5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen"

Transcriptie

1 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 06 Aankoop Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Partnerfirma's Procedure: Paragraaf:06.D. - Behoefte Verantwoordelijke eenheid:preventiedienst Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) Verantwoordelijke: Juergen Van-Moldergem/EU/BASF Revisie: 5 Revisiedatum: 20/05/2014 Status: ACTUEEL Identificatie: 110 RC-code: 5 Procesveiligheid Toepassingsgebied: BASANT, Strategische Partners, Contractoren Inhoud 1. Doel / Toepassingsgebied 2. Definitie 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Aanvrager 3.2. Dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) 3.3. Dienst Civiele Infrastructuur (PIP/C) 3.4. Bedrijfsleiding/Montageleiding 3.5. Dienst stroomverdeling (PIE) 3.6. Interventiedienst (LPO/B) 3.7. Dienst Layout Engineering Civil (PTL/C) 4. Maatregelen 4.1. Aanvraag voor het plaatsen van een niet-stationaire bouwvoorziening (NSBV) 4.2. Technische voorschriften voor niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) 5. Vergunningen 5.1. Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem 5.2. Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen Bijlagen pagina 1

2 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 2 1. Doel / Toepassingsgebied Het doel van deze wegwijzer is de aanwezigheid van Niet-Stationaire BouwVoorzieningen (NSBV) op het terrein te beperken tot wat absoluut noodzakelijk is en zo veel mogelijk te concentreren op de hiervoor voorziene locaties rekening houdende met de explosierisico s en de aanwezigheid van toxische producten in de omgeving. Deze KWM-wegwijzer beschrijft voor NSBV s op de site BASF Antwerpen: - de voorwaarden voor het plaatsen, - de aanvraag- en goedkeuringsprocedure voor het plaatsen, - de technische voorschriften, - de voorwaarden inzake officiële vergunningen (bouwvergunning, milieuvergunning, opslag radioactieve bronnen). Deze wegwijzer is van toepassing op alle NSBV s op de site BASF Antwerpen. 2. Definities Niet-stationaire bouwvoorziening (NSBV) Onder NSBV wordt o.a. verstaan de werfwagens, loodsen, sanitaire wagens, containers voor omkleedruimtes, eetruimtes, bureaus, magazijnen voor opslag van materiaal,... Overzicht werfplaatsen Onderhoud Afstellingen - Montage Het overzichtsplan is bijgevoegd in bijlage 1. Permanent steunpunt Is een locatie op de site BASF Antwerpen waar alle infrastructuur aanwezig is om een permanente huisvesting te voorzien voor contractoren. De toegelaten huisvestingsperiode per individuele contractor is beperkt tot de duur van het raamcontract, echter met een maximum van 5 jaar. De locaties zijn geasfalteerd en het volledige aanbod aan nutsvoorzieningen is aanwezig : water, afloop, stroom, telefonie, ethernet en stoom. Regionaal steunpunt Is een locatie op de site BASF Antwerpen waar alle infrastructuur aanwezig is om een tijdelijke (maximum 1 jaar) huisvesting te voorzien in het kader van investeringsprojecten en afstellingen. De locaties zijn geasfalteerd en een uitgebreid aanbod aan nutsvoorzieningen is aanwezig : water, afloop, stroom, telefonie en ethernet. Werfplaats voor Onderhoudsstops Is een locatie op de site BASF Antwerpen waar de infrastructuur aanwezig is om een tijdelijke huisvesting en/of opslagruimte te voorzien in het kader van investeringsprojecten en onderhoudsstops. De tijdelijke huisvesting kan enkel gebruikt worden in voorbereiding van en tijdens de montage- en onderhoudswerken. Men streeft er naar om volgende nutsvoorzieningen te voorzien pagina 2

3 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 3 : water, afloop en stroom. Toezichters- en materiaalknooppunt voor onderhoudsstops Is een locatie op de site BASF Antwerpen in de onmiddellijke nabijheid van een controlekamer die enkel tijdens onderhoudsstops mag gebruikt worden wanneer de installatie productvrij is en die enkel bedoeld is voor een zéér beperkt aantal personen. Hier zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig. 3. Verantwoordelijkheden 3.1. Aanvrager Bij de aanvraag van de NSBV De aanvrager is verantwoordelijk voor: Het volledig en correct invullen van het elektronisch aanvraagformulier voor plaatsen van een NSBV. De aanvraag van een NSBV loopt via het PIP-meldpunt op de microsite van Property & Facility Management. Voor strategische partners en contractoren zal het PIP-meldpunt ook toegankelijk zijn via de webbrowser in de CITRIX-omgeving. Opmerking : 1 aanvraag per alleenstaande module. Voorbeeld 1: indien er 3 koppelcontainers geplaatst worden, is er maar 1 aanvraag nodig. Voorbeeld 2: indien 2 losstaande containers geplaatst worden, dienen er 2 aanvragen ingevuld worden. Het op tijd indienen van de aanvraag. De aanvraag moet minimaal 14 dagen voor de aanvang van de plaatsing van de NSBV ingediend worden, dit dient ook de doorlooptijd van het goedkeuringsproces te zijn. Het aanduiden van de gewenste plaats op een blokveldtekening. Een blokveldtekening kan opgevraagd worden via LUCIAD of bij de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), C 770, tel Het nagaan of voor een NSBV een bouwtoelating moet aangevraagd worden. Hij raadpleegt hiervoor de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), C 770, tel Het aanvragen van een netwerk- en/of telefoonaansluiting op de BASF- Infrastructuur bij de firma BASF IT Services, tel 4444, en/of de dienst Telecom (PTW/T), tel De strategische partners staan zelf in voor een netwerk- en/of telefoonaansluiting op hun eigen infrastructuur Voor een netwerk- en/of telefoonaansluiting op de BASF-Infrastructuur contacteren zij de firma BASF IT Services, tel 4444, en/of de dienst Telecom (PTW/T), tel pagina 3

4 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 4 De controle en de naleving van de vergunnings- en milieuvoorschriften die van toepassing zijn op NSBV, o.a. de noodzakelijke melding (klasse 3) of de aanvraag van vergunning (klasse 2) inzake milieu bij de bevoegde instanties (zie ook paragraaf 5.1) Indien het een locatie betreft die geen permanent of regionaal steunpunt is, dan dient men steeds de interventiedienst (LPO/B), tel en de preventiedienst (LPP), tel te informeren over het aantal manuren per week voor de risico-inschatting. De berekeningswijze om het aantal manuren/week te bepalen voor het plaatsen van een NSBV is als volgt: a) aantal manuren voor personeel met uitsluitend een bureelfunctie: 40 u/ week b) aantal manuren voor het overige personeel: 10 u/week Opmerkingen: 1) De bovenvermelde manuren gelden voor een 5-dagen werkweek; bij werkzaamheden tijdens het weekend worden deze getallen telkens met 1/5 per dag verhoogd. 2) Bij de berekening kan ofwel één week genomen worden met de hoogste personeelsbezetting (vb. bij een zeer korte shut down van ca. 1 week) ofwel het gewogen gemiddelde van de 4 drukste weken (vb. bij shut downs van langere duur) De aanvraag van een tijdelijke vuurtoelating bij de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), C 770, tel Na verloop van de geldigheidsdatum moet de aanvraag hernieuwd worden. De toelating blijft maximum 1 jaar geldig. Bij de verlenging van een tijdelijke vuurtoelating of bij de aanvraag permanente vuurtoelating dient de goedkeuring te gebeuren door de interventiedienst (LPO/B). De aanvraag van de noodzakelijk vergunning inzake opslag van radio-actieve bronnen bij het FANC (zie ook paragraaf Bij de plaatsing van de NSBV De aanvrager is verantwoordelijk voor: Het aanbrengen van een alarmaffiche en een blustoestel in de NSBV. Deze alarmfiche is terug te vinden in bijlage 2 bij deze wegwijzer. Het aanbrengen van het registratieplaatje op de voorzijde van de NSBV (ter hoogte van een toegangsdeur De aanwezigheid van het attest keuring elektrische installatie door een erkend pagina 4

5 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 5 organisme, tenzij de NSBV geleverd wordt door de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T). Het ophangen van de eventueel aangevraagde vuurtoelating in de desbetreffende ruimte(s). Het controleren of de technische voorschriften volgens paragraaf 4.2. voldaan zijn, tenzij de NSBV geleverd wordt door de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) Tijdens het gebruik van de NSBV De aanvrager is verantwoordelijk voor: De jaarlijkse evaluatie of de NSBV nog noodzakelijk is. Het tijdig aanvragen (d.w.z. vóór het verlopen van de toegelaten termijn) van een verlenging van de verblijfsperiode. De verlenging dient eveneens aangevraagd te worden via een elektronische aanvraag. Het zo snel mogelijk (laten) verwijderen van de NSBV en het herstellen van het terrein in oorspronkelijke toestand na het verstrijken van de toegelaten termijn. Indien de NSBV geplaatst werd door de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), dan dient de aanvrager zelf contact op te nemen met deze dienst om de NSBV te laten verwijderen. Het regelmatig laten reinigen van de NSBV. Deze aanvraag kan ingelegd worden via het PIP-meldpunt. Het afvoeren van restafval conform de KWM-wegwijzer m.b.t. afvalbeheer Dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) De dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) kijkt in eerste instantie na of de aanvraag correct en volledig ingediend werd. Bijzonder aandacht gaat uit naar de aanwezigheid van een inplantingsplan en de juiste goedkeurder. De dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) heeft de mogelijkheid om de goedkeurder te wijzigen indien dit foutief werd ingevuld door de aanvrager. De dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) coördineert de behandeling van de aanvraag. Hierbij zorgen ze voor: het definitief vastleggen van de inplantingsplaats in overleg met de betrokken verantwoordelijken Bij permanente steunpunten: de dienst Civiele Infrastructuur pagina 5

6 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 6 (PIP/C) Bij regionale steunpunten: de dienst Multidisciplinary Construction & Maintenance (PTM). PTM controleert op eventuele conflictsituaties (geplande afstellingen, ) Bij werfplaatsen voor onderhoudsstops: De bedrijfsleiding/montageleiding. Bij knooppunten voor onderhoudsstops en toezichters: De bedrijfsleiding/montageleiding Andere: De bedrijfsleiding, Preventiedienst (LPP), Interventiedienst (LPO/B), Layout Engineering Civil (PTL/C) Het aanmaken van de registratieplaatjes. Het eventueel uitschrijven van een vuurtoelating. Het afleveren van de goedgekeurde opstellingstekening. Het afleveren van een verklaring dat de locatie door een bepaalde aannemer mag gebruikt worden. Deze verklaring is noodzakelijk voor de aannemer om een melding/vergunning in te dienen. De coördinatie voor de aansluiting van water, elektriciteit (mits voorleggen van keurigsattest) en afloop 3.4. Dienst Civiele Infrastructuur (PIP/C) Deze is verantwoordelijk voor het bepalen van de exacte inplantingsplaats op een permanent steunpunt in samenspraak met de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) Bedrijfsleiding/Montageleiding Deze is verantwoordelijk voor: het bepalen van de exacte inplantingsplaats op een werfplaats voor afstellingen en de knooppunten voor afstellingen en toezichters in samenspraak met de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T) Dienst Stroomverdeling Deze dienst zorgt voor de elektrische aansluiting van de NSBV na voorlegging van een attest keuring elektrische installatie opgesteld door een externe dienst voor technische controles Interventiedienst (LPO/B) Voor aanvragen mbt het plaatsen van een NSBV op permanente of op regionale steunpunten is een risico-inschatting door LPO/B niet vereist. Voor aanvragen mbt het plaatsen van een NSBV op werfplaatsen voor afstellingen of op knooppunten voor afstellingen en toezichters is een risico-inschatting door de pagina 6

7 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 7 interventiedienst (LPO/B), in overleg met de preventiedienst (LPP), vereist, tenzij de NSBV een magazijn of materieelcontainer is. Voor aanvragen mbt het plaatsen van een NSBV op andere dan de hierboven vermelde plaatsen is steeds een risico-inschatting vereist ongeacht het type NSBV. Bij de risico-inschatting zijn volgende criteria van belang : explosieveiligheid, toxiciteit en realiseerbaarheid van het alarmplan Dienst Layout Engineering Civil (PTL/C) Voor aanvragen mbt het plaatsen van een NSBV op een toezichters en materiaalknooppunt of op een locatie niet conform het masterplan gaat de dienst Layout Engineering Civil (PTL/C) de aanwezigheid na van de benodigde nutsvoorzieningen. 4. Maatregelen 4.1. Aanvraag voor het plaatsen van een niet-stationaire bouwvoorziening (NSBV) De workflow voor de aanvraag wordt in bijlage 3 geïllustreerd. Bij goedkeuring of afkeuring wordt de aanvrager via geïnformeerd Technische voorschriften voor een NSBV Technische toestand De NSBV moeten in een naar algemene opvattingen behoorlijke technische toestand zijn. In het bijzonder moet een betrouwbare stabiliteit en dichtheid van de buitenmuren, vensters en daken gewaarborgd zijn. Het bouwwerk moet een algemeen verzorgde indruk nalaten Opstelling NSBV mogen niet onder pijpenbruggen geplaatst worden. NSBV staan niet binnen een afstand van 15 meter van leidingentracés. Afwijkingen worden enkel toegestaan door het Energiebedrijf. Is de NSBV gebouwd uit brandbaar materiaal dan zal er een vrije ruimte van minstens 3 meter blijven tussen de NSBV onderling. NSBV mogen geen belemmering vormen voor de bestaande stationaire blusinrichtingen. NSBV mogen slechts 2 bouwlagen hebben (gelijkvloers en 1 bovengrondse verdieping) Verwarming Enkel verwarming met stoom of elektriciteit is toegelaten. Verwarmingstoestellen moeten onmiddellijk kunnen uitgeschakeld worden. pagina 7

8 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 8 De verwarmingselementen zijn zodanig afgeschermd dat er geen brandgevaar of verbrandingsgevaar bestaat. De elementen moeten zo geplaatst worden dat er zowel tegenover de vloer als tegenover de wand een warmte-isolatie bestaat. Na de dagtaak sluiten de gebruikers deuren en ramen, en worden alle verwarmingstoestellen uitgeschakeld. In de omkleedruimten mag de verwarming eventueel aanblijven. Er wordt niets te drogen gehangen bovenop de verwarmingselementen Elektriciteit De aansluiting van de elektriciteit gebeurt vanuit een BASF stopcontacten-combinatie d.m.v. een rode 5-polige (230/400V) of een blauwe 3-polige (230V) CEE- stekker van aangepast vermogen. In de andere gevallen gebeurt de aansluiting via een bouwstroomkast die op de werf wordt ter beschikking gesteld. De NSBV is voorzien van een geschikte verdeelkast, die minstens volgende elementen bevat: een bereikbare algemene vermogenschakelaar. een algemene verliesstroomschakelaar met een aanspreekstroom van 30 ma (de algemene vermogenschakelaar kan vervallen indien de verliesstroomschakelaar voldoende bereikbaar is). smeltveiligheden of automaten volgens de geïnstalleerde kringen. De vaste installatie is opgebouwd uit veilig materiaal. Buitenverlichting is tweepolig onderbroken. Aftakkingen en aansluitingen gebeuren in aftakdozen met wartels. Minstens één stopcontact bevat een centrale penaarde. Gezien het laagspanningsnet van BASF van het type TN-S is, kan in afwijking op de algemene reglementering een éénpolige beveiliging van tweedraadse stroomkringen getolereerd worden. De indienststelling wordt gecoördineerd door de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), en slechts na voorleggen van een actueel keuringsattest van een erkend keuringsorganisme Blustoestellen In elke NSBV moet minimum 1 blustoestel met 6 kg of 9 kg ABC- poeder aanwezig zijn Gasflessen Gasflessen zijn in NSBV verboden. In werkplaatsen zijn slechts die gasflessen toegelaten, die voor het dagelijks gebruik nodig zijn. Alle andere gasflessen worden buiten opgeslagen volgens de aard van het gas en afgeschermd van rechtstreekse zonne-instraling en beveiligd tegen omvallen Gevaarlijke stoffen Opslag van brandbare vloeistoffen (vlampunt < 50 C) is verboden. pagina 8

9 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 9 Uitzonderingen dienen vooraf met de Interventiedienst (tel. 3366) besproken te worden. Van alle aanwezige stoffen moet een actuele MSDS-fiche voorgelegd worden. 5. Vergunningen Een BASF-bevestiging voor het toegestane gebruik van een bepaalde locatie op het BASF-terrein voor de melding/vergunningsaanvraag van een meldings- of vergunningsplichtige inrichting geplaatst door een strategische partner of contractor, kan op een eenvoudig verzoek bekomen worden bij de dienst Technische Infrastructuur Gebouwen (PIP/T), C 770, tel Alle kosten die voortvloeien uit het opruimen van milieuschade en het aanvragen van een vergunning zijn ten laste van de strategische partner of contractor Vergunningen - meldingen m.b.t. Vlarem Voor de NSBV die geplaatst wordt op het contractorpark (G H1000) of op een decentraal steunpunt in het kader van een raamcontract dient de aanvrager na te gaan of er milieuvergunningsplichtige inrichtingen worden geplaatst en dient hij zelf in te staan voor de melding of vergunningsaanvraag bij de bevoegde instanties. In de niet-limitatieve lijst zijn de meest voorkomende rubrieken opgesomd die mogelijk van toepassing kunnen zijn. (bijlage 4) De officiële Vlarem-indelingslijst dient echter geverifieerd te worden. In principe worden er enkel activiteiten of inrichtingen toegelaten die onder de klasse 3 (=melding) vallen. Een afschrift van deze officiële melding dient samen met het register dat de opslaghoeveelheden beschrijft te worden overgemaakt aan de milieudienst (LPM), tel 2635, van BASF Antwerpen. Voor activiteiten of inrichtingen die onder klasse 2 (=vergunningsaanvraag)vallen, dient een expliciete goedkeuring door de milieudienst (LPM), tel 2635, van BASF Antwerpen te worden gegeven. De aanvrager dient vervolgens de vergunning aan te vragen bij de bevoegde instanties. Een kopie van de verkregen vergunning wordt aan de milieudienst van BASF Antwerpen (LPM), tel 2635, te worden bezorgd Vergunning m.b.t. opslag van radioactieve bronnen Vergunningsaanvragen voor de opslag van radioactieve bronnen in NSBV van aannemers dienen vooraf met de Milieudienst (LPM), tel 2635, van BASF Antwerpen besproken te worden. Bij akkoord van BASF (afstemming met betrokken vakdiensten en/of extern deskundige) geeft deze laatste een schriftelijke toestemming aan de aanvrager. De aanvrager dient de vergunning aan te vragen bij de bevoegde instanties. Een kopie van de verkregen vergunning dient overgemaakt te worden aan de Milieudienst (LPM), tel pagina 9

10 Documenten KWM - Plaatsen van niet-stationaire bouwvoorzieningen (NSBV) (revisie 5, 20/05/ :15:49) Pagina 10 Bijlagen Bijlage 1 - Overzicht werfplaatsen Onderhoud Afstellingen - Montage KWM Bijlage 1.pdf Bijlage 2 - Alarmfiche KWM Bijlage 2 - Alarmfiche.pdf Bijlage 3 - Workflow aanvraag NSBV Workflow aanvraag NSBV.pdf Bijlage 4 - Vlaremtechnische inrichtingen Nazicht: Akkoord : Juergen Van-Moldergem (30/04/ :34:55) Goedkeuring: Akkoord : Lieven Haegeman (30/04/ :50:28) Akkoord : Freddy Pardon (10/05/ :29:17) Bekrachtiging: Akkoord : Steven De-Regter (13/05/ :48:14) Akkoord : Guy Van-Wouwe (20/05/ :15:44) pagina 10

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied. 2. Definities. 3. Verantwoordelijkheden Documenten KWM - Vuur- en rooktoelating (revisie 7, 23/10/2012 22:03:24) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied

Inhoud. 1. Doel / Toepassingsgebied BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Pijpleidingengebied Procedure: 09.16 Paragraaf:09.A. - Vergunningen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Doel/Toepassingsgebied

Inhoud. 1. Doel/Toepassingsgebied BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel: KWM wegwijzer Trefwoorden: Telecommunicatie Procedure: 09.35 Paragraaf:09.D. - Brand- en explosiebeveiliging

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK WESTERGASFABRIEK B.V. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan door Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer (AS 115-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen (AS 115-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland:

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden van: Intervisors h.o.d.n. Intervisors Internet Zeeweg 119 1971 HA IJmuiden (AS 116-12) Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 341101840000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie