BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE Page 1

2 Inhoud ARTIKEL 1 - Begripsomschrijvingen... 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid... 6 ARTIKEL 3 - Aanvraag... 6 ARTIKEL 4 - Beoordeling..7 ARTIKEL 5 - De Interconnectie-overeenkomst... 8 ARTIKEL 6 - Netmetering... 8 ARTIKEL 7 - Meting... 9 ARTIKEL 8 Verbod op doorlevering ARTIKEL 9 - DG-installatie ARTIKEL 10 - Verantwoordelijkheid Afnemer..10 ARTIKEL 11 - Medewerking ARTIKEL 12 - Wijzigingen Page 2

3 ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen 1. Tenzij anders aangegeven hebben in deze Interconnectievoorwaarden voorkomende termen beginnende met een hoofdletter de betekenis die daaraan is toegekend in de Aansluitvoorwaarden van de N.V. Electriciteit-Maatschappij Aruba. Verder wordt, tenzij anders aangegeven, onder de volgende met een hoofdletter beginnende termen verstaan: Aanvrager : degene, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die voor zichzelf of bij volmacht op wiens naam een aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden, wijzigen of beëindigen van een Aansluiting bij de Leverancier heeft ingediend. Afnemer : degene, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die elektriciteit van de Leverancier betrekt en/of de beschikking heeft over een Aansluiting of Aansluitingen op zijn naam, ongeacht het Perceel waaraan de Levering plaatsvindt en/of waar de Aansluiting zich bevindt. Algemene Voorwaarden : de door de Leverancier vastgestelde Aansluitvoorwaarden Algemene Bepalingen Tarieven voor de levering van Elektrische Energie, waaronder de Levering plaatsvindt, inclusief alle daarbij behorende bijlagen, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. DG-installatie : een installatie die een kleine hoeveelheid Duurzame Elektriciteit voor eigen gebruik of voor het gebruik door een beperkte kring van (rechts)personen opwekt, waarbij de gebruikte geleidingen op privé gronden zijn geplaatst. DG Monthly Surplus Tariff : Het ingevolge de Tarievenregeling geldende tarief ter vergoeding van het DG Surplus energie die maandelijks aan het distributienet terug wordt geleverd. Van Surplus energie is er sprake indien het verschil tussen het teruggeleverde energie aan het distributie net en het uit het net geconsumeerde energie, beide geregistreerd door de Meetinrichting, positief is. Distributienet : het leidingnet van de Leverancier waarop Aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht. Duurzame Elektriciteit : Elektriciteit opgewekt in productie-installaties die uitsluitend gebruik maken van duurzame energiebronnen, zijnde zon en wind. Grid Usage Fee : Een vast bedrag gebaseerd op een tarief per geïnstalleerd vermogen (kw) van het DG-systeem, zoals nader gespecificeerd in de Tarievenregeling, maandelijks te betalen zolang de interconnectie van het DG systeem op het distributienet middels een DG overeenkomst geregeld is. Huishoudelijke Afnemers : Tot huishoudelijke Afnemers worden gerekend de Afnemers met DG installaties met een geïnstalleerd gecombineerd on-grid vermogen Page 3

4 van 10kW of minder terwijl het daarbij gaat om Afnemers die ingevolge de geldende Tarievenregeling voor de levering van Elektriciteit, in aanmerking komen voor een A tarief. Installatie : het samenstel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren, dat voor het verbruik van elektriciteit al dan niet vast is aangesloten, te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee door de Leverancier gelijkgestelde plaats van overgang. Installatievoorschriften : de bepalingen van het Landsbesluit installatievoorschriften elektrische inrichtingen (AB 1996 GT 5), zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Interconnectie : de koppeling van een DG-installatie op het Distributienet waarbij de DG-installatie synchroon werkt met de door de Leverancier onder normale omstandigheden gehanteerde spanning en frequentie. Interconnectie-overeenkomst : de overeenkomst tussen een Afnemer en de Leverancier waarin de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot de Interconnectie en het gebruik van het Distributienet zijn opgenomen. Interconnectie Voorwaarden : de onderhavige Voorwaarden, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Leverancier : de Naamloze Vennootschap Electriciteit-Maatschappij Aruba, gevestigd te Oranjestad, Aruba. Levering : de beschikbaarstelling op het Distributienet door de Leverancier van elektrische energie. Leveringsovereenkomst : de afspraken tussen de Leverancier en de Afnemer betreffende de Levering. Meetinrichting : de apparatuur inclusief de randapparaturen van de Leverancier bestemd voor de registratie van het verbruik en teruglevering van elektrische energie. Niet-huishoudelijke Afnemers : de Afnemers welke niet voldoen aan het hierboven gestelde omtrent Huishoudelijke Afnemers, met een DG-installatie met een geïnstalleerd gecombineerd on-grid vermogen van 100kW of minder. Partij of Partijen : De Afnemer en de Leverancier zijn ieder een Partij; gezamenlijk worden zij aangeduid als Partijen. Page 4

5 Perceel : de roerende en onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan Levering geschiedt of zal geschieden, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Leverancier. Tarievenregeling : de door de Leverancier vastgestelde Tarievenregeling voor Levering van Elektriciteit die op 1 november 2012 in werking is getreden, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Teruglevering : De teruglevering van elektriciteit onder de Interconnectieovereenkomst door de Afnemer aan de Leverancier, bestaande uit de terbeschikkingstelling van elektriciteit door de Afnemer aan het Distributienet en de afname van elektriciteit door de Leverancier middels de Aansluiting. Verbruiksperiode : een tijdvak van circa 30 dagen tussen twee meteropnamen, waarin elektrische energie aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vermogen (ter beschikking gesteld) : het vermogen uitgedrukt in kva dat door de Leverancier aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld terwijl dit gebaseerd wordt op het vermogen van de installatie dat de Afnemer heeft laten keuren (het gekeurd vermogen); Vermogen (gekeurd vermogen): het totaal gekeurd vermogen inclusief de vereiste gelijktijdigheidsfactoren.een gelijktijdigheidsfactor is een factor tussen 0 en 1 (0% en 100%) dat de verhouding aangeeft tussen het in de praktijk (normaal bedrijf) maximaal te verwachten vermogen en het totaal vermogen van de betreffende installatie of van het betreffende gedeelte van de installatie. Vermogen (contractueel vermogen): het vermogen dat genoemd wordt in de Leveringsovereenkomst tussen een Afnemer met een DB tarief en de Leverancier. Dit vermogen is normaliter het gekeurd vermogen indien niet anders overeengekomen. Vermogen: (opgesteld vermogen): het totaal aan transformatorvermogen bij Afnemers met een eigen transformatorstation. Het opgesteld vermogen hoort in de praktijk gelijk of hoger te zijn dan het gekeurd of het ter beschikking gesteld vermogen. Website : ARTIKEL 2 Toepasselijkheid Page 5

6 1. Deze Interconnectievoorwaarden zijn als Aanvullende Voorwaarden van toepassing op alle Interconnectie-overeenkomsten en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe tussen de Leverancier en de Afnemer. Uiterlijk bij het aangaan van de Interconnectie-overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van deze Interconnectie Voorwaarden zal opnieuw een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, inclusief deze Interconnectie Voorwaarden, aan de Afnemer worden verstrekt. Daarnaast kunnen deze Interconnectie Voorwaarden worden geraadpleegd op de Website en zullen op het eerste verzoek kosteloos naar de verzoeker worden verstrekt. 2. Als onderdeel van de Algemene Voorwaarden gelden deze Interconnectie Voorwaarden als Aanvullende Voorwaarden voor het specifieke geval van Interconnectie. De Algemene Voorwaarden gelden mutatis mutandis voor de Interconnectie. Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden (met uitzondering van de Interconnectie Voorwaarden) en de Interconnectie Voorwaarden, zullen de Interconnectie Voorwaarden prevaleren. 3. In geval van nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, inclusief deze Interconnectie Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, inclusief deze Interconnectie Voorwaarden, en de tussen de Afnemer en de Leverancier gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. ARTIKEL 3 Aanvraag 1. Voor Interconnectie komen uitsluitend Huishoudelijke Afnemers en Niethuishoudelijke Afnemers in aanmerking. 2. Een aanvraag voor Interconnectie geschiedt als onderdeel voor de aanvraag voor het tot stand brengen van een Aansluiting dan wel als aanvraag voor de uitbreiding of wijziging van een bestaande Aansluiting. De Aanvrager dient bij de Leverancier een Aanvraag in, overeenkomstig de standaard aanvraagformulier dat door de Aanvrager wordt ingediend en ondertekend. Bij de Aanvraag dienen alle relevante technische gegevens en een zogeheten Single-Line Diagram van de beoogde DG-installatie te worden bijgevoegd, alsmede overige ingevolge het aanvraagformulier benodigde informatie en stukken te worden overgelegd. De Aanvraag met bijbehorende stukken wordt ingediend bij de Leverancier. 3. De aanvraag wordt door de Leverancier op volledigheid gecontroleerd alvorens deze inhoudelijk te beoordelen. De aanvraag wordt niet eerder beoordeeld dan dat deze volledig is, d.w.z. dat alle nodige informatie en/of stukken zijn overgelegd. Indien een aanvraag naar het oordeel van de Leverancier niet voldoet aan de hierin en op de aanvraagformulier bepaalde vereisten, zal de Leverancier de Aanvrager daar Page 6

7 schriftelijk van op de hoogte stellen, met vermelding van het vereiste waar niet aan is voldaan, en zal de aanvraagprocedure worden opgeschort totdat de Aanvrager de gebreken heeft verholpen en de Leverancier daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld met het verzoek tot hervatting van de aanvraagprocedure. ARTIKEL 4 Beoordeling 1. Tenzij de Leverancier in een concreet geval anders oordeelt, behoort een technische evaluatie tot de inhoudelijke beoordeling van elke aanvraag. De omvang van de technische evaluatie wordt door de Leverancier bepaald aan de hand van vermogen, locatie en technische specificaties van de DG-installatie. Als onderdeel van de technische evaluatie voert de Dienst Technische Inspectie van het Land Aruba ten overstaan van de Leverancier, na voltooiing van de bouw van de DG-installatie, een keuring uit, waarbij de Leverancier gerechtigd is controletests uit te voeren. 2. Indien uit de technische evaluatie volgt dat de DG-installatie aan de door de Leverancier gestelde vereisten voldoet en dat voor de Interconnectie daarvan geen aanpassingen aan het Distributienet nodig zijn, zal de Leverancier positief beslissen op de aanvraag. Voorwaarde zal daarbij zijn dat ook de technische evaluatie van de Dienst Technishe Inspectie voor de Aanvrager positief zal uitvallen. 3. Indien uit de technische evaluatie volgt dat aanpassingen aan het Distributienet en/of de DG-installatie en/of andere apparatuur nodig is, komen deze aanpassingen volledig voor rekening van de Aanvrager. Toewijzing van de aanvraag neemt niet eerder plaats dan dat de aan de DG-installatie en/of apparatuur van de Aanvrager te verrichten aanpassingen naar goedvinden van de Leverancier hebben plaatsgevonden en de Aanvrager de kosten van door de Leverancier uit te voeren aanpassingen aan het Distributienet aan de Leverancier heeft betaald. Toewijzing blijft uit indien en zolang als de Leverancier openstaande vorderingen uit hoofde van Levering of uit welke hoofde dan ook op de Afnemer heeft. 4. De Leverancier is gerechtigd tot afwijzing van een aanvraag op grond van systeembeperkingen en/of operationele beperkingen. De Leverancier deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de Aanvrager. In het geval van een afwijzing wordt de beslissing met redenen omkleed. Toewijzing geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de Leverancier en de Aanvrager een Interconnectieovereenkomst wordt ondertekend. 5. De Leverancier is steeds bevoegd om af te zien van een of meerdere van de door haar geformuleerde eisen en voorschriften. Aan een dergelijke afstand door de Leverancier kunnen door de Afnemer geen rechten worden ontleend. Page 7

8 6. Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van dan wel gerelateerd aan de opschorting van de aanvraagprocedure of afwijzing van een aanvraag tot Interconnectie, is uitgesloten. ARTIKEL 5 De Interconnectie-overeenkomst 1. De Interconnectie-overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan tussen de Leverancier en de Aanvrager en vormt een aanvulling op de tussen Partijen gesloten Leveringsovereenkomst. Tenzij in de Interconnectie-overeenkomst anders bepaald blijven de bepalingen van de Leveringsovereenkomst onverkort in stand. Na ondertekening van de Interconnectie-overeenkomst kan de Interconnectie plaatsvinden. Na realisatie van de Interconnectie kan de DG-installatie in bedrijf worden genomen. 2. Als onderdeel van de Interconnectie-overeenkomst zal de Afnemer per Verbruiksperiode aan de Leverancier een Grid Usage Fee verschuldigd zijn, conform de Tarieven Regeling. Indien van toepassing zullen door de Afnemer eveneens aanpassing- en upgradingkosten aan de Leverancier verschuldigd zijn. 3. Na ondertekening van de Interconnectie-overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij deze door de Leverancier aan Afnemer schriftelijk worden bevestigd. 4. De Interconnectie-overeenkomst kan worden beëindigd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. In aanvulling daarop kan de Interconnectie-overeenkomst door de Leverancier worden beëindigd indien de Grid Usage Fee gedurende een termijn van 6 maanden niet wordt betaald. ARTIKEL 6 Netmetering 1. Indien de Afnemer gedurende een bepaalde verbruiksperiode meer elektrische energie opwekt dan dat hij gedurende die verbruiksperiode verbruikt, dan zal hij de surplus aan door hem geproduceerde energie uitsluitend aan het Distributienet (terug)leveren. De Leverancier zal op de Aansluiting de door Afnemer ter beschikking gestelde elektriciteit afnemen. 2. Per Verbruiksperiode vindt een verrekening plaats tussen enerzijds de door de Afnemer middels de DG-installatie opgewekte en aan het Distributienet teruggeleverde elektriciteit en anderzijds de door de Leverancier aan de Afnemer geleverde elektriciteit. Indien de Afnemer gedurende een bepaalde Verbruiksperiode meer elektriciteit verbruikt dan dat hij gedurende die Verbruiksperiode opwekt, dan is er sprake van netto consumptie en zal de Afnemer als gevolg van de verrekening Page 8

9 eventuele andere kosten daargelaten slechts de netto elektriciteitsconsumptie aan de Leverancier verschuldigd zijn conform de Tarieven Regeling. Indien de Afnemer gedurende een bepaalde Verbruiksperiode meer elektriciteit opwekt dan dat hij gedurende die Verbruiksperiode verbruikt, dan is er sprake van netto productie en zal de Afnemer in aanmerking komen voor een compensatie op basis van de betreffende DG Monthly Surplus Tariff zoals neergelegd in de Tarieven Regeling. 3. Het bedrag aan compensatie dat bij netto productie gedurende een bepaalde Verbruiksperiode ontstaat zal in de daarop volgende Verbruiksperiode worden verrekend met het in die Verbruiksperiode door de Leverancier aan de Afnemer in rekening te brengen bedrag, voor zover het bedrag door de Afnemer niet reeds is geïnd. Voor het geval het bedrag aan compensatie dat bij netto productie gedurende een bepaalde Verbruiksperiode niet volledig is verrekend tegen de daarop volgende Verbruiksperiode zoals bedoeld in de eerste zinsnede van de onderhavige paragraaf, zal het bedrag van compensatie worden aangewend ter compensatie van enige verschuldigdheid die ontstaat in een latere Verbruiksperiode. De Leverancier is geen rente aan de Afnemer verschuldigd over een bedrag aan compensatie zoals in deze paragraaf bedoeld. 4. Bij beëindiging van de Interconnectie-overeenkomst, dan wel van de Leveringsovereenkomst, wordt een eventueel uitstaand bedrag aan compensatie verrekend bij de eindafrekening. ARTIKEL 7 Meting 1. Teneinde de hierboven in artikel 6 omschreven netmetering mogelijk te maken, zal de Leverancier zorg dragen voor het plaatsen van een digitale bi-directionele Meetinrichting. Behoudens lid 4 daarvan, geldt het bepaalde in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden omtrent de Aansluiting mutatis mutandis voor de installatie van de digitale bi-directionele Meetinrichting, met dien verstande dat de Leverancier zich zal inspannen om de installatie uiterlijk binnen 5 werkdagen na ondertekening van de Interconnectie-overeenkomst te realiseren. In de in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen behoudt de Leverancier echter het recht van deze termijn af te wijken. 2. Ten behoeve van de in het kader van de Interconnectie-overeenkomst te realiseren netmetering en facturering zal uitsluitend door de Leverancier ter beschikking gestelde Meetinrichting mogen worden gebruikt. 3. De Leverancier is bevoegd van de Afnemer te verlangen dat, voor zover de (rand)apparatuur van de DG-installatie hier niet reeds hiervan is voorzien, een gescheiden productiemeter op de DG-installatie wordt geïnstalleerd teneinde zicht te houden op het totale productievolume van de DG-installatie en de verbruiksgegevens van de Afnemer. Page 9

10 4. De Afnemer zal geen handelingen verrichten of doen verrichten waardoor de omvang van de Teruglevering niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel het goed functioneren van de Meetinrichting wordt verhinderd. ARTIKEL 8 Verbod op doorlevering 1. Het is Afnemer verboden de geproduceerde elektriciteit anders dan ten behoeve van zijn Aansluiting te gebruiken, dan wel deze elektriciteit door te leveren of beschikbaar te stellen aan derden. ARTIKEL 9 DG-installatie 1. De Afnemer draagt er zorg voor dat de DG-installatie in goede staat is en blijft, geschikt is voor het doel waarvoor die is opgericht, en blijft voldoen aan de overeengekomen technische specificaties en eisen. Ter controle van de naleving daarvan is de Leverancier gerechtigd de DG-installatie aan een periodieke inspectie en/of keuring te onderwerpen. 2. Eenmaal gekoppeld aan het Distributienet, is de Leverancier, in overeenstemming met het goed gebruik binnen de utiliteitsector, steeds bevoegd om de DG-installatie los te koppelen van het Distributienet indien de DG-installatie op enig moment afwijkt van de overeengekomen technische specificaties en eisen. Een non-conform bevonden en op grond daarvan losgekoppelde DG-installatie wordt niet eerder opnieuw gekoppeld aan het Distributienet dan nadat deze weer volledig voldoet aan de genoemde specificaties en eisen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van opheffing of onderbreking van de Interconnectie. ARTIKEL 10 Verantwoordelijkheid Afnemer 1. Eventuele goedkeuring van de Aanvraag impliceert niet dat daadwerkelijk een Interconnectie-overeenkomst tot stand zal komen, een Interconnectie-overeenkomst komt eerst tot stand indien de Afnemer voldoet aan alle te stellen wettelijke vereisten en beschikt over alle benodigde vergunningen die voor DG installaties gelden. 2. De Afnemer is steeds zelf volledig verantwoordelijk voor de keuze van een bepaald opwekkingssysteem en DG-installatie, de door hem ingeschakelde installateur, alsook voor het nemen van maatregelen ter beveiliging van zijn DG-installatie, Installatie of apparatuur. Tenslotte is de Afnemer ook zelf volledig verantwoordelijk voor het op Page 10

11 eigen kosten identificeren en integreren van eventuele nodige wijzigingen aan het beveiligingssysteem van zijn DG-installatie als gevolg van toekomstige veranderingen welke de Leverancier aan het Distributienet zal uitvoeren. Deze eventuele nodige wijzigingen aan het beveiligingssysteem van de DG-installatie zijn onderworpen aan controle en goedkeuring door de Leverancier zoals hierin voorgeschreven voor wijzigingen aan de DG-installatie. ARTIKEL 11 Medewerking 1. De Afnemer is verplicht aan de Leverancier de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde bij de Interconnectie-overeenkomst en de controle op de naleving daarvan en wel in het bijzonder door de Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de Interconnectieovereenkomst van belang kunnen zijn, zoals wijzigingen in productie, door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in de Aansluiting. 2. De Afnemer zal de Leverancier te allen redelijke tijde toegang verschaffen tot de DGinstallatie teneinde die inspecties te verrichten en informatie te vergaren welke de Leverancier noodzakelijk mocht achten in het kader van het toezicht op de naleving van de Interconnectie-overeenkomst en/of haar taak van beheerder van het Distributienet. Het daartoe door de Leverancier aangewezen personeel dient zich bij de Afnemer deugdelijk te identificeren, met vermelding van het doel van hun bezoek, en dient zich voorts te gedragen op een wijze die de aanleg of werking van de DGinstallatie niet belemmert. ARTIKEL 12 Wijzigingen 1. In geval van door de Afnemer voorgenomen vervanging, wijziging en/of uitbreiding van de DG-installatie, waaronder ook wijzigingen aan het systeem van beveiligingssrelais, de relaisinstellingen, de operationele procedures of enige apparatuur die op de Interconnectie van invloed kan zijn dienen te worden verstaan, dient de Afnemer daartoe eerst een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding of wijziging van een bestaande Aansluiting, conform artikel 3 van deze Interconnectie Voorwaarden. De Afnemer zal niet eerder tot de vervanging, wijziging en/of uitbreiding van de DG-installatie overgaan dan nadat de Leverancier de aanvraag Page 11

12 daartoe zal hebben toegewezen, welke toewijzing uit een schriftelijke bevestiging dient te blijken. Aan de toewijzing kan de Leverancier voorwaarden verbinden. Deze Interconnectie Voorwaarden treden in werking op 1 november Oranjestad, 31 oktober 2012 N.V. ELMAR Page 12

BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Page 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid. 1. Tenzij anders aangegeven wordt in deze TarievenRegeling voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. PARTICULIEREN Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. Inleiding In het kader van duurzaamheid creëert de Wet elektriciteit en

Nadere informatie

Inleiding. De aanvraagprocedure

Inleiding. De aanvraagprocedure PARTICULIEREN AANVRAAG VOOR TERUGLEVERING HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT AAN WATER- EN ENERGIEBEDRIJF BONAIRE N.V. Inleiding In het kader van duurzaamheid biedt de Wet elektriciteit en drinkwater BES de mogelijkheid

Nadere informatie

Een klant (de Afnemer) van WEB die hernieuwbare elektriciteit terug wil leveren dient de volgende procedure door te lopen 1

Een klant (de Afnemer) van WEB die hernieuwbare elektriciteit terug wil leveren dient de volgende procedure door te lopen 1 PARTICULIEREN Aanvraag voor teruglevering hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. Inleiding In het kader van duurzaamheid creëert de Wet elektriciteit en drinkwater BES de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater

Aansluitvoorwaarden drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en leveren 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden 2014

Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden Evides 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 5 Artikel 1.1 - Aard van de aansluitvoorwaarden 5 Artikel 1.2 - Begripsomschrijvingen 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING

TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING 2011 TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING NADERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEPALING VAN DE TERUGLEVERTARIEVEN BIJ DE KOPPELING VAN INSTALLATIES VOOR NIET-BEDRIJFSMATIGE OPWEKKING VAN DUURZAME

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater

Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater Datum 21 mei 2015 Onze ref. MW Onderwerp Algemene voorwaarden levering

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk

Aansluitvoorwaarden Diginetwerk Aansluitvoorwaarden Diginetwerk 16 december 2010, versie 1.71 Artikel 1 begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 www.pwn.nl Inhoud Blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en

Nadere informatie

PV-gebruiksovereenkomst

PV-gebruiksovereenkomst PV-gebruiksovereenkomst DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Bedrijf (2) Buur 1 DE ONDERGETEKENDEN: (1) [Bedrijfsnaam], gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaatsnaam], aan de [straat en

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Business Select

Aanvullende Voorwaarden Business Select Aanvullende Voorwaarden Business Select AANVULLENDE Voorwaarden Business Select KPN B.V. versie januari 2007 1 I N H O U D ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................ 3 ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT AAN PARTICULIEREN ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST TOT LEVERING ARTIKEL 3 - DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE ARTIKEL 4 - CONTINUÏTEIT VAN DE LEVERING ARTIKEL 5 - BEPERKING OF ONDERBREKING

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling agina 1 van 5 TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAWATER t.b.v. de verwarmingsinstallatie groter dan 40 kwth en een jaarverbruik onder de 4.633 Gigajoule Artikel 1. Begripsomschrijving

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015 DRINKWATER 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN WIJZE VAN AANSLUITEN VAN DRINKWATER-EN ANDERE WATERINSTALLATIES AANGIFTE VAN DRINKWATERINSTALLATIES Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Incasso Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met All-Round Incasso tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Inhoud Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Verbouwing van uw bedrijf Een verbouwing kan een verplaatsing van de aansluiting (en mogelijk ook de meteropstelling) met zich meebrengen. Wij adviseren u graag over

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 2005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom stem kies voor winduniestroom www.windunie.nl Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit 005 voor huishoudelijke verbruikers Winduniestroom Inhoudsopgave: Artikel pag

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V.

PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. PRODUCTVOORWAARDEN PERIODIEKE DIENSTEN VOOR INFRASTRUCTUUR KENTER B.V. 2017 Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Toepasselijkheid 4 3 Looptijd en beëindiging 4 4 Uitvoering van de Overeenkomst

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2005 VOOR HUISHOUDELIJKE VERBRUIKERS Deze algemene en byzondere leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

OVERWEGENDE DAT: DEFINITIES:

OVERWEGENDE DAT: DEFINITIES: AANHANGSEL VOD EXPLOITATIE Bepalingen ten behoeve van de opdrachtovereenkomst tussen de hoofdregisseur/ scenarioschrijver/ hoofdrolspeler en producent/omroep. OVERWEGENDE DAT: A. RODAP en de collectieve

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE ALGEMENE VOORWAARDEN KLEINVERBRUIK 2007 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN WINDUNIE-KLANTEN DOOR VERGUNNINGHOUDER GREENCHOICE Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor klanten

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands*

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands* Algemene Inkoopvoorwaarden van /Uitgave 2012/Nederlands* 1. Toepasselijkheid 1.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Warmte of. Warmte en Warm tapwater

Aansluitvoorwaarden Warmte of. Warmte en Warm tapwater Aansluitvoorwaarden Warmte of Warmte en Warm tapwater Aansluitvoorwaarden Warmte of Warmte en Warm tapwater 1 januari 2002 nv Nuon Deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Waterleidingmaatschappij Drenthe Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie