Beschrijving: Water en energie toestel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving: Water en energie toestel"

Transcriptie

1 1 Beschrijving: Water en energie toestel Deze octrooi-aanvraag betreft een geïntegreerd toestel waarmee een aantal belangrijke menselijke basis noden worden opgelost door middel van een plasma reactor als omni-potente primaire krachtbron. In de reactor worden diverse effecten gegenereerd, die afzonderlijk of in combinatie de mogelijkheid scheppen om op een gecontroleerde wijze in te grijpen en gewenste wijzigingen door te voeren in de atomaire en moleculaire structuren van stoffen of elementen die daarin verkeren. Deze plasma reactor kan gedurende een groot aantal jaren onafhankelijk werken. De levens-periode hangt af van de structuur van de reactor, de interne condities, en voornamelijk van welke basis elementen als brandstof worden gebruikt. Daarom is de samenstelling van de brandstof-mengsels en hun loading sequenties zeer belangrijk. Indien men deze niet kent zal de plasma reactor niet werken. Door het wijzigen van de samenstelling van mengsels kan de duur van functionering van de plasma reactor geregeld worden. Deze octrooi-aanvraag sluit aan bij de drie Europese octrooiaanvragen (EP , EP en EP ) van dezelfde uitvinder, en de opbouw, functionering en de interacties in en van de plasma reactor beschreven in onderhavige aanvraag wordt meer gedetailleerd omschreven in voormelde Europese aanvragen, alsook de daarin geclaimde methodes. Zij maken daarom ook integraal deel uit van deze patent-aanvraag. Het moet duidelijk zijn dat nooit voorheen zulk toestel werd beschreven als in deze aanvraag, mede door het feit dat nooit een plasma reactor die bij relatief lage temperaturen (bv. 0 à 0 C ) kan werken werd ontwikkeld of ontworpen. Bovendien moet worden begrepen dat de magnetische velden die in een functionerende reactor worden gegenereerd functioneel kunnen worden gebruikt om diverse ontbindings- en verbindingsprocessen in atomaire en moleculaire elementen en stoffen te bewerkstelligen. Dit hangt nauw samen met de dubbele magnetische velden of gecombineerde velden die fundamentele partikels, atomen en molecules bezitten, waarbij de onderlinge polaritaire positionering (dus dissimilar of similar) een essentiele rol speelt. Eén of meer magnetische velden die intern door het plasma worden veroorzaakt kunnen de aantrekkende of repulsieve krachten in ingebrachte elementen verstoren en aldus op een eenvoudige wijze bv. ionizatie veroorzaken, of bv. het ont-

2 2 binden van atomaire of moleculaire bindingen, en bijgevolg een re-combinatie van de basis elementen mogelijk maken, indien de juiste condities aanwezig zijn Dit toestel (), en de methode daartoe, is dienstig voor het leveren van basis middelen voor mens, dier en planten, zoals warmte (11), water (12), licht (13), stroom (14) waar ook ter wereld. Enerzijds kan het toestel water genereren uit de omgevings lucht en uit grond-vochtigheid, maar tevens worden gebruikt om zee-water te ontzilten, én om gepollueerd water om te zetten in drinkwater. In het toestel is tenminste één plasma reactor (1A) ingebouwd dewelke in beginsel werkt op basis van de nucleaire en atomaire interacties van en met tenminste één gas (bv. Waterstof 16, Helium) en eventueel andere elementen uit de tabel van Mendeljev, inclusief isotopen. Via een al dan niet geheel of gedeeltelijk roterende centrale kolom (1B) in de reactor kern wordt dit gas, en mogelijkerwijs ook andere atomaire en/of moleculaire elementen in de reactor-kern ingebracht. Daar wordt dan - via een basis scintillation die ionizatie effecten geeft, een toestand van hitte, compressie, rotatie, electrische stromingen en één of meerdere magnetische velden geschapen, hetgeen resulteert in een dynamische staat van plasma (1C). Daardoor zullen één of meerdere van voormelde effecten of condities interacteren met - of wijzigingen veroorzaken voor - ingebrachte atomaire of moleculaire elementen (bv. metalische damp, isotopen) en aldus wordt een zich-zelf-onderhoudend (selfsustaining) energetisch proces geïnitieerd. Daarbij kan bv. hydrogeen gas geëxiteerd en geïoniseerd worden, en nadien terug naar zijn grondstaat gebracht nadat het zijn energie aan bovenliggende lagen van elementen heeft overgebracht. Terloops merk ik hier op dat Indien andere elementen (bv. uit lucht) in één van sub-ruimtes wordt gebracht de basis elementen daarvan na decombinatie of ontbinding - uiteindelijk brandstof elementen voor het plasma kunnen worden en het plasma onderhouden. De reactor binnen-ruimte kan bestaan uit slechts één caviteit, of kan ook uit meerdere sub-ruimtes bestaan die worden afgescheiden via vaste fysieke (bv. metaal) en/of vloeibare (bv. metalische damp) wanden (cores). Dit uitgebreid beschreven qua concepten en methodes in voormelde drie Europese patentaanvragen. Deze sub-ruimtes kunnen al dan niet met elkaar verbonden worden via plaatselijke openingen (bv. kleppen, schuiven, deurtjes, etc.) teneinde de in zulke sub-ruimte

3 behandelde atomaire en/of moleculaire elementen, dampen of plasma van één sub-ruimte naar één of meerdere andere subruimte(s) te transporteren voor één of meerdere verdere bewerkingen (bv. recombinatie, afkoeling) of voor de afvoering van het resulterend product naar een locatie buiten de reactor. In het toestel zal de plasma reactor tenminste één vorm van energie (bv. warmte, electrische stroom) produceren, die dan ondermeer gebruikt kan worden om water te produceren, te filteren of te zuiveren. Naast het verwekken van secundaire effecten zoals bv. magnetische veld(en) en compressie, zal er tenminste één vorm van energie (bv. warmte, electrische stroom) gegenereerd worden welke ook gebruikt kan worden om drinkwater te verkrijgen uit lucht, mist, waterdamp, zee-water, gepollueerd water te verkrijgen. In het toestel zijn er tenminste drie interne zones, namelijk: a. een eerste zone (17A)(bv. een holte) waarin zich de voormelde reactor bevindt, de zogenaamde hete zone, waarin bv. de koude lucht wordt gebracht. b. een tweede zone (17B) waarin zich één of meerdere koel-elementen (18A) bevinden, de zogenaamde koude zone, of dat is uitgerust met een systeem van distillatie (bv. een kolf-systeem), c. waarbij deze twee zones via een verbindings-middel (17C) of structuur inhoudelijk met elkaar verbonden zijn, bv. een wand met openingen, pijpjes, Deze twee zones kunnen eventueel deel uitmaken van de reactor zelf zoals duidelijk is weergeven in de tekeningen van de derde Europese patent-aanvraag. Een derde of meerdere technische zone(s) (17D) zijn in feite behuizings-ruimtes waarin zich één of meerdere technische onderdelen bevinden, bv. transformator, bedrading, koel-systeem 18B, gas-container, afvoerpijp 17E, etc.. Het toestel is aan de buitenzijde uitgerust met tenminste één relevant praktisch middel (bv. inlaat middel 19A, klep, kraantje 19B, stekker-doos 19C, contact-plaat 19D, oven, koelkast, deepfreezer, socket 19E, uitlaat middel 19F, bedieningselement, etc.) om een basis product (bv. lucht A, waterdamp B) in de relevante zone (bv. in de hete zone D) te brengen, en om het verkregen product (bv. warm of koud water 12, verwarmde lucht F, electrische stroom 14, etc.) beschikbaar te stellen voor een

4 4 toepassing (bv. een lamp, radio, TV, medisch apparaat, etc.) en/of voor de gebruiker Het toestel kan een voormelde koude zone hebben als één van de sub-ruimtes van de reactor. Dit is ook reeds beschreven in voormelde Europese patenten. Ofschoon deze zone(s) kouder zijn kunnen daarin nog wel één of meerdere magnetische velden werkzaam zijn, die een effect hebben op interne processen in de elementen die daarin aanwezig zijn. Dergelijke interne zones kunnen ook assymetrisch zijn. Er wordt dus een toestel geclaimd dat dienstig is voor de productie van drinkbaar water, waarbij lucht uit de omgeving (A) eventueel via een filter-systeem en/of lucht-pomp (C) wordt verhit in tenminste één hete zone (D, 17A) rondom tenminste één plasma reactor en/of daardoor verhitte structuren, en/of in een sub-ruimte van de reactor, en waarbij de relevante elementen daarna naar tenminste één koude zone (17B) worden getransporteerd voor condensatie (E), electrolytische neerslag en/of distillatie, en daarna de collectie van de neerslag naar de relevante systemen. Er wordt dus ook een toestel geclaimd dat dienstig is dienstig voor de productie van drinkbaar water, waarbij vochtige water dampen (B) uit de ondergrond worden verhit in tenminste één hete zone (D, 17A) rondom tenminste één plasma reactor en/of daardoor verhitte structuren, en/of in een sub-ruimte van de reactor, en daarna naar tenminste één koude zone (17B) wordt getransporteerd voor condensatie (E), distillatie of electrolytische neerslag, en daarna de collectie van de neerslag naar de relevante systemen. Dit geldt eveneens voor het invoeren van zee-water dat op gelijkaardige wijze ontzilt wordt, doch waarbij de overblijvende mineralen en andere elementen via een special afvoer-systeem (bv. een depot containertje) uit het toestel worden verwijderd. Dit geldt ook voor het zuiveren van afvalwater of water van vervuilde bronnen of brak water. Hierbij kan een reactor concept worden gebruikt zoals beschreven in het derde Europees patent-aanvraag ivm de decontaminatie van CO2. Er wordt dus tevens een toestel geclaimd dienstig voor de productie van drinkbaar water, waarbij zee-water (G) worden

5 1 2 3 verhit tot waterdamp in tenminste één hete zone (D, 17A) rondom de plasma reactor en/of daardoor verhitte structuren, en/of in een sub-ruimte van de reactor, en daarna de waterdamp naar tenminste één koude zone (17B) wordt getransporteerd voor condensatie (E), distillatie of electrolytische neerslag, waarna enerzijds de collectie van de vloeistof naar relevante systemen gebeurt, en anderzijds de rest-stoffen (bv. zout en mineralen) separaat worden afgevoerd en/of gecollecteerd via een afvoersysteem. Verder wordt ook een toestel geclaimd dienstig voor de productie van drinkbaar water, waarbij vervuild, gepollueerd, besmet en/of giftig water (H) worden verhit tot waterdamp in tenminste één hete zone (D, 17A) rondom de plasma reactor en/of daardoor verhitte structuren, en/of in een sub-ruimte van de reactor bv. in een derde core onder invloed van één of meer magnetische velden die ondermeer atomaire en moleculaire metaal elementen afscheiden van de waterdamp of de componenten daarvan -, en daarna de waterdamp naar tenminste één koude zone (17B) wordt getransporteerd voor condensatie (E), distillatie of electrolytische neerslag, waarna enerzijds de collectie van de vloeistof naar relevante systemen gebeurt, en anderzijds de reststoffen (bv. cadium, benzeen) separaat worden afgevoerd en/of gecollecteerd via een afvoer-systeem. Dit toestel is uitermate geschikt om water in rampgebieden snel te desinfecteren. Wij claimen hier dan ook een methode waarbij lucht, omgevings dampen (bv. uit de ondergrond), zee-water en/of vervuild water - na transport langs de verhitte wand(en) van een plasma reactor en/of door de reactor verhitte structuren, en/of via interne processen in een plasma reactor - worden verhit en daarna worden afgekoeld, waardoor de relevante elementen worden omgezet in drinkbaar water, eventueel met toevoeging van bepaalde gewenste mineralen en spore-elementen. Ons toestel kan door middel van een speciale structuur van de plasma reactor (zie de drie voormelde Europese patentaanvragen) directe stroom (DC) en/of alternerende stroom (AC) leveren die kan gebruikt worden voor interne werking (bv. de krachtbron voor interne koel-elementen), voor direct of indirect verbonden toestellen en/of voor divers gebruik (bv. beschikbaar via een socket of connectie-middel), zoals electrische toestellen

6 6 (bv. lampen, electrische dekens, radio, electronische toestellen, etc.) Het toestel kan op directe en/of indirect wijze hitte leveren voor verwarming (bv. stralingswarmte, 11, lucht-verwarming F, kookelement 19D, etc.). Qua constructie kan het toestel als uit één geheel bestaan, of kan het worden opgebouwd uit met elkaar verbonden functionele modules, en bijgevolg eventueel uitbreidbaar zijn met bijkomende nuttige modules (bv. een hete lucht oven, een hitte-circulatie systeem voor de woon-ruimte). Dit toestel kan uitgerust zijn met een extra toevoegings-systeem, waarbij mineralen en spore-elementen en eventueel medicamenten, kruiden, vitamines (bv. vitamine C, A, D, B6, B12) en/of voedings- of smaak-middelen (bv. glucose, zout) aan het geproduceerde water worden toegevoegd, indien de gebruiker(s) dit wenst of de installerende organisatie. Het toestel kan gebouwd worden in diverse groottes, vormen en materialen, en het kan ondermeer gebruikt worden in afgelegen gebieden met extreme klimatologische omgeving, en in bv. vluchtelingen kampen, ramp-gebieden, bv. ter grootte van een kleine draagbare boekentas. Het toestel kan ook ingebouwd of gebruikt worden in bestaande en nieuwe woningen en werkruimtes, in diverse soorten vervoertuigen en bv. in containers, greenhouses, of het kan beschikbaar zijn voor meerdere gebruikers op een openbare plaats. Tot slot wordt een methode beschreven om via een permanent werkende (self-sustaining) hitte producerende plasma reactor water te produceren op een eenvoudige wijze. Het is de methode (figuur 2) om gedurende lange periode water te produceren zonder externe krachtbron. De plamsa reactor is dusdanig geconcipieerd en voorzien van de nodige brandstof dat hij voor bv. tientallen jaren zal werken. Hij kan zijn uitgerust met een electrolyse systeem (bv. hete koperen plaat) om zelf bv. hydrogeen gas aan te maken (dit is reeds beschreven in één van de voormelde Europese patent aanvragen). De lucht wordt langs en/of door een nucleaire plasma reactor (1A) geleid. De plasma reactor kan in zijn behuizing - op een hoogte geplaatst zijn (zoals op een torengebouw, een huis, op een toren of staketsel, heuveltop, op een bergwand 21, etc.) of op de begane grond. De

7 lucht (A) wordt in de reactor of in een hete zone rondom de reactor verhit tot waterdamp. De waterdamp wordt afgeleid via een relatief lang metalen buizen-stelsel (2, 26) dat allerlei vormen kan hebben zoals bv. spiralen, zig-zag (2), dalend naar een lager gebied. In dit buizenstelsel heeft de afkoeling plaats. De afkoeling gebeurt door contact met de lucht en/of door de koele ondergrond (22) indien de buizen geheel of gedeeltelijk ondergronds (23) ligt. Dus in het buizenstelsel zelf dat tevens het afvoersysteem is - wordt de waterdamp omgezet in water. De inkomende lucht kan aangezogen worden via diverse bekende mechanisch en/of electrische systemen. De mogelijk filtering kan gebeuren bv. via zich-zelf-reinigende filters, en de inlaat kan bv. tegen de windrichting inliggen. Eventueel wordt een soort bezinkingssysteem gebruikt om de zwaardere stofdelen te selecteren en af te voeren. Aangezien de plasma reactor zelf ook electriciteit kan produceren kan dit als krachtbron gebruikt worden voor de mechanische en electrisch systemen. Aldus kan een installatie gebouwd worden werkzaam volgens deze methode waarbij de inkomende lucht, eventueel via een luchtpomp of een vacuumpomp ingebracht, en eventueel eerst wordt gefilterd van grotere en kleinere stof- of zand-elementen, in een behuizing wordt geleid waar zich een plasma reactor bevindt waarvan de hete buiten en/of binnenwanden of hete oppervlaktevergrotende structuren verbonden met de reactor de lucht dusdanig verhitten dat de ingebrachte lucht wordt omgezet in waterdamp, waarna de waterdamp via een buizenstelsel - dat zich eventueel geheel of gedeeltelijk ondergronds bevindt - op natuurlijke wijze wordt afgekoeld tot water. Dit toestel zal in grotere dimensies, om een hoog volume debiet te kunnen verwerken (bv. 0 m3 per seconde), bv. in steden met grote concentratie van luchtvervuiling op hoge gebouwen, uitlaatschachten van tunnels, of op fabriekspijpen worden geplaatst. In zulke steden of op industrie-zones, waar de lucht een hoog gehalte aan smog (bv. CO2 en roet) of schadelijke stoffen bevat, zal de vervuilde lucht door tenminste één hete zone van het toestel worden geleid. In het toestel bevindt zich tenminste één plasma reactor (1A), of betreft de zone een onderdeel (subruimte) van de plasma reactor zelf. Enerzijds wordt dan de ingebrachte vuile lucht omgezet in waterdamp dat kan gebruikt worden als verwarming voor het gebouw en/of een deel van omgeving (cfr. stadsverwarming met stoom in New York), en/of afgekoeld tot drinkwater, maar anderzijds zal door de plasma

8 8 reactor(s) tevens electriciteit worden gegenereerd voor het gebouw en/of zijn omgeving, en zullen de overblijvende restelementen (bv. zuiver koolstof, zware metalen) worden gecollecteerd voor afvoer of ander gebruik, en zal de gezuiverde lucht terug worden uitgeblazen en/of kan deze via luchtconditionering worden gebruikt. Het technisch schema en de beschrijving van zulke reactor werd reeds getoond in de Europese patent-aanvraag EP

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

Energiek door Energie

Energiek door Energie Energiek door Energie Duurzaamheid met apparatuur V.M. Kickert Energie door Energie Duurzaamheid met apparatuur. FysioFit Health Investment Center Haaksbergerstraat 196 7513 ED Enschede Universiteit Twente

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Warmtepompen voor woningverwarming

Warmtepompen voor woningverwarming Warmtepompen voor woningverwarming WARMTEPOMPEN VOOR WONINGVERWARMING Warmtepompen voor woningverwarming INHOUD 0 Voorwoord... 1 1 Inleiding... 2 2 Eenheden en begrippen... 3 3 Warmtebehoefte voor woningen...

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie Gestructureerd overzicht van energiebesparingsmogelijkheden in stoom- en condensaatinstallatie Oktober 2011 0744 BPVNCI Julianastraat 7 P.O. Box 151 6850 AD Huissen The Netherlands t +31(0)26 325 63 23

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer, Pieter Bosma, Bart van Straalen, Mario Kortenoever Rijswijk 16/10/2007 Voorwoord Dit rapport is

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004 Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004 1 C D/2004/8296/29 v.u.: Herman Remes Statiestraat 115 2600 Antwerpen-Berchem 2 Inhoud ing. Geert Bellens

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie

Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie

Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Herontwikeling olieveld schoonebeek Rapport II (hoofdstuk 18): waterinjectie Milieueffectrapportage Rapport II (Hoofdstuk 18): Waterinjectie I Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Handreiking voor het bouwen met Cradle to Cradle

Handreiking voor het bouwen met Cradle to Cradle Handreiking voor het bouwen met Cradle to Cradle aan de hand van de Venlo Floriade Principles Eindrapport Ad Hoogers Sebas Veldhuisen Laura Kleerekoper B.V., Delft Delft, 10 november 2010 COLOFON B.V.,

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

Veilig werken met CO2

Veilig werken met CO2 Wijbenga info sheet 2: Veilig werken met CO2 1. INLEIDING De afgelopen jaren zijn er veel installaties gebouwd met CO 2 als koudemiddel. Met name industriële koude-installaties, maar de laatste jaren ook

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Adviesrapportage: Effectieve energieterugwinning in het aardappelverwerkingsproces.

Adviesrapportage: Effectieve energieterugwinning in het aardappelverwerkingsproces. Adviesrapportage: Effectieve energieterugwinning in het aardappelverwerkingsproces. Naam: Datum: 26-okt- 2011 Ben Kettler Bob van Heijningen David Ursem Pascal Wagemaker Rolf Oosterveer Tom Phillips Opleiding:

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Inleiding. Een gezonde leefomgeving

Inleiding. Een gezonde leefomgeving Inleiding Met dit document tracht ik enerzijds een stuk bewustwording aan te wakkeren bij u als lezer over verwarmen in het algemeen en anderzijds een optimale manier van verwarmen te introduceren in het

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD.

WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD. WARM WATER DUURZAME ENERGIE AIRCONDITIONING RUIMTEVERWARMING WATER EN WARMTE IN EEN GROENE WERELD. STAND 04 2009» WARMTEPOMPEN» VENTILATIE» ZONNESYSTEMEN INHOUD Kwaliteit is geen kwestie van ongeveer 03

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie