BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE Page 1

2 Inhoud ARTIKEL 1 - Begripsomschrijvingen... 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid... 6 ARTIKEL 3 - Aanvraag... 6 ARTIKEL 4 - Beoordeling..7 ARTIKEL 5 - De Interconnectie-overeenkomst... 8 ARTIKEL 6 - Netmetering... 8 ARTIKEL 7 - Meting... 9 ARTIKEL 8 Verbod op doorlevering ARTIKEL 9 - DG-installatie ARTIKEL 10 - Verantwoordelijkheid Afnemer..10 ARTIKEL 11 - Medewerking ARTIKEL 12 - Wijzigingen Page 2

3 ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen 1. Tenzij anders aangegeven hebben in deze Interconnectievoorwaarden voorkomende termen beginnende met een hoofdletter de betekenis die daaraan is toegekend in de Aansluitvoorwaarden van de N.V. Electriciteit-Maatschappij Aruba. Verder wordt, tenzij anders aangegeven, onder de volgende met een hoofdletter beginnende termen verstaan: Aanvrager : degene, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die voor zichzelf of bij volmacht op wiens naam een aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden, wijzigen of beëindigen van een Aansluiting bij de Leverancier heeft ingediend. Afnemer : degene, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die elektriciteit van de Leverancier betrekt en/of de beschikking heeft over een Aansluiting of Aansluitingen op zijn naam, ongeacht het Perceel waaraan de Levering plaatsvindt en/of waar de Aansluiting zich bevindt. Algemene Voorwaarden : de door de Leverancier vastgestelde Aansluitvoorwaarden Algemene Bepalingen Tarieven voor de levering van Elektrische Energie, waaronder de Levering plaatsvindt, inclusief alle daarbij behorende bijlagen, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. DG-installatie : een installatie die een kleine hoeveelheid Duurzame Elektriciteit voor eigen gebruik of voor het gebruik door een beperkte kring van (rechts)personen opwekt, waarbij de gebruikte geleidingen op privé gronden zijn geplaatst. DG Monthly Surplus Tariff : Het ingevolge de Tarievenregeling geldende tarief ter vergoeding van het DG Surplus energie die maandelijks aan het distributienet terug wordt geleverd. Van Surplus energie is er sprake indien het verschil tussen het teruggeleverde energie aan het distributie net en het uit het net geconsumeerde energie, beide geregistreerd door de Meetinrichting, positief is. Distributienet : het leidingnet van de Leverancier waarop Aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht. Duurzame Elektriciteit : Elektriciteit opgewekt in productie-installaties die uitsluitend gebruik maken van duurzame energiebronnen, zijnde zon en wind. Grid Usage Fee : Een vast bedrag gebaseerd op een tarief per geïnstalleerd vermogen (kw) van het DG-systeem, zoals nader gespecificeerd in de Tarievenregeling, maandelijks te betalen zolang de interconnectie van het DG systeem op het distributienet middels een DG overeenkomst geregeld is. Huishoudelijke Afnemers : Tot huishoudelijke Afnemers worden gerekend de Afnemers met DG installaties met een geïnstalleerd gecombineerd on-grid vermogen Page 3

4 van 10kW of minder terwijl het daarbij gaat om Afnemers die ingevolge de geldende Tarievenregeling voor de levering van Elektriciteit, in aanmerking komen voor een A tarief. Installatie : het samenstel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren, dat voor het verbruik van elektriciteit al dan niet vast is aangesloten, te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee door de Leverancier gelijkgestelde plaats van overgang. Installatievoorschriften : de bepalingen van het Landsbesluit installatievoorschriften elektrische inrichtingen (AB 1996 GT 5), zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Interconnectie : de koppeling van een DG-installatie op het Distributienet waarbij de DG-installatie synchroon werkt met de door de Leverancier onder normale omstandigheden gehanteerde spanning en frequentie. Interconnectie-overeenkomst : de overeenkomst tussen een Afnemer en de Leverancier waarin de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot de Interconnectie en het gebruik van het Distributienet zijn opgenomen. Interconnectie Voorwaarden : de onderhavige Voorwaarden, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Leverancier : de Naamloze Vennootschap Electriciteit-Maatschappij Aruba, gevestigd te Oranjestad, Aruba. Levering : de beschikbaarstelling op het Distributienet door de Leverancier van elektrische energie. Leveringsovereenkomst : de afspraken tussen de Leverancier en de Afnemer betreffende de Levering. Meetinrichting : de apparatuur inclusief de randapparaturen van de Leverancier bestemd voor de registratie van het verbruik en teruglevering van elektrische energie. Niet-huishoudelijke Afnemers : de Afnemers welke niet voldoen aan het hierboven gestelde omtrent Huishoudelijke Afnemers, met een DG-installatie met een geïnstalleerd gecombineerd on-grid vermogen van 100kW of minder. Partij of Partijen : De Afnemer en de Leverancier zijn ieder een Partij; gezamenlijk worden zij aangeduid als Partijen. Page 4

5 Perceel : de roerende en onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan Levering geschiedt of zal geschieden, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Leverancier. Tarievenregeling : de door de Leverancier vastgestelde Tarievenregeling voor Levering van Elektriciteit die op 1 november 2012 in werking is getreden, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Teruglevering : De teruglevering van elektriciteit onder de Interconnectieovereenkomst door de Afnemer aan de Leverancier, bestaande uit de terbeschikkingstelling van elektriciteit door de Afnemer aan het Distributienet en de afname van elektriciteit door de Leverancier middels de Aansluiting. Verbruiksperiode : een tijdvak van circa 30 dagen tussen twee meteropnamen, waarin elektrische energie aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vermogen (ter beschikking gesteld) : het vermogen uitgedrukt in kva dat door de Leverancier aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld terwijl dit gebaseerd wordt op het vermogen van de installatie dat de Afnemer heeft laten keuren (het gekeurd vermogen); Vermogen (gekeurd vermogen): het totaal gekeurd vermogen inclusief de vereiste gelijktijdigheidsfactoren.een gelijktijdigheidsfactor is een factor tussen 0 en 1 (0% en 100%) dat de verhouding aangeeft tussen het in de praktijk (normaal bedrijf) maximaal te verwachten vermogen en het totaal vermogen van de betreffende installatie of van het betreffende gedeelte van de installatie. Vermogen (contractueel vermogen): het vermogen dat genoemd wordt in de Leveringsovereenkomst tussen een Afnemer met een DB tarief en de Leverancier. Dit vermogen is normaliter het gekeurd vermogen indien niet anders overeengekomen. Vermogen: (opgesteld vermogen): het totaal aan transformatorvermogen bij Afnemers met een eigen transformatorstation. Het opgesteld vermogen hoort in de praktijk gelijk of hoger te zijn dan het gekeurd of het ter beschikking gesteld vermogen. Website : ARTIKEL 2 Toepasselijkheid Page 5

6 1. Deze Interconnectievoorwaarden zijn als Aanvullende Voorwaarden van toepassing op alle Interconnectie-overeenkomsten en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe tussen de Leverancier en de Afnemer. Uiterlijk bij het aangaan van de Interconnectie-overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van deze Interconnectie Voorwaarden zal opnieuw een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, inclusief deze Interconnectie Voorwaarden, aan de Afnemer worden verstrekt. Daarnaast kunnen deze Interconnectie Voorwaarden worden geraadpleegd op de Website en zullen op het eerste verzoek kosteloos naar de verzoeker worden verstrekt. 2. Als onderdeel van de Algemene Voorwaarden gelden deze Interconnectie Voorwaarden als Aanvullende Voorwaarden voor het specifieke geval van Interconnectie. De Algemene Voorwaarden gelden mutatis mutandis voor de Interconnectie. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden (met uitzondering van de Interconnectie Voorwaarden) en de Interconnectie Voorwaarden, zullen de Interconnectie Voorwaarden prevaleren. 3. In geval van nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, inclusief deze Interconnectie Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, inclusief deze Interconnectie Voorwaarden, en de tussen de Afnemer en de Leverancier gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. ARTIKEL 3 Aanvraag 1. Voor Interconnectie komen uitsluitend Huishoudelijke Afnemers en Niethuishoudelijke Afnemers in aanmerking. 2. Een aanvraag voor Interconnectie geschiedt als onderdeel voor de aanvraag voor het tot stand brengen van een Aansluiting dan wel als aanvraag voor de uitbreiding of wijziging van een bestaande Aansluiting. De Aanvrager dient bij de Leverancier een Aanvraag in, overeenkomstig de standaard aanvraagformulier dat door de Aanvrager wordt ingediend en ondertekend. Bij de Aanvraag dienen alle relevante technische gegevens en een zogeheten Single-Line Diagram van de beoogde DG-installatie te worden bijgevoegd, alsmede overige ingevolge het aanvraagformulier benodigde informatie en stukken te worden overgelegd. De Aanvraag met bijbehorende stukken wordt ingediend bij de Leverancier. 3. De aanvraag wordt door de Leverancier op volledigheid gecontroleerd alvorens deze inhoudelijk te beoordelen. De aanvraag wordt niet eerder beoordeeld dan dat deze volledig is, d.w.z. dat alle nodige informatie en/of stukken zijn overgelegd. Indien een aanvraag naar het oordeel van de Leverancier niet voldoet aan de hierin en op de aanvraagformulier bepaalde vereisten, zal de Leverancier de Aanvrager daar Page 6

7 schriftelijk van op de hoogte stellen, met vermelding van het vereiste waar niet aan is voldaan, en zal de aanvraagprocedure worden opgeschort totdat de Aanvrager de gebreken heeft verholpen en de Leverancier daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld met het verzoek tot hervatting van de aanvraagprocedure. ARTIKEL 4 Beoordeling 1. Tenzij de Leverancier in een concreet geval anders oordeelt, behoort een technische evaluatie tot de inhoudelijke beoordeling van elke aanvraag. De omvang van de technische evaluatie wordt door de Leverancier bepaald aan de hand van vermogen, locatie en technische specificaties van de DG-installatie. Als onderdeel van de technische evaluatie voert de Dienst Technische Inspectie van het Land Aruba ten overstaan van de Leverancier, na voltooiing van de bouw van de DG-installatie, een keuring uit, waarbij de Leverancier gerechtigd is controletests uit te voeren. 2. Indien uit de technische evaluatie volgt dat de DG-installatie aan de door de Leverancier gestelde vereisten voldoet en dat voor de Interconnectie daarvan geen aanpassingen aan het Distributienet nodig zijn, zal de Leverancier positief beslissen op de aanvraag. Voorwaarde zal daarbij zijn dat ook de technische evaluatie van de Dienst Technishe Inspectie voor de Aanvrager positief zal uitvallen. 3. Indien uit de technische evaluatie volgt dat aanpassingen aan het Distributienet en/of de DG-installatie en/of andere apparatuur nodig is, komen deze aanpassingen volledig voor rekening van de Aanvrager. Toewijzing van de aanvraag neemt niet eerder plaats dan dat de aan de DG-installatie en/of apparatuur van de Aanvrager te verrichten aanpassingen naar goedvinden van de Leverancier hebben plaatsgevonden en de Aanvrager de kosten van door de Leverancier uit te voeren aanpassingen aan het Distributienet aan de Leverancier heeft betaald. Toewijzing blijft uit indien en zolang als de Leverancier openstaande vorderingen uit hoofde van Levering of uit welke hoofde dan ook op de Afnemer heeft. 4. De Leverancier is gerechtigd tot afwijzing van een aanvraag op grond van systeembeperkingen en/of operationele beperkingen. De Leverancier deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de Aanvrager. In het geval van een afwijzing wordt de beslissing met redenen omkleed. Toewijzing geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de Leverancier en de Aanvrager een Interconnectieovereenkomst wordt ondertekend. 5. De Leverancier is steeds bevoegd om af te zien van een of meerdere van de door haar geformuleerde eisen en voorschriften. Aan een dergelijke afstand door de Leverancier kunnen door de Afnemer geen rechten worden ontleend. Page 7

8 6. Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van dan wel gerelateerd aan de opschorting van de aanvraagprocedure of afwijzing van een aanvraag tot Interconnectie, is uitgesloten. ARTIKEL 5 De Interconnectie-overeenkomst 1. De Interconnectie-overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan tussen de Leverancier en de Aanvrager en vormt een aanvulling op de tussen Partijen gesloten Leveringsovereenkomst. Tenzij in de Interconnectie-overeenkomst anders bepaald blijven de bepalingen van de Leveringsovereenkomst onverkort in stand. Na ondertekening van de Interconnectie-overeenkomst kan de Interconnectie plaatsvinden. Na realisatie van de Interconnectie kan de DG-installatie in bedrijf worden genomen. 2. Als onderdeel van de Interconnectie-overeenkomst zal de Afnemer per Verbruiksperiode aan de Leverancier een Grid Usage Fee verschuldigd zijn, conform de Tarieven Regeling. Indien van toepassing zullen door de Afnemer eveneens aanpassing- en upgradingkosten aan de Leverancier verschuldigd zijn. 3. Na ondertekening van de Interconnectie-overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij deze door de Leverancier aan Afnemer schriftelijk worden bevestigd. 4. De Interconnectie-overeenkomst kan worden beëindigd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. In aanvulling daarop kan de Interconnectie-overeenkomst door de Leverancier worden beëindigd indien de Grid Usage Fee gedurende een termijn van 6 maanden niet wordt betaald. ARTIKEL 6 Netmetering 1. Indien de Afnemer gedurende een bepaalde verbruiksperiode meer elektrische energie opwekt dan dat hij gedurende die verbruiksperiode verbruikt, dan zal hij de surplus aan door hem geproduceerde energie uitsluitend aan het Distributienet (terug)leveren. De Leverancier zal op de Aansluiting de door Afnemer ter beschikking gestelde elektriciteit afnemen. 2. Per Verbruiksperiode vindt een verrekening plaats tussen enerzijds de door de Afnemer middels de DG-installatie opgewekte en aan het Distributienet teruggeleverde elektriciteit en anderzijds de door de Leverancier aan de Afnemer geleverde elektriciteit. Indien de Afnemer gedurende een bepaalde Verbruiksperiode meer elektriciteit verbruikt dan dat hij gedurende die Verbruiksperiode opwekt, dan is er sprake van netto consumptie en zal de Afnemer als gevolg van de verrekening Page 8

9 eventuele andere kosten daargelaten slechts de netto elektriciteitsconsumptie aan de Leverancier verschuldigd zijn conform de Tarieven Regeling. Indien de Afnemer gedurende een bepaalde Verbruiksperiode meer elektriciteit opwekt dan dat hij gedurende die Verbruiksperiode verbruikt, dan is er sprake van netto productie en zal de Afnemer in aanmerking komen voor een compensatie op basis van de betreffende DG Monthly Surplus Tariff zoals neergelegd in de Tarieven Regeling. 3. Het bedrag aan compensatie dat bij netto productie gedurende een bepaalde Verbruiksperiode ontstaat zal in de daarop volgende Verbruiksperiode worden verrekend met het in die Verbruiksperiode door de Leverancier aan de Afnemer in rekening te brengen bedrag, voor zover het bedrag door de Afnemer niet reeds is geïnd. Voor het geval het bedrag aan compensatie dat bij netto productie gedurende een bepaalde Verbruiksperiode niet volledig is verrekend tegen de daarop volgende Verbruiksperiode zoals bedoeld in de eerste zinsnede van de onderhavige paragraaf, zal het bedrag van compensatie worden aangewend ter compensatie van enige verschuldigdheid die ontstaat in een latere Verbruiksperiode. De Leverancier is geen rente aan de Afnemer verschuldigd over een bedrag aan compensatie zoals in deze paragraaf bedoeld. 4. Bij beëindiging van de Interconnectie-overeenkomst, dan wel van de Leveringsovereenkomst, wordt een eventueel uitstaand bedrag aan compensatie verrekend bij de eindafrekening. ARTIKEL 7 Meting 1. Teneinde de hierboven in artikel 6 omschreven netmetering mogelijk te maken, zal de Leverancier zorg dragen voor het plaatsen van een digitale bi-directionele Meetinrichting. Behoudens lid 4 daarvan, geldt het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden omtrent de Aansluiting mutatis mutandis voor de installatie van de digitale bi-directionele Meetinrichting, met dien verstande dat de Leverancier zich zal inspannen om de installatie uiterlijk binnen 5 werkdagen na ondertekening van de Interconnectie-overeenkomst te realiseren. In de in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen behoudt de Leverancier echter het recht van deze termijn af te wijken. 2. Ten behoeve van de in het kader van de Interconnectie-overeenkomst te realiseren netmetering en facturering zal uitsluitend door de Leverancier ter beschikking gestelde Meetinrichting mogen worden gebruikt. 3. De Leverancier is bevoegd van de Afnemer te verlangen dat, voor zover de (rand)apparatuur van de DG-installatie hier niet reeds hiervan is voorzien, een gescheiden productiemeter op de DG-installatie wordt geïnstalleerd teneinde zicht te houden op het totale productievolume van de DG-installatie en de verbruiksgegevens van de Afnemer. Page 9

10 4. De Afnemer zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de omvang van de Teruglevering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel het goed functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd. ARTIKEL 8 Verbod op doorlevering 1. Het is Afnemer verboden de geproduceerde elektriciteit anders dan ten behoeve van zijn Aansluiting te gebruiken, dan wel deze elektriciteit door te leveren of beschikbaar te stellen aan derden. ARTIKEL 9 DG-installatie 1. De Afnemer draagt er zorg voor dat de DG-installatie in goede staat is en blijft, geschikt is voor het doel waarvoor die is opgericht, en blijft voldoen aan de overeengekomen technische specificaties en eisen. Ter controle van de naleving daarvan is de Leverancier gerechtigd de DG-installatie aan een periodieke inspectie en/of keuring te onderwerpen. 2. Eenmaal gekoppeld aan het Distributienet, is de Leverancier, in overeenstemming met het goed gebruik binnen de utiliteitsector, steeds bevoegd om de DG-installatie los te koppelen van het Distributienet indien de DG-installatie op enig moment afwijkt van de overeengekomen technische specificaties en eisen. Een non-conform bevonden en op grond daarvan losgekoppelde DG-installatie wordt niet eerder opnieuw gekoppeld aan het Distributienet dan nadat deze weer volledig voldoet aan de genoemde specificaties en eisen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van opheffing of onderbreking van de Interconnectie. ARTIKEL 10 Verantwoordelijkheid Afnemer 1. Eventuele goedkeuring van de Aanvraag impliceert niet dat daadwerkelijk een Interconnectie-overeenkomst tot stand zal komen, een Interconnectie-overeenkomst komt eerst tot stand indien de Afnemer voldoet aan alle te stellen wettelijke vereisten en beschikt over alle benodigde vergunningen die voor DG installaties gelden. 2. De Afnemer is steeds zelf volledig verantwoordelijk voor de keuze van een bepaald opwekkingssysteem en DG-installatie, de door hem ingeschakelde installateur, alsook voor het nemen van maatregelen ter beveiliging van zijn DG-installatie, Installatie of apparatuur. Tenslotte is de Afnemer ook zelf volledig verantwoordelijk voor het op Page 10

11 eigen kosten identificeren en integreren van eventuele nodige wijzigingen aan het beveiligingssysteem van zijn DG-installatie als gevolg van toekomstige veranderingen welke de Leverancier aan het Distributienet zal uitvoeren. Deze eventuele nodige wijzigingen aan het beveiligingssysteem van de DG-installatie zijn onderworpen aan controle en goedkeuring door de Leverancier zoals hierin voorgeschreven voor wijzigingen aan de DG-installatie. ARTIKEL 11 Medewerking 1. De Afnemer is verplicht aan de Leverancier de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde bij de Interconnectie-overeenkomst en de controle op de naleving daarvan en wel in het bijzonder door de Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Interconnectieovereenkomst van belang kunnen zijn, zoals wijzigingen in productie, door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in de Aansluiting. 2. De Afnemer zal de Leverancier te allen redelijke tijde toegang verschaffen tot de DGinstallatie teneinde die inspecties te verrichten en informatie te vergaren welke de Leverancier noodzakelijk mocht achten in het kader van het toezicht op de naleving van de Interconnectie-overeenkomst en/of haar taak van beheerder van het Distributienet. Het daartoe door de Leverancier aangewezen personeel dient zich bij de Afnemer deugdelijk te identificeren, met vermelding van het doel van hun bezoek, en dient zich voorts te gedragen op een wijze die de aanleg of werking van de DGinstallatie niet belemmert. ARTIKEL 12 Wijzigingen 1. In geval van door de Afnemer voorgenomen vervanging, wijziging en/of uitbreiding van de DG-installatie, waaronder ook wijzigingen aan het systeem van beveiligingssrelais, de relaisinstellingen, de operationele procedures of enige apparatuur die op de Interconnectie van invloed kan zijn dienen te worden verstaan, dient de Afnemer daartoe eerst een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding of wijziging van een bestaande Aansluiting, conform artikel 3 van deze Interconnectie Voorwaarden. De Afnemer zal niet eerder tot de vervanging, wijziging en/of uitbreiding van de DG-installatie overgaan dan nadat de Leverancier de aanvraag Page 11

12 daartoe zal hebben toegewezen, welke toewijzing uit een schriftelijke bevestiging dient te blijken. Aan de toewijzing kan de Leverancier voorwaarden verbinden. Deze Interconnectie Voorwaarden treden in werking op 1 november Oranjestad, 31 oktober 2012 N.V. ELMAR Page 12

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie