken aan bod, waarmee een corpus van frequente woorden wordt aangeleerd. De programma's Spelling op maat 1, 2 en 3 zijn bedoeld voor leerlingen van het basisonderwijs in groep 4 t/m 8 en voor langzame leerders in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Zowel allochtone als niet-allochtone leerlingen kunnen met de programma s werken. In het volwassenenonderwijs en de basiseducatie kunnen de programma s worden ingezet voor remedierende doeleinden. Muiswerk Spelling op maat sluit aan bij elke lesmethode, maar kan eventueel ook de spellingmethode grotendeels vervangen, met name bij het aanleren van de spellingregels. De computerprogramma s bieden oefeningen aan in een speelse en uitdagende context, die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. De programma s zitten boordevol leuke foto s en correct ingesproken geluid. Alle uitlegschermen zijn ingesproken. De laatste oefeningen van vrijwel elke lesstofrubriek en alle toetsen bestaan uit woorddictees. De drie bestanden samen bevatten 12 toetsen, 262 oefeningen en 7346 opdrachten. 4 Lesstof Spelling op maat 2

5 Elk van de drie lesbestanden van Spelling op maat 1, 2 en 3 bevatten drie eigen oefeningen, die de docent kan invullen. Van elke soort kunnen er 9 aangemaakt worden, in totaal kunnen dus 3 x 9 = 27 oefeningen met eigen lessof worden gevuld. Leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben om met het programma te kunnen werken. Enige ervaring in het werken met de muis (aanwijzen, klikken, afrollen, slepen) is wel gewenst. INHOUD Muiswerkprogramma's vormen een oefenomgeving voor computerondersteund onderwijs. Het basisprincipe van Muiswerkprogramma's is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de fouten die hij maakte. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Deze aanpak is een goede oplossing voor differentiëring naar niveau en tempo. Niet alleen trage leerlingen krijgen zo precies de oefening die ze nodig hebben; ook snelle leerlingen krijgen kansen die ze in een klassikale aanpak niet gemakkelijk krijgen. De Spelling-op-maatprogramma s zijn zo gestructureerd dat het programma uitzoekt wat het kennisniveau van elke leerling is en welke oefeningen daarbij aansluiten. Er kan op verschillende manieren met de programma s gewerkt worden (zie de sectie DIDACTIEK in het voorste deel van deze uitgave). Opbouw binnen een rubriek Elk lesstofonderdeel vormt in de Muiswerkprogramma s een aparte rubriek, waardoor het mogelijk wordt toetsen en oefeningen aan elkaar te koppelen. De rubrieken zijn opgebouwd naar moeilijkheid, op basis van de lesstofindeling die in de meeste methodes voor het basisonderwijs gevolgd wordt. De opbouw is ook cumulatief, dat wil zeggen: wat eerder behandeld is, wordt bekend verondersteld. Het is daarom niet aan te raden hier en daar een los onderwerp uit het programma te halen, zonder dat het voorgaande behandeld is. Elke rubriek bevat een aantal oefeningen (maximaal 9). De reeks oefeningen binnen de rubriek heeft eveneens een opbouw naar moeilijkheid. In de eerste oefeningen worden vaak deelonderwerpen behandeld en in latere oefeningen komt de totale stof bij elkaar. De laatste oefening van elke rubriek is altijd een Lesstof Spelling op maat 2 5

6 woorddictee met uitgebreide feedback. Ook de toetsen zijn altijd woorddictees. De laatste oefeningen van elke rubriek vormen daarom een optimale voorbereiding voor het maken van een toets. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in de drie programma s aan de orde komen en een beschrijving van de omvang van de programma s. Toetsen en oefeningen hebben vaak een levend karakter, dat wil zeggen: ze behandelen wel telkens dezelfde lesstof, maar met wisselende woorden en andere zinnen. Het lesbestand Spelling op Maat 2 bestaat uit 4 toetsen. Er is één uitgebreide toets waarin alle onderwerpen aan de orde komen (zie hieronder) en drie deeltoetsen waarin een deel van de onderwerpen getoetst worden (zie blz. 11). Er zijn 86 oefeningen, onderverdeeld naar onderwerp (zie gedetailleerd overzicht op blz. 12). In totaal zijn in dit lesbestand 2616 opdrachten verwerkt en er zijn 158 ingesproken uitlegschermen. Aangenomen is dat in groep 4 het verband tussen de regelmatige en meest gebruikte klanken en letters bij het lezen en spellen is aangeleerd, dat de leerling inmiddels weet dat voor het spellen goed naar de klanken luisteren niet voldoende is. Er wordt soms enigszins afgeweken van wat je hoort en één klank wordt soms op verschillende manieren gespeld (g/ch, ei/ij, au/ou). Bovendien moeten op de voorlopige klankvorm soms orthografische regels worden toegepast om bij de juiste spelling terecht te komen. In Spelling op maat 1 zijn de verlengingsregel, en de regels van klinkerverenkeling en medeklinkerverdubbeling behandeld. Deze drie regels worden in de oefenstof van groep 5 herhaald en het overige wordt bekend verondersteld. In de Spelling-op-maat-programma s is geprobeerd de regelmatigheden in de opbouw van de Nederlandse woorden zo veel mogelijk expliciet aan te geven. Vaak gaat het daarbij om statistische verschijnselen die een goed spellende leerling zelf al snel ontdekt, maar een zwakke speller niet. Bijvoorbeeld dat de op het eind van een woord nooit een v of een z staat. Via verhaaltjes waar woorden met een bepaalde spelling in voorkomen (bijvoorbeeld woorden met ei of woorden met au) wordt het inprenten van woorden ondersteund en via beelden het onthouden van de spelling van achtervoegsels. In tegenstelling tot veel spellingmethodes worden in de op-maat-programma s ook verschijnselen gepresenteerd die te maken hebben met de bouw van de Nederlandse woorden; de voor- en achtervoegsels en de bouw van samenstellingen. 6 Lesstof Spelling op maat 2

7 In Spelling op maat 2 wordt zoals gezegd in de eerste rubrieken aandacht besteed aan drie belangrijke spellingregels, die voor veel leerlingen jarenlang lastig blijven. In rubriek A is dat de verlengingsregel, maar gaat het niet alleen over d of t op het eind, maar ook over b of p op het eind. Rubriek B gaat over de regels van klinkerverenkeling en medeklinkerverdubbeling, waarbij ook moeilijker (wat langere) woorden gebruikt zijn. Naast roverwoorden en woorden met dubbelaar (kleren, krassen) komen ook woorden voor die precies worden geschreven zoals je ze uitspreekt (kruipen). Vervolgens komen de achtervoegsel ig en lijk aan de orde (rubriek C) en een uitzondering op de regel van de klinkerverenkeling, namelijk de spelling van de lange ee-klank, waarvoor in op het woordeinde een dubbele letter gebruikt wordt, die ook in samenstellingen gehandhaafd blijft (zee, zeeman) en in Franse leenwoorden de é (café) (rubriek D). Rubriek E gaat opnieuw over de regelmatig gevormde verkleinwoorden, maar ook over enkele meer uitzonderlijke vormen (slangetje, woninkje). Rubriek F gaat over de spelling van de stomme E of schwa, in woorden die bijvoorbeeld op el, -em of en eindigen (stapel, bodem, genezen). Rubriek G behandelt de afwisseling s/z en f/v. In de eerste oefeningen moeten langere woorden met z en v kort gemaakt worden en verderop moeten korte woorden lang gemaakt worden, wat moeilijker is, omdat met name de s in langere woorden niet altijd verandert in een z (dansen, kaarsen). Deze uitzonderingen moeten worden ingeprent met behulp van een verhaaltje. In rubriek H wordt de spelling en de opbouw van de vergrotende en overtreffende trap van bijvoeglijk naamwoorden behandeld. Niet alleen de regelmatige vormen (breed-breder-breedst), maar ook enkele onregelmatige (goedbeter-best) en rubriek I heeft eveneens met woordbouw te maken. Hierin komen naast de achtervoegsels ig en lijk nu ook heid, -aard en erd aan bod. In rubriek J wordt een begin gemaakt met de spelling van het meervoud van zelfstandige naamwoorden. Het gaat in deze rubriek vooral om woorden s of s (dames, cavia s, hobby s). Het onderwerp wordt vervolgens in de volgende rubriek (rubriek K) aangegrepen om de regels van klinkerverenkeling, medeklinkerverdubbeling, en de afwisseling s/z en f/v opnieuw te oefenen (lettergrepen, roltrappen, prinsen, vleermuizen). Ook de onregelmatige meervouden op en komen hier aan de orde (lammeren, kalveren). Lesstof Spelling op maat 2 7

8 Rubriek L gaat opnieuw over klanken die op verschillende manieren geschreven kan worden: de s en de k, die in leenwoorden vaak door een c worden weergegeven (citroen, actief). In rubriek M wordt aandacht besteed aan het al dan niet aaneenschrijven van woorden, wat te maken heeft met woordbouw en betekenis (treinstation, klein station) en in rubriek N aan het schrijven van hoofdletters, waar de zinsbouw en opnieuw de betekenis een rol bij speelt (Franse, s Morgens). Rubriek O tenslotte gaat over de regels voor het afbreken van woorden. De laatste rubriek (rubriek P) kan door de docent weer worden ingevuld met eigen oefeningen, bijvoorbeeld met andere of extra stof. Er zijn drie verschillende soorten eigen oefeningen. In elke soort kunnen maximaal 9 oefeningen worden aangemaakt. 8 Lesstof Spelling op maat 2

9 Onder groep is aangegeven in welke groep begonnen wordt met het aanleren van deze stof. In veel gevallen wordt de stof in hogere groepen opnieuw geoefend, met andere woorden. U ziet dat de lesstof van drie programma s elkaar telkens een stukje overlapt. De lesstof van het vorige leerjaar komt terug, maar meestal wel met wat moeilijker woorden. Rubr Lesstof voorbeeld groep A eindletters d/t p/b hand-kant-kap-web 4/5 B enkel of dubbel kleren-krassen-kruipen 4/5 C e/ee/é keken-slee-café 5 D ig/lijk jarig-snelheid-engerd 5 E verkleinwoorden handje-slangetje-woninkje 5 F el/er/em/en/e lepel-emmer-aarde 5 G s/z en f/v kaas-kazen, druif-druiven 5 H bijvoeglijk naamw. groot-groter-grootst 5 I ig/lijk/heid/aard/erd boosheid-lafaard-goeierd 5 J meervoud -s of s dames-cavia s-hobby s 5 K meervoud op en lettergrepen-prinsen 5 L c/s, c/k citroen-acteur 5/6 M los of vast treinstation-klein station 5/6 N hoofdletters Angela-Amsterdam 5/6 O afbreken baard-aap, jon-gen, glin-ster 5/6 P eigen oefeningen DIAGNOSE Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof, leggen uit, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen en laten hem weten wat hij goed en fout doet. Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed was en dekken een breder deel van de stof. De toetsen van Muiswerk kunnen een diagnose stellen. Alle onderdelen van de stof komen gelijkmatig in elke toets aan bod; veelgemaakte fouten worden als het ware uitgelokt. De foute en goede antwoorden, die gecodeerd zijn, worden opgevangen en gerubriceerd. Zo komt de diagnose tot stand. Met behulp van de diagnose wordt een oefenprogramma op maat samengesteld. Dat wil zeggen: Lesstof Spelling op maat 2 9

10 rubrieken waarin fouten werden gemaakt, worden vertaald in oefeningen die de oefenstof uit die rubriek aanreiken, waarmee ze de leerling laten oefenen. Deze vult daarmee de zwakke plekken in zijn kennis aan. Na het oefenen kan hij opnieuw een diagnostische toets doen en opnieuw oefenen. Net zolang tot de score hoog genoeg is. Door het grote bestand aan zinnen, woorden en teksten waaruit geput wordt, is een toets nooit twee keer hetzelfde. Het stellen van een diagnose kan ook onderdrukt worden als een docent bijvoorbeeld een toets wil geven om een cijfer te bepalen, als het gaat om een evaluatieve toets dus. Beginscherm van Spelling op maat 2 met knop waaronder de toetsen (Wat weet je al?) en knop waaronder alle oefeningen zich bevinden. De knop met het persoonlijk oefenprogramma ( Jouw oefeningen) verschijnt pas na het maken van een toets. 10 Lesstof Spelling op maat 2

11 TOETSEN De toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud. Elk van de programma s heeft drie of vier toetsen. Er is altijd één toets die de totale lesstof bevraagt en twee of drie toetsen die een deel van de lesstof bevatten. De toetsen worden zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt. U kunt zelf instellen of oefenprogramma s worden gegenereerd. Bij een evaluatie kan het genereren achterwege blijven (BESTAND/ INSTELLINGEN/ BESTAND). De toetsen zijn elke keer anders, maar bevragen wél steeds dezelfde problemen. Toetsinhoud (voor de rubrieksaanduidingen, zie boven): Spelling op maat 2: totaaltoets rubriek A t/m N, deeltoets 1 rubriek A t/m E, deeltoets 2 rubriek F t/m J, deeltoets 1 rubriek K t/m O. UITLEGSCHERMEN Bij elke oefening horen een of meer uitlegschermen. Daarin wordt met behulp van schema's, regels en voorbeelden uitgelegd wat de bedoeling is. Een voorbeeld van zo'n uitlegscherm ziet u hieronder. De schermen zijn zo kort en simpel mogelijk gehouden en de tekst is altijd ook te beluisteren. Tijdens het maken van de oefening kan de leerling het uitlegscherm voortdurend raadplegen. Lesstof Spelling op maat 2 11

12 OEFENINGEN EN TOETSEN SPELLING OP MAAT 2 In de eerste kolom ziet u de categorie waar de oefening in valt. Daarna de naam van de oefening, de oefenvorm, het aantal uitlegschermen en het aantal opgaven van elke oefening. Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven Z A t/m E 1 Dictee A t/m E (*) Open vraag 1 20 Z F t/m J 2 Dictee F t/m J (*) Open vraag 1 20 Z K t/m O 3 Dictee K t/m O (*) Open vraag 1 40 Z Alles 4 Dictee A t/m O (*) Open vraag 1 45 A verlengingsregel 1 D of T in de rij Rijen Typ de laatste letter Open vraag Brigit in actie Wijzig tekst Kies de goede woorden Stenen Woorddictee (*) Open vraag 1 16 B enkel of dubbel 1 Amalia is jarig Wijzig tekst Rover en dubbelaar Meerkeuze Rover en dubbelaar in rij Rijen Een of twee klinkers Meerkeuze Een of twee medeklinkers Rijen De pakjes van Brian Wijzig tekst Welk woord is goed? (*) Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 2 12 C ig/lijk 1 IG en LIJK - kies uit drie Meerkeuze Woorden afmaken Wijzig tekst IG en LIJK - goed of fout Rijen Woorddictee (*) Open vraag 1 10 D e/ee/é 1 E of EE in rij Rijen De logee Wijzig tekst Letters invullen Open vraag Woorddictee (*) Open vraag 1 12 E verkleinwoorden 1 Verkleinwoord maken Open vraag Verkleinwoord kiezen Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 2 12 F el/er/em/en/e 1 De stomme E Meerkeuze Welk woord is goed? Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 1 18 G S/F en Z/V 1 F en S op het eind Stenen Woorden kort maken 1 Open vraag Woorden kort maken 2 Open vraag S of Z in de rij Rijen S of Z - F of V Open vraag Lesstof Spelling op maat 2

13 Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 6 Kies het goede woord Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 3 12 H vergrotende en 1 Reclame Wijs aan in tekst 2 12 overtreffende trap 2 Trappen invullen Open vraag Woorddictee (*) Open vraag 1 10 I ig/lijk/heid/aard/erd 1 IG/LIJK/HEID/AARD/ERD Meerkeuze Welk woord is goed? (*) Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 2 12 J meervoud op -s en -'s 1 Meervoud EN of S Rijen Meervoud op S Stenen Meervoud op S in rij Rijen Eigenwijze cavia's Wijzig tekst Meervoud op S kiezen Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 2 12 K meervoud op -en 1 Meervoud EN en rover Rijen Meervoud EN en dubbelaar Rijen Meervoud met rover en dubbelaar Open vraag Meervoud F/V en S/Z Open vraag Het bal van de dolle prinsen Wijzig tekst Meervoud EN - compleet Open vraag Vleermuizen Wijzig tekst Meervoud kiezen Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 3 15 L c(s), c(k) 1 Uitspraak van C Rijen Geheime missie Wijzig tekst C of K aan het begin Rijen C of S aan het begin Rijen Kies uit twee Meerkeuze Klik op de goede woorden Stenen Welk woord is goed? Meerkeuze Grote schrik Wijzig tekst Woorddictee (*) Open vraag 3 15 M aan elkaar of los 1 Aan elkaar of los (*) Meerkeuze Alleen op reis Wijzig tekst Los of vast in rij Rijen Plak ze vast Stenen Wat is goed? Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 1 15 N hoofdletters 1 Eigennamen Stenen Met of zonder hoofdletter Rijen Uitzondering of niet Rijen Welk woord is goed? Meerkeuze 2 12 Lesstof Spelling op maat 2 13

14 Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 5 Angela in de reclame Wijzig tekst Fouten bij hoofdletters Wijs aan in zin Woorddictee (*) Open vraag 3 12 O afbreken 1 Woorden breken 1 Slepen Woorden breken 2 Slepen Typ het woord Open vraag Wat is goed afgebroken 1 Meerkeuze Wat is goed afgebroken 2 Meerkeuze Woorddictee (*) Open vraag 3 10 P eigen oefeningen 1 Eigen oefening - meerkeuze Meerkeuze Eigen oefening - rijen Rijen Eigen oefening - stenen Stenen 1 20 DIDACTIEK Muiswerkprogramma's hebben een paar speciale didactische uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben de basis gevormd voor het ontwikkelen van de software. Hoewel de programma s flexibel te gebruiken zijn, voldoen ze allemaal aan de volgende eisen: mogelijkheden voor differentiatie, veel actie en variatie, directe feedback, kleine stappen. Zie de sectie DIDACTIEK in het voorste deel van deze uitgave. 14 Lesstof Spelling op maat 2

15 ZELF OEFENINGEN TOEVOEGEN (KAN NIET IN ONLINE VERSIE!) De laatste oefeningen van elk van de drie bestanden bestaan uit drie oefeningen met drie verschillende oefenvormen. Een docent kan de inhoud van deze oefeningen wijzigen én van elke oefenvorm 9 extra oefeningen toevoegen. In totaal kan een docent in élk van de drie lesbestanden 3 x 9 = 36 oefeningen zelf invullen. Bij elkaar dus 108 oefeningen! De inhoud van deze oefeningen kunt u laten aansluiten bij de in de klas gebruikte methode. In Spelling op maat 2 bestaat rubriek P uit drie oefeningen die een docent zelf kan aanpassen. De eerste oefeningen zijn door de ontwikkelaars ingevuld. Bij elke oefenvorm kunnen er negen extra oefeningen worden aangemaakt. Hoe gaat u te werk? Zorg om te beginnen dat u bent ingelogd als docent. De beheerder heeft als het goed is uw account aangemaakt en het vakje 'docent' aangevinkt. U logt in als docent door in het inlogscherm op het sleuteltje te drukken en uw persoonscode en wachtwoord op te geven. Alleen als docent hebt u mogelijkheden om het programma in te stellen, resultaten van leerlingen te bekijken en nieuwe oefeningen te maken. Is het inloggen gelukt, kies dan BESTAND/ INSTELLINGEN/ INHOUD VAN OEFENINGEN. Lesstof Spelling op maat 2 15

16 Kies vervolgens de soort oefening waaraan u er een wilt toevoegen. U hebt vijf mogelijkheden: meerkeuze, koppels, rijen, stenen en koppelpuzzel (zie boven). Hieronder zullen we elke oefenvorm apart bespreken. Als u een nieuwe oefening wilt maken, dan klikt u op het eerstvolgende nummer dat nog niet is ingevuld. De boodschap verschijnt dat de nieuwe oefening eerst de standaardinvulling krijgt en dat na het wijzigen van deze standaardinvulling niemand anders dan u daar nog iets aan mag veranderen. In het bovenste vak mag u nu de oefening een nieuwe naam geven. In het vak 'Voor klas(sen)' mag u eventueel de namen van een of meer klassen invullen. De oefeningen komen dan alleen bij déze klassen tevoorschijn. Voert u bijvoorbeeld de naam van klas A2 in, dan zien alleen leerlingen van A2 de oefening. Zet u in het vakje A2;A3;A4 dan zien de klassen A2, A3 en A4 de oefening. Handhaaft u het sterretje, dan zien leerlingen van álle klassen de oefening staan in de lijst. 16 Lesstof Spelling op maat 2

17 Dit is het scherm van oefening 0 van Eigen oefening Meerkeuze, van Spelling op maat 1. U kunt de inhoud van deze oefening NIET wijzigen, dat ziet u aan de grijze vlakken, maar u kunt er wel 9 extra oefeningen aan toevoegen. Als u een nieuwe oefening wilt maken, dan klikt u als eerste op vakje 1. Zodra u de zelfgemaakte oefening hebt bewaard, komt hij in de lijst met oefeningen te staan en kan hij door de leerlingen van de aangegeven klas(sen) gekozen worden. De originele oefening (Eigen woorden meerkeuze) kan NIET worden veranderd, verborgen of verwijderd! Lesstof Spelling op maat 2 17

18 Een door u gemaakte oefening komt met een plusje ervoor en een nummer erachter in de lijst met oefeningen te staan. EIGEN WOORDEN MEERKEUZE De meerkeuzevorm kent vele subvormen. Bijvoorbeeld: er verschijnt een zin waaraan een woord ontbreekt en de leerling moet kiezen welk woord op de open plaats hoort, of er verschijnt een gewone vraag waar verschillende antwoorden bij horen. De nuloefening heeft van de ontwikkelaar een bepaalde invulling gekregen. In dit geval bestaat die invulling uit 10 driekeuzevragen. U mag deze niet wijzigen. De informatie in de witte vakken mag u veranderen. In het onderste vak vervangt u vragen en antwoorden. Een woord dat tussen dubbele aanhalingstekens staat, wordt bij het afspelen dik gedrukt. U moet bij elke vraag minimaal 2 en maximaal 4 antwoorden invoeren en het juiste antwoord aanvinken. Met het pijltje rechtsonder springt u naar de volgende vraag. Een meerkeuzeoefening bestaat altijd uit tien vragen die altijd alle tien afgespeeld moeten worden. Als de oefening u niet bevalt, kunt hu hem met de Verwijder-knop weer verwijderen. 18 Lesstof Spelling op maat 2

19 Als u een nieuwe oefening wilt maken, dan klikt u op het eerstvolgende nummer dat nog niet is ingevuld, hier is dat de 1. In de Wijzigmodus kunt u de tekst in de witte vakken allemaal vervangen. Door op de knop 'Verwijderen' te drukken, wordt de oefening gewist. Drukt u op 'Bewaren' dan wordt de oefening opgeslagen. Drukt u op 'Stop wijzigen' dan wordt de oefening bevroren zoals hij is. EIGEN WOORDEN RIJEN De rijen-vorm werkt als volgt. Telkens verschijnt een woord of een woordgroep, die door de leerling in de linker- of rechterrij geplaatst moeten worden door op de rij of op de pijl te klikken. In totaal zijn er steeds twintig woorden of woordgroepen. Boven elke rij staat een titel. In het onderste vak mag u een vaste kopregel voor de nieuwe oefening invoeren, en een vaste vraagregel. Vervolgens kunt u in elke rij nieuwe woorden of woordgroepen invoeren. Ook hier geldt dat een woord dat tussen dubbele aanhalingstekens staat, bij het afspelen dik wordt afgedrukt. Na het typen drukt u op ENTER en het nieuwe woord komt in de lijst. Door te dubbelklikken op een bestaand woord, komt dat in het invoervak, waar u het vervolgens kunt verwijderen. Er moeten altijd minstens 10 woorden of woordgroepen in elke rij blijven staan, anders zou de oefening niet werken. Een oefening mag maximaal 100 woorden per rij bevatten, maar er worden er in elke rij altijd 10 at random afgespeeld. Als de oefening u niet bevalt, kunt het nummer van de oefening selecteren en hem met de Verwijder-knop verwijderen. Lesstof Spelling op maat 2 19

20 Het invoerscherm van de rijen-oefening. U kunt de oefening een nieuwe naam geven, een vaste kopregel en een vaste vraagregel. U kunt de titels boven de rijen veranderen en nieuwe woorden of woordgroepen invoeren. Voor elk nieuw ingevoerd woord mag een oud woord verwijderd worden. EIGEN WOORDEN STENEN Een stenen-oefening gaat zó: er verschijnen 20 woorden of woordgroepen in gekleurde vlakken. Tien daarvan moeten aangewezen worden. Om elk goed aangewezen woord verschijnt een lijntje. In het onderste vak mag u een vaste kopregel voor de nieuwe oefening invoeren, en een vaste vraagregel. Vervolgens kunt u minstens tien goede woorden of woordgroepen aanwijzen en minstens 10 foute woorden of woordgroepen. Ook hier geldt dat een woord dat tussen dubbele aanhalingstekens staat, bij het afspelen dik wordt afgedrukt. Na het typen drukt u op ENTER en het nieuwe woord komt in de lijst. Door te dubbelklikken op een bestaand woord, komt dat in het invoervak, waar u het vervolgens kunt verwijderen. Er moeten altijd minstens 10 woorden of woordgroepen in elke rij blijven staan, anders zou de oefening niet werken. Een oefening mag maximaal 100 goede en maximaal 100 foute woorden bevatten, maar er worden er van elke soort altijd 10 at random afgespeeld. Als de oefening u niet bevalt, kunt het nummer van de oefening selecteren en hem met de Verwijder-knop verwijderen. 20 Lesstof Spelling op maat 2

21 Het invoerscherm van de stenen-oefening. U kunt de oefening een nieuwe naam geven, een vaste kopregel en een vaste vraagregel. U kunt de titels boven de rijen veranderen en nieuwe woorden of woordgroepen invoeren. Voor elk nieuw ingevoerd woord mag een oud woord verwijderd worden. TOT SLOT LITERATUUR Boogaart, P. C. Uit den (red.) (1975), Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands. Oosthoek, Scheltema en Holkema, Utrecht. Coenen, M. en A. Vermeer (1998). Nederlandse woordenschat allochtone kinderen. Tilburg: Zwijssen. Verhallen, S en M. Verhallen (1994). Woorden leren, woorden onderwijzen. Handreiking voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Hoevelaken: CPS. Lesstof Spelling op maat 2 21

22 22 Lesstof Spelling op maat 2

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 2 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 2 is het tweede deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 2 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 2 is het tweede deel van

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling op maat 2

LESSTOF. Spelling op maat 2 LESSTOF Spelling op maat 2 INHOUD INLEIDING... 3 INHOUD... 3 LESSTOF ONDERWERPEN... 6 OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN... 9 Lesstof Spelling op maat 2 2 INLEIDING Muiswerk-programma s zijn slimme, interactieve

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

LESSTOF. Grammatica op maat

LESSTOF. Grammatica op maat LESSTOF Grammatica op maat INHOUD INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 6 DIDACTIEK... 13 TOT SLOT... 13 Lesstof Grammatica op maat 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

LESSTOF. Grammatica op maat

LESSTOF. Grammatica op maat LESSTOF Grammatica op maat 2 Lesstof Grammatica op maat INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 DIDACTIEK... 19 TOT SLOT... 19 Lesstof Grammatica op maat 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Spelling op maat 3 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 3 is het derde deel van

Nadere informatie

2 Lesstof Formuleren

2 Lesstof Formuleren LESSTOF Formuleren 2 Lesstof Formuleren INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 TOT SLOT... 18 Lesstof Formuleren 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling op maat 1

LESSTOF. Spelling op maat 1 LESSTOF Spelling op maat 1 INHOUD INLEIDING... 3 INHOUD... 3 LESSTOF - ONDERWERPEN... 6 DIAGNOSE STELLEN EN OEFENEN... 8 OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN... 9 Lesstof Spelling op maat 1 2 INLEIDING Muiswerk-programma

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling op maat

LESSTOF. Werkwoordspelling op maat LESSTOF Werkwoordspelling op maat 2 Lesstof Werkwoordspelling op maat INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 DIDACTIEK... 20 TOT SLOT... 21 Lesstof Werkwoordspelling op maat 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling op maat 3

LESSTOF. Spelling op maat 3 LESSTOF Spelling op maat 3 INHOUD INLEIDING... 3 INHOUD... 3 LESSTOF ONDERWERPEN... 5 DIAGNOSE EN OEFENEN... 6 OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN... 9 Lesstof Spelling op maat 3 2 INLEIDING Muiswerk-programma

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling op maat 1

LESSTOF. Spelling op maat 1 LESSTOF Spelling op maat 1 2 Lesstof Spelling op maat 1 INHOUD INLEIDING... 4 INHOUD... 5 DIDACTIEK... 13 ZELF OEFENINGEN TOEVOEGEN (KAN NIET IN ONLINE VERSIE!)... 14 TOT SLOT... 20 Lesstof Spelling op

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling op maat

LESSTOF. Werkwoordspelling op maat LESSTOF Werkwoordspelling op maat INHOUD INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 6 DIDACTIEK... 15 TOT SLOT... 15 Lesstof Werkwoordspelling op maat 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling op maat 3

LESSTOF. Spelling op maat 3 LESSTOF Spelling op maat 3 2 Lesstof Spelling op maat 3 INHOUD INLEIDING... 4 INHOUD... 5 DIDACTIEK... 13 ZELF OEFENINGEN TOEVOEGEN (KAN NIET IN ONLINE VERSIE!)... 14 TOT SLOT... 20 Lesstof Spelling op

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling LESSTOF Basis Werkwoordspelling INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 3 OMVANG... 4 INHOUD... 6 Lesstof Basis Werkwoordspelling 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling LESSTOF Basis Werkwoordspelling 2 Lesstof Basis Werkwoordspelling INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 OMVANG... 5 INHOUD... 8 Lesstof Basis Werkwoordspelling 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Formuleren 2F

LESSTOF. Formuleren 2F LESSTOF Formuleren 2F INHOUD INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 3 INHOUD... 5 TOT SLOT... 17 Lesstof Formuleren 2F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn web-based programma s voor het onderwijs. Dat betekent dat

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling Werkwoorden

LESSTOF. Spelling Werkwoorden LESSTOF Spelling Werkwoorden 2 Lesstof Spelling Werkwoorden INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Spelling Werkwoorden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Basisgrammatica

LESSTOF. Basisgrammatica LESSTOF Basisgrammatica 2 Lesstof Basisgrammatica INHOUD INLEIDING... 4 BASISGRAMMATICA EN MEIJERINK... 5 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 6 OMVANG... 7 INHOUD... 9 Lesstof Basisgrammatica 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Grammatica op maat Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Grammatica op maat Dit programma is

Nadere informatie

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica.

Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Basisspelling Basisspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basis Werkwoordspelling en Basisgrammatica. Het Muiswerkprogramma Basisspelling bestrijkt de basisregels van

Nadere informatie

Spelling 1F. Doelgroepen Spelling 1F. Omschrijving Spelling 1F

Spelling 1F. Doelgroepen Spelling 1F. Omschrijving Spelling 1F Spelling 1F Spelling 1F bestrijkt de basisregels van de Nederlandse spelling die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs meestal verder oefenen. Doelgroepen

Nadere informatie

Basisspelling. Doelgroepen Basisspelling. Omschrijving Basisspelling

Basisspelling. Doelgroepen Basisspelling. Omschrijving Basisspelling Basisspelling Het Muiswerkprogramma Basisspelling bestrijkt de basisregels van de Nederlandse spelling; regels die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs nog wordt geoefend.

Nadere informatie

LESSTOF. Basisgrammatica

LESSTOF. Basisgrammatica LESSTOF Basisgrammatica INHOUD INLEIDING... 3 BASISGRAMMATICA EN MEIJERINK... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 OMVANG... 5 INHOUD... 7 Lesstof Basisgrammatica 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

Lesstof. Formuleren 4F

Lesstof. Formuleren 4F Lesstof Formuleren 4F INHOUD LESSTOF... 1 INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 3 INHOUD... 5 Lesstof Formuleren 4F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn verkrijgbaar

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD Lesstof Leestekens 2

INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD Lesstof Leestekens 2 LESSTOF Leestekens INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 6 Lesstof Leestekens 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De programma s draaien

Nadere informatie

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden

Lesstof. Formuleren. voor gevorderden Lesstof Formuleren voor gevorderden 2 Lesstof Formuleren voor gevorderden INHOUD LESSTOF... 1 INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 Lesstof Formuleren voor gevorderden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling Werkwoorden

LESSTOF. Spelling Werkwoorden LESSTOF Spelling Werkwoorden INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 7 Lesstof Spelling Werkwoorden 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

2 Lesstof Leestekens

2 Lesstof Leestekens LESSTOF Leestekens 2 Lesstof Leestekens INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Leestekens 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De

Nadere informatie

LESSTOF. Formuleren 1F

LESSTOF. Formuleren 1F LESSTOF Formuleren 1F INHOUD INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 3 INHOUD... 6 Lesstof Formuleren 1F 2 INLEIDING Muiswerk-programma s zijn web-based programma s voor het onderwijs. Dat betekent dat gebruikers

Nadere informatie

Spelling 2F. Doelgroepen Spelling 2F. Omschrijving Spelling 2F

Spelling 2F. Doelgroepen Spelling 2F. Omschrijving Spelling 2F Spelling 2F De spellingstof die in het Spelling 2F behandeld wordt, is de stof van de basisschool die ook in lagere vo-opleidingen nog aan de orde komt, plus de door Meijering en de SLO aangegeven nieuwe

Nadere informatie

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands.

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands. Doelgroep Gevarieerde Spelling Gevarieerde Spelling is bedoeld voor leerlingen

Nadere informatie

Werkwoordspelling op maat

Werkwoordspelling op maat Werkwoordspelling op maat Muiswerk Werkwoordspelling op maat besteedt aandacht aan het hele algoritme van de spelling van regelmatige werkwoorden en ook aan de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden.

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Basisgrammatica Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Basisgrammatica Het computerprogramma Basisgrammatica

Nadere informatie

Basisgrammatica. Doelgroep Basisgrammatica

Basisgrammatica. Doelgroep Basisgrammatica Basisgrammatica In Muiswerk Basisgrammatica wordt aandacht besteed aan de drie belangrijkste woordsoorten die de traditionele grammatica onderscheidt. Verder komen de eerste beginselen van zinsontleding

Nadere informatie

Lesstof. Praktijkgericht lezen 1

Lesstof. Praktijkgericht lezen 1 Lesstof Praktijkgericht lezen 1 2 Lesstof Praktijkgericht Lezen 1 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Praktijkgericht Lezen 1 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma

Nadere informatie

Lesstof. Praktijkgericht lezen 1

Lesstof. Praktijkgericht lezen 1 Lesstof Praktijkgericht lezen 1 INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 6 Lesstof Praktijkgericht Lezen 1 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma

Nadere informatie

LESSTOF. Studievaardigheid op maat

LESSTOF. Studievaardigheid op maat LESSTOF Studievaardigheid op maat 2 Lesstof Studievaardigheid op maat INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 8 Lesstof Studievaardigheid op maat 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn

Nadere informatie

LESSTOF. Studievaardigheid op maat

LESSTOF. Studievaardigheid op maat LESSTOF Studievaardigheid op maat INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 5 Lesstof Studievaardigheid op maat 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

(werkwoordelijk gezegde)

(werkwoordelijk gezegde) Grammatica 1F Grammatica 1F bestrijkt de basisregels van de Nederlandse grammatica die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs meestal nog wordt geoefend. Doelgroepen

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Basisspelling

LESSTOF. Basisspelling LESSTOF Basisspelling INHOUD INLEIDING... 3 BASISSPELLING EN MEIJERINK... 3 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Basisspelling 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

LESSTOF. Strategisch Lezen

LESSTOF. Strategisch Lezen LESSTOF Strategisch Lezen 2 Lesstof Strategisch Lezen INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 TOT SLOT... 18 Lesstof Strategisch Lezen 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s

Nadere informatie

LESSTOF. Gevarieerde Spelling

LESSTOF. Gevarieerde Spelling LESSTOF Gevarieerde Spelling 2 Lesstof Gevarieerde Spelling INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 6 INHOUD... 11 Lesstof Gevarieerde Spelling 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Studievaardigheid

LESSTOF. Studievaardigheid LESSTOF Studievaardigheid INHOUD INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 7 Lesstof Studievaardigheid 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De programma s draaien

Nadere informatie

LESSTOF. Studievaardigheid

LESSTOF. Studievaardigheid LESSTOF Studievaardigheid 2 Lesstof Studievaardigheid INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Studievaardigheid 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het Muiswerkprogramma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 7

LESSTOF. Rekenen op maat 7 LESSTOF Rekenen op maat 7 2 Lesstof Rekenen op maat 7 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 7 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Werkwoordspelling 1F. Doelgroepen Werkwoordspelling 1F. Omschrijving Werkwoordspelling 1F

Werkwoordspelling 1F. Doelgroepen Werkwoordspelling 1F. Omschrijving Werkwoordspelling 1F Werkwoordspelling 1F Werkwoordspelling 1F bestrijkt de basisregels van de Nederlandse werkwoordspelling die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs meestal nog wordt

Nadere informatie

Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica.

Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica. Basis Werkwoordspelling Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica. Basis Werkwoordspelling is een programma voor het leren

Nadere informatie

LESSTOF. Basisspelling

LESSTOF. Basisspelling LESSTOF Basisspelling 2 Lesstof Basisspelling INHOUD INLEIDING... 4 BASISSPELLING EN MEIJERINK... 4 DOELGROEP... 6 STRUCTUUR... 6 INHOUD... 9 Lesstof Basisspelling 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn

Nadere informatie

LESSTOF. Ontleden en Benoemen

LESSTOF. Ontleden en Benoemen LESSTOF Ontleden en Benoemen 2 Lesstof Ontleden en Benoemen INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 6 INHOUD ONTLEDEN EN BENOEMEN 1... 10 INHOUD ONTLEDEN EN BENOEMEN 2... 17 Lesstof Ontleden

Nadere informatie

LESSTOF. Schoolwoorden

LESSTOF. Schoolwoorden LESSTOF Schoolwoorden INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 3 INHOUD... 5 Lesstof Schoolwoorden 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn verkrijgbaar

Nadere informatie

Formuleren voor gevorderden

Formuleren voor gevorderden Formuleren voor gevorderden Het programma Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden op het

Nadere informatie

DOELGROEP Grammatica 3F is bedoeld voor leerlingen van havo/vwo en mbo 4. Het programma is geschikt voor zowel allochtone als autochtone leerlingen.

DOELGROEP Grammatica 3F is bedoeld voor leerlingen van havo/vwo en mbo 4. Het programma is geschikt voor zowel allochtone als autochtone leerlingen. DOELGROEP Grammatica 3F is bedoeld voor leerlingen van havo/vwo en mbo 4. Het programma is geschikt voor zowel allochtone als autochtone leerlingen. STRUCTUUR De lesstof is ingedeeld in rubrieken (onderwerpen)

Nadere informatie

LESSTOF. Strategisch Lezen

LESSTOF. Strategisch Lezen LESSTOF Strategisch Lezen INHOUD INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 6 TOT SLOT... 14 Lesstof Strategisch Lezen 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs. De programma

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 5

LESSTOF. Rekenen op maat 5 LESSTOF Rekenen op maat 5 2 Lesstof Rekenen op maat 5 Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 5 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Schoolwoorden

LESSTOF. Schoolwoorden LESSTOF Schoolwoorden 2 Lesstof Schoolwoorden INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Schoolwoorden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling 1F

LESSTOF. Werkwoordspelling 1F LESSTOF Werkwoordspelling 1F INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Werkwoordspelling 1F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve leermiddelen voor het

Nadere informatie

Leestekens 3F. Doelgroepen Leestekens 3F. Omschrijving Leestekens 3F

Leestekens 3F. Doelgroepen Leestekens 3F. Omschrijving Leestekens 3F Leestekens 3F De stof van Leestekens 3F volgt ongeveer dezelfde indeling als de eerdere delen, maar opbouw is cumulatief. Kwamen in Leestekens 1F vooral eenvoudige zinnen en woorden aan bod en kwamen langzamerhand

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling 1F

LESSTOF. Werkwoordspelling 1F LESSTOF Werkwoordspelling 1F 2 Lesstof Werkwoordspelling 1F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 7 STRUCTUUR... 7 INHOUD... 11 Lesstof Werkwoordspelling 1F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve

Nadere informatie

LESSTOF. Verbanden 1F

LESSTOF. Verbanden 1F LESSTOF Verbanden 1F 2 Lesstof Verbanden 1F Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 8 Lesstof Verbanden 1F 3 INLEIDING Verbanden 1F is een module uit de bundel Muiswerkprogramma s

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool, alle niveaus van het vmbo en mbo 1 en 2. Werkwoordspelling op maat Werkwoordspelling op maat besteedt aandacht aan het hele algoritme van de spelling van regelmatige werkwoorden en ook aan de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden. Doelgroepen

Nadere informatie

LESSTOF. Woordkennis 1

LESSTOF. Woordkennis 1 LESSTOF Woordkennis 1 Lesstof Woordkennis 1 2 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEPEN... 4 STRUCTUUR... 6 HET MUISWERK WOORDENBOEK... 9 INHOUD WOORDKENNIS 1... 10 Lesstof Woordkennis 1 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling 3F

LESSTOF. Werkwoordspelling 3F LESSTOF Werkwoordspelling 3F INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Werkwoordspelling 3F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve leermiddelen voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 7

LESSTOF. Rekenen op maat 7 LESSTOF Rekenen op maat 7 Inhoud INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 6 Lesstof Rekenen op maat 7 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn

Nadere informatie

LESSTOF. Lezen 3F-4F

LESSTOF. Lezen 3F-4F LESSTOF Lezen 3F-4F INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 7 Lesstof Lezen 3F-4F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn interactieve, adaptieve computerprogramma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

Grammatica 2F. Doelgroepen Grammatica 2F. Omschrijving Grammatica 2F. meewerkend voorwerp. voegwoord alle woordsoorten

Grammatica 2F. Doelgroepen Grammatica 2F. Omschrijving Grammatica 2F. meewerkend voorwerp. voegwoord alle woordsoorten Grammatica 2F Grammatica 2F bestrijkt de basisregels van de Nederlandse grammatica die op de basisschool worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs meestal nog wordt geoefend. Doelgroepen

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling 2F

LESSTOF. Werkwoordspelling 2F LESSTOF Werkwoordspelling 2F INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Werkwoordspelling 2F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve leermiddelen voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling voor de bovenbouw

LESSTOF. Spelling voor de bovenbouw LESSTOF Spelling voor de bovenbouw INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 3 INHOUD... 5 Lesstof Spelling voor de bovenbouw 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat

LESSTOF. Rekenen op maat LESSTOF Rekenen op maat 2 Lesstof Rekenen op maat INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEPEN EN DOEL... 5 UITGANGSPUNTEN... 6 STRUCTUUR... 7 REKENEN OP MAAT 1... 11 REKENEN OP MAAT 2... 13 REKENEN OP MAAT 3...

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling. voor gevorderden

LESSTOF. Spelling. voor gevorderden LESSTOF Spelling voor gevorderden INHOUD INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 3 DIAGNOSE... 4 INHOUD... 5 Lesstof Spelling voor gevorderden 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

LESSTOF. Grammatica I-III

LESSTOF. Grammatica I-III LESSTOF Grammatica I-III INHOUD INLEIDING... 3 STRUCTUUR... 3 GRAMMATICA I... 6 GRAMMATICA II... 10 GRAMMATICA III... 15 Lesstof Grammatica I-III 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

Lesstof. Praktijkgericht Lezen 2

Lesstof. Praktijkgericht Lezen 2 Lesstof Praktijkgericht Lezen 2 2 Lesstof Praktijkgericht Lezen 2 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Praktijkgericht Lezen 2 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 1

LESSTOF. Rekenen op maat 1 LESSTOF Rekenen op maat 1 2 Lesstof Rekenen op maat 1 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN... 16 Lesstof Rekenen op maat 1 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 7 Lesstof Rekenen op maat 4 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD Lesstof Lezen 3

INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD Lesstof Lezen 3 LESSTOF Lezen 2 Lesstof Lezen INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Lezen 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn verkrijgbaar

Nadere informatie

LESSTOF. Grammatica 1F

LESSTOF. Grammatica 1F LESSTOF Grammatica 1F INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Grammatica 1F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve leermiddelen voor het onderwijs. Ze

Nadere informatie

LESSTOF. Verbanden 1F

LESSTOF. Verbanden 1F LESSTOF Verbanden 1F 2 Lesstof Verbanden 1F Inhoud INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 8 Lesstof Verbanden 1F 3 INLEIDING Verbanden 1F is een module uit de bundel Muiswerkprogramma s

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling voor de bovenbouw

LESSTOF. Spelling voor de bovenbouw LESSTOF Spelling voor de bovenbouw 2 Lesstof Spelling voor de bovenbouw INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 6 Lesstof Spelling voor de bovenbouw 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

Spelling Werkwoorden. Doelgroep Spelling Werkwoorden. Omschrijving Spelling Werkwoorden

Spelling Werkwoorden. Doelgroep Spelling Werkwoorden. Omschrijving Spelling Werkwoorden Spelling Werkwoorden Spelling Werkwoorden is een programma voor het leren schrijven van de werkwoordsvormen. Deze module behandelt de spelling van infinitief, tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid

Nadere informatie

LESSTOF. Verhoudingen 3F

LESSTOF. Verhoudingen 3F LESSTOF Verhoudingen 3F 2 Lesstof Verhoudingen 3F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Verhoudingen 3F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs.

Nadere informatie

LESSTOF. Leestekens op maat

LESSTOF. Leestekens op maat LESSTOF Leestekens op maat 2 Lesstof Leestekens op maat INHOUD INLEIDING... 4 ACHTERGROND EN VERANTWOORDING... 5 DOELGROEPEN... 7 STRUCTUUR... 7 INHOUD... 9 Lesstof Leestekens op maat 3 INLEIDING In de

Nadere informatie

Lesstof. Praktijkgericht Lezen 2

Lesstof. Praktijkgericht Lezen 2 Lesstof Praktijkgericht Lezen 2 INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 5 Lesstof Praktijkgericht Lezen 2 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma

Nadere informatie

LESSTOF. Grammatica I-III

LESSTOF. Grammatica I-III LESSTOF Grammatica I-III 2 Lesstof Grammatica I-III INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 5 GRAMMATICA I... 8 GRAMMATICA II... 14 GRAMMATICA III... 20 Lesstof Grammatica I-III 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens.

Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Leestekens op maat Het Muiswerkprogramma Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Doelgroepen Leestekens op maat Leestekens op maat is bedoeld voor groep

Nadere informatie

Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens.

Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Leestekens op maat is een programma voor het aanleren van een juist gebruik van leestekens. Doelgroepen Leestekens op maat Leestekens op maat is bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, voor de

Nadere informatie

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren

Formuleren. Doelgroep Formuleren. Omschrijving Formuleren Formuleren Muiswerk Formuleren is een programma dat aandacht besteedt aan de belangrijkste stof die in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs veelal aan de orde komt. Doelgroep Formuleren Formuleren

Nadere informatie

LESSTOF. Woordkennis 3

LESSTOF. Woordkennis 3 LESSTOF Woordkennis 3 INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEPEN... 3 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 8 Lesstof Woordkennis 3 2 INLEIDING Muiswerk-programma s zijn slimme, interactieve leermiddelen voor het onderwijs.

Nadere informatie

LESSTOF. Getallen 3F

LESSTOF. Getallen 3F LESSTOF Getallen 3F 2 Lesstof Getallen 3F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Getallen 3F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma

Nadere informatie

LESSTOF. Leestekens op maat

LESSTOF. Leestekens op maat LESSTOF Leestekens op maat INHOUD INLEIDING... 3 ACHTERGROND EN VERANTWOORDING... 4 DOELGROEPEN... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 7 Lesstof Leestekens op maat 2 INLEIDING In de eerste Periodieke Peiling van

Nadere informatie

Basis Werkwoordspelling

Basis Werkwoordspelling Basis Werkwoordspelling Basis Werkwoordspelling is een programma voor het leren schrijven van de werkwoordsvormen. Doelgroepen Basis Werkwoordspelling Het programma Basis Werkwoordspelling is bedoeld voor

Nadere informatie

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem).

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem). Getallen 3 Doelgroep Getallen 3 is bedoeld voor leerlingen in klas 3-5 van de havo, klas 3-6 van het vwo en in mbo 3&4. Het programma is bijzonder geschikt voor groepen waarin niveauverschillen bestaan.

Nadere informatie

LESSTOF. Leestekens 2F

LESSTOF. Leestekens 2F LESSTOF Leestekens 2F INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 6 STRUCTUUR... 6 INHOUD... 9 Lesstof Leestekens 2F 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve leermiddelen voor het onderwijs. Ze

Nadere informatie

LESSTOF. Turbotafels

LESSTOF. Turbotafels LESSTOF Turbotafels INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 5 Lesstof Turbotafels 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn

Nadere informatie