Jaardocument Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014

2

3 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

4 Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Redactiecommissie Annelieke Akkermans, Harriët Hamstra, Remko Smit, Marianna van der Zee Vormgeving en opmaak Henk Jan Meenink Fotografie Jan Buwalda Martini Ziekenhuis Van Swietenplein NT Groningen Postbus RM Groningen Tel. (050) Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

5 Leeswijzer Het Martini Ziekenhuis te Groningen heeft ervoor gekozen het Jaardocument 2013 in juli 2014 te publiceren zonder de financiële gegevens. Deze verschijnen in december Het jaardocument 2013 begint met een voorwoord van achtereenvolgens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, waarin zij in het kort hun reactie geven op de gebeurtenissen in het verslagjaar en een blik op de toekomst. Het Martini Ziekenhuis valt onder het regime van de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De wettelijke verplichte gegevens in het jaardocument berusten voor een groot deel op de voorschriften uit de Regeling verslaggeving WTZi en voor een belangrijk deel op Titel 9 Boek 2 BW. Onderdeel is ondermeer uitgebreide verslaglegging van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunt u richten aan de stafdienst Communicatie van het Martini Ziekenhuis, telefoonnummer: (050) , of postbus 30033, 9700 RM Groningen. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

6

7 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 9 Voorwoord Raad van Toezicht Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kernactiviteiten Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Medezeggenschap en adviesorganen Hoofdstuk 4 Beleid Meerjarenbeleid Algemeen beleid Hoofdstuk 5 Inspanningen en prestaties Zorg Zorgproductie HRM Faciliteiten ICT Financiën Maatschappelijk verantwoord ondernemen Beleid voor de komende jaren...68 Bijlage 1 Gebruikte begrippen en afkortingen...71 Bijlage 2 Santeon Bijlage 3 Medisch specialistische opleidingen en erkenningen Bijlage 4 Publicaties Martini Ziekenhuis Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

8 8 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

9 Voorwoord Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis biedt u het jaardocument 2013 aan om u inzicht te geven in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin we onze doelstellingen hebben gerealiseerd. Ook willen we u met dit document een kijkje geven in de toekomst van het ziekenhuis. In het strategisch beleidsplan Samen voor de beste zorg , waarin het organisatiebeleid en het medisch beleidsplan zijn geïntegreerd, zijn onze speerpunten en ambities beschreven. In het afgelopen jaar gaven we hieraan invulling, om onze hoge ambities verder te realiseren. We willen een ondernemend ziekenhuis zijn, dat excellente zorg met een menselijke maat biedt. We willen ook dat een grote groep patiënten bij ons terecht kan en hebben daarom een breed zorgaanbod. Verder streven we naar efficiënte processen en willen we transparant zijn in wat we doen. Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke thema s voor het Martini Ziekenhuis. Kortom we willen een vanzelfsprekende keuze blijven voor onze patiënten én onze samenwerkingspartners. Dat vraagt om een voortdurende ontwikkeling op alle gebieden. Belangrijkste resultaten Het Martini Ziekenhuis heeft een aantal speerpunten geformuleerd. Aan de hand van deze speerpunten geven wij een overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar. Organisatie Het Martini Ziekenhuis stuurt op kwaliteit en dat leidt tot mooie resultaten. Eind 2013 zijn we opnieuw geauditeerd door het NIAZ, in april 2014 ontvingen we bericht dat het Martini Ziekenhuis voor de derde keer wordt gecertificeerd en bovendien als een van de twee ziekenhuizen in Nederland dat aan alle 185 NIAZ-criteria voldoet. Het Martini Ziekenhuis heeft er expliciet voor gekozen de HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) en de SMR (Standardized Mortality Rate) te publiceren, omdat we vinden dat patiënten een geïnformeerde keuze moeten maken. Met een score van 62 is dit cijfer voor de vierde keer op rij het laagste van Nederland. Voor onze patiënten en onze medewerkers willen we dat de processen in het ziekenhuis én tussen ziekenhuis en samenwerkingspartners efficiënt verlopen. Efficiënt organiseren betekent soms ook dat we bedden moeten sluiten. Het aantal opnames in het ziekenhuis loopt terug, onder meer omdat we een steeds groter deel van de behandelingen in dagbehandeling uitvoeren. In het najaar bleek dat een optimalisatie van ons beddenhuis noodzakelijk is. Er vallen geen gedwongen ontslagen, wel vragen we een flexibele inzet van het betrokken personeel. Afgelopen juni bleek dat organisatie Kraamzorg Het Groene Kruis mede door de economische recessie niet meer zelfstandig verder kon. We besloten de organisatie een doorstart te laten maken als een nieuwe BV waarvan het Martini Ziekenhuis de aandeelhouder is. Deze overname past bij de strategie en de visie op veilige moeder- en kindzorg van het Martini Ziekenhuis. Al in 2013 draait het de nieuwe organisatie van Groene Kruis goed. Cliënten zijn zeer tevreden, er zijn contracten met alle zorgverzekeraars en financieel resteert er aan het eind van het jaar een klein positief saldo. De samenwerking met onze verwijzers kreeg het afgelopen jaar nadrukkelijk aandacht. In het komend jaar krijgt dit een vervolg in een onderzoek, waarbij we als resultaat voor ogen hebben dat de samenwerking verder intensiveert en verbetert. Verder is een online huisartsenportaal in ontwikkeling om de dienstverlening en (medische) informatieuitwisseling te ondersteunen, waarbij het nascholingsdeel inmiddels gereed is. Verder zijn we in gesprek over een huisartsenpost op het terrein van het Martini. Dat moet in 2014 zijn beslag krijgen. In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is de duurzame relatie met onze verwijzers en de dialoog met de hier en elders in het jaardocument genoemde partners van groot belang voor het Martini Ziekenhuis. Servicegericht We willen dat patiënten, bezoekers en onze samenwerkingspartners zich welkom voelen in ons ziekenhuis. Een goede service op alle terreinen is daarbij belangrijk. Onze patiënttevredenheid, gemeten met de CQ index blijft hoog. Patiënten beoordelen het ziekenhuis nog steeds met een ruime 8+. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het Martini Paviljoen in de binnentuin van het ziekenhuis. Vanaf het voorjaar 2014 bieden we patiënten en bezoekers daar de mogelijkheid te verblijven in een aangename ruimte zonder ziekenhuisgevoel. Halverwege 2014 worden het paviljoen en de heringerichte binnentuin officieel geopend. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

10 Service heeft ook toegevoegde waarde in het zorgproces. Begin 2013 opende de Martini Apotheek: patiënten kunnen aansluitend aan hun bezoek in het ziekenhuis hun medicatie meenemen. We hebben een pilot uitgevoerd met het versturen van herinneringsbrieven aan patiënten voor hun afspraak in het ziekenhuis. De pilot is goed gewaardeerd en had bovendien als resultaat dat meer patiënten op hun afspraak verschenen. Deze pilot krijgt een ziekenhuisbrede uitwerking in Het afgelopen jaar kregen we een aantal keren waardering van buiten, zoals het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis dat aangeeft dat we ziekenhuisbreed aandacht hebben voor en rekening houden met de oudere patiënt. Die waardering is er ook bij de Open Dag van de Zorg in maart: zo n 9000 mensen bezoeken veel verschillende afdelingen en een aantal mensen mag die dag de gelegenheid een live uitgevoerde operatie volgen. Opleiding en ontwikkeling Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis: we willen blijven voldoen aan de criteria die de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) aan ons stelt. Dat alleen is niet voldoende, we willen het opleidingsklimaat in het ziekenhuis verder verbeteren. Daarvoor sloten we bijvoorbeeld een samenwerkingsconvenant met de Hanzehogeschool, met afspraken op het gebied van stagehouders en over onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en healthy ageing. Naast opleiding heeft ook onderzoek een plaats in het Martini. Dat willen we graag stimuleren. Bijvoorbeeld met de Focus op Zorgprijs die op de Dag van de Verpleging is uitgereikt. Een prijs die is ingesteld om verpleegkundigen te stimuleren hun onderzoeksresultaten te delen met collega s om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Daarnaast waren we afgelopen jaar tevens gastheer voor de jaarlijkse Santeonwetenschapsdag, waarbij verschillende prijzen werden uitgereikt aan onderzoekers in de Santeon ziekenhuizen. We kijken ook in brede zijn naar opleiding en ontwikkeling: het is voor alle medewerkers van belang, opdat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Inmiddels zijn alle verpleegkundigen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de V&VN om deskundigheidsbevordering te monitoren. Begin 2014 wordt opnieuw het tweejaarlijks medewerkeronderzoek gehouden, een graadmeter voor wat de inspanningen tot nu toe hebben opgeleverd. De eerste resultaten laten zien dat, hoewel de taakeisen als zwaar worden ervaren, de medewerkertevredenheid is toegenomen vergeleken met het vorige onderzoek in Maatschappelijk verantwoord We zijn een ziekenhuis met een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar zijn we ons terdege van bewust. We willen zuinig omgaan met grondstoffen en onderzoeken waar in het proces we kunnen besparen en afval kunnen verminderen. Het verminderen van energieverbruik is al een aantal jaren een thema in het Martini, ook ingegeven door het energiezuinige gebouw. Daarnaast haken we aan bij kortdurende acties om het onderwerp op de kaart te zetten, zoals de afgelopen Dag van de Duurzaamheid. Tot slot In het afgelopen jaar hebben we in het Martini Ziekenhuis veel bereikt en we zijn trots op de bereikte resultaten. In 2014 blijft ons ambitieniveau onverminderd hoog. Uit het Strategisch Plan 2016 spreekt een proactieve ziekenhuisorganisatie met een aantal herkenbare speerpunten. Onder het motto Samen voor de beste zorg blijven we een ziekenhuis dat excellente zorg wil leveren aan al onze patiënten en een inspirerende en uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers. Dat kunnen we alleen doen dankzij alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers die zich elke dag weer opnieuw met hart en ziel inzetten voor de patiënten die hun zorg aan ons toevertrouwen. Wij hebben grote waardering hiervoor. Ook verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties zijn wij zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. 10 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

11 De Raad van Bestuur bedankt de Raad van Toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de adviesorganen Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad en het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen. Groningen, mei 2014 Hans Feenstra Voorzitter Raad van Bestuur Paul van der Wijk Lid Raad van Bestuur Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen 11

12 12 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

13 Voorwoord Raad van Toezicht Met het jaardocument 2013 geeft het Martini Ziekenhuis inzicht in de doelstellingen, activiteiten en resultaten en de daarmee gemoeide middelen. De Raad van Toezicht doet verslag van het toezicht op de strategie, het beleid, de bedrijfsvoering en de verdere algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht stelt vast dat het Martini Ziekenhuis in 2013 in kwalitatief en in kwantitatief opzicht goed heeft gepresteerd. De organisatiebrede opwaartse ontwikkeling die in de voorgaande jaren onder leiding van het huidige bestuur werd ingezet, is in 2013 voortgezet. Wij waarderen dit resultaat, omdat de Raad van Toezicht zich terdege bewust is van de onrustige financiële omgeving waarin het ziekenhuis moet opereren en de impact van de vele stelsel wijzi gingen. In 2013 heeft de Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan de samenwerkingsverbanden van het Martini Ziekenhuis met andere ziekenhuizen en organisaties in de regio. Speciale aandacht ging uit naar de overname van Stichting Kraamzorg Het Groene Kruis door het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is onder de indruk van de gedegenheid waarmee dit proces is doorlopen in een ambitieuze tijdsplanning. In het Martini Ziekenhuis staan de kwaliteit van zorg en de continue verbetering van die kwaliteit hoog op de agenda. De Raad vantoezicht laat zich regelmatig informeren over het beleid en de resultaten op het gebied van kwaliteiten veiligheid, waaronder calamiteiten, IGZ prestatie-indicatoren, HospitalStandardizedMortality Ratio (HSMR) en klachten. De Raad constateert dat in het ziekenhuis met grote inzet wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en aan het zichtbaar maken van de resultaten daarvan. In 2013 is hard gewerkt aan de NIAZ-accreditatie in november van dit jaar. De Raad heeft in april 2014 met waardering kennisgenomen van het feit dat het ziekenhuis het NIAZ certificaat met glans heeft behaald. De Raad van Toezicht evalueerde in 2013 zijn eigen functioneren en sprak daarover met de Raad van Bestuur. Daarnaast sprak de Raad van Toezicht in 2013 met alle adviesorganen van het ziekenhuis, evenals met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. In zijn strategische koers heeft het ziekenhuis gekozen voor het versterken van de samenwerking met de eerste lijn om voor de patiënt goede zorg en service dicht bij huis te realiseren. Ook hier zijn goede initiatieven ontplooid, waaronder de samenwerking met huisartsen in de regio, die de komende jaren een vervolg krijgt. De Raad van Toezicht heeft in 2013 afscheid genomen van zijn lid de heer drs. M. Bijl, hij besloot niet benoembaar te zijn voor een tweede termijn. De Raad is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het ziekenhuis. In de zomer 2013 is gestart met het traject voor de selectie en benoeming van een nieuw lid. Dit traject is succesvol afgerond met de benoeming van mevrouw drs. C.J.W. Hirschler-Schulte tot lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2014, waarmee de Raad weer voltallig is. Dankwoord Het Martini Ziekenhuis heeft het afgelopen jaar weer belangrijke stappen voorwaarts gezet. Bestuur, medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers hebben in 2013 zeer energiek gewerkt aan het Martini Ziekenhuis. De Raad van Toezicht is hen allen daar zeer erkentelijk voor. Groningen, mei 2014 Mevrouw drs. T.M. Slagter-Roukema Voorzitter Raad van Toezicht Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

14 14 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

15 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Het Martini Ziekenhuis hecht er veel waarde aan jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties. Voor veel instellingen is de wettelijke verplichting vervallen een jaarverslag op te leveren. Wel hebben ziekenhuizen te maken met de regelgeving van onder andere de jaarverslaggeving. Vanuit de kernwaarden - betrouwbaar, betrokken en open - streeft het Martini Ziekenhuis naar maximale openheid en volledigheid. Voor de opbouw van dit document is het strategisch plan 2016 gebruikt als kapstok. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie van het Martini Ziekenhuis. Hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance, de wijze van besturing en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld. Hoofdstuk 4: het meerjarenbeleid en het strategisch plan 2016 van het ziekenhuis. Hoofdstuk 5: de gerealiseerde prestaties op diverse terreinen en de plannen voor Bijlagen: Gehanteerde begrippen en afkortingen, Jaarverslag van Santeon, (Medisch) specialistische opleidingen en erkenningen en Wetenschappelijke publicaties. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

16 16 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

17 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, afgekort Martini Ziekenhuis Adres Van Swietenplein 1 Postcode 9728 NT Plaats Groningen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Twitteracount Website 2.2 Structuur van het concern Het Martini Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat juridisch is vormgegeven in een stichting en wordt geleid door een Raad van Bestuur. Toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht, waarin een groot aantal verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn (zie paragraaf 3.1.3), bestaat uit onafhankelijke leden. Het Martini Ziekenhuis heeft een RVE-structuur. De kern van deze structuur is gelegen in een grote mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden naar ResultaatVerantwoordelijke Eenheden. Het doel van deze structuur is vooral het vergroten van de resultaatgerichtheid, optimaliseren van snelheid van besluitvorming en de flexibiliteit door korte lijnen en verbeteren van de patiënt- en marktgerichtheid. Hierdoor kan de organisatie maximaal inspelen op vragen vanuit de markt en de behoefte van patiënten. Een RVE wordt geleid door een duaal management: de verantwoordelijkheid voor de RVE ligt bij een organisatorisch manager van het ziekenhuis en een afgevaardigde van de maatschap of de vakgroep, de medisch manager. Het ziekenhuis heeft naast RVE s een aantal stafafdelingen. In deze afdelingen zijn adviserende en faciliterende functies op een logische wijze geclusterd. Adviesorganen De Ondernemingsraad, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Cliëntenraad hebben formeel recht op medezeggenschap. Dit is in de statuten geregeld. Deze organen worden, zoals in de statuten bepaald, om advies gevraagd over algemeen, strategisch en zorginhoudelijk beleid, en bij benoemingen van leden van de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Bestuur. De Vereniging Medische Staf Martini Ziekenhuis (VMS), zie paragraaf De Cliëntenraad (CR), zie paragraaf De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) als onderdeel van het Expertisecentrum Verpleegkunde, zie paragraaf Deze organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten en beleidskwesties. Commissies Binnen het ziekenhuis zijn onder andere de volgende commissies actief: Necrologiecommissie, zie paragraaf Medisch Ethische Commissie (MEC), zie paragraaf VIM-commissie (Veilig Incident Melden), zie paragraaf 5.1 Klachtencommissie voor patiënten, zie paragraaf 5.1 Klachtencommissie voor medewerkers, zie paragraaf 5.3 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

18 Raad van Toezicht Cliëntenraad VAR Raad van Bestuur Medische Staf OR Staf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden Ondersteuning RvB Financiën & Zorgadministratie Farmacie Brandwondencentrum Cardiologie Chirurgie Secretariaat HRM Dermatologie Geriatrie Gynaecologie/ Verloskunde Intensive Care Secretaris RvB ICT & Medische Techniek Interne geneeskunde/ Reumatologie Kindergeneeskunde Medische Psychologie KNO Juridische Zaken Faciliteiten en Inkoop/Logistiek Van Swieten Instituut Wetenschappelijk Instituut Longziekten Maag-Darm- Leverziekten Medische Services Lean Six Sigma Kwaliteit/Veiligheid/ Infectiepreventie Mondziekten, Kaak-, en aangezichtschirurgie Neurochirurgie Neurologie/KNF Oogheelkunde Bouwzaken Communicatie Peri Operatieve Zorg Oncologie Orthopedie Pathologie Sales Plastische Chirurgie Psychiatrie Radiologie Revalidatiegeneeskunde Ombudsfunctionaris SEH Urologie 1ste lijnssamenwerking Entiteiten De volgende entiteiten zijn gelieerd aan het Martini Ziekenhuis: Stichting Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Stichting Helpman Stichting Kiwanishuis Stichting De Mantel Steunstichting Medische Apparatuur Martini Ziekenhuis (NB is 30/12/2013 geliquideerd) Het Martini Ziekenhuis bezat 100% van de aandelen van Martini Care Business Center B.V. dat op haar beurt 100% van de aandelen van MCBC Exploitatie B.V. bezit. Martini Care Business Center B.V. en MCBC Exploitatie B.V. zijn geliquideerd met ingang van 15/10/2013. In 2013 heeft het Martini Ziekenhuis samen met de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis de Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen Noord Nederland Coörperatief U.A. opgericht. Consolidaties De jaarrekening van het Martini Ziekenhuis wordt geconsolideerd met de volgende rechtspersonen: Naam Zetel Aandeel in kapitaal Kraamzorg Het Groene Kruis B.V. Groningen 100% Martini Apotheek B.V. Groningen 70% Martini Ondersteunende Diensten B.V. Groningen 51% Martini Ondersteunende Diensten B.V. is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis met Vebego Facility Services B.V. waarin de schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht. Martini Apotheek B.V. is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis met Lentis, waarin een poliklinische apotheek binnen het Martini Ziekenhuis is ondergebracht. 18 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

19 Toelating In het kader van het verlenen van patiëntenzorg bezit het Martini Ziekenhuis de WTZi-vergunning (Wet Toelating Zorginstellingen). Deze toelating geeft de bevoegdheid tot het verlenen van verzekerde zorg. Specifiek voor de zogenaamde verkeerde-bedproblematiek heeft het Martini Ziekenhuis sinds 2006 een AWBZ-erkenning. Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen Categorie Vergunning Ja/nee Bijzondere neurochirurgie Ja Hartchirurgie Automatic implantable cardiovector defibrillator (AICD) Ja 2.3 Kernactiviteiten Kernactiviteiten en nadere typering Specialismen en bijzondere functies Het Martini Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed aanbod van medisch-specialistische patiëntenzorg, opleidingen en onderzoek. In het ziekenhuis zijn ruim 30 verschillende specialismen vertegenwoordigd. Daarnaast beschikt het ziekenhuis ook een erkenning voor een dialysecentrum. Een bijzondere aanvullende functie is daarnaast het Brandwondencentrum. Hiermee beschikt het Martini Ziekenhuis over een van de drie brandwondencentra in Nederland. Het Martini Ziekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Jaarlijks biedt het ziekenhuis onderwijs aan een groot aantal coassistenten in de laatste jaren van hun medische opleiding. Ook worden 15 MSRC-erkende opleidingen en 4 niet-msrc-erkende medische en postacademische vervolgopleidingen aangeboden. Met andere organisaties in de zorgketen werkt het Martini Ziekenhuis nauw samen. Verder participeert het Martini Ziekenhuis in de eerste nationale ziekenhuisgroep Santeon. Het doel van Santeon is een landelijke keten, gericht op hoogwaardige kwaliteit van behandeling, zorg en opleiding, waarbij zonodig onderling kan worden doorverwezen. Daarbij houdt ieder ziekenhuis zijn eigen naam, identiteit en zeggenschap over de (interne) besluitvorming. Het jaarverslag van Santeon staat in Bijlage 2 Jaarverslag Santeon Aanwezig specialismen Anesthesiologie Apotheek Cardiologie Chirurgie Dermatologie Geriatrie Gynaecologie Intensive Care Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie en Hematologie Klinische Genetica Klinische Neurofysiologie Klinische Psychologie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Longziekten Maag-Darm-Leverziekten Medische Microbiologie Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische Chirurgie Psychiatrie Radiologie Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Urologie Van de hierboven genoemde specialismen huurt het ziekenhuis Klinische Chemie en Hematologie, Klinische Genetica, Medische Microbiologie en Radiotherapie in van andere organisaties. Werkgebieden Het werkgebied van het Martini Ziekenhuis beslaat voor de basiszorg de stad Groningen en wijde omgeving. Voor de topklinische zorg is het werkgebied omvangrijker. Voor het Brandwondencentrum strekt het werkgebied zich uit tot de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

20 20 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

21 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur Uitgangspunt bij het handelen van de Raad van Bestuur in het Martini Ziekenhuis is de Zorgbrede Governancecode Het Martini Ziekenhuis waardeert het gedachtengoed achter de code, het ziekenhuis wil openheid bieden en in gesprek met belanghebbenden het beleid vormgeven. In de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn expliciete bepalingen opgenomen betreffende het aantal toegestane nevenfuncties. Daarnaast is vastgelegd dat voorkomen moet worden dat sprake kan zijn van belangenverstrengeling bij een bestuurder of toezichthouder. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt hier op toegezien, dat geldt ook bij de melding van nieuwe nevenfuncties en de goedkeuring daarvoor. Een informatieprotocol met daarin de afspraken tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de informatieuitwisseling is in ontwikkeling. Binnen het Martini Ziekenhuis is een Gedragscode van kracht. De Gedragscode is een afspraak over hoe in het Martini Ziekenhuis wordt gewerkt en hoe er met elkaar wordt omgegaan. De code is gebaseerd op de NVZ gedragscode en bouwt voort op bestaande richtlijnen. In het ziekenhuis is een Regeling melding van een vermoeden van een misstand (in de volksmond ook wel Klokkenluidersregeling genoemd) van kracht. Deze garandeert dat medewerkers op een veilige wijze melding kunnen maken van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Op basis van deze regeling zijn daarvoor twee vertrouwenspersonen benoemd. De regeling is voor alle medewerkers elektronisch beschikbaar in het P&O-handboek, op het intranet. In 2013 zijn geen vermoedens van een misstand gemeld. De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegt wekelijks met de voorzitter van het stafbestuur, de Raad van Bestuur vergadert maandelijks met het stafbestuur. In dit overleg worden strategische onderwerpen besproken, maar ook tactisch-operationele onderwerpen op gebied van kwaliteit en veiligheid, medische inhoud, besturingssystematiek en dergelijke. Voor financiële onderwerpen is overleg met de Coöperatie Vrijgevestigd Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis Groningen. In het Martini Ziekenhuis vindt integraal risicomanagement plaats. Uiteraard wordt hieraan op operationeel niveau veel aandacht besteed binnen de borging van de NIAZ-accreditatie. Aan het strategisch-tactisch niveau wordt in overleg met de accountant nadere invulling gegeven. Hierbij hoort ook het fraudebeleid. Zoals eerder aangegeven, is binnen het Martini Ziekenhuis een gedragscode aanwezig die ook hieraan aandacht besteedt. In het afgelopen jaar is geen fraude geconstateerd Raad van Bestuur Volgens de statuten van het Martini Ziekenhuis is het besturen van de stichting opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden vast. In onderstaande tabel is de samenstelling van de Raad van Bestuur vermeld. Naam Bestuursfunctie Periode Drs. H. Feenstra Voorzitter t/m Dr. P. van der Wijk Bestuurder t/m Het Martini Ziekenhuis heeft een Reglement van Bestuur. Hierin zijn de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur geëxpliciteerd. Aandachtspunten zijn individuele, collegiale en collectieve verantwoordelijkheid, houding en gedrag, besluitvorming, portefeuilleverdeling, functioneren en de evaluatie daarvan, de verhouding tot de Raad van Toezicht. De vertrekregeling en de honorering van de huidige bestuurders zijn conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Relevante nevenfuncties De heer drs. H. Feenstra lid Raad van Toezicht Zorggroep Almere lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Orkest Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

22 De heer dr. P. van der Wijk lid Bestuur Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland lid Raad van Commissarissen en lid Audit Commissie MediRisk voorzitter Curatorium Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen (vanaf ) bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Alle nevenfuncties van leden van de Raad van Bestuur worden vooraf aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. De huidige nevenfuncties zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht Raad van Toezicht Zoals vastgelegd in de statuten van het Martini Ziekenhuis heeft de Raad van Toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen. Zo keurt de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening goed. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de bestuursleden. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement van Raad van Toezicht. Het reglement is in 2013 ongewijzigd gebleven. Samenstelling en (neven)functies leden Raad van Toezicht Tot 1 mei 2013 bestond de Raad van Toezicht uit zeven leden, na 1 mei uit zes. Om persoonlijke redenen heeft een lid besloten niet voor een tweede termijn benoemd te willen worden. De vacante positie werd in 2013 opnieuw ingevuld. De leden van de Raad van Toezicht zijn geselecteerd op kennis en ervaring. Naam Jaar benoeming Jaar herbenoeming benoemingsperiode huidige Jaar van aftreden na Aandachtsgebied Hoofd- en nevenfuncties Mw. drs. T.M. Slagter- Roukema voorzitter Raad van Toezicht lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg lid Remuneratie-/ benoemingscommissie Dhr. ir. R.H. van Terwisga vice-voorzitter Raad van Toezicht voorzitter Remuneratie-en benoemingscommissie Kennis van zorg Hoofdfunctie verloskundig actief huisarts Nevenfuncties lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, voorzitter Vaste Kamercommissie VWS bestuurslid Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen lid van de Begeleidingscommissie van het Programma Zwangerschap en Geboorte van ZonMW Kennis van Hoofdfunctie vastgoed en bestuursadviseur Twynstra Gudde Interim huisvesting Management Nevenfuncties lid Curatorium Post Graduate Opleiding Management Consultancy VU lid Raad van Advies Zwarts & Jansma Architecten lid Committee of Recommendation Neuroscience Campus Amsterdam 22 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE COLOFON Jaarverslag Zeelandcare 2014 Zeelandcare Piet Heinstraat 43 4461 GL Goes T: 088 33 88 422 E: info@zeelandcare.com W: www.zeelandcare.com inhoudsopgave voorwoord directie

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie