Deel 4: Management van processen. Beschrijving van de primaire processen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 4: Management van processen. Beschrijving van de primaire processen"

Transcriptie

1 Deel 4: Management van processen Processen Beschrijving van de primaire processen Gebeurtenissen Feiten Federale politie CICANT Burgemeester ANG Vatting POLITIE PV PARKET AIK ARGOS ARO GEBEURTENIS KALENDER ISLP Technisch Beheer Functioneel beheer ISLP: integrated system for the local police (informaticaproject) 28

2 Meldingen Alle ontvangen oproepen en bezoeken aan het commissariaat met politionele inhoud worden geregistreerd in een module meldingen. Deze module werd geactiveerd op 1 januari 2002 en kan als bijzonder nuttige basisregistratie worden aangehaald. Meldingen Overzicht van alle registraties buiten ISLP politie heist De inkomende faxen worden geregistreerd in het programma filemaker. Naargelang de inhoud worden de faxen bovendien geregistreerd in de module meldingen of briefwisseling in ISLP. Item Aantal op centrale fax Ontegensprekelijk komen ontzettend veel s toe op de verschillende mailadressen van de politie. Hiervan wordt geen registratie gedaan in de vorm van aantallen. De gebeurtenissenkalender De gebeurtenissenkalender bestaat in onze zone vanaf 1 januari Het is een nieuw primair proces dat door alle zones en CSD werd ingeschreven. Elke vooraf gekende en geplande gebeurtenissen (lokale ordedienst/gebeurtenis) worden hierin opgenomen. Ook in 2011 werden hier de lokale aandachtspunten ingebracht. 29

3 Overzicht van aantal geregistreerde nummers in de verschillende modules van ISLP Kantschriften (K) 2009 : : : 3160 Meldingen (ME) 2009 : : : APO interne en externe dossiers 2009 : : : 577 Bestuurlijke aktes (BS)** 2009 : : : 1092 Gerechtelijke PV s (GF) 2009 : : : 6268 ISLP PV controle parkeerschijf (GO) 2009 : : : - VerkeersPV s (VI-ES-OC-OI) 2009 : : : Waarschuwingen (WA) 2009 : : : 1413 Verkeersongevallen (VO) * 2009 : : : 754 ISLP Interne nota s (IN) 2009 : : : 470 Aangemelde onderzoeken 2009 : : : 65 Interne orders (IO) 2009 : : : 782 Brief uit (BU) 2009 : : : 691 Brief in (BI) 2009 : : : 4410 Inforapporten (RIR) 2009 : : : 155 (*) zie verder evolutie RDR regeling als de politie ter plaatse is gekomen. (**) Het aantal bestuurlijke aktes kent een verdubbeling omwille van de input van de resultaten van de verkeersacties, dewelke sinds 2011 met de dataflux worden overgemaakt aan de Federale Politie. 30

4 Evolutie van het aantal RDR registraties in ISLP De registratie van RDR ongevallen (onderlinge regeling) waarbij de politie ter plaatse kwam, moeten vanaf 15 september 2009 geregistreerd worden in de module VO van ISLP. In 2011 werden 159 RDR ongevallen geregistreerd. De politietussenkomst houdt in dat : - een Europees Aanrijdingsformulier(EAF) wordt ingevuld door de partijen - de bestuurders een alcoholtest afleggen - de verzekering en schouwing, rijbewijs worden nagezien Het document RDR en een afschrift van de melding (eventueel samen met het EAF) wordt overgemaakt aan de verkeerscel. Hier wordt verdere opvolging verzekerd inzake correcte input door een burgerpersoneelslid in de module verkeersongevallen van ISLP Vanaf 15/9/ Evolutie van het aantal registraties in ISLP 31

5 Opgemaakte PV s door de lokale politie De politie legt gegevens schriftelijk vast. Inbreuken die de politie zelf vastgesteld heeft (aangiftes en het verder onderzoek) worden ook opgenomen in processenverbaal. In de module kantschriften worden in ons korps processen-verbaal opgesteld zodra geen gerechtelijke informatie wordt opgenomen die doorgezonden moet worden naar de algemene nationale gegevensbank (ANG) van de federale politie. Deze worden vermeld in roodkleurige staven (voorbeelden zijn : niet betaalde boetes, verhoor en nazichten inzake verkeer en verkeersongevallen van feiten die door andere politiediensten vastgesteld zijn, administratieve inlichtingen,...) A a n t a l Opgestelde pv's andere modules Aantal pv's in kantschriftenmodule Overzicht van alle opgemaakte PV s gerechtelijk De registratie in gerechtelijk niet-verkeer (module GF) omvat alle vaststellingen, klachten en aangiften, behoudens verkeersinbreuken en verkeersongevallen. Volgende tabel geeft een overzicht van de interne opsplitsing per dienst van die opgestelde PV s die ook het verder onderzoek omvatten. De interventie, recherche, planton, wijkwerking en operationele steundienst maakten meer PV s dan in

6 Verhouding Pv's gerechtelijk niet-verkeer 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Interventie Planton Recherche Cel jeugd en gezin Wijkwerking Milieucel Operationele steundienst Opgemaakte processen-verbaal/per maand 540 A a n t a l Gemiddeld aantal processen-verbaal gerechtelijk niet-verkeer (GF) per maand 33

7 Beschrijving en werking van de functionaliteiten DE PERMANENTIE De commissaris met weekdienst heeft de algemene leiding, de coördinatie en het toezicht tijdens de week over in hoofdorde het permanentiegebeuren. Buiten de bureeluren is hij oproepbaar en wordt hij in terugroeping gezet. Die permanentie omvat het onthaal, de interventieploeg en de terugroepbaarheid van bepaalde personeelsleden. Sinds 2011 is de OGP tevens een week van wacht. Door de permanentie wordt zo efficiënt en effectief mogelijk gevolg gegeven aan oproepen en bezoeken van de bevolking. De interventieploegen voeren ook algemene patrouilles uit. Korpschef Commissaris met weekdienst OGP met dienst/wacht INTERVENTIE ONTHAAL RECHERCHE SLACHTOFFERBEJEGENING Permanent Alle dagen van 7 u tot 22 u vrijdag van 7 u tot 20 u Terugroepbaar na kantooruren deels terugroepbaar en deels op vrijwillige basis 34

8 INTERVENTIEDIENST Verantwoordelijke officier: commissaris Eva Tolleneer Teamcoördinatoren: hoofdinspecteurs Diederik Corne, Kristof de Coensel en Tom Vaes Deze dienst is 24 op 24 uur beschikbaar en wordt ingezet voor de afhandeling van oproepen waarvoor een politionele tussenkomst ter plaatse wordt gevraagd. Buiten de dringende interventies besteedt ze aandacht aan de controles, geplande acties, efficiënt en effectief patrouilleren. Deze dienst oefent ook het vakantietoezicht uit (toezicht op woningen van verlofgangers) en verleent steun aan specifieke diensten zoals de recherche en de cel milieu. Een interventieploeg bestaat uit twee personeelsleden, van de dienst interventie wat vroege en late dienst betreft. Ook de dagelijkse dagpiekploeg wordt gevormd door leden uit de dienst interventie en kent in uitzonderlijke omstandigheden een aanvulling door leden van andere diensten. De dagelijkse nachtpiekploeg in de week wordt georganiseerd in samenwerking met de politiezone BERN en wordt ingevuld door één lid van elk korps en geeft zowel bijstand in de zone heist als in de zone Berlaar/Nijlen. Deze heterogene samenstelling van de ploeg blijft uniek in de Vlaamse politieomgeving van de lokale politie. Sinds 2011 wordt de nachtpiekploeg op vrijdagnacht en zaterdagnacht voorzien door elk korps afzonderlijk. De interventieploeg zal ook nachtelijke bijstand leveren bij grotere onvoorziene omstandigheden in andere zones (bv. Vechtpartijen, zware ongevallen, enz.) De interventievoertuigen zijn volledig uitgerust naar de noden op het terrein en voorzien van moderne apparatuur en materiaal. Zo beschikt elk voertuig over een GPS-systeem, Astrid-radiocommunicatie, gsm, een digitaal fototoestel, het nodige signalisatiemateriaal, gereedschapskoffer, kogelwerende vesten, spijkereggen en veiligheidsmaterieel (handschoenen, overall, GASmasker). Om de horizontale integratie te optimaliseren vergaderen de interventiecoördinatoren wekelijks met de leden van de interventiedienst. Tevens zijn de andere functionaliteiten aanwezig. Het doel van deze vergadering is om de coördinatoren, bestaande uit hoofdinspecteurs, op elkaar af te stemmen. 35

9 Aantal uitvoeringen door de interventiedienst per item Interventiedienst - items Uitgevoerde oproepen /meldingen Uitgevoerde kantschriften Verkeersinbreuk Vastgestelde ongevallen PV s - gerechtelijk feit Opmaak bestuurlijke akte Inkomende brief Uitgaande brief Specifieke opdracht van de interventiecoördinatoren De drie interventiecoördinatoren hebben als algemene opdracht : Het voorbereiden en opmaken van de dagelijkse dienstbulletins Het opvolgen van de uitgevoerde opdrachten door de interventie Aansturing van de interventieleden vooral naar jonge medewerkers Rapportering Daarnaast heeft elke coördinator een specifieke opdracht te vervullen : Acties inzake diefstallen (hoofdinspecteur Marc Daems) Acties inzake handhaving verkeer (hoofdinspecteur Diederik Corne) Acties inzake overlast ( hoofdinspecteur Tom Vaes) Coördinatie inzake geweldbeheersing ( hoofdinspecteur Kristof de Coensel) 36

10 WIJKTEAM Verantwoordelijke officier: commissaris Gabriel Van den Broeck Teamcoördinator: hoofdinspecteur Paul Van Hove Het wijkteam moet zichtbaar aanwezig zijn, aanspreekbaar, contacteerbaar en actiegericht (ZACA). De wijkagent moet vooral bemiddelen en de mensen te overtuigen maar ook corrigerend optreden. Bij onwil van sommige burgers moet desgevallend repressief worden opgetreden (bv. Via de GAS-reglementering). De wijkagent vormt het eerste contact met de nieuwe bewoners. Bij het hanteren van de commutatieve oriëntatie staat de wijkagenten door zijn veelvuldige contacten met de burgers uit zijn wijk zeer kort bij zijn mensen. Hij vervult hierbij voornamelijk een eerstenlijnfunctie. Een luisterend oor zijn Het uitbouwen vertrouwensrelatie met bevolking Bemiddelend werk bij conflictsituaties Probleemoplossend werken Aantal uitvoeringen door de wijkdienst per item Wijkdienst - items Meldingen Uitgevoerde kantschriften Verkeersinbreuk Verkeersongeval Aangiften gerechtelijk feit Opmaak bestuurlijke akte Behandeling inkomende brief Opmaak uitgaande brief In navolging van de voorbije jaren slokte de afhandelingen van kantschriften ook dit jaar een groot deel van hun capaciteit op. Wij stellen vast dat het aantal kantschriften afneemt ten aanzien van

11 De wijkcoördinator was gedurende vijf maanden ziek thuis. In 2011 werden Riet Tiebos en Marc Ceulemans als nieuwe wijkagenten aangesteld. De wijkdienst werd dit jaar ook betrokken in de twee kennismakingavonden (maart en september) die de gemeente Heist-op-den-Berg organiseert voor haar nieuwe inwoners. De tien wijkinspecteurs worden op deze infoavonden in beeld gebracht. De nieuwe inwoners werden extra geïnformeerd over hun wijkagent. De eerste contactlegging met de wijkagenten en/of preventiewerkers werd op deze manier gerealiseerd. Het belang van deze contactavonden is duidelijk. De bijkomende taken Uitvoeren van woonstveranderingen School- en verkeerstoezichten Infogaring Bijstand bieden aan de gerechtsdeurwaarders Aanwezigheid op lokale manifestaties Behandelen aanvragen wielerwedstrijden Organisatie van de Heistse pijl Invulling van planton- en interventiediensten tijdens afwezigheid Bijstand leveren tijdens de projecten (mega, fizo enz.) Controle op effectief verblijf van vreemdelingen Aanwezigheid op manifestaties zoals stoeten, braderijen, De wijkagenten krijgen op regelmatige basis opdrachten van commissaris Van den Broeck om problemen van overlast op te lossen of een eerste poging tot bemiddeling te doen. In de meeste gevallen bekomt de wijkagent een verzoening en hoeft er niet geverbaliseerd te worden door andere diensten. Ieder week vindt een wijkvergadering plaats met de commissaris, de teamverantwoordelijke en de wijkagenten. Deze vergadering wordt regelmatig bijgewoond door een hoofdinspecteur van de lokale recherche en/of verkeer of interventie. Zoals andere jaren werd er ook nu regelmatig voorzien in bijkomende opleidingen voor onze dienst. Deurwaardersexploten Deurwaarders Deurwaardersexploten (tot 01/04/2011) Bijstand deurwaarders

12 ONTHAAL Verantwoordelijke officier: commissaris Gabriel Van den Broeck Als eerstelijnspolitie is het onthaal het centraal aanspreekpunt voor de burgers die zich, in persoon, telefonisch of schriftelijk tot de politie wenden. Het onthaal wordt waargenomen door een geüniformeerd lid dagelijks van 7 uur tot 22 uur en een tweede persoon, zijnde een agente dagelijks van 8 uur tot 18 uur. Op maandag en vrijdag zijn twee personen aanwezig tot 20 uur. Een onmiddellijk antwoord bieden op een vraag dan wel verwijzen naar de interne of externe dienst tot wie de persoon zich moet richten om een reactie op zijn/haar vraag te krijgen behoort tot één van de belangrijke opdrachten van het onthaal. Het lid onthaal zorgt voor het telefonisch onthaal en voor de loketfunctie, voor de afgifte van documenten, de opvang van bezoekers en het verzekeren van de lokale radioverbindingen. Eén operationeel personeelslid is belast met de plantondienst en acteert de klachten, aangiften en meldingen. Deze persoon staat ook in voor het onthaal na 20 uur en tijdens het weekend. De functionaliteit onthaal/planton bestaat in onze zone uit vijf inspecteurs. De wijkinspecteur wordt nog zeer zelden ingezet met plantondienst. Gevonden voorwerpen Aantal ontvangen gevonden voorwerpen Aantal gevonden fietsen Totaal 357 Tweemaandelijks wordt er een vergadering georganiseerd en wordt vertegenwoordigd door de commissaris die verantwoordelijk is voor het onthaal en de personeelsleden die bij deze dienst betrokken zijn. 39

13 LOKALE RECHERCHE Verantwoordelijke officier: commissaris Bonné Ludo Teamcoördinator: hoofdinspecteur Liekens Wilfried De onderzoekers van de lokale recherche dienen op gerechtelijk vlak polyvalent te zijn d.w.z. Dat ze in principe onderzoek alle gerechtelijke feiten die vastgesteld worden, kunnen opstarten en uitvoeren. Zij handelen op re-actieve en pro-actieve wijze door het beheren van lokale gebeurtenissen evenals het vervullen van gerechtelijke opdrachten. Onze recherche doet geen onderzoeken op het gebied van jeugd omdat deze taak is ondergebracht in de cel jeugd en gezin. Om aan de noden en verwachtingen van de bevolking te kunnen voldoen is er een permanente beschikbaarheid van deze dienst. Buiten de kantooruren verleent één medewerker van permanentie dagelijks steun aan andere korpsleden en andere diensten of nemen deze leden de leiding over dringende onderzoeken. Het rechercheteam werd, omwille van de werkdruk uitgebreid met twee rechercheurs tot 8 personeelsleden. Twee personeelsleden hiervan waren in 2011 echter op opleiding (één Aandenken inzake bijstand rogatoire commissie Kenia rechercheopleiding en één als hoofdinspecteur). Eén personeelslid is langdurig ziek. Dit impliceert bijgevolg een aanwezigheid van vijf personeelsleden, die werd uitgebreid met een hoofdinspecteur vanuit de interventie, waardoor het rechercheteam bijgevolg effectief bestond uit zes rechercheurs. De hoofdinspecteur vanuit de interventie werd in 2011 als vaste rechercheur aangesteld en het personeelslid dat de opleiding hoofdinspecteur met vrucht beëindigde, werd vanuit de Federale Politie afgedeeld naar de politiezone en maakt naast de uitvoering van het OGP gebeuren tevens deel uit van de lokale recherche. Eind 2011 zijn er bijgevolg, inclusief het afgedeelde personeelslid, 8 rechercheurs en is er nog één rechercheur langdurig afwezig wegens ziekte. De lokale recherche staat in voor de uitwisseling naar de diensten van de federale politie. In die hoedanigheid onderhoudt ze contacten met het parket, het arrondissementeel informatie kruispunt (AIK) en de gerechtelijke diensten. Ons korps streeft steeds naar een nauwe samenwerking. De recherche is tevens aanwezig op de interventievergadering en de wijkvergadering. 40

14 Terugroepingen Lokale recherche 2011 Terugroepingen - uren aantal 36 Arrestaties door recherche - aantal 25 Enkele cijfers Lokale recherche Uitgevoerde kantschriften(+apo) procureur onderzoeksrechter Dossiers ECOFIN (*) Aangemelde onderzoeken Informatierapport (RIR) Voorleidingen onderzoeksrechter ( (*) ECOFIN : economische en financiële misdrijven Van de uitvoering van de opdrachten(kantschriften) is er een duidelijke verschuiving merkbaar. Van de uitgevoerde kantschriften voor de onderzoeksrechter werden 167 door de lokale recherche uitgevoerd. Tevens werden 59 op 65 aangemelde onderzoeken uitbesteed aan de lokale recherche en 53 van de 155 informatierapporten (RIR) door de lokale recherche opgesteld. 41

15 CEL JEUGD EN GEZIN Verantwoordelijke officier: commissaris Bonné Ludo Teamcoördinator: hoofdinspecteur Carl Poortmans Maatschappelijk assistente: Kim Bastiaens Deze dienst richt zich tot problematische minderjarigen en gezinnen met minderjarige kinderen. De bescherming van de minderjarige is een belangrijke taak, alsook het preventief optreden bij drug- en alcoholverslaving. Andere opdrachten zijn dossiers inzake adoptie, ontvoogding, Tevens is deze dienst belast met de videoverhoren in bovenlokaal verband. Tenslotte behandelen zij de strafrechtelijke dossiers lastens minderjarigen. Op deze dienst behandelen drie medewerkers de dossiers inzake de minderjarige, zowel deze van de problematische opvoedingssituaties (POS) als deze van de dossiers inzake de als misdrijf omschreven feiten (MOF). Bij deze laatste categorie vervult deze dienst eveneens recherchetaken en werkt zij nauw samen met de lokale recherche. Twee hoofdinspecteurs doen hun deel in het OGP wachtgebeuren in een wisselend verband. De overige activiteiten waarmee de leden zich bezig hielden maken slechts een fractie uit van de hoofdtaken van deze leden en kunnen voornamelijk beschouwd worden als aanvulling op de minderjarigheidproblematiek en het interventiegebeuren. Overzicht van behandelde dossiers Aard van dossiers Uitgevoerde kantschriften Opgestelde PV s Aangemaakte meldingen Videoverhoren minderjarigen Regie videoverhoren minderjarigen De cel jeugd en gezin wordt versterkt door de aanwezigheid van een maatschappelijk assistente. Zij behandelt voornamelijk de dossiers problematische opvoedingssituatie (POS). Voor de POS-dossiers wordt regelmatig doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties. Het gericht doorverwijzen van mensen, en het opvolgen van deze doorverwijzing is uiteraard een belangrijk aspect in zulke dossiers. 42

16 Verder staat de maatschappelijk assistente ook in voor moraliteitsonderzoeken en sociale onderzoeken in het kader van adoptie. Het coördineren van het jeugdbeleid en samenwerken met externe diensten zoals scholen, OCMW, welzijnswerkers enz. Is een vast gegeven. Er werd deelgenomen aan studiedagen, overlegvergaderingen en opleidingen. In 2011 werd een inspecteur die slechts deeltijds kon werken aangewezen om dossiers te inventariseren in een elektronisch dossier. GEMEENTELIJK ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Verantwoordelijke: commissaris Gabriel Van den Broeck Commissaris Van den Broeck werd eind 2008 nauw betrokken bij het opstellen van het GAS-reglement, de algemene bestuurlijke politieverordening ter bestrijding van de openbare overlast. Dit reglement werd vanaf 1 april 2009 uitvoerbaar op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. Er is wel een samenwerking met de gemeenten Berlaar en Nijlen. De drie gemeenten hebben eenzelfde GAS-reglement. In 2011 werden geen fundamentele wijzigingen aangebracht inzake het GASreglement. Duidelijkheid over het interne verbaliseringsbeleid werd bekomen doordat de interne spelregels omtrent het verbaliseringsbeleid vanwege de lokale politie werden opgemaakt. Wat betreft 2011 werden in totaal 131 zuivere GAS-inbreuken opgesteld. De meeste inbreuken hierbij omvatten overlast door honden (loslopende honden, agressieve honden,...), wildplakken (affiches) en vuur maken in open lucht. In 2012 volgt een grondige controle van het ganse GAS-reglement. 43

17 MILIEUCEL Verantwoordelijke officier: commissaris Gabriel van Den broeck Teamcoördinator: hoofdinspecteur Vicky Goovaerts Deze dienst behandelt de milieudossiers : (zowel milieu als stedenbouw) Het beheren van strafrechtelijke dossiers Een schakel zijn tussen het gemeentebestuur en de lokale politie voor milieuaangelegenheden Inzake milieuhandhaving treedt de politie op op basis van haar algemene vaststellingsbevoegdheid. De controle op de milieuproblematiek beslaat een breed spectrum aan diverse regelgeving. Het omvat niet alleen vaststellingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw maar ook inzake bijzondere wetgeving, erfdienstbaarheden, jachtreglementering, het Bos- en Veldwetboek, dierenwelzijn en natuurbehoud, mestproblematiek en in het algemeen de kleine velddelicten waarvoor het GAS-reglement van toepassing is. De milieupolitie treedt hoofdzakelijk op in geval van klacht. Deze cel milieupolitie bestaat uit twee inspecteurs (waarvan één inspecteur eind 2011 op pensioen ging) en één hoofdinspecteur. De tweede inspecteur verliet het korps en was niet actief in Zij houden zich vooral bezig met dossiers betreffende bouwovertredingen, stakingsbevelen, sluikstorten en aanplakkingen. Vanaf juni 2011 werd een inspecteur van de interventie tijdelijk afgedeeld naar deze cel om in vervanging te voorzien. Hoofdinspecteur Vicky Goovaerts houdt zich vooral bezig met bouw- en milieuovertredingen, stilleggen der werken. Zij neemt ook deel aan het interventiegebeuren als OGP. Samen met de wijkagenten vergaderen de leden van de milieucel één maal per week. Milieucel Uitgevoerde kantschriften waarvan stedenbouw waarvan sluikstorten PV s gerechtelijk feit Aantal bestuurlijke akte Behandeling inkomende brief Uitgaande brief Deelname milieuraad

18 Meldingen en tussenkomsten 500 Aantal meldingen Sedert de invoering van DIFTAR vormt de sluikstortproblematiek een grotere uitdaging. Sommigen trachten de kosten te omzeilen door hun afval te dumpen in de struikkant of in de gracht. Het kost de gemeente heel wat om dit op te ruimen. Hen betrappen op heterdaad vormt dan ook het grote probleem. Het verbranden van afval vuurtje stook is dit jaar ook gestegen t.o.v. Vorig jaar. Oproepen nachtlawaai Oproepen nachtlawaai Oproepen lawaaihinder door personen en muziek Lawaaihinder door andere bronnen (dieren, machines) werden niet in de aantallen opgenomen. Vaak zijn er heel wat meldingen omtrent dezelfde instellingen zoals café 's en jeugdclubs. Het aantal dikt dan snel aan. Het aantal meldingen inzake nachtlawaai zijn het hoogst in de warme maanden van mei t.e.m. september wanneer de warmere temperaturen de bevolking aantrekt tot het nuttigen van dranken in de diverse drankgelegenheden en wanneer de bewoners hun kans zien om met open ramen de slaap te vatten. Conflicten vloeien hier bijgevolg uit voort. 45

19 WAPENS EN WAPENVERGUNNINGEN Verantwoordelijke: hoofdinspecteur Willy Laurens Hij behandelt de wapenvergunningdossiers in de politiezone door: Het voorbereiden van de adviezen inzake vergunningen (aflevering door De gouverneur) Het behandelen van gerechtelijke of bestuurlijke opdrachten inzake wapens. Bij de inplaatsstelling van de lokale politie werd het beheer van de wapenvergunningen onder het rechtstreekse gezag van de korpschef geplaatst. Afgewerkte dossiers Afgewerkte dossiers Overlijden Externe mutaties (verhuis naar andere gemeente) 19 NVT Kantschriften parket (wapens wapenwetgeving) Aantal vuurwapens naar griffie gebracht Verboden wapens naar de griffie gebracht (messen, dolken, pepperspray, enz.) Onderzoeken op vraag van de gouverneur

20 PATROUILLEHONDENGELEIDER Verantwoordelijke: inspecteur Herman Peeters Het werken met een patrouillehond past perfect in de moderne werking van een politiedienst. De patrouillehondengeleider draagt bij tot de zichtbaarheid (meer blauw op straat) en aanspreekbaarheid voor de burger en verhoogt hiermee het veiligheidsgevoel. De patrouillehond wordt voornamelijk ingezet voor algemeen toezicht bij fuiven, nachtelijke controles van voertuigen, tussenkomsten bij vechtpartijen, opsporingen en bij onderschepping en bewaking van verdachte personen. Hij draagt zo bij tot het verminderen van het onrustgevoel bij massabijeenkomsten (braderie, kermis, speelpleinen). Uren patrouille 2011 Interventie 698 Lokale orde 175 Wijkwerking 81 Verkeer 13 Opleiding 200 Actie 22 HYCAP/Arrosol 54 Andere 12 Totaal 1261 In het kader van de bevolkingsgerichte politiezorg levert hij een directe bijdrage aan de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid voor de burgers. De patrouillehond krijgt eveneens een preventief luik toebedeeld inzake aanwezigheid bij grotere volks toelopen, vandalisme, diefstallen en druggebruik en biedt in een aantal gevallen ondersteuning aan de wijkwerking en politieploegen. In 2011 werd de hondengeleider 10 maal (93 uren of 32,39%) uitgeleend ten behoeve van evenementen, voetbalwedstrijden(niet KSK heist) of opdrachten in het kader voorlichting. 47

21 FIETSTEAM Verantwoordelijke: hoofdinspecteur Johan Dyck Sedert maart 2005 beschikt de politiezone Heist over een fietspatrouilleteam. De inzet van een fietspatrouille past in het beleid om meer zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar blauw op straat te hebben. Een groot voordeel van dergelijke fietspatrouille is de bereikbaarheid op plaatsen die met een ander voertuig (combi) onbereikbaar zijn. (bv. Speelpleintjes). Voorstelling fietsteam Het fietsteam bestaat uit zes enthousiaste bikers en samengesteld uit drie leden van de interventiedienst, één lid van het wijkteam en één lid van de dienst operationele steun. Zij worden ingezet voor allerlei begeleidingen, patrouilleopdrachten en ter ondersteuning van andere opdrachten. Elk fietsteamlid beschikt over zijn eigen dienstfiets. Elk lid heeft ook de gepaste kledij dat bestaat uit een lichtblauwe polo en reflecterende oranje vest. De administratieve afhandeling berust bij een calog personeelslid. Activiteitenpakket van het fietsteam Het takenpakket van het fietsteam heeft zich inmiddels aangepast aan de noden van de bevolking en gaat van fietsbegeleidingen van scholen, begeleiden van seniorentochten, stoeten en processies tot kleinschalige verkeerscontroles en gerichte acties op de lokale speelpleinen of markten. Er worden ook patrouilles gereden op inbraakgevoelige plaatsen, speelpleinen. Eén van de uitgangspunten is: waar de jeugd samenkomt wil het fietsteam aanwezig zijn. Verkeerslessen geven is een activiteit van het fietsteam. Hierbij worden alle middelbare scholen van Heist-op-den-Berg bezocht voor een uiteenzetting inzake het jongerenproces-verbaal. De hieraan verbonden verplichte verkeerslessen worden gegeven door het fietsteam samen met één calog-personeelslid. 48

22 Uren van de activiteiten van het fietsteam Capaciteit Uren van de activiteiten 2011 Fietsbegeleiding 67 Fietsverlichting 6 Verkeerstoezicht 12 Verkeerslessen/educatieve projecten 257 Verkeerscontroles 18 Administratie 50 Totaal aantal uren 392 De uren die gespendeerd werden aan verkeerslessen en educatieve projecten daarentegen zijn overduidelijk gestegen. Dit is te wijten aan het feit dat het fietsteam de organisatie van het verkeerspark zelf in handen heeft genomen. De inzet en de activiteiten van het fietsteam in onze zone kennen een overweldigend succes. De Heistse bevolking raakt stilaan meer en meer vertrouwd met de aanwezigheid van het fietsteam in het straatbeeld. Er is een groeiende vraag om fietsbegeleiding of toezicht. Het fietsteam kon tijdens extreem drukke momenten steeds een beroep doen op enkele bereidwillige collega s. 49

23 WOT-TEAM (WIJK ONDERSTEUNINGTEAM) Teamverantwoordelijke: hoofdinspecteur Tom Vaes Het WOT-Team werd opgericht op 1 april Het team staat onder leiding van een teamverantwoordelijke hoofdinspecteur en onder het gezag van een commissaris. Het team kan versterkt worden met inzetbaarheid van de patrouillehondengeleider waar nodig. Voorstelling WOT-Team Het WOT-Team is een extra team van twaalf jongere interventieleden (WOTTERS) dat ingezet zal worden om in het bijzonder ondersteuning te bieden aan de wijkagenten in hun specifieke wijken en dit middels onderling overleg en samenwerking. Het WOT -team zal ingezet worden waar dit kan, afhankelijk van de beschikbare capaciteit. Doelstelling van het WOT-Team Zij bieden een extra ondersteuning aan de wijkwerking door hen info te geven over specifieke problemen of gebeurtenissen in hun wijk. Het uitwisselen van informatie met de wijkagenten gebeurt regelmatig: de wijkagenten zijn het aanspreekpunt voor de WOTTER. De WOTTERS zijn een extra aanspreekpunt voor de bevolking. Dit team kijkt uit en verbaliseert maatschappelijke overlast waarvan o.a. (wildplassen, hondenpoep, drugs, rondhangende jongeren, sluikstorten, ). 50

24 OPERATIONELE STEUNDIENST Verantwoordelijke officier: Commissaris Eduard van Hove Teamcoördinator: Hoofdinspecteur Johan Dyck Deze steundienst behoort organisatorisch tot de afdeling beheer en steun, ook wel de interne bedrijfsvoering genoemd. De dienst is in wezen het LOKAAL KRUISPUNT waar ieder korpslid specifieke kennis over een bepaald onderwerp of gerechtelijke informatie kan vinden. De operationele steundienst levert steun op gerechtelijk vlak en levert gerechtelijke informatie en documentatie die nodig is om de onderscheiden taken op een professionele manier te kunnen uitvoeren. De taakuitvoering is echter gericht op operationele steun en bestaat uit één commissaris. Samen met de hoofdinspecteur verrichten zij de kwaliteitscontrole op de gerechtelijke PV s en het beheer van APO-dossiers. De gerechtelijke administratie (secretariaat) wordt verwerkt door twee CALogleden. Het vatten van andere operationele gegevens voor Cicant wordt verwerkt door inspecteur Hans Nys die over de nodige ervaring beschikt. De gebeurteniskalender wordt ook door deze inspecteur ingevuld alsook Argos (openbare orde). De dienst beheert ook de dossiers ingebracht in de digitale fototheek van verdachten en de "vatting" van de gegevens in de ANG (= algemene nationale gegevensbank). Cijfergegevens Operationele ondersteuning Uitgevoerde kantschriften PV s gerechtelijk feit Uitgaande brief Opvolging APO dossiers Informatierapport(RIR)

25 De opdrachten van de operationele steundienst omvatten: Het opvolgen van het informatiebeheer De kwaliteitscontrole van de gerechtelijke PV s en beheren van de APO dossiers De opvolging van APO niet-verkeer De gerechtelijke administratie (kantschriften en PV GF) De opvolging van inbeslagnames behoudens voertuigen en neerleggingen Aanspreekpunt coördinatie en steun (CSD) voor Hycap, Arrosol, sociale cel Het configuratiebeheer ISLP Het vatten van operationele gegevens voor Cicant Het vatten van Argos en de Vatting in ANG Het opmaken van planningen dienstregeling Verzamelen van statistische gegevens uit ISLP Het vatten van de gebeurtenissenkalender Toepassing ministeriële richtlijn MFO 3 - vatting gerechtelijke feiten in ANG Gemiddelde doorlooptijd aanvankelijke PV's naar ANG in dagen Nationaal (alle zones) Vlaams gewest Ger. Arro. Mechelen Politiezone Heist Via de elektronische flux worden de gegevens opgenomen in de nationale gegevensdatabank. Onze zone scoort hier bijzonder goed qua doorlooptijd. In 2011 slaagden we erin om opnieuw de doorlooptijd gemiddeld met één dag te verminderen. 52

26 Aanspreekpunt federale politie-coördinatie en steun(csd) Mechelen Verantwoordelijke: hoofdinspecteur M. Vermeylen De operationele steundienst is ons intern aanspreekpunt van: Hycap (inzetten van eigen medewerkers in andere zones op vraag van de DirCo) Sociale cel: dit is het arrondissementele orgaan waar de sociale inspectiediensten en politie elkaar, onder leiding van de arbeidsauditeur vinden. Inbeslagname van goederen Verantwoordelijke: hoofdinspecteur M. Vermeylen Inbeslagname goederen 2011 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 3,36% 5,04% 7,84% 8,12% 6,44% 7,00% 9,52% 9,80% 10,08% 9,80% 11,20% 11,76% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% De goederen bestaan voor het grote deel uit cd s en dvd s. Een percentage betreft ook hardware, zoals pc s, printers, laptops, die gebruikt werden om de illegale items te reproduceren. 53

27 VERKEERSCEL Verantwoordelijke officier: Commissaris Gerrit Scheerens De verkeerscel fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente omtrent verkeergerelateerde zaken en tijdelijke verkeersmaatregelen inzake openbare orde. De verkeerscel is ook het aanspreekpunt voor het politieparket, waakt intern over de kwaliteit van de opgemaakte processen-verbaal inzake verkeersongevallen en inbreuken. De verkeerscel coördineert en beheert de verkeerseducatieve projecten en verkeerspreventieprojecten en neemt er aan deel. Deze dienst staat eveneens in voor verkeersonderricht, het lesgeven van de gemachtigde opzichter en diverse projecten zoals FIZO (fietsen zonder ongevallen), de jongerenverkeersklas, het project wel jong, niet gek, enz. Flitsteam Eén inspecteur en één agente voeren snelheidcontroles uit. In 2011 bleven de twee bemande camera s 24 op 24 uur werken behoudens ingeval van een defecte camera of bij ijking. Om de twee weken worden deze camera s uitgelezen door een lid van het flitsteam. Aantal PV s 2011 Snelheid bemande camera Snelheid onbemande camera 774 Totaal PV s snelheid

28 Verkeerscel Uitgevoerde kantschriften PV s gerechtelijk feit Opmaak bestuurlijke akte Afhandeling inkomende brief Uitgaande brief Steundienst De steundienst(één inspecteur) is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aspecten en voor de opvolging van de administratie in de gerechtelijke sfeer. Dit omvat: Kwaliteitscontrole PV's ongevallen Beheer dossiers inbeslaggenomen voertuigen Opvolging ARO-dossiers inzake verkeer Het verlenen van allerlei adviezen en het opmaken van vergunningen blijft een grote opdracht voor de verkeerscel. Nochtans kunnen wij ons niet voorstellen dat bij deze verkeerssituaties de lokale politie niet betrokken zou zijn. Het opmaken van een advies enerzijds of van een vergunning anderzijds maakt voor de korpschef geen wezenlijk verschil. Hoe dan ook blijft de lokale politie steeds zeer nauw betrokken bij alle verkeersgerelateerde situaties. Jarenlange ervaring leert dat deze betrokkenheid bij aanvang een niet te onderschatten meerwaarde betekent. In het stappenplan m.o. Administratieve taken werd dit dan ook behouden voor de politie. Verschillende items Vergunning inzake containers Vergunning inzake werken Bouwkraan- silo Gevelstelling Openbare orde Inname openbare weg bij private bouwwerken Wielerwedstrijden

29 Verkeers(secretariaat) Administratieve opvolging van de verkeerspv s De administratieve opvolging gebeurt door een CALog personeelslid. Sven van den Broeck neemt deze taken van de verkeerscel op zich. De taken die hij vervult zijn o.a.: Opvolging en afhandelen van de onmiddellijke inningen Afhandeling en verzenden van PV s verkeer Opvolging verkeersongevallen Statistische gegevens inzake verkeersdossiers verwerken Preventieborden/snelheidsindicatieborden In 2011 werden twee grote preventieborden circa 2000 uren gebruikt als lichtkrant. Deze worden voornamelijk gebruikt bij manifestaties, evenementen, verkeersacties (gordeldracht, alcohol,...), "Terug naar school", wegenwerken, omleidingen, enz... De mobiele preventieborden stonden in 2011 op 18 verschillende locaties. De lichtkranten waren in werking voor het tellen van het aantal voertuigen en het meten van hun snelheid in verband met de aanleg van de oostelijke rondweg. Daarenboven beschikt de zone 24/24 over zes vaste preventieborden die de verschillende boetes aankondigen. Locaties betreffen hierbij Kleine Steenweg, Herentalse steenweg, Schriekstraat, Boudewijnlaan, Grote Braamstraat, Schrieksesteenweg en Isschotweg. 56

30 Elektronische overdracht van PV s verkeer Nadat het elektronisch overmaken van verkeersprocessen-verbaal aan het parket begin 2004 door onze zone als eerste in het arrondissement Mechelen werd toegepast, wijzigde de hele procedure in april 2006 volledig voor alle politiezones en de federale politie. Voortaan is het de nv de post die INDIEN DE INBREUK HET TOELAAT - een overschrijving overmaakt aan de overtreder. De nodige gegevens uit het proces-verbaal worden elektronisch aan nv de post overgemaakt. De niet-betaalde dossiers worden overgemaakt aan het parket. Elektronisch (groen) FOD Justitie Server BPOST overschrijving naar overtreder Politieparket Mechelen Computers Federale politie GEEN BETALING Overtreder POLITIE secretariaat (dossiers) (niet-betaalde) Dossiers ISLP Heist BETALING (einde) (dossiers waarbij geen onmiddellijke betaling toegelaten is) LOKALE POLITIE HEIST Proces-verbaal verkeer..afschrift van het..proces-verbaal 57

Deel 4: Management van processen. Beschrijving van de primaire processen

Deel 4: Management van processen. Beschrijving van de primaire processen Deel 4: Management van processen Processen Beschrijving van de primaire processen Gebeurtenissen Feiten Burgemeester Federale politie CICANT Evenementen beheer (Dionysius) ANG Vatting POLITIE PV PARKET

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Deel 4: Management van processen. Beschrijving van de primaire processen. Lokale

Deel 4: Management van processen. Beschrijving van de primaire processen. Lokale Deel 4: Management van processen Processen Beschrijving van de primaire processen Gebeurtenissen Feiten CICANT Burgemeester Federale politie Evenementen beheer ANG Vatting Lokale POLITIE PV PARKET AIK

Nadere informatie

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Resultaten bij de klanten en de partners Klachten, felicitaties over de werking van het korps Interne toezichtonderzoeken Het intern toezicht en de opvolging

Nadere informatie

Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers

Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers Resultaten bij de opdrachtgevers In ons politiekorps worden alle aangegeven klachten en aangiften genoteerd. Wij hebben in het korps niet de gewoonte om de mensen

Nadere informatie

JAARRAPPORT maand JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2006

JAARRAPPORT maand JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2006 JAARRAPPORT 2006 1. MELDINGEN : Aantal melding in 2006 = 8748 aantal 655 610 709 656 729 843 857 736 794 818 661 680 8748 2 KANTSCHRIFTEN : Totaal aantal kantschriften in 2006 = 6023 die als volgt verdeeld

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

Lokale POLITIE POLITIE. Vatting. De primaire processen: Gebeurtenissen. Feiten Burgemeester CICANT. Evenementenb eheer. Federale politie ANG PARKET

Lokale POLITIE POLITIE. Vatting. De primaire processen: Gebeurtenissen. Feiten Burgemeester CICANT. Evenementenb eheer. Federale politie ANG PARKET Management van de Processen De primaire processen: Gebeurtenissen Feiten Burgemeester CICANT Federale politie Evenementenb eheer ANG Vatting Lokale POLITIE POLITIE PV PARKET AIK ARGOS ARO GEBEURTENIS KALENDER

Nadere informatie

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Resultaten bij de klanten en de partners Klachten, felicitaties over de werking van het korps Interne toezichtonderzoeken Het intern toezicht en de opvolging

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers

Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers Deel 8: Resultaten bij de opdrachtgevers Resultaten bij de opdrachtgevers In ons politiekorps worden alle aangegeven klachten en aangiften genoteerd. Wij hebben in het korps niet de gewoonte om de mensen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Schriftelijke vraag van politieraadslid Steve Vanneste. Ik zou graag eens willen weten hoe het vandaag de dag zit met de aanwezigheid van blauw op straat. Dit kan gezien worden als een opvolging van mijn

Nadere informatie

Beschrijving 5 De politiezone 6 Het lokale politiekorps 6

Beschrijving 5 De politiezone 6 Het lokale politiekorps 6 INHOUDSTABEL INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 Deel 1: Omschrijving van de zone 5 Beschrijving 5 De politiezone 6 Het lokale politiekorps 6 Deel 2: Management van medewerkers Personeelsbeleid: aanwervingen, toekomstperspectieven

Nadere informatie

Beschrijving 5 De politiezone 6 Het lokale politiekorps 6

Beschrijving 5 De politiezone 6 Het lokale politiekorps 6 INHOUDSTABEL INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 Deel 1: Omschrijving van de zone 5 Beschrijving 5 De politiezone 6 Het lokale politiekorps 6 Deel 2: Management van medewerkers Personeelsbeleid: aanwervingen, toekomstperspectieven

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse ZEBRA = ZEllik + Bekkerzeel +Relegem + Anders 25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse UW WIJKAGENTEN Een POLITIEMAN belt aan hij spreekt FRANS hij kan zijn DIENSTKAART niet tonen hij draagt geen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde

CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde LOKALE POLITIE Geraardsbergen/Lierde Denderstraat 27 9500 Geraardsbergen Tel. : 054/43.43.40 Fax : 054/43.43.44 CRIMINALITEITSCIJFERS PZ 5428 Geraardsbergen Lierde 1. Inleiding 1.1. De cijfers van diefstal

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Beschikbare data en het belang van een goede registratie Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Inhoud Kennismaking met mogelijke bronnen Toepassing op kerntaak Datacleaning Gegevensverwerking

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

Project First Offenders

Project First Offenders Project First Offenders Op 1 mei 2012 startte het Parket van de Jeugdrechtbank van het gerechtelijke arrondissement Gent samen met de Dienst Maatschappelijke Zorg en de jeugdinspecteurs van politie Gent

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT 25 september 2007 SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met als doel de gegevens in het Rijksregister sneller aan te passen aan de gewijzigde informatie deze bijwerking gebeurt door de gemeente die het dossier

Nadere informatie

Wat doet de wijkagent?

Wat doet de wijkagent? Wat doet de wijkagent? Els Enhus 22/1/29 pag. 1 Inleiding Vragen: Wat doet de wijkagent in 3 cases? Hoe kan men de gevonden verschillen verklaren? Studie: In 3 korpsen, een-gemeente zones, volgen van 2

Nadere informatie

INVENTARIS DIENSTVERLENING INTRAFAMILIAAL GEWELD IN DE POLITIEZONES EN HET PARKET Arr. Mechelen

INVENTARIS DIENSTVERLENING INTRAFAMILIAAL GEWELD IN DE POLITIEZONES EN HET PARKET Arr. Mechelen INVENTARIS VERLENING INTRAFAMILIAAL GEWELD IN DE POLITIEZONES EN HET PARKET Arr. Mechelen VERSIE FEBRUARI 2012 Inleiding In 2006 verschenen twee omzendbrieven van het College van Procureurs-Generaal die

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 2 gekwetsten licht gewond 0 gekwetsten

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 1 gekwetsten zwaar gewond 1 gekwetsten licht gewond 1 gekwetsten

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk?

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Studiedag CPS Beheren van de publieke ruimte 19 november, Mechelen Koen Van Heddeghem Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Historiek GAS VVSG onderzoek

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2012 hebben zeven personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2010 hebben drie personeelsleden het korps verlaten. Drie nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout VERSIE FEBRUARI 2012 REFERENTIEAMBTENAREN INTRAFAMILIAAL GEWELD 1 PZ Noorderkempen Ilse Roelen 2 PZ Regio Turnhout Annelies Verkoyen /

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2010 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016)

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) De lokale verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de lokale politie geregistreerde verkeersfeiten:

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Workshop Draaiboek Woonstcontroles PZ Middelkerke

Workshop Draaiboek Woonstcontroles PZ Middelkerke 1. INLEIDING 1. Waarom Korpsonderrichting? 2. Cijfergegevens Middelkerke 3. Samenwerking andere diensten 4. Toegang databank Woningbeheer 2. MIDDEN 1. Procedure Aanvraag tot Inschrijving 2. Procedure Inschrijving

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 11 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE INTERVENTIEVERSLAGEN

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 6 gekwetsten

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

2016 SV Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het huisarrest.

2016 SV Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het huisarrest. KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt l, 2000 Antwerpen 1. L _j uw bericht van 29 september 2016

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Samenvatting toespraken studiedag Is groen een taak voor blauw? dd. 15/04/2016 Auteur: Laurent Jansseune, stagiair CPS

Samenvatting toespraken studiedag Is groen een taak voor blauw? dd. 15/04/2016 Auteur: Laurent Jansseune, stagiair CPS Samenvatting toespraken studiedag Is groen een taak voor blauw? dd. 15/04/2016 Auteur: Laurent Jansseune, stagiair CPS Karen Van Alsenoy VHRM Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte & Milieu LNE Sinds

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15

Bijlage 1 Opdrachten bij verdwijningszaken... 12. Deel 2. Parentale ontvoeringen en andere bijzondere gevallen... 15 Deel 1. Aangifte van verdwijning................................ 1 1. Procedure.......................................... 3 1.1. De aangifte ontvangen........................... 3 1.2. Luisteren en informatie

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

Prioriteit 1: VERKEER

Prioriteit 1: VERKEER Luik VEILIGHEID & LEEFBAARHEID Prioriteit 1: VERKEER Hoofdinspecteur Alex De Clercq Projectbegeleider: Commissaris Geert Van Hoecke / Inspecteur Kristof Bauwens Wij willen bijdragen tot het beheersen van

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

politieambt (CO-A-2015-034)

politieambt (CO-A-2015-034) 1/6 Advies nr 25/2015 van 1 juli 2015 Betreft: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen wijzigingen aan de wet op het politieambt (CO-A-2015-034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem

ACTIVITEITENRAPPORT. Week 39: van 25 september tot 1 oktober Vlucht = met vluchtmisdrijf. S/Z = Scherpenheuvel-Zichem LOKALE POLITIE DEMERDAL DSZ Leuvensestraat 92 3290 DIEST 013-35.05.00 013-32.23.07 Verklaring afkortingen: VO = verkeersongeval SS = stoffelijke schade LL = lichamelijk letsel GERECHTELIJK Diefstallen

Nadere informatie

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels

Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan ( ): impact op de politie. HCP Frans Geysels Politionele milieuhandhaving het Nationaal veiligheidsplan (2016-2019): impact op de politie HCP Frans Geysels Kadernota Integrale Veiligheid Cluster Leefmilieu Gewestelijke veiligheidsfenomenen strijd

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Beheren van klachten in de PZ Halle. Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek

Beheren van klachten in de PZ Halle. Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek Beheren van klachten in de PZ Halle Workshop 3 CPS-studiedag 8 mei 2012 CP Liesbeth Van Isterbeek Aanleiding invoering klachtenmanagement juiste perceptie krijgen over het aantal (on)terechte klachten

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4

HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 CORRECTIONELE ZAKEN 4 HOF VAN BEROEP 1 BURGERLIJKE ZAKEN 2 2013 2014 Input Hangende zaken op 1/1 9.682 9.856 9.408 Nieuw ingeleide zaken 3.973 3.821 3.737 Totaal 13.655 13.677 13.145 Tussenarresten 605 586 514 Output Eindarresten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren 1.1 Ontstaan Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren Andere aanpak nodig met strafrechterlijk optreden en hoge boetes 1.2 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

De organisatie van het vertrouwelijk overleg

De organisatie van het vertrouwelijk overleg De organisatie van het vertrouwelijk overleg Marc Bockstaele, Hoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie Gent Nationaal inhoudelijk coördinator van de cursussen verhoortechnieken Te bespreken:

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 3 gekwetsten

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie