1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf Page 1 of 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk gehouden op de residentie van de ambassadeur op1 maart 2014 Aanwezigen: Afgevaardigden van: Aneas, ANM, CMUnf, CNC, CNM, Drop of Stroopwafels, La Tulipe, Lys-Orange, Ned. Ver. Bretagne, Ned. Ver. Languedoc-Roussillon, Ned. Ver. Lille, Ned. Ver. Parijs, Ned. Ver. Pays de Gex, Ned. Ver. Straatsburg, Neerlandia en Ondersteuningsfonds. Zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. De voorzitter, Guido Smoorenburg, verwelkomt alle aanwezigen. Hij zal tijdens de cocktail de ambassadeur de heer Ed Kronenburg bedanken voor de genereuze ontvangst op de residentie. Hij zal hem dan een boek overhandigen met als titel: La Pitié-Salpetrière, aangezien de ambassadeur zowel belangstelling heeft voor de geschiedenis van Parijs als voor neurologie. Verder bericht hij dat de erevoorzitter André van der Stam wegens gezondheidsredenen op 89 jarige leeftijd niet aan de vergadering kon deelnemen. André wenst ons veel succes en een vruchtbare vergadering. Vervolgens heet de voorzitter Henk en Elly Grethe van harte welkom. Namens alle leden hier aanwezig wordt Henk Grethe benoemd tot erelid en hij krijgt van de voorzitter een oorkonde aangeboden met de volgende tekst: De leden van de Fédération des Associations Néerlandaises en France opgericht op te Montpellier in vergadering bijeen op te Parijs, hebben besloten te benoemen tot erelid Henk Grethe gezien de grote inzet waarmee hij sinds de oprichting van de federatie heeft bijgedragen aan het welzijn van de Nederlanders in Frankrijk. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf Page 1 of 6

2 2. Mededelingen van de voorzitter Er is een afmelding gekomen van de vereniging Grenoble. In 2013 is de CNC (Catalunya) toegetreden tot de FANF. De Nederlandse Club Côte d Azur heeft de FANF per 1 mei 2013 opgezegd.op 15 maart a.s. is er een ALV van de DNC waar Guido Smoorenburg en Marianne Lapidaire aanwezig zullen zijn. Dan zal meer over de reden van opzegging vernomen worden. Guido zal de vergadering vragen een uitspraak te doen over de wenselijkheid van het lidmaatschap van de FANF. 3. Goedkeuring notulen en jaarverslag De notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 9 maart 2013 en het jaarverslag van het bestuur worden goedgekeurd. 4. Financiën a. De Penningmeester, Erik van der Most, brengt verslag uit. Zie financieel verslag (bijlage) De bankstand is De penningmeester benadrukt dat de jaarlijkse uitgaven bekostigd moeten kunnen worden uit de contributies. b. De kascommissie keurt de stukken goed. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Hetty van de Ven (NVLR) en Johan de Meij (CNM). Cobi de Jongh stelt de vraag: moeten wij nog wel een kascommissie hebben? Zij legt het volgende uit: In sommige verenigingen heb je een verplichte Commissaire aux Comptes, maar dan zit je in een ander structuur zoals voetbalclubs etc. In Frankrijk bestaat er geen kascommissie en zij vraagt zich af of een kascommissie dan wel bestaansrecht heeft. Dit geldt ook voor alle Nederlandse verenigingen in Frankrijk. De statuten van de FANF vragen hier ook niet om. Marianne Lapidaire vindt het prettig het te handhaven en Henk Grethe is van mening dat er een controle moet zijn op de inkomsten en uitgaven met de mogelijkheid hierover de penningmeester te interpelleren. De voorzitter deelt mede dat de kascommissie blijft bestaan. c. Décharge van de penningmeester Vraag:Wat betekent décharge van de penningmeester Antwoord: Het is een verklaring dat de penningmeester zijn werk naar eer en geweten heeft gedaan. De vergadering déchargeert hierop de penningmeester. ALV Fanf Page 2 of 6

3 d. De vergoeding van de reis-en verblijfkosten zijn goed besproken. e. De contributie hoeft niet aangepast te worden en blijft op 1 per lid, op basis van het ledental (echtparen en gezinnen gelden voor twee leden). Iedere rechtspersoon stelt één lid voor. f. De penningmeester,erik van der Most, presenteert de begroting voor 2014 en deze wordt door de aanwezigen goedgekeurd 5. Verslag van de werkgroepen,website en enquête De voorzitters, van de drie werkgroepen Guido Smoorenburg, Cobi de Jongh en Attie Duval lichten de toegestuurde verslagen toe. Guido Smoorenburg licht nog toe dat de taak die het CVZ nu uitoefent voor de Verdragsgerechtigden waarschijnlijk zal worden overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het SVB heeft onze voorkeur. Cobi de Jongh benadrukt, nadat ze haar verslag heeft toegelicht, dat iedereen voor liefdewerk oud papier werkzaam is voor de FANF en dat zij op zoek is naar mensen die haar bij kunnen staan. Er lopen drie contacten met Rob van Schijndel, Frank van Eig en de heer Mulder. Zij denkt aan artikelen over arbeidsrecht, familierecht en de ervaring van o.a. Consul Honorair Ernst van der Horst, (Montpellier). Attie Duval licht nog toe dat Toulouse nu een examinator voor de Nederlandse taal heeft, maar dat het door heel Frankrijk nog niet zo loopt, omdat de examinatoren nog niet overal in Frankrijk beschikbaar zijn. Mieke Kriens heeft inmiddels haar website over onderwijs in Frankrijk met alle informatie over het Franse onderwijssysteem. (www.onderwijs.fr) De link staat vermeld op de website van de FANF. Dick Vermeij vraagt in hoeverre de behoefte aan onderwijs in het Nederlands zich verhoudt tot de behoefte aan frans onderwijs aan Nederlanders in Frankrijk. Attie Duval legt uit dat het per jaar om meer dan 600 examens gaat. De website: Leden van de FANF en lezers van de website kunnen zich opgeven voor een digitale nieuwsbrief bij de redacteur. Hiermee worden ze geattendeerd op nieuwe berichten op de site. De enquête: gaan wij sluiten of zullen wij nog doorgaan? Ongeveer 10% van de leden heeft gereageerd (200 reacties) 25% van onze leden kijken nooit naar onze website. 18% kijkt 1x per jaar 28% 1x per kwartaal 21% 1x per maand Guido Smoorenburg en Maarten Post zullen een verslag maken. ALV Fanf Page 3 of 6

4 Jeannette van der Velde zal de enquête nog eens in het juni blad Van Drop of Stroopwafels plaatsen. Ook de andere voorzitters kunnen hun leden aansporen de enquête alsnog in te vullen. Nagegaan zal worden waarom het invullen van de enquête soms problemen opleverde. 6. Rondvraag over het verslagjaar 2013 Iedereen stemt met het verslag in. 7. Verkiezing nieuw bestuur. De voorzitter deelt mede dat hij zich niet herkiesbaar stelt als voorzitter vanwege gezondheidsredenen. Hij is wel bereid lid van het bestuur te blijven. De voorzitter prijst zich gelukkig dat Ton Roelofs nu zijn plaats wil innemen. Wouter Tetrode treedt af als bestuurslid (website) en wij zijn heel blij met de komst van Anje Post, die nu al 6 maanden meedraait. De nieuwe samenstelling van het bestuur is als volgt: Ton Roelofs,voorzitter Guido Smoorenburg, vice-voorzitter, voorzitter werkgroep zorg Erik van der Most, penningmeester Mary Beelaerts van Blokland, secretaris Anje Post-Hoogland, website Cobi de Jongh, voorzitter werkgroep juridisch/fiscaal Attie Duval, voorzitter werkgroep onderwijs Guido Smoorenburg draagt het voorzitterschap over aan Ton Roelofs. Ton Roelofs ervaart het als een eer Guido Smoorenburg op te volgen en is erg blij dat Guido deel blijft uitmaken van het bestuur, Met name zijn expertise en contacten met betrekking tot de werkgroep zorg kunnen we niet missen. Hij bedankt Guido voor zijn werk met name in de afgelopen drie jaar. Ton Roelofs bedankt het bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen en zal proberen de voorzittersrol zo goed mogelijk te vervullen. Hij wenst Anje alle succes met de verdere opbouw van de website. De voorzitter stelt voor snel verder te gaan met de vergadering. 8. Actieprogramma 2014 De voorzitter vraagt de vergadering in hoeverre de lopende zaken moeten worden gecontinueerd. Dit blijkt het geval. De werkgroepen zorgverzekering, juridisch/fiscaal en onderwijs blijven hun werk voortzetten in de lijn van de vorige jaren. ALV Fanf Page 4 of 6

5 In dit verband wordt opgemerkt dat een onderzoek naar de noodzaak van een helpdesk nuttig zou zijn. Er wordt opgemerkt dat zo n helpdesk risico s kan inhouden. Cobi de Jongh stelt voor zich, bijvoorbeeld eenmaal per maand, beschikbaar te stellen als helpdesk om mensen te verwijzen naar de betreffende instanties. Zij kan via de helpdesk geen problemen oplossen, maar wel verwijzen. Ten aanzien van het onderwerp Terugkeer naar Nederland merkt Henk Grethe op dat er zeer beperkt is gereageerd op de notitie die Cobi de Jongh en hij hebben opgesteld. Het onderwerp wordt steeds belangrijker, aangezien er een toenemende behoefte is om terug te keren. Bij de CMUnf zijn er 22 verzekerden naar Nederland vertrokken en bij Drop of Stroopwafels 28 leden. Ton Roelofs merkt op dat hij bij Aneas helaas heeft moeten vaststellen dat mensen deze beslissing ook vaak te laat nemen. Voorlichting over dit onderwerp blijft van belang. In verband met de slechte gezondheid van Wim Bavelaar kan hij zich niet meer zoals voorheen inzetten voor de website. Er zijn een aantal mensen die hem vervangen. Guido stelt een samenwerking voor met de website van Bavelaar: Belangrijke informatie van de FANF gaat ook nu naar deze website Wonen en Leven in Frankrijk. Marianne Lapidaire stelt voor om eerst een proefperiode te houden en dan zien of wij hiermee doorgaan. Voorkoming dubbele sociale lasten. Vorig jaar hebben we daar een uitgebreide voorlichting over gehad van Frank van Eig. Guido Smoorenburg heeft de voorzitters benaderd of wij hier actie moeten ondernemen. De respons was zeer beperkt. Guido merkt op dat het over het algemeen beter werkt niet via een rechtsgang je gelijk te halen en je te richten op Europarlementariers. Dat blijkt effectiever. Ook wijst hij op problemen die zijn ontstaan met de aftrekbaarheid van de CVZ premie bij de Franse fiscus. Hij vraagt of de vergadering van mening is dat de FANF van deze problemen een actiepunt moet maken en of men van mening is dat de financiële reserve mag worden aangesproken als hiervoor professionele hulp nodig is. De vergadering reageert unaniem positief. Belasting pensioenen: In navolging van wat er in Duitsland is gebeurd bestaat het voornemen van de Nederlandse regering om de pensioenen van Nederlanders in Frankrijk in Nederland te gaan belasten, zoals dat nu al gebeurt met het ABP pensioen. De vergadering is van mening dat de FANF een vinger aan de pols moet houden en zo nodig actie moet ondernemen. Vanuit de vergadering waren er geen verdere suggesties tot activiteiten die het bestuur zou moeten ondernemen. De voorzitter doet in navolging van Cobi de Jongh een beroep om onderwerpen, maar ook expertise die er binnen de verenigingen is, in te brengen bij het bestuur. ALV Fanf Page 5 of 6

6 Door Meta Boreel wordt nog opgemerkt dat we het niet over advertenties moeten hebben op onze website, maar over sponsering, aangezien dat dit fiscale problemen kan geven. 9. Wat verder ter tafel komt Mary Beelaerts vraagt alle leden de nieuwe gegevens van hun bestuur aan haar door te willen geven. Vaak gebeurt dit niet. Willen de verenigingen hun clubblad/nieuwsbrief sturen aan de redacteur van de FANF: Anje Post, 1 Route de Baron, Collorgues. Digitale nieuwsbrieven: 10. Vaststelling datum volgende ALV Op voorstel van de voorzitter Ton Roelofs besluit de vergadering de volgende ledenvergadering te houden op zaterdag 7 maart 2015 in Parijs. De vergadering wordt onder dankzegging van ieders aanwezigheid gesloten om uur, waarbij iedereen wordt uitgenodigd voor de borrel en een lezing van onze ambassadeur. Mary Beelaerts van Blokland Secretaris, 6 maart 2014 ALV Fanf Page 6 of 6

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe

Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Notulen Jaarvergadering 2009 Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Opgemaakt door F. Janken, secretaris. NOTJV 2009, pagina 1 van 7 Inhoudsopgave van de notulen jaarvergadering 2009 1. Opening door voorzitter

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie