Jaarplan 2015 Bedrijfsbegroting 2015 Prognose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015 Bedrijfsbegroting 2015 Prognose 2016-2024"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Bedrijfsbegroting 2015 Prognose ~ 1 ~

2 ~ 2 ~

3 Inhoud pagina Jaarplan 2015 Wonen en werken in de stad 5 Betaalbaarheid 7 Duurzame kwaliteit 9 Wonen en zorg 12 Leefbare wijken 14 Samen werken 18 Bedrijfsbegroting 2015 en prognose Begroting en meerjarenperspectief 24 Bedrijfsbegroting en jaarresultaten 25 Toelichting op de begroting 27 Balansontwikkeling 29 Prognose verloop algemene bedrijfsreserve 31 Financieringsruimte 33 Fiscaal vennootschapsbelasting 38 Bedrijfskosten 39 Onderhoud 42 ~ 3 ~

4 ~ 4 ~

5 Wonen en werken in de stad In de zomer van 2014 presenteerden SP, GroenLinks, PvdA, De Nijmeegse Fractie gesteund door VSP het coalitieakkoord met de titel Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend. De nieuwe coalitie heeft de ambitie dat Nijmegen een aantrekkelijke woon- en groeistad blijft voor iedereen. Betaalbaarheid van woningen is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Woningcorporaties zijn hierbij belangrijke partners. Samen met hen wil de coalitie werken aan een betaalbare, evenwichtige, kwantitatief voldoende, passende en duurzame woningvoorraad in Nijmegen, met voorrang in de stedelijke gebieden Waalsprong en Waalfront. Ook is er het streven naar levensloopbestendige wijken, waar wonen en zorg voor wijkbewoners gecombineerd kunnen worden. Een duurzame woningvoorraad is belangrijk voor de betaalbaarheid van woningen doordat de energielasten omlaag kunnen, bovendien is het goed voor het milieu. Conform het uitgangspunt sterkste schouders dragen de zwaarste lasten wordt de afvalstoffenheffing geleidelijk afgeschaft en verschuiven deze lasten naar de eigenaar. Het effect van deze maatregel voor de individuele bewoner is minimaal, terwijl dit wel fors kostenverhogend is voor met name de woningcorporaties. Het lijkt dan ook meer een politiek statement voor de bühne. Het gebied de Waalsprong wordt versneld verder ontwikkeld, hierbij moet een goede mix ontstaan van woningtypes. De coalitie onderzoekt de mogelijkheid om woningen aan specifieke doelgroepen (zoals starters) toe te wijzen. Extra aandacht is er ook voor de stadsbuurt waar versneld voorzieningen (winkel, horeca, gezondheid, et cetera) worden gerealiseerd. Prioriteit ligt dus bij de Waalsprong en Waalfront, echter kunnen onder voorwaarden ook projecten in de bestaande stad worden gerealiseerd. Het nieuwe bestuur van de stad staat voor, een inhaalslag te maken op het gebied van wonen en zorg. Als gevolg van extramuralisering neemt de vraag naar levensloopbestendige woningen toe. Mensen met een zorgvraag moeten goed en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Daarnaast is er groeiende behoefte aan mogelijkheden tot beschermd wonen waarmee mensen met een intensieve zorgvraag de mogelijkheid wordt geboden zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te blijven behouden. In Nijmegen wonen relatief veel jongeren, waardoor er veel starters op de woningmarkt zijn. Er is een inspanningsverplichting voor de bouw van starterswoningen tot ~ 5 ~

6 Prioriteit bestaat ook voor energiebesparing en zonne-energie. Specifiek voor huurders moet energiearmoede worden voorkomen. Er is in het coalitieakkoord een ambitie vastgelegd om samen met de woningcorporaties te bereiken dat alle corporatiewoningen binnen de raadsperiode minimaal energielabel B krijgen. De woningcorporaties betwijfelen de financiële haalbaarheid en zijn teleurgesteld dat zij niet zijn betrokken bij de totstandkoming van dit coalitieakkoord. Deze coalitie zet in op diverse sterke en sociale wijken, hiertoe blijft het bestuur de ontwikkelingen in wijken monitoren en zo nodig wordt ingegrepen. Diversiteit in de wijken is van belang voor de leefbaarheid en sociale cohesie. Dukenburg krijgt een extra impuls. Uit de wijkmonitor blijkt dat veel wijken zich positief ontwikkelen. Dukenburg blijft daarbij achter. Daarom wordt de ontwikkeling van het winkelcentrum Meijhorst gestimuleerd. De sporthal in de wijk Meijhorst wordt gerenoveerd en het zwembad wordt opgeknapt. Voor een betere gemeentelijke dienstverlening aan bewoners van Dukenburg worden de openingstijden van Publiekszaken in de wijk Meijhorst uitgebreid. Er komt meer aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte in diverse wijken en buurten. Het kwaliteitsniveau wordt op peil gehouden of verbeterd in overleg met bewoners en woningcorporaties. Voor het verbeteren van de veiligheid in wijken, zet de coalitie zoveel mogelijk in op preventie. Naast politie, gemeente en woningcorporaties, spelen bewoners en ondernemers ook een belangrijke rol. De Wijkteams hebben hun nut bewezen, het Veiligheidshuis wordt efficiënter georganiseerd. Overlast van jongeren wordt adequater aangepakt. Repressieve middelen worden alleen tijdelijk ingezet. Veel aandacht in het akkoord voor mensen die al lange tijd werkloos zijn, voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan en leer/werkplekken voor (studerende) jongeren. In het kader van de nieuwe Participatiewet wil het nieuwe bestuur stevige afspraken maken met ondernemers, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, et cetera. ~ 6 ~

7 Betaalbaarheid en betalingsproblemen Sterk gestegen energielasten, huren die sterker stijgen dan de inflatie, aangescherpte hypotheekregels waardoor het moeilijker is om een woning te kopen, gestegen werkloosheid, vermindering van koopkracht. Kortom, er hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan waardoor de betaalbaarheid van het wonen meer onder druk is gekomen. De discussie over betaalbaarheid is een gevoelige discussie. Als er problemen worden geconstateerd ten aanzien van de betaalbaarheid van het wonen, is de vraag wie de rekening van de oplossingen gaat betalen? Zeker in een tijd dat de overheid, woningcorporaties, energiebedrijven, andere instanties en woonconsumenten moeten bezuinigen. In een tijd dat de rijksoverheid hogere huren stimuleert, de sociale huursector wil verkleinen in omvang, de hypotheekmogelijkheden beperkt en de doorstroming stagneert. Het vraagstuk is complex. Een ding staat vast: een aanzienlijk aantal huishoudens heeft een groot probleem. De betaalbaarheid van het wonen wordt in de praktijk op verschillende manieren benaderd. De woonquotebenadering en de budgetbenadering zijn veel gebruikte invalshoeken. Geen van de benaderingen geeft een compleet beeld van de problematiek en geen van de benaderingen geeft voldoende houvast voor effectieve interventies. Een betaalbaarheidsprobleem is een samenspel van woonlasten, het inkomen en bestedingspatroon. Het gaat hier om hoeveel en welke mensen niet kunnen rondkomen met hun inkomen. Het inkomen is te laag en/of de lasten zijn te hoog. De woonlasten, gezinsuitgaven, bestedingsgedrag, betaalcultuur en inkomen zijn allemaal bepalend voor het ontstaan van betaalbaarheidsproblemen. Met een eenzijdige benadering van de woonlasten kan niet op effectieve wijze tot oplossingen voor deze mensen worden gekomen. Het woonlasten-/betaalbaarheidsprobleem kan alleen worden opgelost vanuit een breed inzicht en goed overleg met alle betrokken instanties en bedrijven. De betaalbaarheid van huurwoningen komt in de knel. Het aantal woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens is de afgelopen jaren toegenomen. Huurprijsverhogingen overstijgen in 2014 voor het tweede jaar op rij het inflatiepercentage. De totale woonuitgaven in de huursector zijn sinds 2009 aanzienlijk gestegen, tegelijkertijd zijn inkomens gedaald. Betaalbaarheid van sociale huurwoningen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het rijk, gemeenten, woningcorporaties en energieleveranciers zijn allen actoren in deze kwestie. In de prestatieafspraken met de gemeente Nijmegen is vastgelegd dat de Nijmeegse woningcorporaties hun woningbezit verduurzamen. Deze kwestie raakt aan zowel het maatschappelijke of algemeen belang als aan het persoonlijke, financiële belang van bewoners. ~ 7 ~

8 DOELSTELLINGEN 2015 Gematigd huurbeleid Omwille van de betaalbaarheid van de jaarlijks toenemende verhuurderheffing, hebben verhuurders de mogelijkheid (afhankelijk van het inkomen van de bewoners) huurprijzen te verhogen tot 6,5%. Evenals in 2013 en 2014 staat WoonGenoot ook in 2015 voor een gematigd huurprijsbeleid te voeren. WoonGenoot zal geen inkomensafhankelijke huurverhogingen doorvoeren. Momenteel is nog onduidelijk op welke termijn de huidige huurverhogingsmethodiek zal worden gewijzigd in de toepassing van de systematiek van huursombenadering. Huurharmonisatie De beoogde huurharmonisatie zal in de navolgende complexen woningen worden doorgevoerd: In de wijk Hatert gaat de huurprijs van een vrijkomende woning naar 85% van de maximale huur. De huurprijs van de maisonnettes in de wijk Aldenhof gaat naar 80% van de maximale huur. In de wijk Meijhorst (wooncentrum de Meiberg ) wordt het verschil in huurprijs tussen woningen die wel of niet met bejaardensubsidie zijn gebouwd, bij mutatie opgeheven. De huren in de Hegdambroek worden geharmoniseerd tot 70% van de maximale huurprijs. De huurprijzen Leuvensbroek die niet worden verkocht, stijgen tot 75% van maximale huurprijs. De huurprijzen van woningen in Grootstal zullen bij mutatie worden verhoogd tot circa 70% van de maximale huurprijs. De huren van de woningen aan de Joulestraat, Bohrstraat, Eulerstraat en Fresnelstraat blijven beneden de 2 e aftoppingsgrens. De huren van de woningen aan de Keplerstraat, Carnotstraat en Marie Curiestraat liggen na harmonisatie tussen 2 de aftoppingsgrens en huurtoeslaggrens. Harmonisatie zal nooit leiden tot huurprijzen boven de huurtoeslaggrens. Bovendien worden de aantallen woningen die betaalbaar en bereikbaar zijn, gerespecteerd. Indien nodig worden huurprijsaanpassingen afgetopt op 597,-. Betaalbaar houden Door de slechte doorstroming op de woningmarkt, dalende koopkracht en stijgende huren worden huurwoningen duurder en minder bereikbaar. WoonGenoot zet zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. WoonGenoot heeft afspraken met de gemeente Nijmegen over de betaalbaarheid van het woningbezit. Bijna 86% van ons woningbezit tot de goedkope voorraad behoort (< 597,-), daarnaast heeft 9% van het woningbezit een huurprijs tussen 597,- en 699,- waarmee deze woningen bereikbaar zijn voor minimum-plus. Ongeveer 5% zijn duurdere woningen met een huurprijs vanaf 700,- per maand. WoonGenoot zal minimaal 15% van de vrijkomende betaalbare woningen toewijzen aan starters op de woningmarkt. WoonGenoot conformeert zich bij de toewijzing van woningen aan de ministeriële beschikking. WoonGenoot zoekt naar mogelijkheden om bewoners naar een goedkopere woning te laten verhuizen. ~ 8 ~

9 Energielasten Investeren staat hoog op onze agenda. Energieverbruik en hoge woonlasten zijn maatschappelijke problemen die vragen om een structurele en efficiënte oplossing. Onze insteek is dat investeren in verduurzaming consequenties moeten hebben voor de betaalbaarheid van woningen: de woonlasten van bewoners moeten als gevolg van verduurzaming dalen. Welke aanpassingen leveren de meeste besparingen voor de bewoners op (de kost en de baat). WoonGenoot heeft voor de komende jaren de nodige projecten waaronder de grootschalige herstructurering van 216 maisonnettes in de wijk Aldenhof - in het kader van verduurzaming c.q. energiebesparing uitgezet. Zelf iets doen Er wordt een budget-coaching en schuldhulpverlening aangeboden. Bewoners worden gestimuleerd om ook zelf iets aan de situatie te doen; zoeken aanbiedingen, goedkopere leveranciers van zorg en energie. Terughoudendheid betrachten bij telefoongebruik en het verminderen van impulsaankopen. De hoogte van de huurprijs wordt mede beïnvloed door servicekosten voor allerlei leveringen en diensten. In het kader van de participatiesamenleving wil WoonGenoot in 2015 samen met de bewoners de mogelijkheden onderzoeken voor bepaalde werkzaamheden door de bewoners te laten uitvoeren in ruil voor lagere servicekosten. WoonGenoot is blij met het initiatief van het bestuur van Huurdersvereniging OMSLAG om een energiecoach op te leiden die als taak heeft energiebesparing onder de aandacht te brengen bij bewoners en hen voor te lichten over besparing door aanpassing van gedrag. Het verbruik van gas, water en elektra heeft direct te maken met het gedrag van de bewoners. Onoplettendheid en nonchalant gebruik van verlichting, elektrische apparaten, verwarming, et cetera hebben een behoorlijke invloed op de hoogte van de maandelijkse energielasten. WoonGenoot ondersteunt dit initiatief van het bestuur van OMSLAG. Duurzaamheid Een van de hoofdopgaves van deze tijd is het verbeteren van de energieprestatie van de ruim 7 miljoen bestaande woningen in Nederland. Met het verbeteren van de energieprestatie kan een goede stap worden gezet naar een meer duurzame relatie met het klimaat. Over hoe de energieprestatie verbeterd kan worden, in het bijzonder de financiële gevolgen hiervan, is op dit moment al veel informatie beschikbaar. De kennis over de financiële aspecten is echter nog weinig gestructureerd weergegeven of gebundeld. ~ 9 ~

10 Er is een breed scala aan mogelijkheden om kosteneffectief te verduurzamen. Een goede organisatie van de verduurzamingsopgave is doeltreffender dan enkel gefocust zijn op de directe financieringsvraag. De woningmarkt is verdeeld in 3 segmenten: het eigen woningbezit (56%), de commerciële huursector (12%) en de sociale huursector (32%) (CBS). Vooral in de huursector kan invloed worden uitgeoefend op de verduurzaming van de woningvoorraad, omdat het overgrote deel van de huurwoningen in het bezit is van beleggers of woningcorporaties. Op dit moment ligt de uitdaging in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Voor de bestaande bouw is de doelstelling de komende 10 jaar ten minste 20% te besparen op het gasverbruik. Het doel binnen de woningcorporatiesector is om bij ingrijpende woningverbetering de woningen op het niveau van Energielabel B te brengen of het Energielabel na woningverbetering met minimaal twee labelsprongen te verbeteren (Aedes, 2011). Om hiertoe te komen, zijn door de markt al diverse oplossingen ontwikkeld. In het leeuwendeel van de projecten slagen de partijen er echter slechts mondjesmaat in om de doelstellingen met betrekking tot energiebesparing te realiseren. Dit kan voor een deel geweten worden aan de wijze waarop men kijkt naar de financiële implicaties van verduurzaming en het inzicht in de waardeontwikkeling na verduurzaming. Daarnaast spelen bij bewoners meer overwegingen dan alleen financiële argumenten. Zo is het emotionele aspect van de woning iets dat vaak vergeten wordt bij het verduurzamen. Gezien de grootte van de bestaande huurvoorraad en de geringe impact van nieuwbouw op de totale voorraad, zal de focus liggen op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Voor het vergroten van de investeringsruimte is het belangrijk de investeringsbereidheid van woningeigenaren of bewoners te vergroten. Deze bereidheid wordt voor een groot deel bepaald door emotionele aspecten, immers geen product is zo emotioneel als een woning. Naast emotionele aspecten is het uiteraard van belang de financiële voordelen duidelijk te communiceren en de overlast tijdens renovatie tot een minimum te beperken. Zoals in de inleiding van dit jaarplan is aangegeven heeft de nieuwe coalitie in de gemeente Nijmegen het streven om voor 2018 alle corporatiewoningen op een energielabel B te brengen. WoonGenoot onderschrijft het belang hiervan maar ziet vraagstukken in de realisatie. In veel (oudere) woningen zal verduurzaming door isolatie en op technisch vlak een uitdaging zijn. Kunnen we niet hetzelfde effect bereiken door te investeren in de opwekking van duurzame energie? Dit ontlast zowel het milieu als de portemonnee van onze bewoners. Voor WoonGenoot betekent verduurzamen meer dan alleen energetische maatregelen. Voor ons is verduurzamen ook het kwalitatief goed op orde houden van onze woningen. Hiervoor hanteren wij een portefeuillestrategie. Voor alle complexen woningen is het onderhouds- en kwaliteitsbeleid vastgesteld dat mede bepalend is voor de toekomst van de woningen. ~ 10 ~

11 Hieruit ontstaat een integrale complexplanning waarbij wij normen hanteren voor functionele, technische en energetische kwaliteit van de woningen. De totale meerjarenonderhoudsbegroting is vervolgens een optelsom van alle complex-specifieke onderhoudsramingen. DOELSTELLINGEN 2015 Terugdringen energieverbruik en CO 2 -uitstoot In de wijk Hatert (240 woningen) worden conventionele en VR-ketels vervangen door HR-ketels, deze vervanging vindt vanaf 2015 ook plaats in de wijk Grootstal (163 woningen). In 2014 is een schilrenovatie (met vervangen van puien en ramen) uitgevoerd aan het complex 161 woningen in de wijk Meijhorst. Deze werkzaamheden worden in 2015 afgerond. Mede in het kader van de Warmtewet loopt er nog een onderzoek naar de individuele registratie van verwarming en elektraverbruik door de bewoners. Ervaring wijst uit dat individuele afrekening van elektra en verwarming behoorlijke besparingen op energieverbruik tot gevolg heeft. Na afronding van de herstructureringsmaatregelen beschikken de woningen over een C of D-label. Vanaf 2015 uitvoeren van complete gevelrenovatie voor 216 maisonnettes in de wijk Aldenhof. Een en ander vormen onderdeel van een omvangrijk herstructureringsplan. Door genoemde voorzieningen en werkzaamheden klimmen de woningen een tot drie energielabels. Helaas moeten wij constateren dat als gevolg van de verhuurderheffing en saneringsheffing een aantal herstructurerings- en onderhoudsprojecten uitgesteld moet worden of over een langere periode worden uitgezet. Dit heeft vooral gevolgen voor de start van de herstructurering ten behoeve van 216 maisonnettes in de wijk Aldenhof. Zonnepanelen Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om zonnepanelen en boilers te plaatsen op een appartementencomplex aan de Sterreschansweg (Nijmegen-Oost). Hierdoor kan voor deze 42 woningen een energiebesparing worden behaald gelijk aan een labelsprong. Warmtewet Als gevolg van de nieuwe Warmtewet wordt WoonGenoot voortaan aangemerkt als warmteleverancier en moet een leveringsovereenkomst aangaan met huurders van woningen die zijn aangesloten op blokverwarming of stadsverwarming. Onze bewoners die in Nijmegen Noord en Lent zijn aangesloten op de stadsverwarming, hebben een contract met de energieleverancier. Om die reden hoeft WoonGenoot hiervoor geen maatregelen te treffen. ~ 11 ~

12 Voor de bewoners van onze woningen in Meijhorst, een deel van de wijk Heseveld en een deel van de wijk De Gildekamp welke zijn aangesloten op blokverwarming, zullen wij nieuwe leveringsvoorwaarden uitwerken en de bewoners zo snel mogelijk in kennis stellen van de tarieven. Zoals hierboven is aangegeven, is er nog discussie de individuele registratie van warmte- en elektraverbruik. Wonen en zorg De scheiding van wonen en zorg betekent dat wonen en zorg apart worden gefinancierd. Woningcorporaties hebben daarmee te maken omdat zij eigenaar zijn van de helft van de zorggebouwen in Nederland. Door de scheiding van wonen en zorg blijven bovendien steeds meer ouderen langer thuis wonen, vaak in een corporatiewoning. Dit vraagt om gerichte aanpassingen van woningen en woningaanbod. WoonGenoot ondersteunt de gedachte dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen. Maar wij bepleiten een zorgvuldige invoering van deze extramuralisering, waarbij lokaal maatwerk hoog in het vaandel staat. Met de door de overheid ingezette extramuralisering stopt de mogelijkheid om via de AWBZ in een verzorgingshuis te wonen. Mensen die vroeger vanuit een woning doorstroomden naar het verzorgingshuis zullen dat nu in de meeste gevallen niet meer kunnen. Zij moeten op zoek naar een andere woonvorm of huur betalen om in hun huidige woning blijven wonen. Het huidige Kabinet wil de zorg dichter bij de mensen brengen zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Ook de intensieve zorg moet op termijn zoveel mogelijk thuis plaatsvinden. Opname in een zorginstelling kan pas als het thuis echt niet langer gaat. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiertoe een nieuwe wet opgesteld; de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet heeft als motto: met professionele zorg, zo thuis mogelijk. Vanaf januari 2015 zullen er ingrijpende veranderingen in wet- en regelgeving plaatsvinden in het maatschappelijke domein. Naast hervormingen in de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zal de WNZ in werking treden. De kosten voor opname en een zorginstelling (intramurale zorg) zullen vergoed worden vanuit deze WLZ, als opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De WLZ betreft dus alleen de meest zware, langdurige en intramurale zorg. De keuzevrijheid en de persoonlijke situatie van de klant/cliënt is hierin leidend. De Wet Langdurige Zorg kent vanaf 1 januari 2015, 4 pakketten: ZorgZwaartePakket (ZZP): hierbij levert de zorgaanbieder wonen en zorg. Indien een woningcorporatie eigenaar is van een beschermde woonvorm, dan huurt de zorgaanbieder deze woning. ~ 12 ~

13 Volledig Pakket Thuis (VPT): de betrokkene krijgt volledige zorg thuis van een zorgaanbieder, dit kan echter alleen als het Zorgkantoor thuis-wonen nog verantwoord acht en de kosten niet hoger zijn dan een verblijf in een instelling of beschermd wonen. Modulair Pakket Thuis (MPT): het aanbieden van zorg aan betrokkene thuis is heel flexibel en afgestemd op de behoefte en noodzaak. De bewoner mag ook zelf keuzes maken. PersoonsGebonden Budget (PGB): de bewoner krijgt trekkingsrecht maar moet wel motiveren waarom hij/zij geen zorg wil in natura. Hiervoor moet de bewoner een budgetplan opstellen. Voor langer thuis wonende ouderen zijn in veel gevallen geen specifieke aanpassingen aan de woning nodig. In bepaalde gevallen zijn er wel aanpassingen aan de woning en woonomgeving vereist. Woningcorporaties spelen hier zo goed mogelijk op in. In de Monitor Investeren voor de Toekomst komt naar voren dat het aantal huishoudens dat zoekt naar een aangepaste woning tot 2021 jaarlijks met tot huishoudens zal toenemen. Woningcorporaties zoeken samen met andere partijen oplossingen voor dit probleem. Denk aan de toewijzing van woningen, het stimuleren van de doorstroming, het aanpassen van woningen en het bouwen van nieuwe woningen. Wonen en zorg is een gedeelde opgave, waarbij woningcorporaties in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de huisvesting. Intensieve samenwerking tussen lokale partijen als gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties is dus noodzakelijk. Zo maken woningcorporaties in WMO-convenanten afspraken met gemeenten over het aanwenden van WMO-gelden voor de aanpassing van woningen. Woningcorporaties maken ook afspraken met zorginstellingen over het veranderen van de functie van verzorgingshuizen. Daarnaast hebben veel ouderen behoefte aan alternatieve woonvormen als verzorgd wonen, thuishuizen, mantelzorgwoningen en kleinschalig wonen. Woningcorporaties ontwikkelen op dit moment in overleg met andere lokale partijen zulke woonvormen. De vele veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van wonen en zorg, maken deze gedeelde opgave extra lastig. DOELSTELLINGEN 2015 Kleinschalig wonen WoonGenoot is bezig met de ontwikkeling van een project kleinschalig/beschermd wonen in de wijk Meijhorst. Het project bestaat uit 48 appartementen voor mensen met een psychogeriatrische of somatische zorgvraag, met 6 clusterwoonkamers en overige voorzieningen. De woonvorm richt zich op kwetsbare mensen (vanaf ZZP 5 voor PG en vanaf ZZP 6 voor somatiek) die behoefte hebben aan een toegankelijk appartement inclusief voldoende sociale infrastructuur; een veilige omgeving, integrale 24uurszorg en behoefte aan toezicht c.q. observatie en een beschermde omgeving. Deze ontwikkeling vindt in samenwerking met Gemeente Nijmegen en ZZG zorggroep plaats. Naar verwachting is start bouw medio Totale investering 6,8 miljoen. ~ 13 ~

14 Skaeve Huse WoonGenoot is initiatiefnemer in de totstandkoming van een project van bijzondere huisvesting voor notoire overlastveroorzakers die niet in het reguliere woningbezit gehuisvest kan worden. Skaeve Huse is een samenwerkingsverband van WoonGenoot, Gemeente Nijmegen en de zorginstanties RIBW en Iriszorg. In 2015 moeten in het gebied Vogelzang nabij de wijk Weezenhof 8 woningen met een unit voor begeleiding verrijzen. Totale investering ,-. Sociale Wijkteams WoonGenoot participeert met de collega-corporaties, Gemeente Nijmegen, NIM Maatschappelijk werk, Tandem, SWON, MEE, de Formulierenbrigade en de wijkverpleegkundige in de Sociale Wijkteams. Deze Sociale Wijkteams zijn het eerste aanspreekpunt voor WMO gerelateerde zorg- en hulpvragen. Meldpunt Bijzondere Zorg WoonGenoot continueert in 2015 de overeenkomst met de GGD voor inschakeling van het Meldpunt Bijzondere Zorg bij notoire overlast bij multiprobleemhuishoudens. Kosten 5.000,-. Woonzorgcentrum de Meiberg In het kader van de zorgvraag van de bewoners van de Meiberg heeft WoonGenoot een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG). De afspraken voorzien in de noodzakelijke 24uurszorg binnen dit complex. Vanaf 2015 wordt met een nieuw oproepings- c.q. alarmeringssysteem gewerkt. Begeleid wonen In samenwerking met de Werkgroep Bijzondere Bemiddeling (WBB) zal onze woningcorporatie ook in 2015 woningen beschikbaar stellen voor bijzondere doel- c.q. zorggroepen. Leefbare wijken Leefbaarheid is geen kerntaak van woningcorporaties, vindt minister Blok. Deze koerswijziging van het Rijk uit het regeerakkoord van Rutte II is vertaald in een wetswijziging. In vergelijking met huidige situatie worden de kerntaken en dus het begrip leefbaarheid ingekaderd. Dat gebeurt via een wijzigingsvoorstel (novelle) op de herziening van de Woningwet. Hiermee lijkt na jarenlang politiek gesteggel een stevige versmalling van de taken van de corporatiesector een feit. Minister Blok stelt dat woningcorporaties te veel hooi op hun vork hebben genomen. Ze zouden zich alleen moeten richten op hun kerntaak; zorgen voor woningen voor mensen met een kleine beurs. ~ 14 ~

15 Als je als woningcorporatie eigenaar bent van een flatgebouw, heb je natuurlijk een huismeester die de bewoners aanspreekt wanneer het vuil op de verkeerde dagen buiten staat. Dat hoort bij de kerntaak. Maar voor de wereld eromheen, of het nou groen is of de veiligheid, zijn er andere organisaties. Prima om daar zo nu en dan mee te overleggen, maar woningcorporaties moeten zich niet met alles bemoeien. Naast het zorgen voor huisvesting voor diegenen die het niet kunnen betalen, vindt de minister het beheer van maatschappelijk vastgoed ook een van de kerntaken van de woningcorporaties. Dat kan heel wel bijdragen aan de leefbaarheid. Woningcorporaties zelf hebben een andere rolopvatting en zien zichzelf juist wel als de aangewezen partij om leefbaarheid te bevorderen. Woningcorporaties zijn sinds jaar en dag sterk betrokken bij het verbeteren van de leefbaarheid in aandachtswijken. Ze hebben veel dingen in gang gezet en willen die graag doorzetten en afmaken. Woningcorporaties hebben een direct belang vanwege de waarde van het vastgoed. Door de permanente vestiging in de wijk zijn woningcorporaties een constante factor. Daarnaast hebben zij direct contact met bewoners; corporatiemedewerkers ontmoeten huurders bij de verhuring, bij overlast, onderhoud en komen veel (en soms als enige) bij hun bewoners achter de voordeur. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol vervullen als het gaat om het versterken van sociale cohesie in wijken en buurten en het steunen van bewoners met problemen. Door contactmomenten die corporatiemedewerkers hebben, bijvoorbeeld bij overlast of onderhoud, kunnen zij problemen signaleren en voortijdig actie ondernemen. Woningcorporaties en hulpverleners werken samen om de huurder op het (rechte) pad en gehuisvest te houden. Daarbij hebben de woningcorporaties als troef in handen dat ze de woonruimte kunnen ontzeggen wanneer een bewoner onveiligheid in de buurt of in het wooncomplex veroorzaakt. Ook bezuinigingen in zorg en welzijn in de komende jaren kunnen tot een grotere druk op het leefklimaat leiden. Bijvoorbeeld wanneer mensen die onvoldoende psychiatrische hulp krijgen in de problemen komen en daardoor hun buren tot last zijn. Woningcorporaties hebben een cruciale rol gespeeld bij de leefbaarheidsverbeteringen die zijn gebleken uit bijvoorbeeld de Leefbarometer. Vanuit het Rijk is de inzet van woningcorporaties op het brede terrein van leefbaarheid de afgelopen jaren juist gestimuleerd. Van woningcorporaties werd inzet verwacht, zoals vastgelegd in de charters van de wijkaanpak en in wijkactieplannen. Denk hierbij aan de Vogelaarwijken waartoe woningcorporaties werden verplicht om miljarden euro s te investeren. Opeens is er toch die koerswijziging! Mogelijk heeft de minister een te smal beeld van de leefbaarheidsinspanningen van woningcorporaties. ~ 15 ~

16 DOELSTELLINGEN 2015 Het realiseren van de voorgenomen activiteiten op het gebied van leefbaarheid, is afhankelijk van de uitputtingslijst bij de nieuwe Woningwet 2015 op het gebied van toegestane activiteiten door woningcorporaties Integrale wijkaanpak WoonGenoot zet voor alle buurten en wijken in op handhaving op illegale bouwsels, illegale onderhuur, onderhoud van de openbare ruimte, tuinen en achterpaden om daarmee de beleving van veiligheid te vergroten. Bijzondere verhuring om instroom van bewoners met een bepaald profiel te vergroten of juist te verkleinen, uitvoeren van inkomenstoets bij woningtoewijzing. Zorgaanpak om bewoners met een specifieke zorgbehoefte voor de toekomst te behouden. Buurtbeheer Hatert is vanaf medio 2013 geen Vogelaar- of krachtwijk meer. Het wijkactieplan blijft onverminderd van kracht en WoonGenoot stuurt met de collega-corporaties Talis en Portaal en Gemeente Nijmegen - aan op consolidatie en verduurzaming van de resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald op de gebieden van werk, inkomen, integratie en sociale cohesie. Wel stellen wij vast dat bewoners steeds minder aandacht hebben voor hun woonomgeving. Weinig tot geen aandacht voor de tuinen, dichtbegroeide achterpaden, vervuiling van en overlast op de garagepleinen. Ook in de wijk Aldenhof doen zich steeds meer problemen voor; vuilniszakken op de galerijen, huisraad en rotzooi dat wordt gedumpt in trappenhuizen en bergingsgangen, balkons vol met troep en vuilnis, oud papier onder de brievenbussen, overvolle galerijen (bankjes, stoeltjes, bloembakken), fietsen in de trappenhuizen, hondenpoep in de trappenhuizen, et cetera. In beide wijken durven bewoners elkaar niet aan te spreken en leggen dit bij de woningcorporatie neer. Geregelde inspecties door WoonGenoot werpen hun vruchten af, als bewoners een gezicht van WoonGenoot vaker in de wijk zien, zijn ze meer geneigd om zorg te dragen voor leefbaarheid van de wijk. WoonGenoot wil in 2015 meer tijd en ruimte vrijmaken voor zichtbaarheid in de wijk. Ook in 2015 zullen wij de bewonerscommissie in de wijk Aldenhof die zeer actief is in het organiseren van activiteiten voor verbeteringen in de buurt ondersteunen. Buurtrangers Inzet van vrijwilligers voor het verwijderen van zwerfvuil in diverse wijken. Jaarlijkse kosten 1.500,-. ~ 16 ~

17 Ook alle andere bewonerscommissies of vertegenwoordigingen kunnen op een jaarlijkse financiële bijdrage van WoonGenoot rekenen. Totale kosten 2.000,-. Regieteams WoonGenoot werkt in regieteams samen met gemeente, collega-corporaties, politie, maatschappelijk werk Meldpunt Bijzondere Zorg, en Bureau Jeugdzorg in alle wijken waar wij woningbezit hebben. Doelstelling is het verminderen van overlast en ervoor zorgen dat huishoudens met meerdere problemen meer grip krijgen op de eigen situatie. Er worden gezinscoaches ingezet. STIP (STedelijk InformatiePunt) in meerdere wijken Bewoners kunnen voor allerlei vragen over wonen, inkomen, formulieren, zorg, opvoeding, activiteiten, cursussen, et cetera terecht bij een STIP. WoonGenoot werkt mee aan de totstandkoming van meer vestigingen van deze informatiepunten in de wijken. Kosten 2.000,-. Veiligheidsoverleg Meijhorst WoonGenoot maakt deel uit van het wijkveiligheidsoverleg Meijhorst. In dit overleg worden contacten onderhouden met de verschillende instanties die werkzaam zijn in het gebied en met bewoners uit de wijk. Gezamenlijk wordt bekeken welke oplossingen er zijn om de problematiek te verminderen. Mijn Buurtje WoonGenoot wil in 2015 de afweging maken voor het participeren in Mijn Buurtje. Dit is een digitaal stedelijk platform voor informatie aan en communicatie voor alle bewoners in Nijmegen. Kop dicht! Ook in 2015 kan DVE Trajanus rekenen op een financiële bijdrage van 1.500,- evenals facilitering van de organisatie door WoonGenoot voor het bewerkstelligen van structuur en ontwikkeling van ontspoorde jongeren door teamsport. Meldingen overlast WoonGenoot wikkelt per jaar tussen 300 en 400 meldingen van bewoners over overlast af. De meeste klachten hebben betrekking op psychosociale problemen (als gevolg van terugloop/bezuinigingen in de zorg), burenruzie, geluidsoverlast, vervuiling en vandalisme. Uit in Huis De bewoners van de Meiberg hebben de mogelijkheid om driemaal per week in het restaurant een driegangenkeuzemenu te gebruiken, tegen een geringe eigen bijdrage. Ontmoeten door samen eten. WoonGenoot blijft dit initiatief faciliteren. Kosten 1.000,- en personele ondersteuning. ~ 17 ~

18 Woonmaatschappelijk werk Binnen onze organisatie worden in 2015 circa uur ingezet op woonmaatschappelijk werk. Totale kosten ,-. Sponsoring Het budget over financiële bijdragen aan initiatieven op het gebied leefbaarheid bedraagt 2.500,-. Samen werken WoonGenoot staat dicht bij haar bewoners. Een sterk punt dat moet worden gekoesterd terwijl zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met tijd, geld en kennis. Door middel van opleidingen en trainingen wordt kennis van de medewerkers op peil gehouden. Sterke punten worden verbreed en verder ontwikkeld. We werken vanuit betrokkenheid waarbij flexibiliteit en ruimdenkendheid belangrijk zijn. Daarbij streven wij naar werken met zo min mogelijk overhead. WoonGenoot werkt beleidsvolgend met oog voor unieke situaties. Onderling vertrouwen is onontbeerlijk. Samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern, worden gestimuleerd wanneer dit efficiënt gebruik van tijd, geld en kennis betekent. Iedereen krijgt de kans om nieuwe ideeën aan te dragen zodat we met elkaar zo goed mogelijk kunnen werken voor onze bewoners en voor mensen die op zoek zijn naar betaalbare huurwoningen. Door samen te werken met collega s, bewoners en partners willen we onze doelstellingen behalen. WoonGenoot wil als woningcorporatie beantwoorden aan de maatschappelijke vraag naar woningen voor specifieke groepen van mensen. Dit betekent dat maatschappelijke ontwikkelingen richting geven aan ons beleid. Als organisatie die midden in de maatschappij staat, hebben wij vele partners. Goede samenwerking met hen is onontbeerlijk voor het laten slagen van onze missie. We kiezen ervoor te faciliteren waar dit gewenst is en te ondersteunen waar dit nodig is. Hierbij nodigen we onze bewoners en andere partners uit hun specifieke kennis in te zetten. WoonGenoot is bereikbaar voor politiek, instanties, bewoners en collega s. Door transparant te handelen volgens een duidelijk beleid creëren wij vertrouwen bij bewoners en partners. Als maatschappelijk ondernemer voelt WoonGenoot zich verantwoordelijk voor haar omgeving. Dat vertaalt zich in een vastgoed- en onderhoudsbeleid waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Via onze bewoners steken we energie in het prettig en veilig maken en houden van onze buurten en wijken. ~ 18 ~

19 DOELSTELLINGEN 2015 Visitatie WoonGenoot heeft zich in 2014 voor de tweede keer laten visiteren. De leerpunten die zijn vastgelegd in het visitatierapport staan hieronder met de reactie en mogelijke acties die zijn, of worden ondernomen. Naar mening van de visitatiecommissie moeten bewoners in geval van vacatures meer mogelijkheden krijgen om leden van de raad van commissarissen voor te dragen. Daarnaast moet de raad van commissarissen werken aan versterking en moet er meer vaart gezet worden achter de samenstelling en vertegenwoordiging in de breedte. Bewoners moeten in geval van vacatures meer mogelijkheden hebben om leden voor te dragen. Als reactie hierop voert WoonGenoot aan dat, met de benoeming van een vijfde commissaris in 2014 de raad op volle sterkte is. WoonGenoot hanteert specifieke profielschetsen bij vacatures binnen de raad van commissarissen. De huidige samenstelling van de raad is hierdoor pluriform. In het geval van een vacature verschijnt er een advertentie in een dagblad, in een plaatselijke huis-aan-huiskrant en op de website van WoonGenoot. Betreft het een zogenaamde huurderszetel dan heeft Huurdersvereniging OMSLAG de mogelijkheid een voordracht te doen. In het vervolg zullen ook de diverse bewonerscommissies of comités worden geïnformeerd. De visitatiecommissie vraagt zich af, of WoonGenoot als relatief kleine woningcorporatie op de schaal van de stad de veelzijdigheid waarop zij acteert op termijn kan blijven volhouden. WoonGenoot doet in het kader van slimmer samenwerken onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking met collega s en ketenpartners. Dit onderzoek loopt door in Volgens de visitatoren moet WoonGenoot zich afvragen of de inzet op de schaal van de wijken waar zij actief is, en op de schaal van de stad, wel het gewenste zichtbare effect heeft. WoonGenoot speelt in op de wensen van bewoners en heeft zeker oog en oor voor de huurders. Echter deze positieve attitude komt bij bewoners minder over, waarschijnlijk richt WoonGenoot zich teveel op de wijkbewoners in de brede zin. WoonGenoot moet dit volgens de visitatiecommissie beter uitleggen of anders doen. Als reactie hierop geeft WoonGenoot aan in geen enkele wijk in Nijmegen een meerderheidsbelang te hebben. Het effect van interventies is zeker zichtbaar in de buurten waar WoonGenoot bezit heeft. Het is WoonGenoot niet bekend als zou de positieve attitude minder goed overkomt bij onze bewoners. Wij richten ons in eerste instantie op de eigen bewoners. In gemengde buurten en wijken richt WoonGenoot zich in samenwerking met de collega-corporaties op alle bewoners. WoonGenoot zal haar inzet meer zichtbaar maken en in het vervolg aan initiatieven en resultaten meer ruchtbaarheid geven. De visitatiecommissie is van mening dat WoonGenoot voor solvabiliteit een norm aan te houden van 50% op basis van waardering op bedrijfswaarde. ~ 19 ~

20 WoonGenoot waardeert het onroerend goed op basis van verkrijgingswaarde (historische kostenprijs) of lagere bedrijfswaarde. In het kader van de novelle van minister Blok en de splitsing van DAEB- en niet- DAEB bezit zal een nieuwe waarderingsmethodiek worden gekozen. In 2014 is de solvabiliteit op bedrijfswaarde 38,7%, welke ratio volgens prognose oploopt tot 51,3% in De visitatiecommissie is kritisch over het stoppen van de jaarlijkse KWH-meting. WoonGenoot hanteert eigen metingen, maar elk eigen systeem is minder open. WoonGenoot is uit kostenoverweging gestopt met de jaarlijkse KWH-meting, deze vindt voortaan elke 3 jaar plaats en staat voor 2015 op het programma. De eigen meting is een goede tweede. HRM Invoering van de werkkostenregeling per 1 januari Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfs-breed. Ondernemingsplan Eind 2015 loopt ons ondernemingsplan af. De jaarplannen lenen zich tot bijstelling van geformuleerde doestellingen en het operationeel maken hiervan. Tevreden bewoners WoonGenoot blijft continu-onderzoek uitvoeren onder haar bewoners voor verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, informatie, communicatie, bejegening, et cetera. Ook wordt de tevredenheid over de woning, het wonen en de woonomgeving gevraagd. In 2015 blijven exit-onderzoeken gecontinueerd. In het kader van ons label willen in 2015 een KWH-meting laten verrichten. VvE-beheer WoonGenoot voert voor verschillende complexen het beheer van Verenigingen van Eigenaren (VvE s). Dit betreffen VvE s waarin wij als eigenaar van huurwoningen betrokken zijn, maar ook VvE s van collegacorporatie en particulieren. In 2015 borgen wij de verantwoordelijkheden die wij hebben ten aanzien van onze eigenaarsrol in complexen met gemengd bezit (koop en huur). Daarnaast geven wij uitvoering aan ons voornemen om het beheer (al dan niet binnen WoonGenoot) een goede plek te geven. Wij geven uitvoering aan de vastgestelde visie op VvE-beheer en -eigenaarschap. In dit verband volgen wij de nieuwe richtlijnen in de Woningwet 2015 (wat mag wel en wat mag niet op het gebied van VvE beheer in de toekomst?). ~ 20 ~

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2012 4. Nieuwbouwprojecten Laauwik 5. Ontwikkelingen in de sector en de

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

ber ng V 19 decem gro3 AL Be

ber ng V 19 decem gro3 AL Be ALV 19 december 2016 Begro3ng 2017 Achtergrond cijfers Transi'ejaar (2016-2017) Scha6ng kosten van uitbesteden opera'onele ac'viteiten & werkzaamheden technisch adviseur Daling bestuurskosten S'jging advieskosten

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

WINST & VERLIESREKENING TOELICHTING PER POST 4 MEERJARENPERSPECTIEF BALANS OP TOTAALNIVEAU 9

WINST & VERLIESREKENING TOELICHTING PER POST 4 MEERJARENPERSPECTIEF BALANS OP TOTAALNIVEAU 9 CIJFERS 2017 WINST & VERLIESREKENING 2017 2 TOELICHTING PER POST 4 MEERJARENPERSPECTIEF 2017-2021 BALANS OP TOTAALNIVEAU 9 KASSTROOMOVERZICHT 11 MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT BALANS IN MEERJARENPERSPECTIEF

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus AN ROTTERDAM 3002an6575

gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus AN ROTTERDAM 3002an6575 gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM 3002an6575 datum contactpersoon onderwerp 8 december 2015 - Woonvisie Rotterdam Uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan

Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan Reactie de Woningstichting op advies milieubeleidsbeleidsplan 2013-2017 Inleiding In juli 2012 heeft de Woningstichting aan de bewonerscommissies en de huurders formeel advies gevraagd over het ondernemingsplan

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie