Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013"

Transcriptie

1 Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen Utrecht, augustus 2013

2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek Conclusies en te nemen maatregelen Resultaten inspectiebezoek Inleiding Instelling specifieke informatie Bestuurlijke verantwoordelijkheid Incidentenmanagement en patiëntenrechten Kwaliteitsbeleid professionals Dossiervoering Zorgproces Infectiepreventie Medicatieveiligheid Medische Hulpmiddelen en apparatuur Bijlage 1: algemene toelichting scorekwalificaties Bijlage 2: Overzicht documenten die zijn ingezien Pagina 2 van 13

3 1 Aanleiding inspectiebezoek In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna te noemen: de inspectie) op 3 juni 2013 een aangekondigd bezoek gebracht aan privékliniek Eyescan Oogzorgkliniek te Emmen (hierna te noemen: de instelling). Specifieke aanleiding voor het bezoek was de omstandigheid dat het aantal locaties van Eyescan zich snel uitbreidt en omdat er een melding over het niet naleven van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)was gedaan bij de inspectie. Doel van dit bezoek was te beoordelen of de instelling voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ). Om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen, maakt de inspectie onder andere gebruik van de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken. De vragen zijn gebaseerd op de wet en de daarvan afgeleide richtlijnen, normen, toetsingskaders en (verenigings)standpunten die de koepelorganisaties en beroepsverenigingen hebben ontwikkeld. Het gaat onder andere om de volgende wetten, richtlijnen, normen en toetsingskaders: de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) de Wet op de Medische Hulpmiddelen de Geneesmiddelenwet de Richtlijn het preoperatief traject (januari 2010) de Richtlijn het peroperatieve traject (november 2011) de Propofol circulaire (IGZ, april 2012) het Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer (februari 2012) de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur (OMS, 2008) NEN 7510 standpunten van de volgende organisaties: de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Pagina 3 van 13

4 In dit rapport leest u de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg. Voor dit onderzoek waren de volgende vragen leidend: 1. Worden wetgeving, richtlijnen en veldnormen nageleefd? 2. Hoe scoort de kliniek op de criteria voor de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ)? 3. Geeft de kwaliteit van zorg aanleiding tot handhavingmaatregelen en zo ja, waarom en welke? Pagina 4 van 13

5 2 Conclusies en te nemen maatregelen De conclusie van dit inspectieonderzoek luidt: Uw instelling voldoet op de meeste getoetste onderdelen in voldoende mate aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Op een aantal punten wordt nog niet voldoende gescoord, waarbij de inspectie één kritische tekortkoming constateert die per direct dient te worden aangepakt. De cataractoperaties vinden plaats in een OK 2, waar een OK 1 de norm is. U dient de inspectie voor 28 augustus 2013 te laten weten op welke wijze u wel aan deze norm denkt te kunnen voldoen De te verbeteren punten betreffen: 1. Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren formaliseren. 2. Ten aanzien van de verantwoordelijkheidtoedeling dient de handelwijze, waaronder afspraken over het ontslag van de patiënt in protocollen te zijn vastgelegd. 3. Ten aanzien van de geprotocolleerde zorg dienen de werkwijzen van de oogartsen afgestemd te worden. 4. Dossiervorming en beheer verbeteren door voldoende borging te regelen dat het papieren dossier in overeenstemming met het digitale dossier is, zolang deze nog naast elkaar worden gebruikt. 5. Informed consent dient bij alle geneeskundige behandelingsovereenkomsten te zijn geborgd. 6. Medicatie dient in een afsluitbare kast te worden opgeborgen. 7. Bij medicatie: dubbelcheck is aangewezen zowel bij voor-toedieninggereedmaken als bij toediening. Hiervoor dient dan ook een werkwijze beschreven te zijn. 8. De autoclaaf, die niet meer mag worden gebruikt, dient te worden afgevoerd. 9. Nieuwe behandeltechnieken en apparatuur die daarbij nodig is, dienen op een gestructureerde wijze in het zorgproces te worden geïntroduceerd d.w.z. met voldoende aandacht voor prospectieve risicoanalyse door inbreng van relevante deskundigen en door training van gebruikers. U hoeft voor bovenstaande verbeterpunten geen plan van aanpak op te sturen. Wel vraagt de inspectie u om uiterlijk twee maanden na vaststelling van het definitieve rapport een audit te (laten) doen op bovenstaande en de punten die onvoldoende of matig scoren en de resultaten van de audit op te sturen naar de inspectie. Pagina 5 van 13

6 3 Resultaten inspectiebezoek 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk leest u hoe de instelling scoort op de criteria voor de voorwaarden voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2,3 en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Er zijn acht aandachtgebieden en per aandachtsgebied vindt u een tabel met scores. Deze scores zijn weergegeven op een vierpuntsschaal: onvoldoende, matig, voldoende, goed. De omschrijving van deze scores vindt u in bijlage 1. Daar waar de score onvoldoende of matig is aangegeven, leest u onderaan de tabel een toelichting. De scores zijn gebaseerd op: - gesprekken met de bestuurder en vertegenwoordiger van de medische staf en andere medewerkers; - documenten die zijn ingezien (bijlage 2); - de beantwoording van de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken; - de antwoorden op de kwaliteitsindicatoren Particuliere Klinieken; - observaties tijdens de rondgang in de kliniek; - Instrument PK 2013: Vragen bij rondgang en observatie in Particuliere Klinieken; - informatie verkregen van de website. De nummers in de tabellen verwijzen naar de vragen in de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht Particuliere Klinieken. De R-nummers verwijzen naar de observatievragen tijdens de rondgang in de kliniek. 3.2 Instelling specifieke informatie De kliniek beschikt (niet) over een WTZi toelating. De kliniek richt zicht op oogheelkunde. Door de kliniek wordt verzekerde en onverzekerde zorg geleverd. De kliniek is gehuisvest op de begane grond aan de Weerdingestraat 250 te Emmen. Eyescan heeft tevens locaties te Utrecht, Vianen, Beverwijk, Heerlen en Sittard/Geleen De kliniek wordt niet onderverhuurd aan derden. De bezochte kliniek beschikt over 1 operatiekamer (klasse 2) zonder plenum en heeft geen behandelkamers. Pagina 6 van 13

7 3.3 Bestuurlijke verantwoordelijkheid Zorgbrede governancecode (module Governance alleen voor ketens) Organisatiestructuur (directeur en medisch eindverantwoordelijke) (6) Verantwoordelijkheidtoedeling (delegatie en protocollen voorbehouden handelingen) (7 t/m 10) Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren (11 t/m 13) Samenwerking met ziekenhuis (14, 15) Verhuur ruimten aan derden met duidelijke verantwoordelijkheidtoedeling (16 t/m 18) Kwaliteitsbeleid (19) Verantwoordelijkheidstoedeling Eyescan maakt een fusie van verschillende organisaties door waardoor nog niet alle werkwijzen zijn vastgelegd. Hierdoor waren niet alle opgevraagde documenten beschikbaar. Er is frequent patiëntgebonden overleg tussen de oogarts en de optometrist, maar geen gestructureerd overleg. Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren Er is nog geen systeem van functioneringsgesprekken of IFMS geformaliseerd. Indien een arts deel uit maakt van de medische staf van een ziekenhuis wordt daar deelgenomen aan het IFMS. Men verwacht binnen het jaar een IFMS binnen het verband van Eyescan te hebben opgestart. Er is geen regeling disfunctioneren beroepsbeoefenaren geformaliseerd. Men verwacht binnen het jaar deze regeling te hebben. Er is wel een cultuur van elkaar aanspreken en professionaliseren. Kwaliteitsbeleid De verantwoordelijkheidstructuur en werkwijzen zijn nog niet in lijn gebracht. Gezien het ontbreken van deze essentiële voorwaarden is ook het kwaliteitsbeleid als matig gescoord Pagina 7 van 13

8 3.4 Incidentenmanagement en patiëntenrechten Klachtenregeling (20 t/m 22) Incidentenbeleid (23, 24) Calamiteitenbeleid (25) Recallprocedures (26) 3.5 Kwaliteitsbeleid professionals Medisch specialisten en basisartsen (27 t/m 30) Verpleegkundigen (27 t/m 30) Assisterende beroepen (27 t/m 30) Assisterende beroepen. Er zijn geen instructies en protocollen over de voorwaarden waaronder patiënten naar huis kunnen worden ontslagen 3.6 Dossiervoering Dossiervorming en beheer (31,32), R1 Overdracht (33,34) Bewaartermijn (35) Dossiervorming en beheer Pagina 8 van 13

9 Er wordt met papieren en digitale dossier naast elkaar gewerkt; er was in de bestudeerde dossiers was geen volledige overeenstemming van gegevens. Ter plaatse is op de risico s hiervan gewezen. 3.7 Zorgproces Voorlichting patiënten (36, 37) Risicoselectie en preoperatief onderzoek (38 t/m 44) Sedatie en anesthesie (45 t/m 48) nvt (Post)operatieve zorg (49 t/m 52), R3, R4 Nazorg (53) Continuïteit van zorg (54 t/m 56) Reanimatiebeleid (57, 58) Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg (59) Voorlichting patiënten Informed consent dient bij alle behandelingen te worden gevraagd. Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg Protocollen voor de ingreep zijn nog geïndividualiseerd naar de operateur. Zo hanteren de oogartsen onderling nog niet dezelfde werkwijzen voor dezelfde ingreep. (post) operatieve zorg Anesthesieassistent en doktersassistent beslissen of de patiënt na de operatie naar huis kan. Hiervoor zijn geen criteria vastgelegd. Pagina 9 van 13

10 3.8 Infectiepreventie Beleid, MRSA, Hepatitis B en surveillance (60 t/m 65) Infectiepreventie: gedrag (66, 67), R5 t/m R8 Niet geobserveerd Infectiepreventie: bouwkundige voorzieningen (rondgang), R9 t/m R13 Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium (68 t/m 72), R14 t/m R17 Beleid, MRSA, Hepatitis en surveillance De ziekenhuishygiënist komt eenmaal per jaar langs. De inspectie heeft aangegeven dat dit niet alleen aan worden overgelaten aan de ziekenhuishygiënist maar dat ook de kennis van de medewerkers hierbij van groot belang is. Infectiepreventie: gedrag De voorschriften zijn op orde. Gedrag is niet geobserveerd vanwege het feit dat er geen ingrepen waren op het moment van bezoek. Infectiepreventie: bouwkundige voorzieningen. De instelling beschikt over een goed OK 2 complex. Deze voorziening is echter niet in overeenstemming met de norm dat voor het doen van cataractoperaties is een OK 1 voorziening of gelijk waardig, is vereist. Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium gebeurt bij de vestiging Eyescan Visie te Utrecht. Op de locatie in Emmen was men begin dit jaar begonnen om zelf te steriliseren, waarvoor een autoclaaf is geplaatst. Er zijn echter onvoldoende mogelijkheden om dit verantwoord te doen. Dit betreft zowel de bouwkundige voorzieningen: er kan geen geschikte routing worden aangehouden, als de ontbrekende invulling van de deskundigheid door een deskundige steriele medische hulpmiddelen. De kliniek geeft zelf aan dat de geconsulteerde ziekenhuishygiënist met de situatie niet akkoord kon gaan en dat men daarom gestopt is met steriliseren op de locatie Emmen. De inspectie beoordeelt het als zorgelijk dat niet een deskundige is geraadpleegd voorafgaand aan het daadwerkelijk in eigen beheer gaan steriliseren op de locatie. Daarnaast blijkt de desbetreffende autoclaaf nog steeds op de locatie aanwezig te zijn Pagina 10 van 13

11 3.9 Medicatieveiligheid Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht (73 t/m 76), R18 t/m R20 Dubbelcheck medicatie (77), R22 Propofol (78), R21 nvt Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht De medicatie is niet in een afsluitbare kast, maar op een gang in een kast zonder slot. Tevens werd Midazolam in een laatje op de OK aangetroffen; deze opslagplaats behoorde niet tot de gecontroleerde medicijnopslagplaatsen. Voor het voor toediening gereed maken van medicatie is geen aparte ruimte beschikbaar. Dit gebeurt s morgens op de OK. Dubbelcheck medicatie Er is geen protocol beschikbaar voor de dubbel-check medicatie en deze werkwijze wordt ook niet gehanteerd Medische Hulpmiddelen en apparatuur Implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur en technieken (79) Onderhoud apparatuur (80), R23 Implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur en technieken Er werd een nieuw geïntroduceerde autoclaaf aangetroffen die van de ziekenhuishygiënist niet meer gebruikt mocht worden. Dit impliceert een onvoldoende gecontroleerde introductie van dit apparaat. Pagina 11 van 13

12 Bijlage 1: algemene toelichting scorekwalificaties Onvoldoende Matig Voldoende Goed Afwezigheid van de norm; de norm wordt onvoldoende nageleefd. Norm aantoonbaar aanwezig, maar niet consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn niet voldoende algemeen bekend. Norm operationeel; norm wordt consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Norm geborgd; norm wordt consequent nageleefd en schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Bovendien is er sprake van regelmatige evaluatie en zo nodig bijstelling. Pagina 12 van 13

13 Bijlage 2: Overzicht documenten die zijn ingezien Kwaliteitsbeleidverklaring Overzicht voorbehouden handelingen Contract toezichthoudend apotheker Document Medische Staf Functieomschrijving anesthesie-assistent Functieomschrijving doktersassistente Functieomschrijving OK-assistent Jaarverslag Klachtencommissie 2012 Overzicht medewerkers kliniek Emmen Protocollenbeheersysteem Samenwerkingsovereenkomst andere zorginstellingen UMCG Samenwerkingsovereenkomst calamiteiten Samenwerkingsovereenkomst HZDM Stichting ZBC Eyescan maatschappelijk verslag Voorbeeld ontslagbrief patiënt(e) Vragenlijst Risicogestuurd toezicht Pagina 13 van 13

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn Utrecht, november 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum. Amsterdam, december 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum. Amsterdam, december 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum Amsterdam, december 2013 rapport Contour kliniek 27-06-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V1005574 2015-1214745 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone. op 24 mei 2013 te Oisterwijk

Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone. op 24 mei 2013 te Oisterwijk Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone op 24 mei 2013 te Oisterwijk 18 juni 2013 Utrecht Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten inspectiebezoek...6

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda. Juli 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda. Juli 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda Juli 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3 Resultaten inspectiebezoek 5 2.1

Nadere informatie

Definitieve rapportage van het inspectiebezoek aan Doctors, Inc. op 3 september 2014 te Amsterdam V

Definitieve rapportage van het inspectiebezoek aan Doctors, Inc. op 3 september 2014 te Amsterdam V Definitieve rapportage van het inspectiebezoek aan Doctors, Inc. op 3 september 2014 te Amsterdam V1002692 Utrecht, december 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616

Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616 Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616 Utrecht, augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Aesthetic Beauty Clinics 6 juli 2015 te Veldhoven V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Aesthetic Beauty Clinics 6 juli 2015 te Veldhoven V Rapportage van het inspectiebezoek aan Aesthetic Beauty Clinics 6 juli 2015 te Veldhoven V 1005617 2016-1253037 Utrecht, Februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Dijkhof Clinic op 8 mei 2015 te Weert V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Dijkhof Clinic op 8 mei 2015 te Weert V Rapportage van het inspectiebezoek aan Dijkhof Clinic op 8 mei 2015 te Weert V 1003374 2015-1187956 Utrecht, mei 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek. op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713

Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek. op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713 Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april s-hertogenbosch, April, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop

Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop R Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop R Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten inspectiebezoek...6

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven

Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven Amsterdam, 11 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V Utrecht, augustus 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V Utrecht, augustus 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V1004159 2015-1225465 Utrecht, augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Raath nstelling op 30juni 2014 te Leusden V 1001607 2014-1112498 Utrecht, juli

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland op 24 juni 2014 te Hengelo. Utrecht, oktober 2014

Rapportage van het inspectiebezoek aan Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland op 24 juni 2014 te Hengelo. Utrecht, oktober 2014 Rapportage van het inspectiebezoek aan Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland op 24 juni 2014 te Hengelo Utrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op

Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op 22-03-2016 te Ulft V. 2016-. Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht. 16 oktober 2015 V

Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht. 16 oktober 2015 V Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht 16 oktober 2015 V 1005844 2015-1248149 Utrecht, oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605

Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605 Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V 1001611 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen. op 23 juni 2014 te Nijmegen. Utrecht, september 2014

Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen. op 23 juni 2014 te Nijmegen. Utrecht, september 2014 Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen op 23 juni 2014 te Nijmegen Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Oogzorg Opticus op 9 juni 2016 te Amsterdam V

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Oogzorg Opticus op 9 juni 2016 te Amsterdam V Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Oogzorg Opticus op 9 juni 2016 te Amsterdam V1009256 2016-1301127 Utrecht, juni 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp V 2016- Utrecht, juni 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Amsterdam op 4 februari 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Amsterdam op 4 februari 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Amsterdam op 4 februari 2016 te Amsterdam Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader.....3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan. Retina Operatie Centrum op 30 januari 2017 en 30 mei 2017 te Amstelveen. xxx. xxx

Rapport van het inspectiebezoek aan. Retina Operatie Centrum op 30 januari 2017 en 30 mei 2017 te Amstelveen. xxx. xxx Rapport van het inspectiebezoek aan Retina Operatie Centrum op 30 januari 2017 en 30 mei 2017 te Amstelveen xxx xxx Utrecht, 4 augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Onderzoeksvragen... 4 3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897

Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897 Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven. Utrecht, september 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven. Utrecht, september 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Hippocrates Clinic op 22 januari 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Hippocrates Clinic op 22 januari 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Hippocrates Clinic op 22 januari 2016 te Amsterdam V1007056 2016-1265887 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Dr. Wikler Kliniek op 3 mei 2017 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Dr. Wikler Kliniek op 3 mei 2017 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Dr. Wikler Kliniek op 3 mei 2017 te Amsterdam V1015702 2017-2015274 Utrecht, juni 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Breda op 23 april 2015 te Breda V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Breda op 23 april 2015 te Breda V Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Breda op 23 april 2015 te Breda V1003906 2015-1182804 Utrecht, april 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Helder kliniek op 13 juni 2016 te Eindhoven V

Rapport van het inspectiebezoek aan Helder kliniek op 13 juni 2016 te Eindhoven V Rapport van het inspectiebezoek aan Helder kliniek op 13 juni 2016 te Eindhoven V1009488 Utrecht, september 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage van het inspectiebezoek aan privé-kliniek Laser Company op 23juni 2014 te Hoofddorp V1001606 2014-1116727 Utrecht,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart Utrecht, mei 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart Utrecht, mei 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart 2016 te Laren Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...6

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn

Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan. Andros Mannenkliniek op 30 juni 2016 te Arnhem

Rapport van het inspectiebezoek aan. Andros Mannenkliniek op 30 juni 2016 te Arnhem Rapport van het inspectiebezoek aan Andros Mannenkliniek op 30 juni 2016 te Arnhem V1009550 2016-1324586 Utrecht, 31 augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Care4homecare op 15 december 2015 te s Hertogenbosch. Utrecht, februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan Care4homecare op 15 december 2015 te s Hertogenbosch. Utrecht, februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan Care4homecare op 15 december 2015 te s Hertogenbosch Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan B12 Research Institute & Treatment Center B.V. op 22 februari 2017 te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan B12 Research Institute & Treatment Center B.V. op 22 februari 2017 te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek aan B12 Research Institute & Treatment Center B.V. op 22 februari 2017 te Rotterdam V1014434 2017-2000337 Utrecht, april 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen. Utrecht, april 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen. Utrecht, april 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen... 5 3 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V

Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V 1001612 Utrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag V1012796 2017-1373619 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Oogkliniek Heuvelrug op 15 september 2016 te Zeist V

Rapport van het inspectiebezoek aan Oogkliniek Heuvelrug op 15 september 2016 te Zeist V Rapport van het inspectiebezoek aan Oogkliniek Heuvelrug op 15 september 2016 te Zeist V1012367 2016-1349726 Utrecht, november 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Onderzoeksvragen...4 3 Conclusies en

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan CIRO op 8 juni 2015 te Horn V

Rapportage van het inspectiebezoek aan CIRO op 8 juni 2015 te Horn V Rapportage van het inspectiebezoek aan CIRO op 8 juni 2015 te Horn V 1005544 Utrecht, augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan LangeLand Plastische Chirurgie B.V. op 7 september 2016 te Zoetermeer

Rapport van het inspectiebezoek aan LangeLand Plastische Chirurgie B.V. op 7 september 2016 te Zoetermeer Rapport van het inspectiebezoek aan LangeLand Plastische Chirurgie B.V. op 7 september 2016 te Zoetermeer V1009470 2017-1393042 Utrecht, maart 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden

Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012

Rapportage van het inspectiebezoek aan. particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012 Rapportage van het inspectiebezoek aan particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Algemeen beleid

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda. Utrecht, juli 2014

Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda. Utrecht, juli 2014 Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht M1021284 2016-1279207 Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek

Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Resultaten...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Bergman Clinics Bewegingszorg op 8 juni 2016 te Naarden V

Rapport van het inspectiebezoek aan Bergman Clinics Bewegingszorg op 8 juni 2016 te Naarden V Rapport van het inspectiebezoek aan Bergman Clinics Bewegingszorg op 8 juni 2016 te Naarden V1011567 2016-1356005 Utrecht, november 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Adam Kinderkliniek op 29 november 2016 te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Adam Kinderkliniek op 29 november 2016 te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Adam Kinderkliniek op 29 november 2016 te Rotterdam V 1011756 2017-1371209 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan de ABC Clinic op 15 juni 2016 V

Rapport van het inspectiebezoek aan de ABC Clinic op 15 juni 2016 V Rapport van het inspectiebezoek aan de ABC Clinic op 15 juni 2016 te Breda V1010913 2016-1326788 Utrecht, 8 september 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag

Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan ChirurgieCentrum op 25 mei 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan ChirurgieCentrum op 25 mei 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan ChirurgieCentrum op 25 mei 2016 te Amsterdam V1009814 2016-1308945 Utrecht, 14 juli 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V 1005618 2016-1283545 Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Amsterdam, oktober, 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Algemeen beleid...

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Door Plastisch Chirurgen op 15 november 2016 te Utrecht

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Door Plastisch Chirurgen op 15 november 2016 te Utrecht Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Door Plastisch Chirurgen op 15 november 2016 te Utrecht V1011730 2017-1381963 Utrecht, februari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare. locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes. op 25 februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare. locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes. op 25 februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes op 25 februari 2016 V1009225 2016-1287207 Inhoudsopgave 1 Conclusies en te nemen maatregelen... 3 2 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Medisch Facilitair Instituut Vlaardingen op 23 februari 2016 te Vlaardingen

Rapport van het inspectiebezoek aan Medisch Facilitair Instituut Vlaardingen op 23 februari 2016 te Vlaardingen Rapport van het inspectiebezoek aan Medisch Facilitair Instituut Vlaardingen op 23 februari 2016 te Vlaardingen V1008775 2016-1269130 Utrecht, maart 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan International Centre for Chronic Diseases op 5 oktober 2016 te Urmond

Rapport van het inspectiebezoek aan International Centre for Chronic Diseases op 5 oktober 2016 te Urmond Rapport van het inspectiebezoek aan International Centre for Chronic Diseases op 5 oktober 2016 te Urmond V1011527 2016-1355739 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Marina Clinic op 7 juli 2016 te Volendam

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Marina Clinic op 7 juli 2016 te Volendam Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Marina Clinic op 7 juli 2016 te Volendam V1008783 2017-1380651 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant locatie Lindenhof op 8 juni 2015 te Goes

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant locatie Lindenhof op 8 juni 2015 te Goes Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant locatie Lindenhof op 8 juni 2015 te Goes Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Maastricht op 2 november 2015 V

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Maastricht op 2 november 2015 V Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Maastricht op 2 november 2015 V1006266 2015-1240292 Maastricht, december 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en maatregelen...

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Kliniek de Medici. op 29 maart 2017 te Blaricum V

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Kliniek de Medici. op 29 maart 2017 te Blaricum V Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Kliniek de Medici op 29 maart 2017 te Blaricum V1011748 2017-2034714 Utrecht, augustus 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan DeKinderkliniek op 10 mei 2016 te Almere

Rapport van het inspectiebezoek aan DeKinderkliniek op 10 mei 2016 te Almere Rapport van het inspectiebezoek aan DeKinderkliniek op 10 mei 2016 te Almere V1009767 2016-1310992 Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda.

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda Utrecht, mei 2015 1. Inleiding Bij brief van 29 januari 2015 bent u geïnformeerd

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan de abortuskliniek CASA Amsterdam op 15 december 2015 Amsterdam. Utrecht, februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan de abortuskliniek CASA Amsterdam op 15 december 2015 Amsterdam. Utrecht, februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan de abortuskliniek CASA Amsterdam op 15 december 2015 Amsterdam Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam M1021284 2016-1270689 Utrecht, maart 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en handhaving...5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Roessingh Centrum voor Revalidatie op 2 juni 2015 te Enschede

Rapportage van het inspectiebezoek aan Roessingh Centrum voor Revalidatie op 2 juni 2015 te Enschede Rapportage van het inspectiebezoek aan Roessingh Centrum voor Revalidatie op 2 juni 2015 te Enschede Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Utrecht, juni 2015

Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Utrecht, juni 2015 Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede Utrecht, juni 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Rapport Toezicht Operatief

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam V1011747 2017-1372762 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Onderzoeksvragen...4 3 Conclusies

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort V1001330 2016-1314524 Utrecht, augustus 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Onderzoeksvragen...4 3 Conclusies

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam Utrecht, mei 2015 1. Inleiding Bij brief van 29 januari 2015

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Xpert Clinic locatie Amersfoort op 24 maart 2016 te Amersfoort. Utrecht, mei 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Xpert Clinic locatie Amersfoort op 24 maart 2016 te Amersfoort. Utrecht, mei 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Xpert Clinic locatie Amersfoort op 24 maart 2016 te Amersfoort Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Rapport 24 maart 2017 2016-1354876 Omschrijving V1006104 Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Star-Medisch Diagnostisch Centrum op 16 juli 2015 te Rotterdam V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Star-Medisch Diagnostisch Centrum op 16 juli 2015 te Rotterdam V Rapportage van het inspectiebezoek aan Star-Medisch Diagnostisch Centrum op 16 juli 2015 te Rotterdam V 1005643 2015-1226540 Utrecht, maart 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Van Lennep Kliniek op 12 december 2016 te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek aan Van Lennep Kliniek op 12 december 2016 te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek aan Van Lennep Kliniek op 12 december 2016 te Den Haag V 1011738 2017-1371147 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan. PW Medical op 2 februari 2017 te Eindhoven

Rapport van het inspectiebezoek aan. PW Medical op 2 februari 2017 te Eindhoven Rapport van het inspectiebezoek aan PW Medical op 2 februari 2017 te Eindhoven V1009962 2017-1395718 Utrecht, maart 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk V1009096 2016-1357695 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen Utrecht, juni 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Rapport

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Stimezo Groningen op 27 oktober 2016 te Groningen. V Utrecht, december 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Stimezo Groningen op 27 oktober 2016 te Groningen. V Utrecht, december 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Stimezo Groningen op 27 oktober 2016 te Groningen V1011440 2016-1355386 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Easy Cosmetics op 15 juni 2016 te Amsterdam

Rapport van het herinspectiebezoek aan Easy Cosmetics op 15 juni 2016 te Amsterdam Rapport van het herinspectiebezoek aan Easy Cosmetics op 15 juni te Amsterdam V1010472-1308886 Utrecht, 14 juli Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision io februari "005 te Amsterdam

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting CASA op 10 november 2016 te Maastricht. V Utrecht, december 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting CASA op 10 november 2016 te Maastricht. V Utrecht, december 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting CASA op 10 november 2016 te Maastricht V1011439 2016-1362076 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan CosMed Kliniek op 17 mei 2016 te Bosch en Duin

Rapport van het inspectiebezoek aan CosMed Kliniek op 17 mei 2016 te Bosch en Duin Rapport van het inspectiebezoek aan CosMed Kliniek op 17 mei 2016 te Bosch en Duin V1009788 2016-1303257 Utrecht, augusutus 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en

Nadere informatie

Datum 18 september 2017 Onderwerp Onaangekondigd inspectiebezoek dossierscreening operatief proces VGR

Datum 18 september 2017 Onderwerp Onaangekondigd inspectiebezoek dossierscreening operatief proces VGR > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis T.a.v. --- Postbus 90151 5000 LC Tilburg Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan DC Klinieken Maastricht op 14 maart 2016 te Maastricht V

Rapport van het inspectiebezoek aan DC Klinieken Maastricht op 14 maart 2016 te Maastricht V Rapport van het inspectiebezoek aan DC Klinieken Maastricht op 14 maart 2016 te Maastricht V1007834 2016-1302850 Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Resultaten...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. Corporate locatie Gustav Mahlerlaan op 3 mei 2017 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. Corporate locatie Gustav Mahlerlaan op 3 mei 2017 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. Corporate locatie Gustav Mahlerlaan op 3 mei 2017 te Amsterdam VGR2000330 2017-2037047 Utrecht, augustus 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie