Schenkingplanning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schenkingplanning 5-2-2014"

Transcriptie

1 Schenkingplanning Vermogensoverheveling bij leven door: mr drs R.J.M.M. van den Hurk Schenkingsrecht wordt geheven bij verkrijger Progressief tarief => spreiden is besparen Is voordeel begiftigde Schenken is ook: vermogen gaat over Is voordeel begiftigde, maar nadeel schenker Uitdaging: hoe vermogen schenken zonder dat dit al bij leven pijn doet Vandaag: alleen schenking, niet vererving 2 Schenken contant geld/goederen Schenken onder schuldigerkenning Schenken met behoud van gebruik Jaarlijks vrij: kind 5.229, kleinkind =per kalenderjaar, losse schenkingen samentellen Heffing alleen over wat meer wordt geschonken Schenking kan onder bewind Voorbeelden vrijstellingen: schenking voor het betalen van probleemschulden schenking waarover ontvanger IB moet betalen 3 4 Art. 12: schenkingen < 180 dagen vóór overlijden bij verkrijging voor erfrecht geteld Geldt niet voor gift t.b.v. schulden of met IB Art. 1,9: voorwaardelijke gift pas belast zodra voorwaarde vervuld Art. 53,2: bij vervulling ontbindende voorwaarde geen teruggave voor zover voordeel genoten (vruchten) Tot : max voor EW/EWL Geldt bij schenking woning en bij schenking geld voor koop/verbetering/onderhoud woning Eis: zowel schenking als besteding vóór Verhoging voor al gebruikt: Mits: 18 < kind (of partner van kind) < 40 jaar: Voor studie met hoge kosten: max Niet voor studie of huis: max Voor beide: 180-dagenregel geldt niet 5 6 Mr drs R.J.M.M. van den Hurk 1

2 Schenkingplanning Hoofdregel: w.e.v. Art. 21,5: schenking woning =>WOZ-waarde WEV woning is , WOZ = Wat is beter: Verkoop woning voor en schenking Verkoop woning voor Verkoop voor : schenking = Meer SR? Rb NH , 12/4079: samenstel van rechtshandelingen Geluk bij een ongeluk, want anders geen teruggave overdr.bel.! Waardering erfpacht en vruchtgebruik: tabellen Ubesl.SW Waarde levenslang vruchtgebruik 59-jarige: 66 % Schenking aan SBBI of steunstichting SBBI Vrijstelling voor SR: art. 33, leden 13 en 14 Lijfrente: voorwaardelijke schenking => steeds status checken bij nieuwe betaling IB: lijfrente aan ANBI (of vereniging) geheel aftrekbaar Mits minimaal 5 jaarbetalingen (dus 4 jaar + 1 dag) 6.40,2 IB: rentedragend worden is niet voldoende Vanaf notaris niet meer nodig: formulier op 7 8 Voor zover rente < 6 %: Lening direct opeisbaar: schenking vruchtgebruik van dag tot dag (15 lid 1 SW, sinds ) Alleen als door particulier aan nat. persoon Lening niet direct opeisbaar: voordeel is schenking bij verstrekking Voordeel: verschil contante waarde t.o.v. 6 % samengesteld Rb Z-NB : gedogen bewoning is geen schenking Waarde huis wordt niet minder => geen verarming 15,1 SW geldt alleen voor rente, niet voor huur Feitelijk genot gehouden (vruchtgebruik): Gevolg: vermogen bij verkregen nalatenschap geteld tegen waarde bij overlijden erflater Eigen investering mag afgetrokken (bl.eig + 6 % p.j.) Al betaalde SR mag afgetrokken van heffing Voorkomen door vergoeding van min. 6 % van waarde onbelaste staat te betalen (huur, rente) Geldt alleen als nog vruchtgebruik bij overlijden Of binnen 180 dagen daarvoor 9 10 Schenking bloot eigendom toch adviseren: Pa Ja, tax planning goed mogelijk: als verkoop volle eigendom aan derde vóór overlijden, over waarde-aangroei kinderen geen SR Of: bloot eigendom terugkopen van kinderen Of: vruchtgebruik naar BV: art. 10 SW n.v.t. (?) Dan wel ongebruikelijke tbs voor kinderen? Beginwaarde = w.e.v. bl. eig. bij aanvang t.b.s. NB: juridisch eigendom gaat over naar kind(eren), dus wel andere eigendomsverhoudingen! Bloot eigendom Vruchtgebruik Kind BV Pa Mr drs R.J.M.M. van den Hurk 2

3 Schenkingplanning Te creatief: Hof A dam , 12/00472: Moeder droeg woning over aan zoon Koopsom werd schuldig gebleven. Klein deel direct kwijtgescholden, rest in de jaren erna Moeder bleef afgesproken huur schuldig + rente Oordeel Hof: zoon heeft niets opgeofferd => WOZwaarde geldt bij overlijden + huurschuld geschrapt Wel: aftrek SR over kwijtscheldingen + rente Ook te creatief: bloot eigendom en vruchtgebruik geslitst aankopen: sinds ook in art. 10 Stel pa koopt pand voor , huur = Doel is verhuur aan eigen BV Pa is 59: vruchtgebr 66% = ; bl. eig: 34% = BV koopt vruchtgebruik, kind koopt bloot eigendom Na 5 jaar: waarde pand stel waarde bl.eig: 40 % = Bl.eig. wordt verkocht aan BV. Voordeel ad gaat naar kind zonder schenkingsrecht (wel evt. overdr.bel., en IB) Schenking schuldig blijven: 6 % rente, echt betalen, anders alsnog mogelijk art lid 3 SW: daadwerkelijk Besluit van , BLKB2012/103M: Betaling vergeten : inhalen kan tot overlijden Laatste termijn: mag betaald na overlijden Schenking vóór : lagere rente OK APV: art. 2.14a Wet IB 2001 Vermogen wordt zonder echte tegenprestatie in apart doelvermogen gebracht b.v. een fonds voor gemene rekening, een stichting, een (ir)revocable fixed/discretionary trust Niet APV: een SBBI Handvatten voor beoordeling: is vermogen discretionair en is economische (deel)gerechtigdheid bij een ander ontstaan Vgl: Hof A dam , nr. 12/ Pa Familiestichting (klein)kinderen SR: Art. 17a: brengen in apv geen verkrijging art. 17: verkrijging van apv is verkrijging van degene aan wie apv wordt toegerekend 26a SW: idem voor tariefstoepassing Planningskans: (deel) vermogen inbrengen in apv (b.v. FGR) en jaarlijks stukje schenken aan kinderen: wel economisch recht over (inclusief recht op rendement), niet zeggenschap Mr drs R.J.M.M. van den Hurk 3

4 Schenkingplanning Pa/ma kinderen Fonds: beleggingen pa/ma. Bewaarder/beheerder: pa Schenking: 5 % participatie aan kinderen Daarna: 5 % opbrengst gaat steeds naar kinderen Niet als in BV alleen beleggingen Hof Den Haag , BK 12/00757: werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief van dien aard dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer => BOF voor OG- BV Kan schenking klein pakket aandelen/certificaten dan via BOR? Ja (voor IB: mits kind werknemer) Eis: 5 jaar aandelen/certificaten houden, ook pakket < 5 % voor kind a.b. (meetrek-a.b.) SR-faciliteit staat dan ook open voor aan eigen BV verhuurd pand: 35c,1,d Prefs: mits begiftigde al 5 % gewone aandelen: 35c,4,d Voor zover betreffend eerste waarde onderneming schenking 100% vrijgesteld, rest 83 % Waarde onderneming is , schenking 5 % (= ) => geheel vrijgesteld, voor 83 % Als elk jaar een tranche wordt geschonken, steeds weer beginnen met 100 % vrijstelling! Ook voor laatste 17 % uitstel van betaling Schenking a.b.-aandelen/bv=onderneming: doorschuiving ex art. 4.17c IB alleen vzv onderneming en begiftigde 3 jaar voor schenking werkzaam voor BV (hoe beperkt in omvang ook) Schenking a.b.-aandelen/bv=geen onderneming: geen uitstel a.b.-heffing in Inv.wet Dan beter verkopen (uitstel door 25,9) en schuld later kwijtschelden of vervalt bij kwijtschelding uitstel, zie art. 3 URIW? Schenking tbs-og: 25,14,c IW: max. 10 jaar uitstel eindigt bij: vervreemding door begiftigde of faillissement belastingschuldige Bij indirecte schenking ( overdracht door holding op verzoek aandeelhouder ): Voor SR gewoon faciliteit door Besluit Voor IB alleen uitstel van betaling (25,11 Inv.wet) Mits schenking > 5 % v.h. geplaatste kapitaal Uitstel tot aandelen worden vervreemd of substantiëel dividend uitgekeerd Door eerst (af)splitsen zou directe schenking kunnen worden gecreëerd. Hier: lastig Jaarlijks geld voor premie schenken => uitkering onbelast NB: schenking premiebedrag moet wel jaarlijks vrije beslissing van schenker zijn Interessant: niet per se, kansovereenkomst Mr drs R.J.M.M. van den Hurk 4

5 Schenkingplanning Planning van schenkingen in relatie met buitenland kan heel interessant zijn Nederland heft mits schenker in Nederland woont Art. 3 SW: of in de afgelopen 10 jaar heeft gewoond Daar kan successierechtverdrag aan afdoen, echter: er zijn maar weinig verdragen (o.a. VS, VK, Antillen) Sommige buitenlanden grijpen aan bij begiftigde (Spanje) of heffen helemaal niet (Zweden, Oostenrijk): bij schenking door iemand in zo n land aan iemand in Nederland dus helemaal geen heffing Algemeen: dit is echt maatwerk en vraagt ver vooruit plannen! Huw. vw => huw. gemeensch.: geen schenking Huw. Gemeensch.=> huw. vw.: schenking tenzij zorgverplichting verevening pensioen (ook bij koude uitsluiting): wettelijke plicht, geen schenking Kan in huw. vw. of bij echtsch. uitgesloten Koude uitsluiting/verrekenbeding: als bij scheiding verrekening anders door redelijkheid/ billijkheid of door art. 1:87 BW ( beleggingsleer ) => geen schenking, want nakoming natuurlijke (of zelfs afdwingbare) verbintenis B.v.: Rb Dordrecht en Hof A dam : verrekening inclusief waardestijging a.b.; Rb Utrecht : feitelijk huw.gemeenschap Schenking staande huwelijk: gewoon belast, voor zover niet uit hoofde van zorgplicht Art. 24,2: overdrachtsbelasting in aftrek van SR Betreft: overdr.bel. over waarde waarover SR Bij gedeeltelijke vrijstelling van grondslag SR (b.v. benutting vrijgesteld bedrag voor kind): overdr.bel. naar rato Bij gedeeltelijke vrijstelling door art. 13 WBR (anticumulatieregeling): berekening naar rato Stel: verkrijging door schenker was tegen Doorlevering aan begiftigde tegen , echter waarde , dus schenking overdr.bel. over , aftrek van SR: 1/3 HR , nr. 11/ Aangifte doen bij beroep op eenmalige vrijstelling Sanctie: geen vrijstelling! Art. 47 Sw: elke verkrijger aanslag, maar aanslagen mogen wel samen op één biljet HR , 08/02696: echtpaar is geen gezamenlijke begiftigde : elk aanslag voor 50% Navordering: tot 5/12 jaar na inschrijven overlijden schenker/begiftigde (art. 66 SW) Wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst ziet ook op Successiewet Giften hoeven niet te worden meegeteld bij een nalatenschap t.b.v. de verdeling (tenzij dat wel was bepaald bij de schenking) Sommige giften moeten wel worden meegeteld bij de berekening van de legitieme 4:63 e.v. BW, met name art. 4:67! Met verrekening of zelfs inkorting van de gift! Uitsluitingsclausule: gift niet naar partner begiftigde mag ook via onderhandse akte Conclusie: sturing van vermogen via schenking kan, maar met grenzen Mr drs R.J.M.M. van den Hurk 5

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

bedrijfsopvolgingsregelingen

bedrijfsopvolgingsregelingen www.pwc.nl Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk Onderzoek naar de invloed van bedrijfsopvolgingsregelingen op de continuïteit van familiebedrijven. December 2014 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

West-Europa trekt één lijn bij overdracht familiebedrijven

West-Europa trekt één lijn bij overdracht familiebedrijven www.pwc.nl West-Europa trekt één lijn bij overdracht familiebedrijven Onderzoek naar de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen in West-Europa April 2015 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Familiebedrijven in West-Europees

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Fiscale coherentie: a rule of reason

Fiscale coherentie: a rule of reason Fiscale coherentie: a rule of reason Inleiding De Europese Unie heeft op vele terreinen bevoegdheden. Het terrein van de directe belastingen behoort daar niet toe. Dit terrein behoort tot het soevereine

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie