1. Bijgaande conceptnota van uitgangspunten Wet werken naar vermogen in Leiden vast te stellen voor inspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Bijgaande conceptnota van uitgangspunten Wet werken naar vermogen in Leiden vast te stellen voor inspraak"

Transcriptie

1 B en W.nr , d.d. 6 maart 2012 Onderwerp Conceptnota van uitgangspunten Wet werken naar vermogen in Leiden voor inspraak 1. Bijgaande conceptnota van uitgangspunten Wet werken naar vermogen in Leiden vast te stellen voor inspraak a) met daarin de volgende uitgangspunten i) de concept sms-visie van de gemeente Leiden waarin de eigen kracht en regie van onze burgers en hun sociale netwerk centraal staat, is leidend voor de Leidse beleidskaders Wet werken naar vermogen (Wwnv); ii) het toekomstig Leidse budget voor de implementatie van de Wwnv is leidend voor de Leidse beleidskaders Wet werken naar vermogen; b) en met daarin de volgende beleidskaders i) De gemeente Leiden kiest voor een intensivering van het arbeidsmarktbeleid; ii) iii) De gemeente Leiden kiest voor de primaire verantwoordelijkheid van de werkzoekende voor het vinden van werk; De gemeente Leiden kiest voor ondersteuning enkel daar waar deze nodig is; iv) De gemeente Leiden kiest voor een beperkte begeleiding van de doelgroep nietuitkeringsgerechtigden; v) De gemeente Leiden kiest voor een beperkte invulling van de tegenprestatie naar vermogen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met medische (zoals psycho-sociale) omstandigheden. vi) De gemeente Leiden kiest voor een substantiële rol van DZB bij de implementatie van de Wwnv; vii) Voor de gemeente Leiden is het budget leidend bij de instroom in Beschut Werk ; viii) De gemeente Leiden implementeert de Wwnv in samenhang met andere relevante beleidsterreinen. 2. de termijn voor inspraak op deze conceptnota van uitgangspunten vast te stellen op twee weken, ingaande vrijdag 9 maart De motie M110088/3 niet toepassen tegenprestatie voor uitkering hiermee als afgedaan te beschouwen. Perssamenvatting: De uitgangspunten en beleidskaders waar binnen de gemeente Leiden de Wet werken naar vermogen (Wwnv) gaat invullen zijn voor inspraak vrijgegeven. De concept sociaalmaatschappelijke structuurvisie en het toekomstig rijksbudget voor implementatie van de Wwnv vormen de uitgangspunten voor het toekomstige Wwnv-beleid van de gemeente

2 Leiden. Als afgeleide daarvan zijn de gemeentelijke beleidskaders geformuleerd zoals bijvoorbeeld intensivering van het arbeidsmarktbeleid, de primaire verantwoordelijkheid van de werkzoekende voor het vinden van werk, ondersteuning enkel daar waar dit nodig is, een tegenprestatie naar vermogen en een substantiële rol voor DZB. In Nederland zijn nu nog diverse regelingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. De Wet Werken naar Vermogen (Wwnv) moet volgens het kabinet al deze regelingen per 1 januari 2013 samenvoegen tot één nieuwe wet. De doelstelling van dit wetsvoorstel is om de toegang tot het sociale vangnet te beperken en de focus te leggen op de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van elk individu. Zo ontstaat volgens het kabinet een meer activerend sociaal zekerheidsstelsel. Een ander belangrijk uitgangspunt van de nieuwe wet is om het sociale voorzieningenstelsel te vereenvoudigen en te uniformeren. Met de inwerkingtreding van de Wwnv worden verder ook de bestaande reintegratiebudgetten voor de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) bij elkaar gebracht in één ongedeeld re-integratiebudget.

3 Wet werken naar vermogen in Leiden; nota van uitgangspunten voor de implementatie van de Wwnv in Leiden Kern van de Wet werken naar vermogen 1 februari jl. heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Paul de Krom, het wetsvoorstel Werken naar vermogen naar het parlement gestuurd 1. Dit voorstel dient volgens het kabinet een drietal belangen. Ten eerste het individuele belang om iedereen die dit kan, ook naar vermogen mee te laten doen in de samenleving. Ten tweede het maatschappelijk en economisch belang van (arbeids-) participatie. Trends als vergrijzing en een daaruit voortvloeiende kleinere beroepsbevolking nopen dat iedereen in Nederland meedoet naar vermogen. Ten derde is er het financiële belang. Tegen de achtergrond van de huidige economische crisis en met het oog op de toekomst, is het volgens het kabinet van belang dat iedereen meedoet naar vermogen om de sociale zekerheid nu en in de toekomst in stand te kunnen houden. De belangrijkste uitgangspunten van het wetsvoorstel zijn: Mensen beoordelen op mogelijkheden, niet op beperkingen. Werk boven uitkering; alleen ondersteuning voor wie het nodig heeft. Mensen moeten in de eerste plaats zelf alles doen om in het eigen bestaan te voorzien. Activerend, transparant en eenvoudig stelsel voor iedereen met arbeidsvermogen. De Wwnv biedt één regeling voor iedereen met arbeidsvermogen die nu een beroep doet op de Wet Wajong, de Wsw of de Wwb. Wsw en Wajong adequaat vangnet voor degenen die niet kunnen. Beide regelingen blijven bestaan. Gemeenten kunnen voor mensen die aangewezen zijn op beschut werk vanaf 1 januari 2013 gebruik blijven maken van het instrument Beschut werk in de Wsw. De Wajong blijft bestaan voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Bestaande groepen zo veel mogelijk ontzien. De wettelijke rechten en plichten van de huidige Wsw-ers blijven onveranderd. De positie van Wajongers die geen arbeidsmogelijkheden hebben, verandert evenmin. Gelijke polisvoorwaarden; inkomensondersteuning aanvullend De Wwnv heeft dezelfde uitkeringsvoorwaarden als de per gewijzigde Wwb. Uitvoering zo dicht mogelijk bij de mensen zelf Gemeenten worden financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwnv. Aanvullende uitgangspunten zijn: 1 Wet Werken naar Vermogen, 27 januari 2012, kamerstuk 33161, #1, 2 februari 2012.

4 Er komt één gebundeld re-integratiebudget voor de nieuwe regeling. Voor Leiden zijn de bedragen in bijlage 1 weergegeven. Met dit budget worden we als gemeente geacht om zowel de huidige Wsw-populatie, de toekomstige Beschutwerkers (= nieuwe Wsw-ers), de re-integratie van de toekomstige, grotere groep Wwnv-ers alsmede kosten voor onder andere de toegangstoets en loonwaardemeting voor het instrument Loondispensatie (zie hieronder) te financieren. Introductie van het instrument Loondispensatie De gemeente kan dit instrument inzetten voor degenen die behoren tot de groep binnen de Wwnv die niet in staat zijn zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Loondispensatie betekent dat de werkgever niet het gangbare loon hoeft te betalen (dispensatie van), maar alleen het deel betaalt dat de werknemer arbeidsproductief is (= loonwaarde). De werkgever wordt op deze manier volledig financieel gecompenseerd voor de geringere arbeidsproductiviteit van een werknemer met een arbeidsbeperking. Naast dit loon van de werkgever, vult de gemeente het inkomen van de werknemer aan tot maximaal 100% van het WML. Professionele ondersteuning van werkgevers Doel hiervan is dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking kunnen inpassen in de arbeidsorganisatie met de vraag van werkgevers die centraal moet staan. Herstructurering sw-sector De sociale werkvoorziening zal zich straks (weer) beperken tot mensen die alleen tot beschut werk in staat zijn. Mensen die bij een gewone werkgever aan de slag kunnen, komen in de Wwnv terecht. Voor deze transformatie en voor de ondersteuning richting een efficiëntere bedrijfsvoering van de sociale werkvoorzieningssector, komt er een herstructureringsfaciliteit van 400 miljoen voor de periode 2012 t/m Uitdagingen voor de gemeente Leiden De gemeente Leiden krijgt met de Wwnv de verantwoordelijkheid voor een nieuwe, en grotere doelgroep die zij met minder financiële middelen moet bedienen. Dit stelt ons als gemeente voor een aantal uitdagingen. Ten eerste de uitdaging en tevens het belangrijkste doel van ons gemeentelijk beleid om alle Leidenaren ook daadwerkelijk mee te laten doen naar vermogen. Ten tweede de uitdaging om uitvoering te gaan geven aan de nieuwe wet tegen de genoemde achtergrond van een sterk gereduceerde re-integratiebudget in combinatie met de ongewijzigde financiële verplichtingen aan de bestaande Wsw-doelgroep. 2 Ten derde het voorkomen dat mensen een beroep doen op de Wwnv. Dit behelst impliciet ook de uitdaging voor gemeente, onderwijsinstellingen, werkgevers en andere stadspartners om een optimaal functionerende arbeidsmarkt na te streven, de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt te verbeteren, de verantwoordelijkheid van deze partijen om mensen niet 2 Niet alleen de directe budget van de voormalige Wwb, Wajong, Wsw worden gekort, maar ook aanpalende budgetten worden minder of eindigen. Een voorbeeld van dit laatste is het budget voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

5 afhankelijk te laten zijn van de nieuwe Wwnv en de uitdaging om de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten. Ten vierde is de uitdaging om als gemeente de mensen te ondersteunen die het zonder deze steun niet op eigen kracht redden. Dit gaat niet alleen over de ondersteuning van mensen terug naar de arbeidsmarkt, maar ook om de ondersteuning die nodig is om iedereen te betrekken bij de samenleving. Ten vijfde is het een uitdaging om als gemeente een consequent beleid te voeren. Concreet wil dit zeggen dat we ook consequent ons beleid moeten handhaven zoals we dat formuleren. Wie kan werken, gaat dus ook daadwerkelijk aan de slag en enkel wie ondersteuning nodig heeft, ontvangt deze ook. Ten zesde heeft de Wwnv veel raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening en de decentralisaties van de Awbz en van de Jeugdzorg. Van belang is dat ons Wwnv-beleid onderdeel vormt van een geïntegreerde aanpak van al deze beleidsterreinen. Van nieuwe wet en nieuwe uitdagingen naar concrete uitgangspunten In deze paragraaf staan de kaders van ons toekomstig Wwnv-beleid centraal. Anders gezegd, vanuit welke uitgangspunten gaan we nu invulling geven aan de uitdaging om iedereen naar vermogen mee te laten doen en de overige hierboven genoemde uitdagingen. Dit alles tegen een achtergrond van meer verantwoordelijkheden, een grotere doelgroep en minder budget. Belangrijkste twee uitgangspunten die leidend zijn voor alle overige beleidskaders Wwnv, zijn: 1. de concept sms-visie waarin we als gemeente uitgaan van de eigen kracht en regie van onze burgers en hun sociale netwerk; 2. het toekomstig Leidse budget voor de implementatie van de Wwnv. ad 1. Het eerste uitgangspunt betekent dat de gemeente Leiden uitgaat van de kracht van mensen zelf. In deze kanteling van verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving is het uitgangspunt dat de samenleving -van individu tot samenleving als geheel- zelf verantwoordelijk is voor de vraagstukken die zij op eigen kracht en dus zonder steun van de gemeente kan oppakken. Daar waar dit niet mogelijk is, komt de gemeente pas in beeld en neemt zij haar verantwoordelijkheid. Dit laatste houdt op het niveau van de burger in dat de gemeente zorgt voor ondersteuning die gericht is op het bevorderen van de eigen kracht, de zelfredzaamheid, de zelfregie en op het versterken van een sociaal netwerk. Dit sluit aan bij de eerste van totaal drie hoofdopgaven uit de concept sms-visie die luidt Iedereen doet mee. De tweede hoofdopgave uit de concept sms-visie is Investeren in het versterken van de arbeidsmarkt. Ook deze opgave fungeert in deze nota als uitgangspunt en betekent bijvoorbeeld dat we alle burgers al dan niet met ondersteuning zo veel mogelijk op de reguliere arbeidsmarkt willen laten functioneren en we samen met onze partners de aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt willen bevorderen.

6 ad 2. Het tweede uitgangspunt wil zeggen dat het budget leidend is bij de uitgangspunten die we in deze nota maken. Vanaf 1 januari 2013 gaan we als Leiden met andere woorden enkel gemeentelijk Wwnv-beleid voeren dat te realiseren is binnen de beschikbare middelen die we als gemeente ontvangen en uittrekken voor de uitvoering van de Wwnv. Deze middelen zijn (te) beperkt. Zo krijgen we met de nieuwe Wwnv te maken met een grotere en gemiddeld zwaardere Wwnv-doelgroep en met extra kosten zoals bijvoorbeeld voor de uitvoering van het instrument Loondispensatie. Het participatiebudget gaat echter omlaag. Om die reden kiezen we ervoor om deze nieuwe, grotere doelgroep nog te ondersteunen met het toekomstige budget dat voor deze doelgroep beschikbaar is. Naast deze keuze speelt nog het probleem dat met de Wwnv de rijksbijdrage voor de totale doelgroep (huidige) wsw-ers en (toekomstige) Beschut werkers 3 daalt. Dit terwijl de kosten van deze doelgroep minimaal gelijk blijven of zelfs stijgen omdat én de rechten van de huidige wsw-ers ongewijzigd blijven én de toekomstige doelgroep Beschut werkers een zwaardere doelgroep zal zijn. Dit is een bijkomend probleem dat ontstaat naast het beperkte participatiebudget dat ingezet gaat worden voor de grotere, zwaardere Wwnv-doelgroep. Bijlage 1 zet deze toekomstige, financiële situatie voor zowel de onderdelen participatie als de Wsw nader uiteen. 3 De totale rijksbijdrage voor deze doelgroep maakt onderdeel uit van het totale Wwnv-budget dat de gemeente ontvangt van het Rijk.

7 Deze twee fundamentele uitgangspunten leiden vervolgens tot de volgende acht kaders voor de implementatie van de Wwnv. Deze kaders sluiten overigens aan en borduren voort op de basisprincipes die we ook medio 2011 al in de Leidse participatievisie (RV ) vastgesteld hebben. Deze kaders zijn: 1. De gemeente Leiden kiest voor een intensivering van het arbeidsmarktbeleid. Basis voor dit beleid is de sms-gedachte dat partijen als werkgevers, UWV, onderwijsinstellingen en de gemeente gezamenlijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen en inspanningen plegen om de instroom naar Wwnv-uitkeringen te verminderen en de uitstroom naar regulier werk te bevorderen. Dit beleid zal ook nog nader uitgewerkt worden in een concreet actieplan. 2. De gemeente Leiden kiest voor de primaire verantwoordelijkheid van de werkzoekende voor het vinden van werk Het vertrekpunt is de burger zelf. Wat kan hij of zij zelf of met behulp van zijn sociale netwerk nog doen om een baan binnen of buiten de gemeentegrenzen te vinden of te behouden? Het individu en zijn / haar sociale omgeving nemen dus zelf de regie. In de praktijk betekent dit de keuze voor een wachttijd van 4 weken alvorens een aanvraag voor Wwnv-uitkering in behandeling wordt genomen door de gemeente. Dit sluit aan bij de werkwijze die we momenteel ook al hanteren bij de uitkeringsaanvraag door jongeren en de aanpak die ook een aantal andere vooruitstrevende gemeenten zoals Rotterdam en Lelystad op dit moment implementeren of al geïmplementeerd hebben 4. In deze periode van vier weken kan de werkzoekende met ondersteuning van bijvoorbeeld uitzendbureaus en digitale kanalen zoals van het UWV invulling geven aan deze eigen verantwoordelijkheid. Bij voldoende inspanningen volgt een tijdelijke toekenning van een Wwnv-uitkering. Deze tijdelijkheid is er om het zo snel mogelijk verkrijgen van regulier werk op de arbeidsmarkt nogmaals te benadrukken. 3. De gemeente Leiden kiest voor ondersteuning enkel daar waar deze nodig is De werkzoekenden die op eigen kracht een reguliere baan kan vinden, spreken we als gemeente ook aan op deze eigen kracht en bieden we als gemeente geen ondersteuning meer. Deze keuze is nodig omdat middelen maar één maal ingezet kunnen worden en we deze willen inzetten voor de doelgroep die kan werken, maar dit nog niet op eigen kracht kan. 5 De doelgroep die wel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, ontvangt via het DZB (Participatiecentrum) begeleiding bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. De doelgroep die enkel in een beschutte omgeving kan werken, willen we waar mogelijk en financieel verantwoord (zie ook punt 7 hieronder) ook deze beschutte omgeving bieden. De doelgroep waarvoor werk nog niet haalbaar of onmogelijk is, bedienen we ook door ondersteuning te bieden die nodig is om deze groep in staat te stellen zo goed mogelijk mee te laten doen aan de samenleving. 4. De gemeente Leiden kiest voor een beperkte begeleiding van de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden ( Nuggers ) Dit is de doelgroep die geen betaalde arbeid heeft en wiens persoonlijke situatie geen recht geeft op een uitkering. Binnen deze doelgroep concentreert onze dienstverlening zich enkel nog op de nuggers die in aanmerking komen voor het 4 Volkskrant, Als je kunt werken, is thuis zitten geen optie, 5 januari 2012 (Rotterdam) en VNG Magazine, Amerikanen werken allang naar vermogen, 3 februari 2012 (Lelystad). 5 In deze benadering worden we ondersteund door bijvoorbeeld onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen dat kortweg stelt dat de meeste effectieve inzet van re-integratiemiddelen plaatsvindt bij de doelgroep met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

8 instrument Loondispensatie. Dit is het instrument voor de doelgroep die niet zelfstandig in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Deze nuggers met dus minder dan 100% arbeidsvermogen, bieden we in de toekomst zowel de toegangstoets als de loonwaardemeting voor loondispensatie aan. 5. De gemeente Leiden kiest voor een beperkte invulling van de tegenprestatie naar vermogen Vele uitkeringsgerechtigden spannen zich via re-integratietrajecten, sollicitatietrainingen, participatieplaatsen, etc. in om de terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt te realiseren. Voor uitkeringsgerechtigden die op dit moment deze inspanningen nog niet (kunnen) doen maar die wel een Wwnv-uitkering ontvangen, kan een tegenprestatie naar vermogen gelden. Wij vragen deze doelgroep om ten minste een aantal uren per week vrijwilligerswerk te doen. Dit werk moet een bijdrage leveren aan de re-integratie van deze doelgroep en heeft tot doel om deze doelgroep uiteindelijk weer betaalde arbeid te laten verkrijgen. Hiermee sluiten we aan bij het basisbegrip wederkerigheid dat ook in onze vigerende Participatievisie en in de concept-sms visie centraal staat 6. Verder is ook hier het vertrekpunt de kracht van het individu en samenleving als geheel om dit vrijwilligerswerk te zoeken of hierbij behulpzaam te zijn. Tevens zijn maatwerk, eigen inbreng en ondersteuning bij het vinden van de tegenprestatie naar vermogen belangrijke onderdelen van dit uitgangspunt. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met medische (zoals psycho-sociale) omstandigheden. Deze tegenprestatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als gratis arbeid voor de werkgever of enkel als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. De gemeente Leiden wil met deze tegenprestatie juist iedereen mee laten doen, iedereen blijven betrekken bij de samenleving, een te grote afstand van deze doelgroep tot de arbeidsmarkt voorkomen en hen uiteindelijk weer laten reintegreren en op weg helpen naar betaalde arbeid. 6. De gemeente Leiden kiest voor een substantiële rol van DZB bij de implementatie van de Wwnv De gemeente kiest ervoor om de implementatie van de Wwnv voor het grootste deel zelf te doen. Meer specifiek kiest zij voor DZB als uitvoeringsorganisatie voor een belangrijk deel van de nieuwe wet. Daarnaast zijn de goede prestaties, samenwerking en resultaten van DZB een belangrijke motivatie voor deze keuze. a. DZB zal via het P-centrum mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden (opdoen werknemersvaardigheden, inzicht in mogelijkheden, etc.). b. DZB zal de doelgroep (met afstand tot de arbeidsmarkt) nader beoordelen en onderverdelen in de doelgroepen (nog) niet in staat tot werk, Beschut Werk, Loondispensatie of 100% productief. Vervolgens verwijst DZB ook door naar elk van de trajecten voor deze doelgroepen en voert een deel van deze trajecten ook zelf uit (zie hieronder). c. DZB adviseert aan de doelgroepen Loondispensatie en Beschut Werk om een indicatie aan te vragen. d. DZB begeleidt de doelgroep 100% productief naar werk. e. DZB zal een detacheringsconstructie ontwikkelen voor de doelgroep Loondispensatie, verzorgt de directe plaatsing van deze doelgroep bij de werkgever en is aanspreekpunt voor werkgevers die gebruik willen maken van deze doelgroep. Overigens heeft de werkzoekende uit de doelgroep Loondispensatie ook de mogelijkheid om zelf de plaatsing bij een reguliere werkgever en begeleiding op de werkplek te organiseren. Dit sluit aan bij de concept sms-visie van de gemeente Leiden op de rollen en verantwoordelijkheden van burgers, stadspartners en de gemeente zelf. f. DZB zal de huidige Wsw-doelgroep en de toekomstige doelgroep Beschut werkers blijven / gaan bedienen. 6 Zie bijvoorbeeld RV , Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen; beleidsvisie Participatie , pagina 10.

9 g. DZB zal (blijven) inzetten op de ontwikkeling van de huidige Wsw-populatie van binnen naar buiten. Het belangrijkste doel hiervan is de mensontwikkeling van deze doelgroep. Daarnaast beperken we hiermee de kosten van de huidige DZB-organisatie. 7. Voor de gemeente Leiden is het budget leidend bij de instroom in Beschut Werk Eerder in deze nota gaven we al aan dat met de Wwnv de rijksbijdrage voor de totale doelgroep (huidige) wsw-ers en (toekomstige) Beschut werkers daalt terwijl de kosten van deze doelgroep minimaal gelijk blijven of stijgen. Verder is er ook onzekerheid over de toekomstige verdeling van het macrobudget voor de Wsw over alle gemeenten 7. Vanwege deze onzekere situatie, maken we hier de keuze om eerst te bekijken of het toekomstig budget voor Beschut Werk (voorheen: Wsw-budget) toereikend is om mensen met de nieuwe indicatie Beschut Werk ook werkelijk in te laten stromen in de nieuwe Wsw. Deze keuze is vooral als beheersmaatregel bedoeld. Het stelt ons als gemeente in staat om grip te houden op deze instroom en hiermee tevens budgettair verantwoord beleid te voeren. Concreet kan dit betekenen dat mensen met indicatie Beschut Werk eerst op de wachtlijst voor de Wsw terechtkomen en pas het aanbod voor een beschut-werkplek ontvangen als hier ook de financiële ruimte voor is. Dit beleid kan in de eerste periode afwijken van de Wwnv die stelt dat jaarlijks voor elke drie wsw-ers die uitstromen er één nieuwe wsw-er (straks: Beschut werker ) dient in te stromen. 8. De gemeente Leiden implementeert de Wwnv in samenhang met andere relevante beleidsterreinen De decentralisatie Wwnv staat niet op zichzelf en vertoont grote raakvlakken met de decentralisaties Awbz/Wmo en Jeugdzorg en met andere beleidsterreinen zoals schuldhulpverlening en kinderopvang. Deze raakvlakken vertalen we als gemeente voor zover mogelijk tot integraal, samenhangend beleid. Dit zijn de kaders waarbinnen de gemeente Leiden vorm en invulling wil gaan geven aan de implementatie van de Wet werken naar vermogen. 7 De totale rijksbijdrage voor deze doelgroep maakt onderdeel uit van het totale Wwnv-budget dat de gemeente ontvangt van het Rijk.

10 Bijlage 1 huidige en toekomstige financiën Wwnv gemeente Leiden Rijksbudget Participatie Rijksbudget Wsw* Rijksbudget totaal (P- en Wsw-deel)** Daling rijksbudget totaal (P- en Wswdeel) t.o.v Aanvulling P-budget Leiden*** Totaal beschikbaar re-integratiebudget *: De bedragen vanaf 2013 e.v. zijn gebaseerd op de huidige verdelingssystematiek van het rijksbudget Wsw. Het is nu nog onbekend of deze systematiek vanaf 2013 ook gehandhaafd blijft. **: Vanaf 2013 is dit één ongedeeld budget (ook wel: totale rijksbudget Wwnv) ***: Dit is het aanvullend Participatiebudget van de gemeente Leiden dat in de Perspectiefnota voor deze jaren is vastgesteld. In de Participatievisie van de gemeente Leiden (RV ) is het ambitieniveau van ons participatiebeleid vastgelegd. In de Perspectiefnota is hieraan vervolgens de financiële dekking gekoppeld. Deze dekking is echter gebaseerd op de huidige doelgroep van het participatiebeleid. Vanaf 2013 wordt deze doelgroep echter groter. De mensen die onder de huidige wetgeving wajongers of wsw-ers zouden worden en onder de nieuwe wet niet in aanmerking komen voor de Wajong of Beschut-Wsw, komen namelijk niet meer in aanmerking voor de Wet Wajong en voor de Wsw. Deze doelgroep gaat wel deel uitmaken van de nieuwe Wwnv-doelgroep waarvoor het participatiebudget is bedoeld. Verder dient de gemeente ook andere kosten uit dit budget te financieren zoals de kosten die de gemeente moet maken voor bijvoorbeeld de uitvoering van het instrument Loondispensatie. Het (te) beperkte participatiebudget betekent dat de gemeente keuzes moet maken in de vorm van Leidse kaders voor de implementatie van de nieuwe Wwnv. Deze kaders staan in deze nota daarom centraal. Naast dit financiële probleem voor het participatiebudget, speelt nog het probleem dat met de introductie van de Wwnv de rijksbijdrage voor de totale doelgroep (huidige) wsw-ers en (toekomstige) Beschut werkers daalt (naar per SE). Dit terwijl de kosten van deze doelgroep minimaal gelijk blijven of zelfs stijgen omdat én de rechten van de huidige wsw-ers ongewijzigd blijven én de toekomstige doelgroep Beschut werkers een zwaardere doelgroep zal zijn. Dit is een bijkomend probleem dat in de DZB-visie Haal het beste uit jezelf; op weg naar werk nader uiteengezet is. Hierin is aangegeven dat, zelfs wanneer de bezuinigingen gerealiseerd worden en alle regiogemeenten naar rato bijdragen, ook voor Leiden een aanvulling van 2,5 mln. nodig is.

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid!

De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De Wet werken naar vermogen, een nieuwe weg in de sociale zekerheid! De maatschappij en overheid veranderen. De kern van de verandering is de omslag van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Peter Stoffelen T

Peter Stoffelen T Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland Notitie Datum: 24 februari 2012 Onderwerp: Factsheet

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Welkom Wet werken naar vermogen Herstructureringsplan sociale werkvoorziening Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Ergon Wet werken naar vermogen (1) één doel: meer mensen aan het werk, uitgaven terugdringen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

16 april / n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april / n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 10 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink Regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 8 oktober 2013 Landelijk Herziening sociale stelsel vanwege te hoge kosten => nieuwe

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 297 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011

Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011 Vergadernotitie voor de carrouselvergadering Sociaal op 6 september 2011 Onderwerp Bestuursopdracht Wet Werken naar Vermogen datum 19 augustus 2011 steller G.ten Dolle doorkiesnummer 4130 e-mail g.ten.dolle@dordrecht.nl

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Participatiewet Startnotitie

Participatiewet Startnotitie Participatiewet Startnotitie datum : 15 februari 2013 auteur : R. Schievink afdeling : Samenleving Voorwoord Doel notitie Met deze notitie willen wij het college en de raad informeren over de contouren

Nadere informatie

Samenvatting Participatiewet

Samenvatting Participatiewet Samenvatting Participatiewet Officieel: vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen Wijzigingen vanwege Sociaal Akkoord (april 2013) Naamgeving verandert in Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas,

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, 2810014 Vooraf In de notitie Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg Beleidskaders 2014 2015 (definitieve versie, 25 augustus

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand Wet Werk en Bijstand Inhoud presentatie Deel 1 Aanscherping Wet Werk en Bijstand: 01-01-2012 Deel 2 Invoering Wet Werken Naar Vermogen: 01-01-2013 -Wijzigingen Wet Werk en Bijstand & Wet Werken naar Vermogen

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Ris.ç-oi' > Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen In deze notitie schetst het kabinet de hoofdlijnen van de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV). De notitie is een uitwerking van de afspraken die hierover

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV)

Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op brief KGO over de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 25 mei 2011

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Reg.nr.: I-SZ/2011/468. Raadsinformatiebrief WWnV. 14 december 2011

Reg.nr.: I-SZ/2011/468. Raadsinformatiebrief WWnV. 14 december 2011 Reg.nr.: I-SZ/2011/468 Raadsinformatiebrief WWnV 14 december 2011 Brabant Noordoost-oost 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen a. Rijksbeleid - Aanleiding - Hoofdlijnen van de WWnV b. Gevolgen voor

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015.

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015. Aan de raad. Agendanummer : 7 Volgnummer : 51 Raadsvergadering : 14 oktober 2014 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Kadernota Participatiewet 2015 Brielle, 3 oktober 2014 Beslispunt: Instemmen met

Nadere informatie

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne

Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen. Gemeente Borne Beleidsnota Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Borne Borne, september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inhoud van de wet... 4 3 De tegenprestatie en ons re-integratie- en participatiebeleid...

Nadere informatie

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011

Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 Verzekeringsartsen nu en in de toekomst Gevraagde expertise in de praktijk, 15 december 2011 door Egberdien ten Brink, directeur ISD Noordoost / Werkplein Eemsdelta Werkplein Eemsdelta Een ontmoetingsplaats

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Ynlieding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet voegt de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samen.

Ynlieding Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet voegt de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samen. Riedsútstel Ried : 16 april 2015 Agindapunt : 6 Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Programma 4 - Werk en Inkomen Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 en 24 maart 2015 Portefúljehâlder :

Nadere informatie

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne

Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Beleidsnota 'Tegenprestatie naar vermogen' gemeente Borne Borne, september 2014 Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen gemeenten aan mensen die een WWB-uitkering ontvangen of aanvragen, de verplichting

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013

Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.37 Vrijwillige overstap naar nieuwe Wajong mogelijk vanaf 2013 bronnen www.rijksoverheid.nl, nieuwsbericht d.d. 2.11.2012 Hulp bij vinden baan voor mensen in oude

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012

Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Dilemma s in Re-integratie en participatie i.r.t. P-budget en WWnV. Uitloop-avond Commissie Sociaal 12 april 2012 Bedoeling Bespreking en dicussie over: Invulling maatschappelijke participatie Invulling

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Gemeente Oostzaan voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: 14/82 Beleidsveld: Participatie Datum: 6 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Procedure: Commissie: 17 Contactpersoon:

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Niet in de bak. Maar aan de bak KAARTENBAK. Gemeente Kollumerland c.a. Anne Bronsema (beleidsadviseur)

Niet in de bak. Maar aan de bak KAARTENBAK. Gemeente Kollumerland c.a. Anne Bronsema (beleidsadviseur) Niet in de bak Maar aan de bak KAARTENBAK Gemeente Kollumerland c.a Anne Bronsema (beleidsadviseur) Inhoudsopgave Wetswijziging sociale zekerheid is meer dan alleen een wetswijziging 2 Wie komen naar de

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014 PARTICIPATIEWET Dag van de uitvoering 19 juni 2014 Belangrijkste elementen van de Participatiewet 1. Aanscherping Wajong Nieuwe instroom naar gemeente (iedereen boven ca. 20%) Zittend bestand wordt herbeoordeeld,

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie