Jaarplan 2015 Bedrijfsbegroting 2015 Prognose

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015 Bedrijfsbegroting 2015 Prognose 2016-2024"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Bedrijfsbegroting 2015 Prognose ~ 1 ~

2 ~ 2 ~

3 Inhoud pagina Jaarplan 2015 Wonen en werken in de stad 5 Betaalbaarheid 7 Duurzame kwaliteit 9 Wonen en zorg 12 Leefbare wijken 14 Samen werken 18 Bedrijfsbegroting 2015 en prognose Begroting en meerjarenperspectief 24 Bedrijfsbegroting en jaarresultaten 25 Toelichting op de begroting 27 Balansontwikkeling 29 Prognose verloop algemene bedrijfsreserve 31 Financieringsruimte 33 Fiscaal vennootschapsbelasting 38 Bedrijfskosten 39 Onderhoud 42 ~ 3 ~

4 ~ 4 ~

5 Wonen en werken in de stad In de zomer van 2014 presenteerden SP, GroenLinks, PvdA, De Nijmeegse Fractie gesteund door VSP het coalitieakkoord met de titel Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend. De nieuwe coalitie heeft de ambitie dat Nijmegen een aantrekkelijke woon- en groeistad blijft voor iedereen. Betaalbaarheid van woningen is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Woningcorporaties zijn hierbij belangrijke partners. Samen met hen wil de coalitie werken aan een betaalbare, evenwichtige, kwantitatief voldoende, passende en duurzame woningvoorraad in Nijmegen, met voorrang in de stedelijke gebieden Waalsprong en Waalfront. Ook is er het streven naar levensloopbestendige wijken, waar wonen en zorg voor wijkbewoners gecombineerd kunnen worden. Een duurzame woningvoorraad is belangrijk voor de betaalbaarheid van woningen doordat de energielasten omlaag kunnen, bovendien is het goed voor het milieu. Conform het uitgangspunt sterkste schouders dragen de zwaarste lasten wordt de afvalstoffenheffing geleidelijk afgeschaft en verschuiven deze lasten naar de eigenaar. Het effect van deze maatregel voor de individuele bewoner is minimaal, terwijl dit wel fors kostenverhogend is voor met name de woningcorporaties. Het lijkt dan ook meer een politiek statement voor de bühne. Het gebied de Waalsprong wordt versneld verder ontwikkeld, hierbij moet een goede mix ontstaan van woningtypes. De coalitie onderzoekt de mogelijkheid om woningen aan specifieke doelgroepen (zoals starters) toe te wijzen. Extra aandacht is er ook voor de stadsbuurt waar versneld voorzieningen (winkel, horeca, gezondheid, et cetera) worden gerealiseerd. Prioriteit ligt dus bij de Waalsprong en Waalfront, echter kunnen onder voorwaarden ook projecten in de bestaande stad worden gerealiseerd. Het nieuwe bestuur van de stad staat voor, een inhaalslag te maken op het gebied van wonen en zorg. Als gevolg van extramuralisering neemt de vraag naar levensloopbestendige woningen toe. Mensen met een zorgvraag moeten goed en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Daarnaast is er groeiende behoefte aan mogelijkheden tot beschermd wonen waarmee mensen met een intensieve zorgvraag de mogelijkheid wordt geboden zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te blijven behouden. In Nijmegen wonen relatief veel jongeren, waardoor er veel starters op de woningmarkt zijn. Er is een inspanningsverplichting voor de bouw van starterswoningen tot ~ 5 ~

6 Prioriteit bestaat ook voor energiebesparing en zonne-energie. Specifiek voor huurders moet energiearmoede worden voorkomen. Er is in het coalitieakkoord een ambitie vastgelegd om samen met de woningcorporaties te bereiken dat alle corporatiewoningen binnen de raadsperiode minimaal energielabel B krijgen. De woningcorporaties betwijfelen de financiële haalbaarheid en zijn teleurgesteld dat zij niet zijn betrokken bij de totstandkoming van dit coalitieakkoord. Deze coalitie zet in op diverse sterke en sociale wijken, hiertoe blijft het bestuur de ontwikkelingen in wijken monitoren en zo nodig wordt ingegrepen. Diversiteit in de wijken is van belang voor de leefbaarheid en sociale cohesie. Dukenburg krijgt een extra impuls. Uit de wijkmonitor blijkt dat veel wijken zich positief ontwikkelen. Dukenburg blijft daarbij achter. Daarom wordt de ontwikkeling van het winkelcentrum Meijhorst gestimuleerd. De sporthal in de wijk Meijhorst wordt gerenoveerd en het zwembad wordt opgeknapt. Voor een betere gemeentelijke dienstverlening aan bewoners van Dukenburg worden de openingstijden van Publiekszaken in de wijk Meijhorst uitgebreid. Er komt meer aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte in diverse wijken en buurten. Het kwaliteitsniveau wordt op peil gehouden of verbeterd in overleg met bewoners en woningcorporaties. Voor het verbeteren van de veiligheid in wijken, zet de coalitie zoveel mogelijk in op preventie. Naast politie, gemeente en woningcorporaties, spelen bewoners en ondernemers ook een belangrijke rol. De Wijkteams hebben hun nut bewezen, het Veiligheidshuis wordt efficiënter georganiseerd. Overlast van jongeren wordt adequater aangepakt. Repressieve middelen worden alleen tijdelijk ingezet. Veel aandacht in het akkoord voor mensen die al lange tijd werkloos zijn, voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan en leer/werkplekken voor (studerende) jongeren. In het kader van de nieuwe Participatiewet wil het nieuwe bestuur stevige afspraken maken met ondernemers, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, et cetera. ~ 6 ~

7 Betaalbaarheid en betalingsproblemen Sterk gestegen energielasten, huren die sterker stijgen dan de inflatie, aangescherpte hypotheekregels waardoor het moeilijker is om een woning te kopen, gestegen werkloosheid, vermindering van koopkracht. Kortom, er hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan waardoor de betaalbaarheid van het wonen meer onder druk is gekomen. De discussie over betaalbaarheid is een gevoelige discussie. Als er problemen worden geconstateerd ten aanzien van de betaalbaarheid van het wonen, is de vraag wie de rekening van de oplossingen gaat betalen? Zeker in een tijd dat de overheid, woningcorporaties, energiebedrijven, andere instanties en woonconsumenten moeten bezuinigen. In een tijd dat de rijksoverheid hogere huren stimuleert, de sociale huursector wil verkleinen in omvang, de hypotheekmogelijkheden beperkt en de doorstroming stagneert. Het vraagstuk is complex. Een ding staat vast: een aanzienlijk aantal huishoudens heeft een groot probleem. De betaalbaarheid van het wonen wordt in de praktijk op verschillende manieren benaderd. De woonquotebenadering en de budgetbenadering zijn veel gebruikte invalshoeken. Geen van de benaderingen geeft een compleet beeld van de problematiek en geen van de benaderingen geeft voldoende houvast voor effectieve interventies. Een betaalbaarheidsprobleem is een samenspel van woonlasten, het inkomen en bestedingspatroon. Het gaat hier om hoeveel en welke mensen niet kunnen rondkomen met hun inkomen. Het inkomen is te laag en/of de lasten zijn te hoog. De woonlasten, gezinsuitgaven, bestedingsgedrag, betaalcultuur en inkomen zijn allemaal bepalend voor het ontstaan van betaalbaarheidsproblemen. Met een eenzijdige benadering van de woonlasten kan niet op effectieve wijze tot oplossingen voor deze mensen worden gekomen. Het woonlasten-/betaalbaarheidsprobleem kan alleen worden opgelost vanuit een breed inzicht en goed overleg met alle betrokken instanties en bedrijven. De betaalbaarheid van huurwoningen komt in de knel. Het aantal woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens is de afgelopen jaren toegenomen. Huurprijsverhogingen overstijgen in 2014 voor het tweede jaar op rij het inflatiepercentage. De totale woonuitgaven in de huursector zijn sinds 2009 aanzienlijk gestegen, tegelijkertijd zijn inkomens gedaald. Betaalbaarheid van sociale huurwoningen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het rijk, gemeenten, woningcorporaties en energieleveranciers zijn allen actoren in deze kwestie. In de prestatieafspraken met de gemeente Nijmegen is vastgelegd dat de Nijmeegse woningcorporaties hun woningbezit verduurzamen. Deze kwestie raakt aan zowel het maatschappelijke of algemeen belang als aan het persoonlijke, financiële belang van bewoners. ~ 7 ~

8 DOELSTELLINGEN 2015 Gematigd huurbeleid Omwille van de betaalbaarheid van de jaarlijks toenemende verhuurderheffing, hebben verhuurders de mogelijkheid (afhankelijk van het inkomen van de bewoners) huurprijzen te verhogen tot 6,5%. Evenals in 2013 en 2014 staat WoonGenoot ook in 2015 voor een gematigd huurprijsbeleid te voeren. WoonGenoot zal geen inkomensafhankelijke huurverhogingen doorvoeren. Momenteel is nog onduidelijk op welke termijn de huidige huurverhogingsmethodiek zal worden gewijzigd in de toepassing van de systematiek van huursombenadering. Huurharmonisatie De beoogde huurharmonisatie zal in de navolgende complexen woningen worden doorgevoerd: In de wijk Hatert gaat de huurprijs van een vrijkomende woning naar 85% van de maximale huur. De huurprijs van de maisonnettes in de wijk Aldenhof gaat naar 80% van de maximale huur. In de wijk Meijhorst (wooncentrum de Meiberg ) wordt het verschil in huurprijs tussen woningen die wel of niet met bejaardensubsidie zijn gebouwd, bij mutatie opgeheven. De huren in de Hegdambroek worden geharmoniseerd tot 70% van de maximale huurprijs. De huurprijzen Leuvensbroek die niet worden verkocht, stijgen tot 75% van maximale huurprijs. De huurprijzen van woningen in Grootstal zullen bij mutatie worden verhoogd tot circa 70% van de maximale huurprijs. De huren van de woningen aan de Joulestraat, Bohrstraat, Eulerstraat en Fresnelstraat blijven beneden de 2 e aftoppingsgrens. De huren van de woningen aan de Keplerstraat, Carnotstraat en Marie Curiestraat liggen na harmonisatie tussen 2 de aftoppingsgrens en huurtoeslaggrens. Harmonisatie zal nooit leiden tot huurprijzen boven de huurtoeslaggrens. Bovendien worden de aantallen woningen die betaalbaar en bereikbaar zijn, gerespecteerd. Indien nodig worden huurprijsaanpassingen afgetopt op 597,-. Betaalbaar houden Door de slechte doorstroming op de woningmarkt, dalende koopkracht en stijgende huren worden huurwoningen duurder en minder bereikbaar. WoonGenoot zet zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. WoonGenoot heeft afspraken met de gemeente Nijmegen over de betaalbaarheid van het woningbezit. Bijna 86% van ons woningbezit tot de goedkope voorraad behoort (< 597,-), daarnaast heeft 9% van het woningbezit een huurprijs tussen 597,- en 699,- waarmee deze woningen bereikbaar zijn voor minimum-plus. Ongeveer 5% zijn duurdere woningen met een huurprijs vanaf 700,- per maand. WoonGenoot zal minimaal 15% van de vrijkomende betaalbare woningen toewijzen aan starters op de woningmarkt. WoonGenoot conformeert zich bij de toewijzing van woningen aan de ministeriële beschikking. WoonGenoot zoekt naar mogelijkheden om bewoners naar een goedkopere woning te laten verhuizen. ~ 8 ~

9 Energielasten Investeren staat hoog op onze agenda. Energieverbruik en hoge woonlasten zijn maatschappelijke problemen die vragen om een structurele en efficiënte oplossing. Onze insteek is dat investeren in verduurzaming consequenties moeten hebben voor de betaalbaarheid van woningen: de woonlasten van bewoners moeten als gevolg van verduurzaming dalen. Welke aanpassingen leveren de meeste besparingen voor de bewoners op (de kost en de baat). WoonGenoot heeft voor de komende jaren de nodige projecten waaronder de grootschalige herstructurering van 216 maisonnettes in de wijk Aldenhof - in het kader van verduurzaming c.q. energiebesparing uitgezet. Zelf iets doen Er wordt een budget-coaching en schuldhulpverlening aangeboden. Bewoners worden gestimuleerd om ook zelf iets aan de situatie te doen; zoeken aanbiedingen, goedkopere leveranciers van zorg en energie. Terughoudendheid betrachten bij telefoongebruik en het verminderen van impulsaankopen. De hoogte van de huurprijs wordt mede beïnvloed door servicekosten voor allerlei leveringen en diensten. In het kader van de participatiesamenleving wil WoonGenoot in 2015 samen met de bewoners de mogelijkheden onderzoeken voor bepaalde werkzaamheden door de bewoners te laten uitvoeren in ruil voor lagere servicekosten. WoonGenoot is blij met het initiatief van het bestuur van Huurdersvereniging OMSLAG om een energiecoach op te leiden die als taak heeft energiebesparing onder de aandacht te brengen bij bewoners en hen voor te lichten over besparing door aanpassing van gedrag. Het verbruik van gas, water en elektra heeft direct te maken met het gedrag van de bewoners. Onoplettendheid en nonchalant gebruik van verlichting, elektrische apparaten, verwarming, et cetera hebben een behoorlijke invloed op de hoogte van de maandelijkse energielasten. WoonGenoot ondersteunt dit initiatief van het bestuur van OMSLAG. Duurzaamheid Een van de hoofdopgaves van deze tijd is het verbeteren van de energieprestatie van de ruim 7 miljoen bestaande woningen in Nederland. Met het verbeteren van de energieprestatie kan een goede stap worden gezet naar een meer duurzame relatie met het klimaat. Over hoe de energieprestatie verbeterd kan worden, in het bijzonder de financiële gevolgen hiervan, is op dit moment al veel informatie beschikbaar. De kennis over de financiële aspecten is echter nog weinig gestructureerd weergegeven of gebundeld. ~ 9 ~

10 Er is een breed scala aan mogelijkheden om kosteneffectief te verduurzamen. Een goede organisatie van de verduurzamingsopgave is doeltreffender dan enkel gefocust zijn op de directe financieringsvraag. De woningmarkt is verdeeld in 3 segmenten: het eigen woningbezit (56%), de commerciële huursector (12%) en de sociale huursector (32%) (CBS). Vooral in de huursector kan invloed worden uitgeoefend op de verduurzaming van de woningvoorraad, omdat het overgrote deel van de huurwoningen in het bezit is van beleggers of woningcorporaties. Op dit moment ligt de uitdaging in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Voor de bestaande bouw is de doelstelling de komende 10 jaar ten minste 20% te besparen op het gasverbruik. Het doel binnen de woningcorporatiesector is om bij ingrijpende woningverbetering de woningen op het niveau van Energielabel B te brengen of het Energielabel na woningverbetering met minimaal twee labelsprongen te verbeteren (Aedes, 2011). Om hiertoe te komen, zijn door de markt al diverse oplossingen ontwikkeld. In het leeuwendeel van de projecten slagen de partijen er echter slechts mondjesmaat in om de doelstellingen met betrekking tot energiebesparing te realiseren. Dit kan voor een deel geweten worden aan de wijze waarop men kijkt naar de financiële implicaties van verduurzaming en het inzicht in de waardeontwikkeling na verduurzaming. Daarnaast spelen bij bewoners meer overwegingen dan alleen financiële argumenten. Zo is het emotionele aspect van de woning iets dat vaak vergeten wordt bij het verduurzamen. Gezien de grootte van de bestaande huurvoorraad en de geringe impact van nieuwbouw op de totale voorraad, zal de focus liggen op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Voor het vergroten van de investeringsruimte is het belangrijk de investeringsbereidheid van woningeigenaren of bewoners te vergroten. Deze bereidheid wordt voor een groot deel bepaald door emotionele aspecten, immers geen product is zo emotioneel als een woning. Naast emotionele aspecten is het uiteraard van belang de financiële voordelen duidelijk te communiceren en de overlast tijdens renovatie tot een minimum te beperken. Zoals in de inleiding van dit jaarplan is aangegeven heeft de nieuwe coalitie in de gemeente Nijmegen het streven om voor 2018 alle corporatiewoningen op een energielabel B te brengen. WoonGenoot onderschrijft het belang hiervan maar ziet vraagstukken in de realisatie. In veel (oudere) woningen zal verduurzaming door isolatie en op technisch vlak een uitdaging zijn. Kunnen we niet hetzelfde effect bereiken door te investeren in de opwekking van duurzame energie? Dit ontlast zowel het milieu als de portemonnee van onze bewoners. Voor WoonGenoot betekent verduurzamen meer dan alleen energetische maatregelen. Voor ons is verduurzamen ook het kwalitatief goed op orde houden van onze woningen. Hiervoor hanteren wij een portefeuillestrategie. Voor alle complexen woningen is het onderhouds- en kwaliteitsbeleid vastgesteld dat mede bepalend is voor de toekomst van de woningen. ~ 10 ~

11 Hieruit ontstaat een integrale complexplanning waarbij wij normen hanteren voor functionele, technische en energetische kwaliteit van de woningen. De totale meerjarenonderhoudsbegroting is vervolgens een optelsom van alle complex-specifieke onderhoudsramingen. DOELSTELLINGEN 2015 Terugdringen energieverbruik en CO 2 -uitstoot In de wijk Hatert (240 woningen) worden conventionele en VR-ketels vervangen door HR-ketels, deze vervanging vindt vanaf 2015 ook plaats in de wijk Grootstal (163 woningen). In 2014 is een schilrenovatie (met vervangen van puien en ramen) uitgevoerd aan het complex 161 woningen in de wijk Meijhorst. Deze werkzaamheden worden in 2015 afgerond. Mede in het kader van de Warmtewet loopt er nog een onderzoek naar de individuele registratie van verwarming en elektraverbruik door de bewoners. Ervaring wijst uit dat individuele afrekening van elektra en verwarming behoorlijke besparingen op energieverbruik tot gevolg heeft. Na afronding van de herstructureringsmaatregelen beschikken de woningen over een C of D-label. Vanaf 2015 uitvoeren van complete gevelrenovatie voor 216 maisonnettes in de wijk Aldenhof. Een en ander vormen onderdeel van een omvangrijk herstructureringsplan. Door genoemde voorzieningen en werkzaamheden klimmen de woningen een tot drie energielabels. Helaas moeten wij constateren dat als gevolg van de verhuurderheffing en saneringsheffing een aantal herstructurerings- en onderhoudsprojecten uitgesteld moet worden of over een langere periode worden uitgezet. Dit heeft vooral gevolgen voor de start van de herstructurering ten behoeve van 216 maisonnettes in de wijk Aldenhof. Zonnepanelen Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om zonnepanelen en boilers te plaatsen op een appartementencomplex aan de Sterreschansweg (Nijmegen-Oost). Hierdoor kan voor deze 42 woningen een energiebesparing worden behaald gelijk aan een labelsprong. Warmtewet Als gevolg van de nieuwe Warmtewet wordt WoonGenoot voortaan aangemerkt als warmteleverancier en moet een leveringsovereenkomst aangaan met huurders van woningen die zijn aangesloten op blokverwarming of stadsverwarming. Onze bewoners die in Nijmegen Noord en Lent zijn aangesloten op de stadsverwarming, hebben een contract met de energieleverancier. Om die reden hoeft WoonGenoot hiervoor geen maatregelen te treffen. ~ 11 ~

12 Voor de bewoners van onze woningen in Meijhorst, een deel van de wijk Heseveld en een deel van de wijk De Gildekamp welke zijn aangesloten op blokverwarming, zullen wij nieuwe leveringsvoorwaarden uitwerken en de bewoners zo snel mogelijk in kennis stellen van de tarieven. Zoals hierboven is aangegeven, is er nog discussie de individuele registratie van warmte- en elektraverbruik. Wonen en zorg De scheiding van wonen en zorg betekent dat wonen en zorg apart worden gefinancierd. Woningcorporaties hebben daarmee te maken omdat zij eigenaar zijn van de helft van de zorggebouwen in Nederland. Door de scheiding van wonen en zorg blijven bovendien steeds meer ouderen langer thuis wonen, vaak in een corporatiewoning. Dit vraagt om gerichte aanpassingen van woningen en woningaanbod. WoonGenoot ondersteunt de gedachte dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen. Maar wij bepleiten een zorgvuldige invoering van deze extramuralisering, waarbij lokaal maatwerk hoog in het vaandel staat. Met de door de overheid ingezette extramuralisering stopt de mogelijkheid om via de AWBZ in een verzorgingshuis te wonen. Mensen die vroeger vanuit een woning doorstroomden naar het verzorgingshuis zullen dat nu in de meeste gevallen niet meer kunnen. Zij moeten op zoek naar een andere woonvorm of huur betalen om in hun huidige woning blijven wonen. Het huidige Kabinet wil de zorg dichter bij de mensen brengen zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Ook de intensieve zorg moet op termijn zoveel mogelijk thuis plaatsvinden. Opname in een zorginstelling kan pas als het thuis echt niet langer gaat. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiertoe een nieuwe wet opgesteld; de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet heeft als motto: met professionele zorg, zo thuis mogelijk. Vanaf januari 2015 zullen er ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving plaatsvinden in het maatschappelijke domein. Naast hervormingen in de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zal de WNZ in werking treden. De kosten voor opname en een zorginstelling (intramurale zorg) zullen vergoed worden vanuit deze WLZ, als opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De WLZ betreft dus alleen de meest zware, langdurige en intramurale zorg. De keuzevrijheid en de persoonlijke situatie van de klant/cliënt is hierin leidend. De Wet Langdurige Zorg kent vanaf 1 januari 2015, 4 pakketten: ZorgZwaartePakket (ZZP): hierbij levert de zorgaanbieder wonen en zorg. Indien een woningcorporatie eigenaar is van een beschermde woonvorm, dan huurt de zorgaanbieder deze woning. ~ 12 ~

13 Volledig Pakket Thuis (VPT): de betrokkene krijgt volledige zorg thuis van een zorgaanbieder, dit kan echter alleen als het Zorgkantoor thuis-wonen nog verantwoord acht en de kosten niet hoger zijn dan een verblijf in een instelling of beschermd wonen. Modulair Pakket Thuis (MPT): het aanbieden van zorg aan betrokkene thuis is heel flexibel en afgestemd op de behoefte en noodzaak. De bewoner mag ook zelf keuzes maken. PersoonsGebonden Budget (PGB): de bewoner krijgt trekkingsrecht maar moet wel motiveren waarom hij/zij geen zorg wil in natura. Hiervoor moet de bewoner een budgetplan opstellen. Voor langer thuis wonende ouderen zijn in veel gevallen geen specifieke aanpassingen aan de woning nodig. In bepaalde gevallen zijn er wel aanpassingen aan de woning en woonomgeving vereist. Woningcorporaties spelen hier zo goed mogelijk op in. In de Monitor Investeren voor de Toekomst komt naar voren dat het aantal huishoudens dat zoekt naar een aangepaste woning tot 2021 jaarlijks met tot huishoudens zal toenemen. Woningcorporaties zoeken samen met andere partijen oplossingen voor dit probleem. Denk aan de toewijzing van woningen, het stimuleren van de doorstroming, het aanpassen van woningen en het bouwen van nieuwe woningen. Wonen en zorg is een gedeelde opgave, waarbij woningcorporaties in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de huisvesting. Intensieve samenwerking tussen lokale partijen als gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties is dus noodzakelijk. Zo maken woningcorporaties in WMO-convenanten afspraken met gemeenten over het aanwenden van WMO-gelden voor de aanpassing van woningen. Woningcorporaties maken ook afspraken met zorginstellingen over het veranderen van de functie van verzorgingshuizen. Daarnaast hebben veel ouderen behoefte aan alternatieve woonvormen als verzorgd wonen, thuishuizen, mantelzorgwoningen en kleinschalig wonen. Woningcorporaties ontwikkelen op dit moment in overleg met andere lokale partijen zulke woonvormen. De vele veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van wonen en zorg, maken deze gedeelde opgave extra lastig. DOELSTELLINGEN 2015 Kleinschalig wonen WoonGenoot is bezig met de ontwikkeling van een project kleinschalig/beschermd wonen in de wijk Meijhorst. Het project bestaat uit 48 appartementen voor mensen met een psychogeriatrische of somatische zorgvraag, met 6 clusterwoonkamers en overige voorzieningen. De woonvorm richt zich op kwetsbare mensen (vanaf ZZP 5 voor PG en vanaf ZZP 6 voor somatiek) die behoefte hebben aan een toegankelijk appartement inclusief voldoende sociale infrastructuur; een veilige omgeving, integrale 24uurszorg en behoefte aan toezicht c.q. observatie en een beschermde omgeving. Deze ontwikkeling vindt in samenwerking met Gemeente Nijmegen en ZZG zorggroep plaats. Naar verwachting is start bouw medio Totale investering 6,8 miljoen. ~ 13 ~

14 Skaeve Huse WoonGenoot is initiatiefnemer in de totstandkoming van een project van bijzondere huisvesting voor notoire overlastveroorzakers die niet in het reguliere woningbezit gehuisvest kan worden. Skaeve Huse is een samenwerkingsverband van WoonGenoot, Gemeente Nijmegen en de zorginstanties RIBW en Iriszorg. In 2015 moeten in het gebied Vogelzang nabij de wijk Weezenhof 8 woningen met een unit voor begeleiding verrijzen. Totale investering ,-. Sociale Wijkteams WoonGenoot participeert met de collega-corporaties, Gemeente Nijmegen, NIM Maatschappelijk werk, Tandem, SWON, MEE, de Formulierenbrigade en de wijkverpleegkundige in de Sociale Wijkteams. Deze Sociale Wijkteams zijn het eerste aanspreekpunt voor WMO gerelateerde zorg- en hulpvragen. Meldpunt Bijzondere Zorg WoonGenoot continueert in 2015 de overeenkomst met de GGD voor inschakeling van het Meldpunt Bijzondere Zorg bij notoire overlast bij multiprobleemhuishoudens. Kosten 5.000,-. Woonzorgcentrum de Meiberg In het kader van de zorgvraag van de bewoners van de Meiberg heeft WoonGenoot een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG). De afspraken voorzien in de noodzakelijke 24uurszorg binnen dit complex. Vanaf 2015 wordt met een nieuw oproepings- c.q. alarmeringssysteem gewerkt. Begeleid wonen In samenwerking met de Werkgroep Bijzondere Bemiddeling (WBB) zal onze woningcorporatie ook in 2015 woningen beschikbaar stellen voor bijzondere doel- c.q. zorggroepen. Leefbare wijken Leefbaarheid is geen kerntaak van woningcorporaties, vindt minister Blok. Deze koerswijziging van het Rijk uit het regeerakkoord van Rutte II is vertaald in een wetswijziging. In vergelijking met huidige situatie worden de kerntaken en dus het begrip leefbaarheid ingekaderd. Dat gebeurt via een wijzigingsvoorstel (novelle) op de herziening van de Woningwet. Hiermee lijkt na jarenlang politiek gesteggel een stevige versmalling van de taken van de corporatiesector een feit. Minister Blok stelt dat woningcorporaties te veel hooi op hun vork hebben genomen. Ze zouden zich alleen moeten richten op hun kerntaak; zorgen voor woningen voor mensen met een kleine beurs. ~ 14 ~

15 Als je als woningcorporatie eigenaar bent van een flatgebouw, heb je natuurlijk een huismeester die de bewoners aanspreekt wanneer het vuil op de verkeerde dagen buiten staat. Dat hoort bij de kerntaak. Maar voor de wereld eromheen, of het nou groen is of de veiligheid, zijn er andere organisaties. Prima om daar zo nu en dan mee te overleggen, maar woningcorporaties moeten zich niet met alles bemoeien. Naast het zorgen voor huisvesting voor diegenen die het niet kunnen betalen, vindt de minister het beheer van maatschappelijk vastgoed ook een van de kerntaken van de woningcorporaties. Dat kan heel wel bijdragen aan de leefbaarheid. Woningcorporaties zelf hebben een andere rolopvatting en zien zichzelf juist wel als de aangewezen partij om leefbaarheid te bevorderen. Woningcorporaties zijn sinds jaar en dag sterk betrokken bij het verbeteren van de leefbaarheid in aandachtswijken. Ze hebben veel dingen in gang gezet en willen die graag doorzetten en afmaken. Woningcorporaties hebben een direct belang vanwege de waarde van het vastgoed. Door de permanente vestiging in de wijk zijn woningcorporaties een constante factor. Daarnaast hebben zij direct contact met bewoners; corporatiemedewerkers ontmoeten huurders bij de verhuring, bij overlast, onderhoud en komen veel (en soms als enige) bij hun bewoners achter de voordeur. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol vervullen als het gaat om het versterken van sociale cohesie in wijken en buurten en het steunen van bewoners met problemen. Door contactmomenten die corporatiemedewerkers hebben, bijvoorbeeld bij overlast of onderhoud, kunnen zij problemen signaleren en voortijdig actie ondernemen. Woningcorporaties en hulpverleners werken samen om de huurder op het (rechte) pad en gehuisvest te houden. Daarbij hebben de woningcorporaties als troef in handen dat ze de woonruimte kunnen ontzeggen wanneer een bewoner onveiligheid in de buurt of in het wooncomplex veroorzaakt. Ook bezuinigingen in zorg en welzijn in de komende jaren kunnen tot een grotere druk op het leefklimaat leiden. Bijvoorbeeld wanneer mensen die onvoldoende psychiatrische hulp krijgen in de problemen komen en daardoor hun buren tot last zijn. Woningcorporaties hebben een cruciale rol gespeeld bij de leefbaarheidsverbeteringen die zijn gebleken uit bijvoorbeeld de Leefbarometer. Vanuit het Rijk is de inzet van woningcorporaties op het brede terrein van leefbaarheid de afgelopen jaren juist gestimuleerd. Van woningcorporaties werd inzet verwacht, zoals vastgelegd in de charters van de wijkaanpak en in wijkactieplannen. Denk hierbij aan de Vogelaarwijken waartoe woningcorporaties werden verplicht om miljarden euro s te investeren. Opeens is er toch die koerswijziging! Mogelijk heeft de minister een te smal beeld van de leefbaarheidsinspanningen van woningcorporaties. ~ 15 ~

16 DOELSTELLINGEN 2015 Het realiseren van de voorgenomen activiteiten op het gebied van leefbaarheid, is afhankelijk van de uitputtingslijst bij de nieuwe Woningwet 2015 op het gebied van toegestane activiteiten door woningcorporaties Integrale wijkaanpak WoonGenoot zet voor alle buurten en wijken in op handhaving op illegale bouwsels, illegale onderhuur, onderhoud van de openbare ruimte, tuinen en achterpaden om daarmee de beleving van veiligheid te vergroten. Bijzondere verhuring om instroom van bewoners met een bepaald profiel te vergroten of juist te verkleinen, uitvoeren van inkomenstoets bij woningtoewijzing. Zorgaanpak om bewoners met een specifieke zorgbehoefte voor de toekomst te behouden. Buurtbeheer Hatert is vanaf medio 2013 geen Vogelaar- of krachtwijk meer. Het wijkactieplan blijft onverminderd van kracht en WoonGenoot stuurt met de collega-corporaties Talis en Portaal en Gemeente Nijmegen - aan op consolidatie en verduurzaming van de resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald op de gebieden van werk, inkomen, integratie en sociale cohesie. Wel stellen wij vast dat bewoners steeds minder aandacht hebben voor hun woonomgeving. Weinig tot geen aandacht voor de tuinen, dichtbegroeide achterpaden, vervuiling van en overlast op de garagepleinen. Ook in de wijk Aldenhof doen zich steeds meer problemen voor; vuilniszakken op de galerijen, huisraad en rotzooi dat wordt gedumpt in trappenhuizen en bergingsgangen, balkons vol met troep en vuilnis, oud papier onder de brievenbussen, overvolle galerijen (bankjes, stoeltjes, bloembakken), fietsen in de trappenhuizen, hondenpoep in de trappenhuizen, et cetera. In beide wijken durven bewoners elkaar niet aan te spreken en leggen dit bij de woningcorporatie neer. Geregelde inspecties door WoonGenoot werpen hun vruchten af, als bewoners een gezicht van WoonGenoot vaker in de wijk zien, zijn ze meer geneigd om zorg te dragen voor leefbaarheid van de wijk. WoonGenoot wil in 2015 meer tijd en ruimte vrijmaken voor zichtbaarheid in de wijk. Ook in 2015 zullen wij de bewonerscommissie in de wijk Aldenhof die zeer actief is in het organiseren van activiteiten voor verbeteringen in de buurt ondersteunen. Buurtrangers Inzet van vrijwilligers voor het verwijderen van zwerfvuil in diverse wijken. Jaarlijkse kosten 1.500,-. ~ 16 ~

17 Ook alle andere bewonerscommissies of vertegenwoordigingen kunnen op een jaarlijkse financiële bijdrage van WoonGenoot rekenen. Totale kosten 2.000,-. Regieteams WoonGenoot werkt in regieteams samen met gemeente, collega-corporaties, politie, maatschappelijk werk Meldpunt Bijzondere Zorg, en Bureau Jeugdzorg in alle wijken waar wij woningbezit hebben. Doelstelling is het verminderen van overlast en ervoor zorgen dat huishoudens met meerdere problemen meer grip krijgen op de eigen situatie. Er worden gezinscoaches ingezet. STIP (STedelijk InformatiePunt) in meerdere wijken Bewoners kunnen voor allerlei vragen over wonen, inkomen, formulieren, zorg, opvoeding, activiteiten, cursussen, et cetera terecht bij een STIP. WoonGenoot werkt mee aan de totstandkoming van meer vestigingen van deze informatiepunten in de wijken. Kosten 2.000,-. Veiligheidsoverleg Meijhorst WoonGenoot maakt deel uit van het wijkveiligheidsoverleg Meijhorst. In dit overleg worden contacten onderhouden met de verschillende instanties die werkzaam zijn in het gebied en met bewoners uit de wijk. Gezamenlijk wordt bekeken welke oplossingen er zijn om de problematiek te verminderen. Mijn Buurtje WoonGenoot wil in 2015 de afweging maken voor het participeren in Mijn Buurtje. Dit is een digitaal stedelijk platform voor informatie aan en communicatie voor alle bewoners in Nijmegen. Kop dicht! Ook in 2015 kan DVE Trajanus rekenen op een financiële bijdrage van 1.500,- evenals facilitering van de organisatie door WoonGenoot voor het bewerkstelligen van structuur en ontwikkeling van ontspoorde jongeren door teamsport. Meldingen overlast WoonGenoot wikkelt per jaar tussen 300 en 400 meldingen van bewoners over overlast af. De meeste klachten hebben betrekking op psychosociale problemen (als gevolg van terugloop/bezuinigingen in de zorg), burenruzie, geluidsoverlast, vervuiling en vandalisme. Uit in Huis De bewoners van de Meiberg hebben de mogelijkheid om driemaal per week in het restaurant een driegangenkeuzemenu te gebruiken, tegen een geringe eigen bijdrage. Ontmoeten door samen eten. WoonGenoot blijft dit initiatief faciliteren. Kosten 1.000,- en personele ondersteuning. ~ 17 ~

18 Woonmaatschappelijk werk Binnen onze organisatie worden in 2015 circa uur ingezet op woonmaatschappelijk werk. Totale kosten ,-. Sponsoring Het budget over financiële bijdragen aan initiatieven op het gebied leefbaarheid bedraagt 2.500,-. Samen werken WoonGenoot staat dicht bij haar bewoners. Een sterk punt dat moet worden gekoesterd terwijl zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met tijd, geld en kennis. Door middel van opleidingen en trainingen wordt kennis van de medewerkers op peil gehouden. Sterke punten worden verbreed en verder ontwikkeld. We werken vanuit betrokkenheid waarbij flexibiliteit en ruimdenkendheid belangrijk zijn. Daarbij streven wij naar werken met zo min mogelijk overhead. WoonGenoot werkt beleidsvolgend met oog voor unieke situaties. Onderling vertrouwen is onontbeerlijk. Samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern, worden gestimuleerd wanneer dit efficiënt gebruik van tijd, geld en kennis betekent. Iedereen krijgt de kans om nieuwe ideeën aan te dragen zodat we met elkaar zo goed mogelijk kunnen werken voor onze bewoners en voor mensen die op zoek zijn naar betaalbare huurwoningen. Door samen te werken met collega s, bewoners en partners willen we onze doelstellingen behalen. WoonGenoot wil als woningcorporatie beantwoorden aan de maatschappelijke vraag naar woningen voor specifieke groepen van mensen. Dit betekent dat maatschappelijke ontwikkelingen richting geven aan ons beleid. Als organisatie die midden in de maatschappij staat, hebben wij vele partners. Goede samenwerking met hen is onontbeerlijk voor het laten slagen van onze missie. We kiezen ervoor te faciliteren waar dit gewenst is en te ondersteunen waar dit nodig is. Hierbij nodigen we onze bewoners en andere partners uit hun specifieke kennis in te zetten. WoonGenoot is bereikbaar voor politiek, instanties, bewoners en collega s. Door transparant te handelen volgens een duidelijk beleid creëren wij vertrouwen bij bewoners en partners. Als maatschappelijk ondernemer voelt WoonGenoot zich verantwoordelijk voor haar omgeving. Dat vertaalt zich in een vastgoed- en onderhoudsbeleid waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Via onze bewoners steken we energie in het prettig en veilig maken en houden van onze buurten en wijken. ~ 18 ~

19 DOELSTELLINGEN 2015 Visitatie WoonGenoot heeft zich in 2014 voor de tweede keer laten visiteren. De leerpunten die zijn vastgelegd in het visitatierapport staan hieronder met de reactie en mogelijke acties die zijn, of worden ondernomen. Naar mening van de visitatiecommissie moeten bewoners in geval van vacatures meer mogelijkheden krijgen om leden van de raad van commissarissen voor te dragen. Daarnaast moet de raad van commissarissen werken aan versterking en moet er meer vaart gezet worden achter de samenstelling en vertegenwoordiging in de breedte. Bewoners moeten in geval van vacatures meer mogelijkheden hebben om leden voor te dragen. Als reactie hierop voert WoonGenoot aan dat, met de benoeming van een vijfde commissaris in 2014 de raad op volle sterkte is. WoonGenoot hanteert specifieke profielschetsen bij vacatures binnen de raad van commissarissen. De huidige samenstelling van de raad is hierdoor pluriform. In het geval van een vacature verschijnt er een advertentie in een dagblad, in een plaatselijke huis-aan-huiskrant en op de website van WoonGenoot. Betreft het een zogenaamde huurderszetel dan heeft Huurdersvereniging OMSLAG de mogelijkheid een voordracht te doen. In het vervolg zullen ook de diverse bewonerscommissies of comités worden geïnformeerd. De visitatiecommissie vraagt zich af, of WoonGenoot als relatief kleine woningcorporatie op de schaal van de stad de veelzijdigheid waarop zij acteert op termijn kan blijven volhouden. WoonGenoot doet in het kader van slimmer samenwerken onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking met collega s en ketenpartners. Dit onderzoek loopt door in Volgens de visitatoren moet WoonGenoot zich afvragen of de inzet op de schaal van de wijken waar zij actief is, en op de schaal van de stad, wel het gewenste zichtbare effect heeft. WoonGenoot speelt in op de wensen van bewoners en heeft zeker oog en oor voor de huurders. Echter deze positieve attitude komt bij bewoners minder over, waarschijnlijk richt WoonGenoot zich teveel op de wijkbewoners in de brede zin. WoonGenoot moet dit volgens de visitatiecommissie beter uitleggen of anders doen. Als reactie hierop geeft WoonGenoot aan in geen enkele wijk in Nijmegen een meerderheidsbelang te hebben. Het effect van interventies is zeker zichtbaar in de buurten waar WoonGenoot bezit heeft. Het is WoonGenoot niet bekend als zou de positieve attitude minder goed overkomt bij onze bewoners. Wij richten ons in eerste instantie op de eigen bewoners. In gemengde buurten en wijken richt WoonGenoot zich in samenwerking met de collega-corporaties op alle bewoners. WoonGenoot zal haar inzet meer zichtbaar maken en in het vervolg aan initiatieven en resultaten meer ruchtbaarheid geven. De visitatiecommissie is van mening dat WoonGenoot voor solvabiliteit een norm aan te houden van 50% op basis van waardering op bedrijfswaarde. ~ 19 ~

20 WoonGenoot waardeert het onroerend goed op basis van verkrijgingswaarde (historische kostenprijs) of lagere bedrijfswaarde. In het kader van de novelle van minister Blok en de splitsing van DAEB- en niet- DAEB bezit zal een nieuwe waarderingsmethodiek worden gekozen. In 2014 is de solvabiliteit op bedrijfswaarde 38,7%, welke ratio volgens prognose oploopt tot 51,3% in De visitatiecommissie is kritisch over het stoppen van de jaarlijkse KWH-meting. WoonGenoot hanteert eigen metingen, maar elk eigen systeem is minder open. WoonGenoot is uit kostenoverweging gestopt met de jaarlijkse KWH-meting, deze vindt voortaan elke 3 jaar plaats en staat voor 2015 op het programma. De eigen meting is een goede tweede. HRM Invoering van de werkkostenregeling per 1 januari Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfs-breed. Ondernemingsplan Eind 2015 loopt ons ondernemingsplan af. De jaarplannen lenen zich tot bijstelling van geformuleerde doestellingen en het operationeel maken hiervan. Tevreden bewoners WoonGenoot blijft continu-onderzoek uitvoeren onder haar bewoners voor verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, informatie, communicatie, bejegening, et cetera. Ook wordt de tevredenheid over de woning, het wonen en de woonomgeving gevraagd. In 2015 blijven exit-onderzoeken gecontinueerd. In het kader van ons label willen in 2015 een KWH-meting laten verrichten. VvE-beheer WoonGenoot voert voor verschillende complexen het beheer van Verenigingen van Eigenaren (VvE s). Dit betreffen VvE s waarin wij als eigenaar van huurwoningen betrokken zijn, maar ook VvE s van collegacorporatie en particulieren. In 2015 borgen wij de verantwoordelijkheden die wij hebben ten aanzien van onze eigenaarsrol in complexen met gemengd bezit (koop en huur). Daarnaast geven wij uitvoering aan ons voornemen om het beheer (al dan niet binnen WoonGenoot) een goede plek te geven. Wij geven uitvoering aan de vastgestelde visie op VvE-beheer en -eigenaarschap. In dit verband volgen wij de nieuwe richtlijnen in de Woningwet 2015 (wat mag wel en wat mag niet op het gebied van VvE beheer in de toekomst?). ~ 20 ~

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8

3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten 8 Jaarverslag 2013 Voorwoord 2 1. Onze koers 3 2. Tevreden en redzame huurders 4 2.1. Dienstverlening 4 2.2. Woningkwaliteit 5 2.3. Keuzevrijheid 6 2.4. Woonlasten 7 3. Leefbare en vitale wijken 8 3.1. Sponsoractiviteiten

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Interne analyse 5. Externe analyse 6. Beleid en strategische doelen 2014 t/m 2016 Bijlage 1 1.

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT 2 Jaarverslag 2012 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord............................. 5 1. Jaarverslag 2012: open en transparant...................

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie