Algemeen Jaarverslag 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 1. Voedselbank Leeuwarden Werpsterdyk 8a 9088 AH Wirdum bankrekening: Kamer van Koophandel:

2 1. Algemeen In ons eerste jaarverslag, over 2005, hebben we uitvoerig verslag gedaan van de aanloop naar en vervolgens de oprichting van de Voedselbank Leeuwarden. Ook komen doelstelling en criteria en de landelijke organisatie daar uitgebreid in aan de orde. En deze gelden onverkort. Daarom wordt daar in dit verslag niet opnieuw aandacht aan besteed. In dit verslag ligt het accent op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Binnenkort verschijnt een afzonderlijk Financieel Jaarverslag over Cliënten a. Aantallen (zie grafiek 1; pag. 7): Het aantal cliënten is in 2006 gegroeid van 93 in januari naar 198 eind december. De zeven mensen die de intakegesprekken voeren konden de aanvragen niet bijhouden: de wachtlijst is gegroeid van 14 naar 77. Dit heeft te maken met de sterke groei van de aanvragen in december. In totaal hebben sinds de start van de Voedselbank tot eind december op 488 adressen intakegesprekken plaatsgevonden, waarvan tweederde voldeden aan de criteria. b. Gezinssamenstelling (zie grafiek 2, pag. 8) In deze tabel worden van degenen die eind 2006 een voedselpakket ontvingen de aantallen aangegeven onderverdeeld naar gezinssamenstelling: * alleenstaanden * 1-oudergezinnen (onderverdeeld naar aantal kinderen per gezin) * 2-oudergezinnen (onderverdeeld naar aantal kinderen per gezin). Deze getallen worden ook gegeven van de eind 2006 uitgeschreven cliënten. c. Frequentie waarmee gebruik gemaakt wordt van de Voedselbank (zie grafiek 3 p.9) In deze grafiek wordt aangegeven hoe vaak een cliënt in het afgelopen jaar een voedselpakket ontvangen heeft. Degenen die 13 keer een pakket hebben ontvangen hebben het hele jaar gebruik gemaakt van de Voedselbank. Dat anderen minder vaak een pakket ontvingen kan betekenen dat men in de loop van het jaar ingeschreven werd als cliënt of dat men uitgeschreven kon worden. In totaal zijn in 2006 bijna voedselpakketten uitgereikt. d. Waar wonen onze cliënten? (grafiek 4, pag. 10) In deze Schijf-grafiek wordt aangegeven waar onze cliënten, in de verschillende wijken van Leeuwarden, wonen. e. Samenwerking met VanHarte restaurant Wekelijks ontvangen 10 van onze cliënten, bij toerbeurt, een uitnodiging voor een gratis maaltijd in dit restaurant. Op haar beurt ontvangt het sociaal VanHarte restaurant van de Voedselbank levensmiddelen die voor hen geschikt zijn en waarvan de Voedselbank grote hoeveelheden ontvangen heeft. 3. Distributie van de pakketten De bezorging van de pakketten vindt plaats via 2 verschillende kanalen: a. Via Instellingen (grafiek 5, pag. 11) Via de volgende Instellingen worden voedselpakketten verstrekt: Stichting Vrouwenopvang (m.i.v. 2007: Fier Fryslân), LdH (Leger des Heils; 3 verschillende bezorgadres

3 sen), Humanitas, SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang), Limor (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie), en ZOM (Zorg op Maat). De Voedselbank bracht de betreffende voedselpakketten aanvankelijk naar deze instellingen, waarna medewerkers van deze instellingen de pakketten bij hun cliënten bezorgden. In de loop van 2006, in de 9 e periode, is SMO er toe overgegaan om haar in Leeuwarden wonende cliënten de pakketten te laten halen bij de Distributiepunten van de Voedselbank (zie onder 3.b). Vrouwenopvang is daar in de 13 e periode mee begonnen. b. Via Distributiepunten (grafiek 6, pag. 12) De Voedselbank beschikt over 3 zgn. Distributiepunten (in Buurthuizen): Schepenbuurt, Schieringen en Westeinde. Hier worden de pakketten op een vaste dag in de 4- weekse periode bezorgd waar ze tussen 14 en 15u worden afgehaald door de cliënten. Het aantal te verstrekken pakketten per keer dient bij voorkeur niet hoger te zijn dan 40. Dit om puur praktische redenen: dit is ongeveer het maximum aantal pakketten dat in ons busje vervoerd kan worden en is tegelijkertijd ongeveer het maximum aantal cliënten dat in een uur kan worden bediend. Uit de grafiek blijkt wel dat we in Schieringen al ver over onze limiet zijn. Het busje moet daar al tweemaal voor rijden en de cliënten krijgen niet meer de aandacht die we hen graag geven. Daar moet dus een oplossing voor worden gezocht. Tot slot wordt in Schijfgrafiek 7 (pag. 13) een totaaloverzicht gegeven van de verdeling van onze cliënten over zowel Instellingen als Distributiepunten aan het eind van de 13 e periode. 4. Vrijwilligers De Voedselbank draait uitsluitend op (ca. 50) vrijwilligers, inclusief het bestuur. Er wordt in toenemende mate aandacht besteed aan diverse aspecten die de betrokkenheid van de vrijwilligers kan bevorderen. Zo is er in mei een uitstapje geweest met de Sinneljocht, de boot van Wobbe van Seijen, en wordt d.m.v. Nieuwsbrieven getracht elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen en onderwerpen die in het bestuur aan de orde komen. En het komend jaar zal hier zeker nog meer aan worden gedaan. Hieronder een korte opsomming van de werkvelden. a. Intake Eén van de bestuursleden is verantwoordelijk voor de intake. De intakers beoordelen de aanvragen die rechtstreeks (voor meer dan 70% via de website) bij de Voedselbank worden aangemeld. Men komt in aanmerking voor een pakket als het netto te besteden bedrag aan voedsel en kleding minder bedraagt dan 150/maand/persoon. Voor iedere bijkomende volwassene wordt hier 50,= bijgeteld en voor ieder kind is dat 25,=. De Voedselbank beschikte in 2006 over zeven intakers. Dit blijkt duidelijk te weinig om de sterk stijgende stroom aanvragen te verwerken én om na een halfjaar te controleren of de aangenomen cliënten nog voldoen aan de criteria. Ook worden cliënten aangemeld via de onder 3.a genoemde instellingen. De medewerkers van deze instellingen verzorgen zelf de intake van hun cliënten. Deze intakefomulieren worden vervolgens beoordeeld door onze intakecoördinator

4 b. Voedselacquisitie De Voedselcoördinator van de Voedselbank maakt deel uit van het bestuur en is de eindverantwoordelijke voor zowel de acquisitie, het beheer, als de uitreiking van het voedsel. Er is een werkgroep Voedselacquisitie opgericht die er voor verantwoordelijk is dat er voldoende voedsel in voorraad is om de voedselpakketten te kunnen samenstellen. Geen gemakkelijke taak, als bedacht wordt dat voor het samenstellen van 200 pakketten, à minimaal 20, maar liever 25 producten, dus in elke 4-weekse periode minstens producten nodig zijn. De instroom van voedingsmiddelen vindt langs verschillende wegen plaats: 1. Aanbod via bedrijven. Vaak gaat dit om bulkvoorraden. Deze worden gedeeld met de Noordelijke Voedselbanken, in Meppel (zie het hierna volgende punt). Maar ook zijn er bedrijven, bijvoorbeeld een bakker en een koekfabriek, waar op vaste dagen in de week goederen gehaald kunnen worden. 2. De Noordelijke Voedselbanken (NVB), in Meppel. Dit is de centrale Voedselbank voor Noord Nederland, die de verdeling van bulkvoorraden over de 17 Voedselbanken in dit gebied coördineert. De NVB onderhoudt ook de contacten met de Voedselbank in Rotterdam, het landelijke coördinatiepunt. 3. Speciale acties. Er zijn in 2006 een aantal van deze acties geweest. * Acties via kerken Allereerst in de 40-dagentijd, de 6 weken die vooraf gaan aan Pasen. Verscheidene kerken in Leeuwarden en de omringende dorpen roepen hun leden dan op om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. En hetzelfde werd nog een keer gedaan rond de Kerst, de zgn Winteractie. Het is ongelofelijk wat dan aan goederen, zowel voedingsmiddelen als nuttige huishoudartikelen, naar de Voedselbank wordt gebracht. * Speciale acties van Supermarkten De C1000-winkels van Leeuwarden en Grou hielden in juni/juli een zegelactie en stelden hun klanten in de gelegenheid de zegels, die recht gaven op een pakket ter waarde van 50,=, ter beschikking te stellen aan de Voedselbank. Het leverde alles bij elkaar bijna 700 van die pakketten op. De Super de Boer-winkels voerden in sept./okt. een soortgelijke actie. Die leverde meer dan pakketten à 40,= op! * Speciale acties. Hier moet de actie van de kerken in Kollum worden vermeld: zij gaven aan hun leden tijdens de Biddag voor gewas en arbeid, maart, een pootaardappel, met de vraag de vruchten daarvan in te leveren op de Dankdag, eind oktober, ten bate van de Voedselbank. Het leverde een bestelauto vol aardappelen op. Ook de zgn. Winteractie, rond de Kerst, gevoerd via de bedrijven, leverde een stroom van Kerstpakketten op. Samen met de goederen die de kerken gelijktijdig inzamelden konden hier gedurende ca. 2 perioden de voedselpakketten uit worden samengesteld. * Supermarktacties Om te waarborgen dat de schappen van Voedselbank voldoende gevuld blijven is

5 het nodig gebleken om de zgn. Supermarktacties te voeren. In overleg met de bedrijfsvoerder van een Supermarkt wordt een dag afgesproken waarop deze actie wordt gehouden, zodat hij zijn voorraden daar op af kan stemmen. Op die dag, of soms op 2 achtereenvolgende dagen, ontvangen de klanten van de Supermarkt bij binnenkomst een briefje waar de actie op wordt aangekondigd en de producten opstaan die de Voedselbank graag ontvangt. In de winkel staan die producten duidelijk herkenbaar opgesteld. Ná de kassa, als de klant de producten heeft afgerekend, staat er weer een vrijwilliger van de Voedselbank die de producten in ontvangst neemt en verzamelt in bananendozen. De volgende acties zijn in 2006 gevoerd: op 13/5 Konmar: 43 dozen; 16&17/6 C1000 Snekertrekweg: 140 dozen; 15/7 Poiesz, Schieringen: 30 dozen; 8&9/9 Albert Heijn (Miro): 190 dozen. * Braderie in Wirdum Vrijwilligers van de Voedselbank richtten in juni, op de Jaarmarkt in Wirdum, een stalletje in met artikelen die verkregen werden in de Kerstpakketten, en ongeschikt waren om toe te voegen aan de voedselpakketten. De verkoop leverde bijna 800,= op! c. Logistieke Administratie Door een vrijwilliger met ICT-ervaring is een database ontwikkeld waarmee de vertaalslag gemaakt wordt van de afdeling Intake, naar degenen die de Voedselpakketten samenstellen. Dit is een heel precies gebeuren. De intakers geven aan de nieuwe cliënten door waar en wanneer zij hun pakket kunnen halen. De intake-coördinator geeft dit door aan de administratie, en deze zorgt er voor dat het label van deze cliënt, waarop o.a. de postcode (i.v.m. privacy géén naam) en de gezinssamenstelling (i.v.m. de samenstelling van het pakket) zijn vermeld, in de corresponderende week en dag doorgegeven wordt aan de voedselbeheerders (zie onder 4.d) die de pakketten samenstellen. Degenen die de voedselpakketten uitreiken koppelen naar deze administratie terug welke van de aangeboden pakketten niet zijn afgehaald. Cliënten bij wie dit voor het eerst gebeurt krijgen een brief waarin ze worden gewaarschuwd dat als dit de volgende keer weer gebeurt zij worden uitgeschreven. Gebeurt het inderdaad dan weer, dan wordt hen een brief gestuurd waarin staat dat ze zijn uitgeschreven. d. Voedselbeheer Er is een vast groepje van ca. 8 mensen dat er, onder leiding van de coördinator, voor zorgt dat de aangeboden goederen op zorgvuldige wijze worden opgeslagen in de schappen ( first in first out ) van onze locatie in Wirdum en dat er ook voor zorgt dat de voedselpakketten worden klaargemaakt overeenkomstig onderstaand rooster voor het daarbij horende cliëntenbestand zoals dat door de logistieke administratie wordt aangereikt. week 1: ZOM, SMO, LdH 10 voor Toekomst en Humanitas; week 2: Westenkwartier, LdH Tuinen week 3: Schieringen; week 4: Vrouwenopvang, Limor, LdH Jeugdzorg; Schepenbuurt Voor de bezorging zijn altijd 3 à 4 mensen nodig, zoals de chauffeur van de bus en degene die verantwoordelijk is voor de uitreiking van de pakketten. Deze ziet er nauwkeurig op toe dat de pakketten alleen worden verstrekt aan degenen die over de vereiste papieren beschikken en dat de postcodes van de niet afgehaalde pakketten worden geregistreerd en teruggekoppeld naar de administratie

6 Op de Distributiepunten is bovendien een vrijwilliger aanwezig die de cliënten een kopje koffie of thee aanbiedt. e. Telefoon Er zijn 2 vrijwilligers die bij toerbeurt de telefoon hebben met het mobiele nummer van de Voedselbank, zodat de Voedselbank in principe altijd bereikbaar is. Dit nummer wordt veelvuldig gebeld. f. Website Onze website blijkt gemiddeld ca. 15 keer per dag te worden bezocht. Veel vragen komen binnen via de website. De opmerkingen die we over de website krijgen zijn in het algemeen positief. De website is gebouwd en wordt technisch onderhouden door een professionele vrijwilliger. De secretaris draagt zorgt voor de actualiteit van de daar gegeven informatie. g. Bestuur De bestuurssamenstelling is in het afgelopen jaar gewijzigd: dhr. Duco Hellema, die voorzitter van het bestuur was, en een van de voorbereiders en later medeoprichter van de Voedselbank Leeuwarden is, is in oktober opgevolgd door dhr. Jan Bakker. Tegelijkertijd is de penningmeester, Harry van der Wal, opgevolgd door Boudewijn van der Molen. Het bestuur is begonnen aan het maken van een Plan van Aanpak. Duidelijk is dat wat begon als een experiment, waarbij op allerlei fronten geïmproviseerd moest worden, uitgroeit tot een heel bedrijf. Dit maakt het nodig te professionaliseren, zonder de spontaniteit van een vrijwilligersorganisatie te verliezen. Bovendien is overduidelijk dat sommige bestuursleden, en ook andere vrijwilligers, te veel tijd besteden aan dit werk. Maar vooral dat we, door onze afhankelijkheid van enkele sleutelfiguren hierin veel te kwetsbaar zijn. 5. Samenvatting De Voedselbank Leeuwarden blijkt in een onmiskenbare behoefte te voorzien. Het aantal van zo n 200 voedselpakketten dat nu iedere periode van 4 weken wordt uitgereikt zal zeker nog oplopen tot 250 à 300. Het verloop van cliënten is groot. De Voedselbank beschikt over een club enthousiaste vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor mensen in onze samenleving die het vaak ronduit moeilijk hebben. In het komend jaar zal zeker aandacht worden gegeven aan het scheppen van condities die zullen bevorderen dat dit enthousiasme ook op langere termijn aanwezig blijft. De aanvoer van goederen is door de aanpak van de werkgroep Voedselacquisitie gewaarborgd. En het beheer en de afvoer van die goederen is bij de werkgroep Voedselbeheer in goede handen. Het aan de orde stellen van gesignaleerde maatschappelijke misstanden vindt bijvoorbeeld plaats doordat enkele leden van de Gemeenteraad intakers zijn;. en door dit verslag te sturen naar de Gemeenteraadsleden; en ook vanwege het feit dat de Voedselbank er is. Ook is uitbreiding van het bestuur met iemand die de PR verzorgt een overweging die in het op te stellen Plan van Aanpak zeker meegenomen wordt. Terugkijkend op 2006 rest een dubbel gevoel: fijn dat we als Voedselbank ons steentje bij konden dragen aan een leefbaarder samenleving en tegelijkertijd wat triest dat dit nodig is. Tot slot een woord van dank aan Rob Broersma, onze administrateur, die alle gegevens voor dit verslag bijeenbracht en ordende

7 Grafiek

8 Grafiek 2: Samenstelling van de gezinnen die een beroep doen op de Voedselbank Gezinssamenstelling Aantallen Actief Uitgeschreven Totaal Alleenstaanden Meer volwassenen (zonder kinderen) ouder gezinnen met 1 kind met 2 kinderen met 3 of meer kinderen ouder gezinnen met 1 kind met 2 kinderen met 3 of meer kinderen Adressen totaal

9

10 Grafiek

11 Grafiek 5: Verstrekte pakketten via de Instellingen per periode Aantal Pakketten Periode Leger des Heils ZOM Humanitas SMO Vrouwenopvang Limor

12 Grafiek 6: Verstrekte pakketten via de Distributiepunten per periode Aantal Pakketten Periode Schepenbuurt Westenkw artier Schieringen thuis/wirdum

13 Grafiek 7:

Algemeen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Pag. Introductie Samenvatting Cliënten Distributie van de pakketten Werkgroepen Financieel overzicht

Algemeen Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Pag. Introductie Samenvatting Cliënten Distributie van de pakketten Werkgroepen Financieel overzicht Inhoudsopgave 1. Introductie...4 2. Samenvatting...5 3. Cliënten...6 a. Intake...6 b. Aantallen (grafiek 1)...6 c. Wachttijden (grafiek 2)...6 d. Gezinssamenstelling (zie grafiek 3)...7 e. Frequentie waarmee

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Aangesloten bij: Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Rabobank: 3010.05.818,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

www.voedselbankzeist.nl KvK nr. 30226629 Rabobank Heuvelrug nr. 1325.41.726 !!!!! Voedselbank!Zeist!! Jaarverslag!2014! !!!!!

www.voedselbankzeist.nl KvK nr. 30226629 Rabobank Heuvelrug nr. 1325.41.726 !!!!! Voedselbank!Zeist!! Jaarverslag!2014! !!!!! VoedselbankZeist Jaarverslag2014 Jaarverslag 2014 2014 was voor de Voedselbank Zeist een jaar van consolidatie, maar ook van grote veranderingen. Het aantal gebruikers schommelde rond het niveau van 120.

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR"

Beleidsplan 2016 en verder MET ELKAAR VOOR ELKAAR Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR" "VAN AFWACHTEN NAAR PROACTIEF" Handelsweg Zuid 3 8251 JS DRONTEN sc@voedselbankdronten.nl www.voedselbankdronten.nl www.facebook.com/vbdronten www.twitter.com/vbdronten

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen:

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen: Jaarverslag 2015 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Ons bestuur 4. Onze vrijwilligers 5. Onze ondersteuners 6. Onze financiën *1 Inleiding 2015 kan worden getypeerd als een jaar van

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Directeur Peter Mons laat de deelnemers aan de Beraadsgroep weten wat het Voedsel Loket Almere voor wie doet. Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling...

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling... algemeen jaarverslag 2013 Colofon... 5 Voorwoord... 7 De vrijwilligers...9 Over voedselbank Leeuwarden... 9 Intake... 9 Activiteiten in 2013...10 Bestuurswisseling... 10 Gekoeld vervoer...10 Groei klantenbestand...

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban Stichting Voedselbank Midden-Limburg eerste initiatief voorjaar 2005 statuten gedeponeerd 17 november 2005 KvK Limburg 12059740 1 Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014. Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12

JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014. Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12 JAARVERSLAG 2014 JAARREKENING 2014 Voedselbank Steenwijkerland Jaarverslag 2014 pagina 1 van 12 Voedselbank Steenwijkerland Adres: Adres secretaris: Pluggematen 4, 8331 TV Steenwijk Vredenburg 21, 8341

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Aalst- Waalre

Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Aalst- Waalre Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Aalst- Waalre Drie ontwikkelingen kenmerkten in hoge mate het afgelopen jaar. We werden geconfronteerd met een forse toename van het aantal voedselpakketten dat wekelijks

Nadere informatie

Voedselbank Zwolle e.o. Jaarverslag 2006

Voedselbank Zwolle e.o. Jaarverslag 2006 Voedselbank Zwolle e.o. KvK: 05080462 Postgiro: 1486119 Postbus 1335 8001 BH Zwolle Telefoon: 06 493 52 256 E-mail: info@voedselbank.info Voedselbank Zwolle e.o. Jaarverslag 2006 Inhoud 1 Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Geef die bank een dikke vette bonus!

Geef die bank een dikke vette bonus! Geef die bank een dikke vette bonus! Overal in de wereld staan de banken onder grote druk. Wij vinden dat dit moet veranderen. Gewoon omdenken. Dus besloten wij om de bank eens een dikke vette bonus te

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014

Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen gevestigd te Amstelveen Jaarverslag 2014 Stichting Voedselbank Amstelveen Jan Goldschmedingplantsoen 17 1185 EM Amstelveen Amstelveen, 31 mei 2015 BESTUURSVERSLAG 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

3. Vandaag Voor Morgen C. Dik Albert Heijn bv

3. Vandaag Voor Morgen C. Dik Albert Heijn bv 3. Vandaag Voor Morgen C. Dik Albert Heijn bv Inleiding Albert Heijn bv is met circa 670 supermarkten de grootste kruidenier van Nederland. Albert Heijn maakt deel uit van Koninklijke Ahold N.V., een internationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

1. De Voedselbank Rotterdam

1. De Voedselbank Rotterdam 1. De Voedselbank Rotterdam In dit hoofdstuk wordt algemeen ingegaan op de organisatie voedselbank. Allereerst wordt stil gestaan bij de oprichting van de voedselbank Rotterdam. Vervolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

* Van de secretaris. In dit nummer: * Dank je wel. * Actie Lions: tot 4 januari!

* Van de secretaris. In dit nummer: * Dank je wel. * Actie Lions: tot 4 januari! Van de secretaris... Al onze lezers, gevers, vrijwilligers en cliënten een voorspoedig 2016 toegewenst! 2015 is voorbij. In deze nieuwsbrief veel foto s van gebeurtenissen in het afgelopen jaar. We kijken

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Jaarverslag 2014 Locatie: Web site: Stationsweg 8, Gorredijk info@voedselbankopsterland.nl www.voedselbankopsterland.nl aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis

JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis Bestuur Stichting Voedselbank West-Friesland Verlengde Lageweg 9, 1628 PM Hoorn Tel. 0229.504821 Bankrek.nr. 1227.33487 www.voedselbankwf.nl info@voedselbankwf.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Voedselbank Capelle maakt geslaagde start!

Voedselbank Capelle maakt geslaagde start! Voedselbank Capelle maakt geslaagde start! Per 1 september draaien we geheel zelfstandig. Dat betekent dat onze postbus en ons emailadres voor aanvragen open staan en dat alle aanvragen lokaal worden afgehandeld.

Nadere informatie

Speelgoedbeurs Den Haag

Speelgoedbeurs Den Haag Speelgoedbeurs Den Haag Meerjarenbeleidsplan 014 016 Juli 014 1. Voorwoord De Speelgoedbeurs Den Haag is in 013 opgericht door de Vincentiusvereniging in Den Haag met als doel om aan kinderen uit kansarme

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010.

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010. Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen Jaarverslag 2010. Inleiding: Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2010 en de verwachte activiteiten in 2011 e.v. Vanaf 2007 worden

Nadere informatie

Rapport enquête supermarkt

Rapport enquête supermarkt Rapport enquête supermarkt februari 2010 Inhoudsopgave pag hoofdstuk 3 Aanleiding Doel enquête 4 Resultaten enquête 10 Tot slot 11 Bijlagen 12 Enquête 14 Geraadpleegde bronnen Aanleiding Begin 2010 werd

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Breda Beleid en jaarverslag 2012 Informatie Naam van de Voedselbank Breda zoals deze is ingeschreven in het Handelsregister Stichting Voedselbank Nederland afdeling Breda Fiscaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 ONDERSTEUNINGSHUIS NU HERKENBAAR Na maandenlange sanering op het terrein van de fa. Bunnik, is het Ondersteuningshuis in januari 2015 weer toegankelijk. Niet alleen toegankelijk maar ook herkenbaar. Op

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Stichting De Sociale InloopWinkel Jaarverslag 2014 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK: 24404486

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Los niños de Dios

Jaarverslag 2012. Stichting Los niños de Dios Jaarverslag 2012 Stichting Los niños de Dios Index: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Projecten a. Comedor b. Buitenactiviteiten c. Begeleiding verslaafden d. Auto/vervoer e. Aardbeving/Kerstactiviteit zuiden

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2014 1 Inhoud Jaarverslag 2014... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Cijfers 2014... 4 Gegevens overige organisaties 2014 die groepen ingezet hebben... 5 Projecten per maatschappelijke organisatie...

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

ANBI Verantwoording - 2015

ANBI Verantwoording - 2015 ANBI Verantwoording - 2015 1 Algemeen De Vincentiusvereniging Nederland richt zich op de aandachtsgebieden armoede en dak- en thuislozen. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. De Vincentiusvereniging

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina 1

Inhoud. Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina 1 Inhoud Voorwoord... 2 Waarom een zelfstandige organisatie?... 3 Doelen en realisatie... 4 Organisatie... 8 Onze cliënten... 9 Financieel jaarverslag 2014... 11 Jaarverslag Voedselbank Capelle 2014 Pagina

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL

STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL JAARVERSLAG EN JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR 2014 STICHTING VAN DER KOPPEL - VAN DEN HEUVEL 0 Stichting van der Koppel-van den Heuvel 2014 INHOUDSOPGAVE: BLZ.:

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Australian shepherd Rescue Fund. stichting Australian shepherd Rescue Fund. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Stichting Australian shepherd Rescue Fund. stichting Australian shepherd Rescue Fund. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Stichting Australian shepherd Rescue Fund Jaarverslag 2008 Email: info@aussierescuefund.nl KvK te Utrecht onder nummer 30201700 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de. 2008

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018 VOEDSELBANKEN.NL Purmerend Beleidsplan 2015 2018 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Missie, doelstelling en kernwaarden 4 2.1 Missie 2.2 Doelstelling 2.3 Kernwaarden 2.4 Prioriteiten 2015/2016 3.

Nadere informatie

Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk. Jaarverslag 2013

Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk. Jaarverslag 2013 Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk Jaarverslag 2013 Opgericht op 22 maart 1994 KvK Alkmaar, nr. 41241263 Rabo-bankrekening 3108.12.801 ANBI - RsIN / fiscaal nummer: 8039.88.436 1 Stichting Interkerkelijk

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN.

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. Het bestuur geeft in onderstaande tabel aan wat de voornemens zijn voor 2016. In aanmerking genomen dat

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Stichting De Sociale InloopWinkel

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Stichting De Sociale InloopWinkel Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Stichting De Sociale InloopWinkel Jaarverslag 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK: 24404486

Nadere informatie

Philadelphia Namibië, stichting voor weeskinderen in nood. Jaarverslag 2007

Philadelphia Namibië, stichting voor weeskinderen in nood. Jaarverslag 2007 1 Philadelphia Namibië, stichting voor weeskinderen in nood Jaarverslag 2007 1. Oprichting en doelstellingen stichting 2. Samenstelling bestuur 3. Relaties met Namibië 4. Vergaderingen bestuur 5. Gevoerde

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Dit is een uitgave van: Stichting Steenwiekertoornrun P.a. Burg. G.W. Stroinkweg 83 8343 XL Zuidveen Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 08196672

Nadere informatie

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank 19 december 2014 Onderzoek: Armoede en de Voedselbank Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie Jaarplan 2014 Algemene doelstelling Present Leeuwarden heeft als doel de brug te zijn tussen groepen en individuen die iets te bieden hebben en personen of instanties die daarmee geholpen kunnen worden.

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015 Werkbezoek wethouder Blok Op 2 maart bracht wethouder Dilia Blok een bezoek aan de Overtuin. Na een wandeling in de tuin is door enkele bestuursleden een toelichting gegeven over de plannen voor de tuin.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doelstelling 2. Klanten 3. Gebouw, inventaris en transport 4. Organisatie 5. Financiën 6. Vooruitzichten. 1.

Inhoud. 1. Doelstelling 2. Klanten 3. Gebouw, inventaris en transport 4. Organisatie 5. Financiën 6. Vooruitzichten. 1. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Bank: NL69RABO03010.05.818, KVK 55140394. Email: info@voedselbankelburgoldebroek.nl

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2012

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2012 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...4 Externe contacten...4 Interne organisatie...4 Financiën...6 Conclusie en aanbevelingen...7 2 Voorwoord Op 2 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief Voedselbank Leerdam

Nieuwsbrief Voedselbank Leerdam VOEDSELBANK LEERDAM VIJF JAAR Oktober 2010 In dit nummer: Van de bestuurstafel 1 Van de coördinator 2 Even voorstellen... 3 Blikkenactie 3 Kerstactie 2009 3 Secretaris legt functie neer... Geweldig bedankt!

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Voedselbank Zwolle e.o. Jaarverslag 2007

Voedselbank Zwolle e.o. Jaarverslag 2007 Voedselbank Zwolle e.o. KvK: 05080462 Postgiro: 1486119 Postbus 1335 8001 BH Zwolle Telefoon: 06 493 52 256 E-mail: info@voedselbank.info Voedselbank Zwolle e.o. Jaarverslag 2007 Inhoud 1 Doelstelling

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Beleidsplan Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Strategie... 3 Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling... 3 Missie...

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl e-mail: info@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ongewenste groei

JAARVERSLAG 2013 ongewenste groei JAARVERSLAG 2013 ongewenste groei Bestuur Stichting Voedselbank West-Friesland Verlengde Lageweg 9, 1628 PM Hoorn Tel. 0229.504821 Bankrek.nr. 1227.33487 www.voedselbankwf.nl info@voedselbankwf.nl Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Inspectierapport Mama la Mer/Di Casa (GOB) Groningsestraat 107 2587 PB 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 210646305

Inspectierapport Mama la Mer/Di Casa (GOB) Groningsestraat 107 2587 PB 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 210646305 Inspectierapport Mama la Mer/Di Casa (GOB) Groningsestraat 107 2587 PB 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 210646305 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HAPPYNEZZ 2015

JAARVERSLAG STICHTING HAPPYNEZZ 2015 Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant JAARVERSLAG STICHTING HAPPYNEZZ 2015 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl Website:

Nadere informatie

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012

Privacyreglement. Peuterspeelzaal Lotje. vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 Privacyreglement Peuterspeelzaal Lotje vastgesteld door het bestuur d.d. 22 maart 2012 1. Inleiding Peuterspeelzaal Lotje gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en peuterspeelzaalleidsters(beroepskrachten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie