Themarapport: Zorg op maat in beveiligde opvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Themarapport: Zorg op maat in beveiligde opvang"

Transcriptie

1 Themarapport: Zorg op maat in beveiligde opvang Statuut van de tekst. De voorbije maanden vonden per thema drie vergaderingen plaats waarbij verschillende experten aan tafel zaten om van gedachten te wisselen omtrent verscheidene onderwerpen. De tekst bevat een bundeling van hun inbreng en vormt de inspiratie voor het verdere proces van deze Staten-Generaal. We wensen alvast de deelnemers en de voorzitter te bedanken voor hun engagement en expertise. De lezer wordt uiteraard uitgenodigd om bedenkingen en reacties aan te geven: 1. Positie en beslissingsruimte van de jeugdrechter Verschillende evoluties, die reeds aan de gang zijn of die worden aanbevolen, hebben een grotere speelruimte tot gevolg van de uitvoerders van jeugdinterventies. Voorbeelden hiervan zijn de installatie van een voorportaal in de gemeenschapsinstellingen, de evolutie van het privaat aanbod naar flexibele en multifunctionele centra en een grotere aandacht voor trajecten in de hulpverlening. Ook de consulenten van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand nemen momenteel een belangrijke plaats in, voor zowel de advisering als opvolging van de door de jeugdrechter besliste interventies. Voor het werkveld is ook niet steeds duidelijk wie precies waarvoor de gesprekspartner is. Deze evoluties nodigen uit om de positie en rol van de jeugdrechter te actualiseren en te benadrukken. 1. De jeugdrechter heeft de legitimiteit, onafhankelijkheid en autonomie om beslissingen te nemen. Indien er sprake is van niet-vrijwillige jeugdbijstandsinterventies of maatregelen die volgen op delinquent gedrag, komt de beslissing over het opleggen van een maatregel en het bepalen van de aard van de maatregel toe aan de rechterlijke macht. Dat is in nog versterkte mate het geval indien er sprake is van vrijheidsberoving. De jeugdrechter moet over voldoende tijd en informatie beschikken om tot een weloverwogen beslissing te komen. Ook de jongere zelf, bijgestaan door zijn jeugdadvocaat, moeten kunnen participeren aan het besluitvormingsproces. p1

2 2. Aangezien de jeugdrechter bij het opleggen van de initiële maatregel niet altijd reeds over alle nodige informatie beschikt, is de opvolging van de maatregel van groot belang. Indien de eerste maatregel oriënterend van aard is, volgt nadien op basis van de oriëntatieverslagen en het advies van de consulent een nieuwe beslissing. De jeugdrechter kan ook een flexibele maatregel nemen. In dat geval heeft hij zicht op de potentiële inhoud en traject, maar de concrete inhoud wordt in enige mate door de uitvoerder aangepast aan de wisselende, individuele omstandigheden. Dit gebeurt steeds binnen de beslissing van de jeugdrechter en met participatie van de jongere, indien deze dat wenst bijgestaan door zijn jeugdadvocaat. Over schakelingen tussen verschillende hulpmodules wordt de sociale dienst permanent op de hoogte gehouden. Substantiële schakelingen kunnen slechts mits akkoord van de jeugdrechter. Tegenover een grotere discretionaire ruimte voor de voorzieningen moeten een versterkte rechtsbescherming staan voor de jongere en de ouders: een aangepaste rechtspositie en een rechtstreekse beroepsmogelijkheid bij de jeugdrechter. 3. De cruciale positie van de jeugdrechter veronderstelt gespecialiseerde rechters, die over de nodige ook niet-juridische kennis, inzicht en vaardigheden beschikken en een uitklaring en versterking van de positie van de consulenten die de jeugdrechter bijstaan. Van groot belang is een aangepaste basis- en gespecialiseerde opleiding, systemen van coaching en intervisie, en zicht op maatschappelijke evoluties, ontwikkeling van kinderen, jeugdculturen en de sociale kaart. 2. Van vraagverheldering tot diagnostiek Zowel voor de besluitvorming over als de uitvoering van jeugdinterventies is een kwaliteitsvolle diagnostiek en vlotte informatie-uitwisseling cruciaal. 2.1 Kwaliteitsvolle diagnostiek Momenteel bestaan grote verschillen in kwaliteit en methodieken van diagnostiek; heel wat diagnostische centra zijn bovendien sterk verschillend naar discipline. Dit beïnvloedt de uitkomst van de analyse. Diagnoses veranderen te vaak in functie van diegene die de diagnose stelt of gaan te vaak in de richting van de doelstelling van diagnose. Los van de kwaliteit, hebben het comité voor bijzondere jeugdzorg en de jeugdrechter bij de eerste beslissing vaak ook gewoon te weinig informatie ter beschikking. p2

3 Nochtans mag vanuit cliëntenperspectief een goed gestructureerde diagnose- en indicatiestellingsprocedure verwacht worden. Een degelijke diagnostiek moet uiteindelijk leiden tot een trajectadvies waarbij gekeken wordt naar het beveiligingsniveau, de problematiek en/of het delict en het cure level. Hierbij kan een zekere gelaagdheid onderscheiden worden: diagnostiek kan gezien worden als het maatschappelijk onderzoek door de consulent, het psychologische en psychiatrische beeld, in voorkomend geval de criminogenese met risicotaxatie en het identificeren van de sociale en schoolse vaardigheden. Men moet zich er evenwel voor hoeden jongeren te gaan over-diagnosticeren. In het continuüm van vraagverheldering tot diagnostiek moet de proportionaliteit gerespecteerd worden. In dit kader mag men er niet te vaak van uitgaan dat jongeren die delicten plegen bijvoorbeeld een zware psychiatrische problematiek hebben. Bij het plegen van delicten spelen ook sociale en maatschappelijke processen mee. Het is verder belangrijk om te beseffen dat diagnostiek op verschillende momenten kan en moet gevoerd en geïnterpreteerd worden. 1. Om een gedegen diagnostiek en oriëntatie uit te kunnen voeren, wordt voor beveiligde opvang het voorstel geopperd om een voorportaal op te richten. Hierin wordt door een gespecialiseerd en interdisciplinair team nagegaan in welke mate een plaatsing in beveiligde opvang vereist is en welke naar inhoud en in tijd afgebakende hulpmodules het meest geschikt zijn. Waar nodig wordt voor deze analyse een beroep gedaan op externe experten. Hierbij zal een basale maar grondige probleemanalyse aangevuld worden met risicotaxatie en criminogenese. Het besef heerst dat de maatregel tot beveiligde opvang vaak een heel snelle beslissing vereist. Daarom is de binnenkomst van de jongere in het voorportaal een moment van bezinning waarbij de situatie geanalyseerd wordt. Het voorportaal kan dus gezien worden een voorlopige maatregel; het vervolgtraject kan plaatsvinden in dezelfde of in een andere setting. 2. Diagnostiek mag niet als een keuze tussen verschillende visies worden beschouwd. Het lijden of de traumatische ervaring mag bijvoorbeeld niet als primordiaal uitgangspunt genomen worden, evenmin als andere oorzaken. Kwaliteitsvolle diagnostiek zou tevens inhouden dat er een recht op tegenexpertise bestaat, dat de overheid een kwaliteitscontrole installeert op de gevoerde diagnostiek en dat wordt geïnvesteerd in personeel en opleiding. 2.2 Informatie-uitwisseling De informatie-uitwisseling tussen deskundigen, hulpverleners en de jeugdrechtbank gebeurt momenteel niet optimaal. Er wordt vaak aangegeven dat actoren binnen de hulp- p3

4 verlening te weinig informatie hebben om een diagnose te stellen en dat men daarom informatie wil krijgen van anderen. Ook wanneer jeugdrechters deskundigen aanstellen om een expertiseverslag op te maken worden problemen gesignaleerd. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat diagnostici in bepaalde gevallen geen inzage krijgen in het strafrechtelijk dossier, terwijl men advies moet geven aan de jeugdrechter. Ook omgekeerd krijgt de jeugdrechter geregeld te beperkte informatie omtrent psychiatrische problematieken, zelfs wanneer het gaat over vrijheidsberovende beslissingen. Er lijkt dus een spanningsveld te bestaan tussen het principe van het beroepsgeheim, het streven naar kwaliteitsvolle diagnostiek en het nemen van geïnformeerde en gedocumenteerde beslissingen. Ook de informatie-uitwisseling tussen de consulenten en de hulpverleners is voor verbetering vatbaar. In sommige trajecten is bij aanvang zelfs nog geen consulent aangesteld, wat de start van de hulpverlening niet bevordert. Ook voor de cliënt moet het tenslotte duidelijk zijn hoe de informatie-uitwisseling omtrent zijn persoon verloopt. De beschikbaarheid van informatie lijkt bij momenten een groter probleem dan de methodische discussie. Het installeren van een onbeperkte mogelijkheid tot informatie-uitwisseling is niet wenselijk, wegens de blijvende waarde van het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de hulpverleningsrelatie. Er moet daarom binnen het hulpverlenings- en juridische kader een evenwichtige oplossing worden gevonden. Een onderdeel daarvan is het identificeren van een basispakket van informatie, dat voor alle betrokken actoren toegankelijk is. Daarnaast moeten de informatiestromen an sich helderder worden gemaakt, onder meer door: - het verhelderen en versterken van de positie van de consulent ten opzichte van zowel de voorzieningen als de jeugdrechters; - een verbetering van de gerechtelijke expertise, zowel wat de mogelijkheid betreft voor de jeugdrechters om op kwaliteitsvolle deskundigen een beroep te kunnen doen, als wat de toegang van de aangestelde deskundigen betreft tot het gerechtelijk dossier als andere relevante informatie. 3. Doelgroepenkader 3.1 Beveiligde opvang voor POS en MOF? De bijzondere jeugdbijstand richt zich (voornamelijk) op jongeren die delicten hebben gepleegd (MOF als misdrijf omschreven feiten) en jongeren in problematische opvoedingssituaties (POS). Dit zijn kwalificaties, hefbomen die het toepassingsgebied van de p4

5 jeugdbijstand bepalen, eerder dan persoonskenmerken van jongeren. De vraag is of deze doelgroepomschrijving behouden moet blijven. Het probleem is namelijk dat er momenteel geen duidelijk traject voorhanden is: veel opgelegde maatregelen zijn een gevolg van toeval, soms van bewuste herkwalificatie. Uit de praktijk blijkt dat de kwalificatie vaak wordt ingevuld met het oog op de mogelijkheid tot plaatsing. Het huidige kwalificatiekader is op zich niet het probleem, en een eenvoudige wijziging van terminologie zal die toestand niet inhoudelijk veranderen. Wel blijft de vaststelling dat er in vrij veel gevallen een overlap bestaat van beide kwalificaties in hoofde van een jongere, dat het interventiepakket naar beide doelgroepen op enkele uitzonderingen na vrijwel identiek is en dat de overgang tussen MOF en POS-interventies niet geregeld is. Wat de gesloten opvang betreft, rijzen twee specifieke vragen: - voldoen deze kwalificaties om gesloten opvang te rechtvaardigen indien de jeugdrechter zulks aangewezen acht, of zijn hiervoor bijkomende criteria te ontwikkelen? - is het aangewezen om jongeren in probleemsituaties en delinquente jongeren samen te plaatsen en begeleiden, of gebeurt dat dit beter apart? Vanuit het kinderrechtenkader wordt namelijk geopperd om feitenplegers en jongeren met problemen in hun opvoeding en/of leefsituatie gescheiden te houden. Het gevreesde contaminatiegevaar lijkt in de praktijk minder tot uiting te komen. Er rijzen tevens problemen rond darknumber: wat als tijdens een POS-traject plots feiten aan het licht komen? Ook op financieel en infrastructureel vlak zal de organisatie van een gescheiden regime geen evidentie betekenen. 1. In een sociale rechtsstaat moet bij wet worden aangegeven in welke gevallen de overheid gemachtigd is om tussen te komen in het privé- en gezinsleven. Dat kan enerzijds bij het plegen van feiten, anderzijds indien de opvoedings- of leefsituatie problematisch is. Hiervoor heeft de jeugdrechter in de uitvoering van zijn beslissingsbevoegdheid een uitgebreid maatregelenpakket voorhanden. In een tweede stap wordt bepaald of gesloten opvang nodig is, waarbij wordt gekeken naar criteria van maatschappelijke beveiliging of beveiliging van de persoon. Deze nood aan beveiliging komt niet in de plaats van de startkwalificaties (momenteel: POS en MOF), maar is een bijkomend criterium om geslotenheid te rechtvaardigen. De derde stap is het bepalen welk hulpaanbod wordt verstrekt binnen die gesloten opvang. Dit laatste luik geeft een beschrijving van het zorgaanbod in de gemeenschapsinstellingen. 2. Met name ten aanzien van jongeren die een delict hebben gepleegd, is het aangewezen dat een duidelijke maatschappelijke reactie op dat delict kan worden gegeven. Daarom moet, meer dan nu, een onderscheid mogelijk zijn in de primaire kwalificaties van problematische opvoedings- of leefsituatie enerzijds, jeugddelicten anderzijds. Bij jeugddelicten moet het bijvoorbeeld initieel mogelijk zijn beveiligings-, delict- en herstelgericht te werken. Indien nodig kan nadien volgens de principes van de bijzondere jeugdbij- p5

6 stand (eerst vrijwillig, zonodig gedwongen) worden nagegaan of complementair aan de aanwezige probleemsituatie moet worden gewerkt. De gescheiden primaire reactie hoeft evenwel geen wezenlijk verschil in aanbod te betekenen. Elke unit kan dezelfde modaliteiten van screening, diagnostiek en vervolgtraject doorlopen. Vanuit cliëntenperspectief is het in deze oefening heel belangrijk om rekening te houden met de perceptie en het belevingsaspect van de minderjarige en diens context. De jongere moet duidelijkheid hebben hoe zijn traject eruit ziet. 3.2 Differentiatie van het publieke aanbod Vanwege de nood aan zorg op maat, kiezen de gemeenschapsinstellingen ervoor om net als in de private voorzieningen een gedifferentieerd zorgaanbod te voorzien. Gemeenschapsinstellingen zijn evenwel momenteel nog steeds besmet met negatieve differentiatie: jongeren komen bij hen terecht vanwege de exclusiecriteria die elders gelden en vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid tot opnameplicht. Deze negatieve differentiatie moet omgebogen worden in een positieve differentiatie. Hierbij wordt het generalistische benadrukt door geen jongeren uit te sluiten. Vanuit generalistisch oogpunt proberen de gemeenschapsinstellingen zorg op maat aan te bieden voor alle jongeren waarvoor beveiligde opvang nodig geacht wordt. Een deelpopulatie binnen de gemeenschapsinstellingen bestaat uit jongeren met een complexe problematiek die speciale en intensieve behandeling nodig hebben. Het gaat om jongeren van wie ernstige gedragsproblemen gecompliceerd worden door een uitgesproken (ortho)psychiatrische zorgbehoefte, een mentale handicap, een primaire drugsproblematiek of een combinatie van deze kenmerken. 1. Cruciaal om differentiatie slaagkansen te geven, is te komen tot een weldoordachte modulering. Via modulering kunnen hulppakketten in de vorm van begeleidingsvormen ingezet worden op maat van de jongere. Door dit aanbod positief te formuleren kunnen jeugdrechters jongeren met kennis van zaken toevertrouwen aan gemeenschapsinstellingen. Ook de installatie van het voorportaal is een belangrijke factor omdat de expertise tot een identificatie van de begeleidingsnood leidt. Modulering en voorportaal zouden moeten leiden tot kortere doorlooptijden, duurzamere vervolgtrajecten in het private hulpaanbod en een sterkere vermindering van recidive moeten leiden. Wel impliceert een doorgedreven differentiatie de nood aan extra plaatsen voor meisjes. 2. Binnen het differentiëren moet ook aandacht besteed worden aan de leeftijd van de minderjarige. Momenteel wordt binnen de gemeenschapsinstellingen geen onderscheid gemaakt naar leeftijd. De behoeften en problemen van jongeren in de vroege en late p6

7 adolescentie lopen duidelijk uiteen. Deze vaststelling vraagt om een specifieke, leeftijdsgebonden invulling van de plaatsing (het regime) in beveiligde voorzieningen Daarom wordt gepleit voor het differentiëren naar ontwikkelingsfase. 3. Voor jongeren met meervoudige psychiatrische problemen moet het mogelijk zijn het hulpverleningsaanbod binnen een orthopsychiatrische unit op een sterk geïndividualiseerde wijze vorm te geven. Verder is het belangrijk om voor deze groep zo snel mogelijk een intersectoraal hulpverleningstraject uit te tekenen. Dit veronderstelt een optimale samenwerking met de outreachteams van de gemeenschapsinstellingen en intersectoraal regionaal overleg voor jongeren met een complexe problematiek. 3.3 Positionering van de gemeenschapsinstellingen Er wordt tevens aandacht besteed aan de hulpverleningstrajecten waarbij gespecialiseerde zorg wordt ingebracht en aan de samenwerking met andere voorzieningen rond bijvoorbeeld time-out, nazorg, In het streven naar een scherpere positionering van de gemeenschapsinstellingen komt het gesloten karakter van de gemeenschapsinstellingen in beeld. Er kan evenwel worden vastgesteld dat binnen de huidige hulpverlening er verschillende modaliteiten van beveiligende maatregelen zijn tussen en binnen de sectoren (VAPH, psychiatrie, BJB). Het is belangrijk om ook de mate van geslotenheid binnen de private opvang te verkennen en expliciteren, en te onderzoeken in welke mate ook private jeugdzorgvoorzieningen kunnen instaan voor gesloten opvang. 1. Indien sterke maatschappijbeveiliging noodzakelijk is, moet dat een exclusieve opdracht blijven voor de gemeenschapsinstellingen is. Geslotenheid is overigens niet zomaar te organiseren: daarbij komen belangrijke infrastructurele, financiële en inhoudelijke aspecten aan bod die voor private voorzieningen allesbehalve vanzelfsprekend zijn. Het is beter om deugdelijke alternatieven te ontwikkelen, na te denken over modaliteiten van beveiliging in cliënttrajecten en vlotte time-out afspraken te maken met de gemeenschapsinstellingen; dat verdient de voorkeur boven de creatie van gesloten private voorzieningen. 2. Om de continuïteit van het begeleidingstraject te garanderen bieden de gemeenschapsinstellingen time-outmogelijkheden aan alle private partners in alle sectoren aan. Een korte deblokkering van vastgelopen trajecten en het inlassen van een bezinningsperiode in een beveiligde voorziening moet leiden tot een herstel van de hulpverleningsrelatie en een terugkeer naar de oorspronkelijke voorziening. Time-out is tevens een hefboom om uitstroom te bevorderen én om instroom te voorkomen. p7

8 3. Binnen het cliënttraject is het in het kader van nazorg noodzakelijk om partners aan te spreken die structureel ambulante en mobiele vervolgtrajecten ontwikkelen die naadloos aansluiten bij het verblijf van een jongere in de gemeenschapsinstelling. Hierbij is methodiekafstemming een aandachtspunt. 4. Zorgaanbod binnen beveiligde opvang De gemeenschapsinstellingen organiseren een basaal zorgaanbod voor elke jongere, ongeacht leeftijd, geslacht of hulpvraag. Daarnaast creëren zijn een specifiek aanbod, dat zo veel mogelijk op maat van de jongere wordt ingevuld. Momenteel is de zorg voor de jongere nog te vaak het gevolg van toeval en is het verband met de hulpvraag niet nauw genoeg. Van naakte detentie mag absoluut geen sprake zijn en elke problematiek van de jongere moet een passend antwoord krijgen. Specifiek voor de feitenplegers is er nood aan een meer herstelgerichte reactie. 1. Binnen de beveiligde opvang, wordt het aanbod gedifferentieerd. Naast een minstens initiële scheiding van delinquente en andere jongeren, wordt ook een scheiding naar leeftijd nagestreefd. Een gesplitste opnamecapaciteit maakt de instroom beter beheersbaar. 2. Er moet een goede aansluiting zijn van cliënttrajecten op het beveiligde aanbod: nazorg, time-out en complexe problematieken moeten op een intersectorale, nauw aansluitende, flexibele en geëngageerde manier vorm krijgen. Omgekeerd mag een opvang in een gemeenschapsinstelling geen breuk betekenen in lopende hulpverlening. Met het oog op deze wenselijke continuïteit, moet men komen tot goed functionerende netwerken van voorzieningen, met de gemeenschapsinstellingen en private voorzieningen uit de omgeving van de jongere en het gezin, die samen van in het begin verantwoordelijkheid opnemen voor de hulpverlening aan de jongere. 3. Residentiële opvang in gemeenschapsinstellingen moet kunnen worden gecombineerd met herstelgerichte acties en leerprojecten. p8

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking STATUUT van deze tekst: De voorbije maanden vonden per thema drie vergaderingen plaats waarbij verschillende experten

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Conceptnota. Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie

Conceptnota. Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Conceptnota Betreft: Contouren en plan van aanpak voor een Vlaams beleid inzake een gedifferentieerde aanpak van jeugddelinquentie 1. Situering

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

Besluittekst werkgroep 5 Afstemming met jeugdhulpverlening

Besluittekst werkgroep 5 Afstemming met jeugdhulpverlening Besluittekst werkgroep 5 Afstemming met jeugdhulpverlening 1.Centrale begrippen 1.1. Diagnostiek en indicatiestelling Definiëring en finaliteit Meerdere actoren benadrukken dat het belangrijk is om voldoende

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

de Bijzondere Jeugdzorg in een internationale ti context

de Bijzondere Jeugdzorg in een internationale ti context Doelstellingen Vlaamse hulpverleningstrajecten l t in de Bijzondere Jeugdzorg in een internationale ti context t Studiedag SWVG Leuven, 2 december 2010 Ad hoc project SWVG Onderzoekers: Kiran Vanbinst,

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht

Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht Op weg naar een nieuw decreet jeugdrecht Welkom Programma Duiding traject jeugdrecht en rol agentschap Jongerenwelzijn Stefaan Van Mulders Voorstelling resultaten omgevingsanalyse- Consortium VUB-RUG-KUL-KEKI

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Deel 3: JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit 0 meisjes 3.. Organigram van JEZ 3.2. Statistische gegevens JEZ 59 3.. Organigram van JEZ 60 3.2. Statistische gegevens JEZ 3.2.. Bezettingsgraad Tabel

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE A D O P T I E 1 INLEIDING Wie in zijn praktijk geconfronteerd wordt met een vrouw die ongewenst zwanger is en overweegt haar kind af te staan voor adoptie vindt in deze

Nadere informatie

Met de kracht van de jeugd!

Met de kracht van de jeugd! Met de kracht van de jeugd! Programma Waar staat de jeugd in 2020? Hoe ziet de jeugd de jeugdhulp in 2020? De visie op de jeugdhulp in 2020 Parcours van de Staten-Generaal Visie op jeugdhulp 2020 Toespraak

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand:

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand: Onderzoek naar onevenwichten tussen vraag en aanbod in de provincie Antwerpen. Stephanie Peeters, Thérèse Jacobs en Kristel

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen

Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen Een zoektocht naar uitgangspunten, krachtlijnen en verbetermogelijkheden Vlaamse uitgangspunten, krachtlijnen en verbetermogelijkheden Beleidsnota WVG 2014-2019

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen: jaarverslag Deel : JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit meisjes.. Organogram van JEZ.. Statistische gegevens JEZ - 7 - Vereniging Ons Tehuis voor

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

MOTIE VAN AANBEVELING. bij de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg

MOTIE VAN AANBEVELING. bij de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg VLAAMS PARLEMENT MOTIE VAN AANBEVELING bij de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg Het Vlaams Parlement, gelet op : 1 de gemeenschapsbevoegdheid inzake bijstand aan personen ; 2 de bemoedigende

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg VAGGA vzw Centrale aanmelding forensisch cliënteel Inleiding CGG Vagga wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en ons zorgaanbod openstellen voor mensen die met justitie in aanraking kwamen en verplicht

Nadere informatie

- 1 - Mol, 7 februari 2012

- 1 - Mol, 7 februari 2012 Mol, 7 februari 2012 Engagementsverklaring tussen de minister bevoegd voor onderwijs, de minister bevoegd voor welzijn, de inrichters van de scholen en de CLB s en het Agentschap Jongerenwelzijn / afdeling

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Campus Bernem: Sint-Andreaslaan 5 8730 Beernem Campus Ruiselede: Bruggesteenweg 130 8755 Ruiselde Contactpersoon Patrick Defoor Telefoonnummer (051) 65

Nadere informatie

Evaluatie Time-outprojecten Bijzondere jeugdbijstand. Samenvatting

Evaluatie Time-outprojecten Bijzondere jeugdbijstand. Samenvatting Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Evaluatie Time-outprojecten Bijzondere jeugdbijstand Samenvatting Vanderfaeillie, J. Mommaerts, S. Grietens, H., 24 november 2008 Evaluatie time-outprojecten

Nadere informatie

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 November 2013 Benedikte Van den Bruel H0 Inhoud H1 Achtergrond H2 Vormen van pleegzorg & bijhorende typemodules H3 Combinaties met hulp buiten de pleegzorg

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET

GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING Voor- en achternaam Geboortedatum Geslacht Adres OUDERS Voor- en achternaam moeder Voor- en achternaam vader Adres (indien anders dan adres

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg

Sociaal centrum De Wilg Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

VISIETEKST OP HANDELINGSBEKWAAMHEID BINNEN DRM

VISIETEKST OP HANDELINGSBEKWAAMHEID BINNEN DRM VISIETEKST OP HANDELINGSBEKWAAMHEID BINNEN DRM Inschatten van de handelingsbekwaamheid van de minderjarige. Situering : In 2006 trad het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige (verder

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen.

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be December 2010 Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Tussen POS en PSY: een vangnet door samenwerking. Imke Van Herrewegen

Tussen POS en PSY: een vangnet door samenwerking. Imke Van Herrewegen Tussen POS en PSY: een vangnet door samenwerking Imke Van Herrewegen Project mogelijk gemaakt met de steun van de provincie Vlaams-Brabant Overzicht Inleiding Project LiNK Wat leeft er? Taak Coördinator

Nadere informatie

Besluittekst Werkgroep 3: Gesloten opvang en uithandengeving

Besluittekst Werkgroep 3: Gesloten opvang en uithandengeving Besluittekst Werkgroep 3: Gesloten opvang en uithandengeving 1.Gesloten opvang en gemeenschapsinstellingen Aspecten van doelgroep Voor MOF en VOS of exclusief voor MOF In de differentiatienota 1 wordt

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK.

JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK. JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wat vind je in deze brochure? De jeugdrechter, je advocaat en je consulent Waarom kom je in contact met de jeugdrechtbank? Bij de jeugdrechter. Wat

Nadere informatie

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel van decreet houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand,

Nadere informatie

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit nota nota aan datum 04/10/2016 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Benedikte Van den Bruel, David Debrouwere onderwerp Meldingen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vanuit de door

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3 Integrale Jeugdhulp De intersectorale toegangspoort in een notendop INHOUD 1. INLEIDING 2 Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2 Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2 Een grondige

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

Het hulpaanbod in modules

Het hulpaanbod in modules Het hulpaanbod in modules Anno 1998: Werkvormen PRO Erkenning en subsidiering per type voorziening Eenvoudig: de voorziening bepaalt het aanbod CONTRA De ingang tot de jeugdhulp bepaalt het hulptraject

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE

INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE INHOUD VOORWOORD BIJ DE DERDE EDITIE................................. v AFKORTINGEN.................................................... xix DEEL I STROMINGEN IN HET JEUGDRECHT................................

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bijlage 6: Artikels Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bespreking artikel (Bron: Vandenreyt, C. (3 april 2015). Meer strafzaken voor rookverbod. Het belang van Limburg, p. 17.) Dit artikel werd

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Begeleiding in haar context

Begeleiding in haar context Begeleiding in haar context Contextbegeleiding: Krachtlijnen vanuit de overheid Brussel, 16 september 2014 Openness and participation are antidotes to surveillance and control. (Howard Rheingold) WWW.JONGERENWELZIJN.BE

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Afsprakenkader omtrent de deelname aan extramurale activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen

Afsprakenkader omtrent de deelname aan extramurale activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen Afsprakenkader omtrent de deelname aan activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen Verantwoording Het arrest Ingevolge het arrest van Grondwettelijk Hof nr. 49 van 13 maart 2008 m.b.t. het derde

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding Contextbegeleiding Functie Begeleiding Omschrijving De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Nadere informatie

Verantwoording en praktijk van afzondering en isolatie in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand

Verantwoording en praktijk van afzondering en isolatie in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand 1 Verantwoording en praktijk van afzondering en isolatie in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand Specificiteit van de gemeenschapinstellingen Omwille van de specificiteit van de gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

$% &' (' )(' *&+&' ),-$&+&(' *' )&'

$% &' (' )(' *&+&' ),-$&+&(' *' )&' Vzw info@osbj.be www.osbj.be!""#! "# Dit onderzoek had als doel na te gaan of autochtone en allochtone jongeren met gedrags-en/of psychische problemen op een verschillende wijze opgevangen worden binnen

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Samenvatting. Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep. Wat, hoe en waarom

Samenvatting. Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep. Wat, hoe en waarom Samenvatting Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep In dit onderzoek worden dertig jongeren gedurende twee jaar gevolgd tijdens de uitvoering van hun PIJmaatregel. De centrale onderzoeksvraag is: Wat gebeurt

Nadere informatie

CONTEXTBEGELEIDER (75%)

CONTEXTBEGELEIDER (75%) CONTEXTBEGELEIDER (75%) Het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Betlehem is op zoek naar een contextbegeleider (vervangingscontract t/m juli, mogelijks verlengbaar) voor Gezin Centraal, een

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek

Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek Proeftuin Kleinschalige Voorziening Screening & Diagnostiek 1 Het Roer Om POO0844_FLD_Proeftuin_A5_fc_03_KJ.indd 1 21-06-17 16:27 Zorg en beveiliging op maat Justitiële jeugdinrichting (JJI) Juvaid, onderdeel

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie