Jaardocument Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014

2

3 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

4 Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Redactiecommissie Annelieke Akkermans, Harriët Hamstra, Remko Smit, Marianna van der Zee Vormgeving en opmaak Henk Jan Meenink Fotografie Jan Buwalda Martini Ziekenhuis Van Swietenplein NT Groningen Postbus RM Groningen Tel. (050) Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

5 Leeswijzer Het Martini Ziekenhuis te Groningen heeft ervoor gekozen het Jaardocument 2013 in juli 2014 te publiceren zonder de financiële gegevens. Deze verschijnen in december Het jaardocument 2013 begint met een voorwoord van achtereenvolgens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, waarin zij in het kort hun reactie geven op de gebeurtenissen in het verslagjaar en een blik op de toekomst. Het Martini Ziekenhuis valt onder het regime van de Regeling verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De wettelijke verplichte gegevens in het jaardocument berusten voor een groot deel op de voorschriften uit de Regeling verslaggeving WTZi en voor een belangrijk deel op Titel 9 Boek 2 BW. Onderdeel is ondermeer uitgebreide verslaglegging van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht. Wij houden ons aanbevolen voor uw opmerkingen. Deze kunt u richten aan de stafdienst Communicatie van het Martini Ziekenhuis, telefoonnummer: (050) , of postbus 30033, 9700 RM Groningen. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

6

7 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 9 Voorwoord Raad van Toezicht Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kernactiviteiten Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Medezeggenschap en adviesorganen Hoofdstuk 4 Beleid Meerjarenbeleid Algemeen beleid Hoofdstuk 5 Inspanningen en prestaties Zorg Zorgproductie HRM Faciliteiten ICT Financiën Maatschappelijk verantwoord ondernemen Beleid voor de komende jaren...68 Bijlage 1 Gebruikte begrippen en afkortingen...71 Bijlage 2 Santeon Bijlage 3 Medisch specialistische opleidingen en erkenningen Bijlage 4 Publicaties Martini Ziekenhuis Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

8 8 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

9 Voorwoord Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis biedt u het jaardocument 2013 aan om u inzicht te geven in onze activiteiten in het afgelopen jaar en de mate waarin we onze doelstellingen hebben gerealiseerd. Ook willen we u met dit document een kijkje geven in de toekomst van het ziekenhuis. In het strategisch beleidsplan Samen voor de beste zorg , waarin het organisatiebeleid en het medisch beleidsplan zijn geïntegreerd, zijn onze speerpunten en ambities beschreven. In het afgelopen jaar gaven we hieraan invulling, om onze hoge ambities verder te realiseren. We willen een ondernemend ziekenhuis zijn, dat excellente zorg met een menselijke maat biedt. We willen ook dat een grote groep patiënten bij ons terecht kan en hebben daarom een breed zorgaanbod. Verder streven we naar efficiënte processen en willen we transparant zijn in wat we doen. Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke thema s voor het Martini Ziekenhuis. Kortom we willen een vanzelfsprekende keuze blijven voor onze patiënten én onze samenwerkingspartners. Dat vraagt om een voortdurende ontwikkeling op alle gebieden. Belangrijkste resultaten Het Martini Ziekenhuis heeft een aantal speerpunten geformuleerd. Aan de hand van deze speerpunten geven wij een overzicht van de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar. Organisatie Het Martini Ziekenhuis stuurt op kwaliteit en dat leidt tot mooie resultaten. Eind 2013 zijn we opnieuw geauditeerd door het NIAZ, in april 2014 ontvingen we bericht dat het Martini Ziekenhuis voor de derde keer wordt gecertificeerd en bovendien als een van de twee ziekenhuizen in Nederland dat aan alle 185 NIAZ-criteria voldoet. Het Martini Ziekenhuis heeft er expliciet voor gekozen de HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) en de SMR (Standardized Mortality Rate) te publiceren, omdat we vinden dat patiënten een geïnformeerde keuze moeten maken. Met een score van 62 is dit cijfer voor de vierde keer op rij het laagste van Nederland. Voor onze patiënten en onze medewerkers willen we dat de processen in het ziekenhuis én tussen ziekenhuis en samenwerkingspartners efficiënt verlopen. Efficiënt organiseren betekent soms ook dat we bedden moeten sluiten. Het aantal opnames in het ziekenhuis loopt terug, onder meer omdat we een steeds groter deel van de behandelingen in dagbehandeling uitvoeren. In het najaar bleek dat een optimalisatie van ons beddenhuis noodzakelijk is. Er vallen geen gedwongen ontslagen, wel vragen we een flexibele inzet van het betrokken personeel. Afgelopen juni bleek dat organisatie Kraamzorg Het Groene Kruis mede door de economische recessie niet meer zelfstandig verder kon. We besloten de organisatie een doorstart te laten maken als een nieuwe BV waarvan het Martini Ziekenhuis de aandeelhouder is. Deze overname past bij de strategie en de visie op veilige moeder- en kindzorg van het Martini Ziekenhuis. Al in 2013 draait het de nieuwe organisatie van Groene Kruis goed. Cliënten zijn zeer tevreden, er zijn contracten met alle zorgverzekeraars en financieel resteert er aan het eind van het jaar een klein positief saldo. De samenwerking met onze verwijzers kreeg het afgelopen jaar nadrukkelijk aandacht. In het komend jaar krijgt dit een vervolg in een onderzoek, waarbij we als resultaat voor ogen hebben dat de samenwerking verder intensiveert en verbetert. Verder is een online huisartsenportaal in ontwikkeling om de dienstverlening en (medische) informatieuitwisseling te ondersteunen, waarbij het nascholingsdeel inmiddels gereed is. Verder zijn we in gesprek over een huisartsenpost op het terrein van het Martini. Dat moet in 2014 zijn beslag krijgen. In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is de duurzame relatie met onze verwijzers en de dialoog met de hier en elders in het jaardocument genoemde partners van groot belang voor het Martini Ziekenhuis. Servicegericht We willen dat patiënten, bezoekers en onze samenwerkingspartners zich welkom voelen in ons ziekenhuis. Een goede service op alle terreinen is daarbij belangrijk. Onze patiënttevredenheid, gemeten met de CQ index blijft hoog. Patiënten beoordelen het ziekenhuis nog steeds met een ruime 8+. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met het Martini Paviljoen in de binnentuin van het ziekenhuis. Vanaf het voorjaar 2014 bieden we patiënten en bezoekers daar de mogelijkheid te verblijven in een aangename ruimte zonder ziekenhuisgevoel. Halverwege 2014 worden het paviljoen en de heringerichte binnentuin officieel geopend. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

10 Service heeft ook toegevoegde waarde in het zorgproces. Begin 2013 opende de Martini Apotheek: patiënten kunnen aansluitend aan hun bezoek in het ziekenhuis hun medicatie meenemen. We hebben een pilot uitgevoerd met het versturen van herinneringsbrieven aan patiënten voor hun afspraak in het ziekenhuis. De pilot is goed gewaardeerd en had bovendien als resultaat dat meer patiënten op hun afspraak verschenen. Deze pilot krijgt een ziekenhuisbrede uitwerking in Het afgelopen jaar kregen we een aantal keren waardering van buiten, zoals het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis dat aangeeft dat we ziekenhuisbreed aandacht hebben voor en rekening houden met de oudere patiënt. Die waardering is er ook bij de Open Dag van de Zorg in maart: zo n 9000 mensen bezoeken veel verschillende afdelingen en een aantal mensen mag die dag de gelegenheid een live uitgevoerde operatie volgen. Opleiding en ontwikkeling Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis: we willen blijven voldoen aan de criteria die de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) aan ons stelt. Dat alleen is niet voldoende, we willen het opleidingsklimaat in het ziekenhuis verder verbeteren. Daarvoor sloten we bijvoorbeeld een samenwerkingsconvenant met de Hanzehogeschool, met afspraken op het gebied van stagehouders en over onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en healthy ageing. Naast opleiding heeft ook onderzoek een plaats in het Martini. Dat willen we graag stimuleren. Bijvoorbeeld met de Focus op Zorgprijs die op de Dag van de Verpleging is uitgereikt. Een prijs die is ingesteld om verpleegkundigen te stimuleren hun onderzoeksresultaten te delen met collega s om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg. Daarnaast waren we afgelopen jaar tevens gastheer voor de jaarlijkse Santeonwetenschapsdag, waarbij verschillende prijzen werden uitgereikt aan onderzoekers in de Santeon ziekenhuizen. We kijken ook in brede zijn naar opleiding en ontwikkeling: het is voor alle medewerkers van belang, opdat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Inmiddels zijn alle verpleegkundigen geregistreerd in het kwaliteitsregister van de V&VN om deskundigheidsbevordering te monitoren. Begin 2014 wordt opnieuw het tweejaarlijks medewerkeronderzoek gehouden, een graadmeter voor wat de inspanningen tot nu toe hebben opgeleverd. De eerste resultaten laten zien dat, hoewel de taakeisen als zwaar worden ervaren, de medewerkertevredenheid is toegenomen vergeleken met het vorige onderzoek in Maatschappelijk verantwoord We zijn een ziekenhuis met een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar zijn we ons terdege van bewust. We willen zuinig omgaan met grondstoffen en onderzoeken waar in het proces we kunnen besparen en afval kunnen verminderen. Het verminderen van energieverbruik is al een aantal jaren een thema in het Martini, ook ingegeven door het energiezuinige gebouw. Daarnaast haken we aan bij kortdurende acties om het onderwerp op de kaart te zetten, zoals de afgelopen Dag van de Duurzaamheid. Tot slot In het afgelopen jaar hebben we in het Martini Ziekenhuis veel bereikt en we zijn trots op de bereikte resultaten. In 2014 blijft ons ambitieniveau onverminderd hoog. Uit het Strategisch Plan 2016 spreekt een proactieve ziekenhuisorganisatie met een aantal herkenbare speerpunten. Onder het motto Samen voor de beste zorg blijven we een ziekenhuis dat excellente zorg wil leveren aan al onze patiënten en een inspirerende en uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers. Dat kunnen we alleen doen dankzij alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers die zich elke dag weer opnieuw met hart en ziel inzetten voor de patiënten die hun zorg aan ons toevertrouwen. Wij hebben grote waardering hiervoor. Ook verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties zijn wij zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. 10 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen

11 De Raad van Bestuur bedankt de Raad van Toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de adviesorganen Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad en het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen. Groningen, mei 2014 Hans Feenstra Voorzitter Raad van Bestuur Paul van der Wijk Lid Raad van Bestuur Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen 11

12 12 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

13 Voorwoord Raad van Toezicht Met het jaardocument 2013 geeft het Martini Ziekenhuis inzicht in de doelstellingen, activiteiten en resultaten en de daarmee gemoeide middelen. De Raad van Toezicht doet verslag van het toezicht op de strategie, het beleid, de bedrijfsvoering en de verdere algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht stelt vast dat het Martini Ziekenhuis in 2013 in kwalitatief en in kwantitatief opzicht goed heeft gepresteerd. De organisatiebrede opwaartse ontwikkeling die in de voorgaande jaren onder leiding van het huidige bestuur werd ingezet, is in 2013 voortgezet. Wij waarderen dit resultaat, omdat de Raad van Toezicht zich terdege bewust is van de onrustige financiële omgeving waarin het ziekenhuis moet opereren en de impact van de vele stelsel wijzi gingen. In 2013 heeft de Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan de samenwerkingsverbanden van het Martini Ziekenhuis met andere ziekenhuizen en organisaties in de regio. Speciale aandacht ging uit naar de overname van Stichting Kraamzorg Het Groene Kruis door het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is onder de indruk van de gedegenheid waarmee dit proces is doorlopen in een ambitieuze tijdsplanning. In het Martini Ziekenhuis staan de kwaliteit van zorg en de continue verbetering van die kwaliteit hoog op de agenda. De Raad vantoezicht laat zich regelmatig informeren over het beleid en de resultaten op het gebied van kwaliteiten veiligheid, waaronder calamiteiten, IGZ prestatie-indicatoren, HospitalStandardizedMortality Ratio (HSMR) en klachten. De Raad constateert dat in het ziekenhuis met grote inzet wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en aan het zichtbaar maken van de resultaten daarvan. In 2013 is hard gewerkt aan de NIAZ-accreditatie in november van dit jaar. De Raad heeft in april 2014 met waardering kennisgenomen van het feit dat het ziekenhuis het NIAZ certificaat met glans heeft behaald. De Raad van Toezicht evalueerde in 2013 zijn eigen functioneren en sprak daarover met de Raad van Bestuur. Daarnaast sprak de Raad van Toezicht in 2013 met alle adviesorganen van het ziekenhuis, evenals met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. In zijn strategische koers heeft het ziekenhuis gekozen voor het versterken van de samenwerking met de eerste lijn om voor de patiënt goede zorg en service dicht bij huis te realiseren. Ook hier zijn goede initiatieven ontplooid, waaronder de samenwerking met huisartsen in de regio, die de komende jaren een vervolg krijgt. De Raad van Toezicht heeft in 2013 afscheid genomen van zijn lid de heer drs. M. Bijl, hij besloot niet benoembaar te zijn voor een tweede termijn. De Raad is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het ziekenhuis. In de zomer 2013 is gestart met het traject voor de selectie en benoeming van een nieuw lid. Dit traject is succesvol afgerond met de benoeming van mevrouw drs. C.J.W. Hirschler-Schulte tot lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2014, waarmee de Raad weer voltallig is. Dankwoord Het Martini Ziekenhuis heeft het afgelopen jaar weer belangrijke stappen voorwaarts gezet. Bestuur, medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers hebben in 2013 zeer energiek gewerkt aan het Martini Ziekenhuis. De Raad van Toezicht is hen allen daar zeer erkentelijk voor. Groningen, mei 2014 Mevrouw drs. T.M. Slagter-Roukema Voorzitter Raad van Toezicht Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

14 14 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

15 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Het Martini Ziekenhuis hecht er veel waarde aan jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties. Voor veel instellingen is de wettelijke verplichting vervallen een jaarverslag op te leveren. Wel hebben ziekenhuizen te maken met de regelgeving van onder andere de jaarverslaggeving. Vanuit de kernwaarden - betrouwbaar, betrokken en open - streeft het Martini Ziekenhuis naar maximale openheid en volledigheid. Voor de opbouw van dit document is het strategisch plan 2016 gebruikt als kapstok. Het jaardocument is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie van het Martini Ziekenhuis. Hoofdstuk 3: onderwerpen betreffende corporate governance, de wijze van besturing en de wijze waarop medezeggenschap is geregeld. Hoofdstuk 4: het meerjarenbeleid en het strategisch plan 2016 van het ziekenhuis. Hoofdstuk 5: de gerealiseerde prestaties op diverse terreinen en de plannen voor Bijlagen: Gehanteerde begrippen en afkortingen, Jaarverslag van Santeon, (Medisch) specialistische opleidingen en erkenningen en Wetenschappelijke publicaties. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

16 16 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

17 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, afgekort Martini Ziekenhuis Adres Van Swietenplein 1 Postcode 9728 NT Plaats Groningen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Twitteracount Website 2.2 Structuur van het concern Het Martini Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat juridisch is vormgegeven in een stichting en wordt geleid door een Raad van Bestuur. Toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht, waarin een groot aantal verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn (zie paragraaf 3.1.3), bestaat uit onafhankelijke leden. Het Martini Ziekenhuis heeft een RVE-structuur. De kern van deze structuur is gelegen in een grote mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden naar ResultaatVerantwoordelijke Eenheden. Het doel van deze structuur is vooral het vergroten van de resultaatgerichtheid, optimaliseren van snelheid van besluitvorming en de flexibiliteit door korte lijnen en verbeteren van de patiënt- en marktgerichtheid. Hierdoor kan de organisatie maximaal inspelen op vragen vanuit de markt en de behoefte van patiënten. Een RVE wordt geleid door een duaal management: de verantwoordelijkheid voor de RVE ligt bij een organisatorisch manager van het ziekenhuis en een afgevaardigde van de maatschap of de vakgroep, de medisch manager. Het ziekenhuis heeft naast RVE s een aantal stafafdelingen. In deze afdelingen zijn adviserende en faciliterende functies op een logische wijze geclusterd. Adviesorganen De Ondernemingsraad, het bestuur van de Vereniging Medische Staf en de Cliëntenraad hebben formeel recht op medezeggenschap. Dit is in de statuten geregeld. Deze organen worden, zoals in de statuten bepaald, om advies gevraagd over algemeen, strategisch en zorginhoudelijk beleid, en bij benoemingen van leden van de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Bestuur. De Vereniging Medische Staf Martini Ziekenhuis (VMS), zie paragraaf De Cliëntenraad (CR), zie paragraaf De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) als onderdeel van het Expertisecentrum Verpleegkunde, zie paragraaf Deze organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten en beleidskwesties. Commissies Binnen het ziekenhuis zijn onder andere de volgende commissies actief: Necrologiecommissie, zie paragraaf Medisch Ethische Commissie (MEC), zie paragraaf VIM-commissie (Veilig Incident Melden), zie paragraaf 5.1 Klachtencommissie voor patiënten, zie paragraaf 5.1 Klachtencommissie voor medewerkers, zie paragraaf 5.3 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

18 Raad van Toezicht Cliëntenraad VAR Raad van Bestuur Medische Staf OR Staf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden Ondersteuning RvB Financiën & Zorgadministratie Farmacie Brandwondencentrum Cardiologie Chirurgie Secretariaat HRM Dermatologie Geriatrie Gynaecologie/ Verloskunde Intensive Care Secretaris RvB ICT & Medische Techniek Interne geneeskunde/ Reumatologie Kindergeneeskunde Medische Psychologie KNO Juridische Zaken Faciliteiten en Inkoop/Logistiek Van Swieten Instituut Wetenschappelijk Instituut Longziekten Maag-Darm- Leverziekten Medische Services Lean Six Sigma Kwaliteit/Veiligheid/ Infectiepreventie Mondziekten, Kaak-, en aangezichtschirurgie Neurochirurgie Neurologie/KNF Oogheelkunde Bouwzaken Communicatie Peri Operatieve Zorg Oncologie Orthopedie Pathologie Sales Plastische Chirurgie Psychiatrie Radiologie Revalidatiegeneeskunde Ombudsfunctionaris SEH Urologie 1ste lijnssamenwerking Entiteiten De volgende entiteiten zijn gelieerd aan het Martini Ziekenhuis: Stichting Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Stichting Helpman Stichting Kiwanishuis Stichting De Mantel Steunstichting Medische Apparatuur Martini Ziekenhuis (NB is 30/12/2013 geliquideerd) Het Martini Ziekenhuis bezat 100% van de aandelen van Martini Care Business Center B.V. dat op haar beurt 100% van de aandelen van MCBC Exploitatie B.V. bezit. Martini Care Business Center B.V. en MCBC Exploitatie B.V. zijn geliquideerd met ingang van 15/10/2013. In 2013 heeft het Martini Ziekenhuis samen met de Stichting Wilhelmina Ziekenhuis de Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen Noord Nederland Coörperatief U.A. opgericht. Consolidaties De jaarrekening van het Martini Ziekenhuis wordt geconsolideerd met de volgende rechtspersonen: Naam Zetel Aandeel in kapitaal Kraamzorg Het Groene Kruis B.V. Groningen 100% Martini Apotheek B.V. Groningen 70% Martini Ondersteunende Diensten B.V. Groningen 51% Martini Ondersteunende Diensten B.V. is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis met Vebego Facility Services B.V. waarin de schoonmaakactiviteiten zijn ondergebracht. Martini Apotheek B.V. is een samenwerkingsverband van het Martini Ziekenhuis met Lentis, waarin een poliklinische apotheek binnen het Martini Ziekenhuis is ondergebracht. 18 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

19 Toelating In het kader van het verlenen van patiëntenzorg bezit het Martini Ziekenhuis de WTZi-vergunning (Wet Toelating Zorginstellingen). Deze toelating geeft de bevoegdheid tot het verlenen van verzekerde zorg. Specifiek voor de zogenaamde verkeerde-bedproblematiek heeft het Martini Ziekenhuis sinds 2006 een AWBZ-erkenning. Vergunningen op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen Categorie Vergunning Ja/nee Bijzondere neurochirurgie Ja Hartchirurgie Automatic implantable cardiovector defibrillator (AICD) Ja 2.3 Kernactiviteiten Kernactiviteiten en nadere typering Specialismen en bijzondere functies Het Martini Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed aanbod van medisch-specialistische patiëntenzorg, opleidingen en onderzoek. In het ziekenhuis zijn ruim 30 verschillende specialismen vertegenwoordigd. Daarnaast beschikt het ziekenhuis ook een erkenning voor een dialysecentrum. Een bijzondere aanvullende functie is daarnaast het Brandwondencentrum. Hiermee beschikt het Martini Ziekenhuis over een van de drie brandwondencentra in Nederland. Het Martini Ziekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Jaarlijks biedt het ziekenhuis onderwijs aan een groot aantal coassistenten in de laatste jaren van hun medische opleiding. Ook worden 15 MSRC-erkende opleidingen en 4 niet-msrc-erkende medische en postacademische vervolgopleidingen aangeboden. Met andere organisaties in de zorgketen werkt het Martini Ziekenhuis nauw samen. Verder participeert het Martini Ziekenhuis in de eerste nationale ziekenhuisgroep Santeon. Het doel van Santeon is een landelijke keten, gericht op hoogwaardige kwaliteit van behandeling, zorg en opleiding, waarbij zonodig onderling kan worden doorverwezen. Daarbij houdt ieder ziekenhuis zijn eigen naam, identiteit en zeggenschap over de (interne) besluitvorming. Het jaarverslag van Santeon staat in Bijlage 2 Jaarverslag Santeon Aanwezig specialismen Anesthesiologie Apotheek Cardiologie Chirurgie Dermatologie Geriatrie Gynaecologie Intensive Care Interne Geneeskunde Kindergeneeskunde Klinische Chemie en Hematologie Klinische Genetica Klinische Neurofysiologie Klinische Psychologie Keel-, Neus- en Oorheelkunde Longziekten Maag-Darm-Leverziekten Medische Microbiologie Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire Geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathologie Plastische Chirurgie Psychiatrie Radiologie Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Urologie Van de hierboven genoemde specialismen huurt het ziekenhuis Klinische Chemie en Hematologie, Klinische Genetica, Medische Microbiologie en Radiotherapie in van andere organisaties. Werkgebieden Het werkgebied van het Martini Ziekenhuis beslaat voor de basiszorg de stad Groningen en wijde omgeving. Voor de topklinische zorg is het werkgebied omvangrijker. Voor het Brandwondencentrum strekt het werkgebied zich uit tot de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

20 20 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

21 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur Uitgangspunt bij het handelen van de Raad van Bestuur in het Martini Ziekenhuis is de Zorgbrede Governancecode Het Martini Ziekenhuis waardeert het gedachtengoed achter de code, het ziekenhuis wil openheid bieden en in gesprek met belanghebbenden het beleid vormgeven. In de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn expliciete bepalingen opgenomen betreffende het aantal toegestane nevenfuncties. Daarnaast is vastgelegd dat voorkomen moet worden dat sprake kan zijn van belangenverstrengeling bij een bestuurder of toezichthouder. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt hier op toegezien, dat geldt ook bij de melding van nieuwe nevenfuncties en de goedkeuring daarvoor. Een informatieprotocol met daarin de afspraken tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de informatieuitwisseling is in ontwikkeling. Binnen het Martini Ziekenhuis is een Gedragscode van kracht. De Gedragscode is een afspraak over hoe in het Martini Ziekenhuis wordt gewerkt en hoe er met elkaar wordt omgegaan. De code is gebaseerd op de NVZ gedragscode en bouwt voort op bestaande richtlijnen. In het ziekenhuis is een Regeling melding van een vermoeden van een misstand (in de volksmond ook wel Klokkenluidersregeling genoemd) van kracht. Deze garandeert dat medewerkers op een veilige wijze melding kunnen maken van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Op basis van deze regeling zijn daarvoor twee vertrouwenspersonen benoemd. De regeling is voor alle medewerkers elektronisch beschikbaar in het P&O-handboek, op het intranet. In 2013 zijn geen vermoedens van een misstand gemeld. De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegt wekelijks met de voorzitter van het stafbestuur, de Raad van Bestuur vergadert maandelijks met het stafbestuur. In dit overleg worden strategische onderwerpen besproken, maar ook tactisch-operationele onderwerpen op gebied van kwaliteit en veiligheid, medische inhoud, besturingssystematiek en dergelijke. Voor financiële onderwerpen is overleg met de Coöperatie Vrijgevestigd Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis Groningen. In het Martini Ziekenhuis vindt integraal risicomanagement plaats. Uiteraard wordt hieraan op operationeel niveau veel aandacht besteed binnen de borging van de NIAZ-accreditatie. Aan het strategisch-tactisch niveau wordt in overleg met de accountant nadere invulling gegeven. Hierbij hoort ook het fraudebeleid. Zoals eerder aangegeven, is binnen het Martini Ziekenhuis een gedragscode aanwezig die ook hieraan aandacht besteedt. In het afgelopen jaar is geen fraude geconstateerd Raad van Bestuur Volgens de statuten van het Martini Ziekenhuis is het besturen van de stichting opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden vast. In onderstaande tabel is de samenstelling van de Raad van Bestuur vermeld. Naam Bestuursfunctie Periode Drs. H. Feenstra Voorzitter t/m Dr. P. van der Wijk Bestuurder t/m Het Martini Ziekenhuis heeft een Reglement van Bestuur. Hierin zijn de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur geëxpliciteerd. Aandachtspunten zijn individuele, collegiale en collectieve verantwoordelijkheid, houding en gedrag, besluitvorming, portefeuilleverdeling, functioneren en de evaluatie daarvan, de verhouding tot de Raad van Toezicht. De vertrekregeling en de honorering van de huidige bestuurders zijn conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Relevante nevenfuncties De heer drs. H. Feenstra lid Raad van Toezicht Zorggroep Almere lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Orkest Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli

22 De heer dr. P. van der Wijk lid Bestuur Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland lid Raad van Commissarissen en lid Audit Commissie MediRisk voorzitter Curatorium Executive Master of Finance and Control Rijksuniversiteit Groningen (vanaf ) bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Alle nevenfuncties van leden van de Raad van Bestuur worden vooraf aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. De huidige nevenfuncties zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht Raad van Toezicht Zoals vastgelegd in de statuten van het Martini Ziekenhuis heeft de Raad van Toezicht tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen. Zo keurt de Raad van Toezicht de begroting en de jaarrekening goed. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de bestuursleden. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement van Raad van Toezicht. Het reglement is in 2013 ongewijzigd gebleven. Samenstelling en (neven)functies leden Raad van Toezicht Tot 1 mei 2013 bestond de Raad van Toezicht uit zeven leden, na 1 mei uit zes. Om persoonlijke redenen heeft een lid besloten niet voor een tweede termijn benoemd te willen worden. De vacante positie werd in 2013 opnieuw ingevuld. De leden van de Raad van Toezicht zijn geselecteerd op kennis en ervaring. Naam Jaar benoeming Jaar herbenoeming benoemingsperiode huidige Jaar van aftreden na Aandachtsgebied Hoofd- en nevenfuncties Mw. drs. T.M. Slagter- Roukema voorzitter Raad van Toezicht lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Zorg lid Remuneratie-/ benoemingscommissie Dhr. ir. R.H. van Terwisga vice-voorzitter Raad van Toezicht voorzitter Remuneratie-en benoemingscommissie Kennis van zorg Hoofdfunctie verloskundig actief huisarts Nevenfuncties lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, voorzitter Vaste Kamercommissie VWS bestuurslid Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen lid van de Begeleidingscommissie van het Programma Zwangerschap en Geboorte van ZonMW Kennis van Hoofdfunctie vastgoed en bestuursadviseur Twynstra Gudde Interim huisvesting Management Nevenfuncties lid Curatorium Post Graduate Opleiding Management Consultancy VU lid Raad van Advies Zwarts & Jansma Architecten lid Committee of Recommendation Neuroscience Campus Amsterdam 22 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie december 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie december 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie december 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2012. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2012 Martini Ziekenhuis Groningen Foto omslag In het Martini Ziekenhuis investeren we als topklinisch opleidingsziekenhuis (Teaching Hospital) volop in opleiding en ontwikkeling; de resultaten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Groningen Het activiteitenplan 2015 van de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis Groningen is een afgeleide van het Beleidsplan van de Cliëntenraad

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Jaarverslag Cliëntenraad Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 2013 1 Vooraf Dit jaarverslag betreft het jaar 2013. Het is vastgesteld in

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis Jaarverslag 2014 Inleiding Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

JAARPLAN PATIENTENADVIESRAAD MAASSTAD 2015-2017

JAARPLAN PATIENTENADVIESRAAD MAASSTAD 2015-2017 6 oktober 2015 Status Concept Referentie - 1/13 Auteur(s) Patientenadviesraad JAARPLAN PATIENTENADVIESRAAD MAASSTAD 2015-2017 Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie