Vidomes. Jaarrekening 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vidomes. Jaarrekening 2010"

Transcriptie

1 Vidomes Jaarrekening 2010

2 Inhoudsopgave Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen: toelichting op de balanswaardering Waarderingsgrondslagen: toelichting op de resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 32 Toelichting op de winst- en verliesrekening over Bezoldiging algemeen directeur en van de raad 42 Overige gegevens 44 Kengetallen 45 Accountantsverklaring 47 2

3 Balans per 31 december 2010 (na voorgestelde resultaatbestemming, * 1.000,- afgerond) Ref Activa Vaste activa Immateriële vaste activa A1. Licenties software Materiële vaste activa A2. Onroerende zaken in exploitatie A Onroerende zaken in ontwikkeling A Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie A Financiële vaste activa A3. Te vorderen BWS-subsidies A Participatie Stichting Woonformatie Ypenburg A Latente belastingvordering A Overige financiële vaste activa A Vlottende activa Voorraden A Onderhanden projecten A Vorderingen A6. Huurdebiteuren zittende huurders A Gemeenten A Overige vorderingen A Vennootschapsbelasting A Overlopende activa A Liquide middelen A

4 Balans per 31 december 2010 (na voorgestelde resultaatbestemming, * 1.000,- afgerond) Passiva Ref Eigen vermogen P1. Wettelijke reserve participatie Stichting Woonformatie Ypenburg P Overige reserves P Egalisatierekening P2. Egalisatie BWS subsidies P Voorzieningen P3. Voorziening onrendabele toppen P Voorziening onderhanden projecten P Voorziening latente belastingverplichting P Overige voorzieningen P Langlopende schulden (leningen o/g) P4. Leningen overheid en kredietinstellingen Kortlopende schulden P5. Schulden aan kredietinstellingen P Schulden aan leveranciers P Belastingen en premies sociale verzekeringen P Overlopende passiva P

5 Winst en verliesrekening over 2010 (* 1000,- afgerond) Ref Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Overheidsbijdragen Verkopen onroerende goederen Gerealiseerde opbrengst projecten Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige waardeveranderingen op (im)materiële vaste activa en onrendabele toppen Personeelskosten 10. Lonen en salarissen 10a Sociale lasten 10b Pensioenlasten 10c Overige personeelslasten 10d Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen 15.a Resultaat deelnemingen 15.b Som der belastingen en deelnemingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat na belastingen Resultaatbestemming Onttrekking/Dotatie aan de overige reserves Onttrekking/Dotatie aan de wettelijke reserve participatie SWY Totaal

6 Kasstroomoverzicht 2010 (indirecte methode, in 1.000,-) Boekjaar 2010 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Boekwinst op verkopen Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa Afschrijvingen (on)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 853 Overige waardeveranderingen en onrendabele toppen Voorzieningen (excl. voorziening onrendabele toppen en latente belastingverplichtingen) Totaal Veranderingen in werkkapitaal: Voorraden Vorderingen Kortlopende schulden Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen belastingen 40 Ontvangen rente 282 Betaalde rente Totaal operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in: Immateriële vaste activa -79 Onroerende zaken in exploitatie Onroerende zaken in ontwikkeling (excl. afwaardering onrendabele top en nog niet betaalde investeringen) (On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie -51 Financiële vaste activa 45 Totaal Desinvesteringen in: Onroerende zaken in exploitatie Verkoopresultaat Totaal Totaal investeringsactiviteiten

7 Kasstroomoverzicht 2010 (indirecte methode, in 1.000,-) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Boekjaar 2010 Langlopende schulden: Ontvangen leningen Aflossing van leningen Kortlopende schulden: Ontvangen leningen Totaal financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Mutatie balans liquide middelen A Balanswaardering Regelgeving De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit beheer sociale huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9 voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Voor verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving de definitieve Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting uitgegeven. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. De inmiddels verschenen nieuwe Richtlijn 645, welke in 2012 in gaat, is nog niet toegepast. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In de jaarrekening kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd. Consolidatie Vidomes heeft in circa 45 verenigingen van eigenaren een belang, veelal middels het bezit van een aantal woningen en in sommige gevallen als beheerder. Dit belang is niet gewaardeerd in de jaarrekening, omdat Vidomes zich beroept op de wettelijke vrijstelling dat de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel van de jaarrekening (art. 2:407, lid a BW). Op basis van de beschikbare informatie van de verenigingen van eigenaren is het belang van Vidomes gekwantificeerd op 2,9 miljoen. Stelselwijziging Overeenkomstig de herziene richtlijnen in RJ waardeert de stichting met ingang van 2010 de pensioenverplichtingen volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering zoals nader uiteengezet onder de grondslagen voor de waardering van de voorzieningen. Deze stelselwijziging heeft geen effect op vermogen en resultaat. 7

8 Immateriële vaste activa Licenties De licenties zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. De cumulatieve afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem. De economische levensduur is overeenkomstig de contractperiode van de licentie. Ultimo 2010 betekent dit een levensduur van 3, 5 of 7 jaar. Materiële vaste activa Onroerende zaken in exploitatie De activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur, danwel lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs (stichtingskosten) omvat de directe kosten van vervaardiging en de volgende indirecte kosten: personeelskosten van projectleiding en rente op schulden over het tijdvak van vervaardiging. De verwachte economische levensduur van de activa in exploitatie is als volgt vastgesteld: Woningen: Bouw: 50 jaar Installaties: 15 jaar Renovatie en na-investeringen zijn geactiveerd tot de verwachte einde levensduur van het complex. 8

9 Onroerende zaken in ontwikkeling Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering onder aftrek van een bijzondere waardevermindering uit hoofde van te dekken stichtingskosten. Dit binnen de geadministreerde Pmc's. Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, dan wordt de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen. Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering worden de boekwaarde en de reële waarde van de Pmc waartoe de onroerende zaken gaan behoren betrokken. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend. Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten wordt het aandeel van de verkochte koopwoningen verantwoord onder de post onderhanden projecten, het aandeel onverkochte koopwoningen onder de post voorraden en het aandeel huurwoningen wordt verantwoord onder de onroerende en roerende zaken in ontwikkeling. Voor wat betreft het onrendabele deel van het gecombineerde project wordt bij het aangaan van de verplichting het onrendabele deel verminderd met het verwachte verkoopresultaat in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de post overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa. Bij oplevering van het totale project wordt het verkoopresultaat zowel verantwoord onder de post verkoop onroerende zaken als onder de post overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa. Daarmee wordt de economische realiteit van de transactie het best zichtbaar gemaakt. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie De activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. De cumulatieve afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem. De verwachte economische levensduur van de activa ten dienste van de exploitatie is als volgt vastgesteld: Kantoren en inventaris: Bouw: 50 jaar Overig: 5-10 jaar Auto's: 5 jaar Automatisering: 3-7 jaar Financiële vaste activa De te vorderen BWS-subsidies worden jaarlijks verminderd met de ontvangen termijnen en vermeerderd met de toegezegde subsidies en de rente over het resterende saldo. De waardering is tegen contante waarde. Contant making vindt plaats tegen rentepercentage dat varieert van 3,53% tot 4,38%. De participatie in Stichting Woonformatie Ypenburg (SWY) wordt gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde op grond van de meest recente jaarrekening. Indien het eigen vermogen van SWY negatief is, wordt de participatie gewaardeerd op nihil. Het aandeel in het negatief eigen vermogen wordt in mindering gebracht op de vordering dan wel wordt een voorziening gevormd ter grootte van het aandeel in het eigen vermogen op de passiefzijde van de balans. Van dit laatste is in het verslagjaar geen sprake. De onder de financiële vaste activa opgenomen participaties in het Wif, die worden aangehouden tot het einde van de looptijd, worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs. Deze geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde. De leningen u/g zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De leningen personeel bestaan hoofdzakelijk uit hypotheek- en auto leningen. Vanaf 2004 worden geen nieuwe personeelsleningen meer verstrekt. 9

10 Belastinglatenties Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze actieve belastinglatenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde en hebben overwegend een langlopend karakter met uitzondering van de waardering van de verliescompensatie, deze is gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij het bepalen van de belastinglatentie uit hoofde van verekenbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van activa en passiva is rekening gehouden met de verwachte levensduur van deze activa en passiva. Voor de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van het vastgoed betekent dit dat alleen de latentie als gevolg van voorgenomen verkopen leidt tot een contante waarde hoger dan nihil. De contante waarde van de latentie voor het door te exploiteren bezit tendeert naar nihil. De berekening van de latente belastingvorderingen vindt plaats tegen de op het einde van het belastingjaar geldende tarieven, voor zover bij de wet reeds vastgesteld. Voorraad De voorraad Koopgarant woningen bestaat uit het aantal teruggekochte woningen welke per balansdatum nog niet opnieuw verkocht zijn. De prijs van deze woningen wordt bepaald door een onafhankelijke taxatie. De woningen worden gewaardeerd tegen de betaalde prijs en kosten bij terugkoop. De voorraden onderhanden werk (de onverkochte koopwoningen uit projectontwikkeling) worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs bestaat uit directe materiaal- en arbeidskosten, direct toerekenbaar uitbesteed werk en overige externe kosten inclusief een opslag voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten. Indien voor het vervaardigen noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken worden rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Onderhanden projecten Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs (als benoemd in de post voorraad) minus de verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten waarvan de gedeclareerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde projectkosten worden gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Dit gebeurt naar rato van de prestaties die per balansdatum verricht zijn. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor verwachte oninbaarheid. Ultimo 2010 is met behulp van een ouderdoms analyse het risico van oninbaarheid en de hiertoe benodigde voorziening op individuele basis bepaald. De voorziening is getoetst aan de werkelijke afschrijving in de afgelopen jaren. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Reserves Reserve participatie SWY Vidomes heeft voor 15% een participatie in de Stichting Woonformatie Ypenburg. 10

11 Egalisatierekening Egalisatierekening BWS Op deze rekening is het nog niet aan de exploitatie toegerekende deel van de toegezegde subsidie opgenomen. De egalisatierekening is gewaardeerd tegen contante waarde. Deze wordt contant gemaakt tegen een rentepercentage dat varieert van 3,53% tot 4,38%. Jaarlijks wordt rente toegevoegd op basis van het subsidierendement. De jaarlijkse vrijval is gebaseerd op een voorgecalculeerd subsidiebedrag. De vrijval komt ten gunste van de post overheidsbijdragen in de winst- en verliesrekening. Voorzieningen Voorziening onrendabele toppen nieuwbouw De voorziening wordt gevormd voor toekomstige nieuwbouwprojecten met een voorcalculatorische onrendabele top. De voorziening wordt slechts getroffen wanneer de Pmc waartoe de nieuw te bouwen woningen gaan behoren geen ruimte biedt (bedrijfswaarde < boekwaarde) om de onrendabele top te dekken én de bijzondere waardevermindering hoger is dan de waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling aan de debetzijde van de balans. Voorziening uitgestelde beloningen De voorziening is gevormd voor toekomstige jubileum uitkeringen aan personeel. De waardering van de voorziening is tegen nominale waarde en gebaseerd op de komende 5 jaar. Voorziening onderhanden projecten De voorziening wordt gevormd voor het verwachte verlies op nieuwbouw koopwoningen. Voorziening voor pensioenen De pensioenen zijn verzekerd bij pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioenfonds). Vidomes verwerkt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening. Voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde premiebedragen de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioenuitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Voorziening voor latente belastingverplichtingen Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende tarief. Deze passieve belastinglatenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde en hebben overwegend een langlopend karakter Voorziening loopbaanontwikkeling Deze voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten uitgaven ter stimulering van de loopbaanontwikkeling. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag (nominale waarde) rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 11

12 Verplichting verlofuren Een verplichting is getroffen voor de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om aan de verplichting tot uitbetaling van de verlofuren ineens te kunnen voldoen. De verplichting is gevormd op basis van het saldo verlof uren ultimo 2010 en het geldende uurtarief in januari Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Voor de waardering van de financiële derivaten past Vidomes hedge accounting toe op basis van generieke documentatie. Vidomes documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge. Het doel van de hedge accounting is om de resultaten van het hedge-instrument en de afgedekte positie gelijktijdig in de winst- en verliesrekening te verwerken. Vidomes dekt haar renterisico s (als gevolg van investeringen en herfinancieringen die zullen leiden tot toekomstige kasstromen) onder meer af door middel van renteswaps. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd en het ineffectieve deel wordt tegen reële waarde gewaardeerd. De waardeveranderingen van de reële waarde van het ineffectieve deel worden direct in de winst-enverliesrekening verwerkt. Marktrisico: Vidomes loopt marktrisico ten aanzien van de waardering van de Swaps. Dit risico wordt beheerst door een spreiding aan te brengen in de portefeuille. Renterisico: Vidomes loopt renterisico s ten aanzien van de huidige leningportefeuille (conversie en fixeaflossingen) en financiering van toekomstige investeringen. Deze renterisico s worden beheerst door het aantrekken van Swaps. Liquiditeitsrisico: Als gevolg van de negatieve marktwaarde van de Swaps ultimo 2010 loopt Vidomes geen liquiditeitsrisico. In de overeenkomsten met de tegenpartijen zijn geen aanvullende zekerheden opgenomen in de vorm van aan te houden liquiditeiten. Financieringsrisico: Vidomes heeft geen significante concentraties van financieringsrisico's. Door gebruik te maken van meerdere tegenpartijen om over kredietfaciliteiten te kunnen beschikken is er spreiding in de portefeuille. Algemeen Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Bedrijfsopbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarin de prestaties zijn verricht. Voor de toerekening van de bedrijfslasten wordt, waar mogelijk, de causale samenhang tussen baten en lasten als grondslag gehanteerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Huren De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het verslagjaar 2010 bedroeg dit maximum 1,2%. De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt als zijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen terugbetalingsverplichting geldt. 12

13 Vergoedingen De bijdragen van huurders die zijn overeengekomen voor de levering van goederen en diensten. Overheidsbijdragen Voor zover de bijdragen nog niet zijn ontvangen, zijn zij berekend op grond van de regelingen. Verkopen onroerende goederen Het resultaat van de verkooptransacties wordt verantwoord in het jaar van transport van de verkoopakte bij de notaris. Vidomes verantwoordt de opbrengsten uit verkopen via "Koopgarant" ook als verkooptransactie, omdat alle belangrijke rechten en risico's zijn overgedragen. Het resultaat van de reguliere en Koopgarant verkopen wordt verantwoord als "Verkoopresultaat". De post Verkopen onroerende goederen betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde en de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten. Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf De toe te rekenen interne directe kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord. Afschrijvingen Afschrijving van het onroerend goed gebeurt op annuïteitenbasis. Afschrijving van de activa ten dienste van de exploitatie gebeurt volgens het lineaire systeem. Voor beide categoriëen geldt dat de afschrijving van een nieuwe actief start per 1 januari van het volgend boekjaar. Overige waardeveranderingen op (im)materiële vaste activa en onrendabele toppen De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende activa posten onroerende zaken in exploitatie en ontwikkeling. Deze bijzondere waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse toets van de reële waarde (bij woningcorporaties is dit de bedrijfswaarde) ten opzichte van de boekwaarde per PMC. Indien de boekwaarde van de PMC hoger ligt dan de bedrijfswaarde vindt een afwaardering plaats ten laste van het resultaat. Voor onroerende zaken in ontwikkeling ontstaat deze bijzondere waardevermindering op het moment van investeringsbeslissing door de directie. Bij het bepalen van de afwaardering op activa in ontwikkeling wordt conform Rj 645 rekening gehouden met een eventuele overwaarde binnen de PMC waartoe het complex in ontwikkeling gaat behoren. Personeelskosten Vidomes is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, het SPW, en past tezamen met andere corporaties deze regeling toe. Op basis hiervan is deze pensioenregeling in de jaarrekening 2010 verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling. Dat houdt in dat in de winst-enverliesrekening over 2010 een pensioenlast is opgenomen gelijk aan de in het jaar verschuldigde premie. In de balans is de per ultimo 2010 nog verschuldigde premie over het boekjaar 2010 als kortlopende schuld opgenomen. Voor de uitgestelde beloningen is een voorziening getroffen tegen nominale waarde. De kosten van deze uitgestelde beloning zijn verantwoord als "Brutoloon". Lasten onderhoud In de kosten van het dagelijks onderhoud zijn geen kosten van de eigen dienst opgenomen. Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten onderhoud verantwoord. Van de toerekenbaarheid is sprake als daadwerkelijk de werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. 13

14 Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. Latente belastingvorderingen en latente belastingschulden worden opgenomen tegen contante waarde. Deze worden contant gemaakt tegen de netto rente. Dit percentage bedraagt voor ,65%. Vidomes heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 2 de fiscale positie ultimo 2010 en het fiscale resultaat 2010 bepaald. Omdat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 2 voor corporaties nog ontbreekt kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belasting over 2010 afwijken van de in de jaarrekening 2010 opgenomen schatting. Bij het berekenen van de belasting bestaat nog steeds onzekerheid. Het resultaat van de deelneming SWY is verwerkt als deelnemingsvrijstelling. Deze kan echter ook transparant behandeld worden. Hierover zijn de participanten in SWY nog met de Belastingdienst in discussie. Resultaatbepaling participatie Stichting Woonformatie Ypenburg Het resultaat wordt verantwoord als opbrengsten/ lasten uit verbindingen en toegevoegd aan de wettelijke reserve participatie SWY in de balans. Het resultaat bedraagt 15% over de mutatie van het eigen vermogen van SWY op balansdatum van Het resultaat wordt pas verantwoord nadat de jaarrekening van SWY is vastgesteld. Waarderingsgrondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen en interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De ontvangen renteloze lening van Vestia inzake SWY is opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 14

15 ACTIVA A1 Immateriële vaste activa Licenties software Per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per Mutaties Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde per Per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per Buitengebruikstelling: Het afschrijvingspercentage varieert van 14,29% tot 33,33%. A2 Materiële vaste activa A2.1 Onroerende zaken in exploitatie Woningen Verzorgingstehuizen Bedrijfs onroerend goed Garages Totaal activa in exploitatie

16 Het verloop van de boekwaarde is als volgt: Woningen Boekwaarde per Terugboeking overige waardevermindering per Mutaties Afschrijvingen Overige waardevermindering per Boekwaarde per Volgens de minimum waarderingsregel is de lagere bedrijfswaarde van toepassing voor een drietal Pmc's. De afwaardering van deze Pmc's is als overige waardevermindering verantwoord. Specificatie van de mutaties: Bij: Nieuwbouw Nagekomen kosten renovatieprojecten Na-investeringen diverse complexen Af: Verkopen Saldo mutaties Verzorgingstehuizen Boekwaarde per Afschrijvingen Boekwaarde per Bedrijfs onroerend goed Boekwaarde per Bij: investeringen Af: verkopen 0 Afschrijvingen Boekwaarde per Garages Boekwaarde per Bij: investeringen Af: verkopen Afschrijvingen Boekwaarde per

17 Per 31 december Woningen Verz. tehuizen Bedrijfsonr.goed Garages Totaal Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Cumulatieve waardeverminderingen Boekwaarde per Bedrijfswaarde Per ultimo 2005 is er een nieuwe interne indeling van het bezit in Pmc's. De indeling sluit goed aan bij het interne strategisch voorraadbeleid en de bedrijfsvoering van Vidomes. De indeling is gebaseerd op product (exploitatie) en markt (doelgroep). Per éénheid is per ultimo 2010 de bedrijfswaarde berekend en heeft afstemming met de boekwaarde plaatsgevonden. Bedrijfswaarde in Exploitatievorm / Doelgroep Huur < kwaliteitskortingsgrens Kwaliteitskortingsgrens >< Aftoppingsgrens Aftoppingsgrens >< Huurtoeslaggrens Alle huishoudens Senioren 55 jr Jongeren en bijzondere doelgroepen N.v.t. (sloop, verkoop) Overige Totaal Huur > Huurtoeslaggrens Vrije verkoop / koopgarant Overige (garages, BOG, verz. tehuizen) Totaal

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie