VvH Bastion. Zonnepanelen advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637"

Transcriptie

1 VvHBastion Zonnepanelenadvies uwadviseur: Martijnin'tVeld contactgegevens: datumrapport:

2 Inhoudsopgave Inleiding Gegevens Samenvatting Uw Advies het benodigde aantal zonnepanelen in relatie tot uw energierekening Hoeveel zonnepanelen passen er op uw dak? verdeling van zonne-energie over het dakoppervlak vergelijking soorten zonnepanelen Vergelijking omvormers Bouwtechnische aspecten Prijsindicatie Terugverdientijd Combinatie met het vervangen van uw dakbedekking Wet- en regelgeving vanuit de Gemeente Utrecht Subsidies Overige besparings maatregelen Tips en links Energieleverancier Vervolg Handvatten Het aanvragen van offertes Opdrachtgunning en de realisatie Algemene voorwaarden 1

3 Inleiding Op heeft u ons in uw woning ontvangen. Graag bedanken we u voor de plezierige ontvangst en uitgebreide rondleiding. Het bezoek aan uw VvH heeft ons, D-Ants, voldoende handvatten gegeven om een advies op te stellen voor uw woning aan de Kemal Ataturkstraat in Utrecht. Dat advies ligt nu voor u. Met plezier hebben wij verkend welke mogelijkheden uw huis biedt voor verdere verduurzaming met zonnepanelen. Bent u nieuwsgierig en wilt u in één opslag zien welke adviezen we u geven? Dan verwijzen we u naar de samenvatting. Op de samenvatting volgt het uitgebreidere advies. In het derde stuk beschrijven we de mogelijkheden voor het vervolgtraject. We sluiten af met een hoofdstuk over de financieringsmogelijkheden, de algemene voorwaarden en bijlagen. D-Ants Energieblokken Dit rapport wordt u aangeboden door D-Ants Energieblokken B.V. Dit is een zelfstandig organisatieonderdeel van het bedrijf D-ants en richt zich specifiek op het duurzaam maken van VVE s. D-Ants heeft als doel zoveel mogelijk woningen en ander vastgoed te verduurzamen. Daarbij maken we gebruik van een groot netwerk van partners (de mieren) die hun kennis inbrengen om te komen tot de beste oplossingen voor de verschillende situaties. Daarmee kunnen wij u onafhankelijk adviseren. Het belangrijkste is dat huizen, appartementengebouwen, flats en ander vastgoed verduurzaamd worden. Het zonnepanelenadvies In dit advies behandelen we alle onderwerpen die voor uw woning en VvH van belang zijn om een goede keuze te kunnen maken over het wel of niet aanschaffen van zonnepanelen. En met welke aspecten in het proces tot aanschaf rekening gehouden moet worden. We behandelen ondermeer: - het benodigde aantal zonnepanelen in relatie tot uw energierekening - het aantal zonnepanelen dat te plaatsen is op uw dak - een corporatie voor uw VvH - de verschillende soorten zonnepanelen, met voor- en nadelen - de verschillende omvormers, met voor- en nadelen - de bouwtechnische aspecten zoals uw dakconstructie, onderhoud, bereikbaarheid en het tracé van de elektriciteits leidingen. - u krijgt ook een prijsindicatie voor de verschillende opties, en - we geven aan of u in aanmerking komt voor subsidies - als laatste kijken we naar de wet- en regelgeving mbt de plaatsing zoals die geldt in Utrecht. Als u nog specifieke vragen of aandachtspunten heeft, zijn wij ook altijd bereid te kijken of het mogelijk is die in het advies een plek te geven. 2

4 Gegevens Datumopname Adviseur Bijzonderheden Indicatielabel Martijnin'tVeld Wensvooreenenergielabel:nee Ditlabelkomtvoortuitdeleeftijdendestaatvandewoning.Deze labelindicatieisslechtsgebaseerdopeenbeperktaantalfactoren.enzegt nietdirectietsoverbijvoorbeelduwenergiegebruik.welgeeftheteen indicatieoverdeverbeterpotentievanuwvve. OmschrijvingVVH DitadviesschrijvenwevoordewoningophetadresKemalAtatürkstraat94inUtrecht.Dezewoningmaakt onderdeeluitvaneenverenigingvanhuiseigenaren.bijdezeverenigingzijn56woningenaangesloten.vijftig daarvanzijngelijkaandewoningophetbovengenoemdeadres.deresterendezeswoningenhebbeneenplat dak. Inditrapportwordtgefocustopde50gelijkewoningen.Waarbijhetenigeverschilisdeoriëntatievande woningen.bijzonderaandezewoningenisdedakbedekkingvankunststof.indetechnischeuitwerkingzalde montageopditsysteemwordenbehandeld. 3

5 DeVvEisgevestigdopdeKemalAtaturkstraatteUtrecht,hieronderweergegevenopdekaart.Dehuizenliggen indewijkvoordorp.omgevendoorgroenentegelijkertijddichtbijuitvalswegen. 4

6 HieronderisopdekaartaangegevenwelkehuizenblokkenaangeslotenzijnbijdeVvH.Waarbijdeblokkenmet derodepijlendezelfdehuizenzijnalshetonderzochtehuis.enhethuizenblokmetdeblauwepijldezesandere huizenmetplattedakenbetreffen. Dewoningenzijnrond1990gebouwd.Nuduszo n24jaaroud.dedakbedekkingisvankunststof.opbasisvan eendakinspectiediedoordeverenigingislatenuitvoerenkanhetdak/dedakbedekkingnog15jaarmee.voor hetplaatsenvandezonnepanelenzijndedakvlakkengeschiktdiehierondermetrodepijlenindedoorsnedeen alsroodvlakophetvooraanzichtzijnaangegeven. 5

7 Samenvatting Voor u ligt een advies over de mogelijkheden tot het plaatsen van zonnepanelen op het gebouw van uw VVE. We hebben daarbij gekeken naar de de volgende onderdelen: i. hoeveelheid te plaatsen panelen, ii. veiligheid en bereikbaarheid dak, iii. opbrengst irt energierekening, en iv. de verschillende soorten panelen en omvomers. Tijdens het onderzoek constateerden we dat het door de zonering een ingewikkelde situatie is. En het was dan ook puzzelen om te zoeken naar de meest optimale installatie. Daarbij komt dat het woningblok van het onderzochte huis een andere zonering kent dan de andere blokken. Waardoor het advies slechts beperkt van toepassing kan zijn voor die huizen. Daarom hebben we daar een extra paragraaf voor opgenomen in het rapport. U heeft in beginsel een principiële keuze te maken: 1. ga ik voor een zo groot mogelijke installatie; of 2. kies ik voor een installatie met een zo groot mogelijk rendement. Beide opties beschrijf ik hieronder. Optie 1: een zo groot mogelijke installatie Hierbij kiest u voor een installatie met panelen aan zowel de tuinzijde als de straatzijde. Rekening houdend met de schaduwval van uw tweede verdieping op de beider dakvlakken adviseren we u om aan de straatzijde en aan de tuinzijde negen (dus in totaal 18) panelen te plaatsen. Door de schaduw die uw tweede verdieping over het dak werpt, adviseren we om dunne-film panelen te gebruiken omdat deze ook met minder licht elektriciteit opwekken. U kunt deze panelen het beste aansluiten op het elektrciteitsnet via micro-omvormers ten behoeve van het meest optimale rendement. Rekening houdend met de schaduw en oriëntatie, wekt deze installatie vermoedelijk: kwh op per jaar. De kosten van deze installatie zijn: 7.200,00 inclusief montage en btw. De terugverdientijd van deze installatie is: 19 jaar. Optie 2: een zo efficiënt mogelijke installatie Door de schaduw die uw tweede verdieping over uw dakvlakken werpt is uw beste keuze om enkel het dakvlak aan de tuinzijde te beleggen met panelen. Ook voor deze installatie geldt dat we u dunne-film panelen adviseren in combinatie met micro-omvormers. De kosten van deze installatie zijn: 3.600,- inclusief montage en btw. Rekening houdend met de schaduw en oriëntatie, wekt deze installatie vermoedelijk: kwh op per jaar. De terugverdientijd van deze installatie is: 17 jaar. We vermoeden dat u met beide opties geen problemen zult ondervinden met de gemeente. Al zal deze, afgaande op haar website, een grotere fan zijn van optie 2. Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn er op dit moment geen subsidies. Wel zijn er een aantal stimuleringsregelingen die we in het hoofdstuk Financieel voor u hebben uitgewerkt. Voor het overzicht hebben we echter niet alles tot in detail uitgewerkt. Mocht u vragen hebben over ons advies, dan nodigen wij u van harte uit om daarover met ons contact op te nemen. Dat kan per mail: of per telefoon: U krijgt dan Martijn in 't Veld aan de telefoon. 6

8 Uw Advies het benodigde aantal zonnepanelen in relatie tot uw energierekening Voor dit rapport gaan we uit van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 bewoners). Dat is kwh. We adviseren u bij aanvang van dit traject in ieder geval te onderzoeken of u uw elektriciteitsgebruik eenvoudig kunt verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van uw halogeen- en gloeilampen door led-lampen en het terugdringen van sluipgebruik door het plaatsen van tijdschakelaars. In de paragraaf Tips en Links vindt u meer suggesties hierover. Voor deze casus gaan we uit van een resterende energiebehoefte van kwh, ervan uitgaande dat u eenvoudig 300 kwh per jaar kunt besparen. Standaard zonnepanelen in een ideale ligging wekken 250 piekwatt per jaar op. U heeft, daar vanuit gaande 12 panelen nodig. Dat is in een ideale ligging. Een ideale ligging van het dak voor zonnepanelen is met een hellingshoek van 30 graden en gericht op het zuiden. Dat is in uw situatie niet het geval. De hellingshoek van uw dak is 15 graden. Het dakvlak aan de straatzijde is op het oosten gericht en het dakvlak aan de tuinzijde op het westen. Ook heeft u een zogenaamde belemmerende factor. De tweede verdieping met het ronde dak geeft schaduw op uw zonnepanelen. Voor de panelen aan de straatzijde ontstaat er vanaf in toenemende mate schaduw. En aan de tuinzijde trekt de schaduw vanaf uur langzaam weg. Daarmee rekening houdend heeft u 18 panelen nodig, evenredig verdeeld over beide dakvlakken om kwh per jaar op te wekken. Kwantiteit versus rendement U kunt ervoor kiezen om zoveel mogelijk zonnepanelen op uw dak te leggen. Echter hebben de zonnepanelen die nu het dichtst tegen de gevel van uw tweede verdieping liggen het snelste op de dag last van schaduw. De belemmerende factor van deze panelen is het hoogste. De twee rijen daaronder hebben minder snel last van schaduw en kunnen dus langer van de zon gebruik maken om energie voor u op te wekken. Afhankelijk van hoeveel rijen u kiest verschilt het rendement tot wel 10 procent. Hoeveel zonnepanelen passen er op uw dak? Op uw dak passen 18 panelen. 9 op het dakvlak aan de straatzijde en 9 op het dakvlak van de tuinzijde. De panelen zijn dan in landscape (horizontaal liggend) geplaatst op uw dak. Zonnepanelen hebben de volgende afmetingen: 1,64 x 0,99 meter. Over de breedte van uw woning (5,2 meter totaal) passen er drie panelen. En in de lengte (3,5 meter) passen er ook drie. U krijgt dus aan beide zijdes een grid van drie bij drie (is negen) zonnepanelen. Dat ziet eruit als op de schets hiernaast is weergegeven. Het aantal panelen dat is benodigd om te voldoen aan uw verwachtte vraag is dus gelijk aan het aantal panelen dat maximaal op uw dak kan worden geplaatst. Vergelijking soorten zonnepanelen Op dit moment zijn er vier soorten zonnepanelen op de markt: monokristalijn panelen, polykristalijn panelen, dunne film panelen en CIGS panelen. Hieronder per soort een korte toelichting. Monokristalijn panelen Deze panelen zijn samen met de polykristalijnpanelen de meest bekende en toegepaste panelen. Deze panelen 7

9 herkent u aan de zwarte vlakken. Deze panelen hebben een hoog rendement van 14-20%. Dat rendement geeft welk percentage van het opgevangen zonlicht wordt vertaald naar elektriciteit. Bij direct zonlicht wekken deze panelen meer op. Bij minder of difuus licht zoals in de winter zijn de opbrengsten van dit soort panelen lager. Deze panelen zijn duurder dan de polykristalijn panelen. Polykristalijn panelen De meest gebruikte panelen zijn de polyrkistalijn panelen. Dit zijn de vaak geziene blauwe panelen. Een plaatje daarvan vindt u hiernaast. Deze panelen hebben een rendement van 12-16%. Dat is lager dan bij de monokristalijn panelen. De kosten zijn echter navenant lager doordat het productieproces minder bewerkelijk is. Dunne film panelen en CIGS panelen Deze twee soorten panelen zijn minder gebruikt. Dat komt doordat de kosten van deze panelen aanzienlijk hoger liggen dan die van de traditionele panelen. Het voordeel van deze panelen is dat ze beter elektriciteit opwekken bij minder directe instraling. Dus voor daken waarbij de ligging niet ideaal is, zijn deze panelen beter. CIGS panelen zijn een relatief nieuwe ontwikkeling en daardoor nog te duur. De verwachting is dat deze panelen een hoger rendement hebben (vanaf zo n 20%) en ook beter presteren bij minder lichtinval. De kosten van deze panelen zullen in de loop van de tijd gaan dalen, maar zijn nu noch relatief hoog. Vergelijking omvormers Er zijn een aantal verschillende systemen: de centrale omvormers in een 1-fase of 3-fase variant, welke al of niet uitgebreid kunnen worden met optimizers; en de micro-omvormers. Of u een 1-fase of 3-fase omvormer nodig heeft is afhankelijk van de hoeveelheid panelen die u gaat installeren. Onder de 14 panelen adviseren wij een 1-fase omvormer. Boven de 14 panelen een 3-fase omvormer. De zonnepanelen worden per dakvlak in serie aan elkaar geschakeld. Elke ketting van aan elkaar gekoppelde zonnepanelen heet een string. Dat zorgt ervoor dat de opbrengst van de panelen onder invloed is van de prestaties van de andere panelen. Ligt bijvoorbeeld 1 paneel in de schaduw, dan presteren alle panelen in hetzelfde vlak slechter. U kunt dit op twee manieren optimaliseren. Door het dakvlak op te knippen in meerdere strings. U zult bij de keuze van uw omvormer dan moeten kiezen voor een omvormer met meerdere aansluitingen. In uw geval kan ik me voorstellen dat u een omvormer kiest met zes ingangen, zodat u zes strings kunt aansluiten. Aan de straatkant is dan een schakeling per verticale rij ideaal en aan de tuinzijde een schakeling per horizontale rij zonnepanelen. Een alternatief of aanvulling hierop is het plaatsen van optimizers. Deze sturen per paneel de opgewekte energie door aan de omvormers en zorgen er daarmee voor dat de zonnepanelen onafhankelijk van elkaar zo optimaal mogelijk werken. Wanneer gekozen wordt voor een centrale omvormer dan wordt deze zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst. Op de overloop van de tweede verdieping is daarvoor voldoende ruimte. Houdt er rekening mee dat deze omvormers enig geluid maken. Micro-omvormers zijn kleine omvormers die op de panelen worden geplaatst. Er is wel een verzamelpoort nodig 8

10 die ook op de overloop kan worden geplaatst. Van daaruit wordt de elektriciteitskabel naar beneden gebracht en aangesloten op de stoppenkast. Let wel! Voor het plaatsen van een zonnepanelensysteem is een vrije groep benodigd. Is die er niet, dan zal een nieuwe groep moeten worden bij gemaakt. Bouwtechnische aspecten De woningen zijn gebouwd in Door de toen geldende bouwregelgeving kunnen we ervan uitgaan dat de constructie van het dak sterk genoeg is om de zonnepanelen te kunnen dragen. U heeft dakbedekking van kunststof materiaal. Onderstaand is een systeem weergegeven waarmee een rail op uw dak gemonteerd kan worden, waarop de panelen kunnen worden geplaatst. Montagesysteem Onderhoud Het onderhouden van zonnepanelen is eenvoudig. Een keer per jaar de panelen afdoen met een natte doek volstaat in de regel. U kunt dit zelf doen via de ramen op de tweede verdieping. Ook zijn er aanbieders die dit in hun offerte voor u meenemen. Prijsindicatie Voor de twee installaties op de verschillende dakvlakken komen we op de volgende prijsindicaties: kosten aantal meerkosten constructie totale kosten kosten panelen oostvlak 9 900, ,00 kosten panelen westvlak 9 900, ,00 totaal ,00 Er is een alternatieve bevestigingsmethode wanneer gekozen wordt voor dunnefilm zonnepanelen. Deze kunnen namelijk worden verlijmd op de dakbedekking. Echter zijn deze panelen duurder wat het voordeel wat betreft de 9

11 meerkosten voor de constructie te niet doet. Terugverdientijd In de berekening van de terugverdientijd kunnen veel factoren worden meegenomen. Maar houdt er rekening mee dat alle factoren slechts aannames zijn en de werkelijkheid in de praktijk per definitie anders is. De volgende factoren worden vaak meegenomen: - verrekening met wanneer het geld niet wordt geïnvesteerd in zonnepanelen maar op de bank blijft staan en rente trekt. - verrekening met de inflatie. - verrekening met stijgende of dalende elektriciteitsprijzen. Wij doen dat niet. Waarom niet? Omdat u waarschijnlijk het geld niet op uw bankrekening gaat laten staan als u het niet in zonnepanelen investeert. Dan koopt u er iets anders (duurzaams?) voor. Omdat we ook niet weten wat de inflatie gaat doen. De economische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar gooien alle berekeningen die in de 5 jaar daarvoor zijn gemaakt op hun kop. Dus ook daar doen wij geen uitspraak over. En wat de elektriciteitsprijzen gaan doen is helemaal glazenbol kijken. Wij vermoeden zelf dat de prijs gaat kelderen omdat decentrale energieopwekking de komende jaren een vlucht gaat nemen. Ook de OPEC landen hebben nu besloten dat ze nu niet meer kunstmatig de prijs gaan hooghouden, maar geld willen verdienen op de kwantiteit die ze gaan verkopen. Dat betekent heel wat voor de energiemarkt. Dat zou betekenen dat uw terugverdientijd langer wordt. Maar als u in de tussentijd overstapt op een vorm van eigen energieopslag dan gelden weer de aanvankelijke uitgangspunten. Daarom houden wij het graag bij de eenvoudige berekening waarin alle factoren gelijk blijven (Ceterus Paribus). Daarvan uitgaande ziet de terugverdientijd er in uw geval als volgt uit: terugverdientijd dakvlak oost 21 jaar dakvlak west 17 jaar totaal 19 jaar Dat klinkt niet heel aantrekkelijk. Toch? Maar u kunt het ook anders bekijken. Een zonnepanelen installatie gaat gegarandeerd 30 jaar mee. Een installatie van een goede leverancier dan. Een omvormer moet halverwege die periode worden vervangen. Als we die kosten meenemen in de loop van de tijd en we zetten die af tegen de in het totaal opgewekte stroom. Dan komt er een stroomprijs uit per kwh. Die is te vergelijken met de 21ct die u nu aan uw energieleverancier betaalt. Dat geeft voor u het volgende beeld: kosten per kwh opbrengst 30 jaar kosten 30 jaar prijs/kwh/30 jr. dakvlak oost ,69 0,20 dakvlak west ,69 0,16 totaal 0,18 Dat betekent dat wanneer u een zonnepanelen-installatie gaat aanschaffen u dus feitelijk minder gaat betalen 10

12 voor uw elektriciteitsprijs. En dat is tenslotte wat u wilt. Combinatie met het vervangen van uw dakbedekking U gaf terecht aan tijdens de rondgang dat wanneer de dakbedekking vervangen dient te worden, dat de zonnepanelen van het dak afgehaald moeten worden en opnieuw gemonteerd moeten worden. We hebben die kosten niet meegenomen in onze berekeningen. De resterende levensduur van uw dakbedekking is zo n 10 jaar gaf u aan. Deze wordt mogelijk verlengd doordat de zonnepanelen de directe UV stralen van de zon blokken waardoor uw dakbedekking daardoor minder wordt aangetast. Voor hoeveel verlenging dit precies zorgt is niet te bepalen. Verrekening via uw VvH - een energiecorporatie Belangrijk bij het beantwoorden van de vraag of het interessant is om via een energiecorporatie (bijvoorbeeld uw VvH) de stroom terug te leveren en te verrekenen is het tarief dat je daarvoor op dit moment van energieleveranciers terug krijgt. De VvH zal door een energieleverancier worden gezien als elektriciteitsleveracier. De prijs die ze dan geven voor de door jullie geplaatste panelen energie ligt ongeveer rond de 6 eurocent. Een stuk lager dan wanneer je als particuliere eigenaar gebruik maakt van de salderingsregeling en je 21ct terugkrijgt voor je energie. De businesscase is in het laatste geval aanzienlijk interessanter. Deze keuze heeft grote invloed op de terugverdientijd. En het advies luidt dan ook om als individuele huishoudens de panleen aan te schaffen en de opbrengst te salderen. Wet- en regelgeving vanuit de Gemeente Utrecht Op de volgende pagina vindt u meer over de eventuele verplichting van vergunningen voor het plaatsen van zonnepanelen op schuine daken: paneel/ Daarin staat de volgende tekst: Conclusie u hoeft geen vergunning aan te vragen. Wel geeft de gemeente aan dat hun voorkeur ernaar uit gaat dat de zonnepanelen worden geplaatst op het dakvlak waar vanaf de weg het minste zicht is op de panelen. In uw geval aan de tuinzijde. Financieel Subsidies Op dit moment zijn er geen subsidies die u stimuleren bij het aanschaffen van de panelen. Wel zijn er 11

13 tweeanderestimuleringsregelingendiewellichtinteressantzijn. Stimuleringsregelingen Regeling1isdatopditmomentereenbelastingskortinggeldtoparbeidindebouwsector.Het belastingspercentagedaaropisinplaatsvandenormale21%nu6%.datscheeltaanzienlijk!deze regelinggeldttot1juli2015.enigehaastisdaaromgebodenalsuvandezeregelinggebruikwiltmaken. Ookisereenregelingwaarbijdebelastingopdeaanschafvandepaneleninzijngeheelkanworden teruggevraagd.daarvoormoetofficieeliemandzichinschrijvenalseenmanszaak.omdatdefinanciële opbrengstenrelatiefbeperktzijnvaljedanonderdekleineondernemersregelingenkanjevrijstelling vanbtwaangiftedoen.waarmeejeduswelkanprofiterenvanhetbelastingvoordeel,zonderalle administratievelastenvanhethoudenvaneenbedrijf.hebjealeenbedrijf,zoalsbijuhetgevalis,dan kuntudebelastingviauwbedrijfterugvragen. Meeroverdewerkingvandezeregelingvindtuopdevolgendesite: gvragen Desalderingsregelingisdelaatstregelingdieweinditkadernietonbesprokenwillenlaten.Deze regelingisopgenomenindeenergiewetenbepaaltdatuwelektriciteitsleverancieruhetzelfdebedrag moetbetalenvoordeenergiedieuaanhetnetlevert,alsdatubetaaltvoorelektriciteitdieuvanhen koopt.hetgaathieromeenbedragvanvaakzo n 0,23ct/KWh.Datisbelangrijk!Wantopditmoment zijnergeengoedemogelijkhedenomuweigenzonne-energieopteslaan.mochtdezeregelingvervallen danzaluwenergieleverancierugaanbetalenwatzijaaninkoopprijsbetalenendatbedragisvaak ongeveer 0,06ct/kWh.Eenaanzienlijkverschilenessentieelvooruwterugverdientijd. Dezeregelingisgegarandeerdtot2020.Danzalhijbijgesteldworden,enhetiskoffiedikkijkenopwelke wijzeofmatedatwordtgedaan.udoeterdusverstandigaanomzosnelmogelijkzonnepanelenaante schaffenzodatuzolangmogelijkvandezeregelinggebruikkuntmaken. DeanderewoningenbinnenuwVvH Hierondervolgtdeafbeeldingmetdaaropdeverschillendehuizenblokken. Desituatievoordeblokken1en4zijn hetzelfde.daarvoorgeldtdushetzelfde advies. Voordeblokkentwee,drieenvijfgeldteen anderesituatie.perblokvolgteenkorte analyse: Blok2 Bijbloktweeisdedakliggingsubstantieel anders.dezonstaatdaaraanzienlijklanger ophet(zuid-)oostelijkedakvlak.diewordtdus interessanterommetpanelentebeleggen. Het(Noord-)westelijkedakvlakwordt daarentegenveelminderinteressantomte beleggen.indezesituatiedraaithetadvies zichomenadviserenweomhet zuid-oostelijkedakvlaktebeleggenmet 12

14 panelen. En geen panelen te plaatsen op het noord-westelijke dakvlak. In deze situatie adviseren wij een installatie met micro-omvormers of optimizers. Blok 3 Bij blok 3 is het zuid-westelijke dakvlak het enige interessante vlak om te beleggen met panelen. Het noord-oostelijke dakvlak aan de tuinzijde is niet geschikt voor zonnepanelen. In deze situatie adviseren wij een installatie met micro-omvormers of optimizers. Blok 5 Blok 5 is een blok woningen met platte daken. Daarop kunnen de zonnepanelen gericht worden richting het zuiden. En is daarmee ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarvoor zouden monokristalijne panelen met een centrale omvormer geschikt zijn als installatie. Overige besparings maatregelen Tips en links In deze paragraaf geven we een aantal tips. Deze tips betreffen kleine maatregelen die u zelf voor vaak niet al te veel geld kunt uitvoeren. Ze besparen u snel al meer dan dat ze hebben gekost. Ook vindt u hieronder verwijzingen naar interessante informatiebronnen die u kunt raadplegen als u zelf meer onderzoek wilt doen naar verschillende onderwerpen. Tips - Plaats radiatorfolie achter uw radiatoren - Hang een gordijn voor uw voordeur in de winter - Gebruik natuurlijke ventilatie om de lucht in uw woning te verversen - Sluit sluipverbruik uit door stekkerblokken met aan/ uit knoppen - Vervang wanneer opportuun uw witgoed met nieuwe energiezuinige varianten. - Gebruik een klopper in plaats van een bel - Wees spaarzaam met het gebruik van uw droger en de ijskast in de schuur - Vervang spaarlampen pas als ze kapot zijn voor led-lampen. De energiebesparing is namelijk gering. Plekken waar u interessante informatie of producten kunt vinden: Energieleverancier Er is door onderzoeksbureau Somo een onderzoek in 2012 gedaan naar de duurzaamste energieleverancier. Naast de productie en inkoop van energie, worden ook de investeringen in nieuwe productiebronnen meegenomen. Op de lijst van meest duurzame energieleveranciers zijn deze 5 leveranciers bovenaan: 1. Windunie 2. Raedthuys 3. HVC Energie 4. Dong Energie 5. Eneco Vervolg 13

15 We hebben met zorg en plezier aan dit advies gewerkt en hopen dat u geïnspireerd bent geraakt tijdens het lezen ervan. Handvatten Met dit adviesrapport heeft u voldoende handvatten om aan de slag te gaan om uw VvE te verduurzamen. Dit rapport is echter pas het begin van de verduurzaming. Wanneer u over wilt gaan tot het uitvoeren van de verschillende maatregelen begint pas het echte werk. Wij kunnen u daar ook in begeleiden. Het aanvragen van offertes Wanneer u over gaat tot het nemen van zonnepanelen wilt u natuurlijk een exacte prijsopgave hebben. Ook is het dan fijn om precies te weten wat u krijgt. Het opstellen van een goede opdrachtomschrijving en het controleren van de offertes is daarin zeer belangrijk. U kunt zelf onderzoeken waar u op moet letten en wat u dient te omschrijven. Wij kunnen u daar ook mee helpen en in begeleiden. Opdrachtgunning en de realisatie Een goede opdrachtbeschrijving is de eerste grote stap en uiteindelijk ook de helft van het werk. Maar waar let u op in de uitvoering? Wij vinden het belangrijk dat de uitvoerende partijen zich in en om uw huis netjes gedragen, goed met u communiceren en uiteraard kwaliteit leveren. Kiest u ervoor om ons de uitvoering te laten begeleiden, dan zorgen wij ervoor dat de uitvoering soepel verloopt, dat er heldere afspraken worden gemaakt en dat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij controleren het gerealiseerde werk, tussendoor en bij oplevering, zodat u tevreden kunt zijn met het resultaat. Wij helpen u graag bij de uitvoering van de gekozen duurzaamheidsmaatregel(en). Voor de begeleiding maken wij een aanbieding op maat. Algemene voorwaarden Wij hebben dit rapport zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Het advies wat voor u ligt is echter geen officiële aanbieding. Wanneer u ervoor kiest maatregelen uit dit advies uit te (laten) voeren kunnen wij voor u offertes aanvragen. Dit advies is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is naar eer en geweten opgesteld. Of u gebruik maakt van ons advies is voor uw eigen verantwoordelijkheid. We sturen u in de toekomst met enige regelmaat een nieuwsbrief toe. Als u daar geen belangstelling voor heeft vernemen we dat graag. We halen uw contactgegevens dan direct uit de verzendlijst. 14

16 VvH Bastion t.a.v. dhr. Snel Kemal Ataturkstraat PB, Utrecht Datum: Onderwerp: Zonnepanelenadvies VvH Bastion Geachte heer Snel Op uw aanvraag hebben we voor uw een zonnepanelenadvies geschreven. Dat advies ligt nu voor u. We hebben daarin beschreven welke mogelijkheden, onmogelijkheden en hobbels er voor u liggen in het keuzeproces voor zonnepanelen. We komen ons advies graag toelichten, bij u in het bestuur of in de ALV. Omdat we u, na deze eerste processtap van informatievoorziening ook graag verder willen ondersteunen bij de realisatie. Daarvoor zult u dus eerst de beslissing moeten maken of u wel of geen zonnepanelen wilt. Wij hopen dat ons advies u daarbij helpt. Als u nog aanvullende vragen heeft bel of mail mij dan gerust. Mijn contactgegevens staan onderaan deze brief. Met vriendelijke groet, Martijn in 't Veld Adviseur telefoon: Mail: website: twitter: 15

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug Organisatie voor en door bewoners Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3

Nadere informatie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie VvEs met Energie FAQs over zonne-energie work in progress commentaar is welkom; graag aan carolien@vvesmetenergie.nl Beste Lezer, Dit document is bedoeld voor (leden van) Verenigingen van Eigenaren die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

zorgeloos rendement uit een lange termijn investering

zorgeloos rendement uit een lange termijn investering ALGEMENE INFORMATIE OVER WAT U MOET WETEN BIJ DE AANSCHAF VAN ZONNEPANELEN zorgeloos rendement uit een lange termijn investering Enetec Energy Solutions Rooseveltstraat 18P 2321 BM Leiden 071 30 30 939

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht Praktisch handboek duurzame energie 1 Praktisch handboek duurzame energie Bijlage bij de afleveringen Here Comes the Sun (20 oktober) en Het land van zonnestroom en windenergie (27 oktober 2008) van Rob

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014

Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014 Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014 1 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 3 1.1 Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015

Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015 Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015 1 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 3 1.1 Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen aan?...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

ZONNEPANELEN VOOR SKPO- BASISSCHOLEN IN EINDHOVEN EINDRAPPORT 24 AUGUSTUS 2012

ZONNEPANELEN VOOR SKPO- BASISSCHOLEN IN EINDHOVEN EINDRAPPORT 24 AUGUSTUS 2012 ZONNEPANELEN VOOR SKPO- BASISSCHOLEN IN EINDHOVEN EINDRAPPORT 24 AUGUSTUS 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doel en aanpak 4 3 Financiële aspecten 5 3.1 Prijsontwikkeling zonnepanelen 5 3.2 Aanbod RoofTop

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Zonnepanelen: lusten en lasten

Zonnepanelen: lusten en lasten Zonnepanelen: lusten en lasten 1 Inhoud 1 INLEIDING 3 2 LEESWIJZER 3 3 TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN EEN PV-INSTALLATIE 3 3.1 Zonnecel en zonnepanelen 3 3.2 Omvormer 5 3.3 Datalogger 7 3.4 Elektrische installatie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie