Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag in Vierpolders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag in Vierpolders"

Transcriptie

1 MEC-V Rottedijk 10a 2751 DJ Moerkapelle Tel : (0795) Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met geothermie en hoge temperatuuropslag in Vierpolders Multi Energy Concept Vierpolders: fase 2b Versie 1.0 Datum: 10 juni 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van MEC-V. No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission of MEC-V.

2 Colofon Titel & ondertitel : Haalbaarheidsonderzoek naar milieu- en kosteneffectiviteit van een energieweb met hoge temperatuuropslag en of geothermie in Vierpolders Referentie, versie : mecv cm rapport fase 2b Datum : 10 juni 2009 Opdrachtgever : Provincie Zuid-Holland Project : Multi Energy Concept Vierpolders, fase 2b Auteurs : C. Moerman (Agrimaco) C.W. van der Zalm (V&SH) G. Zwarts (DLV glas & energie): bijlage I Contactpersoon MEC-V : T. Biemond Document historie ID/versie Bewerkt door Verzonden aan Datum Status Opmerking 0.1 C.W. van der Zalm Werkgroep MEC-V werkconcept C. Moerman 1.0 C.W. van der Zalm A. Bosma C. Moerman MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 2 / 38

3 Inhoudsopgave 1...Samenvatting Inleiding Uitvoering en resultaten Inleiding Inventarisatie en benadering deelnemende tuinbouwbedrijven Vraagprofielen van de bedrijven Analyse temperatuurbehoefte en web configuratie Berekenen van de nulsituatie Berekenen optimale inzet MEC-V concept Optimale configuratie Glaspark 4P Gevoeligheidsanalyse Consequenties van opschalen design MEC-V Kostenraming geobronnen en netwerken Discussie en conclusies Aanbevelingen Bijlagen A tot en met I in het bijlagenrapport MEC-V 2b MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 3 / 38

4 1 Samenvatting In opdracht van de Provincie Zuid-Holland wordt de haalbaarheid van het toepassen van geothermie en Hoge Temperatuur opslag (HTU), gekoppeld aan een energieweb (warmtenet en een net voor gasvormige CO 2 voorziening) voor de glastuinbouw in Vierpolders onderzocht. Het realiseren van een tuinbouw die minder afhankelijk is van fossiele energie past in het streven naar het verduurzamen van de economie van de Provincie Zuid-Holland. De opzet van het Multi Energy Concept is weergegeven in figuur 1.1. Dit rapport is één van de deelrapporten uit de fase van het haalbaarheidsonderzoek. In figuur 1.2 is schematisch de opzet van diverse deeltrajecten bij MEC-V aangegeven. Fase 2a en 2b zijn in afronding en fase 1 zal daarna worden afgesloten met het aanbod van een consortium om het haalbaarheidsonderzoek van MEC-V af te ronden en daar de helft van de kosten voor te dragen. Het uitvoeren van het geologisch haalbaarheidsonderzoek naar 90% zekerheid (fase 2c), ondermeer nodig voor de garantieregeling van LNV en EZ, wordt binnenkort gestart. Beoogd wordt dat na een verdere verdieping van het haalbaarheidsonderzoek (fase 2d) en het uitwerken van het businessplan, uiteindelijk de realisatie in 2011/2012 zal plaatsvinden. De voordelen van MEC-V zijn: overschakeling naar duurzame energie, zowel voor nieuwe als geheel of gedeeltelijk ook voor bestaande glastuinbouwbedrijven; minder of vrijwel geen afhankelijkheid van fossiele energiebronnen; grote bijdrage aan het voorkomen van emissie van fossiele CO₂; generieke toepasbaarheid, niet alleen voor nieuwe bedrijven maar ook bestaande bedrijven met ketels en of WKK worden duurzamer; warmteoverschot in de zomer van bestaande WKKbedrijven kan geoogst worden en via het warmteweb in de HTU opgeslagen worden voor benutting in de winter; WKK bedrijven kunnen in de winter de piek in warmtebehoefte dekken met warmte uit de geobron (bij benadering gaat het om ca 4 m 3 ketelgas per m 2 ); mogelijkheid tot een optimale voorziening van het gewas met CO₂ (ook voor de WKK bedrijven gedurende Off peak); aardgasbesparing bij bestaande ketelbedrijven (ca 8 m 3 /m 2 glas per jaar); verdere verduurzaming in de toekomst wordt eerder aantrekkelijk door reeds bestaand MEC-V warmte- en CO 2-web (bijvoorbeeld restwarmte uit industrie of vergisting). MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 4 / 38

5 Figuur 1.1: Schematische weergave MEC-V glastuinbouw WKK CO 2 leiding warmtenet WW WW HT warmteopslag geothermie Bij de uitwerking van het concept zijn ca. acht tuinbouwbedrijven betrokken die geïnteresseerd zijn in het concept. Met de energiecijfers van zes bedrijven uit Vierpolders is door DLV glas & energie gerekend aan het effect van MEC-V. Naast de gevestigde tuinders wordt in Vierpolders Glaspark 4P ontwikkeld met netto ca 24 ha glas. Deze zijn ook bij de scenario ontwikkeling betrokken. De door DLV, op basis van de input van MEC-V, berekende scenario s leveren ook bij de huidige lage gasprijs een positief rendement voor MEC-V. Bij stijging van de gasprijs richting 0,30/m 3 ontstaat een aanzienlijk financieel MEC-V voordeel. De grootste CO 2 efficiency is te behalen met het ontwikkelen van aardwarmtebedrijven die niet meer over een gasaansluiting beschikken. Scenario F, dat MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 5 / 38

6 FASE MEC-V fase 2b maximaal aardwarmte bedrijven bevat, komt met de laagste afschrijving per kg CO 2 reductie. Namelijk, bij een afschrijftermijn van 15 jaar, op 86 per kg per jaar (zie tabel 1.3). De levering van gasvormig CO 2 is van groot belang in het MEC-V concept. De contacten en mogelijkheden zullen met OCAP verder worden uitgediept. In tabel 1.1 is een prijzenmatrix gemaakt van energie- en CO 2 behoefte. Op basis van de bedrijfsgegevens die DLV glas&energie van geïnteresseerde bedrijven heeft bewerkt blijkt er bij een gasprijs van 0,30 per m 3 een gemidddeld voordeel voor MEC-V te onstaan van 3 per m 2. De samenvatting staat in tabel 1.2 welke gebaseerd is op gegevens uit het DLV rapport bijlage I. De tabel is ontstaan door de uitkomsten per bedrijf te delen door de betrokken teeltoppervlakte. Gelet op de grote investeringen en deels onzekerheden is subsidie nodig om te kunnen starten. De toepassing van diverse regelingen, zoals de in ontwikkeling zijnde regeling voor energiewebs van LNV, is een belangrijk aandachtspunt voor de vervolgfase. Figuur 1.2: 5 MEC-V en haar fasen in bedrijf 4 bouwen 3 businessplan 2 d def. haalbaarheid 2 c geo haalbaarheid 2 b gevoeligheidsanalyse 2 a verkenning warmteopslag 1 bijeenbrengen consortium week jaar MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 6 / 38

7 Tabel 1.1: Concept prijzenmatrix scenario F CO 2 versus m 3 25 m 3 /jr.m 2 30 m 3 /jr.m 2 35 m 3 /jr.m 2 40 m 3 /jr.m 2 10 kg/m 2.jaar 6,75 7,01 7,20 7,33 20 kg/m 2.jaar 7,29 7,55 7,74 7,87 30 kg/m 2.jaar 7,92 8,18 8,38 8,51 40 kg/m 2.jaar 8,56 8,82 9,01 9,14 * De voorbeelden met de concept tariefstructuur, die "vet" gedrukt zijn, zijn aan te treffen in bijlage E. Toelichting Concept prijzenmatrix in per m 2 per jaar voor energie en CO 2 (bij afschrijving in 20 jaar en 3% indexatie per jaar voor de operationele kosten) uitgaande van een MEC-V deelname door 38 ha aardwarmtebedrijven, 14 ha bestaande WKK bedrijven en 10 ha bestaande ketelbedrijven. Uitgangspunt is een aardwarmtekas met 35 o C retourtemperatuur; buffers bij en van tuinder als bij WKK; ca 1% van de warmtevraag wordt voorzien middels (olie) back up; exclusief klein elektra (ad 0,60/m 2.jr) en exclusief kapitaallasten ketel op olie. De nieuwe (volledige) aardwarmtebedrijven hebben 0,8 MW/ha warmtevraag capaciteit. Als voor klein elektra ca 80 kwh per m 2 ad 0,075/kWh bijgeteld wordt in tabel 1.1., dan is de correctie ca + 0,60/m 2.jr Tabel 1.2: Energiekosten in /m 2.jr per bedrijf zonder en met MEC-V en het daaruit resulterende MEC-V voordeel, inclusief klein elektra en exclusief invloed van CO 2 emissie reductie Prijzen/m 2.jaar per bedrijf zonder MEC V met MEC V verschil per m 2.jaar 1 14,06 11,39-2,68 *) 3 12,10 10,16-1, ,04 9,75-0, ,44 9,29-2,16 6 7,70 6,13-1, ,28 7,57-2,71 **) Glaspark 4P 15,15 8,70-6,46 ***) Totaal gemiddeld 12,31 9,15-3,16 *) niet te vergelijken i.v.m. elektra belichting **) niet te vergelijken i.v.m. vaste kosten WKK ***) benchmark ketelgas, vergelijk met ca 8,78 MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 7 / 38

8 Tabel 1.3: Investeringsramingen voor de MEC-V scenario s A en E met bijbehorende CO 2 reductie, zie ook tabel 3.5 in hoofdstuk 3.9 voor een verdere verklaring voor de overige scenario s. scenario A E bestaat uit: - geobron ondiep - geobron diep - HT opslag doublet 2 (2400 m) (2200 m) 1 (3100 m) 2 deelname (in ha kas) waarvan: 75,3 63,6-100% aardwarmtebedrijf garantiewarmte 30,2 39,2 - bestaand WKK bedrijf`iawa warmte 32,6 14,4 - bestaand ketelbedrijf iawa warmte 12,5 10,0 CO 2 reductie (via fossiel besparing) in kton/jaar 24,0 25,7 investeringsraming m 33,7 33,3 afschrijving gedurende 15 jaar in /ton CO 2 reductie per jaar 93,61 86,44 Toelichting Alle bedragen zijn onder voorbehoud verdere engineering (alle HTU voorzieningen zijn gebaseerd op de ondiepe variant op ca. 215 meter diepte). De investeringsraming voor scenario E is als bijlage D bijgevoegd (de 90% haalbaarheidsstudie voor de ondiepe en de diepe doubletten moet nog gemaakt worden). In variant E is een 100% deelname van aardwarmtebedrijven voorzien: qua nieuwbouw het volledige areaal van Glaspark 4P én de uitbreidingsplannen van twee bedrijven. Hierop zijn de tarieven voor warmte en CO 2 gebaseerd. In alle andere scenario's is een bijdrage op CO 2 effectiviteit nodig om de prijsstelling te kunnen blijven handhaven (met globaal dezelfde IRR) indien de omvang van deelname door de nieuwe en uitbreidende bedrijven in eerste instantie bij aanvang lager is. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 8 / 38

9 2 Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft in het kader van haar ambities om te komen tot verduurzaming van haar economie in februari 2009 opdracht gegeven voor fase 1 van het Multi Energy Concept Vierpolders (MEC-V). Dit onderzoek -dat nog loopt- richt zich op het vormen van een consortium om de haalbaarheid te onderzoeken van een warmteweb met geothermie en hoge temperatuuropslag (HTU). De in dit rapport behandelde fase 2b richt zich op de milieu- en kosteneffectiviteit. Dit sluit aan op de rapportage van fase 2a, die ingaat op de inpassing van hoge temperatuur warmteopslag binnen het MEC-V concept in Vierpolders. MEC-V is het concept wat middels een combinatie van hoge temperatuuropslag en energieweb beoogt een situatie te realiseren waardoor duurzame energieconcepten voor een zo klein mogelijke groep glastuinbouwbedrijven, zowel nieuwe als bestaande, aantrekkelijk worden doordat ze: uitgerekend kunnen worden over een theoretische volcontinue bedrijfstijd; en niet meer tot het risico van een individueel tuinbouwbedrijf berekend hoeven te worden. Figuur 2.1: Opbouw van de aarde en de mogelijkheid tot ontrekken van warmte. Momenteel is fase 1 van MEC-V, waarin getracht wordt tot een consortium te komen, dat bereid is om minimaal 50% van het vervolg haalbaarheidsonderzoek voor haar rekening te nemen, nog in uitvoering. Fase 1 is beoogd voor de zomer 2009 afgerond te worden; de deelresultaten van fase 2a en 2b kunnen daartoe uitermate effectief ingezet worden om de consortiumvorming te bespoedigen. Inmiddels bestaat overeenstemming tussen vijf partijen om het geologisch onderzoek naar 90% zekerheid over de tot nu toe veronderstelde geothermische capaciteit, MEC-V fase 2c, in uitvoering te nemen. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 9 / 38

10 Het MEC-V concept wordt zo klein als mogelijk en zo groot als nodig op een praktijksituatie in de bestaande glastuinbouw in Vierpolders (Gemeente Brielle) ontwikkeld. Het concept dient uitgebreid te kunnen worden middels kralen rijgen (het aan elkaar groeien van kleine webs) tot de gehele glastuinbouw in Vierpolders en gekopieerd te kunnen worden naar andere glastuinbouwgebieden met een geschikte diepere ondergrond. Doelstelling Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in het effect op kosten en milieu (besparing uitstoot van fossiele CO 2) bij toepassing van het MEC-V concept voor een concrete groep glastuinbouwbedrijven in Vierpolders. Dit voor tenminste vijf bestaande en of nieuwe bedrijven met totaal minimaal 30 ha glas. Bereiken doelstelling Figuur 2.2: Glastuinbouwgebied Vierpolders met aan de Noordzijde het Hartelkanaal vanwaar beoogd wordt om gasvormig CO 2 per pijpleiding aan te voeren. Voor het bereiken van de doelstelling zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd. Deze worden uitgewerkt bij de bespreking van de resultaten in hoofdstuk 3: 1. het inventariseren van de glastuinbouwbedrijven in Vierpolders op hun potentiële geschiktheid voor het MEC-V concept op basis van areaal, gewas en opgesteld WKK-vermogen; 2. het individueel benaderen van de potentieel meest geschikte tuinders met de vraag om deel te nemen aan dit onderzoek, totdat minimaal 5 tuinders met in totaal minimaal 30 ha deelnemen aan dit onderzoek; 3. het verzamelen van de vraagprofielen van deze tuinders (warmte, elektra, CO 2), draaiuren van WKK en ketel en benodigde temperaturen en dit geheel integreren tot één vraagprofiel (i.v.m. het veronderstelde, al dan niet virtuele, warmte-, CO 2- en elektraweb van MEC-V); MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 10 / 38

11 4. analyse temperatuurbehoeften en eventueel daaruit voortvloeiende noodzaak tot meerdere netten; 5. het berekenen van de totale netto kosten en CO 2 emissie van de huidige situatie (nul-situatie); 6. berekenen van de optimale inzet van het MEC-V concept (HTU, warmte-, CO 2- en elektraweb mét aardwarmte) en de daaruit voortvloeiende netto kosten en CO 2 emissie en draaiuren van WKK, ketel en MEC-V componenten; 7. berekenen van de meerkosten als er additioneel op de optimale MEC-V inzet naar extra CO 2 emissie reductie wordt gestreefd; 8. berekenen van de optimale energieconfiguratie voor Glaspark 4P (de virtuele extra tuinder in de groep: 24 ha nieuw glas bij Vierpolders) met en zonder MEC-V en de daaruit voortvloeiende besparing (investering en jaarkosten) voor Glaspark 4P als gevolg van MEC-V; 9. gevoeligheidsanalyse van de uitkomst ten aanzien van de grootste risico s als energiemarkt, investeringen jaarkosten MEC-V, prijsvorming tuinbouwmarkt, enzovoort; 10. welke extra investeringen en kosten ontstaan er als het design voor MEC-V (5 tuinders, 30 ha) dusdanig moet zijn dat het in principe uitbreidbaar is voor heel Vierpolders, welke effecten kan een uitbreiding hebben op de CO 2 emissie reductie; en 11. naast het individuele intakegesprek met de tuinders zal ten minste een bijeenkomst worden gehouden met de betrokken tuinders om een optimale inpassing op de praktijk te krijgen. Bij de verdere rapportage van het onderzoek is in een aantal gevallen om praktische redenen van voornoemde volgorde afgeweken. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 11 / 38

12 3 Uitvoering en resultaten 3.1 Inleiding Gelet op de korte doorlooptijd zijn diverse activiteiten gelijktijdig gestart. Voor het doorrekenen van de energiegegevens van de deelnemende glastuinbouwbedrijven naar het MEC-V concept, is DLV Glas & Energie uit Naaldwijk (in dit rapport verder als DLV vermeld) ingeschakeld. De resultaten van de door DLV gemaakte analyse zijn in bijlage B opgenomen. Bij de bespreking van de resultaten is zo veel mogelijk de benadering uit de opdrachtbevestiging gehanteerd. Afkortigen en begrippen WKK Warmtekrachtkoppeling m 3 a.e kubieke meter standaard aardgas equivalenten. In de tekst m 3 gas. piekgas de hoogste behoefte op een WKK bedrijf aan aanvullend ketelgas tijdens de koudste periode COP Coëfficiënt Of Performance (kwh thermisch per benodigde kwh elektrisch voor o.a. de pompenergie) iawa if and when available (zonder capaciteitgarantie) HT of HTU Hoge Temperatuuropslag in de ondergrond ( m) prijzen in exclusief BTW 3.2 Inventarisatie en benadering deelnemende tuinbouwbedrijven Voor het doorrekenen van de energie gegevens zijn er begin mei zeven bedrijven bezocht. Deze bezoeken zijn middels korte gespreksverslagen met de ondernemers teruggekoppeld. Slechts één van de zeven bezochte ondernemers zag af van deelname. Voor de presentatie van het MEC-V concept is gebruik gemaakt van het leaflet MEC-V (bijlage B) en een beknopte PowerPoint presentatie (zie bijlage C). Beoogd is dat tenminste vijf bedrijven mee zouden doen aan het verkennende haalbaarheidsonderzoek. De deelnemers dienden hun energiegegevens beschikbaar te stellen om de uitwerking van het MEC-V concept te kunnen doorrekenen. Vanwege de korte termijn waarop vanuit de bedrijven en de energieleveranciers de energie-gegevens (uurwaarden van gas en elektra) moesten worden verkregen, is uiteindelijk met de cijfers van zes bedrijven gerekend. Hiermee is de onderzoekdoelstelling op dit punt royaal gerealiseerd. Voor de eerste aanname van het in te vullen MEC-V areaal is uitgegaan van het (nieuwe) aardwarmte areaal van ca 30 ha, aangevuld met ruim 30 ha WKKbedrijven en ca 12,5 ha ketelbedrijven. Hiermee komt het totaal op ongeveer 75 ha glas komt (zie tabel.3.1). MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 12 / 38

13 Tabel 3.1: Inventarisatie potentieel aanwezig areaal in hectaren glas in Vierpolders voor deelname aan MEC-V. Nieuwe areaal met warmte en CO 2 van MEC-V ha Uitbreiding 1 5,0 Uitbreiding en transitie 10,2 Glaspark 4P onbelichte groenten 1 6,0 Glaspark 4P onbelichte groenten 2 9,0 Potentiële deelname aardwarmte bedrijven 30,2 WKK-bedrijven inpassen WKK 1 6,0 WKK 2 3,0 WKK 3 6,0 WKK 3 4,1 WKK 4 5,0 WKK 5 8,1 WKK totaal nabij web 32,2 WKK 6 3,0 WKK 7 4,1 WKK 8 4,2 WKK op afstand van basis web 11,3 Inpassen ketelbedrijven Ketelbedrijven 5 à 2,5 ha 12,5 In te passen ketelbedrijven 12,5 Aanname maximaal areaal 74,9 De gekozen scenario s A tot en met F in de verdere hoofdstukken geven steeds aan welke oppervlakten glas het uitgangspunt zijn voor potentiële deelname. Scenario A sluit aan op de rapportage van MEC-V fase 2a. Scenario F is in cijfers het meest uitgewerkt en als base case gepresenteerd. 3.3 Vraagprofielen van de bedrijven In figuur 3.2 is schematisch de warmtevraag en de voorziening daarin vanuit geothermie en vanuit HTU weergegeven. In de grafiek is de groen getrokken lijn een globale weergave van alle bedrijven waaraan capaciteitsgarantie is gegeven (de ca. 30 ha aardwarmtebedrijven). De onderbroken roze lijn is de capaciteitsgarantie, die rechtstreeks uit de geothermie bronnen komt. Zolang de lijn totaal uit HT en geothermie boven de vraaglijn ligt, kan er tevens warmte geleverd worden aan bestaande WKK bedrijven en aan bestaande ketelbedrijven. Met de garantietoewijzing in capaciteit (MW/ha) dient voorzichtig te worden omgegaan omdat in mei de HT voorraad leeg kan raken. Alleen de bedrijven die volledig afhankelijk zijn van warmte uit aardwarmte krijgen dan ook capaciteitsgarantie. De andere bedrijven mogen iawa de warmte betrekken. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 13 / 38

14 Figuur 3.1: Schematische weergave van het netwerk MEC-V in de winterperiode, waarbij ook warmte wordt geleverd vanuit de Hoge Temperatuur opslag MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 14 / 38

15 Warmte oogsten voor HTU (zie figuur 3.3) Doordat bestaande en nieuwe WKK-teruglever bedrijven ca 80 peak uren (werkdagen van 7 23 uur) per week draaien, ontstaat er een overschot aan warmte in de zomerperiode die door een op te stellen warmtewisselaar bij die bedrijven geoogst kan worden. In principe kan in de zomerperiode naast rechtstreekse warmtelevering uit geobronnen aan aardwarmtebedrijven bij die configuratie van het net ook rechtstreeks geleverd worden aan bestaande ketelbedrijven. In figuur 3.3 (welke niet op schaal is omdat er een weekperiode getekend is) zijn dat de blauwe Off-peak uren. Doordat de warmte slechts met één aan- en één afvoerleiding geleverd en opgehaald gaat worden, is de periode dat er WKK warmteoverschot geoogst kan worden, beperkt tot de 80 peak uren per week. Dit zijn in de tekening de groene peak uren. De verdeling is gekozen om in het momentane WKK denken mee te gaan in 80 WKK-draaiuren (peak) per week, omdat dan de elektra terugleverprijs het hoogst is (plateau prijzen). In de weekbalans wordt (als de afnemers een voldoende grote buffer hebben) wel naar een optimalisatie voor de wekelijkse uren oogsten gezocht. Met deze optimalisatie wordt de flexibiliteit van bestaande WKK bedrijven verder vergroot en zal de levering aan bestaande ketelbedrijven nauwelijks onder druk komen te staan omdat er in de zomer een erg lage vraag aan warmte is. Deze optimalisatie houdt in dat er niet alleen maar geoogst kan worden in de peak uren, maar ook op andere momenten in de zomer dat het aantrekkelijk is om de WKK te laten draaien vanwege de hoge elektraprijzen en er toch een warmteoverschot is. Het overschot WKK-oogst (wat in de zomer van de WKK bedrijven niet direct aan de ketelbedrijven geleverd wordt) gaat naar de HTU (zie figuur 3.3 en 3.4). Hier wordt het bewaard tot het in de winter nodig is om de capaciteit aan te vullen voor bedrijven die alleen op aardwarmte draaien of voor ketelbedrijven. Het voordeel van dit systeem is dat de WKKoverschotwarmte, die nu zonder MEC-V s zomers verloren gaat, kan worden benut (met een bepaald rendement op opslag). Een bijkomend voordeel is dat de gemiddelde temperatuur waarmee de warmte de HTU in gaat, iets hoger is dan alleen de overschotten van de aardwarmte bronnen. De aan- en afvoerleidingen worden in de zomer dus meervoudig gebruikt (zowel voor het binnenhalen van WKK overschotwarmte als voor levering aan aardwarmtebedrijven en bestaande ketelbedrijven) waardoor de warmteverliezen relatief erg laag zijn. Om de warme leiding altijd warm te houden en de koude leiding altijd koud, wordt de pomprichting dus tussen off-peak en peak uren omgedraaid met een omkeerinrichting zoals gebruikelijk bij warmte/koude opslag. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 15 / 38

16 energie MEC-V fase 2b Figuur 3.2: Warmte levering uit HTU en Geothermie Levering HT (Hoog Temperatuuropslag) en Geothermie Totaal inhoud HT door overschot geothermie en wkk HT 'onttrekken' warmtevraag alle bedrijven (behalve 'bestaand ketelbedrijf') warmtelevering vanuit geothermie Totaal uit HT en geothermie januari februari maart april mei juni juli jaar augustus september oktober november december Toelichting Schematisch model voor warmtevraag en -levering uit geothermie en hoge temperatuur opslag in één figuur. In de winterperiode met meer vraag levert HTU een aanvulling op de geobron. De HTU wordt in de zomer gevuld vanuit het verschil tussen de paars onderbroken lijn en de groene lijn (deze laatst geeft de vraag naar warmte weer). In het rapport MEC-V fase 2a, wordt in paragraaf 6.4 de warmte opslag in en levering uit de bodem behandeld. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 16 / 38

17 Figuur 3.3: Model weergave WKK bedrijf en HTU. glastuinbouw voor de dagelijkse omkeer van de stromingsrichting nog kan worden gewijzigd in een bredere periode waardoor de flexibiliteit van de WKK tuinders toe kan nemen. Dat zal uiteraard in balans moeten zijn met het energie evenwicht op jaarbasis van de HT. WKK TSA Ketel HT warmteopslag warmte laden en leveren teruglevering elektriciteit Voorkomen dient te worden dat overschotten eerst naar de HTU gaan en vervolgens direct (na warmte- en pompverlies) gebruikt worden, omdat daarmee de duurzaamheidpercentages verminderen. Er dient een ontwerp gemaakt te worden waarbij de weekbalans (via de buffer bij de tuinder) en de jaarbalans (via HTU) in evenwicht is. Op verzoek van de geïnteresseerde tuinders zal nog worden bekeken of tijdens peak uren de bandbreedte 3.4 Analyse temperatuurbehoefte en web configuratie Ten behoeve van de warmteoverdracht en veilige werking van de capaciteiten van de bronnen naar de afnemers, zal met gescheiden systemen (geothermie, HTU, warmteweb en tuinbouwbedrijven) gewerkt worden. Hierbij wordt warmte uitgewisseld via warmtewisselaars. Het water uit het leidingnet van het warmteweb zal dan niet het systeem van de individuele afnemer kunnen vervuilen. Het zeer corrosieve diepe grondwater uit de geothermie of de HT bron zal daardoor ook niet in het warmtedistributienet kunnen komen. Naast het genoemde voordeel is er ook een nadeel, namelijk dat de capaciteiten zullen dalen door de dtrange (delta Temperatuur = Temperatuur aanvoer Temperatuur afvoer) bij de warmtewisselaars. Echter, aangezien een gescheiden systeem state of the art is in Nederland, zal hier bij de ramingen vooralsnog ook voor gekozen worden. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 17 / 38

18 Figuur 3.4: Energiehuishouding glastuinbouw gedurende de zomerperiode Toelichting Model weergave (niet op schaal) van één week in de zomerperiode van het oogsten van warmte van WKK bedrijven. De kleur groen geeft de peak uren weer en blauw is off-peak. Er is een periode van 8 dagen weergegeven met 5 dagen peak vervolgens 2 dagen (weekend) off-peak en gevolgd door maandag. In de zomerperiode is er een overschot op de geselecteerde geothermie bronnen. Dit overschot kan of rechtstreeks geleverd worden naar bestaande ketelbedrijven of naar de Hoge Temperatuur (HT) opslag. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 18 / 38

19 Dan ontstaat het volgende overzicht van temperatuurtrajecten (zie ook bijlage A) welk minimaal kunnen worden gegarandeerd: uit ondiepe geothermie bronnen ºC. In de MEC-V rapportage fase 2a wordt ook een optie voor een hogere temperatuur uit diepere geothermie aan de orde gesteld, welke in dit rapport in scenario F verder is uitgewerkt; verlies bij warmtewisselaars 2 ºC (één keer bij geothermie bronnen, één keer bij HTU en één keer bij overdracht aan afnemers); levering in zomer bij afnemers ca. 66 ºC; levering in winter bij afnemers ca ºC (door menging aardwarmte doublet met aanvoer van lagere temperatuur uit HTU); voor het temperatuurregime van de opslagbronnen verwijzen we naar de rapportage fase 2a van het MEC-V concept; een nieuw aardwarmtebedrijf zal werken met een retourtemperatuur uit de kas van 35 ºC en zal daarop zijn warmtewisselend oppervlak en pompsysteem aan moeten passen. Bij deze lagere retourtemperatuur wordt meer warmte uit dezelfde hoeveelheid water geoogst, waarmee de capaciteit van de bron en het web toenemen; bij bestaande WKK bedrijven en bestaande ketelbedrijven zal iawa warmte geleverd worden met een temperatuur welke inpasbaar is achter de mengpomp van de kasinstallatie. Aangezien deze bedrijven in de winter voldoende eigen warmte met een hoge temperatuur kunnen bijmengen, worden daarbij geen problemen verwacht. Dit zal in een detailengineering wel verder uitgewerkt moeten worden; en de temperatuur die geoogst zal worden van de zomeroverschotten van de bestaande WKK bedrijven, zal ca. 96+ ºC zijn en in de peak uren worden binnengehaald met dezelfde leiding als die gebruikt wordt om in de Off-peak uren aan bestaande ketelbedrijven en nieuwe aardwarmtebedrijven te leveren. Bij de aan MEC-V deelnemende bestaande WKK bedrijven zal in de zomerperiode met een omkeerinrichting van de aanvoer- en retourleiding moeten worden gewerkt. De energiebalans per dag zal nog een controlepunt moeten zijn in de verdere haalbaarheidsstudie. De deelnemers hebben namelijk aangegeven prijs te stellen op een breder tijdvenster dan alleen de peak uren waarin zij eventuele warmteoverschotten van de WKK kunnen leveren aan MEC-V, teneinde de bestaande WKK installatie maximaal te optimaliseren. Voor een verdere beschrijving van het concept temperatuur ontwerp wordt verwezen naar bijlage A. Bovenstaande temperatuuranalyse is gemaakt voor scenario A met twee ondiepe geothermie bronnen. Als ook de diepere (hetere) geothermiebron wordt gekozen dan worden alle temperaturen en de dt range aanmerkelijk hoger. Dit is in bijlage F (warmte netontwerp) gekozen als uitgangspunt voor de bepaling MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 19 / 38

20 van de concept diameter. Voor de temperatuuranalyse in het web en naar de afnemers welke bij scenario F behoren kan bijlage H gelezen worden Warmte Aflever Stations en temperatuuranalyse. Netontwerp (zie figuur 3.5) Bij de tracétekening in figuur 3.5 is de potentie van het aantal en de omvang van aardwarmtebedrijven aangegeven. Ook de plaats van de mogelijke pomplocatie is aangegeven. In het MEC-V rapport fase 2a is de berekening toegevoegd. De energie efficiency voor levering en oogsten van warmte in het aan- en afvoer leidingnet is voorzichtig geraamd op een COP van 80. De voorlopige omvang van het aardwarmteareaal, voor de berekeningen van diameters van de leidingen, is gesteld op 30,2 ha. Er is ook een controle gedaan op de oogstcapaciteit in de peak uren bij de bestaande WKK bedrijven. De diameterkeuze voor de wintersituatie is leidend voor het ramingontwerp. Er dient nog wel een controle gedaan te worden op de diameterkeuze nadat het aantal en de vraag van de deelnemende afnemers bekend is. De diameterberekeningen voor scenario A zijn opgenomen in het MEC-V rapport fase 2a. In de onderzoeksopdracht voor deze rapportage is de vraag gesteld om de temperatuurbehoeften te analyseren en de eventueel daaruit voortvloeiende noodzaak tot meerdere netten. Na de weergegeven analyse van de temperatuurbehoefte en de web configuratie in dit hoofdstuk en na de weergave van het netontwerp in figuur 3.5 kan geconstateerd worden dat één net, bestaande uit aanvoer- en afvoerleiding, voor warmte voldoende kan zijn. In de zomer zal er dan wel met een omkeerinrichting gewerkt gaan worden zodat op uren dat er bij bestaande WKK bedrijven elektra teruggeleverd wordt, de warmte geoogst kan worden met de warmtewisselaar. En op uren dat er geen elektra teruggeleverd wordt, zal met hetzelfde warmtenet de vervangingswarmte van ketelgas aan bestaande ketelbedrijven of aan de weekbuffers van bestaande WKK bedrijven plaatsvinden. Bij de uitgangspunten die in dit rapport beschreven zijn en van bijlagen voorzien zijn (bijlage A, F en H) mag geconcludeerd worden dat het netontwerp met een enkelvoudige aan- en afvoerleiding voor warmte voldoende is. Dit indien de pomplocatie in relatie met de geothermie bronnen en de HTU op de juiste plaats gesitueerd kan worden. De gekozen pomplocatie is in figuur 3.5 weergegeven. 3.5 Berekenen van de nulsituatie Bij het berekenen van de nulsituatie is een bepaalde tariefstructuur aangenomen voor de kosten van capaciteit, warmte en CO₂. MEC-V, sustainable and future-proof Pag. 20 / 38

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/485

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002

Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002 Energie in balans Evaluatie van warmteterugwinning uit een aquifer met elektrische warmtepompen op een glastuinbouwbedrijf met grondkoeling in 2002 P. Ravensbergen C.J.M. Vernooy PT 10616 335610/9238 Projectcode

Nadere informatie

Innovatie netwerk energiebesparende systemen Oost Brabant (INES OB)

Innovatie netwerk energiebesparende systemen Oost Brabant (INES OB) Innovatie netwerk energiebesparende systemen Oost Brabant (INES OB) Met en van elkaar leren het energielandschap verkennen Peter Vermeulen 1 Frank van Wijmeren 2 1 Wageningen UR Glastuinbouw 2 Brabant

Nadere informatie

Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen

Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen Richtinggevende beelden voor energiezuinig telen in semigesloten kassen Eric Poot, Feije de Zwart, Sjaak Bakker, Gerard Bot, Anja Dieleman, Arie de Gelder, Leo Marcelis 1 & Daan Kuiper 2 1 2 Wageningen

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Gemeente Bergen Mei 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Samenvatting 4 Deel 1 Achtergronden & kader van de haalbaarheidsstudie Inleiding 6 Projectopzet 8

Nadere informatie

Verduurzaming warmtenet Tilburg

Verduurzaming warmtenet Tilburg Visie & Routekaart Verduurzaming warmtenet Tilburg Gedragen, betaalbaar en duurzaam Versie: 28 april 2013 creating the foundations for a sustainable society Deze publicatie is eigendom van Except Integrated

Nadere informatie

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht Energiebesparing en duurzaamheid Sportcentrum Papendrecht Behoort bij: Raadsvoorstel 29 mei 2012, nummer xxx / 2012 Aanvullend krediet Energiebesparing en duurzaamheid sportcentrum Energiebesparing en

Nadere informatie

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum

De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum De performance van de drie demo-kassen op het Innovatie en Demo Centrum H.F. de Zwart SunergieKas ZonWindKas FlowdeckKas Rapport GTB-1030 2010 Wageningen, Wageningen UR Glastuinbouw Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 50361788-KPS/TCM 05-7010 Technisch-economische evaluatie van de praktijktoepassing van een warmtepomp met ondergrondse warmteopslag in combinatie met een WKK in de energievoorziening van een tomatenteelt.

Nadere informatie

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Mogelijkheden voor een duurzaam en energie-efficiënt bedrijventerrein op Haarbrug-Zuid door samenwerking op energiegebied en andere milieuterreinen

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Vergelijking van een gasturbine in de glastuinbouw Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV Inhoud 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Bestaande situatie... 4 2.1 Algemeen.... 4 2.2 Installaties... 4 2.2.1 Verwarming... 4 2.2.2 Koeling.... 5 2.2.3 Droog/bewaarwanden... 7 2.3 Energie verbruik... 8 2.3.1.

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Rijden op waterstof in Overijssel

Rijden op waterstof in Overijssel Rijden op waterstof in Overijssel Haalbaarheidsonderzoek: "Wat is er in Overijssel nodig om het rijden op waterstof te realiseren". Crystal Energy Projects BV, Enschede, 1 november 2010 Rijden op waterstof

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD ENERGIEVERKENNING BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD Eindrapport BECO Groep Oktober 2008 Toon Buiting Allard van Krevel Jochem Blok SAMENVATTING De gemeente Barneveld wil inzicht in de mogelijkheden

Nadere informatie

WARMTEWISSELAAR MAINPORT-GREENPORT

WARMTEWISSELAAR MAINPORT-GREENPORT WARMTEWISSELAAR MAINPORT-GREENPORT toekomstverkenning warmtevraag Westland (2018 2038) Rotterdam, 28 september 2014 1 Colofon Warmtewisselaar Mainport Greenport; Toekomstverkenning warmtevraag Westland

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude in Nederland

Duurzame warmte en koude in Nederland Duurzame warmte en koude in Nederland D3 van WP2 van het project Dit rapport is uitgebracht in het kader van het IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States

Nadere informatie

Graszaadhooi en energie

Graszaadhooi en energie Graszaadhooi en energie Rottedijk 10a 2751 DJ Moerkapelle Tel : (0795) 933 882 E-mail : info@agrimaco.nl Graszaadhooi als energieleverancier voor glastuinbouw en intensieve veehouderij Versie 0.4 Datum:

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie