Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur"

Transcriptie

1 Verdeling subsidies programmatische activiteiten cultuur Vijf actiepunten Januari 2013 Tobias de Groot

2 Vijf actiepunten In december is een belangrijk deel van de nota zichtbaar geworden; de verdeling van de subsidies voor programmatische activiteiten cultuur. Een onafhankelijke commissie heeft advies uitgebracht aan het college, die deze adviezen ondersteund heeft. GroenLinks is van mening dat de politiek terughoudend moet zijn in de bemoeienis met de inhoud van kunst. Adviescommissies dienen onafhankelijk te zijn. GroenLinks wil de transparantie en de onafhankelijkheid vergroten van de adviescommissies die adviseren over kunstsubsidies. Om die reden zal GroenLinks geen wijzigingen voorstellen bij de huidige adviezen. Wel heeft de commissie een aantal opmerkingen en kanttekeningen geplaatst die volgens GroenLinks aandacht verdienen. Ook heeft GroenLinks een aantal vragen bij de verdeling en/of toekenning van subsidies. Actiepunt 1: Stort het overgebleven geld naar het Fonds Cultuur Eenmalige Activiteiten, zodat eenmalige activiteiten doorgang kunnen vinden. Actiepunt 2: Neem in het Fonds Cultuur Eenmalige Activiteiten het criteria 'maatschappelijke of sociale meerwaarde' op, zodat deze aanvragen gehonoreerd kunnen worden en doorgang kunnen vinden. Actiepunt 3: Organiseer in de aanloop naar de volgende aanvraagronde in 2014, een informatiebijeenkomst voor instellingen waarin de (digitale) aanvraagprocedure, de inrichtingseisen en de criteria worden toegelicht etc. Actiepunt 4: Financier de activiteiten UITBoulevard en de website Uit in Arnhem uit de budgetten voor Economische Zaken (Evenementenbeleid) Actiepunt 5: Ga in gesprek met (jonge) culturele ondernemers en bied hulp aan in het opzetten van een gezamenlijke backoffice en jaarlijkse cultuurdag, in samenwerking met de basisvoorzieningen en het bedrijfsleven.

3 Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang Cultuur is voor GroenLinks zeer belangrijk. Het geeft mensen de ruimte om zich te uiten, te verwonderen, te ontdekken, te verbazen, zichzelf en de wereld beter te leren kennen, grenzen op te zoeken en na te denken over wie ze zijn en wat ze willen. Voor ons is cultuur veel meer dan citymarketing en economisch profijt. Cultuur is noodzakelijk, het geeft je een identiteit en het brengt je in verbinding met de wereld om je heen. Mensen hebben plekken nodig om de cultuur te ervaren, op een podium, in een museum, in een oud afgeschreven gebouw waar ze kunnen dansen en mensen van andere culturen kunnen ontmoeten, in scholen waar kinderen les krijgen van beeldend kunstenaars die zelf in een atelier werken aan nieuwe projecten, in de buitenruimte om te exposeren of te dansen en loodsen om festivals te organiseren. Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Als voorbereiding op de nieuwe cultuurnota in Arnhem Stroom heeft GroenLinks een cultuurdebat georganiseerd, waar een aantal verbeterpunten op de nota naar voren kwamen; te weten: Criteria voor iedereen Niet alleen voor de programmatische activiteiten, maar ook voor de basisvoorzieningen en de meerjarenvoorzieningen moet een subsidieaanvraag worden gedaan waarbij de plannen aan een breed aantal criteria getoetst worden. 2 x 2 jaar Instellingen voor programmatische activiteiten kunnen een subsidie aanvragen voor maximaal vier jaar, in plaats van slechts voor twee jaar. Backoffice Bied hulp aan een centrale organisatie die voorziet in het beheren en dienstbaar maken van de middelen voor de brede culturele sector. Kwartiermaker De Kwartiermaker moet niet alleen de samenwerking tussen de grote instellingen, maar juist ook tussen de grotere en de kleinere instellingen gaan bevorderen. Tijdspad Het tijdspad voor het aanvragen van subsidies moet vervroegd worden, zodat de instellingen op tijd weten waar ze aan toe zijn.

4 Vijf actiepunten Vorige week is een belangrijk deel van de nota zichtbaar geworden; de verdeling van de subsidies voor programmatische activiteiten cultuur. Een onafhankelijke commissie heeft advies uitgebracht aan het college, die deze adviezen ondersteund heeft. GroenLinks is van mening dat de politiek terughoudend moet zijn in de bemoeienis met de inhoud van kunst. Adviescommissies dienen onafhankelijk te zijn. GroenLinks wil de transparantie en de onafhankelijkheid vergroten van de adviescommissies die adviseren over kunstsubsidies. Om die reden zal GroenLinks geen wijzigingen voorstellen bij de huidige adviezen. Wel heeft de commissie een aantal opmerkingen en kanttekeningen geplaatst die volgens GroenLinks aandacht verdienen. Ook heeft GroenLinks een aantal vragen bij de verdeling en/of toekenning van subsidies. Grote kloof tussen eenmalige subsidies en twee- of vierjarige subsidies De kloof tussen de laagdrempelige regeling voor eenmalige activiteiten ( Fonds Cultuur ) en de subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (twee of vier jaar) is te groot is voornieuwe initiatieven. De commissie geeft het college in overweging hiervoor een oplossing te zoeken. Zelf ziet zij een oplossingsrichting in het overhevelen van de incidentele onderbesteding van het PAC-budget in 2013 en 2014 naar het Fonds Cultuur en dat (tijdelijk) uit te breiden ten behoeve van dit aparte segment van het culturele veld. Actiepunt 1: Stort het overgebleven geld naar het Fonds Cultuur Eenmalige Activiteiten, zodat eenmalige activiteiten doorgang kunnen vinden. Aandacht voor sociaal-culturele, wijk- en educatieve activiteiten Meerdere aanvragen betroffen niet zuiver culturele activiteiten. Het gaat onder andere om sociaal-culturele activiteiten, wijk- en educatieve activiteiten. Cultuur is bij deze activiteiten op de eerste plaats een middel of een instrument. Aangezien de regeling is ingericht op de beoordeling van culturele activiteiten (met onder andere als dominant criterium artistieke kwaliteit), eindigen deze aanvragen op een lage positie in de totale rangorde. De commissie ziet hier een zekere onrechtvaardigheid in en wil niet het signaal afgeven dat dergelijke activiteiten geen meerwaarde bezitten voor de stad en haar bewoners. Wat betreft GroenLinks heeft maatschappelijk relevante kunst onze aandacht: kunst gericht op bepaalde doelgroepen en kunst die bijdraagt aan ontmoeting en leefbaarheid in wijken of stad. Kunst en cultuur moeten juist ook zichtbaar zijn in de verschillende wijken en parken en kunnen thema s als mode en groen versterken en met elkaar verbinden. Intensieve stimulering van culturele activiteiten in de wijken is een doel Actiepunt 2: Neem in het Fonds Cultuur Eenmalige Activiteiten het criteria 'maatschappelijke of sociale meerwaarde' op, zodat deze aanvragen gehonoreerd kunnen worden en doorgang kunnen vinden. Organiseer een informatiebijeenkomst over aanvragen cultuursubsidies De kwaliteit van de aanvragen zijn als wisselend beoordeeld. Er zijn langer gesubsidieerde instellingen die zich in hun aanvraag weinig tot geen rekenschap geven van het feit dat het

5 gaat om een nieuwe regeling met nieuwe criteria ondanks de communicatie hierover door de gemeente. Daarnaast bestaat de indruk dat, vooral voor sommige nieuwkomers, de inrichtingseisen van de nieuwe aanvraagprocedure hoog waren. Actiepunt 3: Organiseer in de aanloop naar de volgende aanvraagronde in 2014, een informatiebijeenkomst voor instellingen te organiseren waarin de (digitale) aanvraagprocedure, de inrichtingseisen en de criteria worden toegelicht etc. RBT KAN en Uitboulevard horen bij Evenementenbeleid De commissie adviseert om de RBT KAN voor de activiteiten UITBoulevard en de website Uit in Arnhem op te nemen in de basisinfrastructuur van Arnhem als meerjarenvoorziening op het gebied van profilering. Wat GroenLinks betreft is het logischer als deze aanvraag gehonoreerd wordt vanuit de budgetten voor Evenementenbeleid. Het gaat hier om een organisatie die culturele en commerciële organisaties, instellingen, bedrijven, activiteiten en evenementen promoot en daarom niet past in de meerjarenvoorziening 1. Actiepunt 4: Financier de activiteiten UITBoulevard en de website Uit in Arnhem uit de budgetten voor Economische Zaken (Evenementenbeleid). Cultureel ondernemerschap en backoffice Uit het cultuurdebat kwam de behoefte voor een backoffice naar voren. Een organisatie die beschikbare middelen voor de culturele instellingen effectiever en flexibeler kan inzetten, zodat de culturele instellingen meer ruimte hebben om zich te kunnen richten op hun primaire taken: hun output naar de stad Arnhem. Daarnaast zou een bundeling van een aantal logistieke en administratieve zaken (diensten en faciliteiten) en de benodigde expertise tot een hogere professionaliteit en slagkracht van deze taken zal leiden. Samen met de PvdA heeft GroenLinks toen de motie backoffice opgesteld. Nog steeds is de behoefte groot, want de commissie adviseert het college hetzelfde te doen: Het is de commissie allereerst opgevallen dat de Arnhemse culturele sector veel inbreng en inzet kent van vrijwilligers. Dit is een belangrijke indicatie voor het maatschappelijk draagvlak van activiteiten en is een pijler onder het cultureel ondernemerschap. Voor een aantal aanvragers is ten aanzien van cultureel ondernemerschap nog wel een flinke moderniseringslag te maken. Een aantal aanvragers scoort slecht op kwaliteit van de bedrijfsvoering, vooral de kleinere instellingen. Dit heeft tot gevolg dat zij lager in de rangorde eindigen. Daarnaast valt op dat het niveau waarop marketinginstrumenten en technieken worden ingezet, laag is. Weinig aanvragers geven aan publieksonderzoek uit te voeren of houden zich actief bezig met publieksontwikkeling (vergroten of verbreden van bereik). De commissie beschouwt dat als een gemiste kans en is van mening dat samenwerking en krachtenbundeling geboden zijn om ook in de toekomst genoeg draagvlak te genereren. Wellicht is hier een coördinerende rol weggelegd voor de gemeente. Te denken valt aan het organiseren van een beursvloer (gezelschappen in contact brengen 1 Subsidies meerjarenvoorzieningen.deze subsidies zijn een vertaling van een opdracht aan een organisatie die de rol van meerjarenvoorziening op zich neemt.zij vervult ten opzichte van de functie productie een belangrijke faciliterende en ondersteunende rol. Daarnaast gaat het om voorzieningen die wij van belang achten voor de landelijke profilering van Arnhem: rijksgezelschappen en kunstmanifestaties met een bovenlokale uitstraling. Een maal per vier jaar wordt vastgesteld welke meerjarenvoorzieningen gewenst zijn en welke organisaties daarvoor in aanmerking komen.

6 met bedrijfsleven) of een studiedag, of aan ondersteuning in het opzetten van een gezamenlijke backoffice. Actiepunt 5: Ga in gesprek met (jonge) culturele ondernemers en biedt hulp aan in het opzetten van een gezamenlijke backoffice en jaarlijkse cultuurdag, in samenwerking met de basisvoorzieningen en het bedrijfsleven. Organisaties en instellingen die geen subsidie ontvangen Het is te betreuren dat de aanvragen van het Ontwerp Platform Arnhem en de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars niet in behandeling zijn genomen. Ook constateert GroenLinks dat de dansgezelschappen LETH, Gift en Komma4, en daarnaast het Hoftheater, Generale Oost, Tape, Echo, Wereld Dansfabriek, Schuytgraaf, Guus Tangelder, Circus op de Bult, Circusavenue en de Geheime Goudvis geen bijdragen ontvangen vanuit het Fonds Programmatische Activiteiten Cultuur voor 2013 en GroenLinks hecht echter veel waarde aan het advies van de onafhankelijke commissie en hoopt dat door middel van de vijf actiepunten, waaronder het overhevelen van de nietbestede middelen naar het Fonds Cultuur Eenmalige activiteiten, een groot deel van de projecten toch doorgang kunnen vinden. Immers, de kracht van Arnhem schuilt juist in de kleinschalige, innovatieve, maatschappelijke- en educatieve projecten. Bovendien heeft Arnhem een goede dansopleiding en zou het jammer zijn als zoveel dansinitiatieven niet de kans krijgen zich te presenteren.

7 PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Vijf actiepunten bij cultuurnota Stroom GroenLinks plaatst een aantal belangrijke kanttekeningen bij de adviezen die uitgebracht zijn door de commissie bij de cultuurnota Stroom. Daarom stellen we nu vijf concrete actiepunten voor met betrekking tot de verdeling en toekenning van subsidies, aldus raadslid Tobias de Groot. Het overgebleven geld moet in een speciaal fonds voor eenmalige activiteiten gestort worden, zodat die een iets grotere kans op financiële ondersteuning hebben. Maar, en dat is het tweede actiepunt: om daarvoor in aanmerking te komen zouden ze aan een extra criterium moeten voldoen, namelijk dat ze maatschappelijke of sociale meerwaarde hebben. Ten derde vindt GroenLinks dat alle betrokkenen goed geïnformeerd moeten worden. Daarom moet er in de aanloop naar de volgende subsidie-aanvraagronde in 2014 een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Instellingen kunnen daar dan uitleg krijgen over de (digitale) aanvraagprocedure, de inrichtingseisen en de criteria. Hiermee hoopt de fractie te bereiken dat alle Arnhemse instellingen een zo goed en passend mogelijke subsidieaanvraag kunnen doen, zodat de gelden voor cultuur optimaal gebruikt worden. Het vierde actiepunt heeft betrekking op de UITBoulevard en de website Hun activiteiten worden gefinancierd vanuit het cultuurbudget. Wat ons betreft zou het veel logischer zijn om deze te financieren vanuit het potje Evenementenbeleid dat onder Economische Zaken valt. Tot slot moet er dringend actie worden ondernomen in de richting van al het jonge, creatieve Arnhemse talent. Het vijfde actiepunt is dan ook: ga in gesprek met (jonge) culturele ondernemers! De gemeente zou hen kunnen assisteren bij het opzetten van een gezamenlijk backoffice, waar zo ontzettend veel behoefte aan is. Ook zou een bijdrage geleverd kunnen worden aan de jaarlijkse cultuurdag, waarin we als Arnhem kunnen laten zien hoe rijk we zijn aan geweldige initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Een aantal actiepunten staan genoemd in het advies van de externe commissie van deskundigen, onder voorzitterschap van de heer H. Esmeijer, maar het college geeft niet aan of deze adviezen ook worden overgenomen. EINDE PERSBERICHT Neem voor meer informatie contact op met Tobias de Groot, via of

8 Motie Backoffice Cultureel Arnhem De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 27 januari 2012, ter vaststelling van Cultuurnota Stroom, constaterende dat Het cultuurbeleid van de gemeente Arnhem gefocust zal zijn op het stimuleren van samenwerking tussen de instellingen; De afgelopen jaren alle instellingen veel tijd en energie gestoken hebben in het secundaire proces van hun bedrijfsvoering; overwegende dat er een brede behoefte is aan de centrale organisatie die voorziet in het beheren en dienstbaar maken van de middelen voor de brede culturele sector; door middel van een backoffice-constructie de beschikbare middelen voor de culturele instellingen effectiever en flexibeler kunnen worden ingezet; een backoffice culturele instellingen meer ruimte geeft om zich te kunnen richten op hun primaire taken: hun output naar de stad Arnhem; Bundeling van een aantal logistieke en administratieve zaken (diensten en faciliteiten) en de benodigde expertise tot een hogere professionaliteit en slagkracht van deze taken zal leiden; Draagt het college op: Om bij de toekenning van het flexibel budget het oprichten van een backoffice voor de culturele instellingen hoge prioriteit te geven; Het culturele veld uit te dagen om met een uitgewerkt voorstel te komen hoe een dergelijk backoffice effectief en efficiënt kan worden opgericht. PvdA Niels Springeling Groen Links Tobias de Groot

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht

Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Kansen van kerken binnen de Wmo in Utrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden die de Wmo biedt aan kerken om de participatie van burgers in de stad Utrecht te bevorderen Auteurs Datum Rianne Morren,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid.

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. De Stichting Kunst & Zaken houdt zich sinds haar oprichting bezig

Nadere informatie

Kadernota December 2014

Kadernota December 2014 Kadernota December 2014 Oisterwijk Veilig 2015 2018 Kadernota Oisterwijk Veilig 2015-2018 - Pagina 2 van 9 Inleiding Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente te zijn,

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie