IK BEN 1. Man 2. Vrouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK BEN 1. Man 2. Vrouw"

Transcriptie

1 TEST VRAGEN

2 QUESTIONS "TEST"

3 IK BEN 1. Man 2. Vrouw

4 JE SUIS: 1. Un homme 2. Une femme

5

6 IK BEN VOORAL: 1. Franstalig 2. Nederlandstalig 3. (goed) tweetalig

7 JE SUIS SURTOUT: 1. Francophone 2. Néerlandophone 3. (bien) bilingue

8

9 PROFESSIONEEL VERTEGENWOORDIG IK (vooral): 1. Bedrijfsleven/organisaEe 2. Middenveld/burgersamenleving 3. Gewestelijke overheid 4. Gemeente 5. Provincie 6. Kennisinstelling 7. Financier

10 PROFESSIONNELLEMENT, JE REPRESENTE (surtout): 1. Entreprise/organisaEon 2. Société civile 3. Service public régional 4. Commune 5. Province 6. InsEtuEon de connaissances 7. Financier

11

12 IK KOM NAAR DEZE DAG OMDAT IK: meerdere antwoorden zijn mogelijk 1. vooral wil luisteren naar anderen 2. vooral mijn ideeën wil mee geven aan de ontwerpbureaus 3. het interessant vind om met anderen in dialoog te gaan 4. wil bijleren 5. mijn (organisaee- ) belangen vertaald wil zien in de ontwerpen

13 JE SUIS PRESENT CE JOUR PARCE QUE JE:... plusieurs réponses sont possibles veux surtout écouter les autres 2. veux surtout exprimer mes idées aux bureaux de concepeon 3. trouve intéressant de dialoguer avec les autres 4. veux en apprendre davantage 5. veux voir mes intérêts (intérêts de l'organisaeon) dans les projets

14

15 HET IS VOOR MIJ VANDAAG 1. De eerste workshop in het kader van NOORDRAND waar ik aan deelneem 2. De tweede workshop in het kader van NOORDRAND waar ik aan deelneem 3. De derde workshop in het kader van NOORDRAND waar ik aan deelneem 4. Ik ben de tel kwijt, ik weet het niet meer.

16 AUJOURD'HUI, IL S'AGIT POUR MOI: 1. Du premier workshop dans le cadre de 'PÉRIPHÉRIE NORD' auquel je parecipe 2. Du deuxième workshop dans le cadre de 'PÉRIPHÉRIE NORD' auquel je parecipe 3. Du troisième workshop dans le cadre de 'PÉRIPHÉRIE NORD' auquel je parecipe 4. J'ai cessé de compter, je ne sais plus.

17

18 KANAALZONE

19 ZONE DU CANAL

20

21 LE BUDA QU'EST- CE? Carte

22

23

24 Emscherpark, Essen

25 De strategische zone Buda ligt op de grens van Vlaanderen en Brussel. Het ligt voor de hand om bij de ontwikkeling van het gebied de handen ineen te slaan. Welke prioriteiten moeten op de samenwerkingsagenda staan? top 3 1. het opzeden van een lokaal ontwikkelingsbedrijf 2. een gemeenschappelijk aceeplan mobiliteit 3. het uitwerken van een homogeen juridisch kader 4. het belasengsbeleid onderling afstemmen 5. samen een IBA Buda opzeden 6. samen een voorbeeldproject realiseren

26 Le site stratégique Buda se trouve à cheval entre la Flandre et Bruxelles. Il est logique de l appréhender comme une unité. Dans le cas d une collaboracon, quelles priorités devraient être mises a l'ordre du jour? top 3 1. medre en place une société de développement local 2. un plan d aceon commune sur la mobilité 3. l'élaboraeon d'un cadre juridique uniforme 4. une polieque fiscale partagée 5. mis en place d un IBA Buda 6. développer en commun un projet phare

27

28 Evergreen Brickworks, Toronto

29 Welke instrumenten lijken u succesvol om de strategische locace Buda op gang te trekken? top 3 1. nieuwe brownfieldconvenanten 2. aankoopbeleid door de overheid 3. samenwerking en coördinaee tussen gewesten en bedrijven 4. subsidies voor investeerders 5. de juridische plannen van Brussel en Vlaanderen op elkaar afstemmen 6. een beeldkwaliteitsplan opmaken 7. de ontwikkeling bevriezen, Buda als grondreserve voor de toekomst

30 Quels sont les oucls que vous semblent plus performants pour déclencher la reconversion du site stratégique Buda? top 3 1. nouveaux accords pour l assainissement des friches industrielles 2. créaeon par le gouvernement d une réserve foncière 3. coopéraeon et coordinaeon entre les régions et les entreprises (PPPs) 4. nouvelles subveneons pour les invesesseurs 5. coordonner des instruments juridiques entre les régions 6. préparer une charte de qualité urbaine 7. geler son aménagement et garder Buda comme réserve foncière pour l'avenir

31

32 Silo park, Auckland

33 Welke ruimtelijke factoren kunnen het vescgingsklimaat in de strategische zone Buda verbeteren? top 3 1. Ejdelijk ruimtegebruik semuleren: ruimte voor evenementen, broedplaatsen creëren 2. een katalysatorproject aantrekken 3. het landschap en de openbare ruimte verfraaien 4. er (een) gespecialiseerde economische cluster(s) van maken 5. nevenaceviteiten zoals bvb. horeca of voorzieningen aantrekken 6. de ontsluieng van de zone verbeteren

34 Quels sont les facteurs spacales qui peuvent améliorer le climat d affaires sur le site stratégique Buda? top 3 1. favoriser l occupaeon temporaire (espace pour des événements, pépinières d entreprises) 2. ajrer un projet catalyseur 3. inveser dans l'embellissement du paysage et de l'espace public 4. soutenir la formaeon des grappes économiques spécialisées 5. ajrer des services complémentaires (restauraeon, crèche, loisirs) 6. améliorer l'accessibilité de la zone

35

36 Gotham Green, Brooklyn

37 Welke economische accviteiten moeten volgens u aangemoedigd worden in de strategische zone Buda? top 3 1. toegevoegde waarde logiseek 2. ontspanning en recreaee 3. maakindustrie 4. niet grondgebonden stadslandbouw 5. voedingsindustrie 6. recycling en energie 7. opleiding en onderzoek (R&D) 8. bouwsector

38 Quelles sont les accvités économiques qui devraient être encouragées sur le site stratégique Buda? top 3 1. la logiseque à valeur ajoutée 2. les loisirs 3. l'industrie manufacturière 4. l agriculture urbaine verecale (sans terre) 5. l industrie alimentaire 6. le recyclage et l'énergie 7. la formaeon et la recherche 8. la construceon

39

40

41 Welke zijn volgens u de belangrijkste hegomen om de modal shih voor goederenvervoer in het strategisch gebied Buda te veranderen? top 3 1. ontsluieng via het spoor verbeteren (goederenlijn Brussel Antwerpen / GEN) 2. efficiënter maken van goederenstromen via een gemeenschappelijk distribueecentrum 3. het invoeren van een tolheffing in Vlaanderen en Brussel 4. gebruik maken van het mulemodaal plaoorm op Schaarbeek Vorming (HST, trein, water) 5. de toegankelijkheid voor vrachtwagens beperken

42 Quels sont les leviers les plus importants pour modifier la réparccon modale du transport de marchandises sur le site stratégique Buda? top 3 1. améliorer le transport par le rail (ligne de fret Bruxelles Anvers / RER) 2. mutualiser la distribueon au niveau local pour rendre plus efficace les flux de marchandises 3. imposer un péage en Flandre et Bruxelles 4. uelisaeon de la plate- forme mulemodale de Schaerbeek FormaEon (tgv, rail, eau) 5. restreindre l'accès des camions

43

44 Bus Express Service, CuriEba

45 Welke zijn volgens u de belangrijkste hegomen om de modal shih voor personenvervoer in het strategisch gebied Buda te veranderen? top 3 1. investeren in een fietspadennetwerk 2. een snelle waterbusverbinding inleggen 3. ontsluieng via bus en tram verbeteren 4. hoogwaardige treindiensten inleggen 5. een alternaeef vervoermiddel zoals een kabelbaan vanaf een IC staeon 6. maatregelen treffen ter semulering van carpooling 7. de R0 verbreden 8. de toegankelijkheid voor auto s beperken

46 Quels sont les plus importants leviers pour modifier la réparccon modale du transport de passagers sur le site stratégique Buda? top 3 1. inveser dans un réseau de pistes cyclables 2. insereon d'un service rapide de taxi sur l eau 3. améliorer l accès par bus et tramway 4. introduire une desserte ferroviaire performante 5. un moyen de transport alternaef comme un téléphérique partant d'une gare IC 6. prendre des mesures pour encourager le covoiturage 7. élargir le ring R0 8. restreindre l'accès des voitures

47

48 Welke acces zijn volgens u doeltreffend om het recreacef netwerk rond de kanaalzone te versterken? top 3 1. het kanaal opemaliseren voor recreaeeve vaart 2. een grote recreaeeve trekker voorzien (vb een zwemvijver, een overdekte skipiste, ) 3. de ontsluieng via het OV verbeteren 4. een goede fietsinfrastructuur realiseren langs de groene ruimtes 5. een duidelijke ideneteit creëren 6. inzeden op de producee en promoee van lokale landbouwproducten 7. het watersysteem zichtbaar maken

49 Quelles mesures pourront être efficaces pour améliorer le réseau de loisirs autour du canal? top 3 1. opemiser le canal pour la navigaeon de plaisance 2. fournir un équipement de loisirs adrayant a l échelle régionale (une piscine, une piste de ski intérieure...) 3. améliorer l'accessibilité en transport public 4. réaliser un reseau de pistes cyclables le long des espaces verts 5. créer une ideneté claire 6. promouvoir la produceon des produits agricoles locaux 7. rendre visible le système d'eau

50

51 Bojère- Chênaie ecowijk, Nantes

52 Welke focus zou volgens u gelegd moeten worden bij de ontwikkeling van het blauwgroene netwerk van de vallei? top 3 1. inzeden op het realiseren van ecologische verbindingen 2. herstellen van de natuurlijke loop van de waterlopen 3. inzeden op het duurzaam waterbeheer 4. inzeden op het verbeteren van de omgevingskwaliteit 5. inzeden op de verbinding van het recreaeef regionaal netwerk (groene gordel, groene wandeling) 6. inzeden op het uitbreiden van ecosysteemdiensten 7. integraee van grondsanering binnen de ontwikkeling van een blauw groen netwerk

53 Ou l accent devrait être mis dans le développement d un réseau bleu- vert dans la vallée? top 3 1. la réalisaeon de connexions écologiques 2. herstellen van de natuurlijke loop van de waterlopen 3. la geseon durable de l'eau 4. l'amélioraeon de la qualité de l'environnement 5. la connexion des deux réseaux de loisirs régionaux (ceinture verte, promenade verte) 6. l'expansion de services écosystémiques 7. l intégraeon de l'assainissement du sol dans le développement d'un réseau vert bleu

54

55 Red Ribbon park, Qinhuangdao

56 E40/A201

57

58 [acceve mobiliteit] Om de bereikbaarheid in de Noordrand te verbeteren is infrastructuur nodig: top 3 1. Ring, A201, E40: verbreden 2. Overstapparkings langs de ring 3. P&R langs GEN- staeons 4. Tramverbinding van luchthaven naar Vilvoorde, Bordet en Roodebeek 5. Performante fietsroutes (HST- route, fietsgen, fietssnelwegen)

59 [mobilité accve] Pour améliorer l'accessibilité dans la Périphérie nord, certaines infrastructures sont nécessaires: top 3, par ordre d importance 1. Ring, A201, E40: élargissement 2. Parkings de dissuasion le long du ring 3. P&R le long des gares RER 4. Des liaisons de tram entre l'aéroport et Vilvorde, Bordet et Roodebeek 5. Des ienéraires cyclables performants (HST- route, RER- vélo, pistes cyclables rapides)

60

61

62 [acceve mobiliteit] In de toekomst ziet de Leopold III laan er volgens mij uit als top 3 1. Een hoogwaardige autoverbinding 2. Een hoogwaardige OV- verbinding: metro 3. Een hoogwaardige fietsverbinding 4. Een hoogwaardige publieke ruimte 5. Alle hierbovenstaande opees samen

63 [mobilité accve] Selon moi, dans le futur, le boulevard Léopold III ressemblera à top 3, par ordre d importance 1. Une liaison automobile de haute qualité 2. Une liaison- TP de haute qualité 3. Une liaison cyclable de haute qualité 4. Un espace public de haute qualité

64

65

66 [acceve mobiliteit] Eerst de bereikbaarheid op orde stellen en dan pas ruimtelijke en economische ontwikkelingen starten 1. Helemaal mee eens 2. Mee eens 3. Niet mee eens 4. Helemaal niet mee eens

67 [mobilité accve] "D'abord régler les problèmes d'accessibilité et ensuite mesre en place le développement spacal et économique" 1. Tout à fait d'accord 2. D'accord 3. Pas d'accord 4. Pas du tout d'accord

68

69

70 [open ruimte] De belangrijkste aspecten mbt de open ruimte in de Noordrand zijn: top 3 1. KwanEteit: veel open ruimte 2. Economische draagkracht 3. Ecologische waarde 4. Belevingswaarde 5. Vindbaarheid en toegankelijkheid 6. Samenhang en doorwaadbaarheid

71 [espace ouvert] Les principaux aspects liés à l'espace ouvert dans la Périphérie nord sont: top 3, par ordre d importance 1. QuanEté: beaucoup d'espaces ouverts 2. Capacité économique 3. Valeur écologique 4. Caractère d uelité publique 5. Visabilité et accessibilité 6. Cohérence et guéabilité

72

73

74 [open ruimte] Welk aanvullend ruimtegebruik is het best combineerbaar in de open ruimte? top 3 1. Extensieve landbouw (ecol.insteek, vb grazers) 2. Stadslandbouw (soc- econ.insteek, vb kleinschalige, pareculiere landbouw) 3. Intensieve landbouw (econ.insteek, vb kassen, boomgaarden) 4. RecreaEe (parken) 5. Natuurontwikkeling 6. AcEeve mobiliteit (wandelen, fietsen) 7. Wonen 8. Kantoren 9. Industrie 10. Commercieel

75 [espace ouvert] Quelle uclisacon supplémentaire de l'espace se combine le mieux dans l'espace ouvert? top 3, par ordre d importance 1. Agriculture extensive (ecol. prime, pe. herbagers) 2. Agriculture urbaine (soc.- econ. prime, pe. agriculture à peete échelle, d agrément) 3. Agriculture intensive (écon. prime, pe. serres, vergers) 4. Loisirs (parcs) 5. Développement de la nature 6. Mobilité aceve (marche, vélo) 7. Logement 8. Bureaux 9. Industrie 10. Commerces

76

77

78 [open ruimte] De open ruimte ontwikkelt zich best in de richcng van: 1. Een samenhangend netwerk van extensief gebruikte open ruimtes 2. Een reeks hedendaagse landgoederen met agrarische en andere funcees 3. Een set hoogwaardige parkruimtes, al dan niet met elkaar verbonden

79 [espace ouvert] L'espace ouvert se développe le mieux dans le sens de: 1. Un réseau cohérent d'espaces ouverts à usage extensif 2. Une série de domaines contemporaines à fonceons agraires et autres 3. Une configuraeon d'espaces de parcs de haute qualité, reliés entre eux ou non

80

81

82 [onderwijs] Welke toegevoegde voorzieningen dragen het meeste bij tot een integrale gebiedsontwikkeling (vb. Reyers)? top 3 1. Basisschool/kinderopvang 2. Cultuur 3. Winkels 4. Hoogwaardige publieke ruimte 5. Groene ruimte 6. Hoogwaardig OV 7. Voorzieningen voor aceeve mobiliteit

83 [enseignement] Quels aménagements ajoutés contribuent le plus à un développement intégral de la zone (par ex. Reyers)? top 3, par ordre d importance 1. Ecole fondamental/accueil pour la peete enfance 2. Culture 3. Magasins 4. Espace public de haute qualité 5. Espace vert 6. TP de haute qualité 7. Equipements desenés à la mobilité aceve

84

85

86 [onderwijs] De meest efficiënte maatregelen om werkzoekenden en werkgelegenheid samen te brengen zijn: top 3 1. Scholing van (lager opgeleide) werkzoekenden 2. Bestrijding van mobiliteitsarmoede 3. Verbeteren van bereikbaarheid van werkgebieden 4. HuisvesEng dichter bij werkgelegenheid 5. Werkgelegenheid dichter bij huisveseng

87 Les mesures les plus efficientes pour unir demandeurs d'emploi et emplois sont: top 3, par ordre d importance [enseignement] 1. FormaEon des demandeurs d'emploi (moins qualifiés) 2. Lude contre la 'pauvreté de la mobilité' 3. AmélioraEon de l'accessibilité des zones d'acevité 4. Logement plus près des emplois 5. Emplois plus près des logements

88

89

90 [onderwijs] Welke sectoren hebben de potence om (in samenwerking met opleiding) de transice naar hoogwaardige economie te bevorderen? top 3 1. Landbouw 2. LogisEek/distribuEe 3. Dienstverlening 4. (maak)industrie 5. ICT 6. Retail en shopping 7. AviaEon 8. RecreaEe/leisure

91 [enseignement] Quels secteurs ont le potencel de promouvoir (en associacon avec la formacon) la transicon vers une économie de qualité supérieure? top 3, par ordre d importance 1. Agriculture 2. LogisEque/distribuEon 3. Services 4. Industrie (manufacturière) 5. ICT 6. Retail et shopping 7. AviaEon 8. Loisirs/temps libre

92

93 REGIONALE VISIE

94 VISION REGIONALE

95 STUDIO 014 Bernardo Secchi Paola Viganò

96 Scenario: the No- car Quescon 1 the Low Intense city the High Intense city

97 Scenario: the No- car Quescon 1 Vanuit de ontwikkeling van meer OV: waar moeten we bij voorkeur verdichten en bevolkingsgroei omarmen? 1. In de High Intense City. Dorpen en open ruimte moeten worden behouden. 2. In de Low Intense stad. 3. Binnen de grenzen van de ring. 4. Overal waar je OV kan ontwikkelen, is groei van bevolking mogelijk

98 Scénario: the No- car Quescon 1 Partant du développement des TP: Où une densificacon est- elle préférable et où faut- il accueillir avec enthousiasme une augmentacon de la populacon? 1. Dans la High Intense City. Les villages et espaces ouverts doivent être conservés. 2. Dans la Low Intense City. 3. Dans les limites du ring. 4. Partout où il est possible de développer les TP, une croissance de la populaeon est possible

99

100 Scenario: the No- car Quescon 2 east- west lines chaussée smaller urbanisacon

101 Scenario: the No- car Quescon 2 Welke OV lijnen moeten prioritair ontwikkeld worden? 1. De radiale lijnen van het openbaar op de steenwegen, vb: Leuvense stwg, Haachtse steenweg, Antwerpse steenweg, A12, 2. OV lijnen parallel aan de ring, vb: Heembeek, Bordet, Marcel Thiry, ringspoor langs R0, Tervuren/luchthaven/ Vilvoorde/Asse 3. De lijnen die toegang geven tot kleinere verstedelijking 4. Geen openbaar vervoer bijkomend ontwikkelen en focussen op de verbetering van het huidige OV 5. Er is voldoende openbaar vervoer; we moeten inzeden op te voet en met de fiets

102 Quelles lignes de TP doivent être développées de manière prioritaire? Scénario: the No- car Quescon 2 1. Les lignes radiales de l'espace public vers les chaussées, par ex.: chaussée de Louvain, chaussée de Haecht, chaussée d'anvers, A Les lignes de TP parallèles au ring, par ex.: Heembeek, Bordet, Marcel Thiry, voie du ring le long du R0, Tervueren/ aéroport/vilvorde/asse 3. Les lignes qui donnent accès à une urbanisaeon moindre 4. Ne pas développer les transports publics et se concentrer sur l'amélioraeon des TP actuels 5. Les transports publics sont suffisamment développés; nous devons nous consacrer aux déplacements 'à pied' et 'à vélo'

103

104 Scenario: the No- car Quescon 3

105 Scenario: the No- car Quescon 3 Op welke modi moeten we vooral inzesen in de low intense city bij een car scenario voor de Noordrand? 1. Bus/tram 2. Te voet 3. Bike 4. E bike 5. Taxibus 6. Herwaardering van lowtechvormen: watervervoer, paard en kar,

106 Scénario: the No- car Quescon 3 Sur quels modes de déplacement devons- nous surtout nous concentrer dans la low intense city dans le cadre d'un 'car scenario' pour la Périphérie nord? 1. Bus/tram 2. A pied 3. Vélo 4. E bike 5. Taxibus 6. RevalorisaEon des formes low tech: transport par eau, à cheval et charrede...

107

108 Scenario: the Green Belt Quescon 4

109 Scenario: the Green Belt Quescon 4 Denk je dat er een behoehe is aan een grootstedelijk park in het noorden van Brussel? 1. Ja 2. Neen 3. Ik weet het niet

110 Scénario: the Green Belt Quescon 4 Pensez- vous qu'un parc métropolitain est ucle dans le nord de Bruxelles? 1. Oui 2. Non 3. Je ne sais pas

111

112 Scenario: the Green Belt Quescon 5

113 Scenario: the Green Belt Quescon 5 Welke soort voorzieningen wil je in de Green Belt? top 3 1. alleen erfgoed en culturele gebouwen 2. vooral sportvoorzieningen, met name in open lucht 3. een park om kinderen te laten spelen, ook met een aantal winkels, 4. geen voorzieningen: open ruimte moet vrij blijven en behouden worden 5. wonen in de Green Belt of met zicht op de Green Belt

114 Scénario: the Green Belt Quescon 5 Quel type d'équipements voulez- vous dans la Green Belt? top 3, par ordre d importance 1. uniquement du patrimoine et des bâements culturels 2. surtout des infrastructures sporeves, en pareculier à l'air libre 3. un parc pour que les enfants puissent jouer, un certain nombre de magasins, pas d'infrastructures: les espaces ouverts doivent restés libres et être conservés 5. habiter dans la Green Belt ou avec vue sur la Green Belt

115

116 Scenario: the Green Belt Quescon 6

117 Scenario: the Green Belt Quescon 6 Welke van deze voorzieningen moeten toegankelijk gemaakt worden zodat ze deel gaan uitmaken van de Green Belt? 1. Kasteel 2. NaEonale plantentuin 3. Wetland 4. Dorpen en landbouw 5. Stadion 6. Alle hierbovenstaande 7. Geen enkele van de hierbovenstaande

118 Scenario: the Green Belt Quescon 6 Lesquelles de ces infrastructures doivent être rendues accessibles de sorte à ce qu'elles fassent parce de la Green Belt? (plusieurs choix sont possibles) 1. Le château 2. Jardin botanique naeonal 3. La zone humide (wetland) 4. Les villages et espaces agricoles 5. Le stade 6. Rien de ce qui est meneonné ci- dessus

119

120 Scenario: Urbs in Horto Quescon 7

121 Scenario: Urbs in Horto Quescon 7 De ruimte in en om de Noordrand is een produccef landschap. Welke economische funcces moeten bewaard blijven in de Noordrand? 1. Landbouw 2. Industrie 3. LogisEek 4. Diensten 5. Energie 6. Recyclage 7. Bosbouw 8. Commerciële recreaee top 3

122 Scénario: Urbs in Horto Quescon 7 L'espace dans et autour de la Périphérie nord est un paysage produccf. Quelles fonccons économiques doivent être conservées dans la Périphérie nord? top 3, par ordre d importance 1. Agriculture 2. Industrie 3. LogisEque 4. Services 5. Energie 6. Recyclage 7. Sylviculture 8. Loisirs commerciaux

123

124 Scenario: Urbs in Horto Quescon 8 accvices in urban cssue mixed funccons recreacon in the agricultural areas

125 Scenario: Urbs in Horto Quescon 8 Welke aanpassing van grote mono- funcconele gebieden geniet jouw voorkeur? top 3 1. Industrie mengen met huisveseng 2. Kleine ambachtelijke bedrijven of aceviteiten in het stedelijke weefsel 3. CollecEeve voorzieningen en recreaee in de landbouwgebieden

126 Scénario: Urbs in Horto Quescon 8 A quelle adaptacon des grandes zones monofoncconnelles donnez- vous votre préférence? 1. Industrie combinée au logement 2. PeEtes entreprises aresanales ou acevités dans le Essu urbain 3. Infrastructures colleceves et loisirs dans les zones agricoles

127

128 Scenario: Urbs in Horto Quescon 9

129 Scenario: Urbs in Horto Quescon 9 Welke verandering in levensscjl acht je op korte termijn mogelijk in de Noordrand? meerdere keuzen zijn mogelijk 1. Korte keten voedselproducee 2. Gebruik van industriële restwarmte voor verwarming van woningen 3. OV mee inzeden voor goederenvervoer buiten de piekuren 4. Meer outdoor recreaee ipv indoor recreaee 5. Hernieuwbare Energie producee en coöperaeeven

130 Scénario: Urbs in Horto Quescon 9 Quelle modificacon dans le mode de vie pensez- vous possible à court terme dans la Périphérie nord? (plusieurs choix sont possibles) 1. Courte chaîne de produceon alimentaire 2. UElisaEon de la chaleur résiduelle des procédés industriels pour le chauffage des habitaeons 3. UElisaEon des TP pour le transport de marchandises en dehors des heures de pointe 4. Plus de loisirs outdoor au lieu de loisirs indoor 5. ProducEon d'énergie renouvelable et coopéraeves

131

132 TOEMAATJES

133 EN PRIME...

134 De exploitace van de luchthaven heeh een grote impact op de potencële stedelijke groei in de Noordrand. Kies 1 uitgangsprincipe: 1. De luchthaven krijgt alle kansen, zoals in de huidige milieuvergunning en het plan Wathelet. Wonen moet buiten die lawaaicorridors blijven. 2. Alle vluchten worden geconcentreerd in één smalle lawaaicorridor ten noorden van de Ring R0. Wonen ontwikkelt zich buiten die lawaaicorridor. 3. De Noordrand is geschikt voor opvang van de demografische groei. De luchthaven moet verschuiven naar het oosten zodat de valleien van Zenne en Woluwe verder kunnen verstedelijken. 4. Een luchthaven hoort niet thuis zo dicht bij de stad. We moeten een betere plek vinden voor een nieuwe luchthaven. vb. Beauvechain, Kleine Brogel, 5. Het vliegtuiglawaai is een overroepen probleem. De gezondheidsimpact op omwonenden is aanvaardbaar.

135 L'exploitacon de l'aéroport a un impact important sur la croissance urbaine potencelle dans la Périphérie nord. Choisissez 1 principe de base: 1. L'aéroport a toutes les opportunités, comme le permis d'environnement actuel et le plan Wathelet. Le logement doit rester en dehors de ces 'couloirs bruyants'. 2. Tous les vols sont concentrés dans un couloir étroit au nord du RO. Le logement se développe en dehors de ces 'couloirs bruyants'. 3. La Périphérie nord est adaptée pour accueillir la croissance démographique. L'aéroport doit glisser vers l'est de sorte que l'urbanisaeon des vallées de la Senne et de la Woluwe puisse conenuer. 4. Un aéroport n'a pas sa place si près de la ville. Nous devons trouver un lieu plus approprié pour un nouvel aéroport. Par ex. Beauvechain, Kleine Brogel, On exagère avec le bruit des avions. L'impact sur la santé des riverains est acceptable.

136

137 Welk van volgende projecten moet onverkort uitgevoerd worden zoals voorzien? 1. Gevangenis Haren 2. Verbreding R0 3. Stadion op Parking C 4. Uplace 5. Neo 6. DistribuEecentrum BPost 7. Alle hoger vernoemde projecten 8. Geen van deze projecten. De Noordrand kan geen bijkomende druk aan

138 Lequel des projets menconnés ci- dessous doit être intégralement mis en œuvre comme prévu? (plusieurs choix sont possibles) 1. La prison de Haren 2. L'élargissement du RO 3. Le stade sur le Parking C 4. Uplace 5. Neo 6. Le centre de distribueon BPost 7. Aucun de ces projets. La Périphérie nord est saturée

139

140 Volgende ideeën moeten verder uitgewerkt worden en getoetst op hun haalbaarheid voor de ontwikkeling van de Noordrand op lange termijn: top 3 1. Nieuw NMBS- spoor langs R0 met IC- staeon Heizel 2. Doortrekking metro tot aan de luchthaven 3. Overkapping van de R0 ter hoogte van Zaventem en Wemmel 4. Viaduct van Vilvoorde vervangen door een tunnel 5. Zoniënwoud Noord 6. Ontwikkeling tram- netwerk Neder- over- Heembeek Haren Vilvoorde Evere Zaventem Machelen als drager voor nieuwe verstedelijking 7. Programma woningen in de Noordrand 8. Programma arbeidsplaatsen in de Noordrand

141 Les idées suivantes doivent être développées et évaluées quant à leur faisabilité pour le développement de la Périphérie nord à long terme: top 3, par ordre d importance 1. Nouvelles voies SNCB le long du RO avec gare IC Heizel 2. Prolongement du métro jusqu'à l'aéroport 3. Recouvrement du RO à hauteur de Zaventem et Wemmel 4. Remplacement du viaduc de Vilvorde par un tunnel 5. Forêt de Soignes nord 6. Développement du réseau de trams Neder- over- Heembeek Haren Vilvorde Evere Zaventem Machelen comme porteur d'une nouvelle urbanisaeon 7. Programme habitaeons dans la Périphérie nord 8. Programme emplois dans la Périphérie nord

142

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

De blik van bovenaf / La vue d en haut. De blik van binnenuit / La vue de l intérieur. T.OP Noordrand, presentatie / présentation:

De blik van bovenaf / La vue d en haut. De blik van binnenuit / La vue de l intérieur. T.OP Noordrand, presentatie / présentation: T.OP Noordrand, presentatie / présentation: De blik van bovenaf / La vue d en haut Deelgebied A201-E0 tussen Meiser en Nossegem / Zone A201-E0 entre Meiser et Nossegem ARTGINEERING, 10-10-201, A, Workshop

Nadere informatie

Structure du réseau de voiries Structuur wegennetwerk

Structure du réseau de voiries Structuur wegennetwerk 1 Structure du réseau de voiries Structuur wegennetwerk 2 Zones 30 km/h Zones 30 km/u 3 Plan de circularion et d aménagements Verkeersplan en voorgestelde ontwikkelingen 4a Maillage des cheminements piétons

Nadere informatie

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN

SEPT FONTAINES POUR LA SENNE ZEVEN FONTEINEN VOOR DE ZENNE HET BEURSPLEIN PLACE DE LA BOURSE Une Nouvelle place Une endroit de fêtes et de manifestations Une scène de joie et de colère Des colonnes baroques d eau La «mexican wave» HET BEURSPLEIN Een nieuw plein Een plek van

Nadere informatie

Inhoud. Openbaar vervoer en tariefintegratie: wat wil de reiziger? B-POMM. Jan Vanseveren TreinTramBus 24/02/2014 25/02/2014.

Inhoud. Openbaar vervoer en tariefintegratie: wat wil de reiziger? B-POMM. Jan Vanseveren TreinTramBus 24/02/2014 25/02/2014. Openbaar vervoer en tariefintegratie: wat wil de reiziger? B-POMM Jan Vanseveren TreinTramBus 25/02/2014 Inhoud Case Brussel 2014 Tariefintegratie: wat en waarom? Inspiratie uit de telecomsector Te vermijden

Nadere informatie

20/04/2015 2. Conférence de presse Persconferentie

20/04/2015 2. Conférence de presse Persconferentie 20/04/2015 2 Conférence de presse Persconferentie 29 juin 2015 La Ville change pour tous les Bruxellois 29 juni 2015 De Stad verandert voor alle Brusselaars Mise en place de la zone piétonne et du plan

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE CŒUR DE BRUXELLES! SAMEN ZULLEN WE HET HART VAN BRUSSEL SNELLER DOEN SLAAN!

ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE CŒUR DE BRUXELLES! SAMEN ZULLEN WE HET HART VAN BRUSSEL SNELLER DOEN SLAAN! ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE CŒUR DE BRUXELLES! SAMEN ZULLEN WE HET HART VAN BRUSSEL SNELLER DOEN SLAAN! 1. Le piétonnier est inutile. C est vrai, un lieu de rencontre entre les personnes est tellement

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR

MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR Séminaire Bâtiment Durable MICRO-RÉSEAUX DE CHALEUR 18 novembre 2016 L ÉTUDE DE FAISABILITÉ, ÉLÉMENT CLÉ D AIDE À LA DÉCISION Pedro PATTIJN Ingenium 2 3 4 ORDRE DU JOUR Chauffage & refroidissement 2020

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

Deelgebied A201-E40 tussen Meiser en Nossegem Zone A201-E40 entre Meiser et Nossegem 19-12-2014, Workshop 3 / 1

Deelgebied A201-E40 tussen Meiser en Nossegem Zone A201-E40 entre Meiser et Nossegem 19-12-2014, Workshop 3 / 1 T.OP Noordrand Deelgebied A201-E40 tussen Meiser en Nossegem Zone A201-E40 entre Meiser et Nossegem 19-12-2014, Workshop 3 / 1 Waar moet het gebied naar toe en hoe komen we er? Vers quoi est ce que la

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17. Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie

Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17. Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17 Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie Bureau Bruxellois de la Planification (BBP) Brussels

Nadere informatie

BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2

BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2 BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2 een vrouw / une femme 39% een man / un homme 61% Brussel 9% Wallonie 28% Abroad 2% Vlaandere n 61% Ouder dan 50 jaar / Plus de 50 ans 48,1% Tussen 40 en 49 jaar

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

STUDIO 014 Bernardo Secchi Paola Viganò BXL2040. De positie van de noordrand regio in horizontaal metropool

STUDIO 014 Bernardo Secchi Paola Viganò BXL2040. De positie van de noordrand regio in horizontaal metropool The Horizontal Metropolis NOORDRAND Ontwerp onderzoek Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand Regionale Visie DRAFT WORKSHOP 2, 10 october2014 STUDIO 014 Bernardo Secchi Paola Viganò BXL2040 The

Nadere informatie

Table des matières Les bases de la machine Enfilage de la machine Couture Informations générales Entretien et dépannage

Table des matières Les bases de la machine Enfilage de la machine Couture Informations générales Entretien et dépannage 1412 I II III 2 3 A 4 A 5 1 6 7 8 9 1 10 2 3 11 A C B D a b c 2 3 1 4 S 12 13 1 2 3 14 A 1 2 B 15 3 2 1 16 2 3 1 4 2 3 1 4 17 1 2 3 4 18 1 2 c a b 5 3 4 19 20 a a e b c 1 b 2 d f e g 21 3 4 22 23 A C B

Nadere informatie

PROGRES Infosession Riverains

PROGRES Infosession Riverains When rail means service > QUADRILATERE NORD RUE DU PROGRES Infosession Riverains Schaerbeek 11/06/2008 Schaarbeek 11/06/2008 Liesbeth Vandeputte Responsable Communication Riverains Verantwoordelijke Communicatie

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

Nordex biedt u. verschillende stijlvolle. oplossingen om uw. deuren, ongeacht hun. draairichting, subtiel. over te laten gaan in de

Nordex biedt u. verschillende stijlvolle. oplossingen om uw. deuren, ongeacht hun. draairichting, subtiel. over te laten gaan in de defined by Nordex biedt u verschillende stijlvolle oplossingen om uw deuren, ongeacht hun draairichting, subtiel over te laten gaan in de sobere vormgeving van uw interieur. Nordex vous propose différentes

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

Connexion Sud Zuidverbinding. Hippodrome de Boitsfort > gare de Boitsfort Renbaan van Bosvoorde > station Bosvoorde

Connexion Sud Zuidverbinding. Hippodrome de Boitsfort > gare de Boitsfort Renbaan van Bosvoorde > station Bosvoorde Connexion Sud Zuidverbinding Hippodrome de Boitsfort > gare de Boitsfort Renbaan van Bosvoorde > station Bosvoorde Sommaire / Inhoud 1. Introduction / Inleiding 2. Tracé & planning 3. Les travaux / De

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract

Défi Trajets Courts. Korte Ritten Contract Défi Trajets Courts Evénement de clôture : 2 décembre @ De Markten --- Korte Ritten Contract Afsluitevenement 2 december @ De Markten Programma woord van de Ministers P. Smet en E. Huytebroeck korte Ritten

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen... une chambre à louer?... une auberge de jeunesse?... un hôtel?... une chambre d'hôtes?... un camping? Quels sont les prix là-bas? Over

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint De job van mijn partner L emploi de mon conjoint Redactioneel onderzoek 7.2 tweeverdieners; 17 21 sept 29 Jobat.be Actu24.be Nieuwsblad.be Standaard.be Vers l Avenir -1- Belangrijkste bevindingen 1. Ietsmeerdande

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

DEMANDE DE PERMIS D URBANISME STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGSAANVRAAG

DEMANDE DE PERMIS D URBANISME STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGSAANVRAAG DEMANDE DE PERMIS D URBANISME STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGSAANVRAAG PROLONGATION DES LIGNES 3 ET 7, RÉAMÉNAGEMENT DES VOIRIES AV. IMPÉRATRICE CHARLOTTE, PLACE DE BELGIQUE, AV. MIRAMAR, L ESPLANADE, CH.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector De CSV benadering Relation conceptuelle entre CSV, développement durable, capital social et compétitivité Creating Shared Value

Nadere informatie

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS ITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, betreffende de

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

BURGER BUDGET CITOYEN NEDER-OVER-HEEMBEEK ANALYSE MINI-ENQUÊTE

BURGER BUDGET CITOYEN NEDER-OVER-HEEMBEEK ANALYSE MINI-ENQUÊTE BURGER BUDGET CITOYEN NEDER-OVER-HEEMBEEK ANALYSE MINI-ENQUÊTE Généalités - Algemeenheden Durée de mise en ligne : 15 jours / Tijdsspanne online : 15 dagen Questions / Vragen : 8 Langues / Talen : NL,

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 Bruxelles, jeudi 27 juillet 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 POINT 1 Sanction par le Gouvernement de la

Nadere informatie

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 2 TARIEVEN Vrije ruimte...35 /uur excl. BTW Opleidingsruimte

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

Caps Casquettes. Taal. Langue. Nederlands. Français

Caps Casquettes. Taal. Langue. Nederlands. Français Caps Casquettes Taal Langue Caps Rondlopen met een bedrukte cap is net zo modieus als de afbeelding die erop staat. En dat bepaal jij helemaal zelf. Onze vier modellen petten bedrukken we of borduren we

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Polo s Polos. Langue. Taal. Nederlands. Français

Polo s Polos. Langue. Taal. Nederlands. Français Polo s Polos Taal Langue Polo s De basis voor pololiefhebbers: onze polo in basic uitvoering. Met stevige kraag en drie knopen, uitgevoerd in dezelfde kleur als het shirt. De stevige kwaliteit garandeert

Nadere informatie

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen?

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Enkele redenen om ook dagelijks te fietsen! Fietsen is snel! Fiets je minder dan 5 km in de

Nadere informatie

Stempels Tampons encreurs

Stempels Tampons encreurs Stempels Tampons encreurs Taal Langue Stempels Met stempels kun je een zeer gedetailleerde afdruk achterlaten op verschillende papier soorten. Wij adviseren de volgende papiersoorten om te bestempelen:

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2004-2005) Nr. 27 BIQ (2004-2005) N 27 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations

Nadere informatie

PH 410 MEDIA take away Overview of the best media opportunities

PH 410 MEDIA take away Overview of the best media opportunities MAI-JUIN / MEI-JUNI 2017 Salon Match IT / FR - NL Datanews (Roularta) Profils IT Salon de l emploi centré sur les profils IT PUBLICATION DATE DATE OF DELIVERY 05/05/17 Square Bruxelles NA Dossier Chemie

Nadere informatie

Reyers. Rénovation des toitures des tunnels de et vers Meiser & Montgomery. Renvatie van het dak van de tunnels van en naar Meiser & Montgomery

Reyers. Rénovation des toitures des tunnels de et vers Meiser & Montgomery. Renvatie van het dak van de tunnels van en naar Meiser & Montgomery Reyers Rénovation des toitures des tunnels de et vers Meiser & Montgomery Renvatie van het dak van de tunnels van en naar Meiser & Montgomery www.mobilite.brussels www.mobiliteit.brussels www.sprb.irisnet.be/mobilite

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INSTALLATIE VOORSCHRIFT INSTALLATIE VOORSCHRIFT Ontwerp Voor doorgifte van IP signalen via coax systeem. Voorzien van HF in- en uitgang voor eenvoudig plaatsen tussen coax kabel. Voorzien van RJ-45 aansluiting voor in- uitkoppeling

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus 18-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65+ zéro salarié 10 et plus de 1 à 9 salariés zéro salarié 10 et plus de 1 à 9 salariés

Nadere informatie

LE NOUVEAU TERMINAL RO-RO AU PORT DE BRUXELLES, UNE OPPORTUNITÉ POUR LA RÉGION ET LE PORT EEN NIEUWE RO-ROTERMINAL IN DE HAVEN VAN BRUSSEL,

LE NOUVEAU TERMINAL RO-RO AU PORT DE BRUXELLES, UNE OPPORTUNITÉ POUR LA RÉGION ET LE PORT EEN NIEUWE RO-ROTERMINAL IN DE HAVEN VAN BRUSSEL, Philippe Matthis Directeur général adjoint adjunct-directeur-generaal LE NOUVEAU TERMINAL RO-RO AU PORT DE BRUXELLES, UNE OPPORTUNITÉ POUR LA RÉGION ET LE PORT EEN NIEUWE RO-ROTERMINAL IN DE HAVEN VAN

Nadere informatie

NOM, Prénom :. Dit is een schrift. Dit is een boek. Dit is een papier Dit is een blad. Dit is een schoen. Dit is een schoe. Dit is een schoon.

NOM, Prénom :. Dit is een schrift. Dit is een boek. Dit is een papier Dit is een blad. Dit is een schoen. Dit is een schoe. Dit is een schoon. 1 NOM, Prénom :. Indiquez ce que c est. Wat is dit? Dit is een schrift. Dit is een boek. Dit is een papier Dit is een blad. Indiquez ce que c est. Wat is dit? Dit is een schoen. Dit is een schoe. Dit is

Nadere informatie

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Bâches et banderoles avec fourreaux, impression au recto Taal Langue Nederlands Français Nederlands Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoeken kunnen worden afgewerkt

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter DE LA WALLONIE D HIER, NOUS CRÉONS CELLE DE DEMAIN Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter La méthodologie mise

Nadere informatie

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Waar kan ik vinden?... une chambre à louer?... een kamer te huur?... une auberge de jeunesse?... een hostel?... un hôtel?... een hotel?...

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Comment améliorer la transparence et simplifier la migration

Comment améliorer la transparence et simplifier la migration Easy Switch Institut belge des services postaux et des télécommunications Comment améliorer la transparence et simplifier la migration 29 juin 2017 Télécoms Télécoms Transparence et migration Comparer

Nadere informatie

G /1 18/04/ /12/2015

G /1 18/04/ /12/2015 Page 1/6 S.A. CALORIBEL N.V. Rue De Koninckstraat, 4 Boite - Bus : 1-3 18 Bruxelles - Brussel Tél:2/529.63. Fax:2/529.63.11 caloribel@techem.be - www.caloribel.be Concerne / Betreft : Immeuble / Gebouw

Nadere informatie

Le diagnostic pragmatique

Le diagnostic pragmatique Le diagnostic pragmatique échange d expériences et bonnes pratiques Een beknopte socio-economische uitwisseling van ervaringen en van goede aanpak Christophe Ebermann et Sarah Seus, Ramboll Management

Nadere informatie

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 56 FAIRE DU SPORT Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 SPORTBEOEFENING 57 Final.indd 57 3/11/2011 10:36:21 Le centre sportif / Het sportcentrum Le centre sportif met à disposition de ses membres des salles

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie