WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu..."

Transcriptie

1 WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum: 6 februari 2013 Magistraten: Mr. A.M. Loots Zaaknr: UC EXPL Conclusie: - Noot: Redactie Roepnaam: - Brondocumenten: Uitspraak, Rechtbank Midden-Nederland (Kamer voor kantonzaken Utrecht), Wetingang: (art. 7:267 en 6:228 BW) Brondocument: Rb. Midden-Nederland, , nr UC EXPL Essentie Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huurster Samenvatting In verband met verhuursters beslissing omtrent de intrekking van het medehuurderschap van de zus van huurster heeft zij huurster in de brief van 14 mei 2012 een termijn van zeven dagen geboden om de opzegging van de huur ongedaan te maken. Huurster heeft niet tijdig van dit aanbod gebruikgemaakt. De huurovereenkomst met huurster is beëindigd. De kantonrechter oordeelt dat verhuurster de medehuurovereenkomst op grond van dwaling mocht vernietigen omdat vast is komen te staan dat verhuurster de medehuurovereenkomst niet met de zus van huurster zou hebben gesloten als verhuurster tijdens de behandeling van de aanvraag voor het medehuurderschap was ingelicht over de koopovereenkomst van een andere woning die huurster had gesloten. Duurzaamheid van een gemeenschappelijke huishouding wordt niet alleen beoordeeld aan de hand van de duur van de samenwoning, maar ook aan de hand van de bedoeling die de betrokkenen voor de toekomst hebben. In beginsel mag er van uit worden gegaan dat indien twee zusters op relatief jonge leeftijd samenwonen dit een tijdelijke fase in hun leven is, en dat hun samenwonen een aflopende situatie is. Behoudens bijzondere omstandigheden kan het samenwonen van twee zusters niet als een duurzame gemeenschappelijke huishouding worden aangemerkt en komen zusters niet zonder meer in aanmerking voor de huurbescherming die art. 7:267 BW samenwonenden kan bieden. Verhuurster heeft kennelijk op enig moment geoordeeld dat ten aanzien van de gezusters de omstandigheden ertoe noopten van dit uitgangspunt af te wijken en heeft het verzoek tot medehuurderschap aan de zus van huurster toegekend waarbij de zus het voordeel van de twijfel kreeg. Echter verhuurster had ten tijde van haar oordeel nog geen weet van het bestaan van de koopovereenkomst. De aankoop van een huis door een huurder is echter een belangrijke aanwijzing voor een verhuurder dat de huurder het 1

2 gehuurde wil verlaten en dus voor de toekomst geen duurzame huishouding in het gehuurde voor ogen heeft. Het ligt dan ook in de rede dat verhuurster de koopovereenkomst van huurster bij haar afweging van de omstandigheden had willen betrekken. Nu de gezusters verhuurster niet van de koopovereenkomst op de hoogte hebben gesteld, hebben zij hun informatieplicht jegens verhuurster geschonden. Onvoldoende is onderbouwd dat huurster het appartement in **** alleen bij wijze van investering had gekocht, met de bedoeling deze te verhuren. Daartegenover staat dat de kosten voor de verhuur van het koopappartement niet opwegen tegen de huuropbrengsten en dat inmiddels vaststaat dat huurster in het koopappartement is gaan wonen. Verhuurster zou geen medehuurovereenkomst met de zus van huurster zijn aangegaan als zij van de koopovereenkomst had geweten. Verhuurster heeft dan ook gedwaald toen zij zonder kennis van de koopovereenkomst wel het medehuurderschap aan de zus van huurster heeft toegekend. Partij(en) Eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie: 1. ****, wonende te **** 2. ****, wonende te **** Gemachtigde: mr. F.A. Geevers tegen Gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie: Stichting Mitros, gevestigd te Utrecht Gemachtigde: mr. M.P.H. van Wezel Bewerkte uitspraak Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland (Kantonrechter Utrecht) 6 februari 2013 ( ) 2.De feiten 2.1 **** heeft sinds juni 1998 met Mitros een huurovereenkomst met betrekking tot de woonruimte aan de ****te **** (hierna: de woning). Sinds december 2002 woont haar zuster **** ook op dit adres. 2

3 2.2 Op 29 juni 2011 heeft **** een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een appartement aan de **** in ****, waarvan zij uiteindelijk op 29 december 2011 eigenaar is geworden. 2.3 In een brief van 9 juli 2011 hebben *** het medehuurderschap aangevraagd voor ****. Dat verzoek is in eerste instantie door Mitros in haar brief van 19 juli 2011 geweigerd met als motivatie dat er geen sprake was van een langdurig duurzaam huishouden en er geen wens bestaat om voor altijd samen te wonen. Hierop hebben *** in een brief van 14 augustus 2011 aan Mitros geschreven dat zij wel een gemeenschappelijke duurzame huishouding voeren en dat zij gemeenschappelijk voorzien in de kosten van huishouding en levensonderhoud. 2.4 In een brief van 26 augustus 2011 heeft Mitros *** uitgenodigd voor een bespreking waarbij *** is verzocht met stukken te onderbouwen dat sprake is een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Deze bespreking heeft plaatsgevonden op 6 september Vervolgens hebben *** op 5 oktober 2011 aan Mitros een brief gezonden met de volgende drie bijlagen: een op naam van hun vader in **** afgesloten uitvaartverzekering ten behoeve van vijf kinderen waaronder ****; een zorgtoeslag over het jaar 2010 waaruit blijkt dat **** en **** als elkaars toeslagpartner worden aangemerkt door De Belastingdienst; twee betalingsbewijzen van een bank waaruit blijkt dat zij gezamenlijk op vakantie zijn geweest en gezamenlijk de belastingaanslagen van het waterschap betalen. 2.5 In een brief van 21 oktober 2011 heeft Mitros bevestigd dat alsnog aan **** medehuurderschap wordt verleend met ingang van 12 juli In een opzeggingsformulier, gedateerd op 19 maart 2012, heeft **** haar huur bij Mitros opgezegd per 1 juni 2012 en tevens aangegeven dat **** als medehuurder achterblijft. Hierop heeft Mitros **** uitgenodigd op het kantoor van Mitros voor een gesprek. Na afloop van dit gesprek, dat op 2 mei 2012 heeft plaatsgevonden, heeft Mitros het medehuurderschap van **** ingetrokken en dit bevestigd in de brief van 14 mei In deze brief is **** de gelegenheid geboden om de huuropzegging ongedaan te maken binnen een termijn van zeven dagen. 2.7 **** heeft zich in het GBA met ingang van 13 juni 2012 op het adres van de door haar gekochte woning aan de **** in **** laten inschrijven. 2.8 In een brief van 18 juni 2012 heeft Mitros laten weten dat de woning schoon en leeg aan haar opgeleverd dient te worden nu de huur tegen 1 juni 2012 is opgezegd. 2.9 In een brief van 5 juli 2012 schrijft **** aan Mitros dat zij vanwege veranderde omstandigheden haar verzoek tot opzegging van de woning wil intrekken In reactie op de onder 2.9 genoemde brief schrijft Mitros aan **** dat de huurovereenkomst met haar reeds is beëindigd per 1 juni 2012 en dat zij geen nieuwe huurovereenkomst met **** wenst aan te gaan. 3

4 3.Het geschil In conventie 3.1 *** vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad primair een verklaring voor recht dat er tussen * **** en Mitros op 12 juli 2011 een thans nog geldende huurovereenkomst gesloten is met betrekking tot de woning aan de ****te ****, subsidiair te bepalen dat * **** met ingang van 12 juli 2011, dan wel vanaf de dag van dagvaarding, dan wel met ingang van een door de kantonrechter te bepalen tijdstip, medehuurder zal zijn van de woning aan de **** te ****, meer subsidiair Mitros te bevelen om * **** een huurovereenkomst aan te bieden voor de woning aan de **** te ****, ingaande binnen drie dagen na dit vonnis en inhoudelijk overeenstemmend met de overeenkomst die op 1 juni 2011 gold tussen Mitros en *****, in alle gevallen met veroordeling van Mitros in de kosten van deze procedure. 3.2 Ter onderbouwing van hun primaire vordering stellen *** dat tussen **** en Mitros op basis van de brief van 21 oktober 2011 (zie 2.5) een medehuurovereenkomst van toepassing is. Mitros heeft deze medehuurovereenkomst niet door middel van de buitengerechtelijke verklaring in de brief van 14 mei 2012 wegens dwaling mogen vernietigen. Ook indien *** Mitros hadden geïnformeerd over de koopovereenkomst (zie 2.2) die **** had gesloten, had Mitros het medehuurderschap moeten toekennen omdat *** voldoen aan alle eisen van artikel 7:267 BW, waarin bescherming van de samenwonende is geregeld die niet de huwelijks- of geregistreerde partner van de hoofdhuurder is. De aankoop van het appartement in **** door **** doet niet af aan de gemeenschappelijke duurzame huishouding die *** ten tijde van de aanvraag voor het medehuurderschap voerden. **** heeft het appartement in **** niet gekocht om er zelf in te gaan wonen, zij was van plan deze te verhuren. Dat zij er uiteindelijk wel is gaan wonen heeft te maken met de onvoorziene omstandigheid dat zij in verwachting is geraakt. Ook indien **** vanaf het begin van plan was geweest in het door haar gekochte appartement te gaan wonen, doet dit niet af aan het recht van **** om als medehuurder te worden aangemerkt. De beschermingsregeling van artikel 7:267 BW is er immers voor bedoeld om bij een eindigende samenwoningsrelatie de achterblijvende huurder te beschermen. Van het door Mitros gestelde 4

5 misbruik als bedoeld in artikel 7:267 lid 3 sub b BW is dan ook geen sprake. Voorts hebben *** een subsidiaire vordering ingediend voor het geval geoordeeld wordt dat de overeenkomst op goede gronden is vernietigd. Volgens **** wordt aan alle vereisten voor het medehuurderschap voldaan, zodat een vordering als bedoeld in 7:267 lid 1 BW door de kantonrechter toegewezen dient te worden. Aan hun meer subsidiaire vordering leggen *** ten grondslag dat de redelijkheid en billijkheid bepalend is voor de precontractuele verhouding tussen partijen, hetgeen volgens *** meebrengt dat Mitros **** de positie van huurder niet meer kan weigeren. 3.3 Mitros voert onder meer het volgende verweer. Van een duurzame gemeenschappelijke huishouding is bij *** geen sprake. Dat het geenszins de bedoeling van *** is geweest om hun leven bij elkaar in huis te blijven wonen, blijkt uit het feit dat **** een woning in **** heeft gekocht, waarin zij later ook is gaan wonen. De stelling dat het door **** gekochte appartement in **** een investering is, is ongeloofwaardig omdat de kosten van de verhuur niet opwegen tegen de huuropbrengsten. Door Mitros niet over de aankoop van het appartement in te lichten, hebben *** Mitros omtrent haar beslissing over het medehuurderschap van **** doen dwalen. Daarom is de medehuurovereenkomst terecht door Mitros vernietigd. In reconventie 3.4. Mitros vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: primair: a. voor recht te verklaren dat de huurovereenkomst tussen Mitros en **** betreffende de woning aan de ****te **** met ingang van 1 juni 2012 is geëindigd; subsidiair b. de huurovereenkomst tussen Mitros en **** betreffende de woning aan de ****te **** met onmiddellijke ingang te ontbinden; primair en subsidiair c. voor recht te verklaren dat geen huurovereenkomst bestaat tussen Mitros en ****; d. *** te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het gehuurde aan de ****te **** te ontruimen en te verlaten met al diegenen die zich daar van hunnentwege bevinden en al hetgeen zich daar van hunnentwege bevindt, alsmede het gehuurde, onder afgifte van alle sleutels van het gehuurde, geheel ter vrije beschikking aan Mitros te stellen, zulks op straffe van een eenmalige dwangsom van (zegge: tienduizend euro) voor het geval *** niet tijdig aan deze ontruimingsverplichting zullen voldoen; 5

6 e. veroordeling van *** in de kosten van deze procedure. 3.5 Ter onderbouwing van haar primaire vordering stelt Mitros dat **** haar huurovereenkomst per 1 juni 2012 heeft opgezegd bij brief van 19 maart Deze opzegging is een eenzijdige rechtshandeling geweest. Het aanbod van Mitros per 14 mei 2012 om de opzegging ongedaan te maken, is niet tijdig door **** aanvaard. Pas op 5 juli 2012 heeft **** haar opzegging willen intrekken, maar toen was het aanbod al verlopen. Mitros heeft haar subsidiaire vordering tot ontbinding ingesteld voor het geval wordt geoordeeld dat de huurovereenkomst tussen Mitros en **** nog wel bestaat. Omdat vast staat dat **** vanaf 13 juni 2012 geen hoofdverblijf meer heeft in de woning, schiet zij tekort in de nakoming van de huurovereenkomst, hetgeen de gevorderde ontbinding rechtvaardigt. Omdat er in alle gevallen geen geldige titel aan de bewoning van de woning ten grondslag ligt, is de bewoning onrechtmatig, en kan Mitros als verhuurder van de woning ontruiming vorderen. 3.6 *** voeren verweer en stellen dat **** tijdig en duidelijk heeft aangegeven dat zij haar opzegging van de huurovereenkomst heeft ingetrokken. Zij verwijzen in dit verband naar brieven van 24 mei 2012 en 5 juli 2012, waarin **** het aanbod van Mitros in de brief van 14 mei 2012 heeft aanvaard. 3.7 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4.De beoordeling 4.1 Vanwege de samenhang tussen de conventionele en reconventionele vorderingen zullen deze gezamenlijk worden behandeld. Achtereenvolgens zal worden geoordeeld over de vraag of **** nog steeds huurder van de woning is en of **** medehuurder van de woning is geworden. 4.2 In verband met haar beslissing omtrent de intrekking van het medehuurderschap van **** heeft Mitros **** in de brief van 14 mei 2012 een termijn van zeven dagen geboden om de opzegging van de huur ongedaan te maken. Naar het oordeel van de kantonrechter is niet gebleken dat **** tijdig van dit aanbod gebruik heeft gemaakt. De door *** overgelegde brief van 24 mei 2012 is niet alleen te laat verzonden, maar ook blijkt uit deze brief geenszins dat **** haar opzegging wil intrekken. Overigens heeft mr. Geevers in zijn brief van 28 juni 2012 nog bevestigd dat **** de huurovereenkomst heeft opgezegd. Pas op 5 juli 2012 geeft **** ondubbelzinnig aan dat zij haar opzegging wil intrekken (zie 2.9). De door Mitros gegeven termijn van zeven dagen was toen ruimschoots overschreden zodat niet kan worden gezegd dat tussen partijen overeenstemming over een eventuele voortzetting van de huurovereenkomst is bereikt. De conclusie is dan ook dat vanwege de opzegging door **** de huurovereenkomst tussen haar en Mitros is beëindigd per 1 juni De primaire vordering onder a van Mitros kan worden toegewezen. Aan een oordeel over de subsidiaire vordering van Mitros wordt niet toegekomen. 6

7 4.3 Dan is het de vraag of met **** een medehuurovereenkomst is gesloten. In haar brief van 14 mei 2012 heeft Mitros het medehuurderschap van **** ingetrokken. De kantonrechter is het met partijen eens dat deze rechtshandeling moet worden gezien als een buitengerechtelijke vernietiging van de medehuurovereenkomst op grond van dwaling. Het is vervolgens de vraag of dit terecht is geweest. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Mitros de medehuurovereenkomst op grond van dwaling mogen vernietigen indien komt vast te staan dat Mitros de medehuurovereenkomst niet met **** zou hebben gesloten als Mitros tijdens de behandeling van de aanvraag voor het medehuurderschap was ingelicht over de koopovereenkomst die **** had gesloten. 4.4 In de rechtspraak is bepaald dat de duurzaamheid van een gemeenschappelijke huishouding niet alleen wordt beoordeeld aan de hand van de duur van de samenwoning, maar ook aan de hand van de bedoeling die de betrokkenen voor de toekomst hebben. In beginsel mag er vanuit worden gegaan dat indien twee zusters op relatief jonge leeftijd samenwonen **** is thans ** en **** is thans ** jaar dit een tijdelijke fase in hun leven is, en dat hun samenwonen een aflopende situatie is. Dit is, wederom in beginsel, ook het geval bij ouders en hun opgroeiende kinderen en bij samenwonende studenten die geen affectieve relatie hebben. Behoudens bijzondere omstandigheden kan het samenwonen van twee zusters dan ook niet als een duurzame gemeenschappelijke huishouding worden aangemerkt en komen zusters niet zonder meer in aanmerking voor de huurbescherming die 7:267 BW samenwonenden kan bieden. Kennelijk heeft Mitros op enig moment geoordeeld dat ten aanzien van de gezusters *** de omstandigheden ertoe noopten van dit uitgangspunt af te wijken en heeft zij het verzoek tot medehuurderschap aan **** toegekend. Mitros heeft hierover nog gesteld dat *** hierbij het voordeel van de twijfel hebben gehad, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat Mitros in eerste instantie niet instemde met het medehuurderschap. Vast staat dat Mitros ten tijde van haar oordeel nog geen weet had van het bestaan van de koopovereenkomst. De aankoop van een huis door een huurder is echter een belangrijke aanwijzing voor een verhuurder dat de huurder het gehuurde wil verlaten en dus voor de toekomst geen duurzame huishouding in bet gehuurde voor ogen heeft. Het ligt dan ook in de rede dat Mitros de koopovereenkomst van **** bij haar afweging van de omstandigheden had willen betrekken. Naar het oordeel van de kantonrechter hadden *** Mitros dan ook van de koopovereenkomst op de hoogte moeten stellen. Nu zij dit niet hebben gedaan, hebben zij hun infomatieplicht jegens Mitros geschonden. Verder wordt overwogen dat *** onvoldoende hebben onderbouwd dat **** het appartement in **** alleen bij wijze van investering had gekocht, met de bedoeling deze te verhuren. Daartegenover staat dat Mitros wel met stukken heeft onderbouwd dat de kosten voor de verhuur van het koopappartement niet opwegen tegen de huuropbrengsten en dat inmiddels vast staat dat **** in het koopappartement is gaan wonen. Gelet op, ten eerste, het uitgangspunt dat alleen onder bijzondere omstandigheden aan twee zusters het medehuurderschap wordt toegekend, ten tweede, de gemotiveerde en niet weersproken stelling van Mitros dat zij **** eerder het voordeel van de twijfel had gegeven en, ten derde, de onvoldoende weersproken stelling van Mitros dat ***** de intentie had om in het koopappartement in **** te gaan wonen, is de conclusie gerechtvaardigd dat Mitros geen medehuurovereenkomst met * **** zou zijn aangegaan als zij van de koopovereenkomst had geweten. Mitros heeft dan ook gedwaald toen zij zonder kennis van de koopovereenkomst wel aan **** het medehuurderschap heeft toegekend. Het betoog van *** dat de beschermingsregeling van artikel 7:267 lid l illusoir is, indien hier geen beroep op kan worden gedaan als vast staat dat de hoofdhuurder gaat vertrekken, wordt niet door de kantonrechter gevolgd. Immers, in de rechtspraak is al uitgemaakt dat een samenwonende wel degelijk een beroep op de bescherming 7

8 van artikel 7:267 BW kan doen als de hoofdhuurder gaat vertrekken, mits in ieder geval komt vast te staan dat de samenwonenden ten tijde van de aanvraag nog een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Er is dan wel sprake van een situatie waarbij de wens heeft bestaan om ook in de toekomst samen te blijven. Mitros twijfelde vanaf het begin of *** aan deze voorwaarde voldeed en werd hierin uiteindelijk bevestigd toen bleek dat **** een appartement in **** had gekocht. Kortom, het verweer van Mitros dat zij in haar beslissing om **** het medehuurderschap toe te kennen heeft gedwaald omdat *** haar niet over de aankoop van het appartement in **** hebben geïnformeerd, slaagt. Zij heeft de medehuurovereenkomst tussen haar en **** op juiste gronden vernietigd. eindoordeel met betrekking tot de conventionele vorderingen 4.5 Bovenstaand oordeel brengt mee dat de primaire vordering van *** c.s., waarin een verklaring voor recht wordt gevraagd dat er een huurovereenkomst tussen **** en Mitros bestaat, zal worden afgewezen. De subsidiaire vordering van *** c.s, waarin een verzoek als bedoeld in artikel 7:267 lid 1 BW wordt gedaan, ligt ook voor afwijzing gereed. Terecht heeft Mitros er op gewezen dat zo n verzoek door zowel de huurder als de persoon die met de huurder samenwoont moet worden ingediend, maar dat **** vanaf 1 juni 2012 niet meer de status van huurder heeft. Zij kan dan ook niet op 22 augustus 2012, de dag van de dagvaarding, nog een vordering als bedoeld in artikel 7:267 lid 1 BW indienen. Reeds om deze formele reden kan de subsidiaire vordering niet worden toewezen. De meer subsidiaire vordering is, blijkens de uitleg van mr. Geevers ter comparitie, gedaan met het oog op een situatie waarin tussen Mitros en **** een precontractuele rechtsverhouding is ontstaan, die alleen geen doorgang kan vinden op grond van de formele vereisten van artikel 7:267 BW, zoals de termijnen in het eerste of het zesde lid. Nu de medehuurovereenkomst is vernietigd op inhoudelijke gronden is van zo situatie geen sprake. Ook overigens zijn er geen omstandigheden die toekenning van zo n verzoek rechtvaardigen. n eindoordeel met betrekking tot de reconventionele vorderingen 4.6 Onder 4.2 is reeds aangegeven dat de primaire reconventionele vordering (a) zal worden toegewezen en dat aan de subsidiaire reconventionele vordering onder b niet wordt toegekomen. De reconventionele vordering onder c, waarin een verklaring voor recht wordt gevraagd dat er geen huurovereenkomst tussen **** en Mitros bestaat, kan worden toegewezen, gelet op hetgeen onder 4.4. is overwogen. Ten slotte, omdat met al het bovenstaande is komen vast te staan dat *** zonder recht of titel in de woning verblijven, kan ook de reconventionele vordering onder d, waarin ontruiming van de woning wordt gevorderd, worden toegewezen, met uitzondering van de dwangsom. Gelet op het feit dat de verhuurder met de toewijzing van de veroordeling tot ontruiming reeds een titel heeft om zelf, via de weg van de reële executie, tot gedwongen ontruiming over te gaan, dient zij te onderbouwen op grond waarvan een extra prikkel om tot ontruiming over te gaan in de vorm van een op te leggen dwangsom nodig is. Nu een dergelijke onderbouwing ontbreekt, wordt de vordering tot het opleggen van 8

9 een dwangsom bij gebrek aan belang afgewezen. de proceskosten in conventie 4.7 *** zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Mitros worden begroot op 400 aan salaris (2 punten x tarief 200). de proceskosten in reconventie 4.8 *** zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Vanwege de samenhang met de conventionele vordering worde de kosten aan de zijde van Mitros begroot op 200 aan salaris (2 punten x tarief 200 x correctiefactor 0,5). De beslissing De kantonrechter: in conventie wijst de vordering af; veroordeelt *** tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Mitros, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op 400 aan salaris gemachtigde; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie verklaart voor recht te verklaren dat de huurovereenkomst tussen Mitros en **** betreffende de woning aan de ****te **** met ingang van 1 juni 2012 is geëindigd; verklaart voor recht dat geen huurovereenkomst bestaat tussen Mitros en ****; veroordeelt *** om deze onroerende zaak met al wie en al wat zich daarin vanwege *** bevindt binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis te ontruimen en te verlaten en met overgifte van de sleutels geheel ter vrije beschikking van Mitros te stellen; 9

10 veroordeelt Mitros tot betaling van de proceskosten aan de zijde van *** c.s., tot de uitspraak van dit vonnis begroot op 200 aan salaris gemachtigde; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Noot Auteur: Redactie Naschrift Bij vonnis van Kantonrechter Midden-Nederland (Kantonrechter Utrecht) 27 februari 2013 wordt het dictum van bovenstaand vonnis Rechtbank Midden-Nederland (Kantonrechter Utrecht) 6 februari 2013 gerectificeerd. De zin: veroordeelt Mitros tot betaling van de proceskosten aan de zijde van *** c.s., tot de uitspraak van dit vonnis begroot op 200 aan salaris gemachtigde: Wordt gewijzigd in: veroordeelt *** tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Mitros, tot de uitspraak van dit vonnis begroot op 200 aan salaris gemachtigde; 10

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 22-11-2016 Zaaknummer 5139036 RL EXPL 16-16773 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 23-12-2016 Zaaknummer 5405642 VV EXPL 16-70 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817

ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817 ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6817 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 09-06-2010 Datum publicatie 10-06-2010 Zaaknummer 636735 UC EXPL 09-9803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Zaaknummer 57810247/CV VERZ 17-2894 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:2752

ECLI:NL:RBMNE:2017:2752 ECLI:NL:RBMNE:2017:2752 Instantie Datum uitspraak 07062017 Datum publicatie 19062017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer 5540274 UC EXPL 1617514 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4933

ECLI:NL:RBAMS:2016:4933 ECLI:NL:RBAMS:2016:4933 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 05-07-2016 Datum publicatie 03-08-2016 Zaaknummer KK 16-719 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:4427

ECLI:NL:RBOBR:2017:4427 ECLI:NL:RBOBR:2017:4427 Instantie Datum uitspraak 14-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 6222188 / 17-7237 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:8694

ECLI:NL:RBROT:2015:8694 ECLI:NL:RBROT:2015:8694 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 09-12-2015 Zaaknummer KTN-2259226 - KTN-2417339_27112015 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:131

ECLI:NL:RBNNE:2014:131 ECLI:NL:RBNNE:2014:131 Instantie Datum uitspraak 13-01-2014 Datum publicatie 04-02-2014 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 589197 - CV EXPL 13-6418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6535

ECLI:NL:RBLIM:2014:6535 ECLI:NL:RBLIM:2014:6535 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 23072014 Datum publicatie 24072014 Zaaknummer 2391701 CV EXPL 139829 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477

ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 ECLI:NL:GHDHA:2016:3477 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 07-12-2016 Zaaknummer 200.181.068/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7153

ECLI:NL:RBZWB:2014:7153 ECLI:NL:RBZWB:2014:7153 Instantie Datum uitspraak 22-10-2014 Datum publicatie 22-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2980156-EXPL-14-3217

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Medehuurder meer rechten

Medehuurder meer rechten Medehuurder meer rechten 100% wonen Medehuurder: meer rechten, meer plichten Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. In deze brochure kunt u lezen wat medehuur inhoudt en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9562 Instantie Datum uitspraak 01-05-2013 Datum publicatie 07-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 827930 UC EXPL 12-12768

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:3340

ECLI:NL:RBROT:2016:3340 ECLI:NL:RBROT:2016:3340 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20042016 Datum publicatie 03052016 Zaaknummer 4878125 VV EXPL 1612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1231

ECLI:NL:RBMNE:2017:1231 ECLI:NL:RBMNE:2017:1231 Instantie Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 22042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer 5409999 UC EXPL 164214 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328 ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-04-2009 Datum publicatie 02-04-2009 Zaaknummer 254330 / HA ZA 08-1813 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BX5783

ECLI:NL:RBALK:2012:BX5783 ECLI:NL:RBALK:2012:BX5783 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 11-06-2012 Datum publicatie 27-08-2012 Zaaknummer 387803 CV EXPL 11-5298 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2016 Datum publicatie 20-09-2016 Zaaknummer 200.179.219/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:2851 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:2851 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:2851 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-07-2015 Datum publicatie 10-07-2015 Zaaknummer 200.152.787-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1882

ECLI:NL:RBLIM:2017:1882 ECLI:NL:RBLIM:2017:1882 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 06032017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 04 5463027 CV1610107 Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:6088

ECLI:NL:RBROT:2016:6088 ECLI:NL:RBROT:2016:6088 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08072016 Datum publicatie 05082016 Zaaknummer 4988424 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AX0491

ECLI:NL:RBASS:2006:AX0491 ECLI:NL:RBASS:2006:AX0491 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 26-04-2006 Datum publicatie 09-05-2006 Zaaknummer 17636 \ VV EXPL 06-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8864

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8864 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8864 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 577073 - CV EXPL 12-13384 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5693

ECLI:NL:RBMNE:2016:5693 ECLI:NL:RBMNE:2016:5693 Instantie Datum uitspraak 26102016 Datum publicatie 27102016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer 5384012 UV EXPL 16282 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:3127

ECLI:NL:RBOVE:2017:3127 ECLI:NL:RBOVE:2017:3127 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-08-2017 Datum publicatie 08-08-2017 Zaaknummer 6141583 CV EXPL 17-4279 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-01-2014 Datum publicatie 02-04-2014 Zaaknummer 200.091.734-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5266

ECLI:NL:RBAMS:2017:5266 ECLI:NL:RBAMS:2017:5266 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 28-07-2017 Zaaknummer 5566036 CV EXPL 16-35180 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2008:BF8937

ECLI:NL:RBUTR:2008:BF8937 ECLI:NL:RBUTR:2008:BF8937 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 15-10-2008 Zaaknummer 553167 UC 07-17405 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 Instantie Datum uitspraak 14-04-2005 Datum publicatie 14-04-2005 Zaaknummer KG 05/243 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 Instantie Datum uitspraak 04-07-2007 Datum publicatie 06-07-2007 Zaaknummer KG 07/518 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181

ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181 ECLI:NL:RBHAA:2006:AV3181 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 01-03-2006 Datum publicatie 02-03-2006 Zaaknummer 294894/ CV EXPL 05-12926 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie