AP 15 Administratieve vereenvoudiging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AP 15 Administratieve vereenvoudiging"

Transcriptie

1 AP 15 Administratieve vereenvoudiging Basis De standaardisatie, harmonisatie en maximale integratie van de systemen die kunnen gebruikt worden voor de digitale transmissie van gegevens, attesten en andere documenten tussen de betrokken partijen (arbeidsgeneesheren, adviserende geneesheren, behandelende geneesheren en specialisten, controlegeneesheren, patiënten, administraties, enz.). De gebruikers moeten kunnen beschikken over een zo eenvoudig en uniform mogelijk interface. De maximale standaardisatie van de formulieren / stromen is tevens een kritieke succesfactor. Hiertoe moet elk systeem immers systematisch alle gegevens die reeds werden geregistreerd of opgeslagen (onder meer in het EMD) kunnen hergebruiken om zoveel mogelijk elke vorm van dubbele registraties te vermijden (principe van "only once"). De architectuur van de nieuwe stromen inzake administratieve vereenvoudiging zal aan de groep structurering van de berichten en aan de groep "Architectuur" van het Overlegcomité met de gebruikers van het ehealth- platform worden voorgelegd. Voor zover mogelijk zullen de bestaande diensten worden gebruikt (ehealthbox, hubs & metahub, enz.). De projecten moeten op korte termijn maximaal leiden tot reële vereenvoudigingswinsten voor de zorgverleners en de sociaal verzekerden (quick- wins). Herhaling van de basisprincipes die in ieder vereenvoudigingsproject in acht moeten worden genomen - Maximale standaardisatie (standaardgegevenssets, vastleggen van parameters voor het hergebruik en de maximale extractie van reeds aanwezige gegevens (onder meer in het EMD)) o 2015 : Elke nieuw exportformaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Overlegcomité van ehealth en/of de ICT- werkgroepen van Vitalink en RSW - Unieke inzameling - Maximale hergebruik van de gegevens om de meervoudige registraties van gegevens te vermijden, onder meer vanuit het EMD (principe van "only once") met inachtneming van de privacy en de veiligheidsregels! AP15.1. Project HANDICARE Doelstelling: wegens gebrek aan succes van Optifed, wordt in samenwerking met artsenorganisaties een nieuw project HANDICARE, te gebruiken als een proceserkenning van de handicap bij DG PH, uitgerold. Trekker : DG PH Timing: Bedoeling is om dit in productie te krijgen tegen januari AP15.2. Project IDES Beoogde doelstelling : een centrale informatica- applicatie ontwikkelen voor de verwerking van alle individuele dossiers die tot de bevoegdheid van de dienst Uitkeringen behoren (invaliditeit, socio-

2 professionele re- integratie, betwistingen, internationale conventies) alsook een elektronische IN- stroom afkomstig van de verzekeringsinstellingen en een elektronische OUT- stroom naar de verzekeringsinstellingen. Door dit project kunnen de verwerkingstijden voor de dossiers uitkeringen worden ingekort en kan de kwaliteit ervan worden verbeterd dankzij de implementatie van een informaticastroom tussen de verzekeringsinstellingen en de dienst Uitkeringen en de synchronisatie van alle dossiers "uitkeringen" in één en dezelfde applicatie. Trekker : RIZIV Voorziene datum van inproductiename: 1 april 2016 voor fase 1 (invaliditeit) AP15.3. Project OCCUPATIONAL DISEASES E- FORMS Beoogde doelstelling: een veilige en snellere gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen zorgverleners in het kader van een dossier beroepsziekte (bijvoorbeeld: aangifte van blootstelling aan houtstof) via het gebruik van de ehealthbox Trekker : FBZ Voorziene datum van inproductiename: januari februari 2016 AP Overgang naar het elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest (met / zonder medische gegevens) met standaardbasis (voor alle sectoren: privésector, onderwijs, politie,...) Doelstelling: Steunend op de ervaring met emediatt heeft dit project tot doel om het arbeidsongeschiktheidsattest elektronisch door te sturen naar de bevoegde bestemmeling indien de patiënt hiervoor de toestemming geeft aan de zorgverlener. a. Haalbaarheidsanalyse en belangstelling op het terrein : openbare sector / semiopenbaar (Belgacom / politie / leger / andere (onderwijs?)) en privésector b. Juridische analyse c. Voorstel in de vorm van standaarden d. Voorstel van stroom Trekker : ehealth- platform Deelnemers: RSZ, MEDEX, politie, leger, onderwijs, software Timing : 2017 KPI : Aantal elektronisch verstuurde arbeidsongeschiktheidsattesten Streefwaarde: moet later worden bepaald

3 AP15.5. Dematerialisatie van het papier Doelstelling : invoering van de elektronische communicatie tussen de adviserende- geneesheer en de zorgverstrekkers Automatische opmaak en doorsturen van de formulieren vanaf het EMD. Concreet, een proof of concept werd bereikt met de KUL en UZA voor papierloze aanvragen van medische akkoorden in het kader van de diabetes conventies ter attentie van de adviserend geneesheer. Het doel van het project is om deze toenadering te verspreiden naar alle ziekenhuizen en centra van België. Concreet wil het zeggen dat wij een gestandaardiseerde boodschap gebruiken (Unified Messaging Module) dat ons toelaat de gegevens van een EMD op te halen van het ziekenhuis of centrum om deze via ehealthbox door te geven. In een tweede fase, de andere aanvragen (aanvragen formulieren E en F kine, zorgtrajecten, mobiliteitstoestellen, ) Andere conventies zouden dezelfde principe kunnen hanteren (te plannen na analyse van de resultaten voor de diabetes) Trekker : NIC Deelnemers : ziekenhuizen en revalidatiecentra, ehealth, NIC, PROREC, HealthConnect Timing : 2016 KPI : Aantal aanvragen in het kader van diabetes conventie De adviserend geneesheren van de VI s zullen eind 2016 over een ehealthbox beschikken [opmerking van het NIC: de ehealthbox oplossing blijkt aangepast voor het uitwisselen van niet gestructureerde gegevens. Wat betreft de uitwisseling van gestructureerde gegevens is het belangrijk dat deze via de gestandaardiseerde stromen beheerd worden] Value target : 20% tot 30% van de totale aanvragen van deze conventie voor einde 2016.

4 Bijlage : pro memorie Voorstel om het volgende punt te verplaatsen naar actiepunt 13 "Terminologiebeleid" Project: Gegevensuitwisseling inhoudelijk standaardiseren op basis van Snomed CT Doelstelling (LINK MET ACTIEPUNTEN 18 en 12). - > Lijsten binnen de verschillenden projecten Mappen naar Snomed CT Trekker : FOD Projectleiders van de verschillende projecten in samenspraak met het terminologiecentrum voor de planning en het NRC (National Release Center Snomed CT) voor de concrete uitwerking. Deadline Voor nieuwe projecten : van bij het begin Voor lopende projecten : op vraag van de verschillende projectleiders, met uiterste datum eind 2017 KPI : Aantal projecten die snomed CT gebaseerd zijn Streefwaarde Tegen eind 2017 dienen alle projecten waarbij er een gegevensuitwisseling tussen zorgactoren plaatsvindt gestructureerd te zijn en inhoudelijk gebaseerd op Snomed CT Voorstel actiepunt Probleem: In de gezondheidszorg worden heel veel middelen en personeel ingezet voor het registreren van gegevens. Actiepunt: Elke verplichte registratie wordt beoordeeld op haar finaliteit Voorstel om het volgende punt te verplaatsen naar actiepunt 14 "MyCareNet" Dematerialisering van het papier In de gezondheidszorgsector volgens de volgende werkwijze: Inventaris van de documenten Volumestatistieken Opmaken van een plan voor het dematerialiseren van de 3 meest courante documenten / zorgverlenersgroepen Systematisch gebruik van de ICD10 indien een diagnose aanwezig is In de sector van de arbeidsongeschiktheid: Veralgemeend gebruik van de DMFA indien alle actoren vertegenwoordigd zijn en ermee akkoord gaan om dit project te realiseren. o Analyse : Wat zijn de huidige blokkeringsfactoren o Bepalen van de oplossingen Overgang naar het elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest (zie hierboven) Systematisch gebruik van de ICD10 Probleem Adviserende geneesheren van VO zijn niet elektronisch bereikbaar Formulieren van de VO zijn enkel op papier beschikbaar: Attesten aangifte werkonbekwaamheid zijn vertrouwelijk Aanvragen E en F- formulieren kine, zorgtrajecten Mobiliteitstoestellen Doelstelling Elektronische communicatie opstarten tussen adviserend geneesheer en zorgverleners Formulieren geautomatiseerd vanuit het EMD opmaken en doorsturen KPI eind 2016 beschikken de adviserende geneesheren van de VO over een ehealthbox [opmerking van het NIC : De ehealthbox- oplossing lijkt ons geschikt voor "niet- gestructureerde" gegevensuitwisselingen. Wat de gestructureerde gegevensuitwisselingen betreft, moet dit verplicht via standaardstromen gebeuren] : Vertrouwelijk attest voor aangifte werkonbekwaamheid is elektronisch beschikbaar : Aanvragen ZT- en E- F- pathologie zijn mogelijk via de ehealthbox

5 Voorstel om het volgende punt te verplaatsen naar actiepunt 17 "ehealthbox" Probleem De communicatie van de zorgverleners naar organisaties wordt bemoeilijkt door praktische problemen zoals het ontbreken van een adresboek en een al dan niet ingewikkelde manier van versturen van berichten uit het EMD Doelstelling Beschikbaarheid van een adresboek gekoppeld aan specifieke formulieren Een volautomatische versturen van formulieren uit het EMD KPI a) Adresboek met eformulieren en de bestemmeling tegen midden 2016 b) Op een volledige integratie van de ehealthbox in elk gelabeld EMD die toelaat om formulieren in 1 beweging door te sturen naar de bevoegde instanties Voorstel om het volgende punt te verplaatsen naar actiepunt 18 "Registers" Registratie van operatieverslagen in het ziekenhuis volgens het 'only once' principe. Doelstelling: Via een praktisch sjabloon met aandacht voor integratie met het EPD, aanbieden van SNOMED- CT lijsten voor diagnoses en procedures, mapping naar ICD10 voor procedures, mapping naar of input voor nomenclatuur en tarificatie, mapping naar Orthopride register waar nodig. Bij uitbreiding kan ook een sjabloon voorzien worden voor de 'surgical safety checklist' (in kader van kwaliteit, VIP2). In evaluatiefase aandacht voor 10 meest uitgevoerde ingrepen. Het project streeft naar een gebruik van dit sjabloon voor minstens de helft van alle in België aangemaakte operatieverslagen voor de gekozen ingrepen tegen eind 2016, mét gebruik van de aangereikte hulpmiddelen voor hergebruik. Timing voorbereiding: begin juni 2015 formele start: 25 september 2015 (Belgisch Snomed congres) klaar: eind 2016 Trekker: MIM- BMIA (wetenschappelijke vereniging voor medische informatica) Verantwoordelijken Inhoud OK- verslag Beroepsgroepen (chirurgen, orthopedisten, anesthesisten) Registratie/tarificatie Ziekenhuizen (via Zorgnet/Icuro, franstalige koepel) Integratie Leveranciers van EPD of gespecialiseerde software voor operatiekwartier, Terminologiecentrum, WIV Snomed- CT Terminologiecentrum Mapping ICD- 10 FOD Volksgezondheid Input nomenclatuur RIZIV Koppeling registers WIV, healthdata.be Integratie VIP2 Agentschap zorg & gezondheid Past bij uitvoering en timing van heel wat geformuleerde engagementen in ehealth roadmap: AP13 Terminologie punt 2 aanmelden voor uittekenen van bijhorende multidisciplinaire flow (1 aug 2015) punt 5 Technology Preview is beschikbaar voor subset diagnoses en procedures (1 aug 2015) punt 6 betrokkenheid, communicatie en opleiding (formele start op Snomed congres 25 sept) punt 4 en 7 loopt parallel met inspanningen voor distributieserver en userinterface punt 8 is een vorm van 'use case' op de lijst zetten tegen 15 september 2015 punt 12 ondersteuning van registers

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers.

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers. ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 SESSIE Nr 2 18/05/15 Project A13: Realisatie van een nationaal terminologiebeleid Situering Een goed uitgewerkt terminologiebeleid, als onderdeel van het invoeren

Nadere informatie

1. Actiepunt 12 in het huidige Actieplan 2012-2018 e- Gezondheid opnemen in de opleiding (Actiepunt: 1.4.1. en 1.4.2. )

1. Actiepunt 12 in het huidige Actieplan 2012-2018 e- Gezondheid opnemen in de opleiding (Actiepunt: 1.4.1. en 1.4.2. ) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST 5 26 mei 2015 AP 12 Informatie & Opleiding van de Zorgverstrekkers (Nota en voorstellen vanwege Projectmanager éénlijn.be) 1. Actiepunt 12 in het huidige

Nadere informatie

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7)

WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers. (Versie 7) WST 5 AP 12 Opleiding en ICT-ondersteuning van Zorgverstrekkers AP 12.1. egezondheid opnemen in de opleiding (Versie 7) Wanneer : TBD Wie : SPFSPSCAE/DG2 (lead) + Gemeenschappen, FOD + wetenschappelijke

Nadere informatie

Ce document contient les notes de la part des participants.

Ce document contient les notes de la part des participants. BIJLAGE 2 bij het Actieplan ehealth 2013 2018 (Standpunten Deelnemers) ANNEXE 2 du Plan d Action 2013-2018 (Positions de Participants) pag 2. pag 4. pag 8. pag 11. pag 13. pag 14. pag 17. pag 21. pag 26.

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten)

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018 WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik (Voorstel Nieuwe Actiepunten) AP9.1. Alle incentives worden gekoppeld aan het effectieve gebruik van egezondheidsdiensten Elke

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

Uitrol Medicatieschema

Uitrol Medicatieschema ACTIEPLAN Uitrol Medicatieschema FASE 1: CLUSTERS iminds Maart 2015 Copyright. UITROL MEDICATIESCHEMA 1 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Vitalink 4 1.2 Medicatieschema 4 2 DOEL 5 2.1 Situatieschets 5 2.1.1 Pilootprojecten

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN.

ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. ONTWIKKELING VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKE EMD- SOFTWARE VOOR DE UITWISSELING VAN PATIËNTENGEGEVENS TUSSEN HUISARTSENPRAKTIJKEN. 2014-2015 Stijn Van Driessche, universiteit Gent PROMOTOR: Prof. Dr. Dirk Avonts,

Nadere informatie

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

REKENHOF. Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2006 REKENHOF Nieuwe regels voor de financiering van

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Inhoudstafel Deel 1: Inleiding...9 1. Terugblik op de vorige ICT ondersteuningsplannen... 9 2. De globale context

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Checklists. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern

Checklists. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie juni 2012 pro-q-kine katern Checklists In 2011-2012 gaat Pro-Q-Kine voor de volgende doelstellingen: het verder oprichten en ondersteunen van LOKK s, het ontwikkelen

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Auteur: Katleen Fabry, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Bert Aertgeerts, Katholieke Universiteit Leuven Copromotor: Dr. Harrie Dewitte,

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.

Samenvatting. Inleiding. Mid Term Review: doel en resultaat. Directeur Stichting SURF Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04. Aan: Directeur Stichting SURF Van: Commissie Projectbewaking Datum: 4 mei 2004 Kenmerk: OW 04.2076 Betreft: Mid Term Review project 'KRUL' Samenvatting De Commissie Projectbewaking bewaakt in opdracht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2015 juli

Nieuwsbrief 2015 juli Nieuwsbrief 2015 juli De papieren factuur niet meer opsturen naar de VI Op 15/07/2015 heeft het RIZIV op haar website gepubliceerd dat voor de facturatie van prestaties vanaf 1 juli 2015 u geen papieren

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2008

Ondersteuningsplan 2008 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie 2.0 23 april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis

Nadere informatie

Studiedag: Start to Re-Integrate. ehealth

Studiedag: Start to Re-Integrate. ehealth Studiedag: Start to Re-Integrate ehealth 23 april 2014 HealthConnect Actief in vier domeinen IT-projecten & Consulting Healthcare Integratie Platform en vele andere Medisch & Zorgdossier Communicatie Software

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie