Presentatie Infovergaderingen (Algemene inleiding) Presentatie Toelichting over de procedure Innovatief Aanbesteden Eindverslag innovatieplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie Infovergaderingen (Algemene inleiding) Presentatie Toelichting over de procedure Innovatief Aanbesteden Eindverslag innovatieplatform"

Transcriptie

1 Een school voor de toekomst, op zoek naar een leeromgeving voor competentieontwikkelend onderwijs Verslagen van infovergaderingen IWT, AGIOn, Dept. Onderwijs en Vorming 1. Informatievergaderingen Dinsdag 16 april Sint Jozef Sint Janneke, Eeklo o Modulair meubilair geschikt voor competentieontwikkelend onderwijs Dinsdag 16 april CVO Kisp, Gent o Een mobiele filmset inzetbaar bij competentieontwikkelend onderwijs Donderdag 18 april KA Geel, Geel o Een elektronische leeromgeving ingebed in een totaalconcept voor competentieontwikkelend onderwijs 2. Programma van de informatievergaderingen Algemene inleiding Toelichting over de procedure Innovatief Aanbesteden Overlopen van opdracht (bestek) Vragen Rondleiding in de school 3. Bijlagen/Links Algemeen : Presentatie Infovergaderingen (Algemene inleiding) Presentatie Toelichting over de procedure Innovatief Aanbesteden Eindverslag innovatieplatform Bijkomend voor perceel 1 -- Sint Jozef Sint Janneke: Fiche kenniscentrum CREATE Grondplannen van de school Sint Jozef Sint Janneke Eeklo Overzicht bevraging leerkrachten ivm de eisen van het modulair systeem Overzicht leermethodes Bijkomend voor perceel 3 -- CVO KISP: Netwerkplan ICT uitrusting 1

2 1. Toelichting over de procedure Innovatief Aanbesteden Duiding bij de slides Innovatief aanbesteden = een 3-fasig instrument van het IWT om bedrijven te ondersteunen in de onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve producten of diensten. Samengevat: innovatie is de kerndoelstelling wat nog niet bestaat op de markt - cofinanciering een voorwaarde(zie hieronder) met de ontwikkeling van prototypes in de precommerciële fase. Procedure; buiten wetgeving O&O, maar principes worden gevolgd. In dit geval: onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Na indiening 17 mei volgt een onderhandelingsfase met de aanbestedende overheid / coördinatieteam. Cofinanciering: o Bij een gewone overheidsopdracht worden de intellectuele eigendomsrechten automatische overgedragen aan de aanbestedende overheid. Binnen de procedure van Innovatief Aanbesteden doet de aanbestedende overheid maximaal afstand van haar rechten en blijven de intellectuele eigendomsrechten maximaal bij de uitvoerende partij. De cofinanciering bestaat er dus in om in de offerte de kostprijs van het behoud van de intellectuele eigendomsrechten in mindering te brengen op de totaalsom voor de opdracht. o Het is aan u als inschrijver om de marktwaarde en het marktpotentieel te analyseren. We verwachten transparantie in wat bestaat op de markt, en in de onderzoek- en ontwikkelingstijd die u nodig acht. De aanbestedende overheid doet geen belofte van gunning. Indien de beoordelingscommissie geen kwalitatief voorstel kan selecteren, kan het project zonder gunning stopgezet worden. Het vormen van een consortium voor het indienen van een offerte is geen verplichting maar biedt meer kans op de ontwikkeling van een totaalconcept dat aan alle punten van het Programma van Eisen voldoet en de functionaliteiten heeft zoals beschreven in het bestek. Binnen de termijn van 12 à 18 maanden zit ook de testfase vervat. De kandidaat inschrijver dient in zijn voorstel hiervoor zelf een termijn te voorzien. De testfase wordt opgevolgd door het kenniscentrum en de school. 2. Algemene vragen Wat als er geen intellectuele rechten over zijn bv. bij het gebruik van open source toepassingen? Zelfs hier zal er sprake zijn van O&O want er dient nog steeds verder onderzoek en ontwikkeling te gebeuren om deze open source toepassingen te laten gebruiken/functioneren in het totaalconcept. En dus zijn er steeds intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele eigendom ruimer is dan octrooien en patenten. Ook nieuwe kennis maakt deel uit van intellectuele eigendom Innovatief karakter: 2

3 o o o Hetgeen in de opdracht door de aanbestedende overheid als onderwerp van onderzoek en ontwikkeling wordt toegelicht, mag nog niet commercieel toegankelijk zijn. Indien de oplossing voor het beschreven probleem in het bestek er in bestaat om een bestaand iets door te ontwikkelen, dient dit zo in het voorstel gereflecteerd te worden. Bij het invullen van het kostenmodel (bij doorontwikkeling op bestaand product): hier wordt een onderscheid gemaakt tussen personeelkosten en directe kosten. Bestaande elementen worden ondergebracht onder de post directe kosten, de verdere ontwikkelingskosten hierop vallen onder de post Onderzoek & Ontwikkeling en worden uitgedrukt in personeelskosten. Minimaal 50% van de totale kost dient besteed te worden aan onderzoek en ontwikkeling. Het is uiteraard niet de bedoeling om slechts een minimaal gedeelte van de totale kostprijs onder te brengen onder O&O want dan stelt er zich een procedureel probleem. Indien het ingediende voorstel door de selectiecommissie weerhouden wordt als kwalitatief genoeg om mee verder te gaan, zal er tijdens de onderhandelingen zeker terug gekomen worden op de verdeling directe kosten en O&O indien deze buiten proportie is. Alternatieven? o Er worden expliciet in het bestek geen varianten toegelaten omdat de kans dan reëel is dat het voorstel volledig afwijkt van hetgeen er gevraagd wordt en de voorstellen onderling niet meer te vergelijken zijn. o De kandidaten hebben de mogelijkheid om in hun offerte een aantal innovatieve concepten, die niet gevraagd worden in het bestek, voor te leggen aan de opdrachtgever. De voorgestelde suggesties mogen echter niet de essentie van de offerte zijn. De kandidaten moeten duidelijk aangeven in hun offerte dat het gaat om suggesties die niet gevraagd werden door de opdrachtgever. Kan/mag de kandidaat - inschrijver een patent aan vragen? Dit kan maar hierover bestaat een meldingsplicht tov het IWT. Waarom wordt er gestreefd naar de selectie van 2 kwalitatieve voorstellen? a. Door 2 kwalitatieve voorstellen te selecteren vermijden we een mogelijke lock in voor de aanbestedende overheid en maken we ons zelf niet afhankelijk van 1 leverancier. De bedoeling is uiteraard dat de 2 geselecteerde kandidaten elk 1 prototype ontwikkelen. Niets sluit uit de aanbestedende overheid beide partijen op een bepaald ogenblik vraagt om samen te werken om zo tegemoet te komen aan de vraagstelling uit het bestek. Aankoopfase b. In de aankoopfase kan elkeen zich opnieuw kandidaat stellen en wordt de opgedane voorkennis in de fase van precommerciële aanbesteding niet in rekening gebracht. c. Vooraleer over te gaan tot de aankoopfase vindt er een evaluatie plaats van de precommerciële fase. De resultaten van de precommerciële fase worden publiek gemaakt, de gebruikte technieken van de geselecteerde kandidaten niet. 3

4 3. Projectspecifieke vragen 3.1 Perceel 1: Sint Jozef Sint Janneke -- Modulair meubilair geschikt voor competentieontwikkelend onderwijs 1. Wat niet geheel duidelijk is in het bestek, is de inhoud van de term prototype. Dienen wij een voorstel in voor 1 klas? Of 1 klas kleuter en 1 klas lager? Of meteen een voorstel voor de inrichting van een volledige school met daarbij kleuterklassen, lagere klassen, open leercentrums? Deze vraag beïnvloedt het volledige ontwerp en de uitwerking ervan. Een prototype is een test-set-up waarbij u als opdrachtnemer zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de volledige probleemstelling beschreven in het bestek, i.c. modulair meubilair dat tegemoet komt aan de functionele en systeemvereisten (pag 13 14). Het bestek spreekt van verschillende modules die samen moeten werken als geheel en onafhankelijk van elkaar aan één of meerdere gebruikerseisen. Dit om tegemoet te komen aan de verschillende scenario s zoals beschreven in de Exemplarische Use Case (bijlage 1.2). Het prototype test het ontwerp in de praktijk. Dit moet zodanig opgevat worden dat er uitspraak kan gedaan worden over de kwaliteit en functionaliteit van de onderdelen/modules én het geheel. Aanvullend daarop kunnen bepaalde scenario s van modules ontworpen worden op plan. Het is aan de inschrijver om hier een voorstel te formuleren. Het is geen inrichtingsopdracht, maar een onderzoek- en ontwikkelingsopdracht. De school heeft op de markt geen producten gevonden die voldoen aan al haar gebruikersvereisten en voorwaarden. Bestaande meubilairelementen kunnen aanvullend op het prototype geleverd worden, om de totaalinrichting of het totaalconcept te vervolledigen, maar vormen zeker niet de essentie van de opdracht. 2. Sowieso hebben wij ook min of meer de oppervlaktes van de beschikbare ruimtes nodig, om geloofwaardige plannen te tekenen. Het prototype kan in eerste fase uitgetest worden in lokaal B.02, (Dit is het lokaal waar deze infovergadering doorgaat). - Gelijkvloers van de nieuwbouw - Afmetingen 7,5 x 7 m, met aan 1 lange wand ingebouwde kasten en een lavabo. - Tafels en stoelen die er staan zijn makkelijk verplaatsbaar en verhinderen daardoor het uittesten niet. - Overbodige materialen kunnen makkelijk uit de ruimte worden verwijderd indien dit nodig zou zijn. In een tweede fase, en gezien de vraag naar universele toepasbaarheid naar andere klascontexten, kan er ook getest worden in een klas van de oude vleugel. Dit zijn klassen zonder ingebouwde kasten. De testfase houdt rekening met een klasgroep tot max. 25 leerlingen. Plannen van de school worden toegevoegd aan dit verslag. 3. Welke multimedia gebruikt de school reeds op dit ogenblik? De school beschikt momenteel over 4 tablets: 4. 2 Ipads 5. 2 tablets voor gebruik van het prowise bord (dit is een proefopstelling) 4

5 4. Tot op welk niveau moet het ontwerp rekening houden met de principes van Universal Design? In de school zitten ook kinderen die GON ondersteuning krijgen (geïntegreerd onderwijs). Het voorstel moet voor kinderen met een beperking (ADHD, ASS, ) een aantal uitgewerkte scenario s bevatten. Veel kan al ondervangen worden door de verschillende opstellingen in hoeken (stiltehoeken, individuele werkruimtes, ) maar bv de akoestische kwaliteiten van de materialen, kleurgebruik, de onderrijdbaarheid van een werkblad, etc. kunnen hier verder op inspelen. 5. In functie van welke leeftijdscategorie is het Programma van Eisen opgesteld? Het totaalconcept dient ontworpen te worden onafhankelijk van een bepaalde leeftijdscategorie. Een grote troef van het totaalconcept moet immers de overdraagbaarheid en flexibele inzetbaarheid zijn. Het prototype dat in het kader van dit perceel ontwikkeld wordt moet gericht zijn op de lagere school. 6. Zullen tijdens de testfase alle leeftijden door elkaar lopen? Eind juni zal directeur Leen Smets hierop meer zicht hebben en deze info met de geselecteerde kandidaten kunnen delen. De testlocatie die voorgesteld wordt (lokaal B.02) wordt momenteel in de voormiddag als klas gebruikt en in de namiddag als flexibele ruimte. 7. Welke leeftijd van de testgroep moet in rekening gebracht worden voor de ergonomie? Het ontwerp van het prototype houdt best rekening met de ergonomie voor leerlingen van het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar. 8. Tot op welke hoogte moet het prototype een benadering van het werkelijke zijn? Het model/prototype moet alle functionaliteiten bevatten zoals beschreven in het bestek. Maar het moet niet in die mate gerealiseerd worden dat het conform de voorwaarden is om meteen in productie te gaan. De prototypes blijven na testfase in de school staan. 9. Moet het aangeleverde prototype conform alle vereisten van materialen aangeleverd worden? Gezien het korte tijdsbestek is een keuring van het prototype niet haalbaar. Maar de gebruikte materialen van het aangeleverde prototype moeten wel aan alle minimumstandaarden voldoen vooraleer ze in het testlokaal geïnstalleerd worden. 3.2 Perceel 2: KA GEEL -- Een elektronische leeromgeving ingebed in een totaalconcept voor competentieontwikkelend onderwijs 1. Hoeveel projecten worden er per perceel geselecteerd? Enkel de kwaliteitsvolle voorstellen worden weerhouden. We rekenen op een tweetal voorstellen per perceel. 2. Wat is het totale bedrag beschikbaar gesteld door IWT voor dit perceel? Het totale bedrag dat door IWT ter beschikking gesteld wordt, wordt niet bekend gemaakt. De voorstellen worden op prijs/kwaliteit vergeleken met elkaar. 3. Welk kenniscentrum zal KA Geel begeleiden tijdens het project? - Edubit - ICT-gedeelte - Greet De Clerck (zelfstandige pedagoge, huidig projectcoördinator) - pedagogisch/didactische luik 5

6 - Peter Druyts, pedagogisch adviseur GO! (PBD), vakinhoudelijk deel - Er moet nog een kenniscentrum voor de opvolging van het infrastructurele gedeelte aangeduid worden. 4. Kunnen de dossiers vooraf met het kenniscentrum en/of met de leerkrachten worden afgetoetst? Dit is niet mogelijk aangezien de zowel de pilootscholen als het betrokken kenniscentrum zetelen in de selectiecommissie. 5. Heeft KA Geel reeds een ELO? Is hierover functionele en technologische info beschikbaar? Het KA Geel werkt met smartschool. Dit platform wordt gebruikt om te communiceren tussen de verschillende betrokkenen, om punten uit te wisselen, om cursusmateriaal op te nemen en om in beperkte mate ondersteuning te geven bij de lessen. Het is de bedoeling om een plug-in voor competentieleren op de bestaande ELO te maken, die ook op andere ELO s kan draaien. 6. Met welke methode werkt KA Geel voor het vak bedrijfsbeheer? Moet de content van deze methode worden geïntegreerd in de te ontwikkelen ELO? Bestaan hiervoor afspraken met de betrokken uitgever? Het GO! Geel werkt vanaf volgend schooljaar opnieuw met eigen cursussen. Handboeken / werkboeken zullen niet meer gebruikt worden. Het werken vanuit competenties, het projectmatig werken, en een zo divers mogelijke leerlingenactiviteit (van verwerven tot verwerken), heeft hiertoe geleid. 7. (a) Moet er ook nieuwe content worden ontwikkeld? (b) Indien ja, mag deze content ook een prototype zijn? (a) Ja. Het bestek suggereert hiervoor het vak bedrijfsbeheer. (zie ook vraag 10) Het leerplan bedrijfsbeheer is omgezet naar een competentiegerichte inhoud. De opgestelde competenties dekken alle eindtermen van het secundair onderwijs. Voor bedrijfsbeheer dekken de competenties de omzendbrief van bedrijfsbeheer. Per onderdeel is content beschikbaar in 1 of 2 werkvormen. KAGeel is op zoek naar contentontwikkeling voor meer werkvormen per onderdeel, die: - competentiegericht te zijn; - geënt op verschillende leervoorkeuren van waaruit de leerlingen vertrekken; - integreerbaar te zijn in het te ontwikkelen leerplatform; - rekening te houden leerlingprofiel (de theoretische versus praktijkgerichte instap, afhankelijk van hun richting en opleidingsniveau). Ook de andere leerplannen voor vakken Economie zijn omgezet in competentiegerichte inhouden. Leerplannen zijn netafhankelijk, maar doordat ze zijn afgeleid van de eindtermen, die bepaald zijn op Vlaams niveau, zijn inhouden zeker overdraagbaar naar andere onderwijskoepels. (b) Ja, de opbouw van de content mag een prototype zijn. Tegelijkertijd wordt er ook een inhoudelijke meerwaarde verwacht. Dit wil zeggen dat we streven naar een gedifferentieerde content per competentie naar didactische aanpak en naar evaluatiemethode. Het ontwikkelde systeem moet echter op zich kunnen staan en voor om het even welke content (bestaande en nieuwe) bruikbaar zijn. Het m.a.w. moet flexibel zijn, en aanpasbaar aan verschillende noden. 6

7 8. Wat betreft de hardware: deze dient effectief te worden aangekocht en geïnstalleerd tijdens het project? Alles wat nodig is voor de testfase van het totaalconcept moet geleverd worden. Bepaalde toekomstgerichte werkvormen binnen het ELC vragen om specifieke ICT toepassingen, dewelke de school niet ter beschikking heeft. Enkele laptops of PC s kunnen beschikbaar gesteld worden voor een beperkte testfase, maar voor het totaalconcept van het ELC als toekomstgericht model in al zijn werkvormen te testen, zal aanvullend ICT materiaal nodig zijn (interactieve borden, camera s voor opnames, zapkastjes, ). Dit kan deel uitmaken van een levering. U dient hiervoor een voorstel in. Binnen deze precommerciële aanbesteding mag maximum 49% van de totale offerteprijs gebruikt worden voor levering. Minimum 50% van de totale offerteprijs moet ingezet worden voor diensten van onderzoek en ontwikkeling. 9. Wat betreft de inrichting van het lokaal: is het voldoende om een studie/plan van aanpak hiervoor te (laten) uitvoeren tijdens het project? We zoeken een voorstel voor een totaalconcept voor het ELC+ dat gestoeld is op het samengaan van pedagogie en didactiek, ICT en inrichting. Alle luiken spelen samen in op het welslagen van het testen van dit prototype voor een school voor de toekomst. De school ziet een belangrijke factor voor de implementatie van het ELC+ het snel, eenvoudig en (bijna) geruisloos kunnen ombouwen van verschillende didactische settings gedurende de lesmomenten. - Voorstellen moeten minimaal voorzien in de opmaak van een inrichtingsplan van de ruimte voor het ELC+. - Een voorstel dat ook rekening houdt met een effectieve inrichting en uitvoering ervan biedt een meerwaarde. De ingediende voorstellen maken voor de verschillende posten (ontwikkeling leersysteem, inrichtingsplan, uitvoering van werken, leveringen, etc.) een zo duidelijk mogelijk onderscheid in het kostenmodel. 10. Kan er gespecificeerd / gekwantificeerd worden wat er van content-ontwikkeling verwacht wordt? In het bestek staat bijvoorbeeld bedrijfsbeheer. Het te ontwikkelen leerplatform moet getest worden binnen het ELC+, en kan dus geen lege doos zijn. Er moet maw zeker content voorzien worden in het vakgebied economie. In het bestek wordt het vak bedrijfsbeheer gesuggereerd omdat dit haalbaar lijkt voor deze pilootfase (18m): bevattelijk qua opleidingstraject (4u/ week over 1 jaar) en met groot toepassingsgebied in verschillende opleidingen. De content mag in prototype vorm zijn (zie vraag 7). De doelstellingen van bedrijfsbeheer zijn strikt omschreven in de omzendbrief en ook het aantal te presteren uren. De school heeft deze doelstellingen (die lineair geordend zijn) omgezet naar competentiegerichte inhouden (verschillende doelen samen en een logisch, realistische opbouw). Als er een content wordt ontwikkeld, dan voor het ganse pakket omdat het niet mogelijk is om een deeltje proef te draaien. Wat wel belangrijk is, is dat de verschillende competenties minimaal 2 uitgewerkte werkvormen hebben en dat er ook een vorm van product- en procesevaluatie aan gekoppeld is. 7

8 De school heeft hier al deels eigen content ontwikkeld voor bedrijfsbeheer die integreerbaar moet zijn, naast de content die u als contentontwikkelaar zal toevoegen. Een afstemming tussen wat bestaat en wat ontwikkeld moet / kan worden zal nodig zijn in de onderzoeksfase van het project. Essentieel is wel de basis van werken met content binnen de in het bestek omschreven visie en werking van het ELC+ en het innoverend karakter: leervoorkeuren en de daarop gebaseerde werkvormen, leerkrachten in verschillende rollen, een pretest, verschillende evaluatiemethoden,. De uitdaging die de school ziet naar contentontwikkeling is vooral de ontwikkeling van werkvormen en tools die aansluiten bij de leervoorkeuren en leerbenadering. Het maximaliseren van het leerproces van leerlingen staat hierin centraal. U kan als indiener hierop een alternatief formuleren, rekening houdend met de toepassing binnen de visie en voorwaarden van het competentieleren in het ELC+. Dit kan ook nog deel uitmaken van de onderhandelingen. 11. Wie is de auteursrechtelijke bezitter? Hoe wordt de content auteursrechtelijk geregeld? De ELO zou zo opgebouwd moeten worden dat de school / leerkrachten eigen content in kunnen geven en dat deze binnen de school blijft. Tegelijkertijd kunnen de bedrijven, uitgeverijen, andere input geven en samen is die inhoud aanspreekbaar in de basislaag (databanken). Binnen de leerinhoud is een systeem van ordening volgens moeilijkheidsgraad, interessegebied (theorie / praktisch), leervoorkeur, zodat het systeem automatisch volgende oefeningen voor leerlingen / leerkrachten selecteert en zo optimaal mogelijk aansluit bij het volledige leerproces van de leerling. Er zal binnen die basislaag een onderscheid moeten gemaakt worden tussen toegankelijkheidniveaus van content (schoolintern, algemeen uitgegeven materiaal,.). Zowel op de content aangeleverd door de leerkracht/school als de content aangeleverd door een bedrijf, uitgeverij, zijn de vigerende auteursrechtelijke bepalingen van toepassing. Voor leerkrachten in het leerplichtonderwijs wordt er op dit ogenblik decreetgeving voorbereid ingevolge waarvan zij automatisch de vermogensrechten op hun auteursrechtelijk beschermde werken, die zij ter uitvoering van hun arbeidsovereenkomst of hun statuut tot stand brengen, overdragen aan het schoolbestuur. Deze decreetgeving zou ingaan vanaf 1 september Wat de door hen aangemaakte content betreft voor het ELC+ kan bijvoorbeeld bij overdracht naar andere scholen het principe van Klascement gevolgd worden. Daar werkt men met een zgn. Creative Commons (CC) licentie waarbij de rechten van de gebruikers zo ruim mogelijk worden geformuleerd, zonder dat de auteur zijn auteursrecht opgeeft (Naamsvermelding, enkel gebruik voor niet commerciële doeleinden, geen afgeleide werken, gelijk delen). Ook de content aangeleverd door een bedrijf, uitgeverij is auteursrechtelijk beschermd, zodat in principe een gebruiksrecht moet betaald worden door elkeen die er wenst gebruik van te maken. Het bedrijf dat content aanmaakt in het kader van het prototype dat moet ontwikkeld worden, kan dit gebruiksrecht eventueel doorrekenen in de prijs. Verdere afspraken hierover kunnen indien nodig, gemaakt worden tijdens de onderhandeling, en opgenomen worden in de overeenkomst die na gunning van de opdracht zal gesloten worden. Nadien, bij eventuele overdracht naar andere scholen en/of eventuele commercialisering kunnen zij telkens hun auteursrecht laten gelden. Het ontwikkelde systeem (de elektronische leeromgeving) moet aan andere scholen wel toelaten om het systeem te kunnen gebruiken zonder de auteursrechtelijk beschermde content die opgeleverd wordt. 8

9 12. Wordt er verwacht dat de content die de school heeft aangemaakt getest wordt op leereffectiviteit / performantie? Of dit al dan niet nodig is, zal deel uitmaken van de onderzoeksfase. 3.3 Perceel 3: CVO KISP -- Een mobiele filmset inzetbaar bij competentieontwikkelend onderwijs 1. Moet de aanbieder ook de infrastructuur voorzien om het uitgewerkte voorstel te laten testen? De aanbieder moet alles wat nodig is om het prototype te testen aanbieden en bij de opmaak van de offerte ervan uitgaan dat er niets ter beschikking is. Het voorstel moet immers het principe van overdraagbaarheid in zich dragen en andere eventuele afnemers zullen mogelijks over een andere infrastructuur beschikken dan nu op de testlocatie van het CVO KISP voor handen is. 2. Hoeveel filmsets moeten er voorzien worden? Hierover doet de opdrachtgever geen uitspraak. De aanbieder moet zelf een oplossing bieden voor het geschetste probleem, de gebruikerscenario s, en het uitgewerkte Programma van Eisen in het bestek. 3. Welke van de beschreven scenario s in het bestek zijn nu al van toepassing binnen het CVO? Het scenario van de lerarenopleiding wordt reeds in de praktijk omgezet en ook datgene van de naaiopstelling (dit scenario wordt ook al in andere opleidingen aangewend). De scenario s zijn slechts voorbeelden en zijn niet opgenomen in het bestek als zijnde dé oplossingen voor het probleem. 4. Moet de aanbieder een programma/opleiding voorzien om met het prototype te kunnen werken? Het is niet de bedoeling dat het prototype slechts door de lesgevers en cursisten gebruikt kan worden na het volgen/lezen van een opleiding/uitgebreide handleiding. Het prototype moet door elk type van leerkracht/cursist intuïtief gebruikt kunnen worden. Een opleiding/handleiding zal vele leerkrachten/cursisten afschrikken om er mee aan de slag te gaan. Onder andere het intuïtieve gebruik bevat net het innovatief karakter van het totaalconcept. 9

10 Programma Innovatief Aanbesteden Een school voor de toekomst. op zoek naar een leeromgeving voor competentieontwikkelend onderwijs Informatievergaderingen 16 en 18 april 2013 IWT, AGIOn, Dep. Onderwijs en Vorming

11 Algemene inleiding Programma Toelichting over de procedure Innovatief Aanbesteden Overlopen van opdracht (bestek) Vragen Rondleiding

12 De kiem van project Basis/ aanknopingspunt: beleidsnota , Min. Pascal Smet Samen grenzen verleggen voor elk talent operationele doelstelling Scholen moeten uitbouwen tot uitnodigende en stimulerende werken leefomgevingen.

13 Competentieontwikkelende leeromgeving Jongeren van vandaag moeten competenties verwerven niet enkel via kennisoverdracht Competentieontwikkelende didactiek Mix van leermethoden = blended learning => Samenspel van inrichting, meubilair, software en hardware

14 Traject 2 mei 2011 => Publicatie PIN 31 mei 2011 => Kick-off 4, 25 oktober 2011 => Thematische workshops November 2011 => Oproep pilootscholen December 2011 => Selectie 3 pilootscholen 2012 => Uitwerking bestek 2013 => Precommerciële aanbesteding => Ontwikkeling van prototypes

15 Projectorganisatie IWT = programmaleider innovatief aanbesteden en procedurele coördinatie Departement Onderwijs en Vorming en AGIOn = inhoudelijke coördinatie AGIOn = aanbestedende overheid Pilootscholen = probleembezitters en opdrachtgever, testlocatie Kenniscentra = inhoudelijke en administratieve ondersteuning voor pilootscholen en aanbestedende overheid

16 17 mei u Belangrijke data uiterste datum van ontvangst van de offertes Evaluatie van de offertes juni 2013 Toewijzing en kennisgeving 1 juli 2013 Start van de opdracht

17 Procedure innovatief aanbesteden Kenniscentrum Innovatief Aanbesten - IWT

18 Opdracht (O&O) 3 Percelen: Programma van Eisen m.a.w. de gebruikersverwachtingen van het product Innovatief karakter: oplossingen zijn niet op de markt beschikbaar

19 3 Pilootprojecten 1. Modulair meubilair geschikt voor competentieontwikkelend onderwijs (Basisonderwijs Sint Jozef Sint Janneke) 2. Een elektronische leeromgeving ingebed in een totaalconcept voor competentieontwikkelend onderwijs (Secundair onderwijs KA Geel) 3. Een mobiele filmset inzetbaar bij competentieontwikkelend onderwijs (Volwassenenonderwijs CVO Kisp)

20 Onderzoek en ontwikkeling Onderzoek: in samenspraak met scholen en het kenniscentrum de probleemdefinitie verfijnen, en oplossing uitwerken Ontwikkeling: oplossingen worden getest in de pilootscholen (prototypes) => Voorstel traject van O&O wordt uitgewerkt en planning toegevoegd (verschillende fases)

21 Rol van de pilootscholen en het De school: kenniscentrum de eigenlijke opdrachtgever voor het pilootproject Is de probleembezitter Biedt een realistische onderwijscontext waarbinnen de prototypes getest kunnen worden

22 School en KC: Verzorgen feedback op verschillende milestones: onderzoeksfase, oplossingen, en testfase Zijn het aanspreekpunt voor geselecteerde uitvoerders (na opstart project) en nemen deel aan de maandelijkse projectvergaderingen KC: Staat mee in voor kwaliteitsbewaking van de overkoepelende doelstellingen (COO, ICT integratie, brede school, )

23 Ontwikkeling van een modulair meubilair geschikt voor competentieontwikkelend onderwijs Bestek pagina Bijlage 1.1: Uitgebreide toelichting Bijlage 1.2: Exemplarische Use Case Bijlage 1.3: Foto s van de locatie

24 Ontwikkeling van een elektronische leeromgeving ingebed in een totaalconcept voor competentieontwikkelend onderwijs Bestek pagina Bijlage 2.1: Pedagogische achtergrond bij ELC+ en scenario s Bijlage 2.2: Illustratieve en inspirerende voorbeelden van materiële leeromgevingen gebaseerd op bedrijfs/werkplaatssettings.

25 Een mobiele filmset inzetbaar bij competentieontwikkelend onderwijs Bestek pagina Bijlage 3.1: Opleidingen per studiegebied Bijlage 3.2: Foto s van de locatie

26 Pre-commerciële aanbesteding 16, 18 april 2013 School voor de toekomst Annie Renders adviseur IWT- kenniscentrum Innovatief Aanbesteden Christophe Veys Programma Coördinator IWT - Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden 1

27 De 3 fasen van het project Fase 1: Innovatieplatform Fase 2: Pre-commerciële aanbesteding Fase 3: Finale aankoop als marktconsultatie ontwikkeling van prototypes Aankoop van finaal product Van 1 jaar tot max. 18 maanden 2

28 Innovatieplaform fase 1 Fase 1: Innovatie- Platform als marktconsultatie Doel van de Marktconsultatie (resultaatgerichte aanpak) 1 iets nieuws/innovatiefs aankopen is complex; vereist een nauwe samenwerking met de markt om kennis te vergaren omtrent de haalbaarheid van een mogelijke oplossing 2 bepaling van de state-of-the-art (stand van de techniek) 3 identificeren van het innovatiepotentieel vanuit technologisch perspectief vanuit gebruikersperspectief 4 scherp stellen van de vraag/nood/uitdaging (overheidsopdracht) en concretiseren van bestek (niet hoe de oplossing er moet uitzien maar wel wat wil men opgelost zien?) 3

29 pre-commercieel aanbesteden fase 2 Fase 2: Pre-commerciële aanbesteding Procedure buiten Wet Overheidsopdrachten Voorwaarden: o Co-financiering (prijsvermindering) o Resultaten komen niet volledig toe aan aan aanbestedende dienst o Risk-benefit sharing Intellectuele Eigendomsrechten (IER): maximaal bij ontwikkelaars Toekenning aan meerdere partijen Max 12 à 18 maanden 4

30 pre-commercieel aanbesteden fase 2 Fase 2: Pre-commerciële aanbesteding Algemene principes WOO blijven van toepassing: o brede en transparante publicatie (OJEC en BDA) om concurrentie toe te laten; o non-discriminatie bij de omschrijving van de opdracht; o aanvaardbare tijdslimieten; o principes van behoorlijk bestuur Evaluatie van de offertes o Uitsluitingscriteria: situatie van de dienstverlener o Klemtoon op innovatief karakter als toekenningscriterium: beoordeling van de ontwikkelingscapaciteit beoordeling van het voorstel beoordeling van de haalbaarheid van het voorstel beoordeling van de prijs 5

31 commerciële aankoop fase 3 Fase 3: Finale aankoop Aankoop van finaal product Open voor alle partijen: ook voor nieuwe aanbieders (publicatie in BDA en OJEC) Niet toegeschreven naar één of meerdere prototypes Bestek opgesteld door aanbestedende overheid eventueel bijgestaan door onafhankelijke consultant met behoud van de originele vraag/doelstelling (cfr. Pre-commerciële aanbesteding) 6

32

33

34

35 Aanvulling bij bestek (Sint Jozef Sint Janneke) Onze visie op competentieontwikkelend onderwijs We streven naar een school waarin leerlingen op alle vlak hun eigen leerproces zo zelfstandig mogelijk in handen nemen. Leerkrachten worden coach van hun leerlingen. Om dit alles te kunnen realiseren en de reeds toegepaste werkvormen nog meer te kunnen implementeren heeft de school nood aan ruimtes (klassen) waar er interactief kan gewerkt worden, waar wisselende activiteiten mogelijk zijn, waar het uitdagend is om te leren, waar er geen vooraan is. Het meubilair in deze ruimtes kan heel flexibel ingezet en aangepast worden en kan voor allerlei werkvormen, activiteiten en toepassingen gebruikt worden met de integratie van technologie. Nood is Een modulair systeem (meubilair) - dat verschillende functies integreert (het product kan als wand, (digitaal)bord, opbergruimte, gebruikt worden) en alle mogelijke (nieuwe) hardware bevat om kinderen voor te bereiden op een maatschappij van de toekomst. - dat multi-inzetbaar is in de verschillende werkvormen zoals hoekenwerk, groepswerk, kringgesprek, en dus makkelijk verplaatsbaar is, - Dit modulair systeem moet uiteraard aan alle veiligheidsnormen voldoen en moet niet alleen tegemoet komen aan onze functioneel/praktische eisen maar eveneens aan esthetische, ruimtelijke en multimediale eisen. In het bestek staan de verschillende eisen of verwachtingen chronologisch achter elkaar. Huidige aanbod - beperking De verschillende gekende leveranciers van schoolmeubilair of didactisch materiaal hebben in hun huidige aanbod geen realisaties die voldoen aan de verschillende noden die hierboven worden vermeld. Bijvoorbeeld kasten hebben wel wieltjes maar zijn niet multi-inzetbaar. Met andere woorden: een bord is een bord, een kast is een kast, een tafel is een tafel, We hebben in het bestaande aanbod geen systemen kunnen vinden die meerdere van deze functies combineren (denken we aan module die zowel opbergruimte is, als digitaal bord is, als wand om af te schermen, als projectiescherm, als hoek om groepswerk of hoekenwerk te doen, als oplaadpunt voor devices,.). Vooral de kasten zijn dus nog niet multifunctioneel (als wand te gebruiken, hoeken te maken, als tafel, als projectiescherm, ), makkelijk te verplaatsen en in verschillende werkvormen inzetbaar. Voor, zij, achter, kant van deze kasten kunnen andere functies hebben en ook de indelingen zelf kunnen drie dimensioneel heel dynamisch zijn (maar dit is nog niet merkbaar in het aanbod). Dus constatering: nog te weinig geïntegreerd, te zwaar om mobiel te gebruiken, nemen teveel ruimte in, Bij wijze van voorbeeld werden de websites verkend van Vannerum, Didacta, Lyreco,.

36

37 Basisschool Sint-Jozef Abdijstraat Eeklo tel. 09/ Sint-Janneke Brugsesteenweg Eeklo tel. 09/ Overzicht leermethoden : 1ste lj 2de lj 3de lj 4de lj 5de lj 6de lj Godsdienst Manna (Die Keure) allerlei Tuin van Heden + eigen materiaal (Van In) Frans En Action (Van In) Wiskunde Rekensprong + (Van In) Taal Muzische Wero Veilig leren lezen (Zwijsen) Kameleon (Die Keure) Mikado (Pelckmans) - afwisselend met eigen lessen geen methode

38 Netwerkplan ICT-uitrusting CVO Kisp Netwerken Onze vestiging in de Holstraat beschikt over bekabeld netwerk en draadloos netwerk. Het bekabeld netwerk is opgesplitst: leslokalen en secretariaat. Deze netwerken zijn volledig van elkaar gescheiden omwille van de veiligheid (virussen, hacking, ) als voor de performantie/bandbreedte. Het secretariaat blijft hierdoor ook gevrijwaard van storingen, veroorzaakt door foutief aangesloten kabels. In beide netwerken beschikt met tevens over een draadloos netwerk dat rechtstreeks verbonden is met het bekabeld netwerk (bridging). Het draadloos netwerk is gebaseerd op het mesh-systeem. Switchen Ieder computerlokaal beschikt over een eigen switch. De andere leslokalen zijn verbonden met switchen die zich in de kokeers in de gangen bevinden. We schakelen zo vlug mogelijk over naar gigabit switchen. Internet Beide netwerken hebben een eigen aansluiting met het internet: Telenet Business FiberNet L.

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT Agenda: Onthaal 13u30 14u00 Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie Freya Van den Bossche 14u00 14u10 Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT 14u10 14u30 Complementaire munten : concept en 14u30

Nadere informatie

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator Innovatief Aanbesteden De overheid als actieve innovatiestimulator FOD Economie 30 maart 2011 Christophe Veys Procurement Legal Advisor & Programme Coordinator PoI Flanders Innovatie stimuleren door subsidies

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001

Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001 Voorwaarden aanbestedingsprocedure Opdracht 3: IS-001 Algemene voorwaarden De vzw Contractor Safety Management is van plan om een overeenkomst af te sluiten voor de volgende opdracht: Opstellen van een

Nadere informatie

Conceptnota. Beheersysteem voor vorming, training en opleiding Brandweer CDA002000

Conceptnota. Beheersysteem voor vorming, training en opleiding Brandweer CDA002000 Conceptnota Beheersysteem voor vorming, training en opleiding Brandweer CDA002000 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Agenda 09.30 Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten Veerle Lories, Projectleider PIO Enkele voorbeelden uit de praktijk: Ruimte maken voor innovatie Bart

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

STEM@school. 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk

STEM@school. 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk STEM@school STEM@school 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk ROSE studie (2010) Aanleiding STEM@school ROSE studie (2010) Aanleiding

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Conceptnota Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Versie 7.0 CD000551_Conceptnota_Software (RO) Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les. Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven

Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les. Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven Het klikt?! Krachtige technologische interventies voor in de NT2-les Mariet Schiepers en Annelies Houen Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven NedBox.be: oefen je Nederlands online Online taalcoaching

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

NIEUWE FABRIEK (atelier) VOOR DE TOEKOMST Optimaliseer uw (digitale) werkvoorbereiding met CAD-CAM.

NIEUWE FABRIEK (atelier) VOOR DE TOEKOMST Optimaliseer uw (digitale) werkvoorbereiding met CAD-CAM. RANDVOORWAARDEN CAD-CAM Procesmappen Type bedrijf Type software Advies begeleiding opleiding Innovator Freak In-Company werkgroep draagvlak RAND- VOORWAARDEN Visie Machines Constructie principes Opbouw

Nadere informatie

Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets. Walter Dons Pedagogisch adviseur

Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets. Walter Dons Pedagogisch adviseur Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets Walter Dons Pedagogisch adviseur inhoud De OVSG-toets -Wat? Waarom? Hoe? -Voor wie? -Evolutie in onze toets Parallellen met de peilingstoetsen OVSG-toets

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Samenwerkend leren tijdens gecombineerd onderwijs.

Samenwerkend leren tijdens gecombineerd onderwijs. Samenwerkend leren tijdens gecombineerd onderwijs. 06 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak ped stage Uitdaging De

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten Het Facilitair Bedrijf partner in overheidsopdrachten De regelgeving rond overheidsopdrachten in relatie tot innovatie Belgische regelgeving overheidsopdrachten Wet 15 juni 2006 Wet 17 juni 2013 (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie.

Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie. E boeken consortium 1. Projectdefinitie overzicht Doel Permanent Nederlandstalig fictie e boeken aanbod voor e readers & laagdrempelige apps als aanvulling op bestaande fysieke collectie. Doelgroep Collectie

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Een elektronische klasagenda met WORD

Een elektronische klasagenda met WORD Een elektronische klasagenda met WORD eenvoudig goedkoop functioneel OnderWijsTechnologie Geert Kraeye pagina 1 1. Waarom een elektronisch agenda? Het schrijven van een klasagenda behoort tot de dagdagelijkse

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N -

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - Werkdocument 02.10.2002 1. Woord vooraf...2 2. Basiscompetenties...2 3. Karakterisering van de opleiding...2 4. Stage...3 5. Soorten opleidingen...3

Nadere informatie

Marktconsultaties in sociaal domein

Marktconsultaties in sociaal domein Marktconsultaties in sociaal domein Even voorstellen: Mr. Eugène Lobry MMC CMC Ruim 30 jaar ervaring als onderzoeker/adviseur voor gemeenten en uitvoeringsbedrijven in publiek domein Gespecialiseerd in

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN

INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN INFOBROCHURE OPLEIDING WEBDESIGN Onze opleiding Webdesign wordt gegeven in totaal vernieuwde lokalen. Met recente computers en recente software. Onze opleiding is heel praktisch opgevat, zeer eigentijds

Nadere informatie

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde!

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde! Ines Vandoorne (Beeldopvoeding) - Bernadette De Geest (Muzikale Opvoeding) Kathleen Pisman (Dramatisch Spel - Bewegingsexpressie) - Liliane Steppe (Muzisch taalgebruik) Muzo - Workshops voor scholengemeenschappen

Nadere informatie

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012 UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST KICK-OFF MEETING DINSDAG 18 SEPTEMBER 2012 Agenda 1. Voorstelling projectverantwoordelijke en projectleiding 2. Gebruikersgroep: doel en samenstelling 3. Q & A rond het project

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311

Europese Aanbesteding Vaste en mobiele telecommunicatiediensten. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Elke nota is een accumulatie van vorige nota s. Aan deze nota is toegevoegd: vraag 4 en verder. Nota van Inlichtingen 1.0 EA VMTD 1311 Vragen Verwijzing in offerte aanvraag Vraag 1. Inlichtingen Afgelopen

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie

ECTS fiche. 1. Identificatie. Internationale Marketing. Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting. 2.

ECTS fiche. 1. Identificatie. Internationale Marketing. Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting. 2. ECTS fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Marketing Module Internationale Marketing Code A11 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 80 studiebelasting (in uren) 1 2. Planning Lesdag + tijdstip

Nadere informatie

Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend. Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe Onderwijsonderzoek 1

Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend. Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe Onderwijsonderzoek 1 Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe 20-6-2001 Onderwijsonderzoek 1 Vraagstelling luik 1 1. Wat werd in de periode 1989-1999 in Vlaams onderwijsonderzoek onderzocht?

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Digitalisering in het onderwijs

Digitalisering in het onderwijs Digitalisering in het onderwijs Standpunt van de Gezinsbond november 2013 Inhoud Rekening houden met thuissituatie: materieel en financieel p. 2 Aandacht voor rol ouders in de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Beheer van overheidsopdrachten

Beheer van overheidsopdrachten 1 2 Beheer van Overheidsopdrachten CSprocure Kristof Alexander Kristof.alexander@cipalschaubroeck.be 0497/52.74.20 Csprocure binnen de Financiële Suite 3 CSprocure Overheidsopdrachten BBC Boekhouding Beleid

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Inkoop en distributie. Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte totale 100 studiebelasting. 2. Planning

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Inkoop en distributie. Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte totale 100 studiebelasting. 2. Planning ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Marketing Module Inkoop en distributie Code A1 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte totale 100 studiebelasting (in uren) 1 2. Planning Lesdag + tijdstip

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Advies. Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Brussel, 3 mei 2017

Advies. Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Brussel, 3 mei 2017 Advies Uitbreiding van het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek Brussel, 3 mei 2017 SERV_20170503_UItbreidingtijdelijkprojectSODW_Advies.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs

Een leeromgeving gericht op de toekomst. 10 oktober 2013. voortgezet onderwijs Een leeromgeving gericht op de toekomst 10 oktober 2013 voortgezet onderwijs Een toekomstgerichte leeromgeving in een dynamische sector Het voortgezet onderwijs is een dynamische sector waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 Het project loopt over 3 + 1 jaar. De methodiek die we moeten hanteren gedurende deze periode, is de methodiek zoals beschreven in de offerte. In onze organisaties wordt deze

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ANN BRUSSEEL datum: 24 oktober 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerlingen met een handicap Speciale onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR Financiering Minister Gatz & Minister Crevits VIAA: FOCUS EN MODEL DIGITALISEREN INTERACTIE ARCHIVEREN Nog 500.000 uur te digitaliseren in de

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

ICT-visie GBS Linden

ICT-visie GBS Linden ICT-visie GBS Linden 1. Algemene inleiding en context Onze school situeert zich in de dorpskern van Linden, Martelarenplaats 1 3210 Linden en telt 420 leerlingen van de peuterklas tot het zesde leerjaar.

Nadere informatie

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE jan.bonne@vsko.be SECUNDAIR ONDERWIJS VAKBEGELEIDING PAV Brugge, 30-01-2015 Ter kennisgeving aan alle directies van scholen met PAV Gelieve een kopie

Nadere informatie

Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten.

Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten. Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten. Sprekers: Christof Impens (BZ) Gunter Schryvers (Audit Vlaanderen) Datum: donderdag 10 april 2014 (11u45 12u45) Agenda

Nadere informatie

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + +

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + + ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN + + TOEKOMST OVER BRAND Brand interieurs is een innoverende, technische en dynamische inrichter voor o.a. realisaties van compleet op maat

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Welkom. infosessie IT assistent

Welkom. infosessie IT assistent Welkom infosessie IT assistent IT assistent ICT besturingssystemen en netwerken Waag je kans in de wereld van computers en netwerken Combinatie met tweedekansonderwijs Doel: een diploma secundair onderwijs

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders J. De Bouw, K. De Martelaer, K. Struyven en L. Haerens 31/12/2011 Inleiding Aanleiding onderzoek:

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Voorlopig verslag Gecombineerd Onderwijs 2009-2010 PCVO Maasland

Voorlopig verslag Gecombineerd Onderwijs 2009-2010 PCVO Maasland 1 Voorlopig verslag Gecombineerd Onderwijs 2009-2010 PCVO Maasland Studiegebied : HBO technisch Opleiding : Industriële Informatica / Elektromechanica Historiek PCVO Maasland organiseert sinds 2002-2003

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Beste directeur, beste coördinerend directeur

Beste directeur, beste coördinerend directeur Beste directeur, beste coördinerend directeur Om u en uw zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuw leerplanconcept Zin in leren, Zin in leven, stippelden wij in samenwerking met de dienst, een aantal

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie