Algemeen Jaarverslag 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 1. Voedselbank Leeuwarden Werpsterdyk 8a 9088 AH Wirdum bankrekening: Kamer van Koophandel:

2 1. Algemeen In ons eerste jaarverslag, over 2005, hebben we uitvoerig verslag gedaan van de aanloop naar en vervolgens de oprichting van de Voedselbank Leeuwarden. Ook komen doelstelling en criteria en de landelijke organisatie daar uitgebreid in aan de orde. En deze gelden onverkort. Daarom wordt daar in dit verslag niet opnieuw aandacht aan besteed. In dit verslag ligt het accent op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Binnenkort verschijnt een afzonderlijk Financieel Jaarverslag over Cliënten a. Aantallen (zie grafiek 1; pag. 7): Het aantal cliënten is in 2006 gegroeid van 93 in januari naar 198 eind december. De zeven mensen die de intakegesprekken voeren konden de aanvragen niet bijhouden: de wachtlijst is gegroeid van 14 naar 77. Dit heeft te maken met de sterke groei van de aanvragen in december. In totaal hebben sinds de start van de Voedselbank tot eind december op 488 adressen intakegesprekken plaatsgevonden, waarvan tweederde voldeden aan de criteria. b. Gezinssamenstelling (zie grafiek 2, pag. 8) In deze tabel worden van degenen die eind 2006 een voedselpakket ontvingen de aantallen aangegeven onderverdeeld naar gezinssamenstelling: * alleenstaanden * 1-oudergezinnen (onderverdeeld naar aantal kinderen per gezin) * 2-oudergezinnen (onderverdeeld naar aantal kinderen per gezin). Deze getallen worden ook gegeven van de eind 2006 uitgeschreven cliënten. c. Frequentie waarmee gebruik gemaakt wordt van de Voedselbank (zie grafiek 3 p.9) In deze grafiek wordt aangegeven hoe vaak een cliënt in het afgelopen jaar een voedselpakket ontvangen heeft. Degenen die 13 keer een pakket hebben ontvangen hebben het hele jaar gebruik gemaakt van de Voedselbank. Dat anderen minder vaak een pakket ontvingen kan betekenen dat men in de loop van het jaar ingeschreven werd als cliënt of dat men uitgeschreven kon worden. In totaal zijn in 2006 bijna voedselpakketten uitgereikt. d. Waar wonen onze cliënten? (grafiek 4, pag. 10) In deze Schijf-grafiek wordt aangegeven waar onze cliënten, in de verschillende wijken van Leeuwarden, wonen. e. Samenwerking met VanHarte restaurant Wekelijks ontvangen 10 van onze cliënten, bij toerbeurt, een uitnodiging voor een gratis maaltijd in dit restaurant. Op haar beurt ontvangt het sociaal VanHarte restaurant van de Voedselbank levensmiddelen die voor hen geschikt zijn en waarvan de Voedselbank grote hoeveelheden ontvangen heeft. 3. Distributie van de pakketten De bezorging van de pakketten vindt plaats via 2 verschillende kanalen: a. Via Instellingen (grafiek 5, pag. 11) Via de volgende Instellingen worden voedselpakketten verstrekt: Stichting Vrouwenopvang (m.i.v. 2007: Fier Fryslân), LdH (Leger des Heils; 3 verschillende bezorgadres

3 sen), Humanitas, SMO (Stichting Maatschappelijke Opvang), Limor (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie), en ZOM (Zorg op Maat). De Voedselbank bracht de betreffende voedselpakketten aanvankelijk naar deze instellingen, waarna medewerkers van deze instellingen de pakketten bij hun cliënten bezorgden. In de loop van 2006, in de 9 e periode, is SMO er toe overgegaan om haar in Leeuwarden wonende cliënten de pakketten te laten halen bij de Distributiepunten van de Voedselbank (zie onder 3.b). Vrouwenopvang is daar in de 13 e periode mee begonnen. b. Via Distributiepunten (grafiek 6, pag. 12) De Voedselbank beschikt over 3 zgn. Distributiepunten (in Buurthuizen): Schepenbuurt, Schieringen en Westeinde. Hier worden de pakketten op een vaste dag in de 4- weekse periode bezorgd waar ze tussen 14 en 15u worden afgehaald door de cliënten. Het aantal te verstrekken pakketten per keer dient bij voorkeur niet hoger te zijn dan 40. Dit om puur praktische redenen: dit is ongeveer het maximum aantal pakketten dat in ons busje vervoerd kan worden en is tegelijkertijd ongeveer het maximum aantal cliënten dat in een uur kan worden bediend. Uit de grafiek blijkt wel dat we in Schieringen al ver over onze limiet zijn. Het busje moet daar al tweemaal voor rijden en de cliënten krijgen niet meer de aandacht die we hen graag geven. Daar moet dus een oplossing voor worden gezocht. Tot slot wordt in Schijfgrafiek 7 (pag. 13) een totaaloverzicht gegeven van de verdeling van onze cliënten over zowel Instellingen als Distributiepunten aan het eind van de 13 e periode. 4. Vrijwilligers De Voedselbank draait uitsluitend op (ca. 50) vrijwilligers, inclusief het bestuur. Er wordt in toenemende mate aandacht besteed aan diverse aspecten die de betrokkenheid van de vrijwilligers kan bevorderen. Zo is er in mei een uitstapje geweest met de Sinneljocht, de boot van Wobbe van Seijen, en wordt d.m.v. Nieuwsbrieven getracht elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen en onderwerpen die in het bestuur aan de orde komen. En het komend jaar zal hier zeker nog meer aan worden gedaan. Hieronder een korte opsomming van de werkvelden. a. Intake Eén van de bestuursleden is verantwoordelijk voor de intake. De intakers beoordelen de aanvragen die rechtstreeks (voor meer dan 70% via de website) bij de Voedselbank worden aangemeld. Men komt in aanmerking voor een pakket als het netto te besteden bedrag aan voedsel en kleding minder bedraagt dan 150/maand/persoon. Voor iedere bijkomende volwassene wordt hier 50,= bijgeteld en voor ieder kind is dat 25,=. De Voedselbank beschikte in 2006 over zeven intakers. Dit blijkt duidelijk te weinig om de sterk stijgende stroom aanvragen te verwerken én om na een halfjaar te controleren of de aangenomen cliënten nog voldoen aan de criteria. Ook worden cliënten aangemeld via de onder 3.a genoemde instellingen. De medewerkers van deze instellingen verzorgen zelf de intake van hun cliënten. Deze intakefomulieren worden vervolgens beoordeeld door onze intakecoördinator

4 b. Voedselacquisitie De Voedselcoördinator van de Voedselbank maakt deel uit van het bestuur en is de eindverantwoordelijke voor zowel de acquisitie, het beheer, als de uitreiking van het voedsel. Er is een werkgroep Voedselacquisitie opgericht die er voor verantwoordelijk is dat er voldoende voedsel in voorraad is om de voedselpakketten te kunnen samenstellen. Geen gemakkelijke taak, als bedacht wordt dat voor het samenstellen van 200 pakketten, à minimaal 20, maar liever 25 producten, dus in elke 4-weekse periode minstens producten nodig zijn. De instroom van voedingsmiddelen vindt langs verschillende wegen plaats: 1. Aanbod via bedrijven. Vaak gaat dit om bulkvoorraden. Deze worden gedeeld met de Noordelijke Voedselbanken, in Meppel (zie het hierna volgende punt). Maar ook zijn er bedrijven, bijvoorbeeld een bakker en een koekfabriek, waar op vaste dagen in de week goederen gehaald kunnen worden. 2. De Noordelijke Voedselbanken (NVB), in Meppel. Dit is de centrale Voedselbank voor Noord Nederland, die de verdeling van bulkvoorraden over de 17 Voedselbanken in dit gebied coördineert. De NVB onderhoudt ook de contacten met de Voedselbank in Rotterdam, het landelijke coördinatiepunt. 3. Speciale acties. Er zijn in 2006 een aantal van deze acties geweest. * Acties via kerken Allereerst in de 40-dagentijd, de 6 weken die vooraf gaan aan Pasen. Verscheidene kerken in Leeuwarden en de omringende dorpen roepen hun leden dan op om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. En hetzelfde werd nog een keer gedaan rond de Kerst, de zgn Winteractie. Het is ongelofelijk wat dan aan goederen, zowel voedingsmiddelen als nuttige huishoudartikelen, naar de Voedselbank wordt gebracht. * Speciale acties van Supermarkten De C1000-winkels van Leeuwarden en Grou hielden in juni/juli een zegelactie en stelden hun klanten in de gelegenheid de zegels, die recht gaven op een pakket ter waarde van 50,=, ter beschikking te stellen aan de Voedselbank. Het leverde alles bij elkaar bijna 700 van die pakketten op. De Super de Boer-winkels voerden in sept./okt. een soortgelijke actie. Die leverde meer dan pakketten à 40,= op! * Speciale acties. Hier moet de actie van de kerken in Kollum worden vermeld: zij gaven aan hun leden tijdens de Biddag voor gewas en arbeid, maart, een pootaardappel, met de vraag de vruchten daarvan in te leveren op de Dankdag, eind oktober, ten bate van de Voedselbank. Het leverde een bestelauto vol aardappelen op. Ook de zgn. Winteractie, rond de Kerst, gevoerd via de bedrijven, leverde een stroom van Kerstpakketten op. Samen met de goederen die de kerken gelijktijdig inzamelden konden hier gedurende ca. 2 perioden de voedselpakketten uit worden samengesteld. * Supermarktacties Om te waarborgen dat de schappen van Voedselbank voldoende gevuld blijven is

5 het nodig gebleken om de zgn. Supermarktacties te voeren. In overleg met de bedrijfsvoerder van een Supermarkt wordt een dag afgesproken waarop deze actie wordt gehouden, zodat hij zijn voorraden daar op af kan stemmen. Op die dag, of soms op 2 achtereenvolgende dagen, ontvangen de klanten van de Supermarkt bij binnenkomst een briefje waar de actie op wordt aangekondigd en de producten opstaan die de Voedselbank graag ontvangt. In de winkel staan die producten duidelijk herkenbaar opgesteld. Ná de kassa, als de klant de producten heeft afgerekend, staat er weer een vrijwilliger van de Voedselbank die de producten in ontvangst neemt en verzamelt in bananendozen. De volgende acties zijn in 2006 gevoerd: op 13/5 Konmar: 43 dozen; 16&17/6 C1000 Snekertrekweg: 140 dozen; 15/7 Poiesz, Schieringen: 30 dozen; 8&9/9 Albert Heijn (Miro): 190 dozen. * Braderie in Wirdum Vrijwilligers van de Voedselbank richtten in juni, op de Jaarmarkt in Wirdum, een stalletje in met artikelen die verkregen werden in de Kerstpakketten, en ongeschikt waren om toe te voegen aan de voedselpakketten. De verkoop leverde bijna 800,= op! c. Logistieke Administratie Door een vrijwilliger met ICT-ervaring is een database ontwikkeld waarmee de vertaalslag gemaakt wordt van de afdeling Intake, naar degenen die de Voedselpakketten samenstellen. Dit is een heel precies gebeuren. De intakers geven aan de nieuwe cliënten door waar en wanneer zij hun pakket kunnen halen. De intake-coördinator geeft dit door aan de administratie, en deze zorgt er voor dat het label van deze cliënt, waarop o.a. de postcode (i.v.m. privacy géén naam) en de gezinssamenstelling (i.v.m. de samenstelling van het pakket) zijn vermeld, in de corresponderende week en dag doorgegeven wordt aan de voedselbeheerders (zie onder 4.d) die de pakketten samenstellen. Degenen die de voedselpakketten uitreiken koppelen naar deze administratie terug welke van de aangeboden pakketten niet zijn afgehaald. Cliënten bij wie dit voor het eerst gebeurt krijgen een brief waarin ze worden gewaarschuwd dat als dit de volgende keer weer gebeurt zij worden uitgeschreven. Gebeurt het inderdaad dan weer, dan wordt hen een brief gestuurd waarin staat dat ze zijn uitgeschreven. d. Voedselbeheer Er is een vast groepje van ca. 8 mensen dat er, onder leiding van de coördinator, voor zorgt dat de aangeboden goederen op zorgvuldige wijze worden opgeslagen in de schappen ( first in first out ) van onze locatie in Wirdum en dat er ook voor zorgt dat de voedselpakketten worden klaargemaakt overeenkomstig onderstaand rooster voor het daarbij horende cliëntenbestand zoals dat door de logistieke administratie wordt aangereikt. week 1: ZOM, SMO, LdH 10 voor Toekomst en Humanitas; week 2: Westenkwartier, LdH Tuinen week 3: Schieringen; week 4: Vrouwenopvang, Limor, LdH Jeugdzorg; Schepenbuurt Voor de bezorging zijn altijd 3 à 4 mensen nodig, zoals de chauffeur van de bus en degene die verantwoordelijk is voor de uitreiking van de pakketten. Deze ziet er nauwkeurig op toe dat de pakketten alleen worden verstrekt aan degenen die over de vereiste papieren beschikken en dat de postcodes van de niet afgehaalde pakketten worden geregistreerd en teruggekoppeld naar de administratie

6 Op de Distributiepunten is bovendien een vrijwilliger aanwezig die de cliënten een kopje koffie of thee aanbiedt. e. Telefoon Er zijn 2 vrijwilligers die bij toerbeurt de telefoon hebben met het mobiele nummer van de Voedselbank, zodat de Voedselbank in principe altijd bereikbaar is. Dit nummer wordt veelvuldig gebeld. f. Website Onze website blijkt gemiddeld ca. 15 keer per dag te worden bezocht. Veel vragen komen binnen via de website. De opmerkingen die we over de website krijgen zijn in het algemeen positief. De website is gebouwd en wordt technisch onderhouden door een professionele vrijwilliger. De secretaris draagt zorgt voor de actualiteit van de daar gegeven informatie. g. Bestuur De bestuurssamenstelling is in het afgelopen jaar gewijzigd: dhr. Duco Hellema, die voorzitter van het bestuur was, en een van de voorbereiders en later medeoprichter van de Voedselbank Leeuwarden is, is in oktober opgevolgd door dhr. Jan Bakker. Tegelijkertijd is de penningmeester, Harry van der Wal, opgevolgd door Boudewijn van der Molen. Het bestuur is begonnen aan het maken van een Plan van Aanpak. Duidelijk is dat wat begon als een experiment, waarbij op allerlei fronten geïmproviseerd moest worden, uitgroeit tot een heel bedrijf. Dit maakt het nodig te professionaliseren, zonder de spontaniteit van een vrijwilligersorganisatie te verliezen. Bovendien is overduidelijk dat sommige bestuursleden, en ook andere vrijwilligers, te veel tijd besteden aan dit werk. Maar vooral dat we, door onze afhankelijkheid van enkele sleutelfiguren hierin veel te kwetsbaar zijn. 5. Samenvatting De Voedselbank Leeuwarden blijkt in een onmiskenbare behoefte te voorzien. Het aantal van zo n 200 voedselpakketten dat nu iedere periode van 4 weken wordt uitgereikt zal zeker nog oplopen tot 250 à 300. Het verloop van cliënten is groot. De Voedselbank beschikt over een club enthousiaste vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor mensen in onze samenleving die het vaak ronduit moeilijk hebben. In het komend jaar zal zeker aandacht worden gegeven aan het scheppen van condities die zullen bevorderen dat dit enthousiasme ook op langere termijn aanwezig blijft. De aanvoer van goederen is door de aanpak van de werkgroep Voedselacquisitie gewaarborgd. En het beheer en de afvoer van die goederen is bij de werkgroep Voedselbeheer in goede handen. Het aan de orde stellen van gesignaleerde maatschappelijke misstanden vindt bijvoorbeeld plaats doordat enkele leden van de Gemeenteraad intakers zijn;. en door dit verslag te sturen naar de Gemeenteraadsleden; en ook vanwege het feit dat de Voedselbank er is. Ook is uitbreiding van het bestuur met iemand die de PR verzorgt een overweging die in het op te stellen Plan van Aanpak zeker meegenomen wordt. Terugkijkend op 2006 rest een dubbel gevoel: fijn dat we als Voedselbank ons steentje bij konden dragen aan een leefbaarder samenleving en tegelijkertijd wat triest dat dit nodig is. Tot slot een woord van dank aan Rob Broersma, onze administrateur, die alle gegevens voor dit verslag bijeenbracht en ordende

7 Grafiek

8 Grafiek 2: Samenstelling van de gezinnen die een beroep doen op de Voedselbank Gezinssamenstelling Aantallen Actief Uitgeschreven Totaal Alleenstaanden Meer volwassenen (zonder kinderen) ouder gezinnen met 1 kind met 2 kinderen met 3 of meer kinderen ouder gezinnen met 1 kind met 2 kinderen met 3 of meer kinderen Adressen totaal

9

10 Grafiek

11 Grafiek 5: Verstrekte pakketten via de Instellingen per periode Aantal Pakketten Periode Leger des Heils ZOM Humanitas SMO Vrouwenopvang Limor

12 Grafiek 6: Verstrekte pakketten via de Distributiepunten per periode Aantal Pakketten Periode Schepenbuurt Westenkw artier Schieringen thuis/wirdum

13 Grafiek 7:

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Voedselbanken in Utrecht

Voedselbanken in Utrecht Voedselbanken in Utrecht Deelnemers in beeld Auteurs: Mayke Kromhout Lia van Doorn 2013 Hogeschool Utrecht,[2013] Bronvermelding is verplicht Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Rita s Reisbureau 5. 1.1 Ontstaan 5 1.2 Betekenis van vakantie 6 1.3 Kenmerken van Rita s Reisbureau 7

Inleiding 3. 1 Rita s Reisbureau 5. 1.1 Ontstaan 5 1.2 Betekenis van vakantie 6 1.3 Kenmerken van Rita s Reisbureau 7 Handboek Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Rita s Reisbureau 5 1.1 Ontstaan 5 1.2 Betekenis van vakantie 6 1.3 Kenmerken van Rita s Reisbureau 7 2 De organisatie van vakanties 9 2.1 Gasten en contactpersonen

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland

Handleiding depothouders. UNICEF Nederland Handleiding depothouders UNICEF Nederland Versie 12 Bijgewerkt juli 2012 2 Woord vooraf... 4 1. UNICEF Nederland... 5 1.1 Organisatiestructuur... 5 1.2 Genève... 6 1.3 Consignatie... 6 1.4 Functiebeschrijving

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer Stichting Tijdelijke Eigen Kamer S.T.E.K.: Hemonylaan 9a (sous), 1074 BG AMSTERDAM, Telefoon: 020-6703224, Fax: 020 6702504, KvK 41197675, Postbank: 3870855, Email: stichting_vrij@hetnet.nl, website: www.stichtingvrij.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog

Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Projectplan Fairtrade Gemeente Schiermonnikoog Schiermonnikoog, december 2014 Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog e-mail: Fairtrade.Schiermonnikoog@gmail.com Projectplan Fairtrade gemeente Schiermonnikoog

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie