IK BEN 1. Man 2. Vrouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK BEN 1. Man 2. Vrouw"

Transcriptie

1 TEST VRAGEN

2 QUESTIONS "TEST"

3 IK BEN 1. Man 2. Vrouw

4 JE SUIS: 1. Un homme 2. Une femme

5

6 IK BEN VOORAL: 1. Franstalig 2. Nederlandstalig 3. (goed) tweetalig

7 JE SUIS SURTOUT: 1. Francophone 2. Néerlandophone 3. (bien) bilingue

8

9 PROFESSIONEEL VERTEGENWOORDIG IK (vooral): 1. Bedrijfsleven/organisaEe 2. Middenveld/burgersamenleving 3. Gewestelijke overheid 4. Gemeente 5. Provincie 6. Kennisinstelling 7. Financier

10 PROFESSIONNELLEMENT, JE REPRESENTE (surtout): 1. Entreprise/organisaEon 2. Société civile 3. Service public régional 4. Commune 5. Province 6. InsEtuEon de connaissances 7. Financier

11

12 IK KOM NAAR DEZE DAG OMDAT IK: meerdere antwoorden zijn mogelijk 1. vooral wil luisteren naar anderen 2. vooral mijn ideeën wil mee geven aan de ontwerpbureaus 3. het interessant vind om met anderen in dialoog te gaan 4. wil bijleren 5. mijn (organisaee- ) belangen vertaald wil zien in de ontwerpen

13 JE SUIS PRESENT CE JOUR PARCE QUE JE:... plusieurs réponses sont possibles veux surtout écouter les autres 2. veux surtout exprimer mes idées aux bureaux de concepeon 3. trouve intéressant de dialoguer avec les autres 4. veux en apprendre davantage 5. veux voir mes intérêts (intérêts de l'organisaeon) dans les projets

14

15 HET IS VOOR MIJ VANDAAG 1. De eerste workshop in het kader van NOORDRAND waar ik aan deelneem 2. De tweede workshop in het kader van NOORDRAND waar ik aan deelneem 3. De derde workshop in het kader van NOORDRAND waar ik aan deelneem 4. Ik ben de tel kwijt, ik weet het niet meer.

16 AUJOURD'HUI, IL S'AGIT POUR MOI: 1. Du premier workshop dans le cadre de 'PÉRIPHÉRIE NORD' auquel je parecipe 2. Du deuxième workshop dans le cadre de 'PÉRIPHÉRIE NORD' auquel je parecipe 3. Du troisième workshop dans le cadre de 'PÉRIPHÉRIE NORD' auquel je parecipe 4. J'ai cessé de compter, je ne sais plus.

17

18 KANAALZONE

19 ZONE DU CANAL

20

21 LE BUDA QU'EST- CE? Carte

22

23

24 Emscherpark, Essen

25 De strategische zone Buda ligt op de grens van Vlaanderen en Brussel. Het ligt voor de hand om bij de ontwikkeling van het gebied de handen ineen te slaan. Welke prioriteiten moeten op de samenwerkingsagenda staan? top 3 1. het opzeden van een lokaal ontwikkelingsbedrijf 2. een gemeenschappelijk aceeplan mobiliteit 3. het uitwerken van een homogeen juridisch kader 4. het belasengsbeleid onderling afstemmen 5. samen een IBA Buda opzeden 6. samen een voorbeeldproject realiseren

26 Le site stratégique Buda se trouve à cheval entre la Flandre et Bruxelles. Il est logique de l appréhender comme une unité. Dans le cas d une collaboracon, quelles priorités devraient être mises a l'ordre du jour? top 3 1. medre en place une société de développement local 2. un plan d aceon commune sur la mobilité 3. l'élaboraeon d'un cadre juridique uniforme 4. une polieque fiscale partagée 5. mis en place d un IBA Buda 6. développer en commun un projet phare

27

28 Evergreen Brickworks, Toronto

29 Welke instrumenten lijken u succesvol om de strategische locace Buda op gang te trekken? top 3 1. nieuwe brownfieldconvenanten 2. aankoopbeleid door de overheid 3. samenwerking en coördinaee tussen gewesten en bedrijven 4. subsidies voor investeerders 5. de juridische plannen van Brussel en Vlaanderen op elkaar afstemmen 6. een beeldkwaliteitsplan opmaken 7. de ontwikkeling bevriezen, Buda als grondreserve voor de toekomst

30 Quels sont les oucls que vous semblent plus performants pour déclencher la reconversion du site stratégique Buda? top 3 1. nouveaux accords pour l assainissement des friches industrielles 2. créaeon par le gouvernement d une réserve foncière 3. coopéraeon et coordinaeon entre les régions et les entreprises (PPPs) 4. nouvelles subveneons pour les invesesseurs 5. coordonner des instruments juridiques entre les régions 6. préparer une charte de qualité urbaine 7. geler son aménagement et garder Buda comme réserve foncière pour l'avenir

31

32 Silo park, Auckland

33 Welke ruimtelijke factoren kunnen het vescgingsklimaat in de strategische zone Buda verbeteren? top 3 1. Ejdelijk ruimtegebruik semuleren: ruimte voor evenementen, broedplaatsen creëren 2. een katalysatorproject aantrekken 3. het landschap en de openbare ruimte verfraaien 4. er (een) gespecialiseerde economische cluster(s) van maken 5. nevenaceviteiten zoals bvb. horeca of voorzieningen aantrekken 6. de ontsluieng van de zone verbeteren

34 Quels sont les facteurs spacales qui peuvent améliorer le climat d affaires sur le site stratégique Buda? top 3 1. favoriser l occupaeon temporaire (espace pour des événements, pépinières d entreprises) 2. ajrer un projet catalyseur 3. inveser dans l'embellissement du paysage et de l'espace public 4. soutenir la formaeon des grappes économiques spécialisées 5. ajrer des services complémentaires (restauraeon, crèche, loisirs) 6. améliorer l'accessibilité de la zone

35

36 Gotham Green, Brooklyn

37 Welke economische accviteiten moeten volgens u aangemoedigd worden in de strategische zone Buda? top 3 1. toegevoegde waarde logiseek 2. ontspanning en recreaee 3. maakindustrie 4. niet grondgebonden stadslandbouw 5. voedingsindustrie 6. recycling en energie 7. opleiding en onderzoek (R&D) 8. bouwsector

38 Quelles sont les accvités économiques qui devraient être encouragées sur le site stratégique Buda? top 3 1. la logiseque à valeur ajoutée 2. les loisirs 3. l'industrie manufacturière 4. l agriculture urbaine verecale (sans terre) 5. l industrie alimentaire 6. le recyclage et l'énergie 7. la formaeon et la recherche 8. la construceon

39

40

41 Welke zijn volgens u de belangrijkste hegomen om de modal shih voor goederenvervoer in het strategisch gebied Buda te veranderen? top 3 1. ontsluieng via het spoor verbeteren (goederenlijn Brussel Antwerpen / GEN) 2. efficiënter maken van goederenstromen via een gemeenschappelijk distribueecentrum 3. het invoeren van een tolheffing in Vlaanderen en Brussel 4. gebruik maken van het mulemodaal plaoorm op Schaarbeek Vorming (HST, trein, water) 5. de toegankelijkheid voor vrachtwagens beperken

42 Quels sont les leviers les plus importants pour modifier la réparccon modale du transport de marchandises sur le site stratégique Buda? top 3 1. améliorer le transport par le rail (ligne de fret Bruxelles Anvers / RER) 2. mutualiser la distribueon au niveau local pour rendre plus efficace les flux de marchandises 3. imposer un péage en Flandre et Bruxelles 4. uelisaeon de la plate- forme mulemodale de Schaerbeek FormaEon (tgv, rail, eau) 5. restreindre l'accès des camions

43

44 Bus Express Service, CuriEba

45 Welke zijn volgens u de belangrijkste hegomen om de modal shih voor personenvervoer in het strategisch gebied Buda te veranderen? top 3 1. investeren in een fietspadennetwerk 2. een snelle waterbusverbinding inleggen 3. ontsluieng via bus en tram verbeteren 4. hoogwaardige treindiensten inleggen 5. een alternaeef vervoermiddel zoals een kabelbaan vanaf een IC staeon 6. maatregelen treffen ter semulering van carpooling 7. de R0 verbreden 8. de toegankelijkheid voor auto s beperken

46 Quels sont les plus importants leviers pour modifier la réparccon modale du transport de passagers sur le site stratégique Buda? top 3 1. inveser dans un réseau de pistes cyclables 2. insereon d'un service rapide de taxi sur l eau 3. améliorer l accès par bus et tramway 4. introduire une desserte ferroviaire performante 5. un moyen de transport alternaef comme un téléphérique partant d'une gare IC 6. prendre des mesures pour encourager le covoiturage 7. élargir le ring R0 8. restreindre l'accès des voitures

47

48 Welke acces zijn volgens u doeltreffend om het recreacef netwerk rond de kanaalzone te versterken? top 3 1. het kanaal opemaliseren voor recreaeeve vaart 2. een grote recreaeeve trekker voorzien (vb een zwemvijver, een overdekte skipiste, ) 3. de ontsluieng via het OV verbeteren 4. een goede fietsinfrastructuur realiseren langs de groene ruimtes 5. een duidelijke ideneteit creëren 6. inzeden op de producee en promoee van lokale landbouwproducten 7. het watersysteem zichtbaar maken

49 Quelles mesures pourront être efficaces pour améliorer le réseau de loisirs autour du canal? top 3 1. opemiser le canal pour la navigaeon de plaisance 2. fournir un équipement de loisirs adrayant a l échelle régionale (une piscine, une piste de ski intérieure...) 3. améliorer l'accessibilité en transport public 4. réaliser un reseau de pistes cyclables le long des espaces verts 5. créer une ideneté claire 6. promouvoir la produceon des produits agricoles locaux 7. rendre visible le système d'eau

50

51 Bojère- Chênaie ecowijk, Nantes

52 Welke focus zou volgens u gelegd moeten worden bij de ontwikkeling van het blauwgroene netwerk van de vallei? top 3 1. inzeden op het realiseren van ecologische verbindingen 2. herstellen van de natuurlijke loop van de waterlopen 3. inzeden op het duurzaam waterbeheer 4. inzeden op het verbeteren van de omgevingskwaliteit 5. inzeden op de verbinding van het recreaeef regionaal netwerk (groene gordel, groene wandeling) 6. inzeden op het uitbreiden van ecosysteemdiensten 7. integraee van grondsanering binnen de ontwikkeling van een blauw groen netwerk

53 Ou l accent devrait être mis dans le développement d un réseau bleu- vert dans la vallée? top 3 1. la réalisaeon de connexions écologiques 2. herstellen van de natuurlijke loop van de waterlopen 3. la geseon durable de l'eau 4. l'amélioraeon de la qualité de l'environnement 5. la connexion des deux réseaux de loisirs régionaux (ceinture verte, promenade verte) 6. l'expansion de services écosystémiques 7. l intégraeon de l'assainissement du sol dans le développement d'un réseau vert bleu

54

55 Red Ribbon park, Qinhuangdao

56 E40/A201

57

58 [acceve mobiliteit] Om de bereikbaarheid in de Noordrand te verbeteren is infrastructuur nodig: top 3 1. Ring, A201, E40: verbreden 2. Overstapparkings langs de ring 3. P&R langs GEN- staeons 4. Tramverbinding van luchthaven naar Vilvoorde, Bordet en Roodebeek 5. Performante fietsroutes (HST- route, fietsgen, fietssnelwegen)

59 [mobilité accve] Pour améliorer l'accessibilité dans la Périphérie nord, certaines infrastructures sont nécessaires: top 3, par ordre d importance 1. Ring, A201, E40: élargissement 2. Parkings de dissuasion le long du ring 3. P&R le long des gares RER 4. Des liaisons de tram entre l'aéroport et Vilvorde, Bordet et Roodebeek 5. Des ienéraires cyclables performants (HST- route, RER- vélo, pistes cyclables rapides)

60

61

62 [acceve mobiliteit] In de toekomst ziet de Leopold III laan er volgens mij uit als top 3 1. Een hoogwaardige autoverbinding 2. Een hoogwaardige OV- verbinding: metro 3. Een hoogwaardige fietsverbinding 4. Een hoogwaardige publieke ruimte 5. Alle hierbovenstaande opees samen

63 [mobilité accve] Selon moi, dans le futur, le boulevard Léopold III ressemblera à top 3, par ordre d importance 1. Une liaison automobile de haute qualité 2. Une liaison- TP de haute qualité 3. Une liaison cyclable de haute qualité 4. Un espace public de haute qualité

64

65

66 [acceve mobiliteit] Eerst de bereikbaarheid op orde stellen en dan pas ruimtelijke en economische ontwikkelingen starten 1. Helemaal mee eens 2. Mee eens 3. Niet mee eens 4. Helemaal niet mee eens

67 [mobilité accve] "D'abord régler les problèmes d'accessibilité et ensuite mesre en place le développement spacal et économique" 1. Tout à fait d'accord 2. D'accord 3. Pas d'accord 4. Pas du tout d'accord

68

69

70 [open ruimte] De belangrijkste aspecten mbt de open ruimte in de Noordrand zijn: top 3 1. KwanEteit: veel open ruimte 2. Economische draagkracht 3. Ecologische waarde 4. Belevingswaarde 5. Vindbaarheid en toegankelijkheid 6. Samenhang en doorwaadbaarheid

71 [espace ouvert] Les principaux aspects liés à l'espace ouvert dans la Périphérie nord sont: top 3, par ordre d importance 1. QuanEté: beaucoup d'espaces ouverts 2. Capacité économique 3. Valeur écologique 4. Caractère d uelité publique 5. Visabilité et accessibilité 6. Cohérence et guéabilité

72

73

74 [open ruimte] Welk aanvullend ruimtegebruik is het best combineerbaar in de open ruimte? top 3 1. Extensieve landbouw (ecol.insteek, vb grazers) 2. Stadslandbouw (soc- econ.insteek, vb kleinschalige, pareculiere landbouw) 3. Intensieve landbouw (econ.insteek, vb kassen, boomgaarden) 4. RecreaEe (parken) 5. Natuurontwikkeling 6. AcEeve mobiliteit (wandelen, fietsen) 7. Wonen 8. Kantoren 9. Industrie 10. Commercieel

75 [espace ouvert] Quelle uclisacon supplémentaire de l'espace se combine le mieux dans l'espace ouvert? top 3, par ordre d importance 1. Agriculture extensive (ecol. prime, pe. herbagers) 2. Agriculture urbaine (soc.- econ. prime, pe. agriculture à peete échelle, d agrément) 3. Agriculture intensive (écon. prime, pe. serres, vergers) 4. Loisirs (parcs) 5. Développement de la nature 6. Mobilité aceve (marche, vélo) 7. Logement 8. Bureaux 9. Industrie 10. Commerces

76

77

78 [open ruimte] De open ruimte ontwikkelt zich best in de richcng van: 1. Een samenhangend netwerk van extensief gebruikte open ruimtes 2. Een reeks hedendaagse landgoederen met agrarische en andere funcees 3. Een set hoogwaardige parkruimtes, al dan niet met elkaar verbonden

79 [espace ouvert] L'espace ouvert se développe le mieux dans le sens de: 1. Un réseau cohérent d'espaces ouverts à usage extensif 2. Une série de domaines contemporaines à fonceons agraires et autres 3. Une configuraeon d'espaces de parcs de haute qualité, reliés entre eux ou non

80

81

82 [onderwijs] Welke toegevoegde voorzieningen dragen het meeste bij tot een integrale gebiedsontwikkeling (vb. Reyers)? top 3 1. Basisschool/kinderopvang 2. Cultuur 3. Winkels 4. Hoogwaardige publieke ruimte 5. Groene ruimte 6. Hoogwaardig OV 7. Voorzieningen voor aceeve mobiliteit

83 [enseignement] Quels aménagements ajoutés contribuent le plus à un développement intégral de la zone (par ex. Reyers)? top 3, par ordre d importance 1. Ecole fondamental/accueil pour la peete enfance 2. Culture 3. Magasins 4. Espace public de haute qualité 5. Espace vert 6. TP de haute qualité 7. Equipements desenés à la mobilité aceve

84

85

86 [onderwijs] De meest efficiënte maatregelen om werkzoekenden en werkgelegenheid samen te brengen zijn: top 3 1. Scholing van (lager opgeleide) werkzoekenden 2. Bestrijding van mobiliteitsarmoede 3. Verbeteren van bereikbaarheid van werkgebieden 4. HuisvesEng dichter bij werkgelegenheid 5. Werkgelegenheid dichter bij huisveseng

87 Les mesures les plus efficientes pour unir demandeurs d'emploi et emplois sont: top 3, par ordre d importance [enseignement] 1. FormaEon des demandeurs d'emploi (moins qualifiés) 2. Lude contre la 'pauvreté de la mobilité' 3. AmélioraEon de l'accessibilité des zones d'acevité 4. Logement plus près des emplois 5. Emplois plus près des logements

88

89

90 [onderwijs] Welke sectoren hebben de potence om (in samenwerking met opleiding) de transice naar hoogwaardige economie te bevorderen? top 3 1. Landbouw 2. LogisEek/distribuEe 3. Dienstverlening 4. (maak)industrie 5. ICT 6. Retail en shopping 7. AviaEon 8. RecreaEe/leisure

91 [enseignement] Quels secteurs ont le potencel de promouvoir (en associacon avec la formacon) la transicon vers une économie de qualité supérieure? top 3, par ordre d importance 1. Agriculture 2. LogisEque/distribuEon 3. Services 4. Industrie (manufacturière) 5. ICT 6. Retail et shopping 7. AviaEon 8. Loisirs/temps libre

92

93 REGIONALE VISIE

94 VISION REGIONALE

95 STUDIO 014 Bernardo Secchi Paola Viganò

96 Scenario: the No- car Quescon 1 the Low Intense city the High Intense city

97 Scenario: the No- car Quescon 1 Vanuit de ontwikkeling van meer OV: waar moeten we bij voorkeur verdichten en bevolkingsgroei omarmen? 1. In de High Intense City. Dorpen en open ruimte moeten worden behouden. 2. In de Low Intense stad. 3. Binnen de grenzen van de ring. 4. Overal waar je OV kan ontwikkelen, is groei van bevolking mogelijk

98 Scénario: the No- car Quescon 1 Partant du développement des TP: Où une densificacon est- elle préférable et où faut- il accueillir avec enthousiasme une augmentacon de la populacon? 1. Dans la High Intense City. Les villages et espaces ouverts doivent être conservés. 2. Dans la Low Intense City. 3. Dans les limites du ring. 4. Partout où il est possible de développer les TP, une croissance de la populaeon est possible

99

100 Scenario: the No- car Quescon 2 east- west lines chaussée smaller urbanisacon

101 Scenario: the No- car Quescon 2 Welke OV lijnen moeten prioritair ontwikkeld worden? 1. De radiale lijnen van het openbaar op de steenwegen, vb: Leuvense stwg, Haachtse steenweg, Antwerpse steenweg, A12, 2. OV lijnen parallel aan de ring, vb: Heembeek, Bordet, Marcel Thiry, ringspoor langs R0, Tervuren/luchthaven/ Vilvoorde/Asse 3. De lijnen die toegang geven tot kleinere verstedelijking 4. Geen openbaar vervoer bijkomend ontwikkelen en focussen op de verbetering van het huidige OV 5. Er is voldoende openbaar vervoer; we moeten inzeden op te voet en met de fiets

102 Quelles lignes de TP doivent être développées de manière prioritaire? Scénario: the No- car Quescon 2 1. Les lignes radiales de l'espace public vers les chaussées, par ex.: chaussée de Louvain, chaussée de Haecht, chaussée d'anvers, A Les lignes de TP parallèles au ring, par ex.: Heembeek, Bordet, Marcel Thiry, voie du ring le long du R0, Tervueren/ aéroport/vilvorde/asse 3. Les lignes qui donnent accès à une urbanisaeon moindre 4. Ne pas développer les transports publics et se concentrer sur l'amélioraeon des TP actuels 5. Les transports publics sont suffisamment développés; nous devons nous consacrer aux déplacements 'à pied' et 'à vélo'

103

104 Scenario: the No- car Quescon 3

105 Scenario: the No- car Quescon 3 Op welke modi moeten we vooral inzesen in de low intense city bij een car scenario voor de Noordrand? 1. Bus/tram 2. Te voet 3. Bike 4. E bike 5. Taxibus 6. Herwaardering van lowtechvormen: watervervoer, paard en kar,

106 Scénario: the No- car Quescon 3 Sur quels modes de déplacement devons- nous surtout nous concentrer dans la low intense city dans le cadre d'un 'car scenario' pour la Périphérie nord? 1. Bus/tram 2. A pied 3. Vélo 4. E bike 5. Taxibus 6. RevalorisaEon des formes low tech: transport par eau, à cheval et charrede...

107

108 Scenario: the Green Belt Quescon 4

109 Scenario: the Green Belt Quescon 4 Denk je dat er een behoehe is aan een grootstedelijk park in het noorden van Brussel? 1. Ja 2. Neen 3. Ik weet het niet

110 Scénario: the Green Belt Quescon 4 Pensez- vous qu'un parc métropolitain est ucle dans le nord de Bruxelles? 1. Oui 2. Non 3. Je ne sais pas

111

112 Scenario: the Green Belt Quescon 5

113 Scenario: the Green Belt Quescon 5 Welke soort voorzieningen wil je in de Green Belt? top 3 1. alleen erfgoed en culturele gebouwen 2. vooral sportvoorzieningen, met name in open lucht 3. een park om kinderen te laten spelen, ook met een aantal winkels, 4. geen voorzieningen: open ruimte moet vrij blijven en behouden worden 5. wonen in de Green Belt of met zicht op de Green Belt

114 Scénario: the Green Belt Quescon 5 Quel type d'équipements voulez- vous dans la Green Belt? top 3, par ordre d importance 1. uniquement du patrimoine et des bâements culturels 2. surtout des infrastructures sporeves, en pareculier à l'air libre 3. un parc pour que les enfants puissent jouer, un certain nombre de magasins, pas d'infrastructures: les espaces ouverts doivent restés libres et être conservés 5. habiter dans la Green Belt ou avec vue sur la Green Belt

115

116 Scenario: the Green Belt Quescon 6

117 Scenario: the Green Belt Quescon 6 Welke van deze voorzieningen moeten toegankelijk gemaakt worden zodat ze deel gaan uitmaken van de Green Belt? 1. Kasteel 2. NaEonale plantentuin 3. Wetland 4. Dorpen en landbouw 5. Stadion 6. Alle hierbovenstaande 7. Geen enkele van de hierbovenstaande

118 Scenario: the Green Belt Quescon 6 Lesquelles de ces infrastructures doivent être rendues accessibles de sorte à ce qu'elles fassent parce de la Green Belt? (plusieurs choix sont possibles) 1. Le château 2. Jardin botanique naeonal 3. La zone humide (wetland) 4. Les villages et espaces agricoles 5. Le stade 6. Rien de ce qui est meneonné ci- dessus

119

120 Scenario: Urbs in Horto Quescon 7

121 Scenario: Urbs in Horto Quescon 7 De ruimte in en om de Noordrand is een produccef landschap. Welke economische funcces moeten bewaard blijven in de Noordrand? 1. Landbouw 2. Industrie 3. LogisEek 4. Diensten 5. Energie 6. Recyclage 7. Bosbouw 8. Commerciële recreaee top 3

122 Scénario: Urbs in Horto Quescon 7 L'espace dans et autour de la Périphérie nord est un paysage produccf. Quelles fonccons économiques doivent être conservées dans la Périphérie nord? top 3, par ordre d importance 1. Agriculture 2. Industrie 3. LogisEque 4. Services 5. Energie 6. Recyclage 7. Sylviculture 8. Loisirs commerciaux

123

124 Scenario: Urbs in Horto Quescon 8 accvices in urban cssue mixed funccons recreacon in the agricultural areas

125 Scenario: Urbs in Horto Quescon 8 Welke aanpassing van grote mono- funcconele gebieden geniet jouw voorkeur? top 3 1. Industrie mengen met huisveseng 2. Kleine ambachtelijke bedrijven of aceviteiten in het stedelijke weefsel 3. CollecEeve voorzieningen en recreaee in de landbouwgebieden

126 Scénario: Urbs in Horto Quescon 8 A quelle adaptacon des grandes zones monofoncconnelles donnez- vous votre préférence? 1. Industrie combinée au logement 2. PeEtes entreprises aresanales ou acevités dans le Essu urbain 3. Infrastructures colleceves et loisirs dans les zones agricoles

127

128 Scenario: Urbs in Horto Quescon 9

129 Scenario: Urbs in Horto Quescon 9 Welke verandering in levensscjl acht je op korte termijn mogelijk in de Noordrand? meerdere keuzen zijn mogelijk 1. Korte keten voedselproducee 2. Gebruik van industriële restwarmte voor verwarming van woningen 3. OV mee inzeden voor goederenvervoer buiten de piekuren 4. Meer outdoor recreaee ipv indoor recreaee 5. Hernieuwbare Energie producee en coöperaeeven

130 Scénario: Urbs in Horto Quescon 9 Quelle modificacon dans le mode de vie pensez- vous possible à court terme dans la Périphérie nord? (plusieurs choix sont possibles) 1. Courte chaîne de produceon alimentaire 2. UElisaEon de la chaleur résiduelle des procédés industriels pour le chauffage des habitaeons 3. UElisaEon des TP pour le transport de marchandises en dehors des heures de pointe 4. Plus de loisirs outdoor au lieu de loisirs indoor 5. ProducEon d'énergie renouvelable et coopéraeves

131

132 TOEMAATJES

133 EN PRIME...

134 De exploitace van de luchthaven heeh een grote impact op de potencële stedelijke groei in de Noordrand. Kies 1 uitgangsprincipe: 1. De luchthaven krijgt alle kansen, zoals in de huidige milieuvergunning en het plan Wathelet. Wonen moet buiten die lawaaicorridors blijven. 2. Alle vluchten worden geconcentreerd in één smalle lawaaicorridor ten noorden van de Ring R0. Wonen ontwikkelt zich buiten die lawaaicorridor. 3. De Noordrand is geschikt voor opvang van de demografische groei. De luchthaven moet verschuiven naar het oosten zodat de valleien van Zenne en Woluwe verder kunnen verstedelijken. 4. Een luchthaven hoort niet thuis zo dicht bij de stad. We moeten een betere plek vinden voor een nieuwe luchthaven. vb. Beauvechain, Kleine Brogel, 5. Het vliegtuiglawaai is een overroepen probleem. De gezondheidsimpact op omwonenden is aanvaardbaar.

135 L'exploitacon de l'aéroport a un impact important sur la croissance urbaine potencelle dans la Périphérie nord. Choisissez 1 principe de base: 1. L'aéroport a toutes les opportunités, comme le permis d'environnement actuel et le plan Wathelet. Le logement doit rester en dehors de ces 'couloirs bruyants'. 2. Tous les vols sont concentrés dans un couloir étroit au nord du RO. Le logement se développe en dehors de ces 'couloirs bruyants'. 3. La Périphérie nord est adaptée pour accueillir la croissance démographique. L'aéroport doit glisser vers l'est de sorte que l'urbanisaeon des vallées de la Senne et de la Woluwe puisse conenuer. 4. Un aéroport n'a pas sa place si près de la ville. Nous devons trouver un lieu plus approprié pour un nouvel aéroport. Par ex. Beauvechain, Kleine Brogel, On exagère avec le bruit des avions. L'impact sur la santé des riverains est acceptable.

136

137 Welk van volgende projecten moet onverkort uitgevoerd worden zoals voorzien? 1. Gevangenis Haren 2. Verbreding R0 3. Stadion op Parking C 4. Uplace 5. Neo 6. DistribuEecentrum BPost 7. Alle hoger vernoemde projecten 8. Geen van deze projecten. De Noordrand kan geen bijkomende druk aan

138 Lequel des projets menconnés ci- dessous doit être intégralement mis en œuvre comme prévu? (plusieurs choix sont possibles) 1. La prison de Haren 2. L'élargissement du RO 3. Le stade sur le Parking C 4. Uplace 5. Neo 6. Le centre de distribueon BPost 7. Aucun de ces projets. La Périphérie nord est saturée

139

140 Volgende ideeën moeten verder uitgewerkt worden en getoetst op hun haalbaarheid voor de ontwikkeling van de Noordrand op lange termijn: top 3 1. Nieuw NMBS- spoor langs R0 met IC- staeon Heizel 2. Doortrekking metro tot aan de luchthaven 3. Overkapping van de R0 ter hoogte van Zaventem en Wemmel 4. Viaduct van Vilvoorde vervangen door een tunnel 5. Zoniënwoud Noord 6. Ontwikkeling tram- netwerk Neder- over- Heembeek Haren Vilvoorde Evere Zaventem Machelen als drager voor nieuwe verstedelijking 7. Programma woningen in de Noordrand 8. Programma arbeidsplaatsen in de Noordrand

141 Les idées suivantes doivent être développées et évaluées quant à leur faisabilité pour le développement de la Périphérie nord à long terme: top 3, par ordre d importance 1. Nouvelles voies SNCB le long du RO avec gare IC Heizel 2. Prolongement du métro jusqu'à l'aéroport 3. Recouvrement du RO à hauteur de Zaventem et Wemmel 4. Remplacement du viaduc de Vilvorde par un tunnel 5. Forêt de Soignes nord 6. Développement du réseau de trams Neder- over- Heembeek Haren Vilvorde Evere Zaventem Machelen comme porteur d'une nouvelle urbanisaeon 7. Programme habitaeons dans la Périphérie nord 8. Programme emplois dans la Périphérie nord

142

HOE KUNNEN BRUSSEL EN DE RAND GEDEELDE WINSTEN BOEKEN? COMMENT BRUXELLES ET LA PÉRIPHÉRIE PEUVENT-ELLES PARTAGER DES GAINS COMMUNS?

HOE KUNNEN BRUSSEL EN DE RAND GEDEELDE WINSTEN BOEKEN? COMMENT BRUXELLES ET LA PÉRIPHÉRIE PEUVENT-ELLES PARTAGER DES GAINS COMMUNS? HOE KUNNEN BRUSSEL EN DE RAND GEDEELDE WINSTEN BOEKEN? COMMENT BRUXELLES ET LA PÉRIPHÉRIE PEUVENT-ELLES PARTAGER DES GAINS COMMUNS? 1 PRODUCTIVE BXL INLEIDING 5 Het traject 8 6 GEDEELDE UITDAGINGEN VOOR

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2009-2010) N 40 I.V. COM (2009-2010) Nr. 40 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

- 1975 / 1-98 / 99. Chambre des représentants de Belgique. Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers - 1975 / 1-98 / 99 Chambre des représentants de Belgique - 1975 / 1-98 / 99 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999(') 9 FÉVRIER 1999 GEWONE ZITTING 1998-1999 (') 9 FEBRUARI

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE

LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE CLUSTER ECOBUILD ÉDITION / EDITIE 2012 LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2013-2014) Nr. 60 C.R.I. COM (2013-2014) N 60 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 27 JUIN 2008

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 27 JUIN 2008 C.R.I. N 33 Session 2007-2008 I.V. Nr. 33 Zitting 2007-2008 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2011-2012) N 90 I.V. COM (2011-2012) Nr. 90 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 7 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2009-2010 SESSION ORDINAIRE 2009-2010 15 MEI 2010 15 MAI 2010 Vragen en Antwoorden Questions et Réponses

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Vragen en Antwoorden. Questions et Réponses N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 2 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2014-2015 SESSION ORDINAIRE 2014-2015 15 DECEMBER 2014 15 DECEMBRE 2014 Vragen en Antwoorden Questions

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2009-2010) N 118 I.V. COM (2009-2010) Nr. 118 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL

Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 357 / 1-95 196 - 357 / 1-95 / 96 WETSVOORSTEL - 357 / 1-95 / 96 Belgische Kamer. van Volksvertegenwoordigers - 357 / 1-95 196 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1995-1996 (*) 8 JANUARI 1996 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*) 8 JANVIER

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2008-2009) Nr. 24 C.R.I. COM (2008-2009) N 24 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

CONCEPTION D UN MONITORING DES QUARTIERS COUVRANT L ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

CONCEPTION D UN MONITORING DES QUARTIERS COUVRANT L ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE CONCEPTION D UN MONITORING DES QUARTIERS COUVRANT L ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE UITWERKING VAN EEN WIJKMONITORING DIE HET HELE GRONDGEBIED VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 255 van de heer Jambon wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN van MAANDAG 26 NOVEMBER 2007 Namiddag COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES du LUNDI 26

Nadere informatie

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2003-2004) Nr. 52 BIQ (2003-2004) N 52 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations et

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 50 COM 313 CRABV 50 COM 313 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie

Spoorwegen. Spoorwegen

Spoorwegen. Spoorwegen Version consolidée / Geconsolideerde versie Annexe 01. Abréviations et définitions Bijlage 01. Afkortingen en definities Abréviations Afkortingen ASBL: Association sans but lucratif Astrid / Réseau-Astrid:

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 1212/001 DOC 54 1212/001 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 25 juni 2015 25 juin 2015 GEDACHTEWISSELING met de minister van Financiën over het Beleidsplan

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. 11 april 2008 11 avril 2008 INHOUD SOMMAIRE DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 april 2008 11 avril 2008 ALGEMENE BELEIDSNOTA van de minister van Klimaat en Energie NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 428 CRIV 51 COM 428 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 JAAR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN BELGIË EN VIETNAM Table des matières Inhoudsopgave Avant-propos...5 1. Début des relations...

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE C.R.I. COM (2005-2006) N 3 I.V. COM (2005-2006) Nr. 3 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Le plan des temps de la ville de Milan

Le plan des temps de la ville de Milan N 34 - December - Décembre 2002 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M

Nadere informatie

Een selectie van enkelvoudige frequenties.

Een selectie van enkelvoudige frequenties. PSBH HET PANEL ANNO 1992 Een selectie van enkelvoudige frequenties. Het panel is een onderzoeksproject gerealiseerd in het kader van het Programma Maatschappelijk Onderzoek, gefinancierd door de Diensten

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1173/001 DOC 54 1173/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 16 juni 2015 16 juin 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende maatregelen voor het tegengaan

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 896 CRIV 51 COM 896 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie