Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002;"

Transcriptie

1 Doc.nummer: Zaaknummer: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem; Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002; BESLUIT vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur Algemeen artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. Activiteit: de artistiek gerichte activiteiten van een instelling; b. Programma: een samenhangend geheel van activiteiten dat als zodanig vooraf is gepland; c. Instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Arnhem; d. Productie: de functie waarin het voortbrengen van culturele producten centraal staat; e. Presentatie: de functie waarin het tonen van culturele producten centraal staat, waarbij te onderscheiden zijn: presentaties die op wisselende locaties kunnen worden gehouden en een tijdelijk karakter hebben (festivals) en presentaties die gedurende het jaar plaatshebben, al dan niet op één locatie (podiumprogrammering); f. Festival: een reeks van onderling samenhangende activiteiten die gedurende een in de tijd beperkte periode onder een gemeenschappelijke noemer worden georganiseerd en gepresenteerd; g. Openbaar karakter: een door de instelling georganiseerde openbare, voor publiek toegankelijke activiteit waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven, bijvoorbeeld via de media, affiches en programmabladen. Bedrijfsfeesten, branche-activiteiten en belangenbehartiging worden niet als openbare activiteiten gezien; h. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem; i. ASV: Algemene Subsidieverordening Arnhem artikel 2: Subsidiëring 1. Op het in artikel 4 lid 1 van de ASV genoemde beleidsterrein Cultuur kan het college op aanvraag voor een periode van 2 jaar subsidie verstrekken aan instellingen voor een programma aan activiteiten op het gebied van productie of presentatie. De eerste periode is afwijkend van duur en loopt van 1 juli 2013 tot 1 januari Voor een festival kan het college op aanvraag voor een periode van 4 jaar subsidie verstrekken indien het festival om de 3 of 4 jaar wordt geagendeerd. 1

2 3. De onder lid 1 genoemde termijn kan op aanvraag voor 2 jaar worden verlengd indien bij aanvang van de eerste subsidieperiode reeds wordt aangetoond dat de programmatische activiteiten alleen gerealiseerd kunnen worden vanuit een perspectief dat langer is dan 2 jaar en dat er sprake is van een vierjarig programma waarvan de onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 4. De instellingen dienen primair gericht te zijn op het ontwikkelen en verrichten van activiteiten op het gebied van productie en presentatie. 5. De activiteiten moeten een openbaar karakter hebben en in ieder geval deels in Arnhem plaatsvinden. 6. De instelling dient gedurende minimaal 1 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag actief te zijn geweest op het gebied van productie of presentatie. 7. De programmatische activiteiten dienen primair de productie of presentatie binnen de diverse culturele werkvelden tot doel te hebben. Activiteiten die hiervan een afgeleide zijn, zoals activiteiten ten behoeve van onderzoek, professionalisering van de doelgroep, fora en platforms, komen niet voor subsidiëring in aanmerking. 8. Het subsidie dient een aanvulling te zijn op andere inkomsten. 9. Alleen kosten die in redelijkheid direct verband houden met de programmatische activiteiten worden in aanmerking genomen. 10. De zogenaamde basisvoorzieningen en meerjarenvoorzieningen, zoals bedoeld in de cultuurnota Stroom, kunnen niet op eigen naam aanspraak maken op subsidie uit deze regeling. artikel 3: Subsidieplafond Het college stelt voorafgaand aan het eerste kalenderjaar van een periode van 2 jaar het subsidieplafond voor 2 jaar vast. Met betrekking tot de eerste subsidieperiode zal het subsidieplafond voor de periode 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 worden vastgesteld. artikel 4: Aanvraag 1. Voor de indiening van een aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het door het college te verstrekken aanvraagformulier en modelbegroting. 2. Naast de gegevens en bescheiden die ingevolge de ASV dienen te worden overgelegd, dienen een tweejarenactiviteitenplan en -begroting en de jaarrekening en het jaarverslag over de voorgaande 2 boekjaren te worden overgelegd. 3. Een aanvraag op grond van artikel 2 lid 3 dient ook nog vergezeld te gaan van een vierjarenactiviteitenplan en begroting. 4. Voor een aanvraag tot verlenging van de subsidie zoals bedoeld onder artikel 2 lid 3 geldt dat alleen een activiteitenplan en begroting voor de opvolgende 2 jaar dienen te worden overgelegd. 5. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de bij de aanvraag verstrekte gegevens. 6. De aanvraag dient voor de subsidieperiode 1 juli 2013 tot 1 januari 2015 vóór 1 oktober 2012 te worden ingediend. Voor de volgende subsidieperioden dient de aanvraag vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode te worden ingediend. 7. Wordt een aanvraag niet binnen de termijn die in lid 6 is vermeld ingediend, dan besluit het college deze buiten behandeling te laten. 8. De beslissing op de subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 3 maanden na binnenkomst van de aanvraag, genomen. Het college maakt deze beslissing schriftelijk bekend aan de aanvrager binnen 3 weken nadat zij is genomen. artikel 5: Adviescommissie De Adviescommissie Programmatische Activiteiten Cultuur adviseert het college over de aanvragen op grond van art. 2 lid 1 en 2 aan de hand van de criteria vermeld onder artikel 6 lid 1 en adviseert over de hoogte van de toe te kennen subsidie. 2

3 artikel 6: Verdelingsmaatstaf 1. Aanvragen op grond van art. 2 lid 1 en 2 die aan de eisen van deze regeling voldoen worden in onderlinge samenhang gewogen op grond van de volgende criteria: Kwaliteit Meerwaarde voor de stad Cultureel ondernemerschap Samenwerking Actualiteit van het aanbod 2. De aanvragen op grond van art. 2 lid 3 worden voor subsidie in aanmerking gebracht indien er consistentie bestaat tussen de programmatische activiteiten voor de nieuwe subsidieperiode en het bij de eerste aanvraag overgelegde programma voor 4 jaar. 3. Op grond van de mate waarin de instellingen voldoen aan de in lid 1 weergegeven criteria stelt het college een rangorde van de aanvragen vast. De aanvragen worden in aanmerking voor subsidie gebracht tot en voor zover het subsidieplafond ex artikel 3 minus het bedrag dat voor subsidiëring op grond van lid 2 bestemd is, is bereikt. Artikel 7: Hoogte subsidie 1. Het subsidie kan maximaal het tekort op de begroting voor de programmatische activiteiten bedragen, met een maximum van 75% van de opgevoerde kosten. 2. Jaarlijks wordt de verstrekte subsidie aangepast op grond van het accres op subsidie dat door de raad van de gemeente Arnhem is vastgesteld. artikel 8: Weigeringsgronden 1. De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat: a) de activiteiten van de aanvrager niet in voldoende mate in het algemeen gemeentelijk belang zijn; b) de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken; c) de activiteiten zoals blijkt uit de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben; d) de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld; e) de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde; f) de activiteiten een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben. 2. de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet. Overige bepalingen artikel 9: Begrotingsvoorbehoud Subsidie wordt verleend en het subsidieplafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de raad van de gemeente Arnhem. artikel 10: Bevoorschotting Op basis van een verleende subsidie kan door het college een voorschot van 100% op de jaarlijkse subsidie worden verstrekt. 3

4 artikel 11: Verplichting Bij een besluit tot subsidieverlening wordt aan de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd: a. de subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring; b. de subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd; c. het programma van activiteiten wordt ter beschikking gesteld aan het Arnhems Uitburo. artikel 12: Afwijkingsmogelijkheid Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling. Artikel 13: Evaluatie en monitoring Deze regeling en het functioneren van het adviessysteem worden periodiek geëvalueerd, voor het eerst in artikel 14: Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan. artikel 15: Citeertitel Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van De secretaris, De burgemeester, 4

5 Toelichting Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur Algemeen Kern van de Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur is de verdeling van een activiteitenbudget ten behoeve van productie en presentatie. Deze manier van financieren betekent dat niet per definitie vooraf vaststaat wie wat doet in de stad; we dagen instellingen uit hier zelf vorm aan te gaan geven, inspelend op de behoeften en ontwikkelingen in de stad en de ambities van het cultuurbeleid. Voor aanvragen voor de Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur geldt dat zij een bijdrage dienen te leveren aan de doelstellingen en ambities zoals verwoord in het inhoudelijke beleidskader van de cultuurnota Stroom. In het algemeen wordt de subsidie uit deze regeling ingezet om een actueel, gevarieerd en pluriform aanbod aan culturele activiteiten in de stad te bewerkstelligen dat zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen. Alle disciplines en werkvelden komen in aanmerking: podiumkunsten, beeldende kunsten, vormgeving, letteren, erfgoed, media en alle mogelijke mengvormen. Het kan gaan om (reeksen van) voorstellingen, concerten of projecten. De subsidieregeling staat niet open voor aanvragen door zogenoemde basisvoorzieningen en meerjarenvoorzieningen, zoals benoemd in de cultuurnota Stroom. Wel kunnen zij meewerken aan de totstandkoming van activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De eerste subsidieperiode is afwijkend, deze beslaat namelijk geen 2 jaar maar loopt van 1 juli 2013 tot 1 januari Hiervoor is gekozen bij wijze van overgangsregeling voor de instellingen die tot 1 januari 2013 op grond van de gemeentelijke begroting jaarlijks een subsidie ontvingen. Deze subsidieaanspraak vervalt met invoering van deze subsidieregeling. Doordat de eerste aanvraagdatum op uitvoeringstechnische gronden pas op 1 oktober 2012 kan worden gesteld, zouden deze instellingen in hun bedrijfsvoering in de problemen hebben kunnen komen als zij al per 1 januari 2013 met eventuele wijzigingen in de subsidiëring door de invoering van een subsidieregeling zouden worden geconfronteerd. Nu krijgen zij tot 1 juli 2013 de tijd om hun bedrijfsvoering op de eventueel nieuwe omstandigheden aan te passen. Per artikel Artikel 2 en 4 Verlengingsmogelijkheid Het is voor aanvragende instellingen mogelijk om binnen de eerste subsidieperiode van 2 jaar eenmalig een aanvraag tot verlenging met nog eens 2 jaar te doen (artikel 2 lid 3). De aanvraag dient dan uiterlijk 1 april van het tweede jaar van de eerste subsidieperiode te worden ingediend. Voorwaarde is dat de aanvrager aan het begin van de vierjarige periode aantoonbaar maakt dat de activiteiten alleen gerealiseerd kunnen worden vanuit een perspectief van meer dan twee jaar. Hiertoe dient de aanvragende instelling bij de aanvraag voor de eerste subsidieperiode - naast het tweejarig activiteitenplan en bijbehorende begroting een beleidsplan in voor een periode van vier jaar. Uit dit plan blijkt duidelijk dat het gaat om een vierjarig programma waarvan de onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierin worden tevens de meerjarenvisie en -strategie van de instelling verwoord, met aandacht voor: positionering in de culturele infrastructuur, bijdrage aan het culturele aanbod in de stad en de regio, ontwikkeling publieksopbouw en bereik, marketing en structurele samenwerkingsverbanden. 5

6 Tot slot moet het plan aantoonbaar maken dat men noodzakelijke en concrete verplichtingen aan moet gaan om het vierjarige programma te kunnen realiseren. Deze verplichtingen liggen op het gebied van planning (boekingsafspraken, speelcontracten et cetera) of op het gebied van investeringen. De beoordeling voor de eerste subsidieperiode geschiedt op basis van een activiteitenplan voor de eerste twee jaren. Onderdeel van de aanvraag tot verlenging is een activiteitenplan voor de volgende twee jaren. Beide activiteitenplannen moeten in lijn zijn met het hierboven genoemde Meerjarenbeleidsplan. Een verlenging kan binnen een periode van vier jaar slechts één maal worden aangevraagd. Na deze periode van vier jaar kan de cyclus wel herhaald worden. Dit betekent dat een organisatie na vier jaar, waarin het eerst een subsidie voor twee heeft ontvangen én vervolgens een verlenging met twee jaar, opnieuw kan aanvragen. Ook eventueel met het oog op een subsidie voor weer twee jaar én daarna wederom een verlenging met twee jaar. Een dergelijke aanvraag wordt dan allereerst, in de nieuwe cyclus van vier jaar, weer volledig getoetst. Hierdoor is het mogelijk dat instellingen langer dan twee of vier jaar een subsidie ontvangen uit het budget voor programmatische activiteiten. Artikel 5: Adviescommissie De adviescommissie bestaat uit (een vertegenwoordiging van) de Kwartiermaker Cultuur in Rijnboog, (een vertegenwoordiging van) Cultuur Netwerk Arnhem, twee roulerende leden die niet-professioneel zijn gelieerd aan een Arnhemse instelling en een onafhankelijke voorzitter. Alle aanvragen worden vooraf ambtelijk getoetst op ontvankelijkheid en of zij vallen binnen de bepalingen van de regeling. Zo zullen onder andere de ingediende begroting en jaarstukken worden getoets. De aanvragen die door deze entreetoets komen worden vervolgens ter advisering voorgelegd aan een externe commissie. Het advies van deze commissie aan het college betreft alle onder Artikel 6 van de regeling genoemde criteria en is gebaseerd op een puntentelling (zie verder toelichting bij Artikel 6). Het advies geeft een rangorde van de aanvragen aan. De commissie geeft ook een advies inzake de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag, waarbij rekening wordt gehouden met het subsidieplafond en het budget dat eventueel moet worden ingezet voor honorering van verlengingsaanvragen. Het advies van de commissie is niet bindend; het college kan hiervan gemotiveerd afwijken. De aanvragen voor verlenging worden niet voor advies aan de adviescommissie voorgelegd, beoordeling van de aanvragen geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. De uitslag wordt aan de aanvrager zowel als aan de adviescommissie meegedeeld. De commissie adviseert: a) per aanvraag. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld aan de hand van de genoemde criteria en het bijbehorende puntensysteem. De commissie kan zodoende in de beoordeling specifieke aspecten van de aanvraag meewegen, bijvoorbeeld of het een nieuwe aanvrager is. b) over het geheel aan aanvragen. Dit is een beleidsmatig advies vanuit het totale aanbod in de subsidieperiode, specifiek de variatie, pluriformiteit en spreiding van het aanbod, zowel over alle disciplines als over de wijken in de stad en de diverse doelgroepen. Doen zich nieuwe stromingen of accentverschuivingen voor, moeten andere doelgroepen worden bediend, is er extra aandacht nodig voor profilering van de stad, waar moet ruimte voor worden gemaakt? 6

7 Artikel 6: Verdelingsmaatstaf De commissie beoordeelt aan de hand van de volgende criteria: 1. Kwaliteit Kernbegrippen voor de beoordeling van kwaliteit bij de functie productie zijn vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Het gaat niet uitsluitend om bewezen kwaliteit, voortkomend uit eerder opgedane ervaring, maar ook om potentiële kwaliteit. Bij de functie presentatie worden de kwaliteit van het programmeringsprofiel en de achterliggende visie hierop bedoeld. Ook hier geldt beoordeling van zowel bewezen als potentiële kwaliteit. 2. Meerwaarde van de activiteiten voor de stad, bestaande uit: Inhoud: De activiteiten zijn van toegevoegde waarde op het bestaande aanbod; zij dragen bij aan de pluriformiteit en diversiteit van het totale aanbod in de stad. Publiek: Gerealiseerd en geschat bereik in aantallen (gerelateerd aan het soort activiteit of doelgroep) en/of onder nieuwe doelgroepen. Daarnaast dient de aanvrager zich aantoonbaar in te spannen om activiteiten gericht onder de aandacht van het publiek te brengen. Dit wordt beschreven in een publiciteits- en marketingplan waarvoor een bijpassend deel van het budget wordt ingezet. Vernieuwing: De activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling binnen kunstdisciplines of tussen verschillende disciplines (multidisciplinariteit, cross-overs). 3. Cultureel ondernemerschap Het succes van een cultureel ondernemer wordt behalve door de kwaliteit van de activiteiten ook bepaald door het kunnen beheren, organiseren en vermarkten ervan. Dit komt tot uitdrukking in: a) de kwaliteit van de bedrijfsvoering, specifiek het vermogen om kostenefficiënt te werken; b) de balans tussen kosten en opbrengsten (inclusief verdienvermogen). We doelen hiermee enerzijds op het innoverend vermogen om financieel draagvlak te verwerven (denk aan het maken van proposities voor andere sectoren en het aanboren van externe financieringsmogelijkheden als mecenaten, fondsenwerving en crowdfunding) en anderzijds op het innoverend vermogen maatschappelijk draagvlak te verwerven. Dit komt tot uitdrukking in onder meer het aantal vrijwilligers, vrienden-van, of andere vormen van verbinding en betrokkenheid tussen publiek en organisatie (anders dan het kwantitatieve publieksbereik van betreffende activiteiten); c) voor instellingen die in achtereenvolgende subsidieronden een aanvraag doen voor een soortgelijk programma van activiteiten, geldt steeds dat in de begroting behorend bij de aanvraag voor de nieuwe subsidieronde het aandeel van de gemeentelijke subsidie in de totale inkomsten ten opzichte van de vorige aanvraag dient te dalen. 4. Samenwerking Versnippering leidt tot dubbel werk of verspilling en tot een beperkt bereik. De cultuursector zal de haar partnerschap verder moeten uitbouwen: meer samenwerken over de grenzen van de eigen 7

8 organisatie heen. Partnerschap geldt niet alleen binnen de cultuursector, maar zeker ook daarbuiten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: Inhoudelijke samenwerking met andere Arnhemse culturele makers, instellingen en/of andere partijen. Bedrijfsmatige samenwerking: efficiënte organisatie van het aanbod door middel van bedrijfsmatige samenwerking met andere Arnhemse (culturele) instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, personeel, diensten. 5. Actualiteit van het aanbod Mate waarin wordt ingespeeld op de actualiteit en actuele ontwikkelingen ( wat speelt er in de stad ). Te denken valt aan het aanhaken op actuele thema s (bijvoorbeeld de Mode Biënnale) en deelname aan de opening van het culturele seizoen. Weging van de vijf criteria Niet alle criteria wegen even zwaar bij de beoordeling van een aanvraag. Om deze nuance aan te brengen, geven we de criteria een wegingsfactor mee. De beoordeling bestaat ten eerste uit het toekennen van een aantal punten (steeds maximaal 10 per criterium), dat vervolgens vermenigvuldigd wordt met de factor die voor dat criterium staat (van 2 tot maximaal 5). Kwaliteit 0 10 punt = max. 10 punten x factor 5 = max. 50 Meerwaarde voor de stad - Inhoud 0 5 punt - Publiek 0 3 punt = max. 10 punten x factor 5 = max Vernieuwing 0 2 punt Cultureel ondernemerschap 0 10 punt = max. 10 punten x factor 4 = max. 40 Samenwerking - Inhoudelijk / programmatisch 0 5 punt - Bedrijfsmatig 0 5 punt = max. 10 punten x factor 3 = max. 30 Actualiteit van het aanbod 0 10 punt = max. 10 punten x factor 2 = max. 20 MAXIMAAL 190 punten Verlengingsaanvragen worden ambtelijk getoets op de voortgang van de reeds in gang gezette activiteiten (in het perspectief van het vierjarige programma) en op beoordeling van het activiteitenplan voor de tweede periode. De aanvragen voor verlenging van de subsidie worden voor subsidie in aanmerking gebracht indien er consistentie bestaat tussen de programmatische activiteiten voor de nieuwe subsidieperiode en het bij de eerste aanvraag overgelegde programma voor vier jaar. ===== 8

Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC)

Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) Subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem; Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Ambtenaar Ric Alofs In college 22-05-2012

Ambtenaar Ric Alofs In college 22-05-2012 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2012.0.060.861 Datum Zaaknummer 2012-05-01072 Datum 10-05-2012 Vertrouwelijk nee Portefeuillehouder Van Wessem Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 RIS296403 SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de Commissie Samenleving op 17 januari 2017 per

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 RIS297616 SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Toelichting Op basis van het collegebesluit Uitgangspunten Subsidieregeling Culturele projecten Den Haag 2018 RIS297300 van 27 juni 2017 is

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats'

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' *BARCODEDMS* Colofon Zaaknummer Steller(s) Eigenaar(s) : Z/15/009699 : N. van der Wal - Caspers : Ruimtelijke Ontwikkeling Herziening : maandag

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 - bijdragen Registratienr. 1589856 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 95439 14 oktober 2015 Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Colofon Zaaknummer : Z/15/009699 Steller(s) : N. van der

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Bijlage(n) Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 2790 28 juni 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidieverlening Pronkjewail

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016 Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016 Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid Besluit 1 Algemeen en procedure

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 32815 24 maart 2016 Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem Op 8 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Subsidieregeling

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Subsidieregeling: Culturele projecten en culturele evenementen gemeente Noordwijk 2014

Subsidieregeling: Culturele projecten en culturele evenementen gemeente Noordwijk 2014 Subsidieregeling: Culturele projecten en culturele evenementen gemeente Noordwijk 2014 Stellers : N. van der Wal Eigenaar : Maatschappelijke Ontwikkeling Planning herziening : dinsdag 18 maart Zaaknummer

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015;

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 126610 23 december 2015 Regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2016 Burgemeester en wethouders van Maastricht, Gelet op

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS Artikel 1 Reikwijdte

REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS Artikel 1 Reikwijdte REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS 2016 Artikel 1 Reikwijdte 1. Deze regeling is bedoeld voor individuele beeldende kunstenaars, autonoom werkende fotografen, ontwerpers

Nadere informatie

Regeling literaire manifestaties en activiteiten. 1 Algemeen

Regeling literaire manifestaties en activiteiten. 1 Algemeen Regeling literaire manifestaties en activiteiten Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015'

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Stellers : N. van der Wal Eigenaar : Maatschappelijke Ontwikkeling Planning herziening : maandag

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 Het bestuur van het AFK Gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te investeren in kunst

Nadere informatie

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport;

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 136836 6 oktober 2016 Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) Gelet op artikel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Bijlage 1: Deelverordening subsidies amateurkunst na aanpassing Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Beleidsterrein Subsidieterrein Doel subsidies: Subsidievorm: Kunst en Cultuur Amateurkunst

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen Artikel I A. aan artikel 6:1 begripsbepalingen wordt toegevoegd: : t. cultuurnota: het document met de titel Cultuurstad Groningen,

Nadere informatie

Mededeling. De nadere regels 'Projecten Podiumkunst 2018' zijn ter informatie bijgesloten in de bijlage van deze mededeling.

Mededeling. De nadere regels 'Projecten Podiumkunst 2018' zijn ter informatie bijgesloten in de bijlage van deze mededeling. Mededeling Onderwerp Vaststelling nadere regels 'Projecten Podiumkunst 2018' Kern mededeling: Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten middels deze mededeling in kennis van het feit dat het college

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37856 2 november 2015 Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2016 Het bestuur van het Fonds

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Deze verordening is op 3 mei 2006 gepubliceerd in het Weekblad Oosterhout en vanaf 14 juni 2006 van kracht in de gemeente Oosterhout April 2006 pagina:2 Nr.

Nadere informatie

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen,

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen, SUBSIDIEVERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 De raad van de gemeente Enschede, Overwegende dat aan het Beleidsplan Invoering Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28226 3 juni 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 mei 2016, nr. 935426, houdende

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 1869 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent ondersteuning van activiteiten die

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017 SUBSIDIEREGELING INNOVATIES IN HET ONDERWIJS DEN HAAG 2017 RIS296406 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het college in de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 Kwaliteit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag PBS/2015.295 RIS 290049 SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - het doen van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 57649 1 november 2016 Deelregeling uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2017 Het bestuur van stichting

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017

Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017 Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017 Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. subsidie:

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Tekst van de geldige Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel

Tekst van de geldige Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel Tekst van de geldige Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Hoofdstuk 2 Aanvraag van de subsidie 4 Hoofdstuk 3 Verlening en vaststelling van de

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie