Preventie- en handhavingsplan alcohol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016"

Transcriptie

1 Preventie- en handhavingsplan alcohol

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Maatschappelijke agenda Doelstellingen van beleid Samenvatting Beleidsfocus Uitgangspunten en onderbouwing van beleid Beleidsdoelgroep en -setting Risicoanalyse en interventiestrategie Gegevens uit onderzoek Gegevens van informanten Interventiestrategie Handhavingsactiviteiten Hotspots inventariseren Interventiestrategie Uitvoeren van interventiestrategie Effectmeting en evaluatie Regelgevende activiteiten Happy hours beperken Beperken schenktijden paracommercie Voorwaarden stellen aan evenementen Educatieve/communicatieve activiteiten Alcoholverstrekkers Onderwijs Ouders en de thuissituatie Publiekscommunicatie Effectmeting en evaluatie Uitvoering Partners Samenwerkingsverbanden en werkgroepen Coördinatie Bijlage 1 Wijzigingen Drank- en Horecawet Bijlage 2 Kerncijfers GGD Gezondheidsmonitor Bijlage 3 Handhavingsactiviteiten 2013 en Bijlage 4 Preventie activiteiten Pagina 2 van 24

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (hierna: de wet) in werking getreden en heeft een decentralisatie van taken plaatsgevonden. Het doel dat de wetgever voor ogen heeft met deze wetswijziging is om vooral bij jongeren het overmatig alcoholgebruik terug te dringen, om alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde te voorkomen en de administratieve lasten te verminderen voor de ondernemers. Per 1 januari 2014 is de wet opnieuw gewijzigd 1 en is de leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank omhoog gegaan van zestien naar achttien jaar. Daarnaast verplicht de wet de gemeente om elke vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te laten stellen, gelijktijdig met de vaststelling van de lokale nota gezondheidsbeleid (wij werken met de Maatschappelijke Agenda). De gemeenteraad dient uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding (uiterlijk 1 juli 2014) voor de eerste maal een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Dit opgestelde preventie- en handhavingsplan kan tussentijds worden gewijzigd. Het nieuwe artikel 43a van de Drank- en Horecawet geeft aan dat in het plan in ieder geval moet worden aangegeven: a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; b. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen; c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. Het preventie- en handhavingsplan geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan alcoholpreventie en handhaving van de Drank- en Horecawet. Het plan hangt nauw samen met de Maatschappelijke Agenda (MAG) van de gemeente en moet dus in de toekomst gelijktijdig worden vastgesteld. Dit eerste preventie- en handhavingsplan heeft daarom een looptijd van twee jaar. Het plan raakt diverse beleidsterreinen, zoals gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, alcoholmatigingsbeleid, handhavingsbeleid en openbare orde en veiligheid. Het beoogt de samenhang tussen preventie en handhaving verder gestalte te geven om daarmee een integrale aanpak van alcoholproblematiek te bewerkstelligen. Het in dit plan opgenomen preventie- en handhavingsbeleid, de preventieacties en een groot deel van de handhavingsacties zijn voornamelijk gebaseerd op bestaand beleid en uitvoering. 1 In bijlage 1 zijn de belangrijkste wijzigingen van de Drank- en Horecawet uitgewerkt. Pagina 3 van 24

4 1.2 Maatschappelijke agenda In onze gemeente wordt gewerkt met de Maatschappelijke agenda (MAG). In de MAG staan de doelstellingen vastgelegd die de gemeente heeft op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. Preventie en educatie op het gebied van alcohol(gebruik) wordt in de MAG behandeld in het hoofdstuk Gezondheid en bewegen. De MAG wordt dan ook als leidraad gebruikt voor de drank- en drugspreventie. Het deel handhaving staat hier niet in beschreven. Vanuit de MAG voert De Driemaster de regie van de preventie op het gebied van alcoholmatiging uit. Deze activiteiten komen uit het convenant alcohol en drugs. In dit convenant komen verschillende organisaties, die vanuit hun doelstelling allemaal met dit onderwerp te maken hebben, samen om hun ervaringen op het gebied van alcohol en drugsgebruik met elkaar te delen en probleemoplossende interventies te bedenken. Vanuit dit convenant komen vooral preventieve activiteiten. In de MAG staan een tweetal doelstellingen die betrekking hebben op alcoholgebruik, namelijk: De gemeente wil dat in 2016 de volgende doelstellingen zijn gehaald: 1. Inwoners zijn zich bewust van de schadelijke gevolgen van overmatig eten en drinken, van drugsgebruik, roken en te weinig bewegen en passen hun gedrag aan; 2. Jongeren (en kinderen) en hun opvoeders zijn weerbaarder tegen schadelijk alcohol- en drugsgebruik, roken en ongezonde voeding, hebben handvatten om beter met deze verleidingen om te gaan en passen hun gedrag aan. De Driemaster is verantwoordelijk voor het behalen van deze doelstellingen. 1.3 Doelstellingen van beleid Artikel 43a van de Drank- en Horecawet schrijft voor dat de doelstellingen van het beleid duidelijk moeten zijn. Op basis van de Drank- en Horecawet kunnen twee algemene hoofddoelstellingen worden onderscheiden: Afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar; Afname dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein). De ambitie van dit beleidsplan is dat jongeren op een zo gezonde en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Gekozen is om de algemene doelstellingen te concretiseren met aandacht voor de setting waarin jongeren drinken en de doelgroep zelf. Deze doelstellingen zijn uitsluitend gericht op de handhavingsactiviteiten omdat de preventieve doelstellingen al in de MAG zijn bepaald. Setting binnen twee jaar is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in cafés en restaurants gestegen van 31% naar 70%; binnen twee jaar is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in cafetaria s en snackbars gestegen van 20% naar 80%; binnen twee jaar is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in slijterijen gestegen van 40% naar 85%; Pagina 4 van 24

5 binnen twee jaar is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in supermarkten gestegen van 25% naar 70%; binnen twee jaar is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop bij paracommerciële horeca (sportverenigingen, jongerencentra, etc.) gestegen van 17% naar 70%; binnen twee jaar is de naleving van het niet schenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap in de horeca niet meer aan de orde voor zeker 80%; binnen twee jaar is de naleving van het niet schenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap bij paracommerciële horeca niet meer aan de orde voor zeker 90%; 1.4 Samenvatting De Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te laten stellen. Artikel 43a van de Drank- en Horecawet schrijft voor dat de doelstellingen van het beleid duidelijk moeten zijn. Op basis van de Drank- en Horecawet kunnen twee algemene hoofddoelstellingen worden onderscheiden: Afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar; Afname dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein). In de Maatschappelijke Agenda (MAG) staan de doelstellingen vastgelegd die de gemeente heeft op het gebied van preventie en educatie van alcohol(gebruik). De Driemaster is verantwoordelijk voor het behalen van deze doelstellingen. De kern van een integraal alcoholbeleid is gebaseerd op de beleidspijlers handhaving, regelgeving en educatie. Deze pijlers staan deels op zichzelf, maar overlappen elkaar ook. Juist in de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug. Op basis van de risicoanalyse en de hotspotlijst worden handhavingsprioriteiten vastgesteld. Handhaving zal plaatsvinden volgens het handhavingstappenplan uit het Interventiebeleid Drank- en Horecawet Kaag en Braassem. Om de doelstellingen uit het preventie- en handhavingsplan te verwezenlijken is een integrale samenwerking met de partners essentieel. 2. Beleidsfocus 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Er is immers sprake van een preventie én handhavingsplan. Dat impliceert dat meerdere teams binnen de gemeente - en dus ook meerdere type maatregelen - worden ingezet bij de aanpak van de alcoholproblematiek. Pagina 5 van 24

6 Als uitgangspunt voor integraal alcoholbeleid hanteren we het preventiemodel van Reynolds (2003). Het preventiemodel kent 3 beleidspijlers, te weten: educatie, regelgeving en handhaving. De pijlers staan deels op zichzelf maar overlappen elkaar ook (zie figuur 1). Juist in de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug. Het preventiemodel maakt duidelijk dat alcoholgebruik altijd een resultaat is van een combinatie van factoren. De persoon, zijn sociale omgeving, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Alcoholpreventie kan daarom nooit alleen op het individu gericht zijn. Het meest succesvol zijn strategieën die vooral de omgeving van de drinker beïnvloeden. En in die omgeving van de jonge drinker spelen alcoholverstrekkers, scholen en ouders een belangrijke rol. In dit preventie- en handhavingsplan staat daarom de omgeving van de jonge drinker centraal. Regelgeving Handhaving Preventie Educatie Figuur 1: Preventiemodel Reynolds 2.2 Beleidsdoelgroep en -setting Einddoelgroep van dit preventie- en handhavingsplan zijn jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar. Het accent ligt nadrukkelijk op de groep onder de 18 jaar. Het is bekend dat de gezondheidsschade van alcoholgebruik het grootst is onder de 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar zijn fysiek nog niet geheel volwassen en met name de hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. Alcohol kan deze ontwikkeling schaden. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft de centrale overheid de leeftijdsgrens voor verkoop én bezit van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Het toezicht op de naleving van deze leeftijdsgrens wordt als een belangrijke prioriteit beschouwd binnen het gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid. Voor jarigen gaat het vooral om het voorkomen van overmatig alcoholgebruik. De uitgaansavonden zijn hierbij een belangrijk risico moment. Gezien de ontwikkeling van de hersenen tot ongeveer 25 jaar, de oververtegenwoordiging van de leeftijdsklasse tot 24 jaar in het uitgaansleven én de relatie van alcohol met het uitgaansleven 2 (met de daarbij behorende risico s op dronkenschap, soms uitmondend in een alcoholvergiftiging) ligt de nadruk van dit plan in het bijzonder op de uitgaanssetting. Naast gezondheidsproblematiek 2 Uitgaan is een ruim begrip dat letterlijk genomen betekent: zich buitenshuis ophouden (horeca, evenementen, bij vrienden thuis, etc. Pagina 6 van 24

7 is veiligheidsproblematiek een belangrijke motivatie om aandacht te besteden aan deze leeftijdsgroep. 3. Risicoanalyse en interventiestrategie Jaarlijks maakt de gemeente een risicoanalyse op basis waarvan doelstellingen kunnen worden aangescherpt en de focus kan worden verlegd. De risicoanalyse geeft inzicht in de concrete kenmerken van de locaties waar jongeren drinken en waar hun alcoholgebruik voor problemen zorgt. Hiermee kunnen de inspanningen van de gemeente gericht worden ingezet op plaatsen waar de grootste gezondheids- en/of veiligheidswinst kan worden behaald. Door het jaarlijkse karakter van deze analyse, is het tevens een evaluatieinstrument dat inzicht geeft in de resultaten van het lokale alcoholbeleid en dat aanknopingspunten biedt voor een volgend preventie- en handhavingsplan. Om de vier jaar moet het preventie- en handhavingsplan immers opnieuw worden vastgesteld Gegevens uit onderzoek De naleving van de wet door alcoholverstrekkers kan worden vastgesteld aan de hand van mysteryshop onderzoek. Hierbij worden jongeren onder de 18 jaar ingezet om de naleving van de leeftijdsgrenzen te toetsen. Met het nalevingsonderzoek kan per setting en zelfs per locatie worden bepaald hoe de naleving van de leeftijdsgrens in de praktijk wordt uitgevoerd. De kenmerken van het alcoholgebruik onder jongeren (frequentie, dronkenschap, koopgedrag etc.) wordt met de GGD gezondheidsmonitor vastgesteld. Deze monitor wordt eens per vier jaar afgenomen. De laatste gezondheidsmonitor (2013) geeft aan dat het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Kaag en Braassem de afgelopen jaren is afgenomen. Echter ligt het alcoholgebruik in de gemeente wel boven het gemiddelde van de regio 3. De intoxicatiecijfers (cijfers m.b.t. alcoholvergiftiging e.d.) worden op basis van ziekenhuisgegevens jaarlijks verzameld Gegevens van informanten Om een praktijkgerichte risicoanalyse uit te kunnen voeren zijn, ter aanvulling op de bovengenoemde onderzoeken, andere bronnen geraadpleegd. In eerste instantie zijn dat: politie, jongerenwerk en de toezichthouders/ BOA s. Van deze partners wordt regelmatig gevraagd aan te geven wat hun bevindingen zijn Interventiestrategie De kern van de interventiestrategie is gebaseerd op de beleidspijlers handhaving, regelgeving en educatie. De risicoanalyse bepaalt in welke mate op een specifieke pijler wordt ingezet en welke setting de meeste aandacht krijgt. De risicoanalyse is dus niet bedoeld om te bepalen welke interventies er worden ingezet, maar waar, wanneer en hoe interventies het beste kunnen worden ingezet. Op basis van de uitkomsten kan de uitvoeringsstrategie worden bepaald en bovendien in opvolgende jaren worden verfijnd en bijgestuurd. Omdat de alcoholproblematiek onderhevig is aan trends, wordt de risicoanalyse idealiter elk jaar opnieuw uitgevoerd. 3 In bijlage 2 staan de kerncijfers afkomstig uit de GGD Gezondheidsmonitor. Pagina 7 van 24

8 4. Handhavingsactiviteiten Met de gewijzigde Drank- en Horecawet (per 1 januari 2013) is de gemeente toezichthouder geworden voor de hele Drank- en Horecawet. Handhaving van de wetgeving rond alcohol is dus min of meer een nieuwe taak voor de gemeente Kaag en Braassem 4. Op basis van landelijke ervaringen en inzichten is gekozen voor een programmatische aanpak, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: 1. Hotspots inventariseren; 2. Interventiestrategie bepalen; 3. Uitvoeren van interventiestrategie; 4. Effectmeting en evaluatie. Zoals eerder aangegeven ligt de gemeentelijke prioriteit in dit plan, zowel als het gaat om preventie als om handhaving, bij de problemen rondom alcoholverstrekking aan minderjarigen én het voorkomen van dronkenschap onder jongvolwassenen. Deze doelstellingen sluiten aan bij de volgende wettelijke bepalingen: Leeftijdsgrens 18 jaar Artikel 20, (lid 1 en 4) van de Drank- en Horecawet. Oftewel het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het duidelijk zichtbaar aangeven van de leeftijdgrens; Artikel 20, lid 4 van de Drank- en Horecawet. Het verplicht aanduiden van de leeftijdsgrens. Dronkenschap/doorschenken Artikel 20, lid 5 van de Drank- en Horecawet. Het verbod om personen in kennelijke staat van dronkenschap toe te laten in een horecazaak of op het terras; Artikel 252 Wetboek van Strafrecht. Verbod om dronken personen te schenken; Artikel 453 Wetboek van Strafrecht. Verbod om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg te begeven. 4.1 Hotspots inventariseren Hotspots zijn alcoholverstrekkers waar jongeren (tot 25 jaar) alcoholhoudende drank proberen te kopen. Op basis van de risicoanalyse zijn de hotspots vastgesteld en indien nodig worden deze eens per jaar herijkt. Daarbij hanteren we de volgende categorieën: - supermarkten - slijterijen professionals en structureel karakter - horeca 4 Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft Kaag en Braassem (voormalige gemeenten Alkemade en Jacobswoude) in de periode van deelgenomen aan de Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet. In deze periode heeft de gemeente met twee lokaal aangestelde toezichthouders proef kunnen draaien met het toezicht op de Drank- en Horecawet. Pagina 8 van 24

9 - evenementen - sportkantines - dorpshuizen/ jongerencentra semi/non professionals - scholen meestal tijdelijk karakter - keten/ schuurfeesten - openbare ruimte Per hotspot wordt de kans op overtreden in kaart gebracht. Die kans wordt bepaald op basis van kenmerken zoals deurbeleid, het gebruik van leeftijdscontrolesystemen, openingstijden, doelgroep en naleving. Figuur 2 laat zien hoe de verschillende typen verkopers kunnen worden ingedeeld. Permanent risico Beperkt risico Structurele overtreders zonder systeem. Systeem in opbouw, uitvoering nog onvoldoende Nagenoeg geen risico Figuur 2: Risicopiramide Goed systeem en goede uitvoering. Per hotspot wordt de volgende informatie verzameld: - naam bedrijf - rechtspersoon of natuurlijk persoon - adres bedrijf of locatie - openingstijden, data (voor evenementen) - toegangsbeleid (indien bekend) - doelgroep - tijden waarop jongeren het bedrijf bezoeken - nalevingshistorie - bijzonderheden (veiligheid, bedrijfsfilosofie) Extra aandacht wordt gevraagd voor de evenementen. Aan de hand van de gemeentelijke evenementenkalender wordt een risicoanalyse opgesteld m.b.t. de jongerenevenementen c.q. algemene evenementen die ook door veel jongeren worden bezocht. 4.2 Interventiestrategie Op basis van de risicoanalyse en de hotspotlijst worden prioriteiten vastgesteld. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de aandacht voor de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop van 18 jaar en de bepalingen rondom dronkenschap, zoals het niet toelaten van dronken personen in een horecagelegenheid en het niet schenken aan klanten in kennelijke staat van dronkenschap. Elk jaar worden met het herijken van de hotspots tevens de handhavingsprioriteiten opnieuw vastgesteld. Pagina 9 van 24

10 Toezicht valt onder te verdelen in basiscontroles en leeftijdsgrenzen/dronkenschap controles 5 : Basiscontrole Voordat de leeftijdsgrens/dronkenschap controles worden uitgevoerd is het zaak de vergunningen van in ieder geval de hotspots actueel te hebben. Met een basiscontrole wordt jaarlijks vastgesteld of de vergunning nog op orde is (of er überhaupt een vergunning is) en of de leidinggevende ook echt aanwezig is. Leeftijdsgrens/dronkenschap controle Gestreefd wordt naar een controlefrequentie van vier keer per jaar voor de hotspots met een permanent risico (zie figuur 2). Voor de hotspots met een beperkt risico is één controle per jaar noodzakelijk om de naleving effectief te blijven beïnvloeden. Voor de groene categorie met een beperkt risico volstaat één controle per twee jaar. De controles zullen door de toezichthouders/ BOA s en evt. jongerenwerkers, met name in de weekenden plaats vinden, tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat de risico s op een ander moment hoger zijn. 4.3 Uitvoeren van interventiestrategie In het beschrijven van de interventiestrategie beperken we ons tot de leeftijdsgrens/dronkenschap controles. Controles Er worden observatiecontroles (mede in burgerkleding) uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of de regels nageleefd worden. Bij niet naleving wordt een maatregel genomen en volgt een hercontrole (binnen twee maanden). Periodiek worden controles ingepland waarbij de toezichthouder opvallend zichtbaar aanwezig is (m.b.v. herkenbare kleding). Nalevingscommunicatie Communicatie kan het effect van de handhaving versterken. Het kan bijdragen aan een verhoogde subjectieve pakkans en aan meer draagvlak voor de maatregelen. Het is van belang de communicatie naar de diverse doelgroepen in goed overleg met andere teams en partijen vorm te geven. Aangezien communicatie in dit plan vooral een educatief (uitleggen regels) en persuasief (aanzetten tot betere naleving) doel heeft, wordt dit verder uitgewerkt in hoofdstuk 6 dat gaat over educatieve activiteiten. Sanctiestrategie De afhandeling van de geconstateerde overtredingen voor leeftijdsgrens en dronkenschap zal plaatsvinden volgens het handhavingstappenplan uit het Interventiebeleid Drank- en Horecawet Kaag en Braassem. 5 In bijlage 3 staan de gehouden basiscontroles en leeftijdsgrenzencontroles in 2013 en 2014 vermeld. Pagina 10 van 24

11 4.4 Effectmeting en evaluatie Het effect van de interventiestrategie op de naleving van de leeftijdsgrens (en het toelaten en schenken aan dronken klanten) wordt gemeten met nalevingsonderzoek. Dit onderzoek wordt één keer per jaar uitgevoerd. 5. Regelgevende activiteiten Regelgeving is geen verplicht onderdeel van het gemeentelijke preventie- en handhavingsplan. Toch is het een onmisbare factor van een integraal alcoholbeleid. In het licht van de twee hoofdthema s van dit plan (leeftijdsgrens en dronkenschap) is bekeken welke bevoegdheden een expliciete meerwaarde hebben in het terugdringen van de alcoholproblematiek. Daarbij is gekozen voor de volgende maatregelen: Happy hours beperken; Beperken schenktijden paracommercie; Voorwaarden stellen aan evenementen. 5.1 Happy hours beperken Onderzoek laat zien dat de prijs van alcohol een belangrijke voorspeller is voor gebruik. En dat met prijsinterventies gebruik beïnvloed kan worden. Het verhogen van alcoholprijzen heeft zelfs het meeste impact op drinkers die heel veel drinken. Daarmee is deze maatregel een effectieve in het tegengaan van dronkenschap. Omdat dronkenschap en uitgaan sterk aan elkaar gerelateerd zijn, is het volgende artikel in de Drank- en Horecaverordening Kaag en Braassem 2013 opgenomen: Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd. De Drank- en Horecawet maakt het niet mogelijk happy hours geheel te verbieden, maar de meest excessieve acties (meer dan 40% korting) kunnen wel worden afgetopt via de verordening. 5.2 Beperken schenktijden paracommercie Het vastleggen van de schenktijden in de paracommercie is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Het beperken van schenktijden niet. Toch is het verstandig de schenktijden van o.a. sportverenigingen en jongerencentra niet te ruim te maken. Achterliggende gedachte is de wetenschap dat ruime schenktijden leiden tot meer consumptie. In de Drank- en Horecaverordening Kaag en Braassem 2013 zijn daarom de schenktijden van de paracommerciële horeca gekoppeld aan de activiteiten. Bij sportinstellingen niet eerder dan vanaf uur s middags en tijdens en tot twee uur na de activiteiten. Bij de overige paracommerciële horeca is schenken toegestaan vanaf 1 uur voor en tot 1 uur na de activiteit. Dit staat weergegeven in artikel 2 van de Drank- en Horecaverordening: Pagina 11 van 24

12 1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met 1 uur voor aanvang en eindigende met 1 uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 verstrekken paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard uitsluitend alcoholhoudende drank vanaf een tijdstip dat ligt na uur en alleen gedurende de periode tijdens en tot 2 uur na de beëindiging van de activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving. 5.3 Voorwaarden stellen aan evenementen Het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol is voor veel alcoholverstrekkers moeilijk. Dit geldt ook voor het naleven van de bepalingen rondom dronkenschap en doortappen. Op evenementen is de naleving nog een fractie lastiger. Door de schaalgrootte, tijdelijke personeelskrachten en het gebrek aan een structurele controlesystematiek is de naleving vaak slecht. De Drank- en Horecawet biedt gemeenten de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan het verlenen van een ontheffing van de Drank- en Horecawet, zoals dat bij evenementen het geval is (artikel 35, lid 2). Ten aanzien van het verlenen van een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken bij evenementen zijn de Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet opgesteld. Hierin staan de toetsingscriteria en (beperkende) voorwaarden ten aanzien van het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken bij evenementen. 6. Educatieve/communicatieve activiteiten Dit preventie- en handhavingsplan kent twee einddoelgroepen: jongeren onder de 18 jaar en jarigen. In hoofdstuk 2 werd al uitgelegd dat preventie activiteiten het beste gericht kunnen zijn op de omgeving van deze groepen 6. Voor een belangrijk deel gaat het daarbij om de sociale en professionele omgeving van jongeren. Daarom staan omgevingsgerichte educatieve activiteiten centraal in dit hoofdstuk. Daarbij onderscheiden we drie doelgroepen die invloed kunnen hebben op het alcoholgebruik van jongeren: Alcoholverstrekkers; Ouders; Scholen. 6.1 Alcoholverstrekkers Met de term alcoholverstrekkers worden alle personen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor een adequate naleving van de eerder genoemde bepalingen in de Drank- en Horecawet. Dat kunnen zijn horecaondernemers, barpersoneel, barvrijwilligers, portiers, caissières, filiaalmanagers, etc. Van deze professionals wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol kennen en naleven, evenals het verbod op doorschenken bij 6 In bijlage 4 staan de preventie activiteiten uit 2014 vermeld. Pagina 12 van 24

13 dronkenschap en het toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in de onderneming, vereniging of het evenement. Training Belangrijk is vooral dat een alcoholverstrekker zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en in staat is juist te handelen, ook wanneer er weerstand is bij de klant. Om alcoholverstrekkers hierin te bekwamen zijn trainingsprogramma s ontwikkeld zoals Barcode voor barpersoneel, de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) training voor barvrijwilligers en de Evenementen IVA. Gekoppeld aan het handhavingsplan kunnen horecaondernemers en sportverenigingen bij wie voor een tweede maal een overtreding is vastgesteld op bovengenoemde zaken een training barcode/iva door hun personeel/vrijwilligers en management aangeboden worden ter vervanging van de geldboete. Uit onderzoek is gebleken dat training van barpersoneel vaak alleen effect heeft als die is gekoppeld aan een adequate handhavingstrategie. Voor vergunningsvrije verkooppunten zoals supermarkten wordt geadviseerd overleg te laten plaatsvinden met de ondernemers(verenigingen) om helder te krijgen wat men intern aan training van personeel doet. Nalevingscommunicatie Naleving van de wet kan naast individuele training worden beïnvloed door nalevingscommunicatie. Doel van nalevingscommunicatie is om een gedragsverandering te veroorzaken bij de doelgroep en om de subjectieve pakkans te vergroten. Daarom wordt in samenwerking met het team communicatie een nalevingscommunicatieplan ontwikkeld. Deze kan ook worden ingezet voor andere nalevingsproblemen die in de gemeente spelen. De volgende elementen maken in ieder geval onderdeel uit van de nalevingscommunicatiestrategie: Educatieve communicatie Uitleg van de regels, de argumenten voor deze regels, uitleg over mogelijke hulpmiddelen om na te kunnen leven. Dit is nodig als onduidelijkheid over (het belang van) de regels naleving in de weg staat. Dreigende communicatie Communicatie over controles, sancties, uitbreiding toezichtcapaciteit, toezichthouders in uniform. Deze vorm beïnvloedt de subjectieve pakkansbeleving en kan effectief zijn als blijkt dat de regels bewust overtreden worden. Normatieve communicatie Bijvoorbeeld een interview met een ondernemer die de regels goed naleeft, een nieuwsbericht waarin het percentage nalevers wordt genoemd in plaats van het aantal overtreders. Oftewel: het communiceren van gewenste norm, ervan uitgaande dat de gemiddelde mens graag aan de algemeen geldende norm wil voldoen. 6.2 Onderwijs De school is een belangrijke pedagogische omgeving voor jongeren. Ook als het gaat om alcoholgebruik leren jongeren op school wat wel en niet verstandig is. Gedragsverandering creëren via voorlichtingsprogramma's blijkt lastig, zo niet onmogelijk. Toch is het relevant dat jongeren geïnformeerd raken over de risico's van alcoholgebruik. Niet zozeer om gedrag te Pagina 13 van 24

14 beïnvloeden, maar om het (overmatig) gebruik te de-normaliseren en daarmee aan draagvlak te werken voor effectievere gedragsmaatregelen als handhaving en specifieke regelgeving. Met name de informatie over wat alcohol met de hersenontwikkeling doet is bruikbaar hierbij. Dat geld niet alleen voor jongeren, maar ook voor hun ouders. Scholen worden daarom aangemoedigd om activiteiten voor ouders rond dit thema te organiseren. Bij de keuzebepaling van schoolprogramma s op het gebied van middelengebruik heeft de GGD een belangrijke adviserende rol, zowel voor basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen voor voorgezet onderwijs worden via het overleg rondom de Lokale Educatieve Agenda geadviseerd met dit thema aan de slag te gaan. Een goed schoolprogramma biedt meer dan voorlichting en besteedt ook aandacht aan regels voor leerlingen en personeel met betrekking tot alcoholgebruik bij schoolfeesten, kampen, excursies en studiereizen. In het overleg met de VO scholen zal worden gemonitord hoe de scholen in de gemeente omgaan met de regels rond de nieuwe leeftijdsgrens met betrekking tot alcohol en welke maatregelen zij nemen wanneer bij schoolfeesten, kampen, excursies en studiereizen toch wordt gedronken. Gezien de nieuwe leeftijdsgrens mogen vrijwel alle leerlingen in het voortgezet onderwijs nog geen alcohol in bezit hebben in openbare gelegenheden en daarmee lijkt een alcoholvrij schoolbeleid de meest voor de hand liggende keuze. 6.3 Ouders en de thuissituatie Alcoholopvoeding Ouders onderschatten systematisch hoeveel hun kinderen drinken. Ze denken bovendien veelal dat het gedrag van hun puber volledig wordt bepaald door peers (groepsdruk e.d.), terwijl zij wel degelijk ook zelf invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen. De beschikbaarheid van alcohol in huis en het stellen van regels zijn geschikte instrumenten om alcoholgebruik tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die geen duidelijke regels hebben afgesproken en geen leeftijdsgrens hebben gesteld voor het drinken van alcohol al op jongere leeftijd beginnen met drinken. Ze drinken bovendien vaker dan jongeren waarvan de ouders wel een leeftijdsgrens hebben gesteld. Naast het stellen van regels zijn andere beschermende factoren: een goede band tussen ouder en kind en een gezaghebbende opvoedstijl. Een slechte ouder-kind relatie en psychische problematiek of middelengebruik van de ouders zijn risicofactoren. Adviezen met betrekking tot alcoholopvoeding zullen in samenwerking met de eerder genoemde VOscholen aan ouders worden aangeboden. Uitgaansopvoeding Ook door regels te stellen die niet expliciet gaan over alcoholgebruik, kunnen ouders invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kind. Dan gaat het vooral over afspraken omtrent uitgaan, zoals staptijden, hoe vaak per week ze uit mogen, etc. Uitgaansopvoeding is nodig zodat ouders zich meer bewust zijn van de rol die ze kunnen spelen om de schade van middelengebruik tijdens het uitgaan te voorkomen of te beperken. Pagina 14 van 24

15 Via diverse relevante kanalen (GGD, verslavingszorginstelling, Centra voor Jeugd en Gezin, lokale media, ouderavonden op scholen en in sportverenigingen) worden ouders voorgelicht over een adequate opvoedstijl en worden zij gewezen op ondersteunende websites als en Ook via de niet-vrijwillige route kunnen ouders betrokken worden door middel van Haltstraffen die worden opgelegd aan jongeren die drinken in de openbare ruimte. 6.4 Publiekscommunicatie Goed alcoholbeleid is niet vanzelfsprekend populair onder alle burgers en ondernemers. Maar aan draagvlak voor beleid kan wel gewerkt worden. Zeker in het geval van nieuwe regels zoals de 18-jaargrens voor alcoholverkoop is het verstandig in te zetten op draagvlakverhogende maatregelen. Het is bekend dat de kennis rondom alcohol en de gevolgen van alcoholmisbruik kan bijdragen aan meer draagvlak voor alcoholbeleid. 6.5 Effectmeting en evaluatie Het effect van de educatieve maatregelen uit dit plan wordt primair gemeten met de gezondheidsmonitor van de GGD. Dit onderzoek wordt één keer per vier jaar uitgevoerd. 7. Uitvoering Uitgangspunt van dit plan is het beïnvloeden van de omgeving van de jonge drinker opdat deze verleid wordt meer gezonde en veilige keuzes te maken met betrekking tot alcohol. Zoals in hoofdstuk 2 is geschetst werkt alcoholbeleid het beste als op meerdere beleidspijlers tegelijkertijd wordt ingezet. Dat impliceert ook dat er in de uitvoering meerdere partners en stakeholders betrokken zijn. Hieronder een beschrijving van de belangrijkste samenwerkingspartners en de organisatiestructuur. 7.1 Partners Op een integraal dossier als het alcoholbeleid is samenwerking essentieel voor een goede uitvoering. De volgende partners zijn daarbij concreet in beeld: De Driemaster De Driemaster is het samenwerkingsverband van WIJdezorg, Kwadraad en Participe. Vanuit de Maatschappelijke Agenda (MAG) geven zij uitvoering aan de preventie op het gebied van alcoholmatiging. Daarnaast beschikt De Driemaster over jeugdwerkers welke aan de voorkant actief de jeugd opzoekt (o.a. hotspots in openbare ruimte), en problematiek bespreekbaar maakt, aan het licht brengt en interactief bezig is met oplossingen. Politie Hotspots in kaart brengen of leveren van input daarvoor, veiligheid tijdens controles, jongeren vragen naar ID en eventuele samenwerking met betrekking tot de aanpak van doortappen vanuit het Wetboek van Strafrecht en openbare dronkenschap (artikel 252 resp. 453). Pagina 15 van 24

16 Gezondheidsorganisaties Partners als de GGD en Brijder verslavingszorg zijn belangrijk bij de uitvoering en ontwikkeling van educatieve interventies. Ondernemers/verenigingen Regelnaleving. nalevingsommunicatie, meedenken over systeemontwikkeling, training personeel/vrijwilligers. 7.2 Samenwerkingsverbanden en werkgroepen Met de diverse partners zijn vanuit verschillende benaderingen meerdere samenwerkingsverbanden en/of werkgroepen opgezet. Hieronder staan de belangrijkste vermeld: Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Hollands Midden In Hollands Midden is een ambtelijk samenwerkingsverband en een Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging (BOA) actief. Doel van dit samenwerkingsverband is te komen tot een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak op basis van een vastgestelde visie met als doel om alcoholmisbruik bij jongeren zoveel mogelijk te voorkomen en, waar wel alcohol gedronken wordt, overmatig gebruik tegen te gaan. Het BOA heeft, in aanloop naar de inwerkingtreding van de gewijzigde Drank- en Horecawet op 1 januari 2013, een aantal werkgroepen ingesteld, met de opdracht om per werkgroep een handreiking op te stellen waarbij ook de mogelijkheden voor regionale afstemming en samenwerking worden verkend, zowel ten aanzien van het alcoholmatigingsbeleid, als ten aanzien van de wet- en regelgeving. De thema s zijn alcoholmisbruik achter de voordeur, paracommerciële alcoholverstrekkers, hokken en keten, evenementenbeleid, hangplekken en zuipschuiten, regelgeving en handhaving. Werkgroep alcohol en drugs Diverse partners hebben zich gecommitteerd aan een convenant rondom het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik door jongeren in onze gemeente. De partners zijn o.a. de politie, de jongerenwerkers, de GGD, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de jeugdsociëteiten, de horeca en de gemeente. Deze partners komen meerdere malen per jaar samen om hun ervaringen en barrières die zij op het gebied van alcohol en drugsgebruik tegenkomen met elkaar te delen en probleemoplossende interventies te bedenken. Vanuit dit convenant komen vooral preventieve activiteiten. Preventienetwerk jeugd en veiligheid De werkgroep preventienetwerk jeugd en veiligheid beoogt een integrale samenwerking tussen politie, gemeente en jeugdwerkers bij de aanpak van overlast en vernielingen. Hierbij wordt ingezet op het aanspreken van jongeren en hun ouders/verzorgers over onwenselijk gedrag, het aanbieden van opvoedingsondersteuning maar ook een strafrechtelijke aanpak. Met de politie en het jongerenwerk wordt gezocht naar het vormgeven van een meer structurele aanpak van vroeg signalering en wordt aansluiting gezocht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zorgnetwerk Het zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties (gemeente, politie, GGZ, Bureau Leerplicht, Brijder, e.d.), die 4 à 5 keer op jaarbasis bij elkaar komen, Pagina 16 van 24

17 om de personen en gezinnen te bespreken waarover een zorgmelding is binnen gekomen. Het zorgnetwerk zorgt er voor dat personen/ gezinnen die zelf geen zorg aanvragen toch de juiste zorg krijgen. Op het gebied van drankgebruik komt het zorgnetwerk dus van pas als er bijvoorbeeld sprake is van zorgwekkend drankgebruik en hier een melding over is gedaan. 7.3 Coördinatie De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het preventie- en handhavingsplan ligt bij de burgemeester en de ambtelijke coördinatie ligt bij de adviseur openbare orde en veiligheid. De betrokken medewerkers komen eens per kwartaal bij elkaar om de voortgang te monitoren en uitvoeringsafspraken te maken (in de opstartfase één keer per maand). Het preventie- en handhavingsplan mag tussentijds worden gewijzigd, indien daar aanleiding voor is. Een aanleiding kan zijn dat uit tussentijdse metingen blijkt dat de ingezette koers niet leidt tot de gewenste resultaten. Pagina 17 van 24

18 Bijlage 1 Wijzigingen Drank- en Horecawet In deze bijlage zijn de belangrijkste wijzigingen van de Drank- en Horecawet uitgewerkt. Decentralisatie toezicht en handhaving (per ) Het toezicht op de naleving van vrijwel alle bepalingen van de Drank- en Horecawet is overgegaan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten. Het uitgangspunt hierbij is dat gemeenten het toezicht efficiënter in kunnen zetten en vaker toezicht kunnen uitoefenen. De burgemeester heeft gemeentelijke toezichthouders aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de Drank- en Horecawet. Burgemeester bevoegd gezag (per ) De burgemeester is voortaan het bevoegde bestuursorgaan voor het verlenen en of weigeren van een drank- en horecavergunning volgens artikel 3 van de Drank- en Horecawet. Dit was de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De bevoegdheden sluiten goed aan bij de bestaande verantwoordelijkheden van de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid. Deregulering (per ) In het kader van het streven naar reductie van de administratieve lasten is het vergunningstelsel aangepast. Er hoeft minder frequent een nieuwe drank- en horecavergunning te worden aangevraagd. Leidinggevenden kunnen sinds 1 januari 2013 door middel van een meldingsformulier leidinggevenden laten bijschrijven op het bij de drank- en horecavergunning behorende aanhangsel. Strafbaar stellen jongeren (per ) Sinds 1 januari 2013 waren jongeren onder de zestien strafbaar als zij op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig hadden of voor consumptie gereed hadden. De strafbaarstelling staat nog steeds opgenomen in de Drank- en Horecawet, maar is voortaan van toepassing op jongeren onder de achttien jaar. Publiek toegankelijke plaatsen zijn onder andere de openbare weg, maar ook horecabedrijven. Het verbod geldt niet voor plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt, zoals in een supermarkt of het slijtersbedrijf. Deze landelijke strafbepaling is een beschermingsmaatregel, waarmee het alcoholgebruik onder jongeren beneden de achttien jaar wordt tegengegaan. Three strikes out (per ) De burgemeester heeft een nieuw handhavingsinstrument tot zijn beschikking om de verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de achttien jaar tegen te gaan. Supermarkten en andere detailhandelaren waarbij driemaal binnen één jaar is geconstateerd dat er zwakalcoholhoudende drank wordt verstrekt aan jongeren onder de achttien jaar kan de tijdelijke verkoop van zwakalcoholhoudende drank worden ontzegd. De burgemeester kan de ontzegging voor ten minste een week en ten hoogte twaalf weken opleggen. Schorsen (per ) De burgemeester heeft de mogelijkheid om een drank- en horecavergunning voor maximaal twaalf weken te schorsen. Het schorsen van een drank- en horecavergunning is minder drastisch dan het intrekken van de vergunning. De burgemeester kan een vergunning voor Pagina 18 van 24

19 maximaal twaalf weken schorsen. Gedurende de schoring kan geen nieuwe vergunning worden verleend. Paracommerciële verordening (per ) De gemeenteraad was verplicht om een paracommerciële verordening op te stellen waarin regels zijn gesteld om te komen tot verantwoorde alcoholverstrekking door paracommerciële instellingen en ter voorkoming van oneerlijke mededinging. De regels omtrent oneerlijke mededinging zijn vastgelegd in de Drank- en Horecaverordening Kaag en Braassem Facultatieve verordenende bevoegdheden (per ) Naast de verplichte paracommerciële verordening zijn er nog aantal facultatieve verordende bevoegdheden in de Drank- en Horecawet opgenomen. Deze bepalingen zien niet toe op de voorkoming van oneerlijke mededinging, maar dienen in zijn algemeenheid de onverantwoorde verstrekking van alcohol aan in het bijzonder jongeren tegen te gaan. In de gewijzigde APV zijn geen facultatieve verordenende bevoegdheden opgenomen. Verhoging van de leeftijdsgrens (per ) Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens verhoogd van zestien naar achttien jaar. Het is voortaan verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken aan jongeren jonger dan achttien jaar of jongeren, waarvan niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Daarnaast mogen bezoekers waarvan niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, niet zonder begeleiding een slijtlokaliteit betreden. Deze leeftijdsgrens geldt echter niet voor jongeren die onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder een slijtlokaliteit betreden. Jongeren beneden de achttien jaar zijn op grond van artikel 45 van de Drank- en Horecawet strafbaar als zij alcoholhoudende dranken aanwezig hebben of voor consumptie gereed hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. De leeftijdsgrens voor dienstdoend personeel in een inrichting waarin het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend blijft ongewijzigd, namelijk 16 jaar. Ook mogen personen vanaf 16 jaar dienst doen als barvrijwilliger in een paracommerciële instelling, zoals de voetbalkantine of het buurthuis. Pagina 19 van 24

20 Bijlage 2 Kerncijfers GGD Gezondheidsmonitor Kerncijfers jongerenpeiling 2013 Kaag en Braassem N = 617 Kaag en Braassem totaal HM totaal geslacht leeftijd jaar jongen meisje jaar jaar jaar Ooit gedronken Recent gedronken Recent binge drinken Gemiddeld aantal glazen per week 5,7 6,2 5,1-4,1-5, jaar - aantal respondenten minder dan 90 (geen percentage weergegeven Kerncijfers jongerenpeiling 2008 Kaag en Braassem N = 800 Kaag en Braassem totaal ZHN totaal geslacht leeftijd jaar jongen meisje jaar jaar Ooit gedronken Recent gedronken Recent binge drinken Gemiddeld aantal glazen per week 8,9 12,3 5,5 2,7 10,0 7, jaar 7 Ooit gedronken = heeft in zijn/haar hele leven minimaal één alcoholhoudende drank gedronken 8 Recent gedronken = heeft in de afgelopen vier weken alcoholhoudende drank gedronken 9 Binge drinken = vijf of meer glazen bij één gelegenheid Pagina 20 van 24

21 Bijlage 3 Handhavingsactiviteiten 2013 en 2014 Basiscontroles Sinds 1 januari 2013 hebben de gemeentelijke toezichthouders/ BOA s alle (ca. 100) vergunningplichtige alcoholverstrekkers gecontroleerd en er voor gezorgd dat het vergunningenbestand weer up-to-date is. Tevens is in deze controleronde voorlichting gegeven over de wijzigingen in de Drank- en Horecawet. In 2013 en 2014 zijn ook jaarlijks ca. 30 evenementen gecontroleerd. Deze controles waren voornamelijk gericht op het controleren van de verleende evenementenvergunning. Daarnaast is ook gelet op eventuele aanwezigheid van polsbandjes, blaastesten, leeftijdsaanduiding, etc. Leeftijdsgrenzencontroles In 2013 zijn door toezichthouders/ boa s van de gemeente Gouda bij 12 - door de gemeente Kaag en Braassem geselecteerde - bedrijven leeftijdsgrenzencontroles uitgevoerd. Tijdens deze controles is niet geconstateerd dat er aan minderjarige personen alcoholhoudende dranken is verstrekt. Uit ervaring van de toezichthouders is gebleken dat de kans op een overtreding tijdens deze vorm van toezicht nihil is. Nalevingsonderzoek door mystery shoppers In zowel 2013 als 2014 is een nalevingsonderzoek door mystery shoppers gehouden. Hierbij zijn jongeren onder de respectievelijk 16 en 18 jaar ingezet om de naleving van de leeftijdsgrenzen te toetsen. Iedere locatie is tweemaal bezocht op een willekeurig tijdstip. Nalevingsresultaten 2013 Nalevingsresultaten Soort bedrijf/ instelling Aantal bezoeken Aantal afwijkingen Afwijkingspercentage Nalevingspercentage Cafés en restaurants % 0% Cafetaria s en snackbars % 10% Slijterijen % 11% Supermarkten % 17% Paracommerciële rechtspersonen % 14% Totaal % 10% Soort bedrijf/ instelling Aantal bezoeken Aantal afwijkingen Afwijkingspercentage Nalevingspercentage Cafés en restaurants % 31% Cafetaria s en snackbars % 20% Slijterijen % 40% Supermarkten % 25% Paracommerciële rechtspersonen % 17% Totaal % 27% 10 De nalevingspercentages in 2014 zijn als basis gebruikt voor de doelstellingen geformuleerd bij hoofdstuk 1.3 Pagina 21 van 24

22 Bijlage 4 Preventie activiteiten 2014 Actieve Partij Actie inhoud Stand van zaken Doelgroep jeugd Politie Handhavingsacties drugsbezit In voorbereiding x Extra controles op festivals Landelijke alcoholcampagne plaatselijk invullen BOB Locaal preventieadvies geven aan ouders jongeren en op scholen Preventieve acties op alcohol en drugs bezit Ondersteuning bij fouilleringacties jeugdsociëteiten Doelgroep ouders Kwadraad Bekend maken centraal meldpunt V herhalen x x Voorbereiding moedige moeders x Doelgroep anders nl. Professionals en verenigingen Meldingprocedure anoniem ontwikkelen Gedaan x x x Bijeenkomst moedige moeder en vader Gedaan x Bijeenkomst moedige moeders en vaders Leimuiden Gedaan x Moedige moeders en vaders on Hold (opkomt nihil) Brijder Ontwikkelen foldermateriaal Gedaan x Trainingen Meddle vrijwilligers en bezoekers + ABC gesprekken Gedaan x Vrijwilligers In gesprek met Meddle bewustwording bestuur Gedaan x Trainers Plannen scholing vrijwilligers samen met ROAC Gedaan x Scholing huisartsen Gedaan Professionals Bij Meddle geweest 3de keer in gesprek groepje jongeren Gedaan x Basisonderwijs sluit aan 2014 is het basisonderwijs aangesloten bij het overleg Gedaan Professionals Bonaventura College Thema theater voorstelling x VO Bonaventura Lessen wensen en grenzen Gedaan x

23 College Voorlichting aan het team door de GGD Gedaan Docenten Voorlichting aan ouders door de GGD V x Doelgroep jeugd Actieve Partij Actie inhoud Stand van zaken schooljaar 2014/2015 Voorlichting aan ouders door de GGD x Gastlessen aan de kinderen x Wensen en Grenzen door Elisabeth Hammerlink x Kijken of er twee docenten getraind kunnen worden in wensen en grenzen Jeugdsociëteiten Uniforme huisregels in alle sociëteiten aanwezig V Nieuwe training vrijwilligers V Meddle is geschoold door Brijder in signalen herkennen V Preventief blazen bij alle festivals In gang gezet Jongerenwerk Preventieve inzet op frisfeest 30 april Preventielessen op basisschool Gespreken met scholen en de Driemaster hierover GGD Informatie duidelijk over gebruik materialen blaastest Gedaan Halt Account gesprek over prioriteiten inzet Doelgroep ouders Doelgroep anders nl. Docenten Gemeente 3e Kwartaal 2013 Holland Rijnland actie BOB sportkantines Verbinden basisonderwijs In gang gezet Contact met GGD over hun preventie inzet op basisscholen In gang gezet Vergunningen opnemen voorwaarden in bestuursreglement en Vergunningen verplichte IVA cursus door brijder voor vrijwilligers Pagina 23 van 24

24 Verzoek aanscherpen vergunningsvoorwaarden vrije feesten Actieve Partij Actie inhoud Stand van zaken Doelgroep jeugd Doelgroep ouders Doelgroep anders nl. Huisartsen willen aansluiten bij dit overleg Uitnodiging sept Huisarts dhr. Beekhuis aangesloten bij het overleg sep-13 De huisartsen hebben Jantine gevraag om voorlichting Gedaan Professionals Centrum Jeugd en Gezin Aandacht voor alcohol en drugs /cursussen op de facebooksite Gedaan x Gezond gesprek gedaan februari in Woubrugge basisonderwijs Gedaan x x Start cursus omgaan met pubers in mei In mei x Kijken naar een theater voorstelling op de basisscholen Met BONA kijken naar stukjes plaatsen in de krant samenwerking verstrekken blaastestje voor frisfeesten x Pagina 24 van 24

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255)

Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) Preventie- en handhavingsplan in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet Gemeente Den Haag (BOW.2014. 255) 1. Inleiding Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Zaaknummer 2014/53465 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Probleemanalyse...5 2 Beleidsfocus...6 2.1

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Titel: Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Datum: april / mei 2014 1 1. Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Probleemanalyse 4 4. Beleid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Waterland Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 2.2. Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Baarn ter uitvoering van de Drank- en Horecawet voor de periode 2015-2016 Burgemeester en wethouders, 7 oktober 2014 Raad, 26 november 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW. Gemeente Bedum C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n MODEL Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Bedum Versie 2.2, 15 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota Gemeente Slochteren Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 2. Beleidsfocus 5 3. Educatie

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW)

Gemeente Bellingwedde. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) Gemeente Bellingwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Bellingwedde 2014-2016 (ex. artikel 43a DHW) 1 juli 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2017-2019 14 maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Integrale aanpak... 3 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2 Huidige situatie in Papendrecht...

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

NOTA ALCOHOLBELEID GEMEENTE MENTERWOLDE 2014

NOTA ALCOHOLBELEID GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 NOTA ALCOHOLBELEID GEMEENTE MENTERWOLDE 2014 Hoofdstuk 1 Samenvatting Deze beleidsnota bevat de hooflijnen van het gemeentelijk alcoholbeleid met als hoofd doelstelling het alcoholgebruik, in het bijzonder

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Oirschot CONCEPT. 1 juli juli Oirschot, 13 mei 2014

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Gemeente Oirschot CONCEPT. 1 juli juli Oirschot, 13 mei 2014 CONCEPT Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Oirschot 1 juli 2014 1 juli 2018 Oirschot, 13 mei 2014 Raadsvoorstel vaststelling preventie- en handhavingsplan Oirschot BIJLAGE Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode. VERSIE 3.0 (juni 2015) BELANGRIJKE AANPASSINGEN IN DE 3.0 VERSIE ZIJN GEMARKEERD IN DEZE KLEUR. Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Reusel-De Mierden 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Reusel-De Mierden 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol Reusel-De Mierden 2014-2018 Juli 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 2 Uitgangssituatie... 4 2.1 Wetswijziging DHW... 4 2.2 Drie pijlers... 5

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Eemsmond Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 5 1.1 Cijfers 5 1.2 Gevolgen 5 1.3 Hoe komen ze eraan 5 2. Beleidsfocus 7 2.1 Doelgroepen 7

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet)

Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet) Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom is een preventie- en handhavingsplan alcohol nodig?... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Preventie en Handhaving

Preventie en Handhaving JEUGD- & ALCOHOLBELEID 2014 2017 Wijn en bier voor je 18e niet hier! Gemeente Heerenveen mei 2014 Preventie en Handhaving Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 2. Relatie preventie en handhaving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Vlagtwedde 24 juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 2. Beleidsfocus 6 2.1 Doelgroepen

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inhoud 1 Probleemanalyse... 5 2 Beleidsfocus... 6 2.1 Uitgangspunten en onderbouwing van beleid... 6 2.2 Beleidsdoelgroep

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad

Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018. Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad Preventie- en handhavingplan Alcohol 2015-2018 Gemeente Lelystad INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 Schadelijke gevolgen... 3 1.2 De cijfers... 4 2. BELEIDSFOCUS... 5 2.1 Doelgroep...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee 2015-2018 Onverminderd inzetten op preventie én handhaving van drankgebruik door kinderen en jongeren is en blijft hoogst noodzakelijk! 4 december

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: nee. Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente SIMpelVeld Datum advies: 10 oktober 2014 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 37888 Behandele d ambtenaar: Financiële consequenties: Ten laste van begrotingspost:

Nadere informatie

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4;

. Opstellen concept ontwerp Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet september/oktober 20L4; i Agenda: Procedure vaststelling. Overleg met interne afdelingen, Coördinator Integrale Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Jeugdbeleid, Politie, Sinvest, september/oktober 2Ot4;. Opstellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Integrale aanpak voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2017 Colofon Tamer Sayilgan, juridisch adviseur Toezicht en Handhaving Yvonne Schouten,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan

Preventie- en Handhavingsplan Preventie- en Handhavingsplan 2014-2016 Integrale aanpak Drank- en Horecawet in de gemeente Uithoorn 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.1.1 Afbakening en focus...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Beemster. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Beemster Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Colofon Opdrachtgever Gemeente Beemster Tekst en eindredactie Frank Dekker en Marcel van der Weijden

Nadere informatie

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Model Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 VERSIE 2.0 (22 april 2014) Colofon Opdrachtgever en financiering Ministerie van Volksgezondheid Welzijn

Nadere informatie

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca

Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Bijlage 4: Sanctietabel Drank en Horeca Overtreding artikel Drank- en Artikel 2, tweede lid Drank- en : Maken van reclame voor alcoholhoudende drank in strijd met de regels gesteld krachtens het eerste

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet. Periode 2014 2017

Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet. Periode 2014 2017 Basisplan Preventie en Handhaving Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet Periode 2014 2017 FrisValley 2.0 is een project van met subsidie van Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Probleemanalyse... 4

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Heemstede Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Heemstede Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavingsplan Heemstede Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2014-2018 Inleiding Gemeenten zijn sinds een jaar de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW). Zowel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn 2014-2016 november 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 1. RISICOANALYSE... 4 1.1 CIJFERS... 4 1.2 GEVOLGEN...

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Maasdriel

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Maasdriel Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Maasdriel Bijlage bij Gezondheidsbeleid Maasdriel 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wettelijke kader... 4 2. Probleemanalyse... 5 3. Beleidsfocus...

Nadere informatie