Milieuraad Langemark-Poelkapelle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuraad Langemark-Poelkapelle"

Transcriptie

1 Milieuraad Langemark-Poelkapelle Milieuraad van 20 september 2011 verslag Aanwezig: Marnix Desimpel (Voorzitter Velt Westland), Ivan D Herck (ABVV), Freddy Wyffels (ACW), Carlos Van Moeffaert (individueel geïnteresseerde), Jos Thorrez (Volkstuinen), Frans Maricou (Gezinsbond ), Koen Deltour (Bedrijfsgilde), Franklin Kinget (Landelijke Gilde), Frans Vandeputte (CD&V), Leen Huyghe (VABS), Erna Lemahieu (Unizo), Ann Top (Natuurpunt), Sofie Butaye (De Bron), Adelien Vergote (intergemeentelijk duurzaamheidsambtenaar), Sabine Galle (secretaris). Verontschuldigd: Brigitte Stevens (Welzyn), Luc Vandamme (Schepen van Milieu) Afwezig: Greta Frans (compostmeester), Dany Demonie (ABS), Frank Gheeraert (Open VLD) Aanvang 19u35 einde 21u15 Dhr. Marnix Desimpel, voorzitter van de milieuraad, heet de leden welkom. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering Er wordt gevraagd of er opmerkingen zijn over het verslag van de vergadering van 17 mei 2011: Bedrijfsbezoek aan Husagro: iedereen was tevreden over dit bezoek. Op zondag 18 september ll. nam het bedrijf ook deel aan de Dag van de Landbouw, er kwamen ongeveer 500 bezoekers naar het bedrijf. 1

2 2. Milieuprijs In de vergadering van 18 september 2007 werd het reglement inzake het toekennen van een milieuprijs besproken. Dit voorstel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 oktober De milieuprijs wordt 3-jaarlijks uitgereikt was de eerste keer (toegekend aan compostmeester Greta Frans). In 2011 moet deze prijs opnieuw uitgereikt worden. Er is 250,00 voorzien op het budget Dit was over het hoofd gezien. Er wordt gevraagd of de milieuraad de prijs dit jaar nog wenst uit te reiken. Er wordt beslist om dit zeker te laten doorgaan. Er zal een oproep via de infoflash (eind oktober) en via een persbericht gebeuren. De kandidaturen zouden tegen 15 november moeten ingediend worden. Aan de leden wordt het reglement per mail toegestuurd. 3. Budget 2012 advies Aangezien de Schepen verontschuldigd is, wordt de bespreking van het budget 2012 verdaagd naar de volgende vergadering. 4. Aanvraag Mina-werkers 2012 advies Aanvraag Mina-werkers advies MINA-werkers zijn personen die tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats of in een sociale inschakelingsonderneming voor uitvoering van werken in het kader van Thema Natuur en/of Thema Water Er wordt voorgesteld om subsidie aan te vragen voor volgende projecten: Projectaanvraag Thema Instrumentarium thema natuur: onderhoud t Bosseltje 0,3 VTE (voltijds equivalent) scheren van meidoornhaag (875 m lengte, 2 x per jaar) + maaien van toegang tot de poel (meerdere keren per jaar) Projectaanvraag thema instrumentarium thema water onderhoud groen wijken en begraafplaatsen 3 VTE o schoonmaken en houden van halfopen en gesloten verhardingen door vegen o beheren van kruidgroei op verhardingen door het toepassen van alternatieve mechanische methoden, nl. inzetten van onkruidbrander en borstelmachine locaties: Papaverwijk, Eeckhoutmolenwijk en Hooyaardwijk Langemark, Molenwijk en Kapelmeers Poelkapelle o beheer van kruidgroei in groenzones door hakken, manueel wieden locaties: Papaverwijk, Eeckhoutmolenwijk en Hooyaardwijk Langemark, Molenwijk en Kapelmeers Poelkapelle + begraafplaatsen Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Madonna en Sint-Juliaan 1 VTE = 1 ploeg van 6 mensen gedurende 12 weken per jaar. Er worden vragen gesteld omtrent het beheer van het Bosseltje: Wie beheert dit? Het Bosseltje (oppervlakte 1,28 ha) is eigendom van het gemeentebestuur sedert 1958, na een schenking van de familie Hugot uit Parijs. Dit moest dienen als nagedachtenis van hun zoon die in de streek stierf tijdens WOI. De schenking gebeurde onder de voorwaarde dat de bijhorende poel voor altijd een vredelievend en natuurlijk karakter zou behouden. 2

3 Het Bosseltje werd in het Gemeentelijk Natuur OntwikkelingsPlan opgenomen als natuureducatief project. In het GNOP staat uitdrukkelijk vermeld dat de toen aanwezige landbouwactiviteit (beweiding met runderen) moet omgevormd worden om verdere minerale aanrijking te voorkomen, bv. door hooilandbeheer met nabegrazing. De percelen worden verpacht. De percelen werden tot voor kort beweid door runderen. In het voorjaar werd vastgesteld dat de pachter de weide had laten rooien en dat er werd bemest. Er werd een brief gestuurd aan de pachter waarin duidelijk werd verwezen naar de gebruiksvoorwaarden zoals opgenomen in het GNOP. Moet de haag 2 x per jaar geschoren worden? Dit kan eventueel bekeken worden of dit echt nodig is. De subsidie van het Vlaams Gewest zorgt ervoor dat het onderhoud van het Bosseltje eigenlijk een nuloperatie inhoudt voor de gemeente. De aanvraag voor Mina-werkers moet tegen 01/10/2011 ingediend worden. Na bespreking wordt de aanvraag voor Mina-werkers voor 2012 gunstig geadviseerd. Er wordt gevraagd om het beheer van het Bosseltje in een volgende vergadering opnieuw te bespreken: wat is het doel van het Bosseltje, is er een visie vanuit het bestuur? Rapportering projectaanvraag EN-01 REG-maatregelen in de gemeentelijke ontmoetingscentra Op 29/04/2008 werd een projectaanvraag ingediend voor het project REG-maatregelen in de gemeentelijke ontmoetingscentra. In iedere zaal werd ondertussen het rode knopsysteem geplaatst om de verwarming te regelen. Voor verwarming van de zaal moet de gebruiker van de zaal op de rode knop drukken en de gewenste temperatuur instellen. Wanneer deze rode knop oplicht, is er verwarming gedurende 2 uur. Als er nog langer verwarming nodig is, moet er opnieuw op de knop gedrukt worden. De projectaanvraag werd goedgekeurd. Er dient nog een rapportering te gebeuren over de uitvoering van dit project. De verbruiksgegevens van de OC s zijn gekend, maar de bezettingsgraad van de zalen is niet gekoppeld aan deze gegevens, waardoor het moeilijk te verifiëren is of het systeem zijn vruchten afwerpt. Er wordt opgemerkt dat de technische dienst het rode knopsysteem regelmatig (jaarlijks) zal moeten nazien/controleren op defecten. In de Mariazaal is het lampje defect, dit dient hersteld te worden. De milieuraad neemt kennis van de uitvoering van het project. 3

4 5. Energieprojecten Energiejacht De energiejacht werd afgesloten. De groep van de milieuraad (Greta, Frans Vandeputte, Ann) bespaarde 15,82%, de groep van het gemeentepersoneel (10 gezinnen) had een klein meerverbruik van 1,77%. Nog eens bedankt aan degenen die trouw hun gegevens hebben genoteerd. Zij werden beloond met een cadeautje (producten Ecover). Het nieuwe seizoen voor de energiejacht start opnieuw op 1 december 2011 tot en met 31 maart Na bespreking wordt beslist om opnieuw deel te nemen. Hoe kunnen we meer gezinnen bereiken? Er wordt voorgesteld om een toelichting te geven aan de bestuursleden van bijv. de gezinsbond, okra in de hoop om hun interesse te wekken. Een gewone oproep per brief versturen, zoals vorig jaar werd gedaan, heeft jammer genoeg geen effect. Groepsaankoop groene stroom De provincie start een campagne om een groepsaankoop van 100% groene stroom en/of gas te organiseren. Er werd een studiebureau (ichoosr) aangesteld dat instaat voor het organiseren van de aanbesteding en de begeleiding van de kandidaat-inschrijvers. Er wordt een jaarcontract voorgesteld voor elektriciteit is dit een vaste prijs voor een volledig jaar voor aardgas is dit een geïndexeerde prijs voor een volledig jaar (prijs is gekoppeld aan olieprijs). Dergelijke groepsaankoop werd al georganiseerd in de provincie Antwerpen, in 2010 zijn gezinnen (ongeveer 40% van de geïnteresseerden) overgestapt van leverancier, met een gemiddelde besparing van 225,00 t.o.v. de vorige eindfactuur. Er is ondertussen een tweede ronde opgestart. In Oost-Vlaanderen werd dit jaar een samenaankoop gedaan, gezinnen (ongeveer 35% van de geïnteresseerden) zijn daar overgestapt, met een gemiddelde besparing van 236,00. Hoe werkt het? Vanaf 1 november 2011 tot en met 5 februari 2012 kunnen particuliere gebruikers(max kwh/jaar elektriciteit en kwh/jaar aardgas) die interesse hebben zich registreren op de website De verbruiksgegevens van de vorige periode (aan de hand van de afrekeningsfacturen van de vorige periode) moeten ingegeven worden. Mensen die niet over internet beschikken of dit liever niet zelf doen, kunnen terecht op de milieudienst voor de inschrijving. Op 6 februari 2012 is de veiling. De gegevens worden verwerkt door ichoosr. In de periode 13 februari tot en met 14 maart 2012 krijgen alle geïnteresseerden per mail of per brief (degene die via milieudienst hebben ingeschreven) een aanbod. Degene die wensen over te stappen, kunnen via de site of via de milieudienst accepteren. Wie niet wenst verder te gaan, wordt gevraagd dit ook te melden. De overstapperiode loopt van 15 april tot en met 30 september Afhankelijk van de vervaldatum van het lopende contract kan overgestapt worden. Voor gezinnen met een particulier contract is de volledige procedure gratis. 4

5 Voor professionele verbruikers (min kw/jaar elektriciteit en min kwh/jaar aardgas) wordt de groepsaankoop georganiseerd via de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM). De POM organiseerde een eerste groepsaankoop in 2006 (toen nog grijze stroom sedert 2009 gegund voor 100% groene stroom). Voor is een nieuwe groepsaankoop voorzien. Dit is niet gratis, voor elektriciteit kost dit 8,00/1.000 kwh, voor aardgas is dit 4,00/1.000 kwh. Het voorstel voor professionele verbruikers wordt nog voorgelegd aan de Raad Lokale Economie. De provincie lanceert de campagne met een startmoment op 3 november Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) In de vergadering van 17 mei ll. werd meegedeeld dat de gemeente een overeenkomst heeft ondertekend voor de medewerking aan het FRGE. Vanaf 15 oktober a.s. kunnen alle geïnteresseerden terecht bij Heleen Haghedooren (RO) voor de nodige info. De technische opvolging van de dossiers gebeurt door het OCMW van Poperinge (lokale entiteit voor de regio Westhoek). 6. Heraanleg trage wegen Het bestek dat in een vorige vergadering werd voorgesteld, werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 mei De openbare aanbesteding ging door op 12 juli. Er was één offerte, het bedrag overschreed het ramingbedrag van ,15 met maar liefst 89%. Er is dan besloten, aangezien het budget ontoereikend is, om de procedure stop te zetten. Het college heeft daarna beslist om het dossier op te splitsen. Als eerste komt de trage weg nr. 81 Kerkstraat-Helftweg (lengte 530 m) aan bod. De weg zal in cementbeton verhard worden. Aan de Grasstraat worden de geleidehekkens vervangen en op het eind zal een afsluiting geplaatst worden, zodat de landbouwers de weg niet meer zouden kunnen dwarsen. De raming voor dit gedeelte bedraagt ,40 incl. btw. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 10 oktober a.s., de gunningswijze is onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Na de gemeenteraad worden verschillende aannemers aangeschreven om een offerte in te dienen. 7. Varia Dag van de Natuur Op zaterdag 19 november a.s. gaat de Dag van de Natuur door op het KSA-terrein van Bikschote. Het beplantingsplan wordt getoond. 2 bomen die nog op het plan staan, zullen niet aangeplant worden. De bestaande beplanting blijft bestaan. Er wordt ook een insectenhotel geplaatst. De Dag van de Natuur is een organisatie van het Regionaal Landschap IJzer & Polder, Natuurpunt, Gezinsbond, KSA Bikschote, de gemeentelijke basisschool Bikschote en het gemeentebestuur. 5

6 Iedereen is welkom vanaf 14 u op het terrein en de Mariazaal. Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dat de beplanting goed zal worden onderhouden en water krijgen indien nodig. Open milieuraad Er moet dit jaar nog een open milieuraad georganiseerd worden. In de vorige vergadering werd voorgesteld om een vergadering rond bermbeheer te organiseren. Dit zou misschien beter in het voorjaar gebeuren. In het kader van de campagne groepsaankoop groene stroom, kan beroep gedaan worden op een spreker van de provinciebestuur om deze actie toe te lichten aan de inwoners. Adelien heeft al een aanvraag ingediend om een vergadering in onze gemeente te laten doorgaan, er is echter nog geen datum doorgekregen wanneer dit zou kunnen. Van zodra er meer info is, wordt dit doorgegeven aan de leden. In dezelfde vergadering zou Adelien het FRGE en de Energiejacht ook toelichten. Plan steenuil Sofie meldt dat er twee steenuiltjes werden geboren. Deze werden ondertussen geringd en kregen de namen Athene en Noctua. Naar aanleiding van deze geboorte krijgen alle leden van de milieuraad een pluchen steenuiltje. Er is een melding binnengekomen van een kerkuil met 2 jongen. Deze zullen ook geringd worden. In een volgende milieuraad zal de inventarisatie opnieuw voorgesteld worden, samen met de te ondernemen acties voor In de zomer werd de inventarisatie van de huiszwaluwkolonies uitgevoerd. De gezinnen die dit meldden, kregen ondertussen hun subsidie. Ecologisch bermbeheer Er is een inventarisatie gebeurd in mei. Het was de bedoeling om dit te hernemen in september, maar dit is niet kunnen doorgaan. Ondertussen is de tweede maaibeurt gestart, waardoor dit nu niet meer mogelijk is. Compostdag Op de compostdag van 18 juni ll. werd door Natuurpunt een quiz georganiseerd. Na controle van de vragen en de schiftingsvraag, kwamen 2 winnaars uit de bus: Stefaan Capelle uit de Korte Eeckhoutmolenstraat, en de voorzitter Marnix Desimpel. Zij kregen een pluchen steenuiltje cadeau. De volgende vergadering van de milieuraad zal doorgaan op dinsdag 22 november 2011 om 19u30 in raadzaal De Bron van het gemeentehuis. Namens de milieuraad, Sabine Galle secretaris Marnix Desimpel voorzitter 6

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: 75 162 (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september

Inspraak plus. Aan iedereen een prettige vakantie gewenst! Samenaankoop stookolie. De jaarlijkse fietstocht van WAC gaat door op zaterdag 3 september Inspraak plus P.B. 9185 Wachtebeke CD2/145/1 ANDERS: kartel voor politieke vernieuwing in Wachtebeke Rek. nr. 068-2476238-49 Website: www.wachtebeke-anders.be Jaargang 29 nummer 2 juli 2011 v.u. Rosita

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Aanwezigen Verontschuldigingen De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, de gecoöpteerden, Schepen Martine Willems, Karel Van Poucke en

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012 Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012 Actieplan 2010-2012 Inhoudstafel 1.Intern 1.1.gebouwen 1.2.openbare verlichting 1.3.hernieuwbare energie 1.4.Wagenpark 2.Extern 2.1. maatregelen burgers

Nadere informatie

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48 Algemeen Opgepast

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie