Scriptiebrochure master Bedrijfsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scriptiebrochure master Bedrijfsrecht"

Transcriptie

1 Scriptiebrochure master Bedrijfsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel Recht Versie

2 Voorwoord De scriptie vormt het sluitstuk van uw masteropleiding Bedrijfsrecht. De sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel Recht vindt het belangrijk u goed te informeren en te begeleiden bij het schrijven van uw scriptie en heeft deze brochure om die reden samengesteld. Hierin vindt u naast procedurele informatie omtrent aanmelding, begeleiding en afronding, ook aanwijzingen en tips over het schrijven van de scriptie. U treft tevens een overzicht aan van mogelijke scriptiethema s. De brochure is met zorg samengesteld. Opmerkingen of suggesties ter verbetering van de brochure kunt u aan de coördinator van de master Bedrijfsrecht, mw.mr. A.S.J. van Garderen-Groeneveld, per sturen: U kunt de brochure digitaal downloaden vanaf SIN-online (channel Master Bedrijfsrecht) en van de facultaire website via De sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel Recht wenst u veel plezier en succes bij het schrijven van uw scriptie. Mr. M.A. Verbrugh Programmadirecteur master Bedrijfsrecht 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 1. Algemeen 4 2. Keuze van het scriptieonderwerp 4 3. Aanmelding scriptie 4 4. Begeleiding van de scriptie Begeleider en tweede beoordelaar Scriptievolgsysteem Scriptievoorstel Titelblad Overige zaken met betrekking tot de scriptie en de begeleiding 6 5. Beoordelingscriteria 7 6. Plagiaat en andere fraude 9 7. Procedure scriptie master Bedrijfsrecht Scriptiebegeleiders en thema s van de master Bedrijfsrecht Contact 11 Bijlage: Beoordelingsformulier scriptie master Bedrijfsrecht 3

4 1. Algemeen In deze brochure treft u uitgebreide informatie aan over het schrijven van een scriptie voor de master Bedrijfsrecht. De facultaire minimumeisen voor scripties zijn van toepassing en zijn voor zover mogelijk in deze brochure verwerkt. 1 De scriptie heeft in beginsel een omvang van 10 ECTS. Op basis van overgangsregelingen 2 en vrijstellingen 3 kan dit aantal ECTS in individuele gevallen afwijken. Procedurele aanwijzingen voor het schrijven van een scriptie binnen de master Bedrijfsrecht zijn opgenomen in de Procedure Scriptie master Bedrijfsrecht, die van de website ESL is te downloaden 4. De scriptie is een individueel werkstuk. Een collectief verslag van deelname aan een pleitwedstrijd, een pleitnota of iets dergelijks kan daarom niet gelden als scriptie. Een eerder in het onderwijs ingebracht werkstuk mag niet worden hergebruikt, tenzij er, in overleg met de begeleider, een duidelijke verdiepende en/of verbredende uitbreiding wordt aangebracht. 2. Keuze van het scriptieonderwerp De keuze van het scriptieonderwerp is niet vrij. Het onderwerp moet liggen op het terrein van de master Bedrijfsrecht, dus aansluiten bij een van de mastervakken. Er wordt van u verwacht dat u zelf met een onderwerp komt. Raadpleging van de juridische tijdschriften op het terrein waar uw belangstelling ligt kan hierbij helpen. In paragraaf 8 treft u een lijst met thema s waarbinnen een scriptieonderwerp kan worden gekozen. Deze lijst is niet uitputtend. Heeft u een specifiek onderwerp in gedachten dat u niet aantreft in deze lijst, maar volgens u wel valt onder het aandachtsgebied van de master, dan kunt u een scriptievoorstel formuleren en aan de scriptiecoördinator voorleggen. 3. Aanmelding scriptie U meldt zich per aan bij de coördinator van de master Bedrijfsrecht, mw.mr. A.S.J. van Garderen-Groeneveld, via onder vermelding van uw naam en examennummer en het onderwerp van uw keuze met een korte toelichting daarop. Mw. Van Garderen legt uw voorstel ter beoordeling voor aan de staf van sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel Recht. Na goedkeuring van het onderwerp krijgt u door mw. Van Garderen een begeleider toegewezen en wordt uw scriptie aangemeld op SIN-online. Bij de bevestiging van uw aanmelding krijgt u een Scriptieovereenkomst en authenticiteitsverklaring toegestuurd per mail. 4. Begeleiding van de scriptie Zie voor de standaard vrijstellingen: _scriptie_eisen/vrijstellingen/. De specifiek voor de master Bedrijfsrecht geldende vrijstellingen zijn opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Bedrijfsrecht (OER Bedrijfsrecht), vgl

5 4.1 Begeleider en tweede beoordelaar De begeleiding bij het schrijven van een scriptie vindt in beginsel plaats door één begeleider, afkomstig van de sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht. De begeleiding vindt plaats in individuele afspraken met de begeleider. Afhankelijk van het onderwerp is het, met voorafgaande toestemming van de scriptiecoördinator en onder eventuele extra voorwaarden, toegestaan een begeleider van een andere sectie te benaderen. In dat geval is de tweede examinator altijd van de sectie Handelsen Ondernemingsrecht & Financieel recht afkomstig. Naar aanleiding van de door u ingeleverde stukken zal de begeleider met u een afspraak maken of schriftelijk op uw stuk reageren. De tweede beoordelaar, ook afkomstig van de sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht, beslist mee over het cijfer. De beoordeling van de scriptie geschiedt dus door de begeleider en de tweede beoordelaar gezamenlijk. De tweede beoordelaar wordt normaliter ingeschakeld na inlevering van de eindversie van de scriptie bij de begeleider. Onder omstandigheden kan de tweede beoordelaar in een eerder stadium worden ingeschakeld. De tweede beoordelaar wordt aangezocht door de scriptiebegeleider. 4.2 Scriptievolgsysteem De master Bedrijfsrecht maakt voor het scriptiebegeleidingsproces gebruik van het scriptievolgsysteem. Alle communicatie tussen u en uw begeleider, inclusief het inleveren van scriptie(hoofd)stukken verloopt via My Papers in SIN-online. 4.3 Scriptievoorstel Na goedkeuring van het scriptieonderwerp en toewijzing van de begeleider stelt u een scriptievoorstel op dat u inlevert bij uw begeleider via Sin-online. Een scriptievoorstel omvat in het algemeen: de (voorlopige) titel van de scriptie; de uitgewerkte inleiding waarin opgenomen: o de inleiding tot de probleemstelling; o de begrenzing van het onderwerp; de probleemstelling; de doelstelling, d.w.z. wat men met het schrijven van de scriptie wenst te bereiken; een (voorlopige) inhoudsopgave, ingedeeld naar hoofdstukken en paragrafen; een (voorlopige) lijst van in verband met de scriptie te bestuderen literatuur en jurisprudentie; de voorlopige planning met daarin voor zover mogelijk een schema met data waarop de verschillende onderdelen van de scriptie zullen zijn voltooid. 5

6 Het zal duidelijk zijn dat u pas dan in staat bent een scriptievoorstel op te stellen wanneer u eerst een uitgebreid literatuur- en jurisprudentieonderzoek gedaan hebt. Neem hier voldoende tijd voor. Door dit onderzoek wordt u duidelijk wat u nu precies wilt onderzoeken en hoe u de scriptie wilt opzetten. De kapstok is klaar, de invulling kan beginnen. 4.4 Titelblad Het titelblad van de uiteindelijke scriptie dient het volgende te vermelden: Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Law Sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht Scriptietitel (evt. ondertitel) Naam student en examennummer Naam begeleider en tweede beoordelaar Maand en jaar van afronding scriptie 4.5 Overige zaken met betrekking tot de scriptie en de begeleiding De scriptiebegeleider streeft ernaar binnen twee weken mondeling of schriftelijk commentaar te geven op het scriptievoorstel. Hij waakt erover dat de hoeveelheid te bestuderen literatuur in een redelijke verhouding staat tot het beoogde aantal studiepunten. Zodra het scriptievoorstel is goedgekeurd door de begeleider (of in overleg met de begeleider op een later moment) dient dit te worden vastgelegd in een scriptieovereenkomst en authenticiteitsverklaring. Een model hiervan is te downloaden via de facultaire onderwijssite 5. Deze overeenkomst wordt door de student ingevuld en na goedkeuring door de begeleider door student en begeleider ondertekend zie ook de procedurele aanwijzingen in de Procedure Scriptie master Bedrijfsrecht. Na goedkeuring door de scriptiebegeleider van het scriptievoorstel verricht de student nader literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Het regelmatig in delen inleveren van concepten is noodzakelijk voor een goede begeleiding. Het ineens inleveren van grote delen van de scriptie zonder tussentijdse begeleiding wordt niet geaccepteerd. Na inlevering van concepten zal de begeleider schriftelijk op de stukken reageren of een afspraak maken om de stukken te bespreken. Ook hier geldt een streeftermijn van twee weken, met uitzondering van de vakantieperioden. Als de scriptie gereed is, wordt deze ingeleverd bij de scriptiebegeleider. De scriptiebegeleider probeert de scriptie, met uitzondering van de vakantieperioden, uiterlijk vier weken na de inleverdatum te hebben nagekeken. Tevens zal de tweede beoordelaar de scriptie in deze periode lezen. 5 6

7 Na goedkeuring van de scriptie vindt een eindgesprek plaats met de scriptiebegeleider. Tijdens dit gesprek worden ook de formele handelingen verricht om het cijfer van de scriptie te registreren. Zie hiervoor de procedurele aanwijzingen in Procedure Scriptie master Bedrijfsrecht. 5. Beoordelingscriteria Bij de beoordeling van de scriptie wordt door de begeleider en tweede beoordelaar gebruik gemaakt van een scriptiebeoordelingsformulier (zie bijlage). De scriptie dient in ieder geval te voldoen aan de volgende minimumeisen: 1. Originaliteit van het onderwerp Het onderwerp is gebonden aan de masteropleiding Bedrijfsrecht en dient daarom op het terrein van deze opleiding te liggen. 2. Probleemstelling Aan het scriptieonderzoek dient tenminste één eenduidige probleemstelling ten grondslag te liggen. Deze probleemstelling moet in de Inleiding van de scriptie worden weergegeven. 3. Logische opbouw en consistentie Het scriptieonderzoek is erop gericht een of meer antwoorden te geven op de in de probleemstelling verwoorde vraag of vragen. De scriptie moet zo zijn opgebouwd dat de antwoorden op de gestelde vraag of vragen logisch voortvloeien uit het onderzoek. De argumentatiestructuur van het betoog moet helder zijn. (Welke standpunten worden ingenomen? Welke argumenten worden daarvoor aangevoerd? Hoe hangen die argumenten samen?) 4. Toegevoegde waarde Relevantie voor het vakgebied (wetenschap) Relevantie voor de praktijk 5. Formulering De formuleringen dienen grammaticaal correct en stilistisch aanvaardbaar te zijn. Cruciale begrippen dienen duidelijk en voor slechts één uitleg vatbaar te worden omschreven en gehanteerd. 6. Compositie De scriptie moet een Inleiding en een Conclusie bevatten. Het gedeelte tussen de inleiding en de conclusie moet zijn onderverdeeld in hoofdstukken, paragrafen en alinea s. Bij de indeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea s moet worden uitgegaan van logische indelingscriteria. Elk hoofdstuk begint met een inleidende paragraaf en eindigt met een concluderende paragraaf. 7

8 De scriptie en de delen ervan krijgen een titel die de inhoud dekt. 7. Bronvermelding (zie ook hoofdstuk 2 van deze brochure) In de scriptie worden de gebruikte bronnen steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk weergegeven, inclusief de precieze vindplaatsen van citaten of ontleningen De lezer van de scriptie moet steeds kunnen onderscheiden of bevindingen en opvattingen uit de geraadpleegde literatuur dan wel eigen bevindingen en opvattingen worden gepresenteerd. Indirect citeren wordt zoveel mogelijk vermeden. Waar nodig of relevant zoekt de student toegang tot elektronische bronnen. Voor het schrijven van de scriptie wordt aanbevolen gebruik te maken van onderstaande boekjes. Het betreft een praktische gids voor het schrijven van een scriptie en een boekje dat handzame richtlijnen biedt voor de meest voorkomende vragen rond het op eenduidige wijze citeren, het gebruik van afkortingen, het maken van voetnoten, bronvermeldingen en literatuurlijsten. Het betreft: o W. Oosterbaan, Een leesbare scriptie, Prometheus/NRC Handelsblad, 2013 o G.A.I. Schuijt, C. Waaldijk, Leidraad voor juridische auteurs; voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Kluwer, Vorm en omvang De scriptie dient door de student zelf te zijn vervaardigd en wel met behulp van een moderne tekstverwerker (opmaak, afwezigheid van spelfouten, etc.). De scriptie dient zowel op papier als in elektronische vorm te worden ingeleverd (zie voor de procedurele aanwijzingen de Procedure Scriptie master Bedrijfsrecht). De omvang van een scriptie bedraagt 10 ECTS 7, dat wil zeggen minimaal woorden, exclusief inhoudsopgave, literatuurlijst en voetnoten. Het is niet toegestaan het minimumaantal woorden met meer dan te overschrijden. Belangrijker dan het precieze aantal woorden is echter dat de scriptie waardevolle inzichten toevoegt, prikkelende vragen stelt en verrassende antwoorden geeft. Veel studenten maken zich zorgen dat ze te weinig tekst zullen produceren, maar de ervaring leert het tegenovergestelde. 6 Zie ook 7 Voor uitzonderingen op deze regelingen zie de overgangsregelingen en vrijstellingsregeling op en _scriptie_eisen/vrijstellingen/ 8

9 6. Plagiaat en andere fraude De Erasmus Universiteit Rotterdam hanteert een streng fraudebeleid. Wie plagieert of anderszins fraudeert, overtreedt de regels van de universiteit en in sommige gevallen ook de wet. Fraudegevallen die aan het licht komen, worden altijd gemeld bij de examencommissie en zullen bestraft worden. Bij het opleggen van de sanctie zal geen rekening gehouden worden met eventuele studievertraging voor de scribent. U wordt aangeraden de informatie over fraude en plagiaat goed door te nemen om misverstanden te voorkomen. Deze informatie treft u aan op internet op de facultaire en universitaire website 8. Voor de volledigheid helpen we op deze plaats enkele veel voorkomende misverstanden uit de wereld: Zinnen van andere auteurs of gerechtelijke instanties mag u alleen met aanhalingstekens en bronvermelding opnemen. Als u dat doet, is sprake van een citaat. Zo niet, dan is sprake van plagiaat. Algemeen gesproken raden wij aan om waar mogelijk eigen woorden te gebruiken in plaats van citaten. Het sterk leunen op zinnen van andere auteurs door deze met een enkele wijziging of verandering van zinsconstructies op te nemen, beschouwen wij als plagiaat. Als u een bron aanhaalt, verklaart u daarmee dat u deze bron zelf heeft bestudeerd. Verwijzingen die u uit een secundaire bron aanhaalt, zijn niet toegestaan tenzij u de herkomst expliciet vermeldt ( Auteur X, zoals aangehaald door auteur Y, p. 123, verklaart... ). De scribent dient een authenticiteitsverklaring te ondertekenen waarin hij verklaart geen plagiaat te zullen plegen. Deze verklaring is opgenomen in de scriptieovereenkomst en dient tegelijkertijd met de definitieve exemplaren van de scripties (of in een eerdere fase) te worden ingeleverd. Het cijfer van de scriptie wordt niet geregistreerd indien een ondertekende verklaring ontbreekt. Zie voor de procedurele aanwijzingen de Procedure Scriptie master Bedrijfsrecht. De scriptieovereenkomst wordt u na aanmelding bij de scriptiecoördinator (zie hierboven in paragraaf 3) toegestuurd maar is ook van de website ESL te downloaden 9. LET OP Zodra u een (hoofd)stuk inlevert bij uw scriptiebegeleider garandeert u dat het ingeleverde werk uw pennevrucht is. U garandeert ook dat u geen autoplagiaat pleegt. Als tijdens of na de begeleiding wordt ontdekt dat u de scriptie al eerder als paper in eerder WO-onderwijs heeft ingebracht of dat de scriptie is gebaseerd op een dergelijk eerder stuk, dan wordt de begeleiding gestaakt en moet u 8 Zie en 9 9

10 opnieuw een (ander) onderwerp en probleemstelling kiezen. Dit geldt ongeacht het stadium waarin de scriptie is gevorderd. 7. Procedure Scriptie master Bedrijfsrecht Tijdens een eindgesprek licht de scriptiebegeleider de beoordeling van de scriptie mondeling aan u toe. De beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd op een beoordelingsformulier (zie bijlage) dat door de scriptiecoördinator wordt gearchiveerd. Om het cijfer te laten registreren en de bul te kunnen aanvragen moet aan enkele formaliteiten worden voldaan, die zijn beschreven in de Procedure Scriptie master Bedrijfsrecht. Dit document is te downloaden van de website ESL Scriptiebegeleiders en thema s van de master Bedrijfsrecht Hieronder is een overzicht opgenomen van de docenten die binnen de masteropleiding Bedrijfsrecht scripties begeleiden. Daarna treft u een opsomming van de thema s waarbinnen u een onderwerp voor een scriptie kunt zoeken. Scriptiebegeleiders Prof. Mr. B.F. Assink Mw.mr. J.J.M. Grapperhaus Prof.mr. J.B.S. Hijink Mw.mr. A.G.H. Klaassen Mr. H. Koster Prof.mr. M. Kroeze Prof.mr. L. Timmerman Mr. M.A. Verbrugh Prof.mr. H.M. Vletter-van Dort Thema s Ondernemingsrecht in ruime zin Corporate Governance Ondernemingsrecht en aansprakelijkheid Corporate Litigation Bestuur en toezicht Jaarrekeningenrecht Fusies en overnames Grensoverschrijdende fusies Beursvennootschappen Beloning van bestuurders Bank- en effectenrecht

11 Health care governance Burgerlijk recht gerelateerd aan ondernemingsrecht 9. Contact Met vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot de coördinator van de master Bedrijfsrecht, mw. mr. A.S.J. van Garderen-Groeneveld, L7-045, , 11

12 Onvoldoend e Matig Voldoende Goed Zeer goed Bijlage: Beoordelingsformulier scripties master Bedrijfsrecht Beoordelingsformulier masterscriptie ESL Naam student : Masteropleiding : Scriptiebegeleider : Tweede beoordelaar : Titel scriptie : Cijfer : Onderwerp/probleemstelling Relevantie Helderheid Originaliteit Structuur Logische, stapsgewijze beantwoording probleemstelling Correcte en logische indeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea s Juist gebruik kopjes Inhoud Vakinhoudelijke kennis Diepgang 12

13 Onvoldoende Matig Voldoende Goed Zeer goed Eigen mening Argumentatie Onderbouwing van standpunten Overtuigingskracht Formulering Correctheid (spelling, grammatica, woordgebruik) Begrijpelijkheid/stilistische aanvaardbaarheid (helderheid, precisie, zakelijk/ wetenschappelijk stijlregister) Bronnen Gebruik van relevante bronnen Nauwkeurige en correcte bronvermeldingen Adequate literatuur- en jurisprudentielijst Opmaak Algehele tekstpresentatie/vormgeving 13

14 Onvoldoend e Matig Voldoende Goed Zeer goed Totstandkoming Zelfwerkzaamheid Nakoming afspraken Tijdsduur scriptie Overige opmerkingen Scriptiebegeleider Naam : Datum : Handtekening : 14

SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT

SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT SCRIPTIEBROCHURE BEDRIJFSRECHT Versie 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Voorwoord De scriptie vormt het sluitstuk van uw master Bedrijfsrecht. De sectie Handels- en Ondernemingsrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Minimumeisen scripties

Minimumeisen scripties Minimumeisen scripties 1. Algemeen... 1 2. Beoordelingsprotocol... 2 3. Scripties naar aanleiding van een stage... 4 4. Contactpersonen... 5 1. Algemeen Erasmus School of Law heeft minimumeisen met betrekking

Nadere informatie

Scriptietraject master Bedrijfsrecht 2014-2015

Scriptietraject master Bedrijfsrecht 2014-2015 Scriptietraject master Bedrijfsrecht 2014-2015 Woord vooraf Het schrijven van een scriptie is het sluitstuk van uw masteropleiding. In uw scriptie combineert u de opgedane kennis en verworven vaardigheden

Nadere informatie

Scriptietraject master Bedrijfsrecht. September 2015

Scriptietraject master Bedrijfsrecht. September 2015 Scriptietraject master Bedrijfsrecht September 2015 Woord vooraf Het schrijven van een scriptie is het sluitstuk van uw masteropleiding. In uw scriptie combineert u de opgedane kennis en verworven vaardigheden

Nadere informatie

Scriptiebrochure 2015-2016. Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht

Scriptiebrochure 2015-2016. Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht Scriptiebrochure 2015-2016 Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht Voorwoord De scriptie is één van de laatste te nemen hordes tussen het studeren en het afstuderen. Het schrijven

Nadere informatie

Scriptietraject master Ondernemingsrecht 2015-2016

Scriptietraject master Ondernemingsrecht 2015-2016 Scriptietraject master Ondernemingsrecht 2015-2016 Woord vooraf Het schrijven van een scriptie is het sluitstuk van uw masteropleiding. In uw scriptie combineert u de opgedane kennis en verworven vaardigheden

Nadere informatie

Scriptiebrochure Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht

Scriptiebrochure Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht Scriptiebrochure 2016-2017 Het schrijven van een scriptie binnen de master Arbeidsrecht Voorwoord De scriptie is één van de laatste te nemen hordes tussen het studeren en het afstuderen. Het schrijven

Nadere informatie

Brochure scriptietraject master strafrecht

Brochure scriptietraject master strafrecht Brochure scriptietraject master strafrecht 2015 2016 Woord vooraf Dit jaar gaat u als sluitstuk van uw masteropleiding een scriptie schrijven. Een project waarbij u de door u tijdens uw studie opgedane

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Studiepunten prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens

Studiepunten prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens Bachelorthesis (notarieel recht) Studiepunten Docenten 3 ec prof. mr. J.S.L.A.W.B. Roes, mr. F.M.H. Hoens Algemeen en voorkennis De verplichting om een bachelorthesis te schrijven, geldt in beginsel voor

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Scriptietraject master Ondernemingsrecht. September 2016

Scriptietraject master Ondernemingsrecht. September 2016 Scriptietraject master Ondernemingsrecht September 2016 Woord vooraf Het schrijven van een scriptie is het sluitstuk van uw masteropleiding. In uw scriptie combineert u de opgedane kennis en verworven

Nadere informatie

Scriptiebrochure. Master Financieel recht. Het schrijven van de scriptie en het afstuderen. Sectie Bedrijfseconomie. Versie 2010-2011 06/09/2010.

Scriptiebrochure. Master Financieel recht. Het schrijven van de scriptie en het afstuderen. Sectie Bedrijfseconomie. Versie 2010-2011 06/09/2010. Scriptiebrochure Het schrijven van de scriptie en het afstuderen Master Financieel recht Sectie Bedrijfseconomie Versie 2010-2011 06/09/2010.sw Voorwoord Het schrijven van een scriptie vergt enige discipline

Nadere informatie

Scriptietraject master Ondernemingsrecht

Scriptietraject master Ondernemingsrecht Scriptietraject master Ondernemingsrecht 2016- Woord vooraf Het schrijven van een scriptie is het sluitstuk van uw masteropleiding. In uw scriptie combineert u de opgedane kennis en verworven vaardigheden

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Scriptiebrochure. Master Financieel recht. Het schrijven van de scriptie en het afstuderen. Sectie Bedrijfseconomie

Scriptiebrochure. Master Financieel recht. Het schrijven van de scriptie en het afstuderen. Sectie Bedrijfseconomie Scriptiebrochure Het schrijven van de scriptie en het afstuderen Master Financieel recht Sectie Bedrijfseconomie Versie 2006-2007 Voorwoord Het schrijven van een scriptie vergt enige discipline en planning.

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken

Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken Masterscriptie arbeidsrecht 2014-2015 (versie 2 december 2014) Gang van zaken I. Inleiding Ter afsluiting van de master recht en onderneming, maar ook ter afsluiting van de master privaatrecht kun je een

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Scriptietraject master Ondernemingsrecht. September 2017

Scriptietraject master Ondernemingsrecht. September 2017 Scriptietraject master Ondernemingsrecht September 2017 Woord vooraf Het schrijven van een scriptie is het sluitstuk van uw masteropleiding. In uw scriptie combineert u de opgedane kennis en verworven

Nadere informatie

- mr C. de Groot (c.degroot@law.leidenuniv.nl) voor onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht;

- mr C. de Groot (c.degroot@law.leidenuniv.nl) voor onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht; Scriptieleidraad Ondernemingsrecht 1 Procedurevoorschriften De afdeling Ondernemingsrecht heeft voor studenten die op het gebied van het ondernemingsrecht of het intellectueel eigendomsrecht een masterscriptie

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

Scriptiebrochure. Master Financieel recht. Het schrijven van de scriptie en het afstuderen. Sectie Bedrijfseconomie

Scriptiebrochure. Master Financieel recht. Het schrijven van de scriptie en het afstuderen. Sectie Bedrijfseconomie Scriptiebrochure Het schrijven van de scriptie en het afstuderen Master Financieel recht Sectie Bedrijfseconomie 2013-2014 versie 1.0 03/09/2013 Voorwoord Het schrijven van een scriptie vergt enige discipline

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 1 INLEIDING 3 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 4 2. PROCEDURES 5 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 5 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 6 2.3. GESCHILLEN 6 3. BEGELEIDING

Nadere informatie

Scriptieleidraad Master Civiel Recht

Scriptieleidraad Master Civiel Recht Scriptieleidraad Master Civiel Recht 1. Inleiding Het schrijven van een scriptie vormt veelal de afsluiting van de studie. Voor veel studenten die de civielrechtelijke masterrichting hebben gekozen is

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Masterthesisreglement Rechtsgeleerdheid

Masterthesisreglement Rechtsgeleerdheid (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op alle studenten die vanaf 1 september 2014 voor het eerst staan ingeschreven

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Scriptiebrochure. Master Financieel recht. Het schrijven van de scriptie en het afstuderen. Sectie Bedrijfseconomie

Scriptiebrochure. Master Financieel recht. Het schrijven van de scriptie en het afstuderen. Sectie Bedrijfseconomie Scriptiebrochure Het schrijven van de scriptie en het afstuderen Master Financieel recht Sectie Bedrijfseconomie Versie 2008-2009 Voorwoord Het schrijven van een scriptie vergt enige discipline en planning.

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Afdeling Midden-Oosten Studies September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie en kenmerken van de scriptie 1 3 Keuze van het onderwerp van de scriptie

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 1. Inleiding Doel bachelorthesis Aan het einde van de bacheloropleiding moeten studenten in staat zijn om zelfstandig een internationaal-

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Scriptieleidraad Master Civiel Recht

Scriptieleidraad Master Civiel Recht Scriptieleidraad Master Civiel Recht 1. Inleiding Het schrijven van een scriptie vormt veelal de afsluiting van de studie. Voor veel studenten die de civielrechtelijke masterrichting hebben gekozen is

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Masterthesisreglement Rechtsgeleerdheid

Masterthesisreglement Rechtsgeleerdheid (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op alle studenten die vanaf 1 september 2014 voor het eerst staan ingeschreven

Nadere informatie

BA-SCRIPTIEHANDLEIDING - OPLEIDING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Universiteit van Amsterdam

BA-SCRIPTIEHANDLEIDING - OPLEIDING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Universiteit van Amsterdam BA-SCRIPTIEHANDLEIDING - OPLEIDING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Universiteit van Amsterdam vastgesteld: 30 september 2010 laatst gewijzigd: 20 februari 2015 Het onderdeel scriptie is bedoeld als afsluitend

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1

BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1 BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1 1. Studiepunten scriptie De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 ECTS (=336 uur, is circa 8½ weken fulltime). 2. Plaats in het studieprogramma De bachelor-scriptie

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van een Master Scriptie

Handleiding bij het schrijven van een Master Scriptie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een Master Scriptie (dan wel doctorale scriptie oud) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 ja Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie juli 2015. Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere vorm

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES. Scriptiehandleiding 2013-2014

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES. Scriptiehandleiding 2013-2014 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES Scriptiehandleiding 2013-2014 Universiteit van Amsterdam Graduate School of Social Sciences Master Politicologie (richtingen B&B, IB, PT&PG)

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/153

Zaaknummer : 2014/153 Zaaknummer : 2014/153 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : Begeleiding, (tussentijdse) beoordeling, evenredigheidsbeginsel,

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen

Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen Subsidievoorwaarden studiereizen disputen en studieverenigingen April 2015 Door studieverenigingen en disputen van Erasmus School of Law (verder: ESL) worden jaarlijks studiereizen georganiseerd. Een studiereis

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES

Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES Informatiebrochure / Handleiding MASTERSCRIPTIE CENTRUM VOOR MIDDEN-OOSTEN STUDIES Vastgesteld en goedgekeurd OC September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Definitie en kenmerken van de Masterscriptie

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

SCRIPTIEBROCHURE. STAATS- EN BESTUURSRECHT September 2014. Erasmus Universiteit Rotterdam

SCRIPTIEBROCHURE. STAATS- EN BESTUURSRECHT September 2014. Erasmus Universiteit Rotterdam SCRIPTIEBROCHURE STAATS- EN BESTUURSRECHT September 2014 Erasmus Universiteit Rotterdam Voorwoord Het schrijven van een scriptie vergt discipline en planning. De sectie Staats- en bestuursrecht vindt het

Nadere informatie

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING Beoordeling paper Orginaliteit van het onderwerp. De inhoud is afgestemd op de informatiebehoefte van de opdrachtgever, aanwezigheid van een probleemstelling. Aangebrachte diepgang en breedte van behandeling.

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Versie: 2015 Inleiding Dit document bevat de instructies voor auteurs die een bijdrage willen leveren aan het Tijdschrift voor Compliance (TvCo). De primaire

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

1. Opzet plan van aanpak

1. Opzet plan van aanpak 1. Opzet plan van aanpak Het plan van aanpak dient als leidraad bij het maken van de scriptie. De scriptiebegeleider ontvangt van tevoren het plan van aanpak en adviseert de kandidaat met betrekking tot

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Scriptieleidraad master Jeugdrecht 2013-2014

Scriptieleidraad master Jeugdrecht 2013-2014 Scriptieleidraad master Jeugdrecht 2013-2014 Afdeling Jeugdrecht Steenschuur 25 2311 ES Leiden tel. 071-5276056 - Vera Versluis, of tel. 071-5277235 - Maureen Aartman e-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAP HANDLEIDING BA-THESIS OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAP Universiteit van Amsterdam College Communicatiewetenschap, opleiding Communicatiewetenschap

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2 Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Bachelor jaar 2 bredere oriëntatie verdieping kerncurriculum blokonderwijs

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Bachelor Scriptiereglement Scandinavische talen en culturen 2015-2016 (12 EC)

Bachelor Scriptiereglement Scandinavische talen en culturen 2015-2016 (12 EC) Bachelor Scriptiereglement Scandinavische talen en culturen 2015-2016 (12 EC) I. Toelatingseisen Ingangs- c.q. volgorde-eisen De scriptie wordt geschreven in het tweede semester van jaar 3, direct volgend

Nadere informatie

Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een masterscriptie

Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een masterscriptie Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 Het schrijven van een scriptie Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een masterscriptie (dan wel doctorale scriptie-oud)

Nadere informatie