Key Investor Information Document Verklarende woordenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Key Investor Information Document Verklarende woordenlijst"

Transcriptie

1 Key Investor Information Document Verklarende woordenlijst Termen Aandeelbewijzen Definities Beleggingen die een belang in een bedrijf inhouden. Aandelenblootstelling kan worden bereikt via beleggingen in aandelen, depositobewijzen, warrants en andere deelnemingsrechten. Aandelenblootstelling kan ook worden bereikt, zij het in beperkte mate, via beleggingen in converteerbare effecten, index- en deelnemingsnotes en aandeelgerelateerde notes. Aandelenklasse(n) Afzonderlijke binnen elk Sub-Fonds uitgegeven klassen van aandelen, die elk onderworpen kunnen zijn aan een specifieke kosten- en vergoedingenstructuur, minimuminleg, valuta en dividendenbeleid. Aandelenswaps Een overeenkomst om meestal een vaste of variabele renteopbrengst te ruilen voor de opbrengst van een aandeelbewijs of een andelenindex. Zie: Afgeleide financiële instrumenten Aandelentransactie Fusie waarbij het overnemende bedrijf aan de aandeelhouders van het over te nemen bedrijf aandelen van het overnemende bedrijf aanbiedt in ruil voor aandelen van het over te nemen bedrijf (de overnamekandidaat). Een overnamekandidaat is een bedrijf dat betrokken is, of kan worden, bij een fusie of een andere zakelijke transactie. Absoluut rendement De waardestijging of -daling (als percentage van de Intrinsieke Waarde) die een Sub-Fonds over een bepaalde periode realiseert. Daartegenover staat het relatieve rendement: het rendement dat een Sub-Fonds over een bepaalde periode behaalt in vergelijking met zijn benchmark of een andere maatstaf. Afgeleide financiële instrumenten Beleggingen die hun waarde ontlenen aan de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa, zoals effecten, indices of rentevoeten. Zij vertonen hefboomwerking ( gearing ): kleine mutaties in de waarde van de onderliggende activa kunnen grote mutaties veroorzaken in de waarde van afgeleide financiële instrumenten. Staan ook wel bekend als derivaten. Zie: Hefboomwerking Agressief beheerd Een Sub-Fonds dat in de regel met een lagere referentie aan de benchmark wordt beheerd. De omloopsnelheid en het risico van dergelijke Sub-Fondsen zullen waarschijnlijk hoger zijn.

2 Alfa Bij als Alfa Plus ingedeelde Sub-Fondsen heeft de term Alfa betrekking op het voor risico gecorrigeerde rendement van een belegging. Amerikaans schatkistpapier Schuldbewijzen uitgegeven door de Amerikaanse overheid. Staat ook wel bekend als schatkistbiljetten. AUD Australische dollar Benchmark Referentiewaarde waartegen het rendement, de risicokenmerken of samenstelling van het Sub-Fonds worden afgemeten. Blue chip -bedrijven Bedrijven die door de Vermogensbeheerder nationaal erkend, reeds lang gevestigd en financieel gezond worden geacht. Brady bonds In USD luidende obligaties die door overheden van ontwikkelingslanden worden uitgegeven in het kader van het Brady-plan. Vernoemd naar de voormalige Amerikaanse staatssecretaris van financiën Nicholas Brady. Het Brady-plan was speciaal ontworpen om Latijns-Amerikaanse landen te helpen een deel van hun uitstaande schuld aan de Verenigde Staten af te lossen. Brutoblootstelling De waarde van de som van alle long- en short-posities van een Sub-Fonds, dikwijls uitgedrukt als een percentage van de Intrinsieke Waarde. Zie: Nettoblootstelling. CAD Canadese dollar CHF Zwitserse frank Closed-end-beleggingsfonds Collectief beleggingsfonds dat een vastgesteld aantal aandelen uitgeeft.

3 CNH De offshore RMB, de Chinese valuta die buiten de VRC toegankelijk is. De CNH wordt voornamelijk in Hongkong verhandeld. De regering van de VRC heeft deze valuta in juli 2010 geïntroduceerd om handel en investeringen via entiteiten buiten de VRC te bevorderen. De CNY (onshore) en CNH (offshore) kunnen in waarde verschillen. CNY De onshore RMB, de Chinese valuta die binnen de VRC toegankelijk is. Converteerbare effecten Een statistische maatstaf van hoe twee activa zich ten opzichte van elkaar bewegen. Directioneel risico Het risico slechter te presteren dan de benchmark doordat het Sub-Fonds geen directe blootstelling heeft aan bepaalde effecten, sectoren of landen die in waarde stijgen. Door activa gedekte effecten Een belang in een pool activa, zoals creditcardschulden of autoleningen, dat is gestructureerd als een schuldbewijs. Door activa gedekte effecten ontlenen hun kasstromen en kredietkenmerken aan een pool onderliggende activa. Zie: Effecten Door een hypotheek gedekte effecten Een bijzonder type door activa gedekte effecten, waarbij de onderliggende activa hypotheken zijn. Zie: Door activa gedekte effecten Door een hypotheek van een overheidsinstelling gedekte effecten Door hypotheken gedekte effecten, uitgegeven door een Amerikaanse overheidsinstelling, zoals de Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), de Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) en de Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Zie: Door hypotheken gedekte effecten Duration Duration staat voor de gevoeligheid van een schuldbewijs of een portefeuille voor rentewijzigingen en wordt in jaren uitgedrukt. Hoe hoger het getal van de duration, hoe groter het negatieve of positieve rente-effect op de koers van schuldbewijzen. De duration wordt berekend als de gemiddelde tijd in jaren die het kost om een schuldbewijs afgelost te krijgen. Zie ook: Schuldbewijzen, Gewogen gemiddelde duration, Vervaldatum

4 Effecten Verhandelbare instrumenten die een financiële waarde vertegenwoordigen. Effecten worden ruwweg ingedeeld in: aandeelbewijzen (aandelen in bedrijven en andere effecten die vergelijkbaar zijn met aandelen in bedrijven), schuldbewijzen (obligaties en andere vormen van gesecuritiseerde schuld) en alle overige verhandelbare effecten waaraan het recht verbonden is om deze effecten door inschrijving of ruil te verwerven. Zie: Aandeelbewijzen, Schuldbewijzen en Afgeleide financiële instrumenten Efficiënt portefeuillebeheer Een beleggingstechniek die erop gericht is ofwel de risico s te beperken, ofwel de kosten terug te brengen, dan wel extra kapitaal of beleggingsinkomsten te generen, bij een risiconiveau dat overeenstemt met het risicoprofiel van het Sub-Fonds. EUR Euro Eurobonds Obligaties uitgegeven in een andere valuta dan de valuta van het land waarin of de markt waarop ze worden uitgegeven. Future Een overeenkomst om vóór een datum in de toekomst tegen een bepaalde prijs een actief te kopen of te verkopen. GBP Brits pond sterling Gecorreleerd Een statistische maatstaf van hoe twee activa zich ten opzichte van elkaar bewegen. Gedekte obligaties Obligaties die worden gedekt door activa, bijvoorbeeld een pool hypotheken die op de balans van de emittent blijft staan. De houder van de gedekte obligaties staat niet alleen bloot aan niet-aflossing van de schulden, maar loopt ook risico op de financiële gezondheid van de emittent. Gediversifieerde portefeuille Een portefeuille die belegt in een brede verscheidenheid aan bedrijven of effecten. Geïndexeerde schuldbewijzen Schuldbewijzen waarvan de betaling periodiek wordt aangepast aan een van overheidswege gepubliceerde inflatie-index. Zie: Schuldbewijzen

5 Geldmarktinstrumenten Normaliter op de geldmarkt verhandelde instrumenten, die liquide zijn en een waarde hebben die op elk moment nauwkeurig kan worden bepaald, bijvoorbeeld schatkistbiljetten (ook van lokale overheidsinstellingen) en depositocertificaten. Gemiddelde looptijd Meet hoelang het gemiddeld duurt voordat met de onderliggende activa van door activa gedekte effecten de hoofdsom wordt afgelost. Zie: Door activa gedekte effecten Gestructureerde producten Beleggingen die gebaseerd zijn op een mandje onderliggende effecten, bijv. aandeelen schuldbewijzen en afgeleide financiële instrumenten, waarbij het rendement is gekoppeld aan de performance van de onderliggende effecten of index. Zie: Aandeelbewijzen, Schuldbewijzen, Afgeleide financiële instrumenten Gewogen gemiddelde beurswaarde De gemiddelde beurswaarde van alle effecten in een portefeuille, berekend door de beurswaarde van individuele effecten te wegen op basis van hun omvang ten opzichte van de portefeuille als geheel. Gewogen gemiddelde duration De gemiddelde duration van alle effecten in een portefeuille, berekend door de duration van individuele effecten te wegen op basis van hun omvang ten opzichte van de portefeuille als geheel. Zie: Duration Gewogen gemiddelde looptijd De gemiddelde tijd tot de vervaldatum van alle effecten in een portefeuille, berekend door de looptijd van individuele effecten te wegen op basis van hun omvang ten opzichte van de portefeuille als geheel. Hoe langer de gewogen gemiddelde looptijd tot de vervaldatum, hoe langer het duurt voordat de effecten in de portefeuille vervallen. Wordt algemeen gebruikt als een eenvoudige indicator van de rentegevoeligheid in een portefeuille kortlopende marktinstrumenten. Zie: Vervaldatuminstrumenten. Staan ook wel bekend als derivaten. Grensmarktlanden Dit zijn de minst ontwikkelde onder de landen met opkomende markten. Bijvoorbeeld de landen die zijn opgenomen in indices als de MSCI Frontier Market Index. Groei Bij Sub-Fondsen die een groeistijl hanteren bij hun portefeuillebeleggingen, zijn dat Sub-Fondsen die primair beleggen in aandeelbewijzen van bedrijven waarvan de kernwaarden (d.w.z., omzet, winst en activa) naar verwachting sneller zullen groeien dan de markt.

6 Grondstof Fysieke goederen die onder één van de volgende twee categorieën vallen: harde grondstoffen, zoals metalen (bijv. goud, koper, lood en uranium), diamanten, olie en gas; en zachte grondstoffen, zoals landbouwproducten, wol, katoen en voedingsmiddelen (bijv. cacao, suiker en koffie). Hedge/Hedging/Afdekken Een strategie die erop gericht is verliezen ten gevolge van veranderingen in de koers van door een Sub-Fonds aangehouden activa teniet te doen of te beperken. Zie: Afgeleide financiële instrumenten Hefboomwerking Methode om door middel van afgeleide financiële instrumenten een hogere blootstelling te krijgen aan een van de onderliggende activa. Kleine mutaties in de waarde van de onderliggende activa kunnen een groot verschil veroorzaken in de waarde van afgeleide financiële instrumenten. Zie: Afgeleide financiële instrumenten HKD Hongkong dollar HUF Hongaarse forint ICB s Zie: Instellingen voor collectieve belegging ICBE ICBE staat voor Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. Een ICBE is een soort ICB of fonds dat valt onder ofwel de gewijzigde Richtlijn 85/611/EG van 20 december 1985 ofwel Richtlijn 2009/65/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals Een Instellingen voor collectieve belegging fonds dat geld aanneemt van een aantal beleggers en dit bij elkaar legt in één fonds, dat opereert volgens het principe van risicospreiding. Investment grade In het algemeen zijn dat schuldbewijzen van emittenten die volgens een ratingbureau beter in staat zijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen dan schuldbewijzen onder investment grade. Deze schuldbewijzen hebben op basis van de kredietwaardigheid of het wanbetalingsrisico van de emittent een rating van ten minste BBB-/Baa3 of hoger van respectievelijk Standard & Poor s en Moody s of een gelijkwaardige rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Zie: Ratingbureau, Onder investment Grade, Schuldbewijzen.

7 JPY Japanse yen Kredietstrategie Een beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van beleggingen in kredietgrelateerde strategieën. Dat kunnen beleggingen in een relatieve waarde zijn of een directionele aanpak (d.w.z., effecten kopen die ondergewaardeerd worden geacht en effecten short verkopen die overgewaardeerd worden geacht) in de vorm van kredietgerichte instrumenten. KRW Zuid-Koreaanse won Kwantitatieve doorlichting Selectie op basis van een mathematische analyse van de meetbare cijfers van een bedrijf, zoals de waarde van de activa of de geraamde omzet. Een subjectieve beoordeling van de kwaliteit van het management maakt geen deel uit van dit type analyse. Liquide middelen Effecten die vlot kunnen worden omgezet in contanten, bijvoorbeeld kortlopende staatsobligaties als schatkistbiljetten, certificaten van bankdeposito s, geldmarktfondsen en andere geldmarktinstrumenten. Zie: Geldmarktinstrumenten Liquiditeit De mate waarin activa in de markt kunnen worden gekocht of verkocht zonder dat hun koers aanzienlijk wordt beïnvloed. Long (-positie/-blootstelling) Long-posities innemen of een long-blootstelling hebben, betekent activa aanhouden of kopen. Zie: Short Long/short-aandelenstrategie Een beleggingsstrategie die inhoudt dat aandeelbewijzen die naar verwachting in waarde zullen stijgen of aantrekkelijk worden geacht long worden gekocht en dat aandeelbewijzen die naar verwachting in waarde zullen dalen of niet aantrekkelijk worden geacht short worden verkocht. Mid-caps Mid-caps zijn bedrijven waarvan de beurswaarde op het moment van aankoop binnen de bandbreedte van de beurswaarden van bedrijven in de Russell Midcap Index ligt.

8 Nettoblootstelling De waarde van de long-posities minus de waarde van de short-posities van een Sub- Fonds, dikwijls uitgedrukt als percentage van de Intrinsieke Waarde. Zie: Brutoblootstelling. NOK Noorse kroon NZD Nieuw-Zeelandse dollar Onder investment grade Schuldbewijzen met een rating onder BBB-/Baa3 van respectievelijk Standard & Poor s en Moody s of een gelijkwaardige rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Dit wijst op een lagere kredietwaardigheid en een hoger risico van wanbetaling door de emittent vergeleken met schuldbewijzen met investment grade. Dergelijke schuldbewijzen bieden gewoonlijk een hoger rendement ter compensatie van het hogere risico van wanbetaling door de emittent. Ook wel bekend als high yield -obligaties. Zie: Ratingbureau, Schuldbewijzen, Investment Grade Onderpand Eigendommen of activa die worden aangeboden als zekerheid voor een schuldbewijs. Deze dienen als zekerheid voor de ingeval de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Ongedekte verkoop De verkoop van effecten die de verkoper niet in bezit heeft, maar die hij op een toekomstig tijdstip moet terugkopen. Op een beurs verhandelde fondsen Beleggingen die bestaan uit een pool effecten die in de regel de performance van een index volgen en die op een effectenbeurs worden verhandeld. Op een beurs verhandelde grondstoffen Beleggingen die de performance van ofwel individuele grondstoffen ofwel grondstofindices volgen en die op een effectenbeurs worden verhandeld. Zie: Grondstoffen Opkomende markten Opkomende markten zijn normaliter markten van minder ontwikkelde landen met een relatief laag inkomen per hoofd en een veelal bovengemiddeld economisch groeipotentieel, maar waar de volatiliteit hoger en de risico s groter zijn dan in ontwikkelde markten. Bijvoorbeeld de landen die zijn opgenomen in indices als de MSCI Emerging Markets Index.

9 Opportunistische / mondiale macrostrategie Een beleggingsstrategie waarbij de beleggingsbeslissingen primair worden gebaseerd op economische en politieke factoren wereldwijd (macro-economische principes). PLN Poolse zloty Portefeuille-afdekkingstrategie Een beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van het afdekken van de risico s die verbonden zijn aan andere onderdelen van de portefeuille. Ratingbureau Een onafhankelijke organisatie, zoals Standard & Poor s, die bedrijven, banken en financiële instellingen beoordeelt naar hun vermogen om te voldoen aan hun financiële verplichtingen en op grond daarvan een rating toekent. Real Estate Investment Trust (REIT) Beleggingen die specifiek gericht zijn op het bezitten en meestal ook het beheren van vastgoed. Dit kan onder meer vastgoed omvatten in de woningsector (appartementen), de commerciële sector (winkelcentra, kantoren) en de industriële sector (fabrieken, magazijnen), maar is niet daartoe beperkt. Bepaalde Reit s kunnen zich ook bezighouden met de financiering van vastgoed en andere activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van vastgoed. Referentievaluta van de Aandelenklasse De valuta waarin de Intrinsieke Waarde per aandeel wordt uitgedrukt. Referentievaluta van het Sub-Fonds De valuta waarin de activa van een Sub-Fonds voor boekhoudkundige doeleinden worden gewaardeerd. Dit hoeft niet dezelfde valuta te zijn als de valuta waarin Aandelenklassen van het Sub-Fonds zijn uitgedrukt of de valuta van de beleggingen van het Sub-Fonds. Relatieve-waardestrategie Een beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van prijsverschillen tussen met elkaar samenhangende effecten of tussen effecten en de markt in zijn totaliteit. Risicopremie voor transacties Het verschil tussen de huidige koers van de aandelen van een over te nemen bedrijf (overnamekandidaat) en de prijs die een overnemend bedrijf biedt voor de aandelen van de overnamekandidaat ter compensatie van het risico dat de transactie wellicht niet doorgaat. Een overnamekandidaat is een bedrijf dat betrokken is, of kan worden, bij een fusie of een andere zakelijke transactie.

10 Risicovrij rendement Het risicovrije rendement is het als risicovrij beschouwde deel van het rendement dat van een belegging wordt verwacht. Zo wordt de rente op cash en op cashequivalente effecten zoals schatkistbiljetten vaak het risicovrije rendement genoemd. RMB Renminbi, de officiële valuta van de Volksrepubliek China (PRC). Deze wordt gebruikt ter aanduiding van de Chinese valuta zoals deze op de binnenlandse markt (CNY) en op de markten van Groot-China (CNH), voornamelijk in Hongkong, wordt verhandeld. RQFII Een erkende buitenlandse institutionele renminbi-belegger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) als aan de Vermogensbeheerder beleggingsquota toegekend zijn met als doel volgens de RQFII-regelgeving direct in binnenlandse effecten van de Volksrepubliek China te beleggen. Schuldbewijzen Schuldbewijzen omvatten een reeks beleggingen, waarvan obligaties de meest gebruikelijke zijn. Bij obligaties leent een partij (de koper) geld aan een andere partij (de emittent) in ruil voor het recht op een rentebetaling (coupon) en aflossing van de hoofdsom of nominale waarde op vervaldatum. Schuldbewijzen kunnen worden ingedeeld naar het type rente dat wordt vergoed (vast of variabel) en naar het type emittent (bedrijven en overheden). Voorbeelden van schuldbewijzen zijn onder meer obligaties, preferente obligaties en promessen. Zie: Vervaldatum Schuldbewijzen zonder rating Schuldbewijzen die geen rating hebben van een erkend kredietratingbureau. Zie: Ratingbureau, Schuldbewijzen Short verkopen Een short -positie innemen. Zie: Short SEK Zweedse kroon SGD Singapore dollar Short (-positie/-blootstelling) Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten om een positief rendement te genereren als de prijs van de onderliggende activa daalt. Zie: Long

11 Strategie gericht op gebeurtenissen Een beleggingsstrategie die erop gericht is te profiteren van het kunnen doorgronden van de waarschijnlijkheid dat zich bepaalde gebeurtenissen zullen voordoen, zoals een fusie, herstructurering of faillissement van een bedrijf, alsmede van het tijdpad waarbinnen deze gebeurtenissen zich zullen voordoen. Sub-Fonds Een fonds met een afgescheiden pool van activa en verplichtingen, met zijn eigen beleggingsdoelstelling, beleggingsbeleid en noteringsvaluta. TBA s (To-Be-Announced) Een termijncontract op een algemene pool van hypotheken. De specifieke hypotheekpools worden aangekondigd en toegewezen vóór de leveringsdatum. Termijndeposito Een bij een financiële instelling, gewoonlijk een bank, voor een bepaalde periode aangehouden deposito. Terugkoopovereenkomst Een koper van een terugkoopovereenkomst verbindt zich contanten te verschaffen aan een tegenpartij (de ontvanger van de contanten of de verkoper), die effecten verkoopt en zich verbindt deze effecten op een latere datum tegen een hoger bedrag aan contanten terug te kopen van de koper. Dit hogere bedrag bestaat uit de uitgeleende contanten en een extra bedrag (zijnde de rente, het zogeheten repotarief ). De effecten die door de ontvanger van de contanten zijn verkocht, worden veelal aangeduid als onderpand. Totaalrendement-swap Een overeenkomst om een vaste of variabele rentevoet te ruilen voor de opbrengst van een onderliggend actief. Zie: Afgeleide financiële instrumenten Uitstelrisico Het risico dat een rentestijging het tempo vertraagt waarin leningen in een pool zullen worden afgelost, waardoor de terugbetaling van de hoofdsom aan beleggers wordt uitgesteld. USD Amerikaanse dollars Valutaderivaten Afgeleide financiële instrumenten met een valuta of wisselkoers als onderliggende waarde, bijv. valutatermijncontracten. Zie: Afgeleide financiële instrumenten Valuta-overlay Actief valutabeheer met als doel extra opbrengsten te genereren.

12 Valutatermijncontracten Een overeenkomst tussen twee partijen waarbij op een datum in de toekomst (termijn) een valuta tegen een bepaalde prijs wordt omgeruild voor een andere. Staan ook wel bekend als termijncontracten. Vermogensbeheerder Is verantwoordelijk voor de beslissing hoe activa van een Sub-Fonds worden belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Sub-Fonds. Vervaldatum De datum waarop een schuldbewijs moet worden afgelost. Zie: Schuldbewijzen Vestigingsplaats De term vestigingsplaats verwijst naar het land waar een bedrijf opgericht is of zijn maatschappelijke zetel heeft. Volatiliteit Statistische maatstaf voor de koersschommelingen van een bepaald effect of Sub- Fonds. Gewoonlijk geldt: hoe hoger de volatiliteit, hoe risicovoller het effect of Sub- Fonds. VRC People s Republic of China, oftewel de Volksrepubliek China. In dit geval worden Hongkong, Macau en Taiwan niet tot de VRC gerekend. Waarde Sub-fondsen die beleggen in een op waarde gerichte portefeuille zijn Sub-fondsen die hoofdzakelijk in effecten beleggen die t.o.v. hun fundamentals (bijv. omzet, winst en activa) met een korting worden verhandeld en hierdoor als ondergewaardeerd worden beschouwd. Warrant Beleggingen die de eigenaar het recht geven, maar niet verplichten, op een datum in de toekomst effecten, bijv. aandelen, te kopen tegen een overeengekomen koers. Yankee bonds In USD luidende obligaties die in de VS zijn uitgegeven door buitenlandse banken en bedrijven.

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk.

Als u meer informatie wenst, bel dan ons Investor Services Team op het nummer +44 (0) 800 718 777 of bezoek ons online op www.schroders.co.uk. Deze gids werd opgesteld om de beleggingsliteratuur begrijpelijker te maken en enkele van de meest gebruikte termen te verduidelijken. De nadruk werd gelegd op een heldere en beknopte uitleg. Het is niet

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen

Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen Today s informeert u graag. Begrippenlijst Beleggen Aandelen Aandelenfonds Aankoopkosten AEX-index Alfa American Stock Exchange (AMEX) Alternatieve Beleggingen AMX-index Appreciatie Ask Asset Categorieën

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN NL Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN DIVERSIFICATIE MVB GBF BRON- HEFFING SICAV INFORMATIE CORRELATIE ALTERNATIEF BanK Luxemburg BanK Luxemburg Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN Deze

Nadere informatie

BlackRock Mix Fonds 3

BlackRock Mix Fonds 3 BlackRock UCITS Funds BlackRock Mix Fonds 3 Performance tot 31 juli 2015 Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Samenvatting van beleggingdoel

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie