Cazis Fiscale Hulp kijkt ook naar het verleden, wij kijken 5 jaar terug. Hierin onderscheid Cazis zich van de andere aanbieders.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cazis Fiscale Hulp kijkt ook naar het verleden, wij kijken 5 jaar terug. Hierin onderscheid Cazis zich van de andere aanbieders."

Transcriptie

1

2 Waarom fiscale hulp voor minima? Mensen met een laag inkomen hebben vaak nadeel van de manier waarop de belastingdienst werkt: Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. De belastingdienst gaat er van uit dat de maandelijkse loonheffing een goed beeld geeft van de belastingplicht. Daar mee gaat de belastingdienst uit van een stabiele inkomensstroom en vaste leef- en uitgavenpatronen. Afwijkingen dienen door de belastingplichtigen zelfstandig worden gemeld. Maar mensen met een laag inkomen zijn van de fiscale mogelijkheden nauwelijks op de hoogte of ze raken het spoor bijster in jargon, site of regeling. Daarom betalen ze vaak te veel belasting of krijgen ze te weinig toeslag, terwijl ze dat geld juist zo goed zouden kunnen gebruiken. Soms krijgen ze zelfs een boete opgelegd als ze niet op tijd een verplichte aangifte indienen. Geoefende consultants kunnen hierin gemakkelijk en effectief behulpzaam zijn. Gerichte, snelle begeleiding van de aangiftes vergroot het besteedbaar budget! Dat leidt tot resultaat! Cazis Fiscale Hulp kijkt ook naar het verleden, wij kijken 5 jaar terug. Hierin onderscheid Cazis zich van de andere aanbieders. Door Cazis Fiscale Hulp Cazis Fiscale Hulp verstrekt in verschillende gemeenten eenvoudige fiscale hulp aan minima, vooral aan mensen in een schuldhulptraject. Doorgaans leiden twee op de drie gesprekken tot teruggave. Gemiddeld is de teruggave M2.400: 45% van de adviezen leidt tot een belastingteruggave van meer dan M1.000; 25% van de adviezen leidt tot een teruggave tussen M0 en M1.000; 30% van de adviezen leidt niet tot een teruggave. De reden voor de teruggave is nogal simpel: de belastingtabellen van de belastingdienst houden geen rekening met onregelmatige inkomsten en niet automatisch met aftrekposten en toeslagen. Omdat de aangifteplicht is vervallen worden onregelmatige inkomsten onevenredig belast, worden toeslagen gemist en worden aftrekbare kosten niet helemaal afgetrokken. Wie de weg weet in de belastingregels kan gemakkelijk een teruggave aanvragen. Veel adviezen worden door ons verstrekt aan mensen die in een schuldhulptraject zijn terecht gekomen of bijzondere bijstand aanvragen. Het vergeten geld van de belastingteruggaaf kan de schuldenproblematiek een stuk versimpelen of zorgt voor een ruimer budget voor de lage inkomens. Belastinghulp aan lage inkomens vraagt niet persé een netto-uitgave door een gemeente. De belastingteruggaaf zorgt er vaak voor dat de (ambtelijke) energie die dient te worden besteed aan schuldhulpverlening en bijzondere bijstand afneemt. Want de hulpvrager krijgt door een belastingteruggave een ruimer budget! Cazis, fiscale hulp - werkt voor minima 2

3 In de meeste gevallen is de belastingteruggave groter dan de kosten van betaalde belastinghulp. Dat kan een goede reden zijn om de kosten voor rekening van de klant te laten. Maar dan zou het wel onredelijk zijn wanneer de klant, die geen teruggave krijgt, zou dienen te betalen voor de belastinghulp. Voor wie? Verschillende groepen minima hebben baat bij belastinghulp: Schuldhulpverlening. Deze groep is groot. Het merendeel van de nieuwe instroom in de bijstand kampt met schuldenproblematiek. Zowel deze klanten als de schuldhulpverlening hebben baat bij de hulp. Doordat de teruggaaf substantieel kan zijn kan de schuldenproblematiek worden verminderd en sneller worden opgelost. Bijzondere bijstand: De belastingteruggave kan de verstrekking van bijzondere bijstand overbodig maken. Bijstandsgerechtigden met een onregelmatig inkomstenpatroon of bijzondere kosten: deze groep zal gemakkelijk voor teruggaaf in aanmerking komen. De kosten van de belastinghulp wegen meestal ruim op tegen de teruggave, waardoor de bestedingsruimte toeneemt. Overige minima: de kosten wegen vaak op tegen de teruggaaf. Betrokken De gesprekken verlopen volgens een eenvoudig fiscaal stramien. Maar de gesprekken hebben wel een sterke emotionele lading. Achter het lage inkomen zit soms een akelige reden: ziekte, sterfgeval, ongeluk, schulden. Soms ook vastlopen in maatschappelijke structuren, gebrekkige opleiding, onbekendheid met de moderne maatschappij. Die achtergronden komen in zo n adviesgesprek vaak op tafel! De kunst van fiscale advisering aan mensen met een laag inkomen is om vanuit een betrokken houding neffectief de noodzakelijke informatie te filteren en een goed advies te geven. Resultaatgericht Om de kosten van een advies beperkt te houden screenen de adviezen niet meer dan zo n 40 tot 50% van de mogelijkheden tot teruggaaf, omdat het doorlichten van de volledige fiscale situatie niet in verhouding staat tot de mogelijke teruggaaf. Cazis, fiscale hulp - werkt voor minima 3

4 Praktisch Voor de fiscale hulp dienen door de klant de volgende gegevens worden meegebracht. Algemeen Een geldig identificatiebewijs: paspoort, identiteitsbewijs, vreemdelingendocument of rijbewijs. DigiD wachtwoord en gebruikersnaam (indien nog niet aangevraagd uiterlijk twee dagen voor gesprek aanvragen). Ondernemers dienen de gebruikersnaam en het wachtwoord mee te nemen, die door de belastingdienst zijn opgegeven. Gegevens van de fiscale partner of toeslagpartner en overige gezinsleden. Belastingaangiftes, aanslagen en beschikkingen over de laatste vijf jaar (ook voorlopige aanslagen/beschikkingen). Inkomen uit werk en woning Jaaropgaven van loon of uitkering over de afgelopen vijf jaar. Opgaven van overig inkomen: bijverdiensten, freelance inkomen, ook weer over de afgelopen vijf jaar. Lijfrente: betaalde lijfrentepremie, pensioenoverzicht. En ook dat weer over de afgelopen vijf jaar. Inkomen uit sparen en beleggen Bezittingen en schulden per 1 januari en per 31 december van elk van de afgelopen vijf jaar. Saldi bank-, giro-, spaarrekeningen per en per van elk van de afgelopen vijf jaar. Buitengewone uitgaven over de afgelopen vijf jaar Onderhoudsverplichtingen: alimentatie en dergelijke. Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar. Uitgaven (nota s) i.v.m. ziekte, invaliditeit, overlijden. Polis zorgverzekering. Uitgaven (nota s) voor studie: college-, lesgeld, boeken. Opgave ontvangen studiefinanciering. (Betaalbewijzen van) gedane giften. Aanpak van het gesprek Eerst worden de mogelijkheden voor fiscale teruggave globaal verkend in een algemeen gesprek: hoe is de woon- en leefsituatie, de gezinssamenstelling en andere omstandigheden rond werk en inkomen. Vervolgens wordt de fiscale situatie stap voor stap direct in de aanvraag tot teruggaaf uitgewerkt. De aanvraag wordt afgerond en ingediend als een teruggaaf te verwachten is. De klant ontvangt een kopie van de aanvraag plus een schatting van de te verwachten termijn van de eventuele teruggaaf. Cazis Fiscale hulp bewaart een kopie van de aanvraag voor de eigen administratie maar vernietigt de DigiD en wachtwoord gegevens van de klant. In een overzicht worden naw-gegevens van de klant, eventueel de soort klant (voor zover relevant voor facturatie), de datum en tijd van het gesprek (eventueel no show, herhaling) en de aangevraagde teruggaaf genoteerd plus relevante gespreksgegevens die niet uit de aanvraag belastingteruggaaf blijken. Dit overzicht kan ook beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtgever, zodat schuldhulpverleners en consulenten deze gegevens in hun gesprek met de klant kunnen betrekken. Ook is het mogelijk om een kopie van de aangifte aan de opdrachtgever te mailen. Hoe werkt Cazis Fiscale Hulp? Cazis Fiscale Hulp werkt met teams per opdrachtgever, die bestaan uit één geschoolde fiscale hulpverlener, zo nodig uitgebreid met één parttime ondersteuner. De ondersteuner, die door Cazis Fiscale Hulp is voorbereid op de specifieke emotionele en fiscale kenmerken van de doelgroep, neemt de eenvoudiger gesprekken voor z n rekening. De adviseur pakt de moeilijker gesprekken. Bovendien is deze verantwoordelijk voor het onderhouden van het dagelijkse contact met de opdrachtgevers. De Cazis, fiscale hulp - werkt voor minima 4

5 ondersteuners kunnen ook geworven worden uit de doelgroep van de Sociale Dienst: met name oudere werklozen met een adequate opleiding, administratieve achtergrond en gedegen werkervaring. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort vormen actieve 50+-ers het alternatief. Deze groepen beschikken over de levenservaring en de empathie om de doelgroep adequaat tegemoet te treden. Fiscaal hulpverleners en ondersteuners werken op locatie. De gesprekken worden door de opdrachtgever ingepland met behulp van een planningstool (zie bijlage), dat rekening houdt met de beschikbaarheid van de fiscale hulpverleners en ondersteuners. Elke opdrachtgever heeft een vaste hulpverlener en aanspreekpunt. Cazis Fiscale Hulp zorgt voor vervanging wanneer nodig. Elke opdrachtgever krijgt een eigen customized toegang tot het planningstool. De klant ontvangt per mail een afspraakbevestiging met overzicht van de mee te nemen documenten en 24 uur voor de afspraak per sms een herinnering. Cazis Fiscale Hulp zorgt voor de begeleiding en bijscholing van de fiscale hulpverleners, voor het opleidingsmateriaal voor de ondersteuners, voor de logistiek, voor de backoffice, kwaliteitsbewaking etc. Veel aandacht wordt besteed aan integriteit: bij vermoeden van belastingfraude of uitkeringsmisbruik wordt het gesprek gestopt. De opdrachtgever zorgt voor een werkplek op locatie met een pc, adres en een aansluiting op internet. Te maken keuzes Locatie Cazis Fiscale Hulp werkt op de locatie die door de opdrachtgever wordt aangegeven. Over het algemeen is dat een plek op het Werkplein dat door de klanten goed te bereiken is. Maar de opdrachtgever kan ook een andere locatie aanwijzen. Tijdstip Cazis Fiscale Hulp werkt bij voorkeur op vaste dagen bij de opdrachtgever, mits er voldoende afspraken in de agenda staan. Zowel de keuze voor de locatie van de opdrachtgever als de strakke planning van afspraken zorgen er voor dat de kosten van Cazis Fiscale Hulp beperkt blijven. Doelgroep De opdrachtgever kan kiezen welke klanten in aanmerking moeten of mogen komen voor fiscale hulp: Schuldhulpverlening. Deze groep is groot. Het merendeel van de nieuwe instroom in de bijstand kampt met schuldenproblematiek. Zowel deze klanten Cazis, fiscale hulp - werkt voor minima 5

6 als de schuldhulpverlening hebben baat bij belastinghulp. Doordat de teruggaaf substantieel kan zijn kan de schuldenproblematiek worden verminderd en sneller worden opgelost. Dat beperkt de ambtelijke inzet en dat maakt het logisch de advieskosten voor rekening van de opdrachtgever te nemen. Bijzondere bijstand: De belastingteruggave kan de verstrekking van bijzondere bijstand voorkomen. Dat beperkt ook de ambtelijke inzet en dat alles maakt het logisch de gesprekskosten voor rekening van de opdrachtgever te nemen. Minima met een onregelmatig inkomstenpatroon of bijzondere kosten: deze groep zal doorgaans gemakkelijk voor teruggaaf in aanmerking komen. De kosten van de belastinghulp wegen meestal gemakkelijk op tegen de teruggave, waardoor de bestedingsruimte toeneemt. Er ligt hier geen (specifiek) belang voor de opdrachtgever en dat maakt het logisch de kosten bij de klant te laten. Overige bijstandsgerechtigden en overige minima: de kosten wegen vaak op tegen de teruggaaf. Er ligt hier geen (specifiek) belang voor de opdrachtgever en dat maakt het logisch de kosten bij de klant te laten. Kosten De kosten van Cazis Fiscale Hulp kunnen worden betaald door de opdrachtgever of door de klant. Het argument om de kosten bij de klant te laten is dat de klant het meeste baat heeft bij de bij de belastingteruggave. Bovendien vermijdt de opdrachtgever eventuele aanbestedingscomplicaties. Cazis Fiscale Hulp zal dan het resultaat van het gesprek voor zich dienen te houden, tenzij de klant instemt met terugkoppeling. Ondersteuners Cazis Fiscale Hulp beschikt over een ingewerkte groep ondersteuners. Als alternatief wordt aangeboden (parttime) ondersteuners in te zetten die worden geworven uit lokale (oudere) werklozen met een geschikte achtergrond. Selectie en opleiding vergt een bedrag van M2.500 per ondersteuner. Contract Het contract tussen Cazis Fiscale Hulp en de opdrachtgever bevat in ieder geval de volgende elementen: Startdatum en looptijd. Locatie en aanwezige voorzieningen. Werkplek (balie of spreekkamer) met pc met internetverbinding en adres. Werktijden Doelgroep Kosten Betaling door opdrachtgever of klant. Eventueel: Grens restschuld waarbij de kosten niet aan klant in rekening worden gebracht. Maximale omvang no-show en herhalingsgesprekken (indien veroorzaakt door nalatigheid klant) 20%; meerkosten voor rekening opdrachtgever. Voorlichtingsmateriaal voor klanten: wie maakt wat? Voorlichting en instructie door Cazis Fiscale Hulp aan medewerkers van de opdrachtgever (schuldhulp, bijzondere bijstand en anderen): de vaste adviseur legt het advies bijvoorbeeld in het werkoverleg uit (wat gebeurt er in het adviesgesprek, wat dienen klanten mee te nemen, hoe kunnen klanten die waarschijnlijk een teruggave krijgen worden herkend, hoeveel heeft het tot nu toe opgeleverd, gebruik planningstool). Opzet agendering gesprekken. Opdrachtgever, contactpersoon. Cazis, fiscale hulp - werkt voor minima 6

7 Integriteitsafspraken: geheimhoudingsplicht, vermoedens van misbruik/fraude worden bij de opdrachtgever gemeld. Aard en frequentie van rapportages, bijvoorbeeld: hoeveel klanten, welke klanten, no show/herhaling, bedrag van de teruggave, aard van de teruggave (belasting/toeslag/jaar), etc. Vragen? Cazis bv Werkpunt Leusden Speelkamp pe Leusden Planningstool Het planningstool werkt in de cloud, is bereikbaar via internet en vergt daarom geen beheer door de opdrachtgever. Elke opdrachtgever heeft een eigen customized omgeving (eventueel met vermelding van naam en logo van de opdrachtgever) met inlogcode en wachtwoord. Elke medewerker bij de opdrachtgever kan inloggen en afspraken aanmaken voor cliënten. Meerdere werknemers per opdrachtgever kunnen gelijktijdig ingelogd zijn. De contactpersoon van Cazis Fiscale Hulp geeft zijn beschikbaarheid per opdrachtgever aan (eventueel inclusief ondersteuner) waarna de afspraken op de aangegeven dagen kunnen worden gepland. Indien het adres van de klant is ingevoerd wordt een bevestigingsmail van de afspraak toegezonden met opsomming van de mee te nemen gegevens en documenten. Indien een 06-nummer van de klant is ingevoerd wordt 24 uur voor de afspraak een sms ter herinnering toegestuurd. Aan elke afspraak wordt een notitieformulier gekoppeld waarin de afloop van de afspraak diverse gegevens worden vastgelegd: no show, geen aangifte ingediend, op rekening of cash, aangifte ingediend (vermoedelijke opbrengst aan belastingteruggaaf), etc. De notitieformulieren worden verzameld in een overzicht. Hieruit kunnen rapportages worden gemaakt. Cazis, fiscale hulp - werkt voor minima 7

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008

Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008 Aanleverinstructie aangifte Inkomstenbelasting 2008 In deze instructie leest u op welke manier wij uw documenten en informatie bij voorkeur ontvangen. Vervolgens leest u welke documenten en informatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012 2016 Gemeente Woerden Portefeuillehouder : Loes Ypma, wethouder sociale zaken, WMO, jeugd, onderwijs en sport Ambtelijk opdrachtgever : Karen Coesmans, afdelingsmanager

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Handboek. Goed Geregeld. Een handreiking voor de vrijwilliger

Handboek. Goed Geregeld. Een handreiking voor de vrijwilliger Handboek Goed Geregeld Een handreiking voor de vrijwilliger Voorwoord Om ouderen voor te lichten over de manieren die er zijn om de financiën goed te regelen, is Stichting Humanitas in samenwerking met

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Consumptief krediet

Addendum PE Plus Adviseur Consumptief krediet Addendum PE Plus Adviseur Consumptief krediet Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

Algemene dienstverlening & Totaalpakket

Algemene dienstverlening & Totaalpakket Algemene dienstverlening & Totaalpakket 2012.1 Algemeen Brede en veelzijdige dienstverlening SOFIAD bestaat uit een team van drie fiscaal-juristen die zich hebben gespecialiseerd in een breed pakket van

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden

Geen mensen uitsluiten van hulp. Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Geen mensen uitsluiten van hulp Wegblijven van 'eigen schuld, dikke bult' Preventie: gedrag beïnvloeden Inhoudspagina 3 Schuld? 4 Hoe en bij wie ontstaan schulden? Schulden zijn niet alleen een zaak van

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie