Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuraad Langemark-Poelkapelle"

Transcriptie

1 Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 september 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Jos Thorrez (Volkstuinen), Frans Maricou (Gezinsbond ), Koen Deltour (Bedrijfsgilde), Franklin Kinget (Landelijke Gilde), Frans Vandeputte (CD&V), Leen Huyghe (VABS), Erna Lemahieu (Unizo), Ann Top (Natuurpunt), Sofie Butaye (De Bron), Adelien Vergote (intergemeentelijk duurzaamheidsambtenaar), Sabine Galle (secretaris). Verontschuldigd: Brigitte Stevens (Welzyn), Luc Vandamme (Schepen van Milieu) Afwezig: Greta Frans (compostmeester), Dany Demonie (ABS), Frank Gheeraert (Open VLD) Aanvang 19u35 einde 21u15 Dhr. Marnix Desimpel, voorzitter van de milieuraad, heet de leden welkom. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering Er wordt gevraagd of er opmerkingen zijn over het verslag van de vergadering van 17 mei 2011: Bedrijfsbezoek aan Husagro: iedereen was tevreden over dit bezoek. Op zondag 18 september ll. nam het bedrijf ook deel aan de Dag van de Landbouw, er kwamen ongeveer 500 bezoekers naar het bedrijf. 1

2 2. Milieuprijs In de vergadering van 18 september 2007 werd het reglement inzake het toekennen van een milieuprijs besproken. Dit voorstel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 oktober De milieuprijs wordt 3-jaarlijks uitgereikt was de eerste keer (toegekend aan compostmeester Greta Frans). In 2011 moet deze prijs opnieuw uitgereikt worden. Er is 250,00 voorzien op het budget Dit was over het hoofd gezien. Er wordt gevraagd of de milieuraad de prijs dit jaar nog wenst uit te reiken. Er wordt beslist om dit zeker te laten doorgaan. Er zal een oproep via de infoflash (eind oktober) en via een persbericht gebeuren. De kandidaturen zouden tegen 15 november moeten ingediend worden. Aan de leden wordt het reglement per mail toegestuurd. 3. Budget 2012 advies Aangezien de Schepen verontschuldigd is, wordt de bespreking van het budget 2012 verdaagd naar de volgende vergadering. 4. Aanvraag Mina-werkers 2012 advies Aanvraag Mina-werkers advies MINA-werkers zijn personen die tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats of in een sociale inschakelingsonderneming voor uitvoering van werken in het kader van Thema Natuur en/of Thema Water Er wordt voorgesteld om subsidie aan te vragen voor volgende projecten: Projectaanvraag Thema Instrumentarium thema natuur: onderhoud t Bosseltje 0,3 VTE (voltijds equivalent) scheren van meidoornhaag (875 m lengte, 2 x per jaar) + maaien van toegang tot de poel (meerdere keren per jaar) Projectaanvraag thema instrumentarium thema water onderhoud groen wijken en begraafplaatsen 3 VTE o schoonmaken en houden van halfopen en gesloten verhardingen door vegen o beheren van kruidgroei op verhardingen door het toepassen van alternatieve mechanische methoden, nl. inzetten van onkruidbrander en borstelmachine locaties: Papaverwijk, Eeckhoutmolenwijk en Hooyaardwijk Langemark, Molenwijk en Kapelmeers Poelkapelle o beheer van kruidgroei in groenzones door hakken, manueel wieden locaties: Papaverwijk, Eeckhoutmolenwijk en Hooyaardwijk Langemark, Molenwijk en Kapelmeers Poelkapelle + begraafplaatsen Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Madonna en Sint-Juliaan 1 VTE = 1 ploeg van 6 mensen gedurende 12 weken per jaar. Er worden vragen gesteld omtrent het beheer van het Bosseltje: Wie beheert dit? Het Bosseltje (oppervlakte 1,28 ha) is eigendom van het gemeentebestuur sedert 1958, na een schenking van de familie Hugot uit Parijs. Dit moest dienen als nagedachtenis van hun zoon die in de streek stierf tijdens WOI. De schenking gebeurde onder de voorwaarde dat de bijhorende poel voor altijd een vredelievend en natuurlijk karakter zou behouden. 2

3 Het Bosseltje werd in het Gemeentelijk Natuur OntwikkelingsPlan opgenomen als natuureducatief project. In het GNOP staat uitdrukkelijk vermeld dat de toen aanwezige landbouwactiviteit (beweiding met runderen) moet omgevormd worden om verdere minerale aanrijking te voorkomen, bv. door hooilandbeheer met nabegrazing. De percelen worden verpacht. De percelen werden tot voor kort beweid door runderen. In het voorjaar werd vastgesteld dat de pachter de weide had laten rooien en dat er werd bemest. Er werd een brief gestuurd aan de pachter waarin duidelijk werd verwezen naar de gebruiksvoorwaarden zoals opgenomen in het GNOP. Moet de haag 2 x per jaar geschoren worden? Dit kan eventueel bekeken worden of dit echt nodig is. De subsidie van het Vlaams Gewest zorgt ervoor dat het onderhoud van het Bosseltje eigenlijk een nuloperatie inhoudt voor de gemeente. De aanvraag voor Mina-werkers moet tegen 01/10/2011 ingediend worden. Na bespreking wordt de aanvraag voor Mina-werkers voor 2012 gunstig geadviseerd. Er wordt gevraagd om het beheer van het Bosseltje in een volgende vergadering opnieuw te bespreken: wat is het doel van het Bosseltje, is er een visie vanuit het bestuur? Rapportering projectaanvraag EN-01 REG-maatregelen in de gemeentelijke ontmoetingscentra Op 29/04/2008 werd een projectaanvraag ingediend voor het project REG-maatregelen in de gemeentelijke ontmoetingscentra. In iedere zaal werd ondertussen het rode knopsysteem geplaatst om de verwarming te regelen. Voor verwarming van de zaal moet de gebruiker van de zaal op de rode knop drukken en de gewenste temperatuur instellen. Wanneer deze rode knop oplicht, is er verwarming gedurende 2 uur. Als er nog langer verwarming nodig is, moet er opnieuw op de knop gedrukt worden. De projectaanvraag werd goedgekeurd. Er dient nog een rapportering te gebeuren over de uitvoering van dit project. De verbruiksgegevens van de OC s zijn gekend, maar de bezettingsgraad van de zalen is niet gekoppeld aan deze gegevens, waardoor het moeilijk te verifiëren is of het systeem zijn vruchten afwerpt. Er wordt opgemerkt dat de technische dienst het rode knopsysteem regelmatig (jaarlijks) zal moeten nazien/controleren op defecten. In de Mariazaal is het lampje defect, dit dient hersteld te worden. De milieuraad neemt kennis van de uitvoering van het project. 3

4 5. Energieprojecten Energiejacht De energiejacht werd afgesloten. De groep van de milieuraad (Greta, Frans Vandeputte, Ann) bespaarde 15,82%, de groep van het gemeentepersoneel (10 gezinnen) had een klein meerverbruik van 1,77%. Nog eens bedankt aan degenen die trouw hun gegevens hebben genoteerd. Zij werden beloond met een cadeautje (producten Ecover). Het nieuwe seizoen voor de energiejacht start opnieuw op 1 december 2011 tot en met 31 maart Na bespreking wordt beslist om opnieuw deel te nemen. Hoe kunnen we meer gezinnen bereiken? Er wordt voorgesteld om een toelichting te geven aan de bestuursleden van bijv. de gezinsbond, okra in de hoop om hun interesse te wekken. Een gewone oproep per brief versturen, zoals vorig jaar werd gedaan, heeft jammer genoeg geen effect. Groepsaankoop groene stroom De provincie start een campagne om een groepsaankoop van 100% groene stroom en/of gas te organiseren. Er werd een studiebureau (ichoosr) aangesteld dat instaat voor het organiseren van de aanbesteding en de begeleiding van de kandidaat-inschrijvers. Er wordt een jaarcontract voorgesteld voor elektriciteit is dit een vaste prijs voor een volledig jaar voor aardgas is dit een geïndexeerde prijs voor een volledig jaar (prijs is gekoppeld aan olieprijs). Dergelijke groepsaankoop werd al georganiseerd in de provincie Antwerpen, in 2010 zijn gezinnen (ongeveer 40% van de geïnteresseerden) overgestapt van leverancier, met een gemiddelde besparing van 225,00 t.o.v. de vorige eindfactuur. Er is ondertussen een tweede ronde opgestart. In Oost-Vlaanderen werd dit jaar een samenaankoop gedaan, gezinnen (ongeveer 35% van de geïnteresseerden) zijn daar overgestapt, met een gemiddelde besparing van 236,00. Hoe werkt het? Vanaf 1 november 2011 tot en met 5 februari 2012 kunnen particuliere gebruikers(max kwh/jaar elektriciteit en kwh/jaar aardgas) die interesse hebben zich registreren op de website De verbruiksgegevens van de vorige periode (aan de hand van de afrekeningsfacturen van de vorige periode) moeten ingegeven worden. Mensen die niet over internet beschikken of dit liever niet zelf doen, kunnen terecht op de milieudienst voor de inschrijving. Op 6 februari 2012 is de veiling. De gegevens worden verwerkt door ichoosr. In de periode 13 februari tot en met 14 maart 2012 krijgen alle geïnteresseerden per mail of per brief (degene die via milieudienst hebben ingeschreven) een aanbod. Degene die wensen over te stappen, kunnen via de site of via de milieudienst accepteren. Wie niet wenst verder te gaan, wordt gevraagd dit ook te melden. De overstapperiode loopt van 15 april tot en met 30 september Afhankelijk van de vervaldatum van het lopende contract kan overgestapt worden. Voor gezinnen met een particulier contract is de volledige procedure gratis. 4

5 Voor professionele verbruikers (min kw/jaar elektriciteit en min kwh/jaar aardgas) wordt de groepsaankoop georganiseerd via de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM). De POM organiseerde een eerste groepsaankoop in 2006 (toen nog grijze stroom sedert 2009 gegund voor 100% groene stroom). Voor is een nieuwe groepsaankoop voorzien. Dit is niet gratis, voor elektriciteit kost dit 8,00/1.000 kwh, voor aardgas is dit 4,00/1.000 kwh. Het voorstel voor professionele verbruikers wordt nog voorgelegd aan de Raad Lokale Economie. De provincie lanceert de campagne met een startmoment op 3 november Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) In de vergadering van 17 mei ll. werd meegedeeld dat de gemeente een overeenkomst heeft ondertekend voor de medewerking aan het FRGE. Vanaf 15 oktober a.s. kunnen alle geïnteresseerden terecht bij Heleen Haghedooren (RO) voor de nodige info. De technische opvolging van de dossiers gebeurt door het OCMW van Poperinge (lokale entiteit voor de regio Westhoek). 6. Heraanleg trage wegen Het bestek dat in een vorige vergadering werd voorgesteld, werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei De openbare aanbesteding ging door op 12 juli. Er was één offerte, het bedrag overschreed het ramingbedrag van ,15 met maar liefst 89%. Er is dan besloten, aangezien het budget ontoereikend is, om de procedure stop te zetten. Het college heeft daarna beslist om het dossier op te splitsen. Als eerste komt de trage weg nr. 81 Kerkstraat-Helftweg (lengte 530 m) aan bod. De weg zal in cementbeton verhard worden. Aan de Grasstraat worden de geleidehekkens vervangen en op het eind zal een afsluiting geplaatst worden, zodat de landbouwers de weg niet meer zouden kunnen dwarsen. De raming voor dit gedeelte bedraagt ,40 incl. btw. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 10 oktober a.s., de gunningswijze is onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Na de gemeenteraad worden verschillende aannemers aangeschreven om een offerte in te dienen. 7. Varia Dag van de Natuur Op zaterdag 19 november a.s. gaat de Dag van de Natuur door op het KSA-terrein van Bikschote. Het beplantingsplan wordt getoond. 2 bomen die nog op het plan staan, zullen niet aangeplant worden. De bestaande beplanting blijft bestaan. Er wordt ook een insectenhotel geplaatst. De Dag van de Natuur is een organisatie van het Regionaal Landschap IJzer & Polder, Natuurpunt, Gezinsbond, KSA Bikschote, de gemeentelijke basisschool Bikschote en het gemeentebestuur. 5

6 Iedereen is welkom vanaf 14 u op het terrein en de Mariazaal. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dat de beplanting goed zal worden onderhouden en water krijgen indien nodig. Open milieuraad Er moet dit jaar nog een open milieuraad georganiseerd worden. In de vorige vergadering werd voorgesteld om een vergadering rond bermbeheer te organiseren. Dit zou misschien beter in het voorjaar gebeuren. In het kader van de campagne groepsaankoop groene stroom, kan beroep gedaan worden op een spreker van de provinciebestuur om deze actie toe te lichten aan de inwoners. Adelien heeft al een aanvraag ingediend om een vergadering in onze gemeente te laten doorgaan, er is echter nog geen datum doorgekregen wanneer dit zou kunnen. Van zodra er meer info is, wordt dit doorgegeven aan de leden. In dezelfde vergadering zou Adelien het FRGE en de Energiejacht ook toelichten. Plan steenuil Sofie meldt dat er twee steenuiltjes werden geboren. Deze werden ondertussen geringd en kregen de namen Athene en Noctua. Naar aanleiding van deze geboorte krijgen alle leden van de milieuraad een pluchen steenuiltje. Er is een melding binnengekomen van een kerkuil met 2 jongen. Deze zullen ook geringd worden. In een volgende milieuraad zal de inventarisatie opnieuw voorgesteld worden, samen met de te ondernemen acties voor In de zomer werd de inventarisatie van de huiszwaluwkolonies uitgevoerd. De gezinnen die dit meldden, kregen ondertussen hun subsidie. Ecologisch bermbeheer Er is een inventarisatie gebeurd in mei. Het was de bedoeling om dit te hernemen in september, maar dit is niet kunnen doorgaan. Ondertussen is de tweede maaibeurt gestart, waardoor dit nu niet meer mogelijk is. Compostdag Op de compostdag van 18 juni ll. werd door Natuurpunt een quiz georganiseerd. Na controle van de vragen en de schiftingsvraag, kwamen 2 winnaars uit de bus: Stefaan Capelle uit de Korte Eeckhoutmolenstraat, en de voorzitter Marnix Desimpel. Zij kregen een pluchen steenuiltje cadeau. De volgende vergadering van de milieuraad zal doorgaan op dinsdag 22 november 2011 om 19u30 in raadzaal De Bron van het gemeentehuis. Namens de milieuraad, Sabine Galle secretaris Marnix Desimpel voorzitter 6

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 17 mei 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Greta Frans (compostmeester), Brigitte

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 28 augustus 2012 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Freddy

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Jaarverslag 2012. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2012 Milieuraad Langemark-Poelkapelle 1 INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad... 3 1.1. Statuten... 3 1.2. Huishoudelijk reglement... 3 1.3. Afsprakennota...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Jaarverslag 2010. Milieuraad. Langemark-Poelkapelle Gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2010 Milieuraad Langemark-Poelkapelle INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad...3 1.1. Statuten...3

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 11 december 2012 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ann Top (Natuurpunt), Brigitte Stevens (Welzijn), Daniel Demonie (ABS), Greta

Nadere informatie

Jaarverslag Milieuraad. Langemark-Poelkapelle

Jaarverslag Milieuraad. Langemark-Poelkapelle Jaarverslag 2011 Milieuraad Langemark-Poelkapelle 1 INHOUD 1. Reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad... 3 1.1. Statuten... 3 1.2. Huishoudelijk reglement... 3 1.3. Afsprakennota...

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 22 maart 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Frans

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 27 april 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Freddy

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 22 november 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 16 september 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Sofie Butaye (De Bron vzw), Heidi Coppenolle (N-VA), Jan Denys (SP.a), Ivan

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 26 maart 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ann Top (Natuurpunt), Brigitte Stevens (Welzijn), Greta Frans (compostmeester),

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 mei 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ria Cools (KVLV), Heidi Coppenolle (N VA), Jan Denys (SP.a), Walter Fieuw (Bond

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 10 september 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Greta Frans (compostmeester), Ann Top (Natuurpunt Westland), Ria Cools (KVLV),

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 3 december 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Greta Frans (compostmeester), Ann Top (Natuurpunt Westland), Ria Cools (KVLV),

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle w Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 maart 2008 verslag Aanwezig: Marnix DESIMPEL (Voorzitter Velt Westland), Ivan D HERCK (ABVV), Sofie BUTAYE (De Bron vzw), Carlos VAN MOEFFAERT (individueel

Nadere informatie

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur

Gemeente Wichelen. Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Gemeente Wichelen Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur Verslag MINA-raad Algemene Vergadering 26 april 2011 Aanwezigheidslijst: naam functie dagelijks bestuur stemgerechtigd vereniging 26/04/2011

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 15 maart 2016 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Francky Barbier (SP.a), Sofie Butaye (De Bron vzw), Ria Cools (KVLV), Heidi Coppenolle

Nadere informatie

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Samen gaan we groener Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Waarom een groepsaankoop? onevenwicht op de markt duurder dan in omliggende landen prijzen stijgen sterk we betalen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 maart 2014 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Sofie Butaye (De Bron vzw), Ria Cools (KVLV), Heidi Coppenolle (N VA), Kaatje

Nadere informatie

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012

Jaarverslag milieuraad. Werkingsjaar 2011. Stad Deinze. Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 Jaarverslag milieuraad Werkingsjaar 2011 Stad Deinze Goedgekeurd door milieuraad op 18/01/2012 De voorzitter, De secretaris, W. Vercruysse D. Bruyneel Jaarverslag milieuraad 2011 Stad Deinze 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 24 mei 2016 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Sofie Butaye (De Bron vzw), Ivan D Herck (ABVV), Koen Deltour (Bedrijfsgilde),

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

AANWEZIG: Kaatje De Boe (Markant), Frank Gheeraert (Schepen), Heleen Haghedooren (Secretaris), Martin Meersseman (VOKA) en Rik Vandamme (UNIZO)

AANWEZIG: Kaatje De Boe (Markant), Frank Gheeraert (Schepen), Heleen Haghedooren (Secretaris), Martin Meersseman (VOKA) en Rik Vandamme (UNIZO) VERSLAG RAAD LOKALE ECONOMIE 17 maart 2016 AANWEZIG: Kaatje De Boe (Markant), Frank Gheeraert (Schepen), Heleen Haghedooren (Secretaris), Martin Meersseman (VOKA) en Rik Vandamme (UNIZO) VERONTSCHULDIGD:

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 18 juni 2013 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Delphine Kimpe (KLJ), Ria Cools (KVLV), Ann Top (Natuurpunt Westland), Isabel

Nadere informatie

Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 17 maart 2015 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Heidi Coppenolle (N-VA), Koen Deltour (Bedrijfsgilde), Ivan D Herck (ABVV), Greta

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Samenstelling:: Aanwezig: mevrouw Maddy Bouden; mevrouw Doris Dereyne; de heer Chris Vermeersch; de heer Johan Supply; mevrouw Rita Vergote;

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

SamenSterker. Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011

SamenSterker. Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011 SamenSterker Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011 Waarom? onevenwicht op de markt: twee grote spelers domineren de markt en hanteren hoge prijzen. Energie is duurder dan in omliggende

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Actueel. Zonnepanelen op de gemeenteschool. Update Zonneslag

Actueel. Zonnepanelen op de gemeenteschool. Update Zonneslag Actueel 3 Zonnepanelen op de gemeenteschool Het gemeentebestuur kiest voor zonnepanelen! Het gemeentebestuur heeft de komende jaren extra budget voorzien in de begroting om gemeentelijke gebouwen te voorzien

Nadere informatie

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG :

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG : VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD Van dinsdag 26 maart 2012 AANWEZIG : Vandepitte Marc Cloet Gerarda De Loof Ria Deltour Koen Deleu Marnik Glorieux Christiane Haghedooren Thomas Nollet Martine Tommeleyn

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00047* GR15.00047 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 27 mei 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 10 juni 2015 Agendanummer

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009

JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009 JAARVERSLAG MILIEUADVIESRAAD BORNEM werkingsjaar 2009 1. Statuten van de Milieuadviesraad (G.R. 17/04/2001) Doelstelling : De Milieuraad heeft tot doel de participatie van de bevolking aan het gemeentelijk

Nadere informatie

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Aanwezig: Stemgerechtigd: Artois Marc, Bracquiné Marc, De Clercq Eddy, de Néeff

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010

Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010 Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 4 maart 2010, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 15 maart 2010

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM 20.00 UUR ALGEMEEN 001. KOFFIESTOP EN JAARBRIEF WERKGROEP NOORD-ZUID - KENNISNAME Werkgroep Noord-Zuid organiseert

Nadere informatie

VERSLAG RAAD LOKALE ECONOMIE. 17 september 2015. 1. Wedstrijd Streekproduct

VERSLAG RAAD LOKALE ECONOMIE. 17 september 2015. 1. Wedstrijd Streekproduct VERSLAG RAAD LOKALE ECONOMIE 17 september 2015 AANWEZIG: Robert Barthier (NVA), Koen Bentein (Open VLD), Kaatje De Boe (Markant), Sabine De Wandel (Secretaris), Frank Gheeraert (Schepen), Heleen Haghedooren

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 16 december goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 16 december goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 27 januari 2013 OPENBARE ZITTING MAP-000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 16 december 2013 - goedkeuring MAP001: FINANCIËN - ONTVANGSTEN -

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 13 december 2016 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

tel : 057/ fax: 057/ DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR.

tel : 057/ fax: 057/ DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR. GEMEENTEBESTUUR LANGEMARK-P0ELKAPELLE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR KASTEELSTRAAT, 1 8920 LANGEMARK-P0ELKAPELLE tel : 057/49.09.15 fax: 057/48.60.50 e-mail : ruimtelijke.ordening@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING

JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 14 december 2013 10u KSA-lokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: Tom, Merel, Ben, Annelies, Jan aanwezige waarnemers: Kathleen, Gerrit verontschuldigd: Elissa, Kim,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd. Verslag provinciale raad 26 juni 2017 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief Peter CRAUWELS Provinciaal Secretaris Frans WILLEMSEN Provinciaal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2013. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie