Financiële. Impact analyse Participatiewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële. Impact analyse Participatiewet"

Transcriptie

1 Financiële Impact analyse Participatiewet schatting van de effecten van het sociaal akkoord, de wijzigingen in de Wsw, de Wajong en het gemeentelijk re-integratiebudget Project implementatie Participatiewet Gemeente Veenendaal Hans Zuidema Carina Neijgh van Lier Gemeente Veenendaal 1 april 2014

2 Inleiding Met de invoering van de Participatiewet wijzigt er veel. Voor het project Participatiewet in Veenendaal is het van belang om de impact van de wijzigingen goed in te schatten. Dit is het onderwerp van deze analyse. Het accent hierbij ligt op de financiële impact en het maken van goede schattingen over de voor Veenendaal van belang zijnde volumes. Het doen van deze impactanalyse is een voorlopig beeld te geven van de financiële impact van de komst van de Participatiewet. Het hier opgenomen beeld is gebaseerd op de aanname van een evenredige vertaling van landelijke effecten binnen de regio. Een aanname in deze analyse is ook dat het aandeel van de WSW en de Wajong-populatie in de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude zich blijft weerspiegelen, in de aan deze gemeenten toekomende aantallen personen en in de budgetten. Met deze aannames kan een voorlopig beeld worden geschetst. Bekend is dat landelijk wordt gewerkt aan een verdeelsystematiek voor het Participatiebudget. De herverdeeleffecten die hiermee ontstaan, zullen de cijfers zeker verder beïnvloeden. In deze analyse nemen we naast de cijfers voor de gemeente Veenendaal ook de cijfers mee van de gemeenten Rhenen en Renswoude. Op het Werkplein Veenendaal wordt voor deze gemeenten samen de uitvoering van de gemeentelijke W&I taken verzorgd. Deze rapportage bevat een managementsamenvatting. De stapsgewijze analyse is als bijlage opgenomen. De gegevens uit deze bijlage staan open voor verdere financieel technische toetsing. Door de stapsgewijze opbouw zijn aannamen die in deze impactanalyse gemaakt zijn gemaakt, ook voor de toekomst na te zien. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

3 Managementsamenvatting De kerncijfers uit deze impactanalyse zijn (afgerond) in onderstaande tabel samengevat. Samenvatting kerngegevens impactanalyse Struc Prognose ombuigingen subsidiebudget IW4 (bedrag*1000) Prognose korting P-budget Veenendaal (bedrag*1000) Garantiebanen sociaal akkoord per gemeente (aantal banen) Renswoude Rhenen Veenendaal Aandeel drie gemeenten totaal Extra jaarlijkse instroom in de bijstand voor aanpassing Wajong Veenendaal, Rhenen en Renswoude Ondersteuning in P-wet voor mensen met een arbeidsbeperking (aantal plaatsen, afgerond) Veenendaal, Rhenen en Renswoude - beschut werk Veenendaal, Rhenen en Renswoude - regulier werk (met LKS) Aandeel drie gemeenten totaal Voor deze bestuursperiode laten deze kerncijfers zich als volgt samenvatten: Kerngegevens voor Veenendaal in deze bestuursperiode ( ) belangrijkste effecten van de Participatiewet, stopzetten WSW en landelijk sociaal akkoord Daling subsidie WSW IW4 gemeenten: Bedragen in % - van 2014 circa 10,7 miljoen naar 7,8 in % - daling: 10% efficiencykorting en 15% natuurlijk verloop Daling P-budget: : 1.9 milj naar 1.5 milj in % Nieuwe instroom Wajong en door stop WSW extra instroom bijstand in personen per jaar Plaatsen beschut werk IW4 gemeenten Groei is 1/3 van het natuurlijk verloop SW Regionale vertaling sociaal akkoord Aantal garantiebanen Veenendaal in bestuursperiode Aantal garantiebanen in de structurele situatie jaarlijks 25 plaatsen tot 2018 (uiteindelijk 140 plaatsen) extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking 175 extra banen via werkgevers en overheid 500 extra banen via werkgevers en overheid De impact van de Participatiewet wordt hierna per onderdeel toegelicht. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

4 1. Wijzigingen in de WSW In samenhang met de invoering van de Participatiewet wijzigt ook de WSW. De instroom op de WSW stopt per 1 januari Binnen de Participatiewet ontstaan voor de voormalige doelgroep van de SW (waaronder de Wajong doelgroep) twee nieuwe instrumenten: - een voorziening voor beschut werken (nieuwe stijl) - een loonkostensubsidie voor plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking, rechtstreeks bij werkgevers (de garantiebanen uit het sociaal akkoord) 2. Effecten voor de bestaande SW en IW4 De effecten van landelijk beleid (stopzetten WSW en de efficiencykorting) zijn - aan de hand van het aandeel van IW4 in het landelijk volume van SW-plaatsen - in onderstaande tabel vertaald voor de IW4 gemeenten. In onderstaande tabel is eerst het landelijk budget weergegeven en daaronder de effecten voor de IW4 gemeenten. Tabel 1: Financiële effecten stopzetten instroom WSW en efficiency korting Macrobudget (oude stijl WSW) (bedragen * miljoen) (bedragen * 1 milj) Struc WSW budget geen nieuwe instroom/wel uitstroom efficiencykorting (rijksbijdrage van naar ) Effect op IW4 - financiering WSW oud (bedragen * 1000) Aandeel IW4 in volume 0,45% Struc WSW budget geen nieuwe instroom/wel uitstroom efficiencykorting (rijksbijdrage van naar ) Budget Mutaties op het budget (subsidiebijdrage) * Rijksbijdrage 2012 was: (cijfers IW4 1e halfjaar 2013) * NB: efficiencykorting loopt nog door in 2019 en 2020 (verdeling in zes jaren) De budgetvermindering wordt door twee elementen opgebouwd: de effecten van natuurlijk verloop van SW-ers en de effecten van de efficiencykorting. Uit de tabel is af te leiden dat IW4 in 2015 een budgetvermindering heeft van oplopend tot in Uiteindelijk vervalt in de structurele situatie de gehele SW-subsidie bij IW4, omdat geen nieuwe mensen de WSW meer instromen. 3. Beschikbare volume plaatsen en het budget voor de nieuwe instrumenten Op basis van het huidige aandeel van IW4 in het landelijk volume is het volume en aandeel in de budgetten voor de nieuwe instrumenten berekend. Het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor beide instrumenten, waarvoor het Rijk middelen beschikbaar stelt, is in de eerste jaren beperkt. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

5 Tabel 2: aantallen beschut werk en regulier werk (met LKS) voor mensen met een arbeidsbeperking Volume beschut nieuwe stijl en doelgroep regulier werk (LKS) (aantallen *1000) Struc Doelgroep beschut 33% 0,8 2,5 4,2 5,7 30,3 Doelgroep regulier 67% 1,7 5,0 8,3 11,5 60,5 Totaal 2,5 7,5 12,5 17,2 90,8 Vertaling naar Veenendaal, Renwoude en Rhenen (aantallen deelnemers) Doelgroep beschut Doelgroep regulier Aandeel drie gemeenten 0,45% Voor beschut werk is dit dus voor de drie gemeenten een steeds oplopend aantal: - 4 plaatsen in plaatsen in plaatsen in plaatsen in circa 140 in de eindsituatie Voor plaatsing van mensen met een beperking bij reguliere werkgevers wordt via de Participatiewet ondersteuning met een loonkostensubsidie gefaciliteerd: - 8 plaatsen in plaatsen in plaatsen in plaatsen in circa 275 plaatsen in de eindsituatie 4. Financieel effect ondersteuning SW-doelgroep De vermindering van inzet van financiële ondersteuning door het Rijk voor de SWdoelgroep bedraagt landelijk structureel 650 miljoen. Tabel 3: Berekening financieel effect ondersteunende middelen 'SW doelgroep' van Veenendaal, Renswoude en Rhenen Financieel effect voor ondersteuning 'SW-doelgroep' IW4 gemeenten (bedragen * 1000) Struc Vermindering van het WSW-budget voor IW Budget voor beschut werk (bgl en lks) 0,45% Subtotaal Budget plaatsen bij reguliere werkgevers (bgl en lks) Vermindering inzet middelen voor doelgroep Voor de IW4 gemeenten is het aandeel hiervan in de structurele situatie ongeveer 3,7 miljoen. In de tabel is een subtotaal opgenomen van de korting op het SW-budget en het nieuwe budget voor beschut werken. Zelfs bij een 100% uitvoering van beschut werken via IW4 hierover moeten de gemeenten nog beleid formuleren - zijn de financiële effecten op IW4 al direct in de eerste jaren bijzonder groot. De subsidievermindering in de bestuursperiode is circa 2,7 miljoen. 5. Wijzigingen in de Wajong Tijdens de totstandkoming van de Participatiewet is er veel veranderd rondom de uitvoering van de Wajong. De overdracht van de bestaande doelgroep vanuit de Wajong vindt geen doorgang. Wel moeten de gemeenten zorgen voor de nieuwe instroom van deze doelgroep per 1 januari Nieuwe instroom op de Wajong is beperkt tot mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. Door het niet overdragen van zittende Wajongers aan de gemeenten blijven de effecten de eerste jaren beperkt. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

6 De schatting op basis van deze impactanalyse is dat de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude een jaarlijkse extra instroom krijgen van circa 50 personen per jaar. Tabel 4: Geschatte nieuwe instroom voor de gemeenten Extra instroom per jaar (door drempel in de Wajong) aantal % per gemeente Schatting Min SZW: landelijk e extra instroom Participatiewet Veenendaal 0,35% 35 Rhenen 0,13% 13 Renswoude 0,01% 1 Totaal drie gemeenten 0,49% Het sociaal akkoord en de garantiebanen In samenhang met de totstandkoming van de Participatiewet zijn sociale partners met de overheid een sociaal akkoord overeengekomen. In dit akkoord zijn o.a. afspraken gemaakt voor extra banen, specifiek voor mensen met een arbeidsbeperking. De garantiebanen uit dit sociaal akkoord zullen volgens landelijke afspraak bij voorrang worden ingezet voor plaatsingen uit de (voormalige) Wajong doelgroep en voor mensen van de wachtlijst uit de WSW. De Participatiewet faciliteert het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op deze banen, met middelen voor begeleiding en het beschikbaar komen van een loonkostensubsidie (via het I-deel). Uit een vergelijking tussen het aantal garantiebanen en de facilitering uit de Participatiewet is op te maken dat voor 48% van de garantiebanen is voorzien in facilitering. Dit percentage is in % en in %. De facilitering van de in het sociaal akkoord afgesproken banen vanuit de Participatiewet is vanuit dit gegeven niet toereikend. Dit tekortschieten doet zich in de eerste twee jaar waarin het beroep op de gemeente het grootst is - versterkt voor. Figuur 1: groei garantiebanen sociaal akkoord en de ondersteuning van deze banen in de Participatiewet Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

7 Door de aanpassingen in de Wajong en de prioriteit die de eerste jaren gegeven zal worden aan instroom vanuit de bestaande Wajong-doelgroep op de banen uit het sociaal akkoord, zal de facilitering nu evenwel voor een groot deel vanuit het UWV moeten worden ingevuld. Door de aanpassingen in de wetgeving zal de discrepantie dus minder sterk of direct op het gemeentelijk niveau worden gevoeld. Van belang is dan wel dat de invulling van deze garantiebanen daadwerkelijk vanuit UWV-middelen plaats gaat vinden. Ondanks dat blijven de verschillen - zeker in de eerste jaren - te groot en zullen spanning in de uitvoering van het sociaal akkoord gaan opleveren. Gemeenten kunnen naast de facilitering van het rijk ook zelf besluiten een deel van het uitkeringsbudget in te zetten voor het financieren van loonkostensubsidies voor de garantiebanen. Loonkostensubsidies worden toegevoegd aan het Inkomensdeel. Dit betekent dat het Rijk, in een goed werkend systeem landelijk, uiteindelijk bijstelt op basis van realisaties. Daarmee ligt het risico op landelijke eventuele meeruitgaven dus bij het Rijk en niet bij gemeenten. Er kan wel een verschil optreden per gemeente. Een individuele gemeente kan veel meer dan in verhouding door andere gemeenten inzet op de ondersteuning van de banen uit het sociaal akkoord. Hierdoor kunnen tijdelijke of structurele meerkosten ontstaan die bij andere gemeenten in verhouding niet optreden. Als dat gebeurt, is dat voor deze gemeenten een (fors) risico, omdat met het inzetten van de eventuele extra loonkostensubsidies meerjarige verplichtingen aan worden gegaan (verplichtingen voor zolang geplaatsten in dienst zijn bij een werkgever en niet de volledige loonwaarde kunnen verdienen). Het is dus een belangrijk punt in de verdere voorbereiding van de Participatiewet hoe deze risico s worden ingeschat en kunnen worden beheerst. 7. Ambities sociaal akkoord: schatting regionale vertaling Voor de arbeidsmarktregio Food Valley is - als bouwsteen voor het regionaal tot stand komen van het werkbedrijf - een doorrekening gemaakt van de ambitie voor het aantal plaatsen uit het sociaal akkoord. 1 In dezelfde systematiek is een berekening uitgewerkt voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude, als subregio binnen de Food Valley. Tabel 5: Arbeidsmarktregio Foodvalley: subregio Veenendaal, Rhenen en Renswoude Food Valley subregio Veenendaal e.o. Inwoners (*1000) WSW 2014 Banen (*1000) % banen land Renswoude 4,8 13 2,5 0,03% Rhenen 19,0 79 5,5 0,07% Veenendaal 62, ,4 0,40% Totaal 86, ,4 landelijk volume % Aandeel in % landelijk 0,51% 0,44% 0,50% 0,50% Het aandeel banen in de subregio is ongeveer 0,50% van het aantal landelijke banen. Dit percentage wordt hieronder gebruikt om de ambities van het sociaal akkoord te vertalen naar de eigen regio. 1 Arbeidsmarkt regio Food Valley, schatting regionaal aandeel van de garantiebanen uit het sociaal akkoord, Hans Zuidema, 25 februari Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

8 Tabel 6: regionale vertaling garantiebanen sociaal akkoord Ambitie Veenendaal, Rhenen en Renswoude: realiseer tenminste het evenredige aandeel van de landelijke afspraken 0,50% Sociaal akkoord (aantallen *1000) Struc Extra banen markt Extra banen overheid Garantiebanen Marktbanen Overheidsbanen Totaal te realiseren garantiebanen Per gemeente is deze ambitie te verdelen als volgt: Tabel 7: aantal garantiebanen per gemeente (berekend) Ambitie Veenendaal, Rhenen en Renswoude: evenredige aandeel per gemeente 0,50% Sociaal akkoord aandeel per gemeente banen Struc Renswoude 0,03% Rhenen 0,07% Veenendaal 0,40% Aandeel in % landelijk 0,50% Plaatsen met faciliteit P-wet % facilitering 0% 10% 19% 23% 24% 44% Bij de drie gemeenten zouden dus samen in de structurele situatie 630 banen voor mensen met een arbeidsbeperking tot stand moeten komen. In de eerste jaren zijn deze aantallen: in 2014 circa 40 banen, in 2015 oplopend tot 75 banen en in 2016 verder oplopend tot circa 120 banen. Deze ambitie is vervolgens te vergelijken met het aantal berekende plaatsen waarvoor budget wordt toegevoegd aan de gemeentelijke re-integratiemiddelen. Dit is onderin de tabel aangegeven. Hierin is te zien dat de facilitering maar een zeer beperkt aantal plaatsen uit het sociaal akkoord afdekt. De % wijken door de verschillende schattingsmethoden iets af, maar komen overeen met het landelijk beeld. Ook hier is een vergelijkbaar verschil tussen de ambities uit het sociaal akkoord en de financiële middelen voor ondersteuning binnen de Participatiewet. 8. Nog te verwerken ombuigingen Participatiebudget oude stijl Tot slot besteden we aandacht aan de (nog te realiseren) ombuigingen op het gemeentelijk participatiebudget, welke voor de totstandkoming van de Participatiewet zijn ingezet. Wat komt vanuit die ombuigingen nog op de gemeenten af en wat is het totaal beeld over de nieuwe gemeentelijke re-integratiemiddelen? Belangrijk is dat de gemeenten nog een forse ombuiging moeten verwerken die binnen de Participatiewet wordt doorgezet op het participatiebudget oude stijl. Op de huidige middelen in het Participatiebudget is namelijk nog een landelijke ombuiging uit de besluitvorming van vóór de komst van de Participatiewet te verwerken. Tabel 8: Ontwikkeling landelijk Participatiebudget Budget Participatiebudget oude stijl struct Korting per jaar 7,4% 6,3% 6,4% 2,1% 22,2% Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

9 De nog te verwerken kortingen lopen structureel op naar circa 22% van de in 2014 beschikbare budgetten. Deze kortingen moeten ook binnen de eigen regio nog worden uitgewerkt in maatregelen. Tabel 8 b: ontwikkeling participatiebudget (oud) in Veenendaal Participatiebudget 2014 Inkomsten struct Participatiebudget rijksdeel Reintegratie gemeentelijk deel t.b.v. schuldhulpverlening Totaal Korting op budget Voor Veenendaal gaat het om een te verwerken korting van ongeveer in 2015, oplopend tot ruim in Budget re-integratiemiddelen Participatiewet Het landelijk beeld van onder de Participatiewet beschikbaar komende re-integratiemiddelen is in onderstaande tabel uitgewerkt. Tabel 9: Landelijke ontwikkeling reintegratiemiddelen voor gemeenten Reintegratiemiddelen Participatie (*1 milj) landelijk budget struct Budget huidige tak en Participatie oude stijl WSW Budget Participatiebudget oude stijl reintegratie Toevoeging voor nieuwe tak en: begeleiding nieuwe doelgroep regulier begeleiding nieuwe doelgroep beschut overheveling reintegratie Wajong terugdraaien overheveling reintegratiemiddelen Wajong overheveling No risk polis Totaal Uit dit overzicht is goed op te maken dat de landelijke toevoeging van budgetten voor nieuwe taken in omvang zeer beperkt is. 2 Van belang is voor de regio een goede vertaling te maken van de beschikbaar komende middelen. Dit vormt het financieel kader voor de uitwerking van re-integratie inspanningen. In het onderstaande is een schatting gemaakt van de regionaal beschikbaar komende middelen op basis van historische aandelen. 2 In de tabel is het volledige terugdraaien van de voor het Rijk budget neutrale overheveling van re-integratiemiddelen vanuit het UWV opgenomen, zoals ook staat aangegeven in de 6 e nota van wijzigingen. Of er nog (beperkt) middelen beschikbaar komen voor de extra instroom op de Participatiewet, als gevolg van het beperken van nieuwe instroom op de Wajong, is nog niet duidelijk. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

10 Tabel 10: Schatting ontwikkeling re-integratiemiddelen Veenendaal, Rhenen en Renswoude op basis van historisch aandeel Reintegratiemiddelen Participatie aandeel (*1000) in % struct Budget huidige taken Participatie oude stijl WSW 0,45% Budget Participatiebudget oude stijl reintegratie 0,32% Toevoeging voor nieuwe taken: begeleiding nieuwe doelgroep regulier 0,45% begeleiding nieuwe doelgroep beschut 0,45% overheveling reintegratie Wajong 0,49% terugdraaien overheveling reintegratiemiddelen Wajong 0,49% overheveling No risk polis 0,45% Totaal Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

11 Bijlage: Financiële impactanalyse wijzigingen WSW, Wajong en de Participatiewet Deze financiële impact analyse is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - de wijzigingen in de WSW - de wijzigingen in de Wajong - de impact van afspraken in het sociaal akkoord en de garantiebanen - de ontwikkeling van het gemeentelijk re-integratiebudget, ook in verband met de nog te realiseren ombuigingen Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

12 1. Wijzigingen WSW, beschut werk en de banen sociaal akkoord 1.1. Herkomst cijfermateriaal De impactanalyse is stapsgewijs uitgevoerd op basis van cijfers uit de Participatiewet. De hier gebruikte cijfers van IW4 zijn ontleend aan de halfjaarrapportage over 2013 en gegevens over de taakstelling voor Ontwikkeling van het landelijk budget Het landelijk budget voor de WSW door de instroomstop in de eindsituatie tot nul teruggebracht. Doordat bestaande rechten in stand blijven ontstaat deze situatie door natuurlijk verloop. Dit natuurlijk verloop is landelijk geraamd, waarbij gerekend is met een uitstroom van circa 5000 plekken per jaar tot en met Tabel 11: Het landelijk budget en effecten maatregelen in de WSW Macrobudget (oude stijl WSW) Struc WSW budget geen nieuwe instroom/wel uitstroom efficiencykorting (rijksbijdrage van naar ) * NB: efficiencykorting loopt nog door in 2019 en 2020 (verdeling in zes jaren) Naast het natuurlijk verloop wordt het budget bijgesteld voor een efficiencykorting op de bijdrage per SE, waarbij de rijksbijdrage uiteindelijk daalt tot De totale effecten zijn opgenomen in de tabel Berekening landelijk volume nieuwe instrumenten Bij het stopzetten van de instroom van de WSW worden twee nieuwe instrumenten geïntroduceerd: - beschut werken nieuwe stijl - een regeling voor directe plaatsing van de doelgroep bij reguliere werkgevers Het rijk houdt in haar budget rekening met een volume dat gelijk is aan het voor de WSW oud beschikbare plaatsen. De budgetten voor de nieuwe instrumenten zijn gekoppeld aan het verloop binnen de WSW, zodat landelijk gezien het volume aan plaatsingen voor mensen met een arbeidsbeperking op het zelfde volume wordt ondersteund. Tabel 12: Volumeontwikkeling van deelnemers WSW en volume voor alternatieve maatregelen Volumeontwikkeling WSW en nieuwe doelgroepen regulier en beschut werk (jaargemiddelde *1000) Struc Resterend aantal WSW plekken 90,8 88,3 83,3 78,3 73,6 0 Doelgroep beschut werk (1/3) 0,8 2,5 4,2 5,8 30,3 Doelgroep regulier werk (2/3) 1,7 5 8,3 11,5 60,5 Totaal 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 Landelijk komen er zo voor beschut werk 800 plaatsen beschikbaar in 2015, oplopend tot plaatsen in Voor dat deel van de doelgroep dat rechtstreeks bij reguliere Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

13 werkgevers geplaatst wordt, zijn 1700 plaatsen beschikbaar in 2015 oplopend tot plaatsen in Het aantal plaatsen dat zo met een bijdrage vanuit het rijk wordt ondersteund is overigens lager zowel in totaal volume als in de jaarsneden - dan de garantiebanen uit het sociaal akkoord. Hierop wordt later in deze analyse teruggekomen Beschikbare financiële middelen voor de nieuwe instrumenten In de Participatiewet is een overzicht aangegeven van de financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten voor de nieuwe instrumenten. Tabel 13: Geldmiddelen landelijk voor de alternatieve maatregelen voormalige WSW doelgroep Middelen nieuwe doelgroep (reguliere plaatsingen en beschut) Struc Toevoeging Participatiebudget: - begeleiding bij reguliere plaatsingen begeleiding bij beschut werk Via inkomensdeel WWB - loonkostensubsidie bij regulier plaatsingen loonkostensubsidie bij beschut werk Via UWV: - begeleiding uitkeringslasten Totaal Het ter beschikking komen van deze middelen is gekoppeld aan de eerder berekende volumeontwikkeling Gehanteerde uitgangspunten voor begeleidingskosten In de toelichting op de wet zijn de normen die het Rijk hanteert bij de begeleidingskosten gespecificeerd. De opbouw hiervan is gebaseerd op een gemiddelde van voor begeleidingskosten. Dit is voor de begeleidingskosten van beschut werk nieuwe stijl en voor de begeleidingskosten voor plaatsing bij reguliere werkgevers. Gemeenten kunnen hierin variëren en zo maatwerk leveren op de persoon. De vergelijking van de volumes en deze prijzen komt (afgezien van afrondingen) overeen met de door het rijk hiervoor geraamde budgetten Gehanteerde uitgangspunten voor loonkostensubsidies In de toelichting van de wetstekst is géén specificatie opgenomen van de door het Rijk gehanteerde normen bij het vaststellen van de loonkostensubsidie. Uit ambtelijke informatie zijn deze normen wel af te leiden. De gemiddelde inzet aan loonkostensubsidies is (afgerond): - een gemiddelde loonkostensubsidie bij plaatsingen bij reguliere werkgevers van circa , - - een gemiddelde inzet van loonkostensubsidie bij beschut werk van circa , - Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

14 De basis van deze cijfers is de veronderstelde gemiddelde loonwaarde bij deze twee instrumenten te berekenen: - 45% als gemiddelde loonwaarde bij reguliere plaatsingen - 30% als gemiddelde bij plaatsingen op beschut werk nieuwe stijl Bij deze berekening is gerekend is met de kosten WML (inclusief vakantiegeld en 15% werkgeverslasten en pensioen) van op jaarbasis. Tabel 14: Berekening gemiddeld bedrag loonkostensubsidie, op de door SWZ gestelde loonwaarden van 45 resp 30% Bij gemiddeld Berekening % loonwaarde 32 uur (80% WML) Grondslag gemiddelde loonwaarde Regulier Beschut (berekende grondslag op basis rijksbudget) geplaatst nieuw loonkosten WML LKS gemiddeld Grondslag begeleidingssubsidie Gemiddelde financiering (rijksbijdrage in budget) Rijksbijdrage WSW na ombuigingen Verschil % loonwaarde gemiddeld 45% 30% In de tabel is ook een vergelijking opgenomen met deze uitgangspunten t.o.v. de rijksbijdrage voor de WSW ná efficiencykorting. Af te leiden is dat de rijksbijdrage voor beschut werken nieuwe stijl nagenoeg hetzelfde is als de financiering van WSW oud in de eindsituatie. De efficiencykorting wordt hier dus als het ware direct genomen. Voor ondersteuning van plaatsingen bij reguliere werkgevers ontstaat direct een forser financieel verschil van per plaatsing Het aandeel van IW4 in het landelijk volume Het aandeel van IW4 in het landelijk volume is berekend door de taakstelling 2013 te delen op het landelijk volume. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

15 Tabel 15: Berekening WSW aandeel IW4 in landelijk volume WSW volume bij IW IW4 begr Veenendaal Renswoude Rhenen Utrechtse Heuvelrug Ede 4 Neder Betuwe 3 Barneveld 2 IJsselstein 1 Wageningen 1 Woudenberg 1 Totaal landelijk volume WSW Aandeel in % landelijk 0,44% 0,46% 0,45% Hieruit blijkt dat IW4 circa 0,45 % van het landelijk aantal plaatsen heeft. Met dit percentage is de verdere analyse voortgezet Effecten op budget IW4 van het landelijk beleid De effecten van landelijk beleid (stopzetten WSW en de efficiencykorting) zijn aan de hand van het aandeel van IW4 in het landelijk volume in onderstaande tabel vertaald. 3 Tabel 1: Financiële effecten stopzetten instroom WSW en efficiency korting Macrobudget (oude stijl WSW) (bedragen * miljoen) (bedragen * 1 milj) Struc WSW budget geen nieuwe instroom/wel uitstroom efficiencykorting (rijksbijdrage van naar ) Effect op IW4 - financiering WSW oud (bedragen * 1000) Aandeel IW4 in volume 0,45% Struc WSW budget geen nieuwe instroom/wel uitstroom efficiencykorting (rijksbijdrage van naar ) Budget Mutaties op het budget (subsidiebijdrage) De budgetvermindering wordt door twee elementen opgebouwd: - de effecten van natuurlijk verloop van SW-ers - de effecten van de efficiencykorting Uit de tabel is af te leiden dat IW4 in 2015 een budgetvermindering heeft van oplopend tot in Uiteindelijk vervalt in de structurele situatie op lange termijn de gehele subsidie omdat geen nieuwe mensen de WSW meer instromen. 3 Een aantal tabellen die in de samenvatting zijn opgenomen worden hier ook ten behoeve van de leesbaarheid ongewijzigd herhaald. De nummering van de extra ingevoegde tabellen is ongewijzigd gelaten Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

16 1.9. Beschikbare volume plaatsen en het budget voor de nieuwe instrumenten Op basis van het huidige aandeel van IW4 in het landelijk volume is ook het mogelijk volume en aandeel in de budgetten van de drie gemeenten, voor de nieuwe instrumenten berekent. Tabel 2: aantallen beschut werk en regulier werk (met LKS) voor mensen met een arbeidsbeperking Volume beschut nieuwe stijl en doelgroep regulier werk (LKS) (aantallen *1000) Struc Doelgroep beschut 33% 0,8 2,5 4,2 5,7 30,3 Doelgroep regulier 67% 1,7 5,0 8,3 11,5 60,5 Totaal 2,5 7,5 12,5 17,2 90,8 Vertaling naar Veenendaal, Renwoude en Rhenen (aantallen deelnemers) Doelgroep beschut Doelgroep regulier Aandeel drie gemeenten 0,45% Het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor beide instrumenten, waarvoor het Rijk middelen beschikbaar stelt, is in de eerste jaren dus nog zeer beperkt. Voor beschut werk: - 4 plaatsen in plaatsen plaatsen in plaatsen in in de eindsituatie: 140 plaatsen Voor plaatsing van mensen met een beperking bij reguliere werkgevers: - 7 plaatsen in plaatsen in plaatsen in plaatsen in in de eindsituatie: 275 plaatsen 2. Wijzigingen in de Wajong 2.1 Regionaal aandeel in de Wajong Als eerste stap in deze analyse kijken we naar het regionaal aandeel in de Wajong van de drie gemeenten. Het aandeel per gemeente is gepubliceerd in de Atlas Sociale Zekerheid van het UWV (2012) en te actualiseren naar de situatie in Tabel 16: Actualisering van landelijke cijfers naar cijfers 2014 Schatting actuele cijfers Aantal Instroom (totaal landelijk actueel volume met % per gemeente) Totalen % Wajong per jaar Totaal landelijk Instroom volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 6000 Instroom mensen met een arbeidsvermogen Veenendaal 0,35% Rhenen 0,13% Renswoude 0,01% 29 2 NB: cijfers per gemeente (ook de berekende jaarlijkse instroom) inclusief mensen met een volledige arbeidsongeschiktheid Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

17 2.2. Extra nieuwe instroom door wijziging van de Wajong De wijziging van de Wajong betekent dat nieuwe instroom per overgaat naar de gemeenten, met uitzondering van mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn. Mensen die instromen en volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijven vallen onder de Wajong, uitgevoerd door het UWV. Nieuwe instroom van mensen uit deze doelgroep met een arbeidsvermogen, kunnen geen beroep meer doen op de Wajong. De landelijke extra instroom op de Participatiewet wordt geschat op Vertaald naar de regio betekent dit dat er per half jaar circa 25 extra personen instromen, die over een (gedeeltelijk) arbeidsvermogen beschikken. Tabel 4: Geschatte nieuwe instroom voor de gemeenten Extra instroom per jaar (door drempel in de Wajong) aantal % per gemeente Schatting Min SZW: landelijk e extra instroom Participatiewet Veenendaal 0,35% 35 Rhenen 0,13% 13 Renswoude 0,01% 1 Totaal drie gemeenten 0,49% 49 Het aantal nieuwe instromers per jaar is dus beperkt tot circa 50 personen op jaarbasis. Het Rijk gaat er vanuit dat 50% van de nieuwe instroom uiteindelijk een beroep zal kunnen laten gelden op de Participatiewet-uitkering Effecten op het re-integratiebudget Door het Rijk was oorspronkelijk voorzien in het voor het rijk budgettair neutraal - overhevelen van re-integratiemiddelen voor de Wajong vanuit het UWV. Met het terugdraaien van de overgang van het zittend bestand uit de Wajong, is ook de overdracht van deze middelen teruggenomen. 4 In deze analyse is er vanuit gegaan dat dit terugdraaien het gehele budget betreft. Onduidelijk is dus of en hoe het rijk de extra re-integratiekosten vanwege de nieuwe instroom van deze ex-wajongers compenseert. 4 6 e nota van wijzigingen Participatiewet. NB deze mutatie staat enigszins verscholen weergegeven in de tekst van de toelichting: de voor het rijk budget-neutrale terugdraai van de overheveling van re-integratiemiddelen voor het zittend bestand Wajong, die in deze nota van wijziging weer aan het re-integratiebudget van het UWV wordt toegevoegd. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

18 3. Impact afspraken sociaal akkoord 3.1. Samenhang Wajong, WSW en de garantiebanen uit het sociaal akkoord. Voor de plaatsing van de doelgroep mensen met een beperkt arbeidsvermogen (WSW doelgroep en de doelgroep voorheen vallend onder de Wajong) wordt voorgestaan dat deze zoveel als mogelijk bij reguliere werkgevers worden geplaatst. Dit met inzet van ondersteuning door het faciliteren van begeleiding en door het inzetten van het instrument van loondispensatie (UWV) en/of loonkostensubsidie (op basis van loonwaarde). Voor het beschikbaar komen van deze banen sloten de sociale partners een akkoord voor structureel beschikbaar komende extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de werkkamer is inmiddels afgesproken dat deze garantiebanen in de eerste jaren primair zullen worden ingezet voor de Wajong-doelgroep Middelen Participatiewet voor de banen uit het sociaal akkoord In de Participatiewet komt ondersteuning voor deze plaatsingen beschikbaar met een fasering die gelijk oploopt met het 2/3 van het verwachte natuurlijk verloop in de WSW. De facilitering heeft in de structurele situatie een omvang van circa plaatsen (= 2/3 van het volume van WSW plaatsen). De facilitering hierbij bestaand uit middelen aan het re-integratiebudget toegevoegd voor: - kosten van begeleiding (gemiddeld 4.000) - inzet van loonkostensubsidie uit het I-deel (gemiddeld ) Als de omvang en de fasering van deze facilitering wordt gecombineerd met de afspraken over de extra banen uit het sociaal akkoord dan ontstaat het volgende beeld. Tabel 17: plaatsen sociaal akkoord en ondersteuning Particitpatiewet Fors verschil plaatsen sociaal akkoord en ondersteunende middelen Sociaal akkoord (aantallen *1000) Struc Extra banen markt Extra banen overheid Garantiebanen Ondersteuning P-wet Verschil % plaatsen uit akkoord met facilitering 0% 11% 21% 24% 25% 48% Er is dus een fors verschil tussen het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking volgens het sociaal akkoord en de facilitering van deze banen die binnen de Participatiewet beschikbaar komt. Het verschil in de eindsituatie is dat voor 48% van de garantiebanen facilitering in de P-wet is voorzien. Als naar de verschillen gekeken wordt in de eerste jaren dan verslechtert het beeld evenwel nog enorm. In 2015 is slechts voor 11% van de afgesproken banen in het sociaal akkoord de facilitering van begeleiding en het kunnen benutten van loonkostensubsidie (als compensatie voor een verminderde arbeidsprestatie) beschikbaar. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

19 Door de aanpassingen in de Wajong en de prioriteit die de eerste jaren gegeven zal worden aan instroom vanuit de bestaande Wajong-doelgroep op de banen uit het sociaal akkoord, zal de facilitering voor een groot deel vanuit het UWV moeten worden ingevuld. Door de aanpassingen in de wetgeving zal deze discrepantie dus minder sterk of direct op het gemeentelijk niveau worden gevoeld. Van belang is dan wel dat de invulling van deze garantiebanen daadwerkelijk vanuit UWV-middelen plaats gaat vinden. De verschillen zijn - zeker in de eerste jaren - te groot en zullen spanning opleveren Risico overschrijdingen: rijk of gemeente? Gemeenten kunnen naast de facilitering van het rijk ook zelf besluiten een deel van het uitkeringsbudget in te zetten voor het financieren van loonkostensubsidies voor de garantiebanen. Loonkostensubsidies worden toegevoegd aan het Inkomensdeel. Dit betekent dat het Rijk in een goed werkend systeem landelijk uiteindelijk bijstelt op basis van realisaties. Daarmee ligt het risico op landelijke eventuele meeruitgaven dus bij het Rijk en niet bij gemeenten. Er kan wel een verschil optreden per gemeente. Een individuele gemeente kan veel meer dan in verhouding door andere gemeenten inzet op de ondersteuning van de banen uit het sociaal akkoord. Hierdoor kunnen tijdelijke of structurele meerkosten ontstaan die bij andere gemeenten in verhouding niet optreden. Als dat gebeurd is voor deze gemeenten een (fors) risico, omdat met het inzetten van de eventuele extra loonkostensubsidies meerjarige verplichtingen aan worden gegaan (verplichtingen voor zolang geplaatsten in dienst zijn bij een werkgever en niet de volledige loonwaarde kunnen verdienen) Ambities sociaal akkoord: schatting regionale vertaling Voor de arbeidsmarktregio Food Valley is - als bouwsteen voor het regionaal tot stand komen van het werkbedrijf - een doorrekening gemaakt van de ambitie voor het aantal plaatsen uit het sociaal akkoord. 5 In dezelfde systematiek kan een berekening ook worden uitgewerkt voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude als subregio binnen de Food Valley. 5 Arbeidsmarkt regio Food Valley, schatting regionaal aandeel van de garantiebanen uit het sociaal akkoord, Hans Zuidema, 25 februari Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

20 Tabel 5: Arbeidsmarktregio Foodvalley: subregio Veenendaal, Rhenen en Renswoude Food Valley subregio Veenendaal e.o. Inwoners (*1000) WSW 2014 Banen (*1000) % banen land Renswoude 4,8 13 2,5 0,03% Rhenen 19,0 79 5,5 0,07% Veenendaal 62, ,4 0,40% Totaal 86, ,4 landelijk volume % Aandeel in % landelijk 0,51% 0,44% 0,50% 0,50% * bron: regioatlas BZK en CBS (febr 2014) * banen per gemeente: CBS - banen van werknemers naar woon- en werkgemeente 2009 Het aandeel banen in deze sub-regio is ongeveer 0,50% van het aantal landelijke banen. Tabel 6: regionale vertaling garantiebanen sociaal akkoord Ambitie Veenendaal, Rhenen en Renswoude: realiseer tenminste het evenredige aandeel van de landelijke afspraken 0,50% Sociaal akkoord (aantallen *1000) Struc Extra banen markt Extra banen overheid Garantiebanen Marktbanen Overheidsbanen Totaal te realiseren garantiebanen Per gemeente is deze ambitie te verdelen als volgt: Tabel 7: aantal garantiebanen per gemeente (berekend) Ambitie Veenendaal, Rhenen en Renswoude: evenredige aandeel per gemeente 0,50% Sociaal akkoord aandeel per gemeente banen Struc Renswoude 0,03% Rhenen 0,07% Veenendaal 0,40% Aandeel in % landelijk 0,50% Plaatsen met faciliteit P-wet % facilitering 0% 10% 19% 23% 24% 44% Deze ambitie is vervolgens te vergelijken met het aantal berekende plaatsen waarvoor budget wordt toegevoegd aan de gemeentelijke re-integratiemiddelen. Hierin is te zien dat de facilitering maar een zeer beperkt aantal plaatsen uit het sociaal akkoord afdekt. De % wijken door de verschillende schattingsmethoden iets af maar komen overeen met het landelijk beeld over het verschil tussen de ambities uit het sociaal akkoord en de financiële middelen voor ondersteuning binnen de Participatiewet. 4. Ontwikkeling van het gemeentelijk re-integratiebudget 4.1. Nog te verwerken ombuigingen Participatiebudget oude stijl Op de huidige middelen in het Participatiebudget is nog een landelijke ombuiging uit de besluitvorming vóór de komst van de Participatiewet de verwerken. Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

21 Tabel 8: Ontwikkeling landelijk Participatiebudget Budget Participatiebudget oude stijl struct Korting per jaar 7,4% 6,3% 6,4% 2,1% 22,2% De nog te verwerken kortingen lopen structureel op naar ruim 20% van de in 2014 beschikbare budgetten. Deze kortingen moeten ook binnen de eigen regio nog worden uitgewerkt in maatregelen Overzicht landelijk budget re-integratiemiddelen Participatiewet Tabel 9: Landelijke ontwikkeling reintegratiemiddelen voor gemeenten Reintegratiemiddelen Participatie (*1 milj) landelijk budget struct Budget huidige tak en Participatie oude stijl WSW Budget Participatiebudget oude stijl reintegratie Toevoeging voor nieuwe tak en: begeleiding nieuwe doelgroep regulier begeleiding nieuwe doelgroep beschut overheveling reintegratie Wajong terugdraaien overheveling reintegratiemiddelen Wajong overheveling No risk polis Totaal Van belang is voor de regio een goede vertaling te maken van de beschikbaar komende middelen. Dit vormt het financieel kader voor de uitwerking van re-integratie inspanningen. In het onderstaande is een schatting gemaakt van de regionaal beschikbaar komende middelen op basis van historische aandelen. Sleutels voor conversie landelijk budget naar Veenendaal, Rhenen en Renswoude deelbudget historische sleutel WSW oud aandeel in huidige WSW 0,45% Participatiebudget aandeel in landelijk P-budget 0,32% begeleiding nieuwe doelgroep regulier aandeel in huidige WSW 0,45% begeleiding nieuwe doelgroep beschut aandeel in huidige WSW 0,45% overheveling Wajong aandeel in Wajong 0,49% no risk polis aandeel in P-budget 0,32% De doorrekening met deze sleutels levert het volgende beeld op: Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

22 Tabel 10 a: Schatting ontwikkeling re-integratiemiddelen Veenendaal, Rhenen en Renswoude op basis van historisch aandeel Reintegratiemiddelen Participatie aandeel (*1000) in % struct Budget huidige taken Participatie oude stijl WSW 0,45% Budget Participatiebudget oude stijl reintegratie 0,32% Toevoeging voor nieuwe taken: begeleiding nieuwe doelgroep regulier 0,45% begeleiding nieuwe doelgroep beschut 0,45% overheveling reintegratie Wajong 0,49% terugdraaien overheveling reintegratiemiddelen Wajong 0,49% overheveling No risk polis 0,45% Totaal Naast ontwikkeling van het re-integratie middelen zijn ook van belang de toevoegingen aan het I-deel ten behoeve van het instrument loonkostensubsidies. Deze toevoegingen zijn als volgt geraamd: Tabel 10 b: Toevoeging inkomensdeel voor Veenendaal, Rhenen en Renswoude Toevoegingen inkomensdeel aandeel voor loonkostensubsidies in % struct Inkomensbudget - LKS bijdrage beschut ,45% LKS bijdrage regulier ,45% Totaal Omdat de middelen voor de ondersteuning van banen voor mensen met een arbeidsbeperking verdeeld zijn over het inkomensdeel en het re-integratiebudget worden deze hieronder even in samenhang gepresenteerd. Tabel 10 c: Toevoeging middelen voor plaatsingen mensen met een arbeidsbeperking, Veenendaal, Rhenen en Renswoude Toevoegingen inkomensdeel aandeel voor loonkostensubsidies in % struct Plaatsingen regulier werk - LKS bijdrage regulier ,45% begeleiding reguliere plaatsingen 0,45% Subtotaal Plaatsingen beschut werk - LKS bijdrage beschut ,45% begeleiding beschutte plaatsingen 0,45% Subtotaal Totaal De vertaling is ook specifiek voor Veenendaal te maken. De gebruikte sleutels voor deze conversie zijn: Sleutels voor conversie naar Veenendaal deelbudget historische sleutel WSW oud aandeel in huidige WSW 0,31% Participatiebudget aandeel in landelijk P-budget 0,29% begeleiding nieuwe doelgroep regulier aandeel in huidige WSW 0,31% begeleiding nieuwe doelgroep beschut aandeel in huidige WSW 0,31% overheveling Wajong aandeel in Wajong 0,35% no risk polis aandeel in P-budget 0,29% Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

23 Naast de toevoeging aan re-integratiemiddelen is ook sprake van een toevoeging aan het inkomensdeel t.b.v. loonkostensubsidies voor het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Tabel 18 b: Toevoeging inkomensdeel gemeente Veenendaal Toevoegingen inkomensdeel aandeel voor loonkostensubsidies in % struct Inkomensbudget - LKS bijdrage regulier ,31% LKS bijdrage beschut ,31% Totaal De toevoeging van middelen voor mensen met een arbeidsbeperking, zijn hieronder in één overzicht samengevat. Het gaat dan dus om de toevoeging voor de loonkostensubsidie én de toevoeging voor de begeleidingskosten te samen. Tabel 18 c: Toevoeging middelen voor plaatsingen mensen met een arbeidsbeperking Toevoegingen inkomensdeel aandeel voor loonkostensubsidies in % struct Plaatsingen regulier werk - LKS bijdrage regulier ,31% begeleiding reguliere plaatsingen 0,31% Subtotaal Plaatsingen beschut werk - LKS bijdrage beschut ,31% begeleiding beschutte plaatsingen 0,31% Subtotaal Totaal Project Participatiewet financiële impactanalyse - Carina Neijgh van Lier, Hans Zuidema, 1 april

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Inhoud 1. Macrobudget gebundelde uitkering 2. Verdeelmodel gebundelde uitkering 3. Participatiemiddelen 4. LKS, LIV en mobiliteitsbonus 2 Macrobudget

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014 PARTICIPATIEWET Dag van de uitvoering 19 juni 2014 Belangrijkste elementen van de Participatiewet 1. Aanscherping Wajong Nieuwe instroom naar gemeente (iedereen boven ca. 20%) Zittend bestand wordt herbeoordeeld,

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

VNG-reactie op de Participatiewet

VNG-reactie op de Participatiewet BIJLAGE VNG-reactie op de Participatiewet Financieel kader De VNG heeft in 2013 goed en intensief contact gehad met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.23 Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 bronnen www.uwv.nl/zakelijk/gemeenten, d.d. oktober 2011 In 2013 gaat waarschijnlijk de Wet werken naar

Nadere informatie

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA MEEDOEN WERKT! Participatiewet / informatie Project participatiewet Lecso en LWvP: MEEDOEN WERKT! Producten en materialen die ontwikkeld zijn Participatiewet

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Evert Jan Slootweg T

Evert Jan Slootweg T Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland Notitie Datum: 24 februari 2012 Onderwerp: Factsheet

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen.

Schakelen van school naar werk. Inhoud presentatie. Perspectief voor de leerlingen (I) Presentatie voor scholen. Schakelen van school naar werk Presentatie voor scholen Voorjaar 2017 Inhoud presentatie 1. Perspectief voor de leerlingen 2. Wat kunt u betekenen in het proces? 3. Wat heeft de Participatiewet te bieden?

Nadere informatie

Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014. Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet

Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014. Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014 Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Afkortingenlijst Ioaw Ioaz SCP SE SZW Wet Wajong Wsw Wwb Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Halfjaarrapportage juli 2016

Halfjaarrapportage juli 2016 Halfjaarrapportage juli 2016 Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Regionaal Werkbedrijf regio FoodValley van het eerste halfjaar 2016. In deze rapportage krijgt u een beeld van de resultaten en activiteiten

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00167 gemeente WOERDEN Van College van Burgemeester en Wethouders Datum 8 mei 2012 Portefeuillehouders) : L.Ypma Portefeuille(s) : Sociale Zaken Contactpersoon : C. Drabik Tel.nr.

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Informatie over de Wajong

Informatie over de Wajong Informatie over de Wajong Inleiding Het kabinet heeft het voornemen om per 1 januari 2014 de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wet Wajong

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

Loonkostensubsidie. Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5)

Loonkostensubsidie. Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5) Loonkostensubsidie Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5) Inhoud Regeling loonkostensubsidie Doelgroep Hoogte en duur Plaats in instrumentarium P-wet Loonwaardebepaling

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016 Participatiewet Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven Zutphen, februari 2016 Doel van de Participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald

Nadere informatie

Toelichting op het bestuurlijk oordeel Participatiewet

Toelichting op het bestuurlijk oordeel Participatiewet Toelichting op het bestuurlijk oordeel Participatiewet Geen één regeling onderkant arbeidsmarkt De VNG is kritisch over de wijze waarop de voorziening beschut werk uitgewerkt is in de wet. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

Opinienota. Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen heeft in oktober 2015

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet

Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie wort achtergrondinformatie verschaft ten aanzien van de ontwikkeling van de doelgroep

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW-populatie, een dalend subsidiebedrag en een forse opgave om de verwachte

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u kijk wij presenteren u... 23-2-2016 1 Participatiewet-Banenafspraak- Doelgroepregister Participatiewet-Banenafspraak- Doelgroepregister 2 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015

Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015 Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015 Wat ga ik vertellen? Detacheren toekomst? Transformatie sector Eerste ervaringsonderzoeken

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 14 oktober 2014 J.L. Kappe UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie